DEZE IBB-UITVOERINGSREGELS EN DE NORMEN VAN NHG ZIJN AAN WIJZIGINGEN ONDERHEVIG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEZE IBB-UITVOERINGSREGELS EN DE NORMEN VAN NHG ZIJN AAN WIJZIGINGEN ONDERHEVIG."

Transcriptie

1 BELANGRIJK! DEZE IBB-UITVOERINGSREGELS EN DE NORMEN VAN NHG ZIJN AAN WIJZIGINGEN ONDERHEVIG. BIJ TOEPASSING VAN DE IBB-UITVOERINGSREGELS EN NHG NORMEN TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST ZAL AANGESLOTEN WORDEN BIJ DE IBB-UITVOERINGSREGELS EN NHG NORMEN ZOALS DEZE ZULLEN GELDEN OP HET MOMENT WAAROP DEZE WORDEN TOEGEPAST. BIJ ONDUIDELIJKHEDEN OF VRAGEN, NEEM CONTACT OP MET VOF IBBA. Uitvoeringsregels Ibb-Starterslening Deze Uitvoeringsregels Ibb-Starterslening (ook: Ibb-Uitvoeringsregels) maken deel uit van de te sluiten overeenkomsten tussen de Aanbiedende partij, SVn en Starter(s) met betrekking tot de financiering van een nieuw te bouwen woning onder de regeling Ikbouwbetaalbaar. Deze uitvoeringsregels vervangen de eerdere versies Ibb Uitvoeringsregels van 29 februari 2012 respectievelijk 19 september 2012 en zijn geënt op de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening, zoals opgenomen in de SVn Informatiemap en waar nodig aangepast aan de specifieke kenmerken van de Regeling Ik bouw betaalbaar. Deze Uitvoeringsregels Ibb- Starterslening bestaan uit de volgende paragrafen: 1. Algemeen 2. Productspecificaties Ibb-Starterslening 3. Definities 4. Uitgangspunten Aanvangsdraagkrachttoets en Hertoets Ibb-Starterslening 5. Procedure toekenning en verstrekking Ibb-Starterslening 6. Overige bepalingen 1. Algemeen a. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten ( SVn ) is opgericht met de doelstelling zorg te dragen voor de verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvesting en de stedelijke vernieuwing in brede zin en beoogt deze doelstelling onder meer na te streven door het verstrekken van leningen; b. in 2002 heeft SVn samen met (een aantal) gemeenten de Startersregeling ontwikkeld waarmee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problematiek voor starters op de koopwoningmarkt. Door middel van de Startersregeling hebben gemeenten die deelnemen aan de Startersregeling de mogelijkheid om ten laste van een gemeentelijk revolverend fonds aangehouden bij SVn, starters op de koopwoningmarkt een Starterslening te verstrekken. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal zelf met een eerste hypotheek bij een commerciële hypotheekverstrekker kan lenen. De Starterslening is daarbij gericht op starters voor wie de verwervingskosten van de

2 woning lager of gelijk zijn aan het maximale aankoopbedrag onder de Nationale Hypotheek Garantie ( NHG ); c. de vennootschap onder firma: v.o.f. Ik bouw betaalbaar in Almere heeft de regeling "Ikbouwbetaalbaar" ontwikkeld, op basis waarvan de Ibb-Starterslening (een variant op de Starterslening als omschreven onder b.) beschikbaar wordt gemaakt voor starters. De Stichting Ikbouwbetaalbaar, statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende te Amsterdam, heeft van de v.o.f. IbbA de mogelijkheid gekregen de regeling Ikbouwbetaalbaar onder licentie ter beschikking te stellen aan Nederlandse gemeenten. d. De Ibb-Starterslening wordt voor starters beschikbaar gemaakt bij wijze van korting op basis van een overeenkomst tussen de Aanbiedende partij en SVn, op grond waarvan de Aanbiedende partij gelden stort in een Ibb-fonds bij SVn, ten aanzien van welk fonds de Aanbiedende partij bij wijze van derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van de deelnemers bedingt dat SVn de in dit Ibb-fonds gestorte gelden aanwendt om Ibb- Startersleningen te verstrekken; e. de Ibb-Starterslening verschilt van de Startersregeling genoemd onder b. door de verplichting voor de deelnemers om, als tegenprestatie voor de door de Aanbiedende partij verleende korting, op het moment van vervreemding van de woning met overwaarde en onder de nadere condities zoals neergelegd in de tussen de deelnemer en de Aanbiedende partij te sluiten overeenkomst, deze Aanbiedende partij te laten delen in de overwaarde, door aan de Aanbiedende partij een vergoeding te betalen, gerelateerd aan de hoogte van de verkregen korting en tot maximaal 50% van de overwaarde; f. een in Nederland gevestigde publiekrechtelijke- of andere rechtspersoon of vennootschap (die al dan niet voor gemeenschappelijke rekening een onderneming uitoefent), hierna ook aangeduid als Aanbiedende partij heeft in het kader van de regeling Ik bouw betaalbaar tot doel de bevordering van de volkshuisvesting overeenkomstig het lokale beleid van de gemeente, in het bijzonder de bevordering van particulier woningbezit voor huishoudens met een beperkt inkomen en particulier opdrachtgeverschap; g. de Aanbiedende partij heeft met koper(s) een koopovereenkomst gesloten onder toepassing van de regeling Ikbouwbetaalbaar ; h. voor het verlenen van de korting, door middel van het beschikbaar maken van Ibb- Startersleningen wil de Aanbiedende partij mede gebruik maken van de kennis en faciliteiten van SVn ten behoeve van het beheren van een fonds. De Aanbiedende partij wil voor dit doel een fonds creëren bij SVn. Dit fonds zal bestaan uit door de Aanbiedende partij aan SVn te verstrekken leningen die zullen worden gestort op een rekening-courant faciliteit ( Ibb-fonds ), waaruit door SVn op basis van het onder c. genoemde derdenbeding aan deelnemers Ibb- Startersleningen zullen worden verstrekt; i. de Aanbiedende partij maakt gebruik van de specifieke regeling Ikbouwbetaalbaar waardoor voor de Ibb-Starterslening een hogere financiering kan worden verkregen dan bij de gebruikelijke Startersleningen. De inhoud en uitvoering van deze regeling vallen volledig onder verantwoordelijkheid van de Aanbiedende partij; j. uitgangspunt is om de Ibb-Startersleningen geheel te laten aansluiten bij de uitgangspunten van de onder b. genoemde Startersregeling; k. de Aanbiedende partij en SVn leggen hun samenwerking en het tussen hen overeengekomen derdenbeding in een nadere overeenkomst vast; l. per 1 januari 2013 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor de Starterslening. De Ibb-Starterslening komt niet in aanmerking voor Rijksbijdrage; m. de Aanbiedende partij dient er tijdig voor te zorgen dat er voldoende batig saldo voor SVn beschikbaar is op de betreffende Ibb fondsrekening, van waaruit SVn een Ibb-Starterslening kan verstrekken.

3 2. Productspecificaties Ibb-Starterslening Let op: Productspecificaties kunnen wijzigen als gevolg van bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Het is dus niet aan te bevelen deze te hechten aan c.q. over te nemen in een verordening of overeenkomsten. Ingangsdatum De ingangsdatum van deze Productspecificaties en Uitvoeringsregels Ibb Starterslening is 1 april Verstrekking De lening wordt verstrekt door SVn na toewijzing door de Aanbiedende partij, voor zover er voldoende budget beschikbaar is op de betreffende Fondsrekening Starterslening bij SVn. Bedrag (hoofdsom) van de lening - De uiteindelijke hoogte van de hoofdsom van de Ibb-Starterslening wordt door de Aanbiedende partij vastgesteld, maar zal niet meer bedragen dan 40% van de verwervingskosten. - De verwervingskosten zijn overeenkomstig de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Looptijd - De looptijd bedraagt 30 jaar. Rentepercentage - De Ibb-Starterslening is bij aanvang renteloos. - Vanaf het vierde jaar tot en met het vijftiende jaar geldt het marktconforme rentepercentage. Het percentage is gebaseerd op de SVn rente 15 jaar vast en is al vastgesteld bij de aanvraag van de lening. - Uiterlijk twee maanden voor afloop van het 3e, 6e, 10e en 15e jaar kan de aanvrager een draagkrachthertoetsing aanvragen op basis van een brief die hij van SVn drie maanden voor afloop van het 3e, 6e, 10e en 15e jaar ontvangt, en na overmaking aan SVn van de kosten hertoets. - Indien uit deze draagkrachthertoetsing(en) blijkt dat er geen financiële draagkracht is, blijft de maandlast renteloos. Indien er sprake is van enige draagkracht wordt de rente door SVn aangepast op basis van de Uitvoeringsregels Ibb-Starterslening en gelijkgesteld aan de beschikbare financieringsruimte. - Indien na 15 jaar de marktconforme rente nog niet bereikt is, blijft het op dat moment door de gemeente vastgestelde rentepercentage voor de rest van de looptijd ongewijzigd. Rentevastheid - Voor de Ibb-Starterslening geldt een 15 jaar vaste rente conform het (gepubliceerde) SVn 15 jaars rentetarief. Aflossing - De Ibb-Starterslening is bij aanvang aflossingsvrij. - Vanaf het vierde jaar geldt een jaarannuïteit op basis van de restant looptijd en het geldende rentepercentage. - Uiterlijk twee maanden voor de afloop van het 3e, 6e, 10e en 15e jaar kan de aanvrager een draagkrachthertoetsing aanvragen op basis van een brief die hij van SVn drie maanden voor afloop van het 3e, 6e, 10e en 15e jaar ontvangt en na overmaking van de kosten hertoets. - Indien uit deze draagkrachthertoetsing blijkt dat er geen financiële draagkracht is, blijft de maandlast gedurende de eerstvolgende periode renteloos en aflossingsvrij. - Indien er sprake is van enige draagkracht wordt de financieringslast en de hierop gebaseerde maandelijkse betaling gedurende de eerstkomende periode door SVn aangepast op basis van de Uitvoeringsregels en gelijkgesteld aan de beschikbare financieringsruimte.

4 - Op het moment dat de eerder genoemde jaarannuïteit volledig is bereikt, is hertoetsen in principe niet meer mogelijk. - In die gevallen dat bij de hertoets voor de berekening van de betaalcapaciteit een persoon van het huishouden is toegevoegd en deze persoon het huishouden op enig moment verlaat, kan door de oorspronkelijke aanvrager van de Ibb-Starterslening een tussentijdse hertoets worden aangevraagd. Deze aanvraag dient binnen een maand na aangetoond vertrek van de toegevoegde persoon bij SVn te worden ingediend. Deze regeling geldt alleen wanneer in het verleden een feitelijke hertoets heeft plaatsgevonden op verzoek van de aanvrager door SVn. Als geen hertoets heeft plaatsgevonden en de aanvrager is door het verstrijken van de tijd de volledige maandtermijn gaan betalen, dan geldt deze mogelijkheid van tussentijdse hertoets niet. - Indien na 15 jaar de eerder genoemde jaarannuïteit nog niet volledig bereikt is, blijft de op dat moment door de gemeente vastgestelde maandtermijn voor de rest van de looptijd ongewijzigd. - Bij verkoop wordt de restantschuld in zijn geheel afgelost. - Een eventuele restantschuld na 30 jaar wordt in één keer volledig afgelost. Betaling van rente en aflossing - De lening moet op basis van jaarannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand. - De maandelijkse betalingen worden valutair per 31 december van ieder jaar met de schuldrest verrekend. - Automatische incasso is verplicht. Vervroegde aflossing - Is te allen tijde boetevrij toegestaan. Afsluitkosten - 1,50% over de hoofdsom van de Ibb-Starterslening. Overige kosten - Notariskosten. - Borgtochtprovisie in verband met Nationale Hypotheek Garantie. - Eventuele kosten hertoets. Akte - Van de Ibb-Starterslening wordt een notariële akte opgemaakt. Zekerheden - Recht van tweede hypotheek. - Zowel voor de eerste als voor de tweede hypothecaire lening (Ibb-Starterslening) wordt Nationale Hypotheek Garantie verkregen. Voorwaarden aan eerste hypothecaire lening - Voor de eerste hypothecaire lening wordt Nationale Hypotheek Garantie verkregen. - De rentevaste periode bedraagt tenminste 10 jaar. - De eerste hypothecaire lening mag niet hoger zijn dan een bedrag, gelijk aan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning, volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie, minus de hoogte van de Ibb-Starterslening. - De hypothecaire inschrijving van de eerste lening mag niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde maximale verwervingskostengrens volgens NHG. - De bank die de eerste hypothecaire lening verstrekt verplicht zich na het ingaan van de lening geen gelden meer onder verband van de eerste hypotheekstelling ter leen te verstrekken aan de schuldenaar. Deze verplichting rust op de bank uitsluitend voor zolang als de door SVn aangegane Ibb-Starterslening niet volledig is afgelost. Deze bepaling dient in de desbetreffende hypotheekakte of in de desbetreffende offerte te worden opgenomen. - De transportakte en de hypotheekakte voor de eerste hypotheek en de akte voor de tweede hypotheek (Ibb-Starterslening) dienen in de gebruikelijke volgorde, maar beslist in één en dezelfde afspraak bij de notaris te passeren. Indien eigendom en eerste hypotheek eerder passeren kan de Starterslening geen doorgang vinden.

5 Krediettoets - Na aanvraag voor een Ibb-Starterslening vindt een aanvangsdraagkrachttoets plaats. - Op het aanvraagformulier Starterslening heeft de aanvrager toestemming verleend voor een toetsing bij Bureau Krediet Registratie te Tiel. Buiten het kredietregister worden via BKR de volgende registers geraadpleegd: VIS (Verificatie Identificatie Systeem); EVA (Externe Verwijzings Applicatie) en SFH (Stichting Fraudebestrijding Hypotheken). - Een aanvraag wordt altijd afgewezen bij een negatieve BKR-codering, VIS-hit, EVA-hit, SFHhit of als de aanvrager in surseance van betaling verkeert, failliet is of onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen valt. - Bij een aanvraag dient de aanvrager een financieel rijbewijs te ondertekenen. Het financieel rijbewijs is een vragenlijst die de aanvrager moet invullen zodat hij zich bewust is van de financiële risico s bij het aangaan van een Starterslening.

6 3. Definities In deze Uitvoeringsregels Ibb-Starterslening wordt ondermeer voor de aanvangsdraagkracht toets en de draagkracht hertoets gebruik gemaakt van de volgende definities: Begrip 1. Aanbiedende partij Definitie bij aanvangsdraagkrachttoets de partij die met de koper (al dan niet onder licentie) een koopovereenkomst onder toepassing van de regeling Ikbouwbetaalbaar aanbiedt Definitie bij draagkracht hertoets 2. SVn De stichting: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer NHG Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd s-gravenhage, verstrekte borgtocht 4. Regeling Ik bouw betaalbaar De regeling die het mogelijk maakt voor de Aanvrager om als particuliere opdrachtgever een kwalitatief hoogwaardige koopwoning te ontwikkelen en te realiseren 5. Ibb-fonds Een rekening-courant van de Aanbiedende partij, aangehouden bij SVn waarop de Aanbiedende partij door haar aangetrokken gelden stort, aan te wenden door SVn voor het verstrekken van Ibb-Startersleningen aan deelnemers aan de Regeling Ik bouw betaalbaar (conform de Uitvoeringsregels Ibb-Starterslening) en waarop de rente en de aflossingen worden teruggestort 6. Overeenkomst Een tussen de Aanvrager en Aanbiedende partij te sluiten overeenkomst waarin de individuele afspraken worden vastgelegd om als particuliere opdrachtgever een kwalitatief hoogwaardige koopwoning te ontwikkelen en te realiseren onder de Regeling Ik bouw betaalbaar 7. Korting Het beschikbaar maken door de Aanbiedende partij van de Ibb- Starterslening, zijnde een financiering onder gunstige condities zoals hierboven onder 1.c Algemeen

7 Begrip Definitie bij aanvangsdraagkrachttoets omschreven Definitie bij draagkracht hertoets 8. Notaris De door de Aanbiedende partij aangewezen projectnotaris 9. Peildatum De datum waarop de aanvraag voor een Ibb-Starterslening door SVn is ontvangen 10. Aanvrager De aanstaande eigenaar of eigenaren die de aanvraag voor de Starterslening doet of doen. Een Aanvrager mag niet eerder een woning in bezit hebben gehad. 11. Huishouden De aanstaande eigenaar of eigenaren worden beschouwd als huishouden voor het bepalen van de draagkracht in de aanvangsdraagkrachttoets. De dag die drie kalendermaanden voorafgaat aan de herzieningsdatum. De schuldenaar of schuldenaren, op wiens naam de Starterslening loopt en de persoon die volgens de definitie van het huishouden tot dit huishouden is gaan behoren. De schuldenaar of schuldenaren, op wiens naam de Starterslening loopt. Als de Starterslening aan één persoon is verstrekt, dan behoort bij de draagkracht hertoets ook tot het huishouden zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem voorafgaand aan de peildatum draagkracht hertoets tenminste zes maanden een gezamenlijke huishouding voert, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren. 12. Individueel toetsinkomen 13. Toetsinkomen huishouden Voor ieder lid van het huishouden wordt afzonderlijk het toetsinkomen vastgesteld. Voor de hoogte van het toetsinkomen hanteert SVn de op de peildatum geldende NHG-norm inkomen. Gerekend wordt met 95% van het toetsinkomen en een financieringslastpercentage dat hoort bij 100% van het inkomen. Voor ieder lid van het huishouden wordt afzonderlijk het toetsinkomen vastgesteld. Voor de hoogte van het toetsinkomen hanteert SVn de op de peildatum geldende NHG-norm inkomen. Gerekend wordt met 100% van het toetsinkomen en een financieringslastpercentage dat hoort bij 100% van het inkomen. 14. Financieringslastpercentage 15. Peiljaar voor de vermogenstoets Het financieringslastpercentage conform de op de ontvangstdatum van de aanvraag geldende normen van NHG. Indien de ontvangstdatum in de eerste helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het jaar waarin de ontvangstdatum Het financieringslastpercentage conform de op de peildatum draagkracht hertoets geldende normen van NHG.

8 Begrip 16. Beschikbaar eigen geld uit vermogen 17. Verwervingskosten Definitie bij aanvangsdraagkrachttoets ligt. Indien de ontvangstdatum in de tweede helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de ontvangstdatum ligt. 25 x belastbaar inkomen in box 3 van de inkomstenbelasting in het peiljaar, van beide partners. (Op de aanslag Inkomstenbelasting staat vermeld het belastbaar inkomen. Dit is 4% van het belaste vermogen, het vermogen dus na aftrek van de vrijstelling). Kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning zoals omschreven in de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De Aanbiedende partij kan beperkende regels vaststellen voor de berekening van de verwervingskosten. Definitie bij draagkracht hertoets 18. Genormeerde last 1 e hypotheek. 19. Ingangsdatum lening De genormeerde bruto last van de 1 e hypotheek berekend met het toetsinkomen huishouden op basis van jaarannuïteiten, de rente van de Starterslening en een looptijd van 30 jaar. De ingangsdatum lening is de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de hypotheekakte wordt gepasseerd of, als deze datum eerder is, de datum van uitbetaling van de lening. De genormeerde bruto last van de 1 e hypotheek, berekend op basis van jaarannuïteiten, de werkelijke door de geldverstrekker in rekening gebrachte rente en de werkelijke looptijd bij aanvang van de lening. Als sprake is van leningsdelen met een verschillend rentepercentage, dan wordt de rente gemiddeld. 20. Looptijd De looptijd van de Ibb-Starterslening bedraagt 30 jaar. 21. Periode Een aaneengesloten tijdvak waarin de maandelijkse som van rente en aflossing constant blijft. De Starterslening kent 5 perioden (bij een kortere looptijd is het aantal

9 Begrip Definitie bij aanvangsdraagkrachttoets perioden kleiner): Periode 1: jaar 1 t/m jaar 3 Periode 2: jaar 4 t/m jaar 6 Periode 3: jaar 7 t/m jaar 10 Periode 4: jaar 11 t/m jaar 15 Periode 5: jaar 16 t/m jaar 30. Definitie bij draagkracht hertoets 22. Herzieningsdatum 23. Rente Starterslening Het rentepercentage, dat door SVn wordt vastgesteld op basis van de op het moment van aanvraag geldende rente voor 15 jaar vaste leningen bij SVn. De eerste dag van een periode met ingang van periode 2. Een herzieningsdatum valt altijd op de eerste dag van een kalendermaand. Het voor de Starterslening geldende 15 jaar vaste rentetarief van SVn. 24. Toetsrente Het rentepercentage, dat door SVn wordt vastgesteld op basis van de op moment van aanvraag van de Starterslening door geldverstrekkers op internet gepubliceerde 10 jaars rentetarieven voor hypothecaire geldleningen met NHG. SVn stelt de hoogte van deze Toetsrente wekelijks vast en publiceert deze op haar website. Het gewogen gemiddelde van de rentepercentages, die gelden voor uw Starterslening en uw lopende eerste hypotheek. 25. Hertoetsrente In de draagkracht hertoets voor de perioden 2, 3 en 4: de toetsrente draagkrachtaanvangstoets zoals vastgelegd in de offerte. In de draagkracht hertoets voor de periode 5: het rentepercentage van SVn bij 15 jaar rentevast zoals geldt op de peildatum draagkracht hertoets periode Tussentijdse hertoets Als bij een hertoets een persoon aan het huishouden is toegevoegd voor het bepalen van de betaalcapaciteit en deze persoon verlaat het huishouden, dan kan door de oorspronkelijke aanvrager van de Ibb-Starterslening een tussentijdse hertoets worden aangevraagd. Deze aanvraag dient binnen een maand na aangetoond

10 Begrip Definitie bij aanvangsdraagkrachttoets Definitie bij draagkracht hertoets vertrek van de toegevoegde persoon bij SVn te worden ingediend.

11 4. Uitgangspunten Aanvangsdraagkrachttoets en hertoets Ibb-Starterslening Uitgangspunten van de Aanvangsdraagkrachttoets Voor de aanvangsdraagkrachttoets wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de NHG-toetsing, waarin bepaald wordt of een lening Nationale Hypotheek Garantie mogelijk is met een bepaald inkomen. Uitzonderingen op de NHG-toetsingsregels: 1. Voor het bepalen van de hoogte van de Ibb-Starterslening wordt de door geldverstrekkers op internet gepubliceerde 10-jaars rentetarieven voor hypothecaire geldleningen met NHG als uitgangspunt genomen; 2. Voor het toetsinkomen huishouden wordt gerekend met 95% van het toetsinkomen en een financieringslastpercentage dat hoort bij 100% van het inkomen. 3. De peildatum is de ontvangstdatum van de aanvraag en niet de offertedatum. 4. Persoonlijke verplichtingen worden buiten beschouwing gelaten (de persoonlijke verplichtingen worden uiteraard wel meegenomen door de 1e geldverstrekker). Toetsinkomen Het actuele toetsinkomen van de Aanvrager(s), zoals dit geldt op de peildatum aanvangsdraagkrachttoets (de ontvangstdatum aanvraagformulier Ibb-Starterslening), wordt in beginsel vastgesteld aan de hand van de NHG normen. Dit blijkt uit de bij het aanvraagformulier gevoegde werkgeversverklaring, een recente salarisstrook en/of andere bijlagen. Ter controle op de vraag of ieder van de aanvragers een eigen inkomen heeft in box 1 maakt wordt gebruik gemaakt van de aanslag Inkomstenbelasting of een IB-60-formulier over het referentiejaar. Dit referentiejaar ligt twee of een jaar voor het jaar waarin de peildatum aanvangstoets ligt. Indien volgens de fiscale gegevens wel inkomen aanwezig is, maar van de betreffende partner geen opgave is bijgevoegd dan wordt de aanvrager gevraagd om een nadere toelichting, zo mogelijk met schriftelijke bewijsstukken. Indien de verklaring van de aanvrager aannemelijk is, wordt voor de betreffende partner het inkomen buiten beschouwing gelaten. Indien de verklaring niet aannemelijk wordt geacht, wordt dit in het advies aan de Aanbiedende partij vermeld. Vermogen Het beschikbaar eigen geld is gelijkgesteld aan het belaste vermogen in box 3, dus het vermogen boven de individuele vrijstelling. Het belaste vermogen kan worden afgeleid van de aanslag, waarop vermeld staat: belastbaar inkomen box 3. Het aldaar vermelde bedrag bedraagt 4,00% van het belaste vermogen. Het belaste vermogen is dus 25 x het belastbaar inkomen box 3. Het belastbaar inkomen box 3 blijkt uit de aanslag IB over het referentiejaar aanvangstoets, of indien deze ontbreekt uit de inkomensverklaring van de Belastingdienst (voorheen IB-60-formulier). Het beschikbaar eigen geld wordt per aanvrager vastgesteld. Kredietwaardigheid Voorafgaand aan het uitbrengen van een advies, wordt bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) van elke aanvrager een opgave van de geregistreerde kredieten opgevraagd. Indien op de opgave registraties of codes voorkomen die, conform de NHG-normen, tot gevolg hebben dat geen Nationale Hypotheek Garantie wordt verstrekt, wordt dit gemeld in het negatieve advies.

12 Berekening hoogte Ibb-Starterslening: De geadviseerde hoogte van de Ibb-Starterslening wordt berekend zoals onderstaand aangegeven. De Aanbiedende partij bepaalt de uiteindelijke hoogte van de Ibb-Starterslening. Hoogte Ibb-Starterslening = Verwervingskosten -/- beschikbaar eigen geld -/- genormeerde marktconforme lening. De berekening van de genormeerde marktconforme lening is gebaseerd op een simulatie van de marktconforme lening die de aanvrager met NHG kan krijgen. De berekening van de genormeerde marktconforme lening verloopt als volgt: Normfinancieringslast = Toetsinkomen huishouden x financieringslastpercentage. Genormeerde marktconforme lening = de maximale marktconforme lening op basis van de geldende NHG-normen per peildatum aanvangsdraagkrachttoets. Toets vermogen Bij de toets wordt er vanuit gegaan dat het belastbare vermogen in box 3 (dus boven de vrijstelling) wordt gebruikt als eigen geld ter financiering van de verwervingskosten. Uitgangspunten van de draagkracht hertoets voor de Ibb-Starterslening Kosten hertoets Wanneer SVn op de mogelijke hertoetsmomenten, op verzoek van de aanvrager, een draagkracht hertoets uitvoert, bedraagt het tarief hiervoor 155,- (exclusief CPI prijsindex); De kosten van de draagkracht hertoets komen voor rekening van de aanvrager. SVn brengt deze kosten in rekening bij de aanvrager. Toetsinkomen Voor de draagkracht hertoets wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de NHG-toetsing, waarin bepaald wordt of een lening Nationale Hypotheek Garantie mogelijk is met een bepaald inkomen. Uitzondering op de NHG-toepassingsregels: 1. Voor de oorspronkelijke aanvragers geldt dat uitsluitend persoonlijke verplichtingen worden meegenomen, die reeds bestonden bij het aangaan van de lening en op de peildatum nog bestaan, voor het bepalen van de betaalcapaciteit. 2. Voor aan het huishouden toegevoegde personen geldt dat alle lopende verplichtingen worden meegenomen voor het bepalen van de betaalcapaciteit. 3. De peildatum is bepalend voor het hanteren van de NHG normen 4. De lasten van de 1e hypotheek worden berekend op basis van jaarannuïteiten, de werkelijke door de geldverstrekker in rekening gebrachte rente en de werkelijke looptijd bij aanvang van de lening. Als sprake is van leningsdelen met een verschillend rentepercentage, dan wordt de rente gemiddeld.

13 Berekening herziening rente en aflossing De normfinancieringslast op de peildatum draagkracht hertoets is de basis voor de herziening van de rente en aflossing voor de eerstvolgende periode. Normfinancieringslast = Toetsinkomen huishouden x financieringslastpercentage. Beschikbare financieringsruimte = Normfinancieringslast -/- financieringslast van de 1e hypotheek bij aanvang van deze lening Annuïteit Ibb-Starterslening = de jaarannuïteit van de Ibb-Starterslening over de restantlooptijd bij de hertoetsrente. Vervolgens wordt de rente en looptijd als volgt vastgesteld: a. Indien de beschikbare financieringsruimte groter is dan of gelijk is aan de marktconforme annuïteit Ibb-Starterslening, geldt gedurende de restantlooptijd de genoemde annuïteit. De rente blijft vast t/m het einde van periode 4. Daarna gaat een nieuwe rentevastheidsperiode in van maximaal 15 jaar, met het rentepercentage van SVn bij 15 jaar rentevast, zoals geldt op de peildatum van periode 5. b. Indien de beschikbare financieringsruimte kleiner is dan de marktconforme annuïteit Ibb- Starterslening, dan geldt gedurende de eerstvolgende periode dat de financieringslast voor de Ibb- Starterslening gelijk is aan de beschikbare financieringsruimte. Ingeval de eerstvolgende periode 5 is, dan is de financieringslast voor de Ibb-Starterslening voor de resterende looptijd gelijk aan de beschikbare financieringsruimte. Het rentepercentage wordt daarbij als volgt berekend: Beschikbare financieringsruimte Hoogte Starterslening X x 100% Het rentepercentage wordt naar beneden afgerond op eentiende procent. Vervolg Gaat voor de betreffende periode een volledige annuïteit gelden, dan vinden er ten behoeve van de volgende perioden geen draagkracht hertoetsen meer plaats. Wordt alleen rente berekend dan wordt voorafgaand aan de volgende periode opnieuw de mogelijkheid tot een draagkracht hertoets aangeboden.

14 5. Procedures toekenning en verstrekking Ibb-Starterslening Het proces van het verstrekken van de Ibb-Starterslening door de Aanbiedende partij valt uiteen in een aantal stappen c.q. procedures. Deze procedures betreffen: 5.1. De procedure Aanvraag, toetsing, bepaling van de hoogte en toewijzing van de Starterslening ; 5.2. De procedure Verstrekking eerste hypothecaire lening en Ibb-Starterslening ; 5.3. De procedure Vestigen recht van eerste, tweede en derde hypotheek ; 5.4. De procedure Vaststelling maandtermijn en draagkrachthertoetsing. 5.1 Procedure Aanvraag, toetsing, bepaling van de hoogte en toewijzing Ibb- Starterslening Op grond van de tussen Aanvrager en de Aanbiedende partij gesloten Overeenkomst, toetst de Aanbiedende partij het bouwplan, de aannemingsovereenkomst, de materialen/werkzaamheden die Aanvrager voornemens is in eigen beheer te bestellen/uit te voeren, het totale investeringsplaatje (een door de bouwbegeleider ingevuld en ondertekend Startbouwformulier ), de offerte van de eerste hypothecaire financiering en taxatierapport (conform eisen NHG). Tegelijkertijd met de schriftelijke mededeling waarin de Aanbiedende partij het bouwplan goedkeurt, verschaft de Aanbiedende partij Aanvrager de voor de aanvraag van de Ibb- Starterslening benodigde stukken. Aanvrager vult de formulieren in, verzamelt de vereiste bijlagen en zendt een complete aanvraag aan SVn. SVn noteert de ontvangstdatum op het aanvraagformulier en stelt het rentpercentage voor de aanvraag vast op het op dat moment door SVn gehanteerde rentepercentage van 15 jaar vast (Rente Starterslening). SVn toetst het aanvraagformulier en de bijlagen op volledigheid, en verzoekt zo nodig om aanvullende informatie. SVn beoordeelt de aanvraag, met als uitkomst een advies aan de Aanbiedende partij met betrekking tot het wel of niet toewijzen van de Ibb-Starterslening en in geval van een advies om toe te wijzen, een advies over de hoogte, het marktconforme rentepercentage van de Ibb- Starterslening na drie jaar en de marktconforme maandtermijn (rente en aflossing) na drie jaar. de Aanbiedende partij besluit aan de hand van het advies van SVn over de afwijzing danwel toewijzing en, in geval van toewijzing, de te stellen condities (hoogte van de lening en bijzondere voorwaarden). de Aanbiedende partij legt de afwijzing danwel toewijzing vast in een afwijzings- danwel toewijzingsbrief aan de Aanvrager met in geval van afwijzing, vermelding van de reden van afwijzing en in geval van toewijzing, het bedrag, de looptijd, het rentepercentage en uitbetalingsvoorwaarden. de Aanbiedende partij kan aan de toewijzing van de Ibb-Starterslening nadere voorschriften verbinden. de Aanbiedende partij zendt een kopie van de afwijzing- of toewijzingsbrief brief aan SVn. Nadere toelichting bij de Procedure Aanvraag, toetsing, bepaling van de hoogte en toewijzing van de Ibb-Starterslening - De maximale verwervingskostengrens wordt door de Aanbiedende partij vastgesteld binnen de kaders van de actueel geldende NHG normen. - De Ibb-Starterslening past binnen de door SVn gehanteerde Productspecificaties en Uitvoeringsregels Starterslening. - De Ibb-Starterslening wordt verstrekt door SVn. - Het rentepercentage van de Ibb-Starterslening bedraagt gedurende de eerste drie jaar 0,0%. Gedurende de eerste drie jaar is geen aflossing verschuldigd.

15 - Ingaande het 4e jaar van de looptijd wordt de maandtermijn (rente en aflossing) aangepast. Het rentepercentage staat vast tot en met het vijftiende jaar, gerekend vanaf het moment van de ingangsdatum van de lening. 5.2 Procedure verstrekking eerste hypothecaire lening en Ibb-Starterslening De Aanvrager vraagt een eerste hypotheek aan voor het resterende bedrag waarna de bank een hypotheekofferte verstrekt aan de Aanvrager. Binnen vier weken na de verzenddatum van de toewijzingsbrief van de Aanbiedende partij stuurt de Aanvrager SVn een kopie toe van een door de Aanvrager en de geldverstrekker getekende offerte voor een lening onder eerste hypotheek. Vóór afloop van deze termijn kan de Aanvrager bij SVn éénmalig een verzoek indienen tot verlenging van de termijn met twee weken. Indien SVn van de Aanvrager niet binnen deze indieningstermijn een getekende kopie van de offerte ontvangen heeft, is de toewijzingsbrief van de Aanbiedende partij van rechtswege vervallen. De bank brengt een offerte uit aan de Aanvrager met positieve NHG toetsing. De financiële instelling toetst conform de NHG-normen, beoordeelt de relatie tussen taxatiewaarde en de totale Verwervingskosten en toetst aan de eisen op grond van deze Uitvoeringsregels Ibb-Starterslening. De Aanvrager stuurt een kopie van de door hem/haar getekende offerte naar SVn. Na ontvangst van de kopie van de getekende offerte toetst SVn: of er aan de NHG normen wordt voldaan; of er voldaan is aan de voorwaarden gesteld in de toewijzingsbrief van de Aanbiedende partij; of de toewijzingsbrief van de Aanbiedende partij niet vervallen is. Bij een positieve uitkomst van deze toetsing brengt SVn de offerte voor de Ibb-Starterslening uit. SVn stuurt een kopie van de offerte naar de Aanbiedende partij zodat zij zicht kan houden op de mate van uitputting van het toegekende budget. Bij een negatieve uitkomst van deze toetsing ontvangt de Aanvrager een brief dat hij niet voor een offerte in aanmerking komt. SVn stuurt een kopie van deze brief onder vermelding van de reden(en) naar de Aanbiedende partij. Nadere toelichting bij de verstrekking eerste hypothecaire lening en de Ibb-Starterslening De eerste hypothecaire financiering wordt, evenals de Ibb-Starterslening, afgesloten met NHG. De rentevaste periode bedraagt tenminste 10 jaar. Een eventueel aflossingsvrij deel moet voldoen aan de Normen van NHG (met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.6 van deze Ibb-Uitvoeringsregels). Het lening bedrag mag niet hoger zijn dan het verschil tussen de Verwervingskosten, de hoofdsom van de Ibb-Starterslening (voor toetsing en advisering wordt de hoofdsom van de Ibb- Starterslening als contante waarde subsidie ingevoerd) en de bij de aanvraag van de Ibb- Starterslening door Aanvrager vermelde inbreng van eigen middelen. Het eerste hypotheekrecht dient maximaal ter zekerheid van het lening bedrag, inclusief de rente en kosten in verband met deze financiering, conform de standaard voorwaarden van de betreffende geldverstrekker. De inschrijving van de eerste hypotheek in verband met de bancaire hypothecaire lening mag hoger zijn dan het bedrag van de eerste hypothecaire financiering, mits de bank zich ertoe heeft verbonden nu en in de toekomst onder het eerste hypotheekrecht geen verdere financieringen aan Koper te verstrekken behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de tweede en derde hypotheekhouder én de inschrijving de maximum verwervingskosten volgens de NHG-normen niet te boven gaat. De bank verplicht zich na het ingaan van de lening geen gelden meer onder verband van de eerste hypotheekstelling ter leen te verstrekken aan de schuldenaar. Voormelde verplichting rust op de

16 bank uitsluitend voor zolang als de door SVn aangegane Ibb-Starterslening niet volledig is afgelost en de door Aanvrager aan de Aanbiedende partij te betalen vergoeding, tot zekerheid van de nakoming waarvan ten behoeve van de Aanbiedende partij een derde recht van hypotheek is gevestigd, niet volledig is betaald, een en ander behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de tweede en derde hypotheekhouder. De bank meldt de eerste bancaire financiering onder Nationale Hypotheek Garantie aan bij WEW (waarbij de Ibb-Starterslening als contante waarde subsidie is opgenomen). De transportakte, de hypotheekakte voor de eerste hypotheek en de akten voor de tweede (Ibb- Starterslening) en derde (betaling vergoeding) hypotheek, dienen in de gebruikelijke volgorde, maar beslist in één en dezelfde afspraak bij de Notaris te passeren. Indien eigendom en eerste hypotheek eerder passeren, kan de Ibb-Starterslening niet worden verstrekt. 5.3 Procedure vestigen recht van eerste, tweede en derde hypotheek Aanvrager beoordeelt de SVn-offerte, geeft uitvoering aan de gestelde voorwaarden en bericht SVn inzake de acceptatie van de offerte door middel van terugzending van de voor akkoord getekende offerte. SVn bericht de Aanbiedende partij omtrent de acceptatie van de offerte van SVn door Aanvrager. Aanvrager bericht de geldverstrekker van de eerste hypothecaire financiering en verzoekt deze de voor het vestigen van het eerste recht van hypotheek benodigde stukken aan de Notaris toe te zenden. SVn bericht de Notaris en zendt deze de voor het vestigen van het tweede recht van hypotheek benodigde stukken toe. de Aanbiedende partij bericht de Notaris en zendt deze de voor het vestigen van het derde recht van hypotheek benodigde stukken toe. Aanvrager laat de hypotheekakten voor de bancaire lening (eerste hypotheek), de Ibb- Starterslening (tweede hypotheek) en de aan de Aanbiedende partij te betalen vergoeding als tegenprestatie voor de verleende Korting (derde hypotheek) tegelijkertijd met de akte van levering van de kavel bij de Notaris passeren. De Notaris bericht de bank, SVn en de Aanbiedende partij inzake het passeren van de drie akten. De bank verstrekt de lening onder eerste hypotheek. SVn verstrekt de Ibb-Starterslening onder tweede hypotheek. De Ibb-Starterslening wordt in een te openen bouwkrediet bij SVn gestort. De kosten en de eerste termijnbetalingen worden rechtstreeks voldaan uit de eerste hypothecaire financiering. Het restant van de eerste hypothecaire financiering wordt gestort in een bouwdepot, waaruit de volgende termijnbetalingen worden voldaan. Zodra het bouwdepot van de eerste hypothecaire financiering is uitgeput worden de resterende termijnbetalingen gedeclareerd uit het bouwkrediet van de Ibb-Starterslening. De bank meldt de eigen lening onder Nationale Hypotheek Garantie aan bij het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en draagt de borgtochtprovisie af voor de eerste hypotheek. SVn meldt de Ibb-Starterslening aan bij WEW en draagt de borgtochtprovisie voor de NHG af aan WEW voor de eigen tweede hypotheek. WEW staat borg voor de lening conform het separate besluit van WEW. de Aanbiedende partij verkrijgt een derde recht van hypotheek op de kavel en de daarop te bouwen woning met aanhorigheden, tot zekerheid van de nakoming door Aanvrager van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst met de Aanbiedende partij (betaling van de vergoeding als tegenprestatie voor de verleende Korting, op het moment van verkoop en mits er sprake is van overwaarde, tot een maximum van 50% van de overwaarde). 5.4 Procedure Vaststelling maandtermijn en draagkrachthertoetsing - SVn bericht aanvrager drie maanden voor aanvang van de tweede periode en indien van toepassing, drie maanden voor aanvang van de volgende periode(n) de marktconforme rente

17 en de annuïtaire aflossing op jaarbasis gedurende het restant van de looptijd en biedt de aanvrager de mogelijkheid om hertoetsing aan te vragen. - De aanvrager krijgt een inlogcode zodat er online zelf een berekening gemaakt kan worden. - Desgewenst vraagt de klant uiterlijk twee maanden voor aanvang van de nieuwe periode online een hertoets aan. Het aanvraagformulier en aanvullende stukken kunnen binnen de genoemde termijn worden ge-upload. - Eventueel kan ook een papieren aanvraagformulier met checklist worden opgevraagd bij SVn. - Vóór het in behandeling nemen van de hertoets dienen de kosten voor de hertoets te zijn voldaan. Dit kan bij het online aanvragen via I-deal. - SVn toetst of alle vereiste gegevens verstrekt zijn. - Indien binnen de genoemde termijn geen hertoets is aangevraagd, indien de kosten hertoetsing niet tijdig zijn overgemaakt danwel indien de samenstelling van het Huishouden en daarbij behorende Toetsinkomen huishouden daartoe aanleiding geven, dan wordt vanaf de herzieningsdatum de genoemde Rente Ibb-Starterslening en een maandtermijn gelijk aan 1/12 deel van de jaarannuïteit van kracht. - Ter onderbouwing van de schriftelijke verklaring(en) over de samenstelling van zijn Huishouden overlegt de Aanvrager of een gemeente (indien deze als Aanbiedende partij daartoe de bevoegdheid heeft) zo nodig een verklaring uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) aan SVn, waaruit kan worden vastgesteld dat: o de Aanvrager de woning gebruikt voor eigen bewoning door zijn Huishouden en/of de op de aanvraag vermelde partners overeenstemmen met de gegevens in de GBA (als de GBA niet overeenstemt met het aanvraagformulier in die zin, dat er sprake is van een aan het huishouden toegevoegd persoon, neemt SVn de aanvraag wel in behandeling. SVn controleert of de toegevoegde persoon tenminste 6 maanden vóór de peildatum hertoets met de oorspronkelijke aanvrager een huishouden heeft gevormd. SVn vraagt de inkomensgegevens op o van de nieuwe persoon die nu ook op dit adres is ingeschreven); in andere gevallen waar de GBA niet overeenstemt met het aanvraagformulier, wordt de hertoetsingsaanvraag niet in behandeling genomen en niet ontvankelijk verklaard. Vanaf de herzieningsdatum gaat dan de volledige rente en de maandelijkse annuïtaire aflossing gelden. - Indien en voor zover de Aanvrager geen GBA-verklaring heeft overlegd, verzorgt SVn de uitvoering van de draagkracht hertoets op basis van de door de Aanvrager en diens Huishouden afgelegde schriftelijke verklaring(en) en stelt binnen de bij aanvang vastgestelde voorwaarden de hoogte van de rente en/of de aflossing vast en bericht dit aan de klant. - De Aanbiedende partij ontvangt per van SVn een verantwoording over de aanpassing. Nadere toelichting bij de Procedure Vaststelling maandtermijn en draagkracht hertoetsing - Twee maanden voor afloop van het 3e, 6e, 10e en 15e jaar kan de aanvrager een draagkracht hertoetsing aanvragen op basis van een brief die SVn circa drie maanden van tevoren toestuurt. Indien uit deze draagkracht hertoetsing blijkt dat de financiële draagkracht onvoldoende is om aan de marktconforme maandtermijn te voldoen (hetgeen blijkt uit de berekening op basis van ondermeer de Toetsrente bij draagkracht hertoets), dan worden de rente en aflossing aangepast op basis van deze uitvoeringsregels. De Toetsrente bij draagkracht hertoets wordt vastgesteld op basis van het gewogen gemiddelde van de rentepercentages die gelden voor de lopende eerste hypotheek en de op moment van hertoets door het Huishouden daadwerkelijke betaalde Rente Starterslening. - Op het moment dat de marktconforme maandtermijn is bereikt, is hertoetsen niet meer mogelijk behoudens in de situatie als hierna omschreven: Als bij een hertoets een persoon aan het huishouden is toegevoegd voor het bepalen van de betaalcapaciteit en deze persoon verlaat het huishouden, dan kan door de oorspronkelijke aanvrager van de Ibb-Starterslening een tussentijdse hertoets worden aangevraagd. Deze aanvraag dient binnen een maand na aangetoond verstrekt van de toegevoegde persoon bij SVn worden ingediend. - Indien na 15 jaar de marktconforme maandtermijn nog niet bereikt is, blijft de op dat moment vastgestelde maandtermijn voor de rest van de looptijd ongewijzigd. - De lening wordt afgelost via jaarannuïteiten met een maandelijkse betaling van 1/12 deel.

18 6. Overige Bepalingen 6.1 Onverenigbaarheid Ibb-Starterslening in combinatie met koopsubsidie BEW+ De Ibb-Starterslening wordt niet verstrekt in combinatie met een koopsubsidie op grond van de Wet bevordering eigenwoningbezit en tevens niet in combinatie met andere (inkomensafhankelijke) regelingen, koop- of financieringsconstructies. 6.2 Strijd met andere besluitvorming en/of voorwaarden/normen In geval van strijdigheid van een of meerdere bepalingen in deze Uitvoeringsregels Ibb-Starterslening met het Besluit van WEW inzake Nationale Hypotheek Garantie en Ibb-Startersleningen of het Convenant Startersleningen prevaleert het bepaalde in genoemd Besluit en Convenant. Mocht op haar beurt sprake zijn van strijdigheid of onvolledigheid van deze Uitvoeringsregels Ibb- Starterslening, het hiervoor genoemde Besluit en Convenant met de uitgangspunten, productspecificaties of (uitvoerings-)regels Starterslening van SVn dan prevaleert het bepaalde in de door SVn vastgestelde Productspecificaties, Procedures en Uitvoeringsregels (gemeentelijke) Starterslening. 6.3 Wijzigingsbevoegdheid De Aanbiedende partij heeft het recht na schriftelijke toestemming van SVn deze Ibb- Uitvoeringsregels en de hierin opgenomen bedragen en voorwaarden te wijzigen. 6.4 Koop kavel doet geen aanspraken ontstaan op toewijzing Ibb-Starterslening Toelating tot de Regeling Ik bouw betaalbaar en het tot stand komen van de Overeenkomst tussen Aanvrager en de Aanbiedende partij doet geen aanspraken of rechten ontstaan op toekenning van een Ibb-Starterslening. Toekenning of afwijzing van de Ibb-Starterslening is voorbehouden aan de Aanbiedende partij. SVn toetst de binnengekomen aanvraag van Aanvrager aan de Ibb-Voorwaarden, de Ibb- Uitvoeringsregels en de NHG-normen en verschaft aan de Aanbiedende partij een positief of negatief toekenningsadvies. De Aanbiedende partij is niet gehouden het positief advies van SVn te volgen. 6.5 Voorwaarden voor toewijzing Ibb-Starterslening De Aanbiedende partij stelt in overleg met SVn vast voor welke projecten en doelgroepen Ibb- Startersleningen zullen worden verstrekt. De Aanbiedende partij stelt de doelgroep, het marktsegment/woningprojecten, verwervingskosten, eventueel maximaal toetsinkomen en maximaal bedrag Ibb-Staterslening vast. De Aanbiedende partij dient er rekening mee te houden dat van tijd tot tijd eenzijdig door SVn aanpassingen kunnen worden gedaan in deze Ibb-Uitvoeringsregels Ibb-Starterslening doordat normen, voorschriften en procedures kunnen veranderen. De Ibb-Starterslening wordt verstrekt op advies van- en door SVn op basis van een toewijzing door de Aanbiedende partij. In alle gevallen dient de deelnemer aan de Ikbouwbetaalbaar -regeling te voldoen aan de definitie van Starter : degene die voor de eerste maal een woning verwerft.

19 6.6 Doelgroep De Ibb-Starterslening kan alleen worden toegekend aan een Aanvrager: a. die contractpartij is bij de Overeenkomst met de Aanbiedende partij; en b. die als natuurlijke persoon voor het eerst een eigen woning koopt; en c. die een nader door de Aanbiedende partij vast te stellen (gezamenlijk) maximaal Individueel Toetsinkomen heeft; en d. die een bouwplan heeft ontwikkeld voor de realisatie van een nieuw te bouwen woning onder de regeling Ikbouwbetaalbaar waarvan de Verwervingskosten (volgens de definitie van de actuele NHG normen) niet lager dan wel niet hoger zijn dan een nader door de Aanbiedende partij vast te stellen bedrag(en); en e. die op grond van zijn inkomen minimaal 60% van de Verwervingskosten kan voldoen door middel van een eerste (bancaire) hypothecaire financiering met NHG eventueel aangevuld met een inbreng van eigen geld. 6.7 Marktsegment woningobjecten/verwervingskosten De Ibb-Starterslening kan worden toegewezen ten behoeve van de koop van een kavel en de realisatie hierop van een woning onder de regeling Ikbouwbetaalbaar, zulks voor een door de Aanbiedende partij nader te bepalen bedrag aan totale Verwervingskosten. 6.8 Maximale hoogte Ibb-Starterslening De Ibb-Starterslening bedraagt maximaal 40% van de door de Aanbiedende partij vastgestelde maximale Verwervingskosten. 6.9 Toekenning en verstrekking De Ibb-Starterslening wordt verstrekt door SVn, op basis van de toekenning door de Aanbiedende partij en na het tot stand komen tussen SVn en Aanvrager van een overeenkomst van geldlening. De Aanbiedende partij kan de toekenning van een Ibb-Starterslening zolang de Ibb-Starterslening nog niet is verstrekt en/of aangewend intrekken indien: a. de Aanvrager niet (meer) voldoet aan in deze Ibb-Uitvoeringsregels Ibb-Starterslening gestelde voorwaarden en/of bepalingen; b. de Ibb-Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens. De toekenning wordt geacht te zijn vervallen indien de Overeenkomst tussen Aanvrager en de Aanbiedende partij wordt ontbonden.

20 6.10 Tegenprestatie Korting Als tegenprestatie voor de door de Aanbiedende partij verleende Korting (bij wijze van het beschikbaar maken van de Ibb-Starterslening met gunstige condities) is Aanvrager, zodra Aanvrager de woning vervreemdt en indien er sprake is van overwaarde, gehouden aan de Aanbiedende partij een vergoeding te betalen die gerelateerd is aan de hoogte van de verleende Korting en gemaximeerd is tot 50% van de overwaarde. De nadere voorwaarden met betrekking tot het moment van betaling en de hoogte van de te betalen vergoeding zijn vastgelegd in de tussen Aanvrager en de Aanbiedende partij gesloten Overeenkomst. Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van Aanvrager uit hetgeen in de Overeenkomst is vastgelegd omtrent de te betalen vergoeding, vestigt Aanvrager ten behoeve van de Aanbiedende partij een derde recht van hypotheek op de te realiseren woning en ondergrond Kredieten De Ibb-Starterslening en de eerste hypothecaire financiering dienen te zijn geborgd met NHG. In afwijking van de NHG-normen laat SVn persoonlijke betalingsverplichtingen en kredieten buiten beschouwing bij de beoordeling of Aanvrager in aanmerking komt voor een Ibb-Starterslening en wat de hoogte van de te verstrekken lening is. De persoonlijke betalingsverplichtingen en kredieten worden wel meegenomen in de NHG-toets van de eerste hypothecaire financiering. In afwijking van de NHG-normen accepteert de Aanbiedende partij geen betalingsverplichtingen voortvloeiend uit geldleningen of andere vormen van kredieten anders dan: - credit cards, mits op basis van maandelijkse aflossing; - mobiele telefoon abonnementen, mits op basis van maandelijkse aflossing; Als er andere kredieten zijn die tot een verlaging van de financieringscapaciteit voor de eerste hypothecaire financiering leiden, komt Aanvrager niet in aanmerking voor een Ibb-Starterslening. In dat geval wordt een aanvraag door de Aanbiedende partij afgewezen of wordt een lager bedrag Ibb- Starterslening toegekend dan door SVn is geadviseerd.

Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013

Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013 Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening / Voorwaarden aan

Nadere informatie

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening)

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) 5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening; Voorwaarden aan

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST 1 Bijlage 1: Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Voorst Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Definities gebruikt bij de aanvangsdraagkrachttoets en de draagkrachthertoets

Nadere informatie

4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING

4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING 4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING Ingangsdatum De ingangsdatum van de VROM Starterslening is 1 januari 2007. Verstrekking De lening wordt verstrekt door SVn na toewijzing door de gemeente,

Nadere informatie

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment waarvoor ze de Starterslening wil inzetten. De gemeente

Nadere informatie

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Deze procedures en uitvoeringsregels gelden ook voor Starterslening (A) De procedures rondom de Starterslening Het proces rondom de Starterslening

Nadere informatie

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal stappen c.q. procedures. Deze procedures betreffen: 1. De vorming

Nadere informatie

Algemeen 1. KENMERKEN VAN DE VROM STARTERSLENING

Algemeen 1. KENMERKEN VAN DE VROM STARTERSLENING GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING 2013.00980 1 Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de VROM Startersleningen uit het desbetreffende gemeentelijke fonds. De gemeente bepaalt

Nadere informatie

Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012)

Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012) Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: - Kenmerken van de VROM Starterslening - Voorwaarden

Nadere informatie

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening 1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Let op: Deze procedures en uitvoeringsregels gelden ook voor (A) Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Oost Gelre

Bijlage 1: Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Oost Gelre Bijlage 1: Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Oost Gelre Definities Bij de aanvangsdraagkrachttoets wordt gebruik gemaakt van de volgende definities bij de vaststelling van de hoogte van de

Nadere informatie

Algemeen. Kenmerken van de VROM Starterslening UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING

Algemeen. Kenmerken van de VROM Starterslening UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de VROM Starterslening Voorwaarden aan de bancaire hypothecaire lening Definities gebruikt bij

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING.

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING. GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING. ALGEMEEN De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment

Nadere informatie

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening Nr. 5c, afdeling SO BIJLAGE 1 PROCEDURES EN GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels

Nadere informatie

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening 1 De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening Algemeen De VROM Starterslening is een financieringsproduct

Nadere informatie

Gemeenteblad van Venlo

Gemeenteblad van Venlo Gemeenteblad van Venlo 1.733.41 Verordening VROM Startersregeling Venlo 2007 Vastgesteld bij besluit d.d. 26 september 2007 van de raad Afgekondigd d.d. 17 oktober 2007 In werking d.d. 1 oktober 2007 postadres

Nadere informatie

Starterslening. Algemeen. SVn biedt een oplossing. Starterslening. Starterslening met (tijdelijke) Rijksbijdrage

Starterslening. Algemeen. SVn biedt een oplossing. Starterslening. Starterslening met (tijdelijke) Rijksbijdrage Starterslening Algemeen Onder de huidige marktomstandigheden is het voor starters op de woningmarkt moeilijk om een woning aan te kopen. Om het voor starters toch mogelijk te maken om een woning te kopen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Maassluis d.d. 27 februari 2007 tot het vaststellen van de Verordening Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad

Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 62 Besluit: Gemeenteraad 8 mei 2007 Gemeenteblad VERORDENING VROM STARTERSLENING HELMOND 2007 Raadsbesluit 46 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Productspecificaties Duurzaamheidslening

Productspecificaties Duurzaamheidslening Productspecificaties Duurzaamheidslening Verstrekking Op aanwijzing van de gemeente en/of provincie, voor zover de gemeente en/of provincie hiervoor voldoende budget heeft in het gemeentelijk/provinciaal

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07; CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR35554_1 8 november 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni

Nadere informatie

De raad der gemeente Diemen; b e s l u i t : de hieronder staande "Verordening Startersleningen Gemeente Diemen 2011" vast te stellen.

De raad der gemeente Diemen; b e s l u i t : de hieronder staande Verordening Startersleningen Gemeente Diemen 2011 vast te stellen. RAADSBESLUIT Nr.: Onderwerp: Geactualiseerde startersregeling gemeente Diemen De raad der gemeente Diemen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. b e s l u i t : de hieronder staande

Nadere informatie

Verordening stimuleringsfonds startersregeling Papendrecht

Verordening stimuleringsfonds startersregeling Papendrecht Verordening stimuleringsfonds startersregeling Papendrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

: Verordening VROM Starterslening Helmond 2007, wijzigingen

: Verordening VROM Starterslening Helmond 2007, wijzigingen Raadsvoorstel 46 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening VROM Starterslening Helmond 2007, wijzigingen B&W vergadering : 20 maart 2007 Dienst / afdeling : SB.BW.WO Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

In te trekken de Verordening VROM Starterslening, vastgesteld op 24 april 2007, nr. 07.00020.

In te trekken de Verordening VROM Starterslening, vastgesteld op 24 april 2007, nr. 07.00020. Gemeente Hellendoorn Nijverdal, 18 juni 2013 Nr. 13INT01039 Besluit De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van; 23 april 2013 Besluit: I

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakei,

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakei, gemeenle ", Gemert-Bateel Raadsbesluit Bijlage bij agendanummer: 9 Zaaknr. 646633 Onderwerp: Verordening Starterslening 2013 De raad van de gemeente Gemert-Bakei, overwegende dat de minister van Wonen

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal/ nummer 2012 / 089

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal/ nummer 2012 / 089 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal/ nummer 2012 / 089 Naam Verordening VROM startersregelling gemeente Nijmegen (2012) met uitvoeringsregels, procedures en veelgestelde vragen Publicatiedatum 30 oktober 2012

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: / besluit:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: / besluit: Nummer: 05-07-13/ De raad der gemeente Hellevoetsluis: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013, nummer: 05-07-13/ gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

Informatiemap januari 2016 Bladzijde 1

Informatiemap januari 2016 Bladzijde 1 INFORMATIEMAP Inhoudsopgave Leeswijzer...4 A. Contactinformatie SVn...5 B. Producten...6 B 1.0 Starterslening...6 1.1 Algemeen... 6 1.2 SVn biedt een financieringsinstrument: de Starterslening... 6 1.3

Nadere informatie

Nummer raadsnota: O Q O 7 f) ft n /DOM C»~rtarolar.!nrt* ^ «U. Bijlagen: 1. Verordening Vrom Starterslening

Nummer raadsnota: O Q O 7 f) ft n /DOM C»~rtarolar.!nrt* ^ «U. Bijlagen: 1. Verordening Vrom Starterslening m 5 E gemeente NOTA VOOR DE RAAD rs.' tm Datum: 25 mei 2007 Nummer raadsnota: O Q O 7 f) ft n /DOM C»~rtarolar.!nrt* ^ «U Onderwerp: Verordening VROM Starterslening. Portefeuillehouder: van Brummen Bijlagen:

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 april 2007;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 april 2007; CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR18070_1 29 maart 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

INFORMATIEMAP. Inhoudsopgave

INFORMATIEMAP. Inhoudsopgave INFORMATIEMAP Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 A. Contactinformatie SVn... 4 B. Producten... 5 B 1.0 Starterslening... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 SVn biedt een financieringsinstrument: de Starterslening... 5

Nadere informatie

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening 1 De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening Algemeen De VROM Starterslening is een financieringsproduct

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 43/2008 29 januari 2008 STZ/WWGZ 2008/12 Verordening VROM Starterslening Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding De starters op de woningmarkt hebben

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 april 2013;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 april 2013; CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR298171_1 29 maart 2016 Verordening Starterslening De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

5. De VROM Starterslening toe te passen bij plan Het Nieuwe Willaer voor nieuwbouwwoningen met een nieuwbouwwaarde tot een maximum van ,00.

5. De VROM Starterslening toe te passen bij plan Het Nieuwe Willaer voor nieuwbouwwoningen met een nieuwbouwwaarde tot een maximum van ,00. CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR61091_3 8 november 2016 Verordening VROM starterslening De raad van de gemeente Scherpenzeel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSREGELING.

VERORDENING VROM STARTERSREGELING. CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR105782_1 29 maart 2016 Verordening VROM startersregeling De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 24 juni 2004;

Nadere informatie

Verordening VROM startersregeling

Verordening VROM startersregeling Verordening VROM startersregeling Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening VROM Starterslening Plantage de Sniep gemeente Diemen Datum: 22 februari 2010

Onderwerp: Verordening VROM Starterslening Plantage de Sniep gemeente Diemen Datum: 22 februari 2010 Raadsvoordracht Onderwerp: Verordening VROM Starterslening Plantage de Sniep gemeente Diemen Datum: 22 februari 2010 Steller: Portefeuillehouder G.T.J. Kiep A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing De "Verordening

Nadere informatie

Startersregeling in Stein. Vergaderdatum 15 februari 2007. Gemeenteblad 2007 / Agendapunt. Aan de Raad

Startersregeling in Stein. Vergaderdatum 15 februari 2007. Gemeenteblad 2007 / Agendapunt. Aan de Raad Betreft Startersregeling in Stein Vergaderdatum 15 februari 2007 Gemeenteblad 2007 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - De verordening VROM Startersregeling Stein 2007

Nadere informatie

1. Raadsvoorstel Aanpassing Veordening IBBN

1. Raadsvoorstel Aanpassing Veordening IBBN Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Aanpassing Verordening IBBN Van: College van B&W van 19 november 2013 Doel: Toelichting: Besluiten 1. Voorliggende besluitvorming Het college

Nadere informatie

Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering

Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Ibb-Uitvoeringsregels1

Ibb-Uitvoeringsregels1 Ibb-Uitvoeringsregels1 Bij toepassing van de Ibb-Uitvoeringsregels tijdens de looptijd van de overeenkomst zal aangesloten worden bij de Ibb-Uitvoeringsregels zoals deze zullen gelden op het moment waarop

Nadere informatie

Nota van B&W. B&W-besluit:

Nota van B&W. B&W-besluit: Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Martine de Graaf Telefoon 511.3561 E-mail: m.d.graaf@haarlem.nl Reg.nr.: 2008/12 Te kopiëren: Bijlagen A,B,C B & W -vergadering van 29 januari 2008 Onderwerp

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Stad Kerkrade, 21 maart 2007. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 07it00176. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07Rb005, aan, houdende de vaststelling van de

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal. Aan de Gemeenteraad.

Gemeente Bloemendaal. Aan de Gemeenteraad. Gemeente Bloemendaal 21 Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 27 maart 2008 Nummer : 21 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder drs. R.A. Heerze Afdeling : II-Bouwen en Wonen

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 28 september 211 / 14/211(PA 28 september 211: afgevoerd van raadsagenda in afwachting van nieuw collegevoorstel) Fatale termijn: besluitvorming

Nadere informatie

Raadsvoorstel aanpassing verordening IBBN

Raadsvoorstel aanpassing verordening IBBN Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsvoorstel aanpassing verordening IBBN Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Door een wijziging van de

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

VROM Starterslening van SVn

VROM Starterslening van SVn s TI c H TIN G S t i m ËI e r Ê n g s f O fl d s V o i k s f l Ë i i S V e S t Ë n g ' ^ ^ E R LA NDSEGE MEENTEN VROM Starterslening van SVn stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2016 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Namens de vennootschap onder firma V.O.F. Ik bouw betaalbaar in Almere:

Namens de vennootschap onder firma V.O.F. Ik bouw betaalbaar in Almere: Kenmerk: HS/1008429 Vaststellingsovereenkomst met betrekking tot: de Regeling Ikbouwbetaalbaar Tussen de volgende partijen: Namens de Belastingdienst: De heer R.P. Kranenborg Namens de vennootschap onder

Nadere informatie

Naam Verordening VROM startersregeling gemeente Nijmegen (2008) met uitvoeringsregels, procedures en veelgestelde vragen

Naam Verordening VROM startersregeling gemeente Nijmegen (2008) met uitvoeringsregels, procedures en veelgestelde vragen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2008 / 111 Naam Verordening VROM startersregeling gemeente Nijmegen (2008) met uitvoeringsregels, procedures en veelgestelde vragen Publicatiedatum 17 september 2008

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging verordening stimuleringsfonds startersregeling Gemeente Nijmegen

Onderwerp Wijziging verordening stimuleringsfonds startersregeling Gemeente Nijmegen Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 23 mei 2007 / 125/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wijziging verordening stimuleringsfonds startersregeling

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,-

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,- Starterslening De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure van SVn kunt u lezen dat de

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

Beleidsregels. Informatiemap SVn 2014

Beleidsregels. Informatiemap SVn 2014 Beleidsregels Informatiemap SVn 2014 citeertitel: Nadere regels artikel 9 Verordening Starterslening Gemeente Scherpenzeel 2014 vastgesteld bij besluit van 2 december 2014 1 Beleidsregels Informatiemap

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Startersregeling in Stein. Vergaderdatum 15 februari Gemeenteblad 2007 / 12. Agendapunt 10. Aan de Raad

Startersregeling in Stein. Vergaderdatum 15 februari Gemeenteblad 2007 / 12. Agendapunt 10. Aan de Raad Betreft Startersregeling in Stein Vergaderdatum 15 februari 2007 Gemeenteblad 2007 / 12 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - De verordening VROM Startersregeling Stein

Nadere informatie

Aanvraag Stimuleringslening VvE

Aanvraag Stimuleringslening VvE Aanvraag Stimuleringslening VvE 1. Gegevens Naam Vereniging van Eigenaars Gebouw, adressen woningen die behoren tot de VvE Grootte VvE (aantal woonappartementen) Vertegenwoordiger 1 Naam en voorletters

Nadere informatie

Algemene Bepalingen Ikbouwbetaalbaar (Algemene Bepalingen Ibb)

Algemene Bepalingen Ikbouwbetaalbaar (Algemene Bepalingen Ibb) Algemene Bepalingen Ikbouwbetaalbaar (Algemene Bepalingen Ibb) Deze Algemene Bepalingen Ibb zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Koper en Vof IbbA en alle

Nadere informatie

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014 2013, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake de Verordening Starterslening gemeente Stein 2014 (Gem. blad Afd. A 2013, no.); besluit: Een totaalkrediet van 128.000 beschikbaar te stellen

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Aanvraag Duurzaamheidslening VvE

Aanvraag Duurzaamheidslening VvE Aanvraag Duurzaamheidslening VvE 1. Gegevens Naam Vereniging van Eigenaars Gebouw, adressen woningen die behoren tot de VvE Grootte VvE (aantal woonappartementen) Vertegenwoordiger 1 Naam en voorletters

Nadere informatie

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen;

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen; PAPIER2 *BM1401229* BM1401229 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van d.d. 3 juni 2014 Gelet op: De artikelen 147 en 149 Gemeentewet Verordening Starterslening 2014

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a) Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Starterslening Hof van Twente

Starterslening Hof van Twente Gemeente Hof van Twente 2010-2011 Starterslening Hof van Twente Meer kansen voor starters op de koopwoningmarkt in Hof van Twente. w w w. h o f va n t w e n t e. n l Vanwege de hoge huizenprijzen is het

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul B E S L U I T: vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENING Gemeente Valkenburg aan de Geul 2007 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071156855 Onderwerp Verordeningen starterslening Haarlemmermeer 2007 Portefeuillehouder H. Tuning steiler J. Vijfhuizen Collegevergadering 26 juni 2007 Raadsvergadering

Nadere informatie

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik Toelichting op de VERORDENING VROM STARTERSLENING Artikelsgewijze toelichting Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 c: De VROM Starterslening wordt voor minimaal 50% gefinancierd vanuit het gemeentefonds

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

Onderwerp Instelling starterslening en vaststelling Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Gemeente Nijmegen

Onderwerp Instelling starterslening en vaststelling Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Gemeente Nijmegen Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 22 september 2004 / 176/2004 Onderwerp Instelling starterslening en vaststelling Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Gemeente

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss;

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss; Verordening Blijverslening De raad van de gemeente Oss; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te

Nadere informatie

Gescand archief datum

Gescand archief datum Gescand archief datum 01-2017 - De raad van de gemeente Delft; 2858609 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; De raad van de gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013 Verordening Starterslening gemeente Lingewaard 2013 1 Verordening Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nadere informatie

Gegevens aanvrager Naam vereniging/stichting:... Straatnaam :... Huisnummer :... Toevoeging :... Postcode :... Woonplaats :...

Gegevens aanvrager Naam vereniging/stichting:... Straatnaam :... Huisnummer :... Toevoeging :... Postcode :... Woonplaats :... Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: SVn Stimuleringslening telefoonnummer (0341) 359 611 SVn Stimuleringslening verenigingen en

Nadere informatie

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 1 januari 2018 BIVO/2017/30326 *Z028D2FCCF6* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Toepassingsbereik

Nadere informatie

nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning

nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning De gemeente Wijchen wil het starters op de koopwoningmarkt makkelijker maken om in gemeente Wijchen een

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening VROM Startersregeling

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening VROM Startersregeling gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2IQ2.OOI Inboeknummer o7bstoogsa Beslisdatum B%W 22 mei 2007 Dossiernummer 72I.352 OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE LOPIK 2016 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Stimulering woningmarkt: meer startersleningen in de hele stad

Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Stimulering woningmarkt: meer startersleningen in de hele stad Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Stimulering woningmarkt: meer startersleningen in de hele stad Van: Het college van B&W van 25 september 212 Doel: Toelichting: Behandeladvies geven voor

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2015 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rheden Nr. 212929 4 december 2017 Verordening Blijverslening gemeente Rheden 2017 De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 155042 8 november 2016 Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment.

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment. VERORDENING KOOPSUBSIDIE STARTERSKAVELS AALTEN 2012 Artikel 1. Definities Deze verordening verstaat onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders; b. starterskavel: een kavel die is aangewezen

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( )

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( ) Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas (2016-070 04) In de onderstaande notitie zijn wijzigingen in de verordening starterleningen aangegeven de gewijzigde

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; De raad van gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Starterslening en Koopsubsidie

Starterslening en Koopsubsidie Starterslening en Koopsubsidie Voor starters op de woningmarkt is het kopen van een woning de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Ondanks de lage hypotheekrente en regelingen zoals Nationale Hypotheek

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14 december 2011 / 169/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14 december 2011 / 169/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14 december 2011 / 169/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór:.. Onderwerp Stimulering woningmarkt: nieuwe inzet starterslening Programma

Nadere informatie