: Boomkwekerij H. Knol BV. : Gelderland. : clos/la/i2a6 t. : 23 december 2OL4. : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Boomkwekerij H. Knol BV. : Gelderland. : clos/la/i2a6 t. : 23 december 2OL4. : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold."

Transcriptie

1 VC C R.II\IK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw inzake Nummer:2 Datum: OI5 Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datu m faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier curator O ndernem i ng gefa il leerde Omzet Personeel gemiddeld aantal Verslagperiode Boedelrekening Bestede uren in verslagperiode Bestede uren totaal : Boomkwekerij H. Knol BV : Gelderland : clos/la/i2a6 t : 23 december 2OL4 : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold z 201,4 : groothandel in bloemen en planten, teelt van sierplanten : (boekjaar OL2-3L ) :4 : 77.L.2O75 - L : ,06 : curator: 35,5 uren Mr. drs. Van de Venne 9,4 uren Mr. drs Vriezekolk: 19,55 uren Faillissementsmedewerkster: 2,2 uren : curator: 73,35 uren 1 lnventarisatie L.L Directie en organisatie Zie verslag Winst en verlies (* 1000) Zie verslag L L.3 Bala nstotaa I 31, : 2.2L7.tO7 3L.I2.2OI2: Lopende procedures Geen 1.5 Verzekeringen De hypotheekhouder regelt zelf de opstalverzekering e.d Huur Failliet huurde niets. t.7 Oorzaak faillissement

2 VC O R,INK Zie verslag L Personeel Personeel per faillissementsdatum Zie verslag Personeel in het iaar daaruoor Zie verslag L 2.3 Ontslag Zie verslag Activa Onroerende zaken Beschriiving Er is sprake van ca.9,2ha. grond, waarvan bebouwd ca. 1,5 ha. met kassen en een hal met kantoor. Hypotheekhouder en koper hebben ieder een taxatierapport laten opstellen. 3.2 Verkoopopbrengst De onroerende zaken zijn met instemming van de hypotheekhouder en met toestemming RC verkocht voor O,-. De curator heeft 54,45 (incl. BTW) kosten moeten maken voor het legaliseren van zijn rijbewijs bij een notaris in Zutphen om bij volmacht te kunnen leveren bij de notaris in Hengelo (O). 3.3 Hoogte hvpotheek De restant-hoofdsom bedroeg op faillissementsdatum 4O8.525,4O 3.4 Boedelbiidrase De bank kon volledig uit de koopsom van roerende en onroerende zaken worden voldaan, rekening houdend met hetgeen ze o.b.v. de separatistenregeling + het bodemvoorrecht niet zou ontvangen. Dat betekent dat de bank finale kwijting heeft verleend en de separatistenregeling niet toegepast behoefde te worden. Het restant was integraal voor de boedel. Werkzaamheden 3.5 Bedrijfsmiddelen Beschriiving - kasgeld: 5,25 - bankrekeningen: -l ,4O - kantoorinventaris - Bedrijfsinventaris

3 VC C R.INK - Tractoren e.d. - lntern transport - rollend materieel De pandhouder heeft na faillissement een taxatie laten maken door taxateur Troostwijk. Koper heeft ook een deel van de roerende zaken laten taxeren. De roerende zaken zijn met instemming van de pandhouder en met toestemming RC verkocht. 3.6 Verkoopopbrengst Machines/inventaris: Voorraad: Goodwill: Boedelbiidrage De bank kon volledig uit de koopsom van roerende en onroerende zaken worden voldaan, rekening houdend met hetgeen ze o.b.v. de separatistenregeling + het bodemvoorrecht niet zou ontvangen. Dat betekent dat de bank finale kwijting heeft verleend en de separatistenregeling niet toegepast behoefde te worden. Het restant was integraal voor de boedel. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Op machines/inventaris. ln de taxatierapporten van Troostwijk zijn de bodemgoederen d uidelijk aa ngegeven. 3.9 Voorraden / onderhanden werk Beschriiving Zie verslag L 3.10 Verkoop(opbrensst) Zie Andere activa 3.I2 lntellectueleeígendomsrechten. 3.L3 Verkoop(opbrensst) 4. Debiteuren

4 VC C R"I]\TK 4.L Omvang De enige debiteur van Boomkwekerij H. Knol BV was Knolplant BV, en die BV betaalde omgaand vanwege het doel van die BV. Er zijn dus op faillissementsdatum geen debiteuren te incasseren. Er zullen dus geen inkomsten uit pré faillissementsdebiteuren ontvangen worden. Na faillissement z jn er restituties gedaan door energiemaatschappijen ad 6.656,46 die de boedeltoekomen. Naar verluid zijn de meterstanden in de jaren/het jaar voor faillissement verwisseld en onjuist doorgegeven. Dat zou kunnen betekenen dat er nog een extra bedrag terugbetaald moet worden door de energiemaatschappijen. ln de volgende verslagperiode wordt daarop teruggekomen werkzaamheden _ Bank / zekerheden Vorderingen van banken ,40. Volledig voldaan en de bank heeft finale kwijting verleend 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschriiving zekerheden Hypothecaire zekerheid op de onroerende zaken. Pandrechten op de inventaris, voorraad, en debiteuren 5.4 Sepa ratisten positie Ja, zie boven 5.5 Boedelbiidragen Ja, zie boven 5.6 Eigendomsvoorbehoud/kwekersrecht Eigendomsvoorbehoud op planten: zie verslag 1. Geregeld. Dat deel van het fail lissement is afgerond.

5 VO O R.IINK Eigendomsvoorbehoud op inventaris: zie verslag 1. De goederen zijn retour gegaan. Dat deel van het faillissement is afgerond. Kwekersrecht: zie verslag 1. Kantoorgenoot mr. drs. R.H.P. van de Venne behandelde dit deel van het faillissement. De zaak is juridisch uitgezocht en er is contact geweest met de kwekers resp. hun. Het kwekersrecht is volledig afgewíkkeld. Dat deel van het faillissement is afgerond. 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Voortzetten Exploitatie/zekerhede n 6.2 Financiële verslagleggine 6.3 Doorstart Beschriiving 6.4 Veran rdins ,L Boedelbiidrage en werkzaamheden Rechtmatisheid Boekhoudplicht Vooralsnog kan geconcludeerd worden dat de administratie van de vennootschap zodanig is, dat de curator snel inzicht heeft verkregen in de debiteuren- en crediteurenpositie op enig moment en dat deze posities en de stand van liquiditeiten redelijk inzicht geven in de vermogenspositie van de onderneming.

6 VC O R.INK 7.2 Depot iaarrekeningen Zie verslag L 7.3 Goed keurinrsverklaring accounta nt Niet vereist 7.4 Stortingsverplichting op aandelen voldaan 7.5 Onbehoorliik bestuur Naar aanleiding van de diverse aspecten waar 3 crediteuren speciaal aandacht voor vroegen plus het algemene onderzoek van de curator kan het volgende worden opgemerkt. Diverse crediteuren hebben vraagtekens geplaatst bij de constructie die is opgetuigd (waarbij Knolplant zou optreden als handelshuis en Boomkwekerij H. Knol BV als productiehuis). Credíteuren vragen zich af of er wellicht debiteuren zijn overgenomen door Knolplant zonder dat zij daarvoor een vergoeding heeft afgedragen. Ook bestaat er bij bepaalde crediteuren het idee dat er activa is overgeheveld van Boomkwekerij Knol naar Knolplant zonder daarvoor een marktconforme prijs te betalen. Met de bestuurders van Boomkwekerij Knol en Knolplant hebben besprekingen plaatsgevonden. De administratie van Boomkwekerij Knol is bestudeerd en de bestuurder is gevraagd bepaalde specifieke aspecten nog heel precies te verklaren. Naar aanleiding van deze besprekingen zijn ook door -het niet failliete- Knolplant BV enkele onderdelen van de administratie van Knolplant BV overgelegd, zodat de curator een zo goed mogelijk beeld kon verkrijgen. Financieel Omzet/resultaat ln 2OL3/2O!4 betrof de inkoopwaarde van hetgeen Knolplant heeft afgenomen van Boomkwekerij Knol circa ,-. Boomkwekerij Knol rekende een marge van 7Yo aan Knolplant (Boomkwekerij Knol rekende dus inkoopwaarde + 7%1. Boomkwekerij Knol heeft in deze periode een brutowinstmarge behaald van circa ,94 ( * 7%1. Knolplant heeft in 2OL3/20L4 voor een bedrag ad ,94 ingekocht bij Boomkwekerij Knol ( ,94 betreft de inkoopwaarde van Knolplant). Knolplant heeft in diezelfde periode op de inkopen bij Boomkwekerij Knol een brutowinstmarge behaald van circa ,-. De vergoeding die Knolplant betaalde aan Boomkwekerij Knol voor het gebruik van faciliteiten bedroeg in de periode van november 20L3 tot en met september 2OL ,- (dit zijn de facilitaire kosten die gemaakt zijn voor de gehele omzet van Knolplant). ln die periode heeft Knolplant in totaal circa ,- omgezet. De vergoeding die aan Boomkwekerij Knol is betaald

7 VC C R.INK dient over deze totale verkoopomzet berekend te worden: (7 OO I t87 Ol* = ,-. Dit bedrag moet toebedeeld worden aan de omzet van Knolplant ad ,94 en aan de daarop behaalde marge van ,-. Aldus resteert er ,- -/ ,- = ,-. ln de markt is een percentage aan vrachtkosten van 8% over de verkoopwaarde gebruikelijk. Ook dit dient nog van de brutomarge afgehaald te worden (de vrachtkosten zijn door Knolplant betaald), 8%o van ,94 = ,-. Dit betekent dat Knolplant een negatief resultaat heeft behaald van ,- (met betrekking tot de inkopen die bij Boomkwekerij Knol zijn gedaan). Debiteuren Van Knolplant is een overzicht verkregen van de debiteurenpositie vanaf september 2013 tot en met augustus Yan Boomkwekerij Knol is een overzícht verkregen van de debiteurenpositie vanaf november 20L3 tot en met augustus2ot4. Uit de overzichten blijkt dat er door beide ondernemingen separate factuurnummers zijn gebruikt (en dat er derhalve sprake was van gescheiden administraties). Tot en met 4 november 2013 werden er door Boomkwekerij Knol meerdere keren per week facturen opgemaakt en geboekt. Vanaf 12 november 2013 was Knolplant de enige debiteur van Boomkwekerij Knol en werd er op een wekelijkse basis gefactureerd (tot en met L2 november werd er door Boomkwekerij Knol ook nog aan andere debiteuren gefactureerd, dit was vermoedelijk de uitloop van de handel die tot en met 4 november 2013 heeft plaatsgevonden). Uit het verloop van de debiteurenposities bij zowel Boomkwekerij Knol als Knolplant kan niet worden afgeleid dat Knolplant debiteuren voor Boomkwekerij Knol zou zijn gaan incasseren zonder daarvoor een vergoeding af te dragen. Uit de administratie van Boomkwekerij Knol en Knolplant maakt de curator op dat er een gescheiden administratie werd gevoerd en dat er geen debiteuren zijn overgenomen door Knolplant. Gefactureerde kosten aon Knolplont Vanaf november 2013 tot en met december 2014 heeft Boomkwekerij Knol voor een bedrag van ,99 gefactureerd aan Knolplant. Op de facturen, die in het bezit zijn van de curator, staat vermeld: "management vergoeding, bijdrage pand/stroom/gas/computers en bijdrage diverse onkosten". Maandelijks werd er gemiddeld 'J.L.76O,07 aan Knolplant in rekening gebracht. De maandelijkse vergoedingen bestonden uit een bedrag ad l-.000,- met betrekking tot de huur en een vergoeding voor de kosten van

8 VC CR.INK gas, water en elektra. Voor de overige onkosten is per maand een bedrag ad 25O,- betaald. Het restant van de maandelijkse vergoeding bestond uit de in rekening gebrachte managementvergoeding. Betolinqen door Knolplont oan Boomkwekerij Knol Knolplant heeft tot en met 22 december 2Ot4 (een week voor faillissementsdatum) betalingen verricht aan Boomkwekerij Knol. ln totaal is er in december 2OL4 een bedrag ad ,- overgemaakt door Knolplant naar Boomkwekerij Knol. Advocaotkosten, occountontskosten en ondere advieskosten in de periode oktober t/m december 2014 voor rekening Knolplont. ln de periode oktober 2014 tot en met december 20L4 heeft Knolplant de advocaatkosten, accountantskosten en andere advieskosten van Boomkwekerij Knol voor haar rekening genomen. ln totaal betreft het een bedrag van ,82. Volgens de bestuurder van Knolplant zijn deze kosten bijna volledig ten behoeve van Boomkwekerij Knol gemaakt in het kader va n een aa ngeboden buitengerechtelijk crediteurenakkoord. Daarnaast heeft Knolplant in de periode vanaf circa september 2014 een bedrag ad 14.9L4,39 betaald aan diverse kosten (waaronder: onderhoud terreinen, verwarming, elektra, water, kantoorbehoeftes, telefonie, auto, klein gereedschap) bovenop de maandelijkse vergoeding die aan Boomkwekerij Knol betaald werd omdat Boomkwekerij Knol niet alle crediteuren kon betalen. Overhevelen activa Een crediteur heeft aan de curator verzocht nader onderzoek te verrichten naar de verkoop van een personenauto en het verdwijnen van een vrachtwagen die werd gebruikt voor transport. Onderzoek heeft uitgewezen dat voor de personenauto een marktconforme prijs (gebaseerd op een taxatierapport die is opgemaakt door een beëdigd taxateur) is betaald. Er zijn geen vrachtwagens in de boedel aangetroffen. Boomkwekerij Knol heeft ooit beschikt over een vrachtwagen die werd gebruikt voor transport, Deze maakt al circa 5 tot 6 jaar geen onderdeel meer uit van de activa. De (overige) voertuigen die de curator heeft aangetroffen in de jaarrekening zijn door de curator verkocht. Tussentiidse conclusie Gezien de administratie die is overgelegd en de informatie die is verkregen kan uit onderzoek vooralsnog niet geconcludeerd worden dat Knolplant op onrechtmatige wijze heeft geprofiteerd van Boomkwekerij Knol, Vervolg onderzoek

9 VCCRINK Een crediteur heeft naar aanleiding van het onderzoek aanvullende vragen gesteld. De komende verslagperiode zal benut worden om deze vragen te bestuderen en te beantwoorden. Kantoorgenoot mr. drs. M. Vriezenkolk heeft dit verder in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Er is sprake van een selectieve betaling aan de bestuurder van Boomkwekerij H. Knol BV. D t betreft een bedrag ad 2.867,-. Dit bedrag zal teruggestort moeten worden op de boedelrekening. Kantoorgenoot mr. drs. M. Vriezenkolk heeft dit verder in onderzoek Crediteuren Boedelvorderingen Het UWV heeft aan vordering ingediend: ,24 Preferente vorderinsen van de fiscus De fiscus heeft tot nu toe aan vorderingen ingediend: , Preferente vorderinren van het UWV Het UWV heeft nog aan preferente vordering ingediend: L2.758,29 Andere preferente crediteuren Er hebben 2 werknemers een preferente vordering ex artikel 3:288 sub e BW ingediend ad 2543,86 en 2400,62. Aantal concurrente crediteuren Op basis van de administratie van failliet en correspondentie die via de postblokkade bij de curator komt zijn 1-16 crediteuren aangeschreven. 55 hebben de vordering ingediend. 8.6 Bedragconcurrentecrediteuren Er is voor 42O.626,L8 aan vorderingen ingediend 8.7 Verwachte wiize van afwikkeline Opheffen bijgebrek aan baten 9. 9.r 9.2 Overig Term iin afwikkeline faillissement zols/2ot6 Plan van aanpak - Crediteuren nader in beeld brengen - afrekening energiemaatschappijen bezien

10 VC O R.II\TK - rechtmatigheid nader in beeld brengen. 9.3 lndiening volgend verslag t7.7.20l5 Zutphen, t7 april2ol5 *.L4*'t B.M. van Aanhold, curator

: Boomkwekerij H. Knol BV. : Gelderland : C/05/MlQa6 F. : 23 december 2OL4. : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold. z2oi4

: Boomkwekerij H. Knol BV. : Gelderland : C/05/MlQa6 F. : 23 december 2OL4. : mr. E. Schippers : mr. F.B.M. van Aanhold. z2oi4 VC C R.INK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw inzake Nummer:3 Datum: 20.7.20t5 Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datum faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier curator

Nadere informatie

: Eklund Bakkerij BV. : Gelderland. : closl1.a/7ß F :28 juli20t4 : mr. P.F.A. Bierbooms : mr. F.B.M. van Aanhold :2Ot4

: Eklund Bakkerij BV. : Gelderland. : closl1.a/7ß F :28 juli20t4 : mr. P.F.A. Bierbooms : mr. F.B.M. van Aanhold :2Ot4 \TOOR,INTK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer:2 Datum: 26.L7.2Ot4 inzake Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datum faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier curator

Nadere informatie

: Bronze Steel Duiven BV in liquidatie (voorheen: Barendsen Staaltechniek BV) : Gelderland. : clos/l6/2ee F

: Bronze Steel Duiven BV in liquidatie (voorheen: Barendsen Staaltechniek BV) : Gelderland. : clos/l6/2ee F VO O R.II\TK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw inzake Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datu m faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier curator Onderneming gefa

Nadere informatie

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde openbare verslag Datum 24 november 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-Commissaris (Senior) Juridisch medewerker

Nadere informatie

: Vantage Vision BV. : Zutphen 2 72/84F. :21- februari2ol2. : mr. J.S.W. Lucassen : mr. F.B.M. van Aanhold z2oi2.13o

: Vantage Vision BV. : Zutphen 2 72/84F. :21- februari2ol2. : mr. J.S.W. Lucassen : mr. F.B.M. van Aanhold z2oi2.13o VCCRiNK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer:9 Datum: L3 mei2015 inzake Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datum vonnis faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier

Nadere informatie

: MDJ Stamrecht BV. : Gelderland (uitgesproken door Rechtbank Noord- Nederland, locatie Groningen, C/I8l L6/42l' : closl16/l33 F

: MDJ Stamrecht BV. : Gelderland (uitgesproken door Rechtbank Noord- Nederland, locatie Groningen, C/I8l L6/42l' : closl16/l33 F VO O R.I\TK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer:2 Datum: L2.7.20L6 inzake Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datum faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

: Smelik Onroerend Goed BV : Gelderland. ': Clo'lMlL!t6 t. : 18 november2ol4 : mr. A.M.P.T. Blokhuis : mr. F.B.M. van Aanhold :201,4

: Smelik Onroerend Goed BV : Gelderland. ': Clo'lMlL!t6 t. : 18 november2ol4 : mr. A.M.P.T. Blokhuis : mr. F.B.M. van Aanhold :201,4 VOCRINK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw inzake Nummer:3 Datum: L7.6.2OL5 Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datum beschikking faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier

Nadere informatie

: Bronze Steel Duiven BV in liquidatie (voorheen: Barendsen Staaltechniek BV) : Gelderland tclosl16/299 F

: Bronze Steel Duiven BV in liquidatie (voorheen: Barendsen Staaltechniek BV) : Gelderland tclosl16/299 F V C CR.INK d dvocaten Faillissementsverslag ex art. 73a Fw inzake Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datum faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier curator O ndernem

Nadere informatie

: TCR Veruoer Regio Zutphen BV. : Gelderland. z clos/lal62s F. : 30 juni 2014. : mr. A.M.P.T. Blokhuis : mr. F.B.M. van Aanhold.

: TCR Veruoer Regio Zutphen BV. : Gelderland. z clos/lal62s F. : 30 juni 2014. : mr. A.M.P.T. Blokhuis : mr. F.B.M. van Aanhold. VO ORIT\TK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: L Datum: 31,.7.2014 inzake Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datu m faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier

Nadere informatie

Omzetgegevens Netto omzet 2011: ,00 Personeel gemiddeld aantal ,02 uur

Omzetgegevens Netto omzet 2011: ,00 Personeel gemiddeld aantal ,02 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde openbare verslag Datum 20 juni 2013 Gegevens onderneming Oomes Betonstaal BV (kvk: 20029866) Faillissementsnummer F 02/ 12 / 1000 Datum uitspraak 6 november

Nadere informatie

2 e openbare verslag. Verslagperiode 28 maart tot en met 12 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 54,12 uur (27 maart tot en met 12 juli 2013)

2 e openbare verslag. Verslagperiode 28 maart tot en met 12 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 54,12 uur (27 maart tot en met 12 juli 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 e openbare verslag Datum 12 juli 2013 Gegevens onderneming Transportbedrijf van den Ouweland Chaam B.V. (KvK 18025391) Faillissementsnummer 12/38 S (27 december

Nadere informatie

: Silver Steel Duiven BV (voorheen: Barendsen Holding BV) : Gelderland. z c/osh6/3o2 t :3 mei : mr. J.S.W. Lucassen. : mr. F.B.M.

: Silver Steel Duiven BV (voorheen: Barendsen Holding BV) : Gelderland. z c/osh6/3o2 t :3 mei : mr. J.S.W. Lucassen. : mr. F.B.M. VOCRlNK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw inzake Nummer:4 Datum:28.2.201-7 Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datu m faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier curator

Nadere informatie

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 22 mei 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-Commissaris (Senior) Juridisch medewerker

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Ten Dam Parket B.V. Dossiernummer : 214020084 Faillissementsnummer : F.94/2014 Rechtbank :

Nadere informatie

: MDJ Stamrecht BV. : Gelderland (uitgesproken door Rechtbank Noord- Nederland, locatie Groningen, C/ L8/ 1,6/ 42]' z c/os/76/l33 F

: MDJ Stamrecht BV. : Gelderland (uitgesproken door Rechtbank Noord- Nederland, locatie Groningen, C/ L8/ 1,6/ 42]' z c/os/76/l33 F VO C R"iI\K Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer:4 Datum: I6.1,.2OL7 inzake Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datu m faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Eerste verslag 26 juni 2014 Gegevens onderneming Kwekerij T. Brand BV Faillissementsnummer F.02/14/405 Datum uitspraak 27 mei 2014 Curator mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2013 Gegevens failliet: Fysiologix B.V. h.o.d.n. stopmijntennisarm.nu Faillissementsnummer: F.16/13/0 Datum uitspraak: 8 januari 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/593 NL:TZ:0000000536:F001 14-07-2015 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010 Faillissement : HBT Staalconstructies BV Faillissementsnummer : 10/88F Datum uitspraak : 10 februari 2010 (na surs. m.i.v. 9 februari 2010) Curator : Mr I.J.G.H.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 4 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 4 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 4 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde verslag Datum 23 mei 2014 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator Mr. L.B.A.

Nadere informatie

5 juni 2015. Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036)

5 juni 2015. Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Zesde verslag 5 juni 2015 Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) Faillissementsnummer F.02/13/980 Datum uitspraak 19 november 2013

Nadere informatie

:Van Asselt Schilderwerken BV. : Gelderland :C/oSh6/28s t :3 mei 2016 : mr. J.S.W. Lucassen : mr. F.B.M. van Aanhold : :schilderen en glaszetten

:Van Asselt Schilderwerken BV. : Gelderland :C/oSh6/28s t :3 mei 2016 : mr. J.S.W. Lucassen : mr. F.B.M. van Aanhold : :schilderen en glaszetten VC OR.INK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer:1 Datum: 1-8.5.2016 inzake Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datum faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : IV Datum : 2 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : IV Datum : 2 oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : IV Datum : 2 oktober 2014 Gegevens onderneming : 1. Pilon Tuincentrum B.V., tevens h.o.d.n. Life & Garden Appingedam (ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 02034219),

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/15/375 NL:TZ:0000000948:F001 20-10-2015 mr. M.J.A.M. Muijres mr. M.J.A.G. Baal Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 20 november 2013. Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer.

Nummer: 3 Datum: 20 november 2013. Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 november 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015. Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning).

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015. Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 28 mei 2015 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 oktober 2014 Gegevens failliet: Solidam B.V. KvK-nummer: 30176847 Faillissementsnummer: F.16/14/264 Datum uitspraak: 25 maart 2014 Rechter-commissaris: mr. D.M.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning).

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 29 november 2013 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator Mr.

Nadere informatie

en waterbouw B.V. Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

en waterbouw B.V. Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 2 Datum: 22 januari 2014 Gegevens onderneming : Aann.bedrijf G. Clement & Zn. grond, weg en waterbouw

Nadere informatie

Faillissement Gastouderbureau Lief vof en haar vennoten T.J. van Wijk en A.G. Blenkers-van Wijk. vraagouders en gastouders

Faillissement Gastouderbureau Lief vof en haar vennoten T.J. van Wijk en A.G. Blenkers-van Wijk. vraagouders en gastouders Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 12 juni 2013 Inzake Faillissement Gastouderbureau Lief vof en haar vennoten T.J. van Wijk en A.G. Blenkers-van Wijk Rechtbank : Gelderland Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : II Datum : 2 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : II Datum : 2 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : II Datum : 2 april 2014 Gegevens onderneming : 1. Pilon Tuincentrum B.V., tevens h.o.d.n. Life & Garden Appingedam (ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 02034219),

Nadere informatie

Datum: 17 januari 2017 Nummer: 3

Datum: 17 januari 2017 Nummer: 3 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 17 januari 2017 Nummer: 3 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Hendriks Metaal Industrie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6. Datum: 4 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6. Datum: 4 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6. Datum: 4 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Groothandel gespecialiseerd in benodigdheden voor de brandstoftoevoeging Ad Blue en overige zakelijke dienstverlening

Groothandel gespecialiseerd in benodigdheden voor de brandstoftoevoeging Ad Blue en overige zakelijke dienstverlening FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 9 juli 2012 Gegevens onderneming Createchnics BV (kvk:20121568) Faillissementsnummer 12/567 F Datum uitspraak 18 juni 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

1 e openbare verslag. Verslagperiode 27 december 2012 t/m 27 maart 2013

1 e openbare verslag. Verslagperiode 27 december 2012 t/m 27 maart 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 28 maart 2013 Gegevens onderneming Transportbedrijf van den Ouweland Chaam B.V. (KvK 18025391) Faillissementsnummer 12/38 S (27 december

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 Faillissement : Elevator Trading BV; Faillissementsnummer : F.05/15/543 Datum uitspraak : 23 juni 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A.

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 juli 2013 Gegevens failliet: Van Eck Schilderwerken B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/577 Datum uitspraak: 28 mei 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Nummer. Datum 25 augustus 2006

Nummer. Datum 25 augustus 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e verslag Datum 25 augustus 2006 Gegevens onderneming Breda Expeditie BV Faillissementsnummer 06/468 F Datum uitspraak 8 augustus 2006 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

Nummer: 4. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf

Nummer: 4. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 juni 2015 Gegevens onderneming : Abiro B.V. Faillissementsnummer : 16/14/697 F Datum uitspraak : 31 juli 2014 (nadat reeds op 23 juli 2014 surseance van betaling

Nadere informatie

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer.

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer. FAILLISSEMENTSVERSLAG : Nummer: 2 Datum: 10 april 2011 Gegevens onderneming : A.G. Rijke B.V. Faillissementsnummer : 11/294 F Datum uitspraak : 4 oktober 2011 Curator : Mr J.J. Douwes R-C : Mr P.F.A. Bierbooms

Nadere informatie

Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M. Dijksterhuis Curator: mr. T.A.

Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M. Dijksterhuis Curator: mr. T.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet: Keukenstudio "Du Chef" B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/1013 Datum uitspraak: 10 september 2013 Rechter-commissaris: mr. C.M.

Nadere informatie

Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036)

Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag 20 19 december 2013 Gegevens onderneming G + M Audio Technologie B.V. (KvK 20084036) Faillissementsnummer F.02/13/980 Datum uitspraak 19 november

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Gegevens onderneming : Gemovers B.V. te Nieuwkoop (Kvk nr. 28061469) Faillissementsnummer : 11/483 F Datum uitspraak : 5 juli 2011 Curator : mr. J.C.

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van: 1. Gras-Chem Holland B.V, statutair gevestigd te Veenendaal, gevestigd te (1314 BD) Almere aan Randstad 21

Nadere informatie

Verslagperiode 2 november 2011 tot en met 17 januari 2012 Bestede uren in verslagperiode 99,06 uur (tot en met 17 januari 2012)

Verslagperiode 2 november 2011 tot en met 17 januari 2012 Bestede uren in verslagperiode 99,06 uur (tot en met 17 januari 2012) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 18 januari 2012 Gegevens onderneming Scooterland B.V. (20068456) Faillissementsnummer 11 / 580 F Datum uitspraak 4 oktober 2011

Nadere informatie

Het drijven van een winkel in herenmode (gelegen aan de Veemarktstraat 24 te Breda)

Het drijven van een winkel in herenmode (gelegen aan de Veemarktstraat 24 te Breda) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Vijfde en tevens laatste verslag Datum 14 oktober 2014 Gegevens onderneming Septième BV (kvk: 20057157) Faillissementsnummer F02/13/864 Datum uitspraak 8 oktober

Nadere informatie

: MDi Stamrecht BV. : Gelderland (uitgesproken door Rechtbank Noord- Nederland, locatie Groningen, C/ 78/ L6 / 421. : C/os/L6h33 F

: MDi Stamrecht BV. : Gelderland (uitgesproken door Rechtbank Noord- Nederland, locatie Groningen, C/ 78/ L6 / 421. : C/os/L6h33 F VCOR.INK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer:5 Datum:3L.3.2017 inzake Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datum faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juni 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming: Omzetgegevens:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Omzetgegevens 2010: 1.983.231,00 / 2011 1.557.316,00 / 2012 1.089,857,00 Personeel gemiddeld aantal 8

Omzetgegevens 2010: 1.983.231,00 / 2011 1.557.316,00 / 2012 1.089,857,00 Personeel gemiddeld aantal 8 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement

Nadere informatie

Datum uitspraak: 4 december 2014 Mr. E. van der Kolk

Datum uitspraak: 4 december 2014 Mr. E. van der Kolk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 21 maart 2016 Gegevens: Kin Machinebouw Rijen B.V. Faillissementsnummer: C/02/14/872 F Datum uitspraak: 4 december 2014 Curator: Mr. E. van der Kolk Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Omzetgegevens: 2011: 1.207.610,- 2012: 1.197.495,- 2013 (concept): 1.078.222,- Verslagperiode: 1 oktober 2014 t/m 23 december 2014

Omzetgegevens: 2011: 1.207.610,- 2012: 1.197.495,- 2013 (concept): 1.078.222,- Verslagperiode: 1 oktober 2014 t/m 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 december 2014 Gegevens failliet: Fibou B.V. KvK-nummer: 30238881 Faillissementsnummer: F.16/14/814 Datum uitspraak: 2 september 2014 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

Groothandel in golfkleding en aanverwante artikelen Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 1

Groothandel in golfkleding en aanverwante artikelen Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 4 februari 2014 Gegevens onderneming Anframart BV (kvk 18040188) h.o.d.n. Golf Land Made Faillissementsnummer F.02/14/8 Datum uitspraak

Nadere informatie

Eerste en tevens laatste openbare verslag Datum 7 mei 2015

Eerste en tevens laatste openbare verslag Datum 7 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste en tevens laatste openbare verslag Datum 7 mei 2015 Gegevens onderneming Rohold B.V. (KvK 20102448) Faillissementsnummer F.02/15/199 Datum uitspraak 31

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 4 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 4 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 4 juni 2015 Gegevens onderneming: Ropa Beleggings B.V. gevestigd te Apeldoorn aan de Laan van het Omniversum 20. Faillissementsnummer : C05/13/1069 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 Oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 Oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 Oktober 2014 Gegevens onderneming: De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Orka Kunststofvloeren B.V, Orka Bouwchemie en Orka Beheer B.V., allen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 22 februari 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 22 februari 2013 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 22 februari 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

Infratechniek BV) in 2010 is gefailleerd. Omzetgegevens 2011: 11.000,-- 2010: 64.900,-- 2009: 127.000,--

Infratechniek BV) in 2010 is gefailleerd. Omzetgegevens 2011: 11.000,-- 2010: 64.900,-- 2009: 127.000,-- FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer tweede verslag Datum 14 januari 2014 Gegevens onderneming W.R.N. Holding BV (kvk 818382339) Faillissementsnummer F.02/13/805 Datum uitspraak 17 september 2013

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/455 NL:TZ:0000007241:F001 12-07-2016 mr. M. Vriezekolk mr. J.A. Verspui Algemeen Gegevens onderneming El-Ino-Venture Management

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015 Gegevens onderneming : J. Gelling Holding B.V. Faillissementsnummer : C/18/15/189 F Datum uitspraak : 12 mei 2015 Curator : mr. P.T. Bakker R-C :

Nadere informatie

Verslagperiode: 2 oktober 2012 t/m 26 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 66,1 uur Bestede uren totaal:

Verslagperiode: 2 oktober 2012 t/m 26 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 66,1 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 november 2012 Gegevens failliet: A.W.S. Facilities B.V. Faillissementsnummer: 12/606 F Datum uitspraak: 2 oktober 2012 Rechter-commissaris: mr. E.W.A. Vonk Curator:

Nadere informatie

Studio 155 B.V. ook h.o.d.n. Muziekschool Randmeren (KvK: 18121798)

Studio 155 B.V. ook h.o.d.n. Muziekschool Randmeren (KvK: 18121798) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede verslag Datum 1 oktober 2014 Gegevens onderneming Studio 155 B.V. ook h.o.d.n. Muziekschool Randmeren (KvK: 18121798) Faillissementsnummer F.02/14/429

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: drie Datum: 17 april 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: drie Datum: 17 april 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: drie Datum: 17 april 2008 Gegevens onderneming : JBM Van Damme Beheer B.V., gevestigd te Vlissingen : Installatiebedrijf Middelburg B.V., gevestigd te Middelburg : ABI Warmtetechniek

Nadere informatie

Verslagperiode: 21 oktober 2014 t/m 17 november 2014

Verslagperiode: 21 oktober 2014 t/m 17 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 november 2014 Gegevens failliet: Rijnbeek B.V. KvK-nummer: 30040785 Faillissementsnummer: F.16/14/935 Datum uitspraak: 21 oktober 2014 Rechter-commissaris: mr.

Nadere informatie

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap VEROLME IJSSELMONDE SERVICES B.V.

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap VEROLME IJSSELMONDE SERVICES B.V. Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap VEROLME IJSSELMONDE SERVICES B.V. Inzake : de besloten vennootschap Verolme IJsselmonde Services

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 23 december 2010. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 23 december 2010. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 23 december 2010 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Gegevens onderneming Remmers Carrosseriefabriek BV (kvk: 18037921) Faillissementsnummer F 10 / 736 Datum uitspraak 28 december 2010

Gegevens onderneming Remmers Carrosseriefabriek BV (kvk: 18037921) Faillissementsnummer F 10 / 736 Datum uitspraak 28 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 3 ste openbare verslag Datum 12 juli 2011 Gegevens onderneming Remmers Carrosseriefabriek BV (kvk: 18037921) Faillissementsnummer F 10 / 736 Datum uitspraak

Nadere informatie

Verslagperiode : 24 februari 2015 t/m 26 maart 2015 Bestede uren in verslagperiode : 15:24 Bestede uren Totaal : 15:24

Verslagperiode : 24 februari 2015 t/m 26 maart 2015 Bestede uren in verslagperiode : 15:24 Bestede uren Totaal : 15:24 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 26 maart 2015 Gegevens onderneming : Keukens & Trends B.V. Faillissementsnummer : C/02/15/114 F Datum uitspraak : 24 februari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 24 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 24 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 24 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode 25 december 2014 tot en met 11 juni 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,10 uur (24 december tot en met 11 juni 2015)

Verslagperiode 25 december 2014 tot en met 11 juni 2015 Bestede uren in verslagperiode 5,10 uur (24 december tot en met 11 juni 2015) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde openbare verslag Datum 12 juni 2015 Gegevens onderneming NAFT B.V. Faillissementsnummer F 02/13/947 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator mr. J.A. Velenturf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Symbision B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/665 NL:TZ:0000009980:F001 13-12-2016 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Gegevens failliet: Bouwbedrijf Van den Dikkenberg B.V. KvK-nummer:

Gegevens failliet: Bouwbedrijf Van den Dikkenberg B.V. KvK-nummer: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2016 Gegevens failliet: Bouwbedrijf Van den Dikkenberg B.V. KvK-nummer: 30127762 Faillissementsnummer: F.16/16/421 Datum uitspraak: 19 juli 2016 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Eerste openbare verslag Datum 1 november 2011

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Eerste openbare verslag Datum 1 november 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 1 november 2011 Gegevens onderneming HDJ International B.V. (kvk: 18005350) Faillissementsnummer 11 /590 F (voorheen 11/15 S) Datum

Nadere informatie

Openbaar verslag nr. 1 ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag nr. 1 ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag nr. 1 ex artikel 73a Faillissementswet Inzake: Steengoed Beheer B.V. Rechter-commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans Curator: Mr. B.J. van de Wijnckel Faill.nr.: F 02/15/146 Datum faillissement:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 15 maart 2013. Gegevens onderneming: Professional Nederland B.V. Faillissementsnummer: F.01/12.294 Datum uitspraak: 20 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG V A N B E N T H E K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 16 januari 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum 9 december 2009 Nummer 1 Gegevens onderneming Slagerij J. Maan v.o.f. Faillissementsnummer F.09/809, 810 en 811 F Datum uitspraak 10

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 december 2012

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 december 2012 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 december 2012 Gegevens onderneming : Stichting Het Kasteel Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F12/675 Datum uitspraak : 10 september 2012 Curator : mr.

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. 2 de openbare verslag Datum 3 februari 2012. nummer

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. 2 de openbare verslag Datum 3 februari 2012. nummer FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW nummer 2 de openbare verslag Datum 3 februari 2012 Gegevens onderneming Espaflor Nederland BV (kvk: 18130356) Faillissementsnummer 11 / 567 F Datum uitspraak 27 september

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Datum : 21 april 2010 Naam gefailleerde : De Bruidssuite BV Faillissementsnummer : 09/630 F Datum uitspraak : 11 augustus 2009 Curator

Nadere informatie

Verslagperiode: 2 oktober 2012 t/m 26 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 11,0 uur Bestede uren totaal:

Verslagperiode: 2 oktober 2012 t/m 26 november 2012 Bestede uren in verslagperiode: 11,0 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 november 2012 Gegevens failliet: M.R. Beheer B.V. Faillissementsnummer: 12/604 F Datum uitspraak: 2 oktober 2012 Rechter-commissaris: mr. E.W.A. Vonk Curator:

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 januari 2013 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Remco Meijers Holding B.V.

Remco Meijers Holding B.V. Remco 16/15/804 3 Dhr. Remco Meijers Holding B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 december 2015 Gegevens onderneming : Meijers Holding B.V., statutair gevestigd te Breukelen en blijkens KvK kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 april 2014 Gegevens onderneming : Facta Nova B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/281 Datum uitspraak : 19 maart 2013 Curator : mr. J.L.G.M. Verwiel Rechter-Commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie