: Boomkwekerij H. Knol BV. : Gelderland : C/05/MlQa6 F. : 23 december 2OL4. : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold. z2oi4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Boomkwekerij H. Knol BV. : Gelderland : C/05/MlQa6 F. : 23 december 2OL4. : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold. z2oi4"

Transcriptie

1 VC C R.INK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw inzake Nummer:3 Datum: t5 Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datum faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier curator Ondernem ing gefailleerde Omzet Personeel gemiddeld aantal Verslagperiode Boedelrekening Bestede uren in verslagperiode Bestede uren totaal : Boomkwekerij H. Knol BV : Gelderland : C/05/MlQa6 F : 23 december 2OL4 : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold z2oi4 : groothandel in bloemen en planten, teelt van sierplanten : (boekjaar L L ) :4 : L L5 : ,32 : curator: 8,75 uren Mr. drs. Van de Venne 0,7 uren Mr. drs Vriezekolk: 9,7 uren Fail lissementsmedewerkster: 0,8 uren : curator: 82,L uren lnventarisatie Directie en orga nisatie Zie verslag 1 1,.2 Winst en verlies (* 1000) Zie verslag 1- L.3 Bala nstotaa I Zie verslag L 1..4 Lopende procedures Geen 1.5 Verzekeringen Zie verslag Huur Zie verslag Oorzaak faillissement Zie verslag 1

2 VO CR.iNK 2 2,L Personeel Personeel per faillissementsdatum Zie verslag ersone linh Zie verslag 1- r r 2.3 Ontslag Zie verslag Activa Onroerende zaken Beschriiving 3.2 Verkoopopbrensst 3.3 Hooste hvpotheek 3.4 Boedelbíidraee Werkzaamheden 3.5 Bedrijfsmiddelen Beschriiving 3.6 Verkoopopbrengst Zie verslag2 3.7 Boedelbiidrase 3.8 Bodemvoorrecht fiscus 3.9 Voorraden / onderhanden werk Beschriiving Zie verslag L 3.10 Verkoop(opbrengst)

3 VO O R.INK 3.11 Boedelbiidraee 3.72 Andere activa lntellectuele e n Verkooolo pbrenest) n.v.t 4. 4.r Debiteuren Omvang De enige debiteur van Boomkwekerij H. Knol BV was Knolplant BV, en die BV betaalde omgaand vanwege het doel van die BV. Er zijn dus op fa illissementsdatum geen debiteuren te incasseren. Er zullen dus geen inkomsten uit pré faillissementsdebiteuren ontvangen worden. Na faillissement zijn er restituties gedaan door energiemaatschappijen ad 6.656,46 die de boedeltoekomen. Naar verluid zijn de meterstanden in de jaren/het jaar voor faillissement verwisseld en onjuist doorgegeven. Dat zou kunnen betekenen dat er nog een extra bedrag terugbetaald moet worden door de energiemaatschappijen. ln de volgende verslagperiode wordt daarop teruggekomen Boedelbiidrase n.v.t werkzaamheden Bank / Vorderinsen van banken 5.2 Leasecontracten Zie verslag L 5.3 Beschriiving zekerheden Zíe verslagen L en 2

4 VO C R.II\TK 5.4 Seoa ratistenpositie Zie verslagen 1 en Boedelbiidragen Zie verslagen L en Eisendomsvoorbehoud/kwekersrecht Eigendomsvoorbehoud op planten: zie verslag 1. Geregeld. Dat deel van het faillissement is afgerond. Eigendomsvoorbehoud op inventaris: zie verslag L. De goederen zijn retour gegaan. Dat deel van het faillissement is afgerond. Kwekersrecht: zie verslag 1. Kantoorgenoot mr. drs. R.H.P. van de Venne behandelde dit deel van het faillissement. De zaak is juridisch uitgezocht en er is contact geweest met de kwekers resp. hun. Het kwekersrecht is volledig afgewikkeld. Dat deel van het faillissement is afgerond. ln de 3" verslagperiode heeft een kweker een kleine vordering ingediend. Mr. drs. R.H.P. van de Venne heeft dat samen met de bestuurder van failliet bezien. De vordering kon worden erkend. 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6 6.r_ Doorstart / voortzetten ondernem ing Voortzetten Exploitatie/zekerheden 6.2 Fina nciële verslaglegging Verantwoording

5 VO C R.II\]K Boedelbiidrage en werkzaamheden Rechtmatieheid Boekhoudplicht Zie verslag L. Vooralsnog kan geconcludeerd worden dat de administratie van de vennootschap zodanig is, dat de curator snel inzicht heeft verkregen in de debiteuren- en crediteurenpositie op enig moment en dat deze posities en de stand van liquiditeiten redelijk inzicht geven in de vermogenspositie van de onderneming. Depot iaarrekeningen Zie verslag 1 Goedkeuríngsverkla ring accountant Niet vereist Stortinssverplichting op aandelen voldaan Onbehoorliik bestuur Zie verslagen L en 2 Financieel Omzet/resultoot ln 201.3/2014 betrof de inkoopwaarde van hetgeen Knolplant heeft afgenomen van Knol circa ,-. Knol rekende een marge van 7%o aan Knolplant (Knol rekende dus inkoopwaarde + 7%). Knol heeft in deze periode een brutowinstmarge behaald rran circa ,94 ( * 7%). Knolplant heeft in 2013/2014 voor een bedrag ad ,94 Ingel<ocht bij Knol ( 7O2.285,94 betreft de inkoopwaarde van Knolplant). Knolplant heeft in diezelfde periode op de inkopen bij Knol een brutowinstmarge behaald van circa ,-. De vergoeding die l(nolplant betaalde aan Knol voor het gebruik'ran faciiiteiten bedroeg in de periode van november 2013 tot en met september 2At ,- (dit zijn de facilitaire kosten die gemaakt zijn voor de gehele omzet van Knolplant). ln die perìode heeft Knolplant in totaal circa ,- omgezet. De vergoeding die aan Knol is betaald dient over deze totale lverl<oopomzet berekend te worden: (70C/IB7AY = ,-.

6 VC CRIINK Dit bedrag moet toebedeeld worden aan de omzet van Knolplant ad ,94 en aan de daarop behaalde marge van ,-. Aldus resteert er ,- -/ ,- = ,-. ln de markt is een percentage aan vrachtkosten van 8% over de verkoopwaarde gebruikelijk. Ook dit dient nog van de brutomarge afgehaald te worden (de vrachtkosten zijn door Knolplant betaald), 8%o van ,94 = ,-. Dit betekent dat Knolplant een negatief resultaat heeft behaald van ,- (met betrekking tot de inkopen die bij Knol zijn gedaan). Een crediteur heeft naar aanleiding van het bovenstaande een aanvullende vraag gesteld met betrekking tot de (begrote) resultaten en de levensvatbaarheid van failliet. Zij deelde mede dat door failliet in 2014 circa potten (bij deze crediteur, die tevens de grootste leverancier van failliet was) zijn besteld. Bedoelde potten werden gebruikt om planten op te kweken. Een jaar daarvoor, in 2013, zijn circa potten besteld (bij deze crediteur). ln de jaren daarvoor zijn tevens (fors) meer potten besteld dan De crediteur heeft berekend wat de potentiele omzet en de potentiele winst/het potent e verlies over het productiejaar 2OL4/2OL5 zou zijn. Daarbij zijn kosten zoals elektra, rente, accountantskosten etc. buiten beschouwing gelaten. Deze berekening resulteert in een verlies van circa 6.000,-. Volgens deze crediteur was de exploitatie van failliet niet rendabel te krijgen met de hoeveelheid inkopen in 2OI4 (circa potten). De exploitatie was vermoedelijk wel rendabel te krijgen met de hoeveelheid inkopen die in 2OI3 zijn gedaan (circa potten). ln voorgaande jaren zijn er substantieel meer potten besteld. Volgens de crediteur is er bewust aangestuurd op een faillissement. Dit blijkt genoegzaam uit de hoeveelheid inkopen die bij haar zijn gedaan, aldus de crediteur. Zij stelt dat de partij die de activa over heeft genomen tijdens faillissement kon starten zonder schulden. Het faillissement is bewust gecreëerd om zodoende de nieuwe partij een frisse start te bieden waardoor de schuldeisers van failliet met lege handen achterbleven, aldus deze crediteur. De bestuurder van failliet beaamt dat de exploitatie moeilijk rendabel te krijgen was. ln het kweekjaar 2013/2O14 zou een potentiele winst gehaald kunnen worden die ligt tussen de 0,- en de ,-, aldus de begroting van failliet. lndien er potten zouden zijn íngekocht in 2014 zou het financiële plaatje er positiever uitzien. Failliet had echter niet de financiële middelen om een dergelijk hoog aantal potten aan te schaffen. Daarnaast was er ook geen fínanciële ruimte om de kosten van het oppotten van potten te kunnen financieren. De bestuurder van failliet heeft verder een te rooskleurig (financieel) beeld begroot door de overgebleven voorraad uit 20L3 mee te calculeren bij de

7 VCORINK omzet ovet 20L4. ln 20L4 zijn hoge kosten gemaakt om deze voorraad (uit 2013) toonbaar te houden. Failliet verwerpt de suggestie dat er bewust is aangestuurd op een faillissement zodat de overnemende partij schuldenvrij kon starten. ln dit kader wordt beargumenteerd dat het dan gunstiger was geweest om vóór het oppotten in 2015 faillissement aan te vragen (de potten voor het kweekjaar 2O1,4/2OI5 zouden derhalve vermoedelijk ook in de boedelvallen). Met betrekking tot de constructie die is opgetuigdl stelt Knolplant (welke rechtspersoon als handelshuis optrad) dat haar tussentijdse cijfers op datum faillissement van het productiehuis een negatief resultaat van circa ,- bedroeg. Bij afsluiting van het vorige (gebroken) boekjaar was er sprake van een winst van ,- (voor belastingen). lndien bewust zou zijn aangestuurd op een faillissement van het productiehuis dan was een gunstiger tijdstip voor een faillissement rond de sluiting van het voorgaande boekjaar van Knolplant geweest. Tussen dit tijdstip en het faillissement van het productiehuis is een bedrag van ,- verlies gedraaid, aldus Knolplant. Van samenwerking en coördinatie met betrekking tot het bewust aankoersen op een faillissement is derhalve geen sprake, aldus nog steeds Knolplant. Debiteuren Zie fa illissementsverslag 2 Gefactureerde kosten oon Knolplont Zie faillissementsverslag 2. Betolingen door Knolplont oan Knol Zie fa illissementsverslag 2. Advocoatkosten, accountontskosten en andere advieskosten in de periode oktober t/m december 20L4 voor haor rekeníng genomen. Zie faillissementsverslag 2. Overhevelen activa Een crediteur heeft aan de curator verzocht nader onderzoek te verrichten naar de verkoop van een personenauto en het verdwijnen van een vrachtwagen die werd gebruikt voor transport. Onderzoek heeft uitgewezen dat voor de personenauto een marktconforme prijs (gebaseerd op een taxatierapport die is opgemaakt door een beëdigd taxateur) is betaald. Er zijn geen vrachtwagens in de boedel aangetroffen, Knof heeft ooit beschikt over een vrachtwagen die werd gebruil<t voor transport. Deze maal<t al circa t Vgl. 7.5 van dit faillissementsverslag en 1.7 van faillissementsverslag 2.

8 VCCRINK 5 tot 6 jaar geen onderdeel meer uit van de activa. De (overige) voertuigen die de curator heeft aangetroffen in de jaarrekening zijn door de curator verkocht. Nadat door diverse crediteuren vragen zijn gesteld over de mogelijk onrechtmatige overheveling van een personenauto en een vrachtwagen is een aanvullende vraag opgekomen over het woonhuis dat op een perceel naast de kwekerij staat. Het woonhuis wordt sinds 2002 bewoond door de bestuurder van failliet. Crediteuren vermoeden dat het woonhuis uit het vermogen van failliet is gehaald voor een te gering bedrag waardoor zij mogelijk benadeeld zijn. Onderzoek van de curator heeft uitgewezen dat de bestuurder van failliet de onderneming van de voormalig eigenaar in 2002 heeft overgenomen. Tijdens de overname is de woning gescheiden van het overig onroerend goed. De woning heeft vanaf 2002 geen onderdeel uítgemaakt van het vermogen van failliet. Van onrechtmatig handelen is niet gebleken. lnschrijving Kamer von Koophondel Een crediteur merkt op dat uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van Knolplant blijkt dat ze teeltactiviteiten zouden worden verricht. Dit is vreemd aangezien zij louter als handelshuis zou optreden en niet als productiehuis, aldus deze crediteur. Knolplant bevestigt dat haar inschrijving bij de Kamer van Koophandel op 2 april 2015 is veranderd. Per die datum is SBI code 0130 toegevoegd (teelt van sierplanten). Voorheen stond Knolplant enkel ingeschreven met SBI code 4622 (groothandel in bloemen en sierplanten). De curator meent dat deze handeling niet als onrechtmatig gekwalificeerd kan worden. Conclusie Gezien de administratie die is overgelegd kan vooralsnog niet geconcludeerd worden dat Knolplant op onrechtmatige wijze heeft geprofiteerd van Knol. Een crediteur heeft naar aanleiding van het onderzoek aanvullende vragen gesteld. De komende verslagperiode zaf benut worden om deze vragen te bestuderen en te beantwoorden. Nadat het aanvullende onderzoek heeft plaatsgevonden is niet gebleken van onrechtmatige handelingen. Kantoorgenoot mr. drs. M. Vriezenkolk heeft dit verder in behandeling. 7.6 Paulianeu s handelen

9 VC O R"INK Het is op dit moment te vroeg om hierover iets te zeggen Er lijkt 1 betaling te zijn gedaan n strijd met art. 47 tw. Kantoorgenoot mr. drs. M. Vriezekolk heeft dit verder in onderzoek sub 7.5 genoemde eerste overleg is ook dit punt meegenomen. ln het 2' verslag zal hier nader op teruggekomen worden. ln het Er is sprake van een selectieve betaling aan de bestuurder van Knol. Dit betreft een bedrag ad 2.867,-. Dit bedrag zal teruggestort moeten worden op de boedelrekening. Dit bedrag is inmiddels teruggevorderd van de bestuurder. Met de bestuurder is een betalingsregeling getroffen op basis waarvan hij in 9 maanden het bedrag terugbetaald heeft. Kantoorgenoot mr. drs. M. Vriezenkolk heeft dit verder in behandeling 8 8.1_ Crediteuren Boedelvorderingen Het UWV heeft aan vordering ingediend: ,, Preferente vorderingen van de fiscus De fiscus heeft tot nu toe aan vorderingen ingediend: ,- 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Het UWV heeft nog aan preferente vordering ingediend: L2.758, Andere preferente crediteuren Er hebben 2 werknemers een preferente vordering ex artikel 3:288 sub e BW ingediend ad 2543,86 en 2400, Aantalconcurrentecrediteuren Op basis van de administratie van failliet en correspondentie die via de postblokkade bij de curator komt zijn 116 crediteuren aangeschreven. 57 hebben de vordering ingediend. 8.6 Bed rag concurrente cred iteuren Er is voor ,'J.3 aan vorderingen ingediend 8.7 Verwachte wiize van afwikkeling Opheffen bij gebrek aan baten Overig Termiin afwikkelins faillissement 2OLs/20L6

10 VOORINK 9.2 Plan van aanpak - Crediteuren nader in beeld brengen - afrekening energiemaatschappijen bezien - rechtmatigheid nader in beeld brengen. Bedrag ex 47 FW incasseren 9.3 lndiening volgend verslag 20.L0.20ts Zutphen, 20 juli 2015 F.B.M. van Aanhold, curator

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee FAILLISSEMENTSVERSLAG (EINDVERSLAG) NUMMER: 5 DATUM: 14 FEBRUARI 2011 Gegevens onderneming : Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V., gevestigd te Oude Pekela, 9665 BZ aan de Flessingsterrein

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie