Algemene Bepalingen Ikbouwbetaalbaar (Algemene Bepalingen Ibb)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Bepalingen Ikbouwbetaalbaar (Algemene Bepalingen Ibb)"

Transcriptie

1 Algemene Bepalingen Ikbouwbetaalbaar (Algemene Bepalingen Ibb) Deze Algemene Bepalingen Ibb zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Koper en Vof IbbA en alle tussen hen in verband met de Overeenkomst gemaakte nadere afspraken.

2 Definities en begrippen In de Overeenkomst en de Algemene Bepalingen Ibb wordt verstaan onder: Vof IbbA de in de aanhef van de Overeenkomst vermelde: vennootschap onder firma V.O.F. IkbouwbetaalbaarinAlmere danwel vennootschap onder firma IkbouwbetaalbaarinAlmere Ymere, beiden gevestigd te Almere Koper Partijen Gemeente Huishouden(s) Inkomen Individueel Toetsinkomen Partner 1 Partner 2 de aan het hoofd van de Overeenkomst sub 2. vermelde persoon of personen (maximaal 2) Vof IbbA en Koper tezamen de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Almere het huishouden van de Koper. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde Huishouden behoren het Individueel Toetsinkomen van Partner 1 en, indien van toepassing hierbij opgeteld, het Individueel Toetsinkomen van Partner 2, vastgesteld conform de Normen van NHG het toetsinkomen van ieder lid van het Huishouden, vastgesteld conform de Normen van NHG het lid van het Huishouden met het hoogste Individueel Toetsinkomen indien het Huishouden twee personen telt: degene die niet het hoogste Individueel Toetsinkomen heeft Doelgroep Huishoudens die op basis van hun Inkomen minimaal 60% van de Verwervingskosten kunnen financieren met een hypothecaire financiering bij een bank en voldoen aan de overige eisen die Vof IbbA stelt. Voor de woningen in de categorie start geldt een maximum Inkomen van ,-. Voor de woningen in de categorie extra en vrijstaand wordt aan het Inkomen geen maximum gesteld Regeling Ikbouwbetaalbaar Korting Verwervingskosten Normen (van NHG) de regeling zoals uiteengezet in de Overeenkomst die het mogelijk maakt voor de Doelgroep om als particulier opdrachtgever een koopwoning te ontwikkelen en te realiseren het voordeel dat Koper heeft genoten in verband met de gunstige condities van de Ibb-Starterslening, zoals omschreven in de Overeenkomst de totale kosten voor het verkrijgen van de Onroerende zaak en de ontwikkeling en realisatie hierop van een woning met aanhorigheden, goedgekeurd door Vof IbbA volgens het bepaalde in artikel 11 van de Overeenkomst de normen die van toepassing zijn op NHG, zoals deze gelden op het moment dat de normen tijdens de looptijd van de Overeenkomst worden toegepast 2

3 NHG SVn Ibb-Starterslening(en) Ibb-Voorwaarden Ibb-Uitvoeringsregels Overeenkomst Vergoeding Nationale Hypotheek Garantie, zijnde de publicitaire naam van de door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen verstrekte borgtocht of enige hiervoor in de plaats komende garantieregeling en/of borgstellende instantie de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken of enige hiervoor in de plaats komende instantie de financiering onder gunstige voorwaarden, toe te kennen door Vof IbbA en te verstrekken door SVn aan Koper, vanuit het bij SVn aangehouden Ibb-fonds waarin zich door Vof IbbA gestorte gelden bevinden, een en ander ter uitvoering van de tussen SVn en Vof IbbA gesloten overeenkomst en het daarin opgenomen derdenbeding de door Vof IbbA vastgestelde voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor een Ibb-Starterslening, in de versie zoals gepubliceerd op de website op het moment van toepassing de door SVn gehanteerde uitvoeringsregels waarin de procedures rond de aanvraag, toekenning en verstrekking van de Ibb-Starterslening zijn beschreven in de meest actuele versie op het moment van toepassing de tussen Vof IbbA en Koper gesloten koopovereenkomst kavel, waarop deze Algemene Bepalingen Ibb van toepassing zijn verklaard het door Koper aan Vof IbbA te betalen bedrag als tegenprestatie voor de door Vof IbbA verleende Korting, verschuldigd op het moment dat Koper overgaat tot Vervreemding van de Onroerende zaak, mits er sprake is van Overwaarde en met dien verstande dat de Vergoeding nooit meer bedraagt dan 50% van de Overwaarde van de Onroerende zaak Algemene Bepalingen Ibb deze Algemene Bepalingen Ikbouwbetaalbaar die van toepassing zijn op de Overeenkomst Notaris Onroerende zaak (één van de notarissen van) het in artikel 1 lid 7 van de Overeenkomst vermelde notariskantoor de door Vof IbbA aan Koper verkochte bouwkavel zoals in artikel 3 lid 1 van de Overeenkomst nader is omschreven met inbegrip van de daarop te realiseren c.q. gerealiseerde woning met aanhorigheden Koopprijs de prijs van de Onroerende zaak zoals vermeld in artikel 3 lid 2 van de Overeenkomst AV 2012 Gedragscode Bouwbegeleider Algemene Voorwaarden 2012 betreffende de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Almere een verzameling uitgangspunten en (gedrags)regels waaraan de bouwbegeleider zich terzake de uitvoering van adviesopdrachten in het kader van de Regeling Ikbouwbetaalbaar heeft verbonden 3

4 Taxatiekosten Gerealiseerde kosten Vervreemding Overwaarde Waarde bij aanvang Waarde bij verkoop een door Koper aan Vof IbbA verschuldigd vast bedrag in verband met de taxatie en goedkeuring van het bouwplan de werkelijke kosten die gemoeid zijn geweest met de koop van de Onroerende zaak en de ontwikkeling en realisatie van de woning gerealiseerd één maand na het verstrijken van de in de aannemingsovereenkomst opgenomen onderhoudstermijn overdracht van het eigendom danwel bezwaring van het eigendom met een zakelijk genots- of gebruiksrecht, alsook overdracht of bezwaring als vorenbedoeld in economische zin het verschil tussen de Waarde bij aanvang en de Waarde bij verkoop de door Vof IbbA volgens de procedure zoals beschreven in artikel 11 van de Overeenkomst goedgekeurde Verwervingskosten (eventueel aangepast indien de Gerealiseerde kosten lager zijn dan de Verwervingskosten zoals vastgesteld bij aanvang) de waarde in het economisch verkeer van de Onroerende zaak op het moment van berekening van de Vergoeding, vast te stellen volgens de uitgangspunten zoals neergelegd in artikel 17 lid 4 en volgende van de Overeenkomst en de procedure zoals beschreven in artikel 5 van deze Algemene Bepalingen Bepalingen 1 Algemeen 1.1 Bij strijd tussen hetgeen in de Algemene Bepalingen Ibb en de Overeenkomst is bepaald, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. 1.2 Bij strijd tussen het bepaalde in de artikelen van de Overeenkomst en het bepaalde in de bijlagen, prevaleert het bepaalde in de artikelen van de Overeenkomst. 1.3 Indien in de Overeenkomst of de Algemene bepalingen Ibb vereist is dat een verklaring of mededeling schriftelijk wordt gedaan, is aangetekende verzending niet vereist, tenzij anders is aangegeven. Onverlet latende het vorenstaande, draagt de verzender de bewijslast dat de door hem verstuurde verklaring of mededeling door de andere partij is ontvangen. 2 Rente, kosten en belastingen 2.1 Over alle door Koper aan Vof IbbA verschuldigde betalingen, daaronder begrepen verschuldigde boete, is Koper vanaf de dag van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. 2.2 De volledige in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso in verband met enige niet (tijdig) danwel niet volledig nagekomen betalingsverplichting van Koper, komen voor rekening van Koper. 2.3 Indien en voorzover over een te betalen boete omzetbelasting verschuldigd is, is deze belasting in de boete begrepen. 2.4 Boetes worden jaarlijks, voor het eerst op 1 januari volgend op het jaar waarin de Overeenkomst is gesloten, geïndexeerd aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde consumentenprijsindexcijfer, reeks alle huishoudens. 3 Goedkeuring Vof IbbA bouwplan Taxatie 3.1 Vof IbbA kan haar goedkeuring aan het bouwplan onthouden indien de getaxeerde waarde van het bouwplan in relatie tot de Verwervingskosten naar het oordeel van Vof IbbA onvoldoende is (artikel 11.4 sub i van de Overeenkomst). 3.2 Koper wordt geacht te hebben ingestemd met de afkeuring van het bouwplan als gevolg van de uit de taxatie blijkende waarde, indien Koper niet binnen 14 dagen na verzending door Vof IbbA schriftelijk en onder opgave van redenen aan Vof IbbA te kennen heeft gegeven dat hij de uit de taxatie blijkende waarde niet aanvaardt. 4

5 3.3 Indien Koper de uit het taxatierapport blijkende waarde van het bouwplan niet aanvaardt, heeft hij het recht om op eigen kosten opdracht te verstrekken aan een taxateur voor het verrichten van een contra-taxatie. Ook een in opdracht van Koper verrichte taxatie dient te voldoen aan de eisen die hieraan in de Normen van NHG worden gesteld. 3.4 Indien Partijen geen overeenstemming bereiken en Vof IbbA, ook naar aanleiding van een eventuele contra-taxatie, geen goedkeuring wenst te verlenen aan het bouwplan op de in artikel 11.4 sub i van de Overeenkomst genoemde grond, wijzen Partijen gezamenlijk een taxateur aan die bij wijze van bindend advies zoals bedoeld in artikel 7:900 lid 2 BW de waarde van het te realiseren bouwplan vaststelt. Indien deze taxateur ten behoeve van zijn advies een taxatierapport vervaardigt dient ook dit rapport te voldoen aan de Normen van NHG. 3.5 Als Vof IbbA en Koper geen overeenstemming bereiken over de benoeming van de taxateur, kan de meest gerede partij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle verzoeken de taxateur aan te wijzen. 3.6 Het bindend advies over de waarde van het te realiseren bouwplan laat onverlet het recht van Vof IbbA om goedkeuring aan het bouwplan te onthouden, met dien verstande dat het onthouden van goedkeuring op de grond zoals genoemd in artikel 11.4 sub i van de Overeenkomst niet mogelijk is indien de Verwervingskosten lager of gelijk zijn aan de bij wijze van bindend advies vastgestelde waarde van het te realiseren bouwplan. 3.7 De kosten van het bindend advies en/of het verzoek aan de rechter komen voor rekening van Partijen, ieder voor de helft. 4 Gerealiseerde kosten lager dan Verwervingskosten 4.1 Een opgetreden verschil tussen de Gerealiseerde kosten en de Verwervingskosten zoals bedoeld in artikel 15.1 van de Overeenkomst komt tot uitdrukking in een positief saldo van het bouwkrediet dat is aangehouden voor de Ibb-Starterslening. Het is Koper niet toegestaan dit positieve saldo op te nemen of anderszins aan te wenden. 4.2 Vof IbbA stuurt een afschrift van de schriftelijke verklaring van Koper zoals bedoeld in artikel 15.1 van de Overeenkomst aan SVn. Koper is verplicht mee te werken aan een verlaging van de hoofdsom casu quo gedeeltelijke aflossing van de Ibb-Starterslening. met het verschil tussen de Gerealiseerde kosten en de Verwervingskosten, zijnde het bedrag van het positieve saldo van het bouwkrediet. Indien het positieve saldo om welke reden dan ook niet (meer) aanwezig is, dient de verlaging van de hoofdsom casu quo gedeeltelijke aflossing van de Ibb- Starterslening te worden voldaan uit eigen middelen. 4.3 De kosten in verband met de aanpassing van de hoofdsom casu quo gedeeltelijke aflossing van de Ibb-Starterslening komen voor rekening van Koper. 4.4 Koper stelt Vof IbbA schriftelijk op de hoogte van een geëffectueerde verlaging van de hoofdsom casu quo gedeeltelijke aflossing van de Ibb-Starterslening, onder overlegging van bewijsstukken en binnen 30 dagen na de datum waarop de schriftelijke verklaring van Koper zoals bedoeld in artikel 15.1 van de Overeenkomst door Vof IbbA is ontvangen. Indien Vof IbbA de hier bedoelde schriftelijke mededeling niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen is Koper, tenzij Koper binnen de gestelde termijn een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek tot uitstel aan Vof IbbA heeft gericht en dit verzoek door Vof IbbA is gehonoreerd, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim conform het bepaalde in artikel 20 van de Overeenkomst. 4.5 Niet nakoming door Koper van de in artikel 15.1 van de Overeenkomst opgenomen verplichting om Vof IbbA op de hoogte te stellen van een positief saldo van het bouwkrediet van de Ibb- Starterslening leidt tot onmiddellijk verzuim van Koper in de zin van artikel 20 van de Overeenkomst. Verzuim van Koper om de hier genoemde reden, doet niet af aan de verplichting van Koper om, indien en zodra Vof IbbA er kennis van krijgt dat de Gerealiseerde kosten lager zijn dan de door Vof IbbA goedgekeurde Verwervingskosten, alsnog medewerking te verlenen aan het verlagen van de hoofdsom casu quo gedeeltelijk aflossen van de Ibb-Starterslening. Het bepaalde in de artikelen 4.2 tot en met 4.4 van deze Algemene Bepalingen Ibb is in dat geval van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de schriftelijke verklaring van Koper zoals bedoeld in artikel 15.1 van de Overeenkomst in dit geval dient te worden gelezen de schriftelijke mededeling van Vof IbbA aan Koper, waarin Vof IbbA Koper op de hoogte stelt van het door haar geconstateerde verschil tussen de Gerealiseerde kosten en de Verwervingskosten. 5

6 5 Procedure vaststelling Waarde bij verkoop - Taxatie 5.1 Indien Koper voornemens is de Onroerende zaak te Vervreemden of Koper wenst op eigen initiatief zoals bedoeld in artikel 18 van de Overeenkomst over te gaan tot betaling van de Vergoeding aan Vof IbbA, deelt hij dit schriftelijk aan Vof IbbA mede. 5.2 Vof IbbA gaat zonder andersluidend bericht van Koper zo spoedig mogelijk na ontvangst van de schriftelijke mededeling van Koper over tot opdrachtverstrekking voor het verrichten van een taxatie ter vaststelling van de Waarde bij verkoop, conform het bepaalde in de artikelen 17.4 tot en met 17.6 van de Overeenkomst. 5.3 De kosten van de eerste taxatie worden door Vof IbbA voldaan. 5.4 In verband met de maximale geldigheidsduur van het taxatierapport van zes maanden en de in artikel 17.7 van de Overeenkomst vermelde maximale termijn van één maand die gelegen mag zijn tussen het moment van vaststelling van de Vergoeding en de Vervreemding van de Onroerende zaak casu quo de betaling van de Vergoeding door Koper op eigen initiatief (zoals bedoeld in artikel 18 van de Overeenkomst), kan Koper Vof IbbA verzoeken opdrachtverstrekking tot nader order aan te houden, aan welk verzoek Vof IbbA gehoor zal geven. Indien als gevolg van het verstrijken van in de Overeenkomst opgenomen termijnen opnieuw opdracht dient te worden verstrekt voor het verrichten van een taxatie, komen de kosten hiervan voor rekening van Koper. 5.5 Vof IbbA stuurt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het taxatierapport een kopie van het rapport aan Koper. Koper wordt geacht te hebben ingestemd met de taxatie en de hieruit blijkende Waarde bij verkoop, indien Koper niet binnen 21 dagen na verzending door Vof IbbA schriftelijk aan Vof IbbA te kennen heeft gegeven dat hij de uit de taxatie voortgekomen Waarde bij verkoop niet aanvaardt. Indien Koper de taxatie aanvaardt, wordt de Waarde bij verkoop vastgesteld op de in dit taxatierapport vastgestelde waarde in het economisch verkeer van de Onroerende zaak. 5.6 De schriftelijke mededeling van Koper, dat hij de uit de taxatie voortgekomen Waarde bij verkoop niet aanvaardt, dient te zijn voorzien van een in opdracht van Koper vervaardigd taxatierapport dat voldoet aan de in de artikelen 17.4 tot en met 17.6 van de Overeenkomst gestelde eisen en uitgangspunten. De kosten van de door Koper geïnitieerde taxatie, komen voor rekening van Koper. 5.7 De in opdracht van Koper verrichte taxatie en de hieruit blijkende Waarde bij verkoop wordt geacht door Vof IbbA te zijn aanvaard indien Vof IbbA niet binnen 21 dagen na ontvangst van het rapport schriftelijk aan Koper te kennen heeft gegeven dat zij de uit de taxatie voortgekomen Waarde bij verkoop niet aanvaardt. Indien Vof IbbA de taxatie aanvaardt, wordt de Waarde bij verkoop vastgesteld op de in dit taxatierapport vastgestelde waarde in het economisch verkeer van de Onroerende zaak. 5.8 Indien Vof IbbA de uit de door Koper geïnitieerde taxatie voortvloeiende Waarde bij verkoop niet aanvaardt treden Partijen in overleg teneinde alsnog overeenstemming te bereiken over de Waarde bij verkoop. Indien Partijen gezamenlijk niet tot overeenstemming komen, wijzen zij binnen 21 dagen na verzending van de definitieve afwijzing gezamenlijk een derde taxateur aan die bij wijze van bindend advies zoals bedoeld in artikel 7:900 lid 2 BW de Waarde bij verkoop bindend vaststelt. Indien deze derde taxateur ten behoeve van zijn advies een taxatierapport vervaardigt dient ook dit rapport te voldoen aan de in de artikelen 17.4 tot en met 17.6 van de Overeenkomst gestelde eisen en uitgangspunten. 5.9 Als Vof IbbA en Koper geen overeenstemming over de benoeming van de derde taxateur bereiken, kan de meest gerede partij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle verzoeken de taxateur aanwijzen De kosten van het bindend advies en/of het verzoek aan de rechter komen voor rekening van Partijen, ieder voor de helft. 6 Betaling Vergoeding en eindigen derde hypotheekrecht 6.1 Betaling van de Vergoeding door Koper heeft tot gevolg dat het ten behoeve van Vof IbbA gevestigde derde recht van hypotheek eindigt en Vof IbbA medewerking verleent aan doorhaling van het hypotheekrecht in de openbare registers. 6.2 De kosten die verband houden met het eindigen en doorhalen van het hypotheekrecht komen voor rekening van Koper. 6.3 In geval van gedwongen onderhandse verkoop of openbare verkoop als gevolg van executie van een recht van hypotheek op de voet van het bepaalde in artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek door de houder(s) van het eerste of tweede recht van hypotheek op de Onroerende zaak, doet Vof IbbA reeds nu voor alsdan afstand van haar vordering indien en voorzover de opbrengst bij executie niet voldoende is om de Vergoeding te voldoen. 6

Algemene Bepalingen Ikbouwbetaalbaar (Algemene Bepalingen Ibb) horend bij Overeenkomst

Algemene Bepalingen Ikbouwbetaalbaar (Algemene Bepalingen Ibb) horend bij Overeenkomst Bijlage 1 Algemene Bepalingen Ikbouwbetaalbaar (Algemene Bepalingen Ibb) horend bij Overeenkomst Deze Algemene Bepalingen Ibb zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst

Nadere informatie

Namens de vennootschap onder firma V.O.F. Ik bouw betaalbaar in Almere:

Namens de vennootschap onder firma V.O.F. Ik bouw betaalbaar in Almere: Kenmerk: HS/1008429 Vaststellingsovereenkomst met betrekking tot: de Regeling Ikbouwbetaalbaar Tussen de volgende partijen: Namens de Belastingdienst: De heer R.P. Kranenborg Namens de vennootschap onder

Nadere informatie

2. naam : «Achternaam_koper_1» : «telefoonnummer_koper_2» : «emailadres_koper_2» : «BSNnr_koper_2»

2. naam : «Achternaam_koper_1» : «telefoonnummer_koper_2» : «emailadres_koper_2» : «BSNnr_koper_2» De ondergetekenden: 1. De heer Gerardus Coenraad van Evert, geboren op 10 januari 1950 te Den Haag, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: a. ALEXANDER BERNHARD CHRISTIAAN DIJKSTRA, wonende

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening IBBN 2013. Van: Het college van B&W van 26 maart 2013. Besluiten.

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening IBBN 2013. Van: Het college van B&W van 26 maart 2013. Besluiten. Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening IBBN 2013 Van: Het college van B&W van 26 maart 2013 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 De raad van de gemeente Vlagtwedde gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment waarvoor ze de Starterslening wil inzetten. De gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; De raad van de gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; De raad van gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Gewijzigd raadsvoorstel Verordening IBBN 2013. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Gewijzigd raadsvoorstel Verordening IBBN 2013. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigd raadsvoorstel Verordening IBBN 2013 Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Op 19 maart hebben wij

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Boxtel

Verordening Starterslening gemeente Boxtel Bijlage 1 bij Raadsvoorstel herinvoering van de verstrekking van startersleningen 1 Verordening Starterslening gemeente Boxtel De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014 2013, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake de Verordening Starterslening gemeente Stein 2014 (Gem. blad Afd. A 2013, no.); besluit: Een totaalkrediet van 128.000 beschikbaar te stellen

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul B E S L U I T: vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENING Gemeente Valkenburg aan de Geul 2007 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

1. Raadsvoorstel Aanpassing Veordening IBBN

1. Raadsvoorstel Aanpassing Veordening IBBN Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Aanpassing Verordening IBBN Van: College van B&W van 19 november 2013 Doel: Toelichting: Besluiten 1. Voorliggende besluitvorming Het college

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2015 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Raadsvoorstel aanpassing verordening IBBN

Raadsvoorstel aanpassing verordening IBBN Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsvoorstel aanpassing verordening IBBN Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Door een wijziging van de

Nadere informatie

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 31 augustus 2017 De verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel A: Startersleningen

Nadere informatie

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013 Verordening Starterslening gemeente Lingewaard 2013 1 Verordening Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 1 januari 2018 BIVO/2017/30326 *Z028D2FCCF6* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Toepassingsbereik

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

Verordening Starterslening Tholen 2017

Verordening Starterslening Tholen 2017 Verordening Starterslening Tholen 2017 Laatst vastgesteld: 12 oktober 2017 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - Begrippen... 1 Artikel 2 - Toepassingsbereik... 2 Artikel 3 - Beschikbaarheid budget... 2 Artikel 4

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

ANNEX E. Annex E Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht IbbA def

ANNEX E. Annex E Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht IbbA def ANNEX E ALGEMENE BEPALINGEN ERFPACHT IK BOUW BETAALBAAR ALMERE (verkort genaamd: ALGEMENE BEPALINGEN ERFPACHT IbbA) hierna te noemen: Algemene Bepalingen, luidende: DEFINITIES In deze Algemene Bepalingen

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment.

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment. VERORDENING KOOPSUBSIDIE STARTERSKAVELS AALTEN 2012 Artikel 1. Definities Deze verordening verstaat onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders; b. starterskavel: een kavel die is aangewezen

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden")

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de Algemene Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden") Artikel 1. Definities EPAC: EPAC Property Counselors B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 25 september 2014 De verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel

Nadere informatie

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening)

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) 5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening; Voorwaarden aan

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2013 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST 1 Bijlage 1: Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Voorst Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Definities gebruikt bij de aanvangsdraagkrachttoets en de draagkrachthertoets

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding Algemene voorwaarden van Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, allen gevestigd te Harderwijk, hierna gezamenlijk dan wel individueel aan te duiden als Wittebrood

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2017.0015810 onderwerp Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2017 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steller J.M. Vijfhuizen Collegevergadering 11 april 2017 Raadsvergadering

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2016 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemeen 1. KENMERKEN VAN DE VROM STARTERSLENING

Algemeen 1. KENMERKEN VAN DE VROM STARTERSLENING GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING 2013.00980 1 Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de VROM Startersleningen uit het desbetreffende gemeentelijke fonds. De gemeente bepaalt

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING.

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING. GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING. ALGEMEEN De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment

Nadere informatie

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Raadsbesluit Onderwerp Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Agenda 19 september 2013, punt 13 De raad van de gemeente Schijndel; gezien het

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel )

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) datum 9 oktober 2011 betreft algemene voorwaarden kenmerk 2011-2016 Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan: a. Diensten: Alle door of namens opdrachtnemer op basis van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam Algemene Voorwaarden: 1. Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. ziekenhuis: Stichting OLVG te Amsterdam en/of de daarin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid Amstel Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Olympiaplein 131, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig onderhavige

Nadere informatie

DEZE IBB-UITVOERINGSREGELS EN DE NORMEN VAN NHG ZIJN AAN WIJZIGINGEN ONDERHEVIG.

DEZE IBB-UITVOERINGSREGELS EN DE NORMEN VAN NHG ZIJN AAN WIJZIGINGEN ONDERHEVIG. BELANGRIJK! DEZE IBB-UITVOERINGSREGELS EN DE NORMEN VAN NHG ZIJN AAN WIJZIGINGEN ONDERHEVIG. BIJ TOEPASSING VAN DE IBB-UITVOERINGSREGELS EN NHG NORMEN TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST ZAL AANGESLOTEN

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT 1 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 -Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 -Algemene bepalingen... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boogaerdt Bedrijfsmakelaars B.V.

Algemene voorwaarden Boogaerdt Bedrijfsmakelaars B.V. Algemene voorwaarden Boogaerdt Bedrijfsmakelaars B.V. De inhoud van algemene voorwaarden is van toepassing op alle verstrekte opdrachten tot dienstverlening aan Boogaerdt Bedrijfsmakelaars B.V. en gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Beekmans Schilderwerken: Artikel 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder: Consument / Opdrachtgever; Ieder natuurlijk persoon die niet

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Addendum bij Standaardovereenkomst van Geldlening met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen)

Addendum bij Standaardovereenkomst van Geldlening met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen) Addendum bij Standaardovereenkomst van Geldlening met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen) De ondergetekenden: 1. (bank), gevestigd te, hierna te noemen "geldgever"; 2. (deelnemer),

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening Starterslening Opsterland 2016 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Voorstel 1. De 'Verordening Starterslening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal stappen c.q. procedures. Deze procedures betreffen: 1. De vorming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Betalingsvoorwaarden. Voor op rekening verrichte diensten 2014

Betalingsvoorwaarden. Voor op rekening verrichte diensten 2014 Betalingsvoorwaarden Voor op rekening verrichte diensten 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Definities 4 3. Klantnummer 5 4. Depotbedragen 6 5. Betalingstermijn 7 6. Overschrijding van de betalingstermijn 8

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

3 BESTEMMING EN GEBRUIK

3 BESTEMMING EN GEBRUIK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE VESTIGING VAN DE ZAKELIJKE RECHTEN VAN ERFPACHT EN OPSTAL IN HET BUNGALOWPARK STILLE WILLE TE OOST-, WEST-, EN MIDDELBEERS (GEMEENTE OIRSCHOT) De Erfpachtbepalingen vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent 1 september 2011 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Tobi Talent 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de

Nadere informatie