: Boomkwekerij H. Knol BV. : Gelderland. : clos/la/i2a6 t. : 23 december 2OL4. : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Boomkwekerij H. Knol BV. : Gelderland. : clos/la/i2a6 t. : 23 december 2OL4. : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold."

Transcriptie

1 VC C R.II\IK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw inzake Nummer:2 Datum: OI5 Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datu m faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier curator O ndernem i ng gefa il leerde Omzet Personeel gemiddeld aantal Verslagperiode Boedelrekening Bestede uren in verslagperiode Bestede uren totaal : Boomkwekerij H. Knol BV : Gelderland : clos/la/i2a6 t : 23 december 2OL4 : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold z 201,4 : groothandel in bloemen en planten, teelt van sierplanten : (boekjaar OL2-3L ) :4 : 77.L.2O75 - L : ,06 : curator: 35,5 uren Mr. drs. Van de Venne 9,4 uren Mr. drs Vriezekolk: 19,55 uren Faillissementsmedewerkster: 2,2 uren : curator: 73,35 uren 1 lnventarisatie L.L Directie en organisatie Zie verslag Winst en verlies (* 1000) Zie verslag L L.3 Bala nstotaa I 31, : 2.2L7.tO7 3L.I2.2OI2: Lopende procedures Geen 1.5 Verzekeringen De hypotheekhouder regelt zelf de opstalverzekering e.d Huur Failliet huurde niets. t.7 Oorzaak faillissement

2 VC O R,INK Zie verslag L Personeel Personeel per faillissementsdatum Zie verslag Personeel in het iaar daaruoor Zie verslag L 2.3 Ontslag Zie verslag Activa Onroerende zaken Beschriiving Er is sprake van ca.9,2ha. grond, waarvan bebouwd ca. 1,5 ha. met kassen en een hal met kantoor. Hypotheekhouder en koper hebben ieder een taxatierapport laten opstellen. 3.2 Verkoopopbrengst De onroerende zaken zijn met instemming van de hypotheekhouder en met toestemming RC verkocht voor O,-. De curator heeft 54,45 (incl. BTW) kosten moeten maken voor het legaliseren van zijn rijbewijs bij een notaris in Zutphen om bij volmacht te kunnen leveren bij de notaris in Hengelo (O). 3.3 Hoogte hvpotheek De restant-hoofdsom bedroeg op faillissementsdatum 4O8.525,4O 3.4 Boedelbiidrase De bank kon volledig uit de koopsom van roerende en onroerende zaken worden voldaan, rekening houdend met hetgeen ze o.b.v. de separatistenregeling + het bodemvoorrecht niet zou ontvangen. Dat betekent dat de bank finale kwijting heeft verleend en de separatistenregeling niet toegepast behoefde te worden. Het restant was integraal voor de boedel. Werkzaamheden 3.5 Bedrijfsmiddelen Beschriiving - kasgeld: 5,25 - bankrekeningen: -l ,4O - kantoorinventaris - Bedrijfsinventaris

3 VC C R.INK - Tractoren e.d. - lntern transport - rollend materieel De pandhouder heeft na faillissement een taxatie laten maken door taxateur Troostwijk. Koper heeft ook een deel van de roerende zaken laten taxeren. De roerende zaken zijn met instemming van de pandhouder en met toestemming RC verkocht. 3.6 Verkoopopbrengst Machines/inventaris: Voorraad: Goodwill: Boedelbiidrage De bank kon volledig uit de koopsom van roerende en onroerende zaken worden voldaan, rekening houdend met hetgeen ze o.b.v. de separatistenregeling + het bodemvoorrecht niet zou ontvangen. Dat betekent dat de bank finale kwijting heeft verleend en de separatistenregeling niet toegepast behoefde te worden. Het restant was integraal voor de boedel. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Op machines/inventaris. ln de taxatierapporten van Troostwijk zijn de bodemgoederen d uidelijk aa ngegeven. 3.9 Voorraden / onderhanden werk Beschriiving Zie verslag L 3.10 Verkoop(opbrensst) Zie Andere activa 3.I2 lntellectueleeígendomsrechten. 3.L3 Verkoop(opbrensst) 4. Debiteuren

4 VC C R"I]\TK 4.L Omvang De enige debiteur van Boomkwekerij H. Knol BV was Knolplant BV, en die BV betaalde omgaand vanwege het doel van die BV. Er zijn dus op faillissementsdatum geen debiteuren te incasseren. Er zullen dus geen inkomsten uit pré faillissementsdebiteuren ontvangen worden. Na faillissement z jn er restituties gedaan door energiemaatschappijen ad 6.656,46 die de boedeltoekomen. Naar verluid zijn de meterstanden in de jaren/het jaar voor faillissement verwisseld en onjuist doorgegeven. Dat zou kunnen betekenen dat er nog een extra bedrag terugbetaald moet worden door de energiemaatschappijen. ln de volgende verslagperiode wordt daarop teruggekomen werkzaamheden _ Bank / zekerheden Vorderingen van banken ,40. Volledig voldaan en de bank heeft finale kwijting verleend 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschriiving zekerheden Hypothecaire zekerheid op de onroerende zaken. Pandrechten op de inventaris, voorraad, en debiteuren 5.4 Sepa ratisten positie Ja, zie boven 5.5 Boedelbiidragen Ja, zie boven 5.6 Eigendomsvoorbehoud/kwekersrecht Eigendomsvoorbehoud op planten: zie verslag 1. Geregeld. Dat deel van het fail lissement is afgerond.

5 VO O R.IINK Eigendomsvoorbehoud op inventaris: zie verslag 1. De goederen zijn retour gegaan. Dat deel van het faillissement is afgerond. Kwekersrecht: zie verslag 1. Kantoorgenoot mr. drs. R.H.P. van de Venne behandelde dit deel van het faillissement. De zaak is juridisch uitgezocht en er is contact geweest met de kwekers resp. hun. Het kwekersrecht is volledig afgewíkkeld. Dat deel van het faillissement is afgerond. 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Voortzetten Exploitatie/zekerhede n 6.2 Financiële verslagleggine 6.3 Doorstart Beschriiving 6.4 Veran rdins ,L Boedelbiidrage en werkzaamheden Rechtmatisheid Boekhoudplicht Vooralsnog kan geconcludeerd worden dat de administratie van de vennootschap zodanig is, dat de curator snel inzicht heeft verkregen in de debiteuren- en crediteurenpositie op enig moment en dat deze posities en de stand van liquiditeiten redelijk inzicht geven in de vermogenspositie van de onderneming.

6 VC O R.INK 7.2 Depot iaarrekeningen Zie verslag L 7.3 Goed keurinrsverklaring accounta nt Niet vereist 7.4 Stortingsverplichting op aandelen voldaan 7.5 Onbehoorliik bestuur Naar aanleiding van de diverse aspecten waar 3 crediteuren speciaal aandacht voor vroegen plus het algemene onderzoek van de curator kan het volgende worden opgemerkt. Diverse crediteuren hebben vraagtekens geplaatst bij de constructie die is opgetuigd (waarbij Knolplant zou optreden als handelshuis en Boomkwekerij H. Knol BV als productiehuis). Credíteuren vragen zich af of er wellicht debiteuren zijn overgenomen door Knolplant zonder dat zij daarvoor een vergoeding heeft afgedragen. Ook bestaat er bij bepaalde crediteuren het idee dat er activa is overgeheveld van Boomkwekerij Knol naar Knolplant zonder daarvoor een marktconforme prijs te betalen. Met de bestuurders van Boomkwekerij Knol en Knolplant hebben besprekingen plaatsgevonden. De administratie van Boomkwekerij Knol is bestudeerd en de bestuurder is gevraagd bepaalde specifieke aspecten nog heel precies te verklaren. Naar aanleiding van deze besprekingen zijn ook door -het niet failliete- Knolplant BV enkele onderdelen van de administratie van Knolplant BV overgelegd, zodat de curator een zo goed mogelijk beeld kon verkrijgen. Financieel Omzet/resultaat ln 2OL3/2O!4 betrof de inkoopwaarde van hetgeen Knolplant heeft afgenomen van Boomkwekerij Knol circa ,-. Boomkwekerij Knol rekende een marge van 7Yo aan Knolplant (Boomkwekerij Knol rekende dus inkoopwaarde + 7%1. Boomkwekerij Knol heeft in deze periode een brutowinstmarge behaald van circa ,94 ( * 7%1. Knolplant heeft in 2OL3/20L4 voor een bedrag ad ,94 ingekocht bij Boomkwekerij Knol ( ,94 betreft de inkoopwaarde van Knolplant). Knolplant heeft in diezelfde periode op de inkopen bij Boomkwekerij Knol een brutowinstmarge behaald van circa ,-. De vergoeding die Knolplant betaalde aan Boomkwekerij Knol voor het gebruik van faciliteiten bedroeg in de periode van november 20L3 tot en met september 2OL ,- (dit zijn de facilitaire kosten die gemaakt zijn voor de gehele omzet van Knolplant). ln die periode heeft Knolplant in totaal circa ,- omgezet. De vergoeding die aan Boomkwekerij Knol is betaald

7 VC C R.INK dient over deze totale verkoopomzet berekend te worden: (7 OO I t87 Ol* = ,-. Dit bedrag moet toebedeeld worden aan de omzet van Knolplant ad ,94 en aan de daarop behaalde marge van ,-. Aldus resteert er ,- -/ ,- = ,-. ln de markt is een percentage aan vrachtkosten van 8% over de verkoopwaarde gebruikelijk. Ook dit dient nog van de brutomarge afgehaald te worden (de vrachtkosten zijn door Knolplant betaald), 8%o van ,94 = ,-. Dit betekent dat Knolplant een negatief resultaat heeft behaald van ,- (met betrekking tot de inkopen die bij Boomkwekerij Knol zijn gedaan). Debiteuren Van Knolplant is een overzicht verkregen van de debiteurenpositie vanaf september 2013 tot en met augustus Yan Boomkwekerij Knol is een overzícht verkregen van de debiteurenpositie vanaf november 20L3 tot en met augustus2ot4. Uit de overzichten blijkt dat er door beide ondernemingen separate factuurnummers zijn gebruikt (en dat er derhalve sprake was van gescheiden administraties). Tot en met 4 november 2013 werden er door Boomkwekerij Knol meerdere keren per week facturen opgemaakt en geboekt. Vanaf 12 november 2013 was Knolplant de enige debiteur van Boomkwekerij Knol en werd er op een wekelijkse basis gefactureerd (tot en met L2 november werd er door Boomkwekerij Knol ook nog aan andere debiteuren gefactureerd, dit was vermoedelijk de uitloop van de handel die tot en met 4 november 2013 heeft plaatsgevonden). Uit het verloop van de debiteurenposities bij zowel Boomkwekerij Knol als Knolplant kan niet worden afgeleid dat Knolplant debiteuren voor Boomkwekerij Knol zou zijn gaan incasseren zonder daarvoor een vergoeding af te dragen. Uit de administratie van Boomkwekerij Knol en Knolplant maakt de curator op dat er een gescheiden administratie werd gevoerd en dat er geen debiteuren zijn overgenomen door Knolplant. Gefactureerde kosten aon Knolplont Vanaf november 2013 tot en met december 2014 heeft Boomkwekerij Knol voor een bedrag van ,99 gefactureerd aan Knolplant. Op de facturen, die in het bezit zijn van de curator, staat vermeld: "management vergoeding, bijdrage pand/stroom/gas/computers en bijdrage diverse onkosten". Maandelijks werd er gemiddeld 'J.L.76O,07 aan Knolplant in rekening gebracht. De maandelijkse vergoedingen bestonden uit een bedrag ad l-.000,- met betrekking tot de huur en een vergoeding voor de kosten van

8 VC CR.INK gas, water en elektra. Voor de overige onkosten is per maand een bedrag ad 25O,- betaald. Het restant van de maandelijkse vergoeding bestond uit de in rekening gebrachte managementvergoeding. Betolinqen door Knolplont oan Boomkwekerij Knol Knolplant heeft tot en met 22 december 2Ot4 (een week voor faillissementsdatum) betalingen verricht aan Boomkwekerij Knol. ln totaal is er in december 2OL4 een bedrag ad ,- overgemaakt door Knolplant naar Boomkwekerij Knol. Advocaotkosten, occountontskosten en ondere advieskosten in de periode oktober t/m december 2014 voor rekening Knolplont. ln de periode oktober 2014 tot en met december 20L4 heeft Knolplant de advocaatkosten, accountantskosten en andere advieskosten van Boomkwekerij Knol voor haar rekening genomen. ln totaal betreft het een bedrag van ,82. Volgens de bestuurder van Knolplant zijn deze kosten bijna volledig ten behoeve van Boomkwekerij Knol gemaakt in het kader va n een aa ngeboden buitengerechtelijk crediteurenakkoord. Daarnaast heeft Knolplant in de periode vanaf circa september 2014 een bedrag ad 14.9L4,39 betaald aan diverse kosten (waaronder: onderhoud terreinen, verwarming, elektra, water, kantoorbehoeftes, telefonie, auto, klein gereedschap) bovenop de maandelijkse vergoeding die aan Boomkwekerij Knol betaald werd omdat Boomkwekerij Knol niet alle crediteuren kon betalen. Overhevelen activa Een crediteur heeft aan de curator verzocht nader onderzoek te verrichten naar de verkoop van een personenauto en het verdwijnen van een vrachtwagen die werd gebruikt voor transport. Onderzoek heeft uitgewezen dat voor de personenauto een marktconforme prijs (gebaseerd op een taxatierapport die is opgemaakt door een beëdigd taxateur) is betaald. Er zijn geen vrachtwagens in de boedel aangetroffen. Boomkwekerij Knol heeft ooit beschikt over een vrachtwagen die werd gebruikt voor transport, Deze maakt al circa 5 tot 6 jaar geen onderdeel meer uit van de activa. De (overige) voertuigen die de curator heeft aangetroffen in de jaarrekening zijn door de curator verkocht. Tussentiidse conclusie Gezien de administratie die is overgelegd en de informatie die is verkregen kan uit onderzoek vooralsnog niet geconcludeerd worden dat Knolplant op onrechtmatige wijze heeft geprofiteerd van Boomkwekerij Knol, Vervolg onderzoek

9 VCCRINK Een crediteur heeft naar aanleiding van het onderzoek aanvullende vragen gesteld. De komende verslagperiode zal benut worden om deze vragen te bestuderen en te beantwoorden. Kantoorgenoot mr. drs. M. Vriezenkolk heeft dit verder in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Er is sprake van een selectieve betaling aan de bestuurder van Boomkwekerij H. Knol BV. D t betreft een bedrag ad 2.867,-. Dit bedrag zal teruggestort moeten worden op de boedelrekening. Kantoorgenoot mr. drs. M. Vriezenkolk heeft dit verder in onderzoek Crediteuren Boedelvorderingen Het UWV heeft aan vordering ingediend: ,24 Preferente vorderinsen van de fiscus De fiscus heeft tot nu toe aan vorderingen ingediend: , Preferente vorderinren van het UWV Het UWV heeft nog aan preferente vordering ingediend: L2.758,29 Andere preferente crediteuren Er hebben 2 werknemers een preferente vordering ex artikel 3:288 sub e BW ingediend ad 2543,86 en 2400,62. Aantal concurrente crediteuren Op basis van de administratie van failliet en correspondentie die via de postblokkade bij de curator komt zijn 1-16 crediteuren aangeschreven. 55 hebben de vordering ingediend. 8.6 Bedragconcurrentecrediteuren Er is voor 42O.626,L8 aan vorderingen ingediend 8.7 Verwachte wiize van afwikkeline Opheffen bijgebrek aan baten 9. 9.r 9.2 Overig Term iin afwikkeline faillissement zols/2ot6 Plan van aanpak - Crediteuren nader in beeld brengen - afrekening energiemaatschappijen bezien

10 VC O R.II\TK - rechtmatigheid nader in beeld brengen. 9.3 lndiening volgend verslag t7.7.20l5 Zutphen, t7 april2ol5 *.L4*'t B.M. van Aanhold, curator

: Boomkwekerij H. Knol BV. : Gelderland : C/05/MlQa6 F. : 23 december 2OL4. : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold. z2oi4

: Boomkwekerij H. Knol BV. : Gelderland : C/05/MlQa6 F. : 23 december 2OL4. : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold. z2oi4 VC C R.INK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw inzake Nummer:3 Datum: 20.7.20t5 Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datum faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier curator

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 17.12.2012 inzake

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 17.12.2012 inzake Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 17.12.2012 inzake Faillissement van : Charobe vof (h.o.d.n. VK Print) De heer K.M. Volman Mevrouw B.A.M. Volman - Kloppenburg Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG V A N B E N T H E K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 16 januari 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Addsup Solutions B.V. Faillissementsnummer : 10/558 F Datum uitspraak : 24 augustus 2010 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Software Development Benelux B.V. (eindverslag)

Software Development Benelux B.V. (eindverslag) Software Development Benelux B.V. (eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 11 mei2015 Gegevens onderneming : Software Development Benelux B.V., tevens h.o.d.n. Qpozz, statutair gevestigd te

Nadere informatie

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 11 april 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kindercentrum t Spektakel Faillissementsnummer : 11/114 F Datum uitspraak : 8

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 07 juli 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kindercentrum t Spektakel Faillissementsnummer : 11/114 F Datum uitspraak : 8 maart

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 18 juli 2008 Curator :

Nadere informatie