1. Raadsvoorstel Aanpassing Veordening IBBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Raadsvoorstel Aanpassing Veordening IBBN"

Transcriptie

1 Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Aanpassing Verordening IBBN Van: College van B&W van 19 november 2013 Doel: Toelichting: Besluiten 1. Voorliggende besluitvorming Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een gewijzigde Verordening Ik Bouw Betaalbaar gemeente Nijmegen (IBBN) vast te stellen. Deze verordening wordt aangeduid als de verordening 2013 A welke de op dit moment geldende verordening 2013 beoogt te vervangen. 2. Achtergrond Het college geeft aan de Verordening IBBN om de volgende drie redenen te willen wijzigen; De NHG-voorwaarden zijn aangescherpt in die zin dat voorheen zowel koopstarters die nog nooit een woning in bezit hebben gehad als diegenen die de afgelopen 3 jaar niet in het bezit van een woning waren geweest in aanmerking kwamen. Deze laatste categorie is vervallen, waarop nu ook de Verordening IBBN wordt aangepast; Het college geeft aan dat in de loop van het jaar naast maximumgrenzen voor de te bouwen woningen ook minimumgrenzen zijn vastgesteld en opgenomen in het koopcontract. Dit is gedaan om voldoende waarde van het onderpand te garanderen. De ondergrenzen worden nu ook in de verordening opgenomen; Het werkingsgebied is beperkt tot 30 leningen in het gebied de Vossenpels. Inmiddels is duidelijk dat niet alle leningen in dat gebied zullen worden verstrekt, er blijven dan nog 4 mogelijke leningen over die het college graag elders wil inzetten in de Waalsprong. Ook dit wordt nu meegenomen in deze aanpassing van de Verordening. Het aantal van 4 kan overigens nog stijgen indien blijkt dat bij nader inzien een aantal kopers geen lening nodig heeft omdat hun inkomen is verbeterd. Naam steller: steller: W. van der Velde Tel. steller: Bijlagen: 1. Raadsvoorstel Aanpassing Veordening IBBN Ter inzage via dropbox, internet, Raadsgriffie en Informatiebalie 1. Verordening Ik Bouw Betaalbaar gemeente Nijmegen (IBBN) 2013 A

2 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 4 december 2013 / 173/2013 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing Verordening IBBN Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 november 2013 Samenvatting Door een wijziging van de NHG voorwaarden bij startersleningen is het noodzakelijk om de verordening IBBN aan te passen. Dit biedt tevens de mogelijkheid om enkele andere technische wijzigingen aan te brengen. Daarnaast heeft uw raad in zijn besluit van 12 december 2012 het werkingsgebied van de verordening beperkt tot 30 leningen in de Vossenpels. De verwachting is dat enkele van de 30 leningen in andere delen van de Waalsprong verstrekt kunnen worden. Daarom wordt nu voorgesteld om het werkingsgebied te verruimen tot de hele Waalsprong. Voorstel om te besluiten 1. De verordening IBBN 2013 A vast te stellen. 2. Te bepalen dat deze verordening van toepassing is op het gebied Waalsprong. 3. De inwerkingtreding van de Verordening te bepalen op de eerste dag na vaststelling door de raad. 4. Per gelijke datum de Verordening IBBN 2013 in te trekken. Opgesteld door, telefoonnummer, Wim van der Velde, 3437, ravo verordening ibbn 2013 A.docx

3 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding De voorwaarden voor het in aanmerking komen van NHG garantie bij startersleningen zijn aangescherpt door de NHG. Als aanvragers de afgelopen 3 jaar geen woningeigenaar zijn geweest maar daarvoor wel, komen ze niet meer in aanmerking. Daardoor is het noodzakelijk om de verordening IBBN aan te passen. De IBBN lening is immers een variant van de starterslening. Dit biedt tevens de mogelijkheid om enkele andere technische wijzigingen in de verordening aan te brengen. Voor de reguliere starterslening is dit niet nodig omdat die van meet af aan een beperktere doelgroep kende: alleen koopstarters. Daarnaast heeft uw raad in zijn besluit van 12 december 2012 het werkingsgebied van de verordening beperkt tot 30 leningen in de Vossenpels. De verwachting is dat enkele van de 30 leningen in andere delen van de Waalsprong verstrekt kunnen worden. Daarom wordt nu voorgesteld om het werkingsgebied te verruimen tot de hele Waalsprong. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader Beleidskader is de ambitie uit het Coalitieakkoord om particulier opdrachtgeverschap te stimuleren, ook voor lagere inkomens. 1.2 Relatie met programma Het voorstel heeft een relatie met het programma wonen. 2 Doelstelling De verordening IBBN aan te passen aan gewijzigde omstandigheden 3 Argumenten NHG voorwaarden aangescherpt Dit najaar heeft de NHG de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor een starterslening aangescherpt. Tot nu toe kwamen zowel koopstarters die nog nooit een woning in bezit hebben gehad, als diegenen die de afgelopen 3 jaar niet in het bezit van een woning waren geweest, in aanmerking. Deze laatste categorie is vervallen. Voortaan komen alleen mensen in aanmerking die nog nooit een woning in eigendom hebben gehad. De verordening IBBN kent nog de ruimere toewijzingsvoorwaarden. Dat wordt nu aangepast. Overige aanpassingen Daarnaast zijn in de loop van het jaar naast maximumgrenzen voor de te bouwen woningen ook minimumgrenzen vastgesteld en opgenomen in het koopcontract. Dit is gedaan om voldoende waarde van het onderpand te garanderen. Dit beperkt onze risico s. De ondergrenzen zijn resp voor rijwoningen, voor eindwoningen en voor vrijstaande woningen. Deze grenzen worden nu ook in de verordening opgenomen. Werkingsgebied verruimen Het werkingsgebied is bij raadsbesluit van 12 december 2012 beperkt tot 30 leningen in het gebied de Vossenpels. Nu blijkt dat niet alle 30 leningen in dat gebied zullen worden verstrekt. Op dit moment zijn 26 kavels verkocht. 25 voor 5 rijtjes van 5 rijwoningen, en 1 voor ravo verordening ibbn 2013 A.docx

4 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 een vrijstaande woning. De overige 4 leningen willen we elders kunnen inzetten in de Waalsprong. Ook bestaat de kans dat een aantal kopers bij nader inzien geen lening nodig heeft omdat hun inkomen is verbeterd. Het aantal van 4 kan dan nog stijgen. Omdat er wel voldoende belangstelling is willen we het werkingsgebied verruimen. 4 Klimaat Het voorstel heeft geen relatie met het klimaatvraagstuk en onze doelstellingen op dat terrein. 5 Risico s Geen. 6 Financiën Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 7 Participatie en Communicatie De nieuwe voorwaarde, nooit eerder woningeigenaar, is aan de inschrijvers voor een IBBN starterslening meegedeeld. In de verdere communicatie rond Plantjevlag en IBBN, maar ook via de SVn wordt dit in bredere zin gedaan. Overigens bleek niemand van degenen die al een IBBN kavel hadden gekocht, eerder woningeigenaar te zijn geweest. 8 Uitvoering en evaluatie Na de start van de regeling en de verkoop van de kavels begin april 2013, zijn voor de zomer de koopovereenkomsten voor de Ik Bouw betaalbaar kavels getekend. Er zijn 25 kavels voor rijwoningen verkocht en 1 kavel voor een vrijstaande Datcha woning. De kavelkopers hebben na de zomer hun bouwplan gekozen en de intentieovereenkomst met de aannemer getekend. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt, waarna de omgevingsvergunning kan worden voorbereid. Voor het eind van het jaar zullen de aanvragen voor de IbbN leningen worden ingediend. Dan zal ook duidelijk zijn wie er wel of niet gebruik gaat maken van de IbbN lening en om welke bedragen het gaat. In april zullen de kavels bij de notaris geleverd worden, waarna eind mei de start van de bouw is. Evaluatie van de IBBN regeling vindt naar verwachting plaats voor medio College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Bijlage(n): Verordening IBBN 2013 A ravo verordening ibbn 2013 A.docx

5 De raad van de gemeente Nijmegen, gelezen het voorstel van het college van , registratienummer , gelet op de artikelen 142 en 149 van de gemeentewet, overwegende dat het ter bevordering van zelfbouw door huishoudens met lagere inkomens nodig is regels te stellen met betrekking tot het verstrekken van leningen ter ondersteuning van die doelgroep; besluit: a de Verordening ik bouw betaalbaar gemeente Nijmegen 2013 in te trekken. b de Verordening ik bouw betaalbaar gemeente Nijmegen 2013 A als volgt vast te stellen: Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. b. Lening IkbouwbetaalbaarNijmegen: nader te noemen IBBN-lening, een lening die het mogelijk maakt voor huishoudens met beperkte financiële ruimte om als particulier opdrachtgever een koopwoning te ontwikkelen en te realiseren op daartoe door de gemeente Nijmegen aangewezen kavels. c. Verwervingskosten: de totale kosten ter verkrijging van de IBBN-kavel en de bouw hierop van een woning voor zover deze kosten in de normen van NHG voor de aankoop van een 'nieuwbouwwoning gebouwd in eigen beheer of zelfbouw' als zodanig zijn aangewezen. d. Gemeenterekening IkBouwBetaalbaarNijmegen: een rekening-courant van de gemeente Nijmegen bij SVn waarop de gemeente Nijmegen gelden stort, aan te wenden door SVn voor het verstrekken van IBBN-leningen aan aanvragers, en waarop de rente en de aflossingen worden teruggestort; e. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager. f. Huishouden: het huishouden van de Aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Is een (pleeg)kind mede-aanvrager, dan behoort deze persoon wel tot het huishouden. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren. g. Partner 1: het lid van het Huishouden met het hoogste Individueel Toetsinkomen. h. Partner 2: indien het Huishouden twee personen telt: degene die niet het hoogste Individueel Toetsinkomen heeft. Indien Partner 1 met meer dan één andere persoon een gezamenlijke huishouding voert, wordt als Partner 2 aangemerkt degene naast Partner 1 met het hoogste Individueel Toetsinkomen. i. Individueel Toetsinkomen: het toetsinkomen van ieder lid van het Huishouden vastgesteld conform de Normen van NHG. j. Toetsinkomen (huishouden): 95% van het Individueel Toetsinkomen van Partner 1 en, indien van toepassing hierbij opgeteld, 95% van het Individueel Toetsinkomen van Partner 2. k. NHG: Nationale Hypotheek Garantie, zijnde de publicitaire naam van de door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen verstrekte borgtocht. l. Normen van NHG: de op enig moment geldende normen die van toepassing zijn op NHG leningen. 1

6 Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen Artikel 2 a. De gemeenteraad van Nijmegen heeft een Gemeenterekening IkBouwBetaalbaarNijmegen ingericht waaruit aan in artikel 7, lid 1, sub b bedoelde huishoudens IBBN-leningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 7 lid 1, sub a bedoelde woningen. b. De Gemeenterekening IkBouwBetaalbaarNijmegen is ondergebracht bij SVn. Artikel 3 a. Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de Gemeente Nijmegen en de SVn van toepassing. b. Burgemeester en Wethouders kunnen Gemeentelijke Uitvoeringsregels voor de verordening IBBN vaststellen. Hoofdstuk 3 Ontwikkeling en realisatie van de woning Artikel 4 a. De kavel is bestemd, en zal door de aanvrager uitsluitend kunnen en moeten worden gebruikt voor het als particulier opdrachtgever (doen) ontwikkelen en bouwen van een woning. b. De aanvrager is verplicht opdracht te verstrekken aan een door de gemeente Nijmegen toegelaten bouwbegeleider die hem in het proces van ontwikkeling en realisatie van de woning bijstaat en adviseert. c. De totale kosten die gemoeid zijn met de verkrijging van de woning, de ontwikkeling van het bouwplan en de realisatie van de woning, dienen te passen binnen de in artikel 7 vastgestelde verwervingskosten. d. Het bouwplan behoeft in het kader van deze verordening de specifieke goedkeuring van de gemeente Nijmegen. Hoofdstuk 4 Financiering Artikel 5 Hypothecaire financiering eerste hypotheek en IBBN-lening tweede hypotheek a. Aanvrager is verplicht dat gedeelte van de verwervingskosten met een hypothecaire financiering bij een bank te financieren, waartoe hij op grond van zijn inkomen en volgens de normen van NHG in staat is. b. Ter zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen uit de hypothecaire geldlening vestigt de aanvrager ten behoeve van de bank een eerste recht van hypotheek op de woning. c. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een IBBN-lening toe te kennen. d. Burgemeester en Wethouders stellen de hoogte van de IBBN-lening vast conform het bepaalde in artikel 7. e. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd de bedragen in artikel 7 aan te passen. f. De eerste hypotheek dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie. g. De IBBN-lening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie. h. Bij toekenning door de gemeente Nijmegen van een IBBN-lening voor het restant van de totale verwervingskosten, vestigt de aanvrager ter zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen in verband met de IBBN-lening ten behoeve van Svn (de geldverstrekker) een tweede recht van hypotheek op de woning. i. Burgemeester en Wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend; j. Burgemeester en Wethouders kunnen aan de toekenning van de IBBN-leningen nadere voorschriften verbinden. Hoofdstuk 5 De lening IBBN Artikel 6 Omvang en limitering a. Uit de Gemeenterekening IkBouwBetaalbaarNijmegen kunnen slechts leningen worden toegewezen zolang het saldo hiervoor toereikend is. 2

7 b. Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. c. Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen. Artikel 7 Toepassingsbereik 7.1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op: a. Het realiseren van een woning in particulier opdrachtgeverschap op de door de gemeente Nijmegen daartoe aangewezen kavels waarvan de verwervingskosten niet hoger zijn dan respectievelijk: voor een tussenwoning; voor een eindwoning; voor een vrijstaande woning; en niet lager dan respectievelijk: voor een tussenwoning; voor een eindwoning; voor een vrijstaande woning b. Leningaanvragen van personen die nooit eerder eigenaar van een woning zijn geweest. c. Leningaanvragen van personen die de woning waarvoor de lening wordt aangevraagd zelf gaan bewonen De hoofdsom van de IBBN-lening bedraagt: a. Minimaal 5% van de verwervingskosten van de woning; b. Voor de categorie tussenwoning en eindwoning maximaal 30% van de verwervingskosten van de woning met een maximum van c. Voor de categorie vrijstaande woning maximaal 15,5% van de woning met een maximum van Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in dit artikel genoemde bedragen jaarlijks te indexeren. Artikel 8 Toewijzing en intrekking a. Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een IBBN-lening geheel of gedeeltelijk intrekken als: b. Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen. c. De IBBN-lening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens. d. Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden. e. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging. f. In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Artikel 9 Aflossing a. Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde. b. Extra aflossing op de IBBN-lening is altijd en zonder boete mogelijk. c. Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost. Hoofdstuk 6 Terugbetalingsregeling rentekorting Artikel 10 Terugbetalingsregeling bij verkoop a. Bij Verkoop is Koper gehouden aan de gemeente Nijmegen - indien er sprake is van Overwaarde de door Koper verkregen rentekorting op de IBBN-lening terug te betalen, met dien verstande dat het door Koper terug te betalen bedrag ( de Vergoeding ) nooit meer bedraagt dan 50% van de 3

8 Overwaarde van de Onroerende zaak. De terugbetalingsregeling geldt als een tegenprestatie voor de door Koper verkregen rentekorting op de IBBN-lening. b. Onder Overwaarde wordt in dit verband verstaan een positief verschil tussen de Waarde bij aanvang en de Waarde bij verkoop, vast te stellen volgens het bepaalde in artikel 10 sub d. c. De Waarde bij aanvang is gelijk aan de goedgekeurde Verwervingskosten. d. De Waarde in het economisch verkeer van de Onroerende zaak op het moment van Vervreemding ( Waarde bij verkoop ) wordt vastgesteld aan de hand van een taxatierapport, dat voldoet aan de vereisten die NHG hieraan stelt in hun Normen. e. Indien er geen sprake is van Overwaarde is de onderhavige terugbetalingsregeling niet van toepassing. Artikel 11 Berekening terug te betalen Vergoeding a. De in totaal door Koper genoten rentekorting op de IBBN-lening (vermeerderd met samengestelde rente zoals omschreven in artikel 11 sub b) wordt hierna aangeduid als Korting. De Vergoeding is in beginsel gelijk aan de Korting, met dien verstande dat de Vergoeding nooit meer bedraagt dan 50% van de Overwaarde van het Onroerend goed. b. Het rentepercentage dat op basis van samengestelde rente wordt berekend over de genoten rentekorting is gelijk aan het rentepercentage dat voor de rentevaste periode(n) is overeengekomen voor de IBBN-lening. Artikel 12 Vergoeding op initiatief Koper Niettegenstaande de uit het vorenstaande voortvloeiende verplichtingen van Koper tot betaling van de Vergoeding op het moment van Vervreemding van de Onroerende zaak, heeft Koper het recht om uit eigen initiatief de Vergoeding te (doen) berekenen en aan de gemeente Nijmegen te betalen indien: de IBBN-lening volledig is of uiterlijk tegelijkertijd met de betaling van de Vergoeding wordt afgelost; of door Koper, op het moment waarop Koper de Vergoeding wenst te betalen, geen rentekorting meer wordt genoten op de IBBN-lening. Artikel 13 Derde hypotheekrecht Ter zekerheid van de nakoming door Koper van de overeengekomen terugbetalingsregeling vestigt Koper ten behoeve van de Gemeente Nijmegen een derde recht van hypotheek op de Onroerende zaak. Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule Artikel 14 Hardheidsclausule Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening. Aldus vastgesteld op De raad van de gemeente Nijmegen, de voorzitter, de griffier, drs. H.M.F. Bruls drs. M.M.V. Mientjes 4

9 Ibb-Uitvoeringsregels 1 Bij toepassing van de Ibb-Uitvoeringsregels tijdens de looptijd van de overeenkomst zal aangesloten worden bij de Ibb-Uitvoeringsregels zoals deze zullen gelden op het moment waarop deze worden toegepast. 1. Definities en begripsbepalingen In deze uitvoeringsregels wordt verstaan onder: a. Vof IbbA: de vennootschap onder firma IkbouwbetaalbaarinAlmere, gevestigd te Almere aan het Stadhuisplein 1 b. SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten te Hoevelaken c. Regeling Ikbouwbetaalbaar: de door de Vof IbbA ontwikkelde regeling die het mogelijk maakt voor de Aanvrager om als particulier opdrachtgever een kwalitatief hoogwaardige koopwoning te ontwikkelen en realiseren d. IkbouwbetaalbaarNijmegen (IbbN): de naam waaronder de gemeente de Regeling Ikbouwbetaalbaar zal gaan uitvoeren e. Verwervingskosten: de totale kosten voor het verkrijgen van de Ibb-kavel en de ontwikkeling en realisatie hierop van een woning met aanhorigheden, in de Normen van NHG als zodanig aangewezen voor de aankoop van een 'nieuwbouwwoning gebouwd in eigen beheer of zelfbouw' en goedgekeurd door de gemeente f. Ibb-fonds: een rekening-courant van de gemeente aangehouden bij SVn waarop de gemeente door haar aangetrokken gelden stort, aan te wenden door SVn voor het verstrekken van Ibb- Startersleningen aan deelnemers van IkbouwbetaalbaarNijmegen op basis van een tussen de gemeente en SVn overeengekomen derdenbeding, conform de Verordening IbbN, de Ibb- Uitvoeringsregels en Normen van NHG, waarop de rente en de aflossingen worden teruggestort g. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als Aanvrager h. Ibb-Starterslening: de financiering onder gunstige voorwaarden, toe te kennen door de gemeente (bij wijze van Korting) en te verstrekken door SVn, vanuit het bij SVn aangehouden Ibb-fonds waarin zich door de gemeente gestorte gelden bevinden, een en ander ter uitvoering van de tussen SVn en de gemeente gesloten overeenkomst en het daarin opgenomen derdenbeding ten behoeve van deelnemers aan IkbouwbetaalbaarNijmegen i. Verordening IbbN: de bij raadsbesluit van 12 december 2012 (nummer 170/2012) door de gemeente vastgestelde Verordening Ikbouwbetaalbaar gemeente Nijmegen 2012 j. Ibb-Uitvoeringsregels: de onderhavige uitvoeringsregels k. Huishouden: het huishouden van de Aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Is een (pleeg)kind mede-aanvrager, dan behoort deze persoon wel tot het huishouden. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren l. Korting: het beschikbaar maken door de gemeente van de Ibb-Starterslening, zijnde een financiering onder gunstige condities, door een tussen de gemeente en SVn overeengekomen derdenbeding m. Partner 1: het lid van het Huishouden met het hoogste Individueel Toetsinkomen n. Partner 2: indien het Huishouden twee personen telt: degene die niet het hoogste Individueel Toetsinkomen heeft. Indien Partner 1 met meer dan één andere persoon een gezamenlijke huishouding voert, wordt als Partner 2 aangemerkt degene naast Partner 1 met het hoogste Individueel Toetsinkomen o. 1 Bij toepassing van de Ibb Uitvoeringsregels tijdens de looptijd van de Overeenkomst, wordt de dan geldende versie van de Ibb- Uitvoeringsregels toegepast. 1

10 p. Individueel Toetsinkomen: het toetsinkomen van ieder lid van het Huishouden vastgesteld conform de Normen van NHG q. Toetsinkomen (huishouden): het Individueel Toetsinkomen van Partner 1 en, indien van toepassing hierbij opgeteld, het Individueel Toetsinkomen van Partner 2, vast te stellen volgens de Normen van NHG r. NHG: Nationale Hypotheek Garantie, zijnde de publicitaire naam van de door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen verstrekte borgtocht s. Normen (van NHG): de normen die van toepassing zijn op NHG, zoals deze gelden op het moment dat de normen tijdens de looptijd van de Overeenkomst worden toegepast t. Gemeente: de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Nijmegen u. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aanvrager en de gemeente v. Ontvangstdatum: de datum waarop de aanvraag van de Ibb-Starterslening door SVn is ontvangen w. WEW: de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen x. Notaris: de voor De gemeente aangewezen projectnotaris 2

11 2. Voorwaarden voor toewijzing 2.1 Doelgroep De Ibb-Starterslening kan alleen worden toegekend aan een Aanvrager: a. die contractpartij is bij de Overeenkomst met de gemeente; en b. die als natuurlijke persoon voor het eerst een eigen woning koopt, dan wel de afgelopen 3 jaar geen eigenaar van een eigen woning is geweest; en c. die een bouwplan heeft ontwikkeld voor de realisatie waarvan de Verwervingskosten niet lager zijn dan ,- en niet hoger dan ,- (inclusief btw) voor een rijwoning, niet lager dan ,- en niet hoger dan ,- (inclusief btw) voor een hoekwoningen en niet lager dan ,- en niet hoger dan ,- (inclusief btw) voor een vrijstaande woning; en d. die op grond van zijn inkomen minimaal 70% (rij- en hoekwoning) respectievelijk 85,5% (vrijstaande woning) van de Verwervingskosten kan voldoen, door middel van een eerste (bancaire) hypothecaire financiering met NHG. 2.2 Marktsegment woningobjecten/verwervingskosten De Ibb-Starterslening kan worden toegewezen ten behoeve van de koop van een kavel en de realisatie hierop van een woning, voor een bedrag aan totale Verwervingskosten van minimaal ,- en maximaal ,- (inclusief btw) voor een rijwoning, minimaal ,- en maximaal ,- (inclusief btw) voor een hoekwoningen en minimaal ,- en maximaal ,- (inclusief btw) voor een vrijstaande woning. 2.3 Maximale hoogte Ibb-Starterslening De Ibb-Starterslening bedraagt maximaal 30% (rij- en hoekwoning) respectievelijk 14,5% (vrijstaande woning) van de door de gemeente vastgestelde maximale Verwervingskosten. 2.4 Toekenning en verstrekking De Ibb-Starterslening wordt verstrekt door SVn, op basis van de toekenning door de gemeente en na het tot stand komen tussen SVn en Aanvrager van een overeenkomst van geldlening. De gemeente kan de toekenning van een Ibb-Starterslening zolang de Ibb-Starterslening nog niet is verstrekt en/of aangewend intrekken indien: a. de Aanvrager niet (meer) voldoet aan de bij of krachtens de Verordening IbbN en de Ibb- Uitvoeringsregels gestelde voorwaarden en/of bepalingen; b. de Ibb-Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens. De toekenning wordt geacht te zijn vervallen, indien de Overeenkomst met de gemeente wordt ontbonden. 2.5 Tegenprestatie Korting Als tegenprestatie voor de door de gemeente verleende Korting (het beschikbaar maken van de Ibb-Starterslening met gunstige condities, te verstrekken door SVn op grond van een tussen SVn en de gemeente overeengekomen derdenbeding) is Aanvrager, zodra Aanvrager de woning vervreemdt en indien er sprake is van overwaarde, gehouden aan de gemeente een vergoeding te betalen die gerelateerd is aan de hoogte van de verleende Korting en gemaximeerd is tot 50% van de overwaarde. De nadere voorwaarden met betrekking tot het moment van betaling en de hoogte van de te betalen vergoeding zijn vastgelegd in de tussen Aanvrager en de gemeente gesloten Overeenkomst. Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van Aanvrager uit hetgeen in de Overeenkomst is vastgelegd omtrent de te betalen vergoeding aan de gemeente, vestigt Aanvrager ten behoeve van de gemeente een derde recht van hypotheek op de woning en ondergrond. 3

12 2.6 Maximering aflossingsvrij deel in relatie tot Nationale Hypotheek Garantie Het aflossingsvrije deel van het totale leenbedrag van de door Aanvrager te sluiten financieringen, zijnde de door Aanvrager op grond van zijn inkomen te sluiten eerste (bancaire) hypothecaire financiering met NHG en de Ibb-Starterslening, bedraagt maximaal het op grond van de Normen van NHG toegestane percentage. 2.7 Kredieten De Ibb-Starterslening en de eerste hypothecaire financiering dienen te zijn geborgd met NHG. In afwijking van de Normen van NHG laat SVn persoonlijke betalingsverplichtingen en kredieten buiten beschouwing bij de beoordeling of Aanvrager in aanmerking komt voor een Ibb- Starterslening en wat de hoogte van de te verstrekken lening is. De persoonlijke betalingsverplichtingen en kredieten worden wel meegenomen in de NHG-toets van de eerste hypothecaire financiering. In afwijking van de Normen van NHG accepteert de gemeente geen betalingsverplichtingen voortvloeiend uit geldleningen of andere vormen van kredieten anders dan: - credit cards, mits op basis van maandelijkse aflossing; - mobiele telefoon abonnementen, mits op basis van maandelijkse aflossing. Bij de NHG-toets van de eerste hypothecaire financiering, ter vaststelling van de hoogte van de te verstrekken Ibb-Starterslening, houdt SVn dan ook alleen rekening met een verlaging van de toegestane financieringslast als gevolg van betalingsverplichtingen in verband met genoemde toegestane kredieten. Als er andere kredieten zijn die tot een verlaging van de financieringscapaciteit voor de eerste hypothecaire financiering leiden, komt Aanvrager niet in aanmerking voor een Ibb-Starterslening en adviseert SVn de gemeente negatief ten aanzien van de toewijzing. 4

13 3. Overige bepalingen 3.1 Ibb-Starterslening niet in combinatie met koopsubsidie BEW+ De Ibb-Starterslening wordt niet verstrekt in combinatie met een koopsubsidie op grond van de Wet bevordering eigenwoningbezit en tevens niet in combinatie met andere inkomensafhankelijke regelingen. 3.2 Strijd met andere besluitvorming In geval van strijdigheid van een of meerdere bepalingen in deze Ibb-Uitvoeringsregels met het Besluit van WEW inzake Nationale Hypotheek Garantie en Ibb-Startersleningen of het Convenant Ibb-Startersleningen, prevaleert het bepaalde in genoemd besluit en convenant. 3.3 Wijzigingsbevoegdheid De gemeente heeft het recht deze Ibb-Uitvoeringsregels en de hierin opgenomen bedragen en voorwaarden te wijzigen. Wijziging van de Ibb-Uitvoeringsregels heeft geen effect op het besluit tot verstrekking van reeds verstrekte Ibb-Startersleningen. 3.4 Koop kavel doet geen aanspraken ontstaan op toewijzing Ibb-Starterslening Toelating tot IkbouwbetaalbaarNijmegen en het tot stand komen van de Overeenkomst tussen Aanvrager en de gemeente, doet geen aanspraken of rechten ontstaan op toekenning van een Ibb-Starterslening. Toekenning of afwijzing van de Ibb-Starterslening is voorbehouden aan de gemeente. SVn toetst de binnengekomen aanvraag van Aanvrager aan de Verordening IbbN, de Ibb-Uitvoeringsregels en de Normen van NHG en verschaft aan de gemeente een positief of negatief toekenningsadvies. De gemeente is niet gehouden het advies van SVn te volgen, maar zal een positief advies om de Ibb-Starterslening toe te kennen niet zonder gegronde redenen naast zich neerleggen. 5

14 4. Algemene informatie Ibb-Starterslening 4.1 Looptijd De looptijd van de Ibb-Starterslening bedraagt maximaal 30 jaar. Indien de lening lager is dan dan geldt, vanaf het moment dat een annuïteit gaat lopen (vanaf het moment dat rente en aflossing verschuldigd is), een looptijd van: - 13 jaar bij een hoofdsom tussen en ; - 8 jaar bij een hoofdsom lager dan Rentevaste periode De rente is gedurende 15 jaar vanaf de ingangsdatum van de lening vast. 4.3 Aflossing De Ibb-Starterslening is bij aanvang aflossingsvrij. Vanaf het vierde jaar geldt een jaarannuïteit (rente en aflossing) op basis van de restant looptijd en het geldende rentepercentage. Na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar kan de Aanvrager een hertoetsing aanvragen op basis van een brief die hij van SVn drie maanden van tevoren ontvangt. Indien uit deze hertoetsingen blijkt dat er geen financiële draagkracht is om rente en aflossing te gaan betalen, blijft de maandlast renteloos en aflossingsvrij. Indien er sprake is van enige draagkracht wordt de jaarannuïteit door SVn aangepast, volgens de in deze Ibb-Uitvoeringsregels beschreven procedure. Op het moment dat de marktconforme jaarannuïteit is bereikt, is hertoetsen niet meer mogelijk. Indien na 15 jaar de marktconforme jaarannuïteit nog niet bereikt is, blijft de op dat moment vastgestelde jaarannuïteit voor de rest van de looptijd ongewijzigd. De Ibb-Starterslening moet op basis van jaarannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand. De maandelijkse betalingen worden valutair per 31 december van ieder jaar met de schuldrest verrekend. Automatische incasso is verplicht. Bij verkoop wordt de restantschuld in z n geheel afgelost. Een eventuele restantschuld na 30 jaar wordt in één keer volledig afgelost. 4.4 Vervroegde aflossing Vervroegde aflossing van de Ibb-Starterslening is te allen tijde boetevrij toegestaan. 6

15 5. Procedure toekenning en verstrekking Ibb-Starterslening 5.1 Procedure toekenning Ibb-Starterslening - Op grond van de tussen Aanvrager en de gemeente gesloten Overeenkomst, toetst de gemeente het bouwplan, de (concept) aannemingsovereenkomst, de materialen/werkzaamheden die Aanvrager voornemens is in eigen beheer te bestellen/uit te voeren, het totale investeringsplaatje, de offerte van de eerste hypothecaire financiering en taxatierapport (conform eisen NHG) - Tegelijkertijd met de schriftelijke mededeling waarin de gemeente het bouwplan goedkeurt, verschaft de gemeente Aanvrager de voor de aanvraag van de Ibb-Starterslening benodigde stukken - Aanvrager vult de formulieren in, verzamelt de vereiste bijlagen en zendt een complete aanvraag aan SVn - SVn noteert de Ontvangstdatum op het aanvraagformulier en stelt het rentpercentage voor de aanvraag vast op het op dat moment door SVn gehanteerde rentepercentage van 15 jaar vast - SVn toetst het aanvraagformulier en de bijlagen op volledigheid, en verzoekt zo nodig om aanvullende informatie - SVn beoordeelt de aanvraag, met als uitkomst een advies aan de gemeente met betrekking tot het wel of niet toewijzen van de Ibb-Starterslening en in geval van een advies om toe te wijzen, een advies over de hoogte, het marktconforme rentepercentage van de Ibb- Starterslening na drie jaar en de marktconforme maandtermijn (rente en aflossing) na drie jaar - De gemeente besluit aan de hand van het advies over de afwijzing danwel toewijzing en, in geval van toewijzing, de te stellen condities (hoogte van de lening en bijzondere voorwaarden) - De gemeente legt de afwijzing danwel toewijzing vast in een afwijzings- danwel toewijzingsbrief aan de Aanvrager met in geval van afwijzing, vermelding van de reden van afwijzing en in geval van toewijzing, het bedrag, de looptijd, het rentepercentage en uitbetalingsvoorwaarden - De gemeente kan aan de toewijzing van de Ibb-Starterslening nadere voorschriften verbinden - De gemeente zendt een kopie van de afwijzing- of toewijzingsbrief brief aan SVn 5.2 Procedure verstrekking Ibb-Starterslening - De door de gemeente toegewezen Ibb-Starterslening wordt verstrekt door SVn - Binnen vier weken na de verzenddatum van de toewijzingsbrief van de gemeente stuurt de Aanvrager SVn een kopie toe van een door de Aanvrager en de geldverstrekker getekende offerte voor een lening onder eerste hypotheek. Vóór afloop van deze termijn kan de Aanvrager bij SVn éénmalig een verzoek indienen tot verlenging van de termijn met twee weken. Indien SVn van de Aanvrager niet binnen deze indieningstermijn een getekende kopie van de offerte ontvangen heeft, is de toekenning van de Ibb-Starterslening door de gemeente van rechtswege vervallen - De offerte van de bank bevat een positieve NHG toetsing en voldoet aan de overige eisen die hieraan op grond van deze Ibb-Uitvoeringsregels en de Verordening IbbN worden gesteld. - Na ontvangst van de kopie van de getekende offerte toetst SVn: - of het bedrag in de offerte voldoende is in relatie tot de Verwervingskosten en de inkomensnormen van NHG; en - of er voldaan is aan de voorwaarden gesteld in de Ibb Uitvoeringsregels, de Verordening IbbN en de toewijzingsbrief van de gemeente; en - of de toewijzing van de gemeente niet ingetrokken of vervallen is. 7

16 Bij een positieve uitkomst van deze toetsing brengt SVn de offerte voor de Ibb-Starterslening uit aan Aanvrager. SVn stuurt een kopie van de offerte naar de gemeente zodat de gemeente zicht kan houden op de mate van uitputting van het Ibb-fonds. Bij een negatieve uitkomst van deze toetsing ontvangt de Aanvrager een brief dat hij niet voor een offerte in aanmerking komt. SVn stuurt een kopie van deze brief onder vermelding van de reden(en) naar de gemeente. 5.3 Procedure vestigen recht van eerste, twee en derde hypotheek - Aanvrager beoordeelt de SVn-offerte, geeft uitvoering aan de gestelde voorwaarden en bericht SVn inzake de acceptatie van de offerte door middel van terugzending van de voor akkoord getekende offerte - SVn bericht de gemeente omtrent de acceptatie van de offerte van SVn door Aanvrager - Aanvrager bericht de geldverstrekker van de eerste hypothecaire financiering en verzoekt deze de voor het vestigen van het eerste recht van hypotheek benodigde stukken aan de Notaris toe te zenden - SVn bericht de Notaris en zendt deze de voor het vestigen van het tweede recht van hypotheek benodigde stukken toe - De gemeente bericht de Notaris en zendt deze de voor het vestigen van het derde recht van hypotheek benodigde stukken toe - Aanvrager laat de hypotheekakten voor de bancaire lening (eerste hypotheek), de Ibb- Starterslening (tweede hypotheek) en de aan de gemeente te betalen vergoeding als tegenprestatie voor de verleende Korting (derde hypotheek) tegelijkertijd met de akte van levering van de kavel bij de Notaris passeren - De Notaris bericht de bank, SVn en de gemeente inzake het passeren van de drie akten - De bank verstrekt de lening onder eerste hypotheek - SVn verstrekt de Ibb-Starterslening onder tweede hypotheek - De Ibb-Starterslening wordt in een te openen bouwkrediet bij SVn gestort - De kosten en de eerste termijnbetalingen worden rechtstreeks voldaan uit de eerste hypothecaire financiering. Het restant van de eerste hypothecaire financiering wordt gestort in een bouwdepot, waaruit de volgende termijnbetalingen worden voldaan - Zodra het bouwdepot van de eerste hypothecaire financiering is uitgeput worden de resterende termijnbetalingen gedeclareerd uit het bouwkrediet van de Ibb-Starterslening - De bank meldt de eigen lening onder NHG aan bij WEW en draagt de borgtochtprovisie af voor de eerste hypotheek - SVn meldt de Ibb-Starterslening aan bij WEW en draagt de borgtochtprovisie voor de NHG af aan WEW voor de eigen, tweede hypotheek - WEW staat borg voor de lening conform het separate besluit van WEW - De gemeente verkrijgt een derde recht van hypotheek op de kavel en de daarop te bouwen woning met aanhorigheden, ter zekerheid van de nakoming door Aanvrager van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst met de gemeente (betaling van de vergoeding als tegenprestatie voor de verleende Korting, op het moment van verkoop en mits er sprake is van overwaarde, tot een maximum van 50% van de overwaarde) 8

17 6. Voorwaarden eerste (bancaire) hypothecaire lening - De eerste hypothecaire financiering wordt, evenals de Ibb-Starterslening, afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie - De rentevaste periode bedraagt tenminste 10 jaar - Een eventueel aflossingsvrij deel moet voldoen aan de Normen van NHG (met inachtneming van het bepaalde in 2.6 Ibb-Uitvoeringsregels) - Het leningbedrag mag niet hoger zijn dan het verschil tussen de Verwervingskosten, de hoofdsom van de Ibb-Starterslening (voor toetsing en advisering wordt de hoofdsom van de Ibb-Starterslening als contante waarde subsidie ingevoerd) en de bij de aanvraag van de Ibb-Starterslening door Aanvrager vermelde inbreng van eigen middelen - Het eerste hypotheekrecht dient maximaal ter zekerheid van het leningbedrag, inclusief de rente en kosten in verband met deze financiering, conform de standaard voorwaarden van de betreffende geldverstrekker - De inschrijving van de eerste hypotheek in verband met de bancaire hypothecaire lening mag hoger zijn dan het bedrag van de eerste hypothecaire financiering, mits de bank zich ertoe heeft verbonden nu en in de toekomst onder het eerste hypotheekrecht geen verdere financieringen aan Koper te verstrekken behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de tweede en derde hypotheekhouder én de inschrijving de maximum verwervingskosten volgens de Normen van NHG niet te boven gaat - De bank verplicht zich na het ingaan van de lening geen gelden meer onder verband van de eerste hypotheekstelling ter leen te verstrekken aan de schuldenaar. Voormelde verplichting rust op de bank uitsluitend voor zolang als de door SVn aangegane Ibb-Starterslening niet volledig is afgelost en de door Aanvrager aan de gemeente te betalen vergoeding, ter zekerheid van de nakoming waarvan ten behoeve van de gemeente een derde recht van hypotheek is gevestigd, niet volledig is betaald, een en ander behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de tweede en derde hypotheekhouder - De bank meldt de eerste bancaire financiering onder Nationale Hypotheek Garantie aan bij WEW (waarbij de Ibb-Starterslening als contante waarde subsidie is opgenomen) - De transportakte, de hypotheekakte voor de eerste hypotheek en de akten voor de tweede (Ibb-Starterslening) en derde (betaling vergoeding) hypotheek, dienen in de gebruikelijke volgorde, maar beslist in één en dezelfde afspraak bij de Notaris te passeren. Indien eigendom en eerste hypotheek eerder passeren, kan de Ibb-Starterslening niet worden verstrekt 9

18 7. De Ibb-Starterslening - algemeen - De afsluitprovisie bedraagt 1,0% van de hoofdsom van de Ibb-Starterslening. - Het rentepercentage voor de Ibb-Starterslening staat vast tot en met het vijftiende jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum van de lening - Gedurende de eerste drie jaar is Aanvrager geen rente verschuldigd over de Ibb- Starterslening; gedurende de eerste drie jaar is tevens geen aflossing verschuldigd op de Ibb-Starterslening - Ingaande het vierde jaar van de looptijd is Aanvrager (in beginsel) het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst overeengekomen marktconforme rentepercentage en annuïtaire aflossing verschuldigd (SVn-rente 15 jaar vast vanaf de ingangsdatum lening) - SVn bericht Aanvrager drie maanden voor aanvang van de tweede periode (ingaande het vierde jaar) over de te betalen marktconforme rente en de annuïtaire aflossing op jaarbasis gedurende het restant van de looptijd - SVn biedt de Aanvrager de mogelijkheid om hertoetsing aan te vragen, indien Aanvrager meent dat zijn financiële draagkracht onvoldoende is om de marktconforme maandtermijn te voldoen - Hertoetsing vindt plaats volgens de procedure zoals beschreven in deze Ibb- Uitvoeringsregels - Indien uit deze hertoetsing blijkt dat de financiële draagkracht onvoldoende is om aan de marktconforme maandtermijn te voldoen, dan stelt SVn voor het vierde, vijfde en zesde jaar de te betalen rente en aflossing vast op een dusdanig niveau dat past bij de financiële draagkracht van Aanvrager op het moment van hertoetsing - In het vierde, vijfde en zesde jaar (tweede periode) is Aanvrager voor de Ibb-Starterslening de naar aanleiding van de hertoetsing berekende rente en annuïtaire aflossing verschuldigd en is Aanvrager vrijgesteld van betaling van het restant van het overeengekomen marktconforme rentepercentage. - Drie maanden voor aanvang van de derde periode (ingaande het zevende jaar) en indien van toepassing, drie maanden voor aanvang van de volgende periode(n) (ingaande het elfde respectievelijk zestiende jaar), bericht SVn Aanvrager over de te betalen marktconforme rente en de annuïtaire aflossing op jaarbasis gedurende het restant van de looptijd (het bij aanvang overeengekomen rentepercentage) - Aanvrager heeft de mogelijkheid voor aanvang van iedere nieuwe periode een hertoetsing aan te vragen, indien Aanvrager meent dat zijn financiële draagkracht onvoldoende is om de marktconforme maandtermijn te voldoen - SVn stelt aan de hand van de hertoetsing voor aanvang van iedere nieuwe periode de te betalen rente en aflossing voor de volgende periode vast, die past bij de financiële draagkracht van Aanvrager op het moment van hertoetsing. - De kosten van de hertoetsing komen voor rekening van Aanvrager - Aanvrager vraagt een aanvraagformulier voor hertoetsing aan bij SVn en zendt dit formulier inclusief bijlagen binnen de genoemde termijn terug onder tijdige overmaking van de kosten in verband met de hertoetsing - SVn beoordeelt de aanvraag en vraagt zonodig aanvullende informatie aan bij Aanvrager; zodra de aanvraag compleet is voert SVn de hertoets uit conform de procedure zoals omschreven in deze Ibb Uitvoeringsregels - SVn past de te betalen rente en aflossing voor de volgende periode aan - Op het moment dat de marktconforme maandtermijn is bereikt, is hertoetsen niet meer mogelijk - Indien na 15 jaar de marktconforme maandtermijn nog niet bereikt is, blijft de op dat moment vastgestelde maandtermijn voor de rest van de looptijd ongewijzigd - De lening wordt afgelost via jaarannuïteiten met een maandelijkse betaling van 1/12 deel 10

19 8. Procedure vaststelling maandtermijn en draagkrachthertoetsing 8.1 Procedure - SVn bericht Aanvrager en de de gemeente drie maanden voor aanvang van de tweede periode en indien van toepassing, drie maanden voor aanvang van de volgende periode(n) de marktconforme rente en de annuïtaire aflossing op jaarbasis gedurende het restant van de looptijd en biedt de Aanvrager de mogelijkheid om hertoetsing aan te vragen. - Als Aanvrager van deze mogelijkheid gebruik wil maken, vraagt hij een aanvraagformulier draagkracht hertoetsing aan. Zendt Aanvrager dit formulier niet binnen de genoemde termijn terug, of maakt Aanvrager de kosten hertoetsing niet tijdig over, dan wordt vanaf de herzieningsdatum de genoemde marktconforme rente en een maandtermijn gelijk aan eentwaalfde deel van de jaarannuïteit van kracht. - De Aanvrager zendt SVn het formulier draagkracht hertoetsing inclusief bijlagen binnen de genoemde termijn terug en maakt de kosten van de hertoetsing tijdig over, waarna SVn toetst of alle vereiste gegevens verstrekt zijn. - Na ontvangst van het aanvraagformulier draagkracht hertoetsing stuurt SVn een kopie hiervan aan de de gemeente. - De gemeente stuurt SVn binnen vijf werkdagen bericht indien zij heeft vastgesteld dat zij geen redenen heeft om te veronderstellen dat de Aanvrager de woning niet gebruikt voor eigen bewoning door zijn huishouden en/of de op de aanvraag vermelde partners niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Indien er sprake is van een aan het huishouden toegevoegd persoon, vraagt SVn inkomensgegevens op van de nieuwe persoon die nu ook op dit adres is ingeschreven; - In gevallen waarin de gemeente wel redenen heeft om te veronderstellen dat de op het aanvraagformulier vermelde gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid, deelt zij dit aan SVn mede en wordt de hertoetsingaanvraag niet-ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen. Vanaf de herzieningsdatum gaat dan de marktconforme rente en de maandelijkse annuïtaire aflossing gelden; - Als de aanvraag in behandeling wordt genomen onderzoekt SVn of de aanvraag compleet is en vraagt zo nodig aanvullende informatie op (in de praktijk start SVn hiermee doorgaans direct na de ontvangst van de aanvraag). - SVn voert de draagkracht hertoets uit en brengt binnen de bij aanvang vastgestelde voorwaarden advies uit over de hoogte van de rente en/of de aflossing. - SVn stelt conform dit advies de rente en/of de aflossing voor de volgende periode vast. De gemeente ontvangt van SVn een verantwoording over de aanpassing. - SVn past de maandtermijn aan overeenkomstig het advies. 8.2 Nadere toelichting bij de Procedure vaststelling maandtermijn en draagkracht hertoetsing - Voorafgaand aan het 4de, 7de, 11de en 16de jaar kan de Aanvrager een draagkracht hertoetsing aanvragen op basis van een brief die SVn circa drie maanden van tevoren toestuurt. Indien uit deze draagkracht hertoetsing blijkt dat de financiële draagkracht onvoldoende is om aan de marktconforme maandtermijn te voldoen, dan worden de rente en aflossing aangepast. - Op het moment dat de marktconforme maandtermijn is bereikt, is hertoetsen niet meer mogelijk. - Indien na 15 jaar de marktconforme maandtermijn nog niet bereikt is, blijft de op dat moment door de gemeente vastgestelde maandtermijn voor de rest van de looptijd ongewijzigd. - De lening wordt afgelost via jaarannuïteiten met een maandelijkse betaling van 1/12 deel. 11

20 9. Nadere toelichting bij uitvoeringsaspecten van de Ibb-Starterslening 9.1 Definities Bij de aanvangsdraagkrachttoets wordt gebruik gemaakt van de volgende definities bij de vaststelling van de hoogte van de Ibb-Starterslening: Toetsrente Financieringslast percentage Peiljaar Beschikbaar eigen geld Genormeerde last marktconforme lening Rentepercentage van SVn bij 15 jaar rentevast, zoals geldt op de ontvangstdatum van de aanvraag. Het financieringslastpercentage conform de op de ontvangstdatum geldende Normen NHG, dat behoort bij het individueel toetsinkomen van partner 1 en rekening houdend met de toetsrente. Volgens de NHG norm wordt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd de financieringslasttabel vanaf 65 jaar van de NHGvoorwaarden en normen gehanteerd. Indien de ontvangstdatum in de eerste helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het jaar waarin de ontvangstdatum ligt. Indien de ontvangstdatum in de tweede helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de ontvangstdatum ligt. 25 x belastbaar inkomen in box 3 van de inkomstenbelasting in het peiljaar, van beide partners samen. (Op de aanslag Inkomstenbelasting staat vermeld het belastbaar inkomen. Dit is 4% van het belaste vermogen, het vermogen dus na aftrek van de vrijstelling). De genormeerde bruto last van de marktconforme lening aan het begin van iedere periode ingaande periode 2, berekend op basis van jaarannuïteiten, de toetsrente, het restant van de oorspronkelijke looptijd van 30 jaar en de restanthoofdsom aan het begin van de betreffende periode. In beginsel is deze last voor de resterende jaren steeds gelijk. Indien echter één of meer van de Aanvragers 56 jaar of ouder zijn, maar nog geen 65 jaar, wordt de genormeerde last zodanig naar beneden bijgesteld dat deze past bij het alsdan geldende inkomen (uitgaande van een aanname dat het inkomen dan daalt tot 70%). In aanvulling op de voorgaande definities worden bij de draagkracht hertoets de volgende begrippen en definities gehanteerd: Looptijd De looptijd van de Ibb-Starterslening bedraagt 30 jaar, verdeeld over 5 perioden (bij een lening <5.000 Euro bedraagt de looptijd 8 jaar, bij een lening tussen en Euro bedraagt de looptijd 13 jaar). 12

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening)

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) 5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening; Voorwaarden aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel aanpassing verordening IBBN

Raadsvoorstel aanpassing verordening IBBN Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsvoorstel aanpassing verordening IBBN Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Door een wijziging van de

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST 1 Bijlage 1: Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Voorst Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Definities gebruikt bij de aanvangsdraagkrachttoets en de draagkrachthertoets

Nadere informatie

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment waarvoor ze de Starterslening wil inzetten. De gemeente

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening IBBN 2013. Van: Het college van B&W van 26 maart 2013. Besluiten.

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening IBBN 2013. Van: Het college van B&W van 26 maart 2013. Besluiten. Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening IBBN 2013 Van: Het college van B&W van 26 maart 2013 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING

4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING 4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING Ingangsdatum De ingangsdatum van de VROM Starterslening is 1 januari 2007. Verstrekking De lening wordt verstrekt door SVn na toewijzing door de gemeente,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07; CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR35554_1 8 november 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni

Nadere informatie

Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012)

Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012) Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: - Kenmerken van de VROM Starterslening - Voorwaarden

Nadere informatie

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal stappen c.q. procedures. Deze procedures betreffen: 1. De vorming

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING.

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING. GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING. ALGEMEEN De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Gewijzigd raadsvoorstel Verordening IBBN 2013. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Gewijzigd raadsvoorstel Verordening IBBN 2013. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigd raadsvoorstel Verordening IBBN 2013 Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Op 19 maart hebben wij

Nadere informatie

Algemeen. Kenmerken van de VROM Starterslening UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING

Algemeen. Kenmerken van de VROM Starterslening UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de VROM Starterslening Voorwaarden aan de bancaire hypothecaire lening Definities gebruikt bij

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Maassluis d.d. 27 februari 2007 tot het vaststellen van de Verordening Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad

Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 62 Besluit: Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad VERORDENING VROM STARTERSLENING HELMOND 2007 Raadsbesluit 46 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul B E S L U I T: vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENING Gemeente Valkenburg aan de Geul 2007 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013 Verordening Starterslening gemeente Lingewaard 2013 1 Verordening Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

Gemeenteblad van Venlo

Gemeenteblad van Venlo Gemeenteblad van Venlo 1.733.41 Verordening VROM Startersregeling Venlo 2007 Vastgesteld bij besluit d.d. 26 september 2007 van de raad Afgekondigd d.d. 17 oktober 2007 In werking d.d. 1 oktober 2007 postadres

Nadere informatie

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening 1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Let op: Deze procedures en uitvoeringsregels gelden ook voor (A) Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal

Nadere informatie

Algemeen 1. KENMERKEN VAN DE VROM STARTERSLENING

Algemeen 1. KENMERKEN VAN DE VROM STARTERSLENING GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING 2013.00980 1 Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de VROM Startersleningen uit het desbetreffende gemeentelijke fonds. De gemeente bepaalt

Nadere informatie

: Verordening VROM Starterslening Helmond 2007, wijzigingen

: Verordening VROM Starterslening Helmond 2007, wijzigingen Raadsvoorstel 46 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening VROM Starterslening Helmond 2007, wijzigingen B&W vergadering : 20 maart 2007 Dienst / afdeling : SB.BW.WO Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Verordening stimuleringsfonds startersregeling Papendrecht

Verordening stimuleringsfonds startersregeling Papendrecht Verordening stimuleringsfonds startersregeling Papendrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Oost Gelre

Bijlage 1: Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Oost Gelre Bijlage 1: Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Oost Gelre Definities Bij de aanvangsdraagkrachttoets wordt gebruik gemaakt van de volgende definities bij de vaststelling van de hoogte van de

Nadere informatie

Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013

Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013 Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening / Voorwaarden aan

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/sliedrecht/160.. Page 1 of 4 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Sliedrecht Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

Raadsvoorstei 2013.0003758

Raadsvoorstei 2013.0003758 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstei 2013.0003758 Onderwerp Vaststelling Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen/ J.J. Nobel Steller J. Vijfhuizen Collegevergadering

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: / besluit:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: / besluit: Nummer: 05-07-13/ De raad der gemeente Hellevoetsluis: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: 05-07-13/ gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Deze procedures en uitvoeringsregels gelden ook voor Starterslening (A) De procedures rondom de Starterslening Het proces rondom de Starterslening

Nadere informatie

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014 2013, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake de Verordening Starterslening gemeente Stein 2014 (Gem. blad Afd. A 2013, no.); besluit: Een totaalkrediet van 128.000 beschikbaar te stellen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 april 2007;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 april 2007; CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR18070_1 29 maart 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT 1 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 -Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 -Algemene bepalingen... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen;

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen; PAPIER2 *BM1401229* BM1401229 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van d.d. 3 juni 2014 Gelet op: De artikelen 147 en 149 Gemeentewet Verordening Starterslening 2014

Nadere informatie

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 De raad van de gemeente Vlagtwedde gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; De raad van gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening 1 De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening Algemeen De VROM Starterslening is een financieringsproduct

Nadere informatie

De raad der gemeente Diemen; b e s l u i t : de hieronder staande "Verordening Startersleningen Gemeente Diemen 2011" vast te stellen.

De raad der gemeente Diemen; b e s l u i t : de hieronder staande Verordening Startersleningen Gemeente Diemen 2011 vast te stellen. RAADSBESLUIT Nr.: Onderwerp: Geactualiseerde startersregeling gemeente Diemen De raad der gemeente Diemen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. b e s l u i t : de hieronder staande

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; De raad van de gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg UM1301126 ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1301126 Ruimtelijke

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Raadsbesluit Onderwerp Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Agenda 19 september 2013, punt 13 De raad van de gemeente Schijndel; gezien het

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal/ nummer 2012 / 089

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal/ nummer 2012 / 089 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal/ nummer 2012 / 089 Naam Verordening VROM startersregelling gemeente Nijmegen (2012) met uitvoeringsregels, procedures en veelgestelde vragen Publicatiedatum 30 oktober 2012

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Boxtel

Verordening Starterslening gemeente Boxtel Bijlage 1 bij Raadsvoorstel herinvoering van de verstrekking van startersleningen 1 Verordening Starterslening gemeente Boxtel De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment.

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment. VERORDENING KOOPSUBSIDIE STARTERSKAVELS AALTEN 2012 Artikel 1. Definities Deze verordening verstaat onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders; b. starterskavel: een kavel die is aangewezen

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 25 september 2014 De verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel

Nadere informatie

DEZE IBB-UITVOERINGSREGELS EN DE NORMEN VAN NHG ZIJN AAN WIJZIGINGEN ONDERHEVIG.

DEZE IBB-UITVOERINGSREGELS EN DE NORMEN VAN NHG ZIJN AAN WIJZIGINGEN ONDERHEVIG. BELANGRIJK! DEZE IBB-UITVOERINGSREGELS EN DE NORMEN VAN NHG ZIJN AAN WIJZIGINGEN ONDERHEVIG. BIJ TOEPASSING VAN DE IBB-UITVOERINGSREGELS EN NHG NORMEN TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST ZAL AANGESLOTEN

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening Nr. 5c, afdeling SO BIJLAGE 1 PROCEDURES EN GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 43/2008 29 januari 2008 STZ/WWGZ 2008/12 Verordening VROM Starterslening Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding De starters op de woningmarkt hebben

Nadere informatie

Nummer raadsnota: O Q O 7 f) ft n /DOM C»~rtarolar.!nrt* ^ «U. Bijlagen: 1. Verordening Vrom Starterslening

Nummer raadsnota: O Q O 7 f) ft n /DOM C»~rtarolar.!nrt* ^ «U. Bijlagen: 1. Verordening Vrom Starterslening m 5 E gemeente NOTA VOOR DE RAAD rs.' tm Datum: 25 mei 2007 Nummer raadsnota: O Q O 7 f) ft n /DOM C»~rtarolar.!nrt* ^ «U Onderwerp: Verordening VROM Starterslening. Portefeuillehouder: van Brummen Bijlagen:

Nadere informatie

5. De VROM Starterslening toe te passen bij plan Het Nieuwe Willaer voor nieuwbouwwoningen met een nieuwbouwwaarde tot een maximum van ,00.

5. De VROM Starterslening toe te passen bij plan Het Nieuwe Willaer voor nieuwbouwwoningen met een nieuwbouwwaarde tot een maximum van ,00. CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR61091_3 8 november 2016 Verordening VROM starterslening De raad van de gemeente Scherpenzeel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE LOPIK 2016 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 1 januari 2018 BIVO/2017/30326 *Z028D2FCCF6* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Toepassingsbereik

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder: Gemeenteraad Onderwerp: Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014 Volgnummer Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2015 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012,

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012, Bloomenbadphats Agendapunt: 8(c) Raadsvoordracht Verordening tot wijziging van de verordening VROM Startersregeling Noordwijk 2009 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2013 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Verordening VROM startersregeling

Verordening VROM startersregeling Verordening VROM startersregeling Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSREGELING.

VERORDENING VROM STARTERSREGELING. CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR105782_1 29 maart 2016 Verordening VROM startersregeling De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 24 juni 2004;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening Starterslening Opsterland 2016 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Voorstel 1. De 'Verordening Starterslening

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 31 augustus 2017 De verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel A: Startersleningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 Raadsvoorstel 84 Vergadering 1 november 2016 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 B&W vergadering : 4 oktober 2016 Dienst / afdeling : Ontwikkelen en Ondernemen Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

In te trekken de Verordening VROM Starterslening, vastgesteld op 24 april 2007, nr. 07.00020.

In te trekken de Verordening VROM Starterslening, vastgesteld op 24 april 2007, nr. 07.00020. Gemeente Hellendoorn Nijverdal, 18 juni 2013 Nr. 13INT01039 Besluit De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van; 23 april 2013 Besluit: I

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2017.0015810 onderwerp Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2017 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steller J.M. Vijfhuizen Collegevergadering 11 april 2017 Raadsvergadering

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening Ik Bouw Betaalbaar Nijmegen. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening Ik Bouw Betaalbaar Nijmegen. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verordening Ik Bouw Betaalbaar Nijmegen Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Op 27 juni 2012 heeft de raad

Nadere informatie

Ibb-Uitvoeringsregels1

Ibb-Uitvoeringsregels1 Ibb-Uitvoeringsregels1 Bij toepassing van de Ibb-Uitvoeringsregels tijdens de looptijd van de overeenkomst zal aangesloten worden bij de Ibb-Uitvoeringsregels zoals deze zullen gelden op het moment waarop

Nadere informatie

Verordening Starterslening Tholen 2017

Verordening Starterslening Tholen 2017 Verordening Starterslening Tholen 2017 Laatst vastgesteld: 12 oktober 2017 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - Begrippen... 1 Artikel 2 - Toepassingsbereik... 2 Artikel 3 - Beschikbaarheid budget... 2 Artikel 4

Nadere informatie

Algemene Bepalingen Ikbouwbetaalbaar (Algemene Bepalingen Ibb)

Algemene Bepalingen Ikbouwbetaalbaar (Algemene Bepalingen Ibb) Algemene Bepalingen Ikbouwbetaalbaar (Algemene Bepalingen Ibb) Deze Algemene Bepalingen Ibb zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Koper en Vof IbbA en alle

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening VROM Starterslening Plantage de Sniep gemeente Diemen Datum: 22 februari 2010

Onderwerp: Verordening VROM Starterslening Plantage de Sniep gemeente Diemen Datum: 22 februari 2010 Raadsvoordracht Onderwerp: Verordening VROM Starterslening Plantage de Sniep gemeente Diemen Datum: 22 februari 2010 Steller: Portefeuillehouder G.T.J. Kiep A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing De "Verordening

Nadere informatie

Startersregeling in Stein. Vergaderdatum 15 februari 2007. Gemeenteblad 2007 / Agendapunt. Aan de Raad

Startersregeling in Stein. Vergaderdatum 15 februari 2007. Gemeenteblad 2007 / Agendapunt. Aan de Raad Betreft Startersregeling in Stein Vergaderdatum 15 februari 2007 Gemeenteblad 2007 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - De verordening VROM Startersregeling Stein 2007

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakei,

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakei, gemeenle ", Gemert-Bateel Raadsbesluit Bijlage bij agendanummer: 9 Zaaknr. 646633 Onderwerp: Verordening Starterslening 2013 De raad van de gemeente Gemert-Bakei, overwegende dat de minister van Wonen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Verordening Starterslening Aanleiding: Voor starters op de woningmarkt is het moeilijk,

Nadere informatie

Nota van B&W. B&W-besluit:

Nota van B&W. B&W-besluit: Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Martine de Graaf Telefoon 511.3561 E-mail: m.d.graaf@haarlem.nl Reg.nr.: 2008/12 Te kopiëren: Bijlagen A,B,C B & W -vergadering van 29 januari 2008 Onderwerp

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Initiatiefvoorstel van de CDA-fractie Onderbanken tot vaststelling van de Verordening Startersleningen Onderbanken 2013. Gemeentebladnummer : 2013/9

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 /% "9"1" Agenda puntnummer : Documentnummer : Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 De raad der gemeente Mook en Middelaar, Gelezen het voorstel van het College van burgemeester

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( )

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( ) Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas (2016-070 04) In de onderstaande notitie zijn wijzigingen in de verordening starterleningen aangegeven de gewijzigde

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 april 2013;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 april 2013; CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR298171_1 29 maart 2016 Verordening Starterslening De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening 1 De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening Algemeen De VROM Starterslening is een financieringsproduct

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Zaaknummer : 155761 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Collegevergadering : 10 november2015 agendapunt

Nadere informatie

Starterslening. Algemeen. SVn biedt een oplossing. Starterslening. Starterslening met (tijdelijke) Rijksbijdrage

Starterslening. Algemeen. SVn biedt een oplossing. Starterslening. Starterslening met (tijdelijke) Rijksbijdrage Starterslening Algemeen Onder de huidige marktomstandigheden is het voor starters op de woningmarkt moeilijk om een woning aan te kopen. Om het voor starters toch mogelijk te maken om een woning te kopen

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2007 Afdeling 3A Publicatiedatum 12 oktober 2007 Onderwerp Vaststelling Verordening VOM Starterslening en wijziging van de Verordening op de stadsdelen. De van Amsterdam Gezien

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Raadsvoorstel Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013 Datum voorstel 03 september 2013 Agendapunt Onderwerp Ondersteuning koopstarters op de woningmarkt De raad wordt

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 155042 8 november 2016 Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071156855 Onderwerp Verordeningen starterslening Haarlemmermeer 2007 Portefeuillehouder H. Tuning steiler J. Vijfhuizen Collegevergadering 26 juni 2007 Raadsvergadering

Nadere informatie

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014 De raad van de gemeente Haaren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Gescand archief datum

Gescand archief datum Gescand archief datum 01-2017 - De raad van de gemeente Delft; 2858609 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 28 september 211 / 14/211(PA 28 september 211: afgevoerd van raadsagenda in afwachting van nieuw collegevoorstel) Fatale termijn: besluitvorming

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013 Datum Agendapunt Documentnummer 10 R09S013 Onderwerp Verordening Starterslening Zeewolde 2013 Voorstel Zeewolde Beoogd effect Kader voor het afgeven van Startersleningen. Beslispunten 1. De verordening

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss;

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss; Verordening Blijverslening De raad van de gemeente Oss; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te

Nadere informatie

Namens de vennootschap onder firma V.O.F. Ik bouw betaalbaar in Almere:

Namens de vennootschap onder firma V.O.F. Ik bouw betaalbaar in Almere: Kenmerk: HS/1008429 Vaststellingsovereenkomst met betrekking tot: de Regeling Ikbouwbetaalbaar Tussen de volgende partijen: Namens de Belastingdienst: De heer R.P. Kranenborg Namens de vennootschap onder

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a) Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0710190 Ag nr. : Datum :24-05-07 Onderwerp Aanpassing Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Boxtel met de daarbij behorende Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie