ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN"

Transcriptie

1 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2012

2 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent van klantspecifieke, kwalitatief hoogwaardige anoden voor de aluminiumindustrie. Aluchemie is een joint venture van Rio Tinto Alcan (72%) en Norsk Hydro (28%). Aluchemie heeft één vestiging en circa 319 medewerkers. Aluchemie is anno 2012 de grootste stand alone anodenproducent ter wereld. Aluchemie maakt voor zijn anodenproductie gebruik van petroleumcokes en steenkoolteerpek. Dit zijn restproducten uit andere industriële processen, die voor de productie van de koolstofanoden van Aluchemie onmisbaar zijn. Petroleumcokes zijn een bijproduct van de aardoliedestillatie. Steenkoolteerpek wordt gemaakt uit teer, dat vrijkomt in de cokesfabrieken van de staal in du strie. Daarmee is Aluchemie een grote hergebruiker van grondstoffen. Ook de anodenresten die de aluminiumproducenten na gebruik in hun proces naar Aluchemie terugsturen, worden door Aluchemie hergebruikt als grondstof. Productieproces: mengen, vormen en bakken In de eerste fase van het productieproces worden de petroleumcokes en anoderesten gebroken en indien nodig gedroogd. Dan worden ze gesorteerd, gemalen en verwarmd, waarna pek als bindmiddel wordt toegevoegd en het geheel tot een massa wordt gekneed. In de mallen van de vormmachines krijgt de anode de gewenste vorm. De anoden die de vormmachine verlaten, de zogenaamde Aluchemie, a Rio Tinto and Norsk Hydro company Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., Aluchemie for short, manufactures customised, high-quality anodes for the aluminium industry. Aluchemie is a joint venture formed by Rio Tinto Alcan (72%) and Norsk Hydro (28%). Aluchemie employs approximately 319 employees. Aluchemie is the largest stand-alone anode manufacturer in the world. Aluchemie makes its anodes using petroleum coke and coal tar pitch, which despite actually being residual products from other industrial processes are essential in the production of Aluchemie s carbon anodes. Petroleum coke is a by-product of petroleum distillation, and coal tar pitch is made from the tar produced by coke plants in the steel industry. Aluchemie is therefore a major recycler of raw materials. It also recycles the anode butts returned to Aluchemie by aluminium producers after use in their production process groene, ongecalcineerde anoden, gaan vervolgens in één van de bakovens. Het bakproces dat volgt neemt ongeveer twee weken in beslag. Gedurende deze periode worden de anoden gecalcineerd bij een temperatuur van rond de 1150 ºC. Tijdens dit proces verdwijnen de vluchtige bestanddelen uit het pek en wordt het bindmiddel omgezet in vaste koolstof. Voor een zeer gering deel komen deze vluchtige bestanddelen terecht in de gassen die gedurende het bakken vrijkomen. De gassen uit de ovens worden vóór de emissie in de lucht gereinigd in de rookgasreinigers, die sinds dit jaar allemaal zijn voorzien van de allernieuwste technologie op het gebied van rookgasreiniging met naverbranding. Na de eindverwerking in de EVA (reiniging, controle en verpakking) zijn de anoden gereed voor verzending. De klanten Production Furnaces/Anode Final Processing Production process: mixing, moulding and baking During the first phase of the production process, the petroleum coke and anode butts are crushed and, if necessary, dried. They are then sorted, crushed and heated, after which pitch is added as a binding agent. The entire mixture is then kneaded into a single mass. The anodes are then given the desired shape in the moulding machines. The anodes produced by the moulding machine (i.e. green or non-calcined anodes) are then placed in one of the furnaces. The subsequent baking process takes approximately two weeks, during which the anodes are calcined at a temperature of around 1150ºC. During this process, the volatile components evaporate from the pitch, and the binding agent transforms into solid carbon. A very small percentage of these volatile components ends up in the fumes that are released during baking. The fumes from the furnaces are treated by the fume treatment plants, which starting this year all are equipped with state-of-theart technology in the area of fume treatment, before being released into the air. Following anode final processing (EVA), which entails cleaning, checking and packaging, the anodes are ready for shipment. Aluchemie s customers are mainly aluminium smelters in Norway and Iceland that use our anodes in the aluminium production process van Aluchemie bevinden zich voornamelijk in Noorwegen en IJsland en zijn aluminiumsmelters die onze anoden gebruiken bij de productie van aluminium. inhoud contents Voorwoord/Foreword 3 HR/HSEQ 4 VI 11 Operations (Ovens/EVA, M/V/B, TD, Engineering, Vuurvast) Operations (Furnaces/ Packaging, Paste Plant/ Moulding Plant/Butts Crusher, Maintenance, Engineering, Refractory) 12 Supply Chain (Haven, Inkoop, Customer Service) Supply Chain (Harbour, Procurement, Customer Service) 16 Finance/IT 18 Innovatie/Innovation 19 Community 20 OR/Works Council 22 (PAR) Personeelsvereniging/ Society of Employees 23 ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 2

3 Voorwoord Brenda van Gelderen, HR/HSEQ & BI Manager Annemieke Groen, Supply Chain Manager Daniel Allaire, Algemeen Directeur Bernard van Oost, Finance & IT Manager Henk Bezemer, Operations Manager PROACTIEF NAAR EEN STERKERE CONCURRENTIEPOSITIE Met trots presenteren wij u ons Maatschappelijk Jaarverslag Voor Aluchemie is 2012 een jaar gekenmerkt door economische onrust in Europa en schommelingen in de aluminium- en grondstofprijzen op de markt. Sommige klanten stellen investeringen uit. Om ons proactief gereed te maken voor de toekomst, moeten wij profiteren van deze marktsituatie. Het geeft ons tijd ons te herpositioneren, om onze kosten te verlagen en meer concurrerend te worden. Dit zal ten goede komen aan onze huidige en toekomstige klanten. Ik wil enkele hoogtepunten noemen die in dit verslag verder zullen worden toegelicht. Ik ben blij met de extra aandacht voor veiligheid. Hoewel 2 mensen licht gewond geraakt zijn, is dit een grote verbetering ten opzichte van 2011, toen we 6 incidenten hadden. We zien duidelijk dat de opleiding van onze leidinggevenden resulteert in actief leiderschap, waar leiders hun teamleden helpen om veilig te werken. Met betrekking tot gezondheid zijn we erg blij met de nieuwe voertuigen met overdrukcabines, waarmee onze medewerkers comfortabeler werken zonder Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM s) te hoeven dragen in de cabine. Aluchemie heeft een aantal speerpunten in de Massafabriek die continu verbeteren. Deze punten zijn tevens prioriteiten voor Als het gaat om afkeurpercentages zien we veel verbetering in de laatste 6 maanden van We verminderen eveneens onze voorraadniveaus van grondstoffen, dit helpt ons onze budgetafspraken te respecteren. Daniel Allaire Soms vergeten mensen hoe belangrijk het is voor een bedrijf om een goede relatie met hun buren te hebben. Wanneer we onze licentie om te opereren willen behouden, is het belangrijk om te investeren in open communicatie met bedrijven, overheden, gemeenten rondom ons en de mensen die naast ons leven en bij ons werken. Goede voorbeelden zijn deelname aan een Maatschappelijke Dag en donaties van goederen of helpende handen. Wij verwelkomen een nieuwe klant, Lochaber, en kijken uit naar het leveren van anoden naar hun volle tevredenheid. We zijn in september begonnen met het leveren van AP60 anoden aan Jonquière, Canada. Deze nieuwe, grote anoden zijn de toekomstige benchmark op de anodenmarkt. Om onze concurrentiepositie op een duurzame wijze te verbeteren, heeft Aluchemie begin 2012 een zogenaamd VI team (VI = waardevermeerdering en kostenverlaging) in het leven geroepen, dat met medewerkers, vertegenwoordigers vanuit onze moederbedrijven, leveranciers en klanten samen heeft gewerkt in workshops om ideeën te genereren om kosten te verlagen. Door het uitvoeren van deze 42 initiatieven zal de effectiviteit verbeteren en worden kosten verlaagd met behoud van kwaliteit en verbetering van de leverbetrouwbaarheid. Eind 2014 willen we het vertrouwen van onze belanghebbenden hebben teruggewonnen door onze verplichtingen en afspraken na te komen en kosten op een duurzame manier te verlagen. De besparingen die worden bereikt door deze 42 projecten zijn nodig voor de lange-termijn-continuïteit van Aluchemie. Voor 2013, zullen we ons richten op het terugdringen van risico s die onze toekomst in gevaar kunnen brengen. Mensen moeten hun betrokkenheid voor projecten zoals SSAP/ APS/5S blijven tonen. We zullen dit jaar met minder mensen eindigen dan waarmee we zijn begonnen, daarom is het belangrijk om te investeren in persoonlijke ontwikkeling. We zullen continu verbeteren op het gebied van kwaliteit, tijdige levering, voorraden, etc. om nieuwe klanten en investeerders te trekken en een sterkere partner te worden in de toekomst. Als lid van het nieuwe Management Team van Aluchemie ben ik ervan overtuigd dat wij met behulp van onze medewerkers hierin zullen slagen. Want Aluchemie cares (zorgt voor mens en milieu), is betrokken, pakt door en streeft naar de beste prestaties. Daniel Allaire Algemeen Directeur Aluchemie PROACTIVELY TOWARDS A STRONGER COMPETITIVE position We are proud to present our Sustainability Report For Aluchemie, 2012 was a year characterised by economic uncertainty in Europe and fluctuations in the market price of aluminium and raw materials. Some clients are postponing their investments. In order to prepare ourselves proactively for the future, we have to profit from this market situation, which will give us time to reposition ourselves, reduce our costs and become more competitive. This will benefit our current clients as well as those in the future. I would like to mention a few key points that will be explained in detail later in the report. I am pleased with the extra attention to safety. Although two people were slightly injured, there was great improvement over 2011, when we had six incidents. We can see clearly that training our supervisors has resulted in active leadership, with team leaders helping the members of their teams to work safely. As far as health is concerned, we are very happy with the new vehicles with overpressure cabs, in which staff can work more comfortably without having to wear Personal Protection Equipment (PPE). Aluchemie is continuously improving a number of key areas in the Paste Plant, and these will have priority in 2013 as well. The percentage of rejected products also improved greatly in the last half of We are reducing our stocks of raw materials, which will help us in achieving budget agreements. People sometimes forget how important it is for a company to have a good relationship with its neighbours. If we want to retain our operating licence, we have to invest in open communication with businesses, the authorities, the municipalities in our community and the people who live near us and work for us. Good examples are our participation in a Social Day, providing helping hands and donations of goods. We have welcomed a new client, Lochaber, and are looking forward to providing them with a satisfactory supply of anodes. In September we started supplying AP60 anodes to Jonquière in Canada. These large new anodes are the future benchmark in the anode market. In order to strengthen its competitive position in a sustainable manner, Aluchemie set up a VI (Value Improvement and cost reduction) team at the beginning of 2012, that runs workshops with employees, representatives from our parent companies, suppliers and clients in order to generate ideas for reducing costs. By following up on these initiatives (42 projects came out of over 1800 ideas), effectiveness will be increased and costs will be reduced, while maintaining quality and improving the reliability of supply. We want to have regained the trust of interested parties by the end of 2014 by fulfilling our obligations and agreements and reducing our costs in a sustainable manner. The savings that these 42 projects will achieve are necessary for the continuity of Aluchemie in the long term. We shall concern ourselves in 2013 with reducing the risks that could endanger our future. People will have to continue to demonstrate their involvement in projects such as SSAP/ APS/5S. We shall have fewer people at the end of this year than we had at the beginning, so investing in personal development is important. We shall continue to improve >4 ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 3

4 HR/HSEQ HR: Reorganisatie in volle gang Het jaar 2012 heeft volledig in het teken gestaan van de reorganisatie die nodig is om Aluchemie als bedrijf opnieuw concurrerend te maken op de markt. Het kostenniveau moet drastisch omlaag, maar dan wel op goed doordachte en duurzame wijze. Hierover wordt meer uitgelegd onder het hoofdstuk VI (= Value Improvement = Waardevermeerdering en kostenverlaging). Daarnaast richt Aluchemie zich op efficiëntieverbetering, bredere inzetbaarheid van mensen en ontwikkeling van medewerkers onder andere door training en coaching on the job om de kwaliteit te borgen. Van het opleidingsplan dat is opgesteld voor 2012 is 85% gevolgd, een goede score. Met name op leiderschapskwaliteiten wordt gestuurd door middel van trainingen voor alle leidinggevenden, zo n 50 mensen. Zij hebben inmiddels drie van de vier modules doorlopen en werken tussendoor samen in werkgroepen, wat de onderlinge verstandhouding verbetert. Deze trainingen hebben een duidelijk verband met twee andere grote initiatieven: SSAP: dit staat voor Site Safety Acceleration Proces. Aluchemie is van mening dat veiligheid de hoogste prioriteit blijft houden en werkt daarom samen met medewerkers aan diverse onderwerpen om van Aluchemie een nog veiligere werkplek te maken. APS: Aluchemie Productie Systeem en richt zich op het verbeteren van processen met de hulp van medewerkers onder andere door standaardisatie van processen. Anoden maken is de kernactiviteiten en daarop wil Aluchemie zich primair richten. Betrokkenheid van zowel medewerkers als contractors is daarbij essentieel. De betrokkenheid van mensen wordt gemeten aan de hand van de jaarlijkse medewerkerstevredenheidsenquête, het aantal ingediende verbeterideeën, enz. En met het oog op de hectische periode die het bedrijf doormaakt, zijn de uitkomsten hiervan bemoedigend te noemen. Samen met de vakbonden, die begin 2012 al geïnformeerd zijn, is een sociaal plan opgesteld in het derde kwartaal. Er zijn adviesaanvragen en instemmingsverzoeken ingediend bij de Ondernemingsraad en er is contact gezocht met het UWV en outplacementbureaus. In juli is het voltallige personeel in kantinebijeenkomsten geïnformeerd over de gevolgen die deze reorganisatie heeft voor het personeel. De schok is groot en er heerst ongeloof, verdriet en boosheid, heel begrijpelijk. Hoewel niemand blij is dat hij/zij wellicht zijn/haar baan zal verliezen, begrijpen de meesten wel de noodzaak. De berichten in de kranten en op de markt liegen er niet om. Een selecte groep mensen hoort in de loop van 2013 of zij kunnen blijven. Dit is afhankelijk van enkele lopende projecten. Na september is begonnen met de uitvoer van de reorganisatieplannen. Het Management team heeft haar best gedaan zo open mogelijk te communiceren over de 30% kostenreductie. Een aantal medewerkers krijgt een aanbieding om gebruik te maken van een vroegpensioenregeling. Voor aantal afdelingen (zoals Laboratorium en Transport) wordt gekeken naar het uitbesteden van de taken aan een derde partij. Aluchemie heeft het jaar afgesloten met 315 FTE. Als de reorganisatie eind 2013 volledig is afgerond, heeft het bedrijf nog 230 FTE. Gedurende het jaar heeft het verzuimpercentage hoog gelegen, gemiddeld op 5,42%. Hieronder is echter ook een aantal langdurig zieken. De work-life balance is duidelijk verbeterd, er is minder overgewerkt, wat ook op financieel gebied een goede ontwikkeling is. Wat contractormanagement betreft is er verbetering zichtbaar op het gebied van betrokkenheid en het behandelen van contractormedewerkers als eigen personeel. Dit gebeurt echter nog onvoldoende en krijgt wederom nadruk in Dit is ook een onderdeel van SSAP. Voor de veiligheid van medewerkers en contractors en het ontwikkelen van de organisatie in de nieuwe situatie is het van belang dat iedereen veilig samenwerkt. Er is een vernieuwde visie gedefinieerd, namelijk erkend te worden als voorkeurspartner door s werelds meest betrouwbare en efficiënte anodenproducent te zijn. Deze visie omvat veel, want Aluchemie wil de beste zijn en ook erkenning krijgen voor haar prestaties. En het bedrijf is zich ervan bewust dat deze helaas de afgelopen jaren nog te vaak onder de maat waren. Tevens wil Aluchemie meer acteren als partner van huidige en nieuwe klanten en leveranciers, niet alleen als anodenleverancier. Door mee te denken, betrouwbaar en efficiënt te zijn, verdient het bedrijf straks door wederzijds respect haar voorkeurspositie in de markt. Deze visie kan alleen gerealiseerd worden als iedereen bij Aluchemie, zowel Aluchemisten als contractors, hieraan meewerkt. Om deze visie te bereiken, zijn voor de komende jaren diverse missies opgesteld. Kleine stapjes om de visie gerealiseerd te krijgen. Tot eind 2014 is de missie: Aluchemie heeft het vertrouwen in the fields of quality, on-time delivery and stock levels, etc., so that we can attract new clients and investors and become a stronger partner in the future. As a member of the new Management Team at Aluchemie, I am convinced that with the help of our employees we shall succeed in achieving this, because Aluchemie cares for people and the environment, is engaged, strives for excellence and makes things happen. Daniel Allaire Managing Director HR: REORGANISATION IN FULL SWING 2012 was dominated by the reorganisation that is still required for making Aluchemie a competitive company in the market once more. The level of costs has to be drastically reduced, but this needs to be done in a well-considered and sustainable manner. You can read more about this in the section on VI (Value Improvement and cost reduction). Aluchemie is also aiming for improvements in efficiency, being able to make wider use of people, assuring quality and developing employees, through training and coaching on the job, among other things. 85% of the training programme set up for 2012 was followed, which is a good score. Leadership qualities in particular were guided by training courses for all supervisors, which involved some 50 people. They have now gone through three of the four modules and in the meantime are working together in workgroups, thereby improving mutual understanding. These training courses have a clear connection with two other major initiatives: SSAP: which stands for Site Safety Acceleration Process. Aluchemie believes that safety still has the highest priority, and is therefore collaborating with employees in various ways to make it an even safer place to work. APS: Aluchemie Production System, which aims at improving processes with the help of employees through standardisation, among other things. Making anodes is our core activity, and Aluchemie wants to make that its principal aim. The involvement of employees as well as contractors is essential in achieving this. To what extent people are involved is gauged by the annual employee satisfaction survey, the number of suggestions made for improvement, etc. Bearing in mind the hectic period the company is going through, the results from these can be considered encouraging. The third quarter saw the drawing up of a social plan with the trades unions, which were informed at the beginning of Requests for recommendations and approval were submitted to the Works Council and contact was made with the UWV and outplacement bureaus. The entire workforce was informed about the consequences that the reorganisation would have for them during canteen meetings in July. They were deeply shocked, and there was disbelief, distress and anger, which was understandable. Although no-one was happy at the prospect of losing their job, most people did understand the necessity. Reports in the press and in the market made this plain. >6 ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 4

5 teruggewonnen van belanghebbenden (zoals moederbedrijven, omgevingspartijen, klanten, enz.) door haar verplichtingen en afspraken na te komen en het kostenniveau op duurzame wijze aanzienlijk te verlagen. Als de meeste projecten eind 2013 zijn uitgevoerd, zal Aluchemie in de loop van 2014 concurrerender zijn en dus interessanter worden voor potentiele nieuwe klanten en investeerders. Waarden Aluchemie Het bedrijf hecht veel belang aan de volgende waarden: We care; wij handelen met respect voor anderen en kiezen bewust voor nul incidenten. Wij zijn betrokken; wij doen/denken actief mee en denken niet in problemen maar in oplossingen. Wij pakken door; we nemen initiatieven en voeren taken vlot uit. We gaan voor de beste prestaties; dagen onszelf en anderen uit om continu te verbeteren. Deze waarden dienen in 2013 volledig ingebed te zijn binnen de organisatie als basis om de visie te kunnen verwezenlijken. Personeelsbezetting 2012 Op telde Aluchemie 319 medewerkers. Onderstaand is de sterkte per afdeling aangegeven per genoemde datum. Personeelsbezetting 2012 Redenen afname Afdeling Sterkte personeelsbezetting Administratie 7 eigen verzoek/wederzijds ARBO & Beveiliging 3 goedvinden 19 Business Improvement 6 einde contract 8 Customer Services 1 ontslag na 2 jaar ziekte 2 DB-team 6 overleden 2 Directie-secretariaat 2 ontslag binnen proeftijd 0 Engineering 7 ontslag via kantongerecht 0 Garage 1 ontslagen staande voet 0 Haven 21 overplaatsing binnen concern 0 Informatisering 6 pensioen 1 Inkoop 4 vroegpensioen 10 QA 3 Kwaliteit & Milieu 6 Nationaliteiten Logistiek 2 Canadese 2 Magazijn 3 Engelse 3 Maintenance Improvement 0 Franse 1 Onderhoud 44 Marokkaanse 1 Personeel & Organisatie/ Interne dienst 5 Nederlandse Sierra Leone Process Engineering 5 Turkse 7 Productie (ovens - eva - massa/vormerij) 145 Verdeling over de ploegen Restenverwerking 3 Dagdienst 122 Storingsteam 16 2-ploegendienst (Kwaliteit & Milieu) 4 Terreindienst 2 3-ploegendienst (Haven) 19 Transportdienst 20 5-ploegendienst (Productie, Vuurvast 1 Storingsdienst, Restenverwerking) 174 Totaal 319 In dienst 1e lijns process engineer 1 Finance Manager 1 Project Manager 5S 1 Projectleider VI 1 Raw Materials Project 1 Teamleider Informatisering 1 Totaal 6 ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 5

6 HR/HSEQ Goed jaar op gebied van HSEQ Op het gebied van HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality oftewel gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit) is 2012 een goed jaar geweest. We lichten de onderdelen hieronder apart toe: Gezondheid Er is hard gewerkt aan verdere reductie van blootstelling aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK s). Dit is onder andere gedaan door een strikte scheiding van vuile en schone werkstromen in het nieuwe Was- en Kleedgebouw, maar ook in de twee vernieuwde lunchruimten. Er mag alleen nog in deze twee ruimten worden gegeten en hierin zijn voor medewerkers faciliteiten aangebracht om zich te wassen en vervolgens rustig in een schone ruimte voorzien van magnetrons, koelkasten en koffieautomaten te lunchen. Verder zijn diverse meetprogramma s uitgevoerd om de uitstoot van PAK s en dieseldampen van trucks in loodsen, enz. te meten. Door projecten zoals een nieuwe vloot trucks die nauwelijks diesel meer uitstoot vallen de metingen beduidend positiever uit. Om de werkomstandigheden voor medewerkers te veraangenamen, is geïnvesteerd in gelaatsbescherming met daarin communicatiemogelijkheden. Er lopen diverse projecten op het gebied van Good Housekeeping (GHK of 5S), waarbij gelet wordt op het schoon en opgeruimd houden van ruimten. Voor 2013 ligt de nadruk op verdere reductie van blootstelling aan PAK s en geluid en het schone anodenproject waarbij handmatig reinigen van anoden niet langer noodzakelijk zal zijn. Persoonlijke hygiëne blijft een aandachtspunt in Veiligheid Op dit gebied zijn weliswaar twee medische behandelingen te betreuren, maar in vergelijking met 2011, toen dit er 6 A select group of people will hear during 2013 whether they can stay, which will depend on a number of projects that are in progress. Implementation of the reorganisation plans started after September. The Management Team has done its best to communicate as openly as possible concerning the planned 30% reduction in costs. A number of employees will be offered the opportunity of an early retirement scheme. Outsourcing the tasks of a number of departments (such as Laboratory and Transport) to third parties is being considered. Aluchemie ended the year with 315 FTE, and this will be reduced to 230 when the reorganisation is completed at the end of The percentage of absence during the year was high, at an average of 5.42%, although this does include a number of employees on long-term sick leave. The work-life balance has clearly improved and less overtime has been worked, which is a good development from a financial point of view. There has been visible improvement in the field of contractor management as far as involving and treating contractor employees as though they were our own personnel are concerned. This does still not happen enough, however, and will be emphasised again in This is also part of SSAP. The safety of employees and contractors and the development of the organisation in the new situation means that it is important for everyone to work safely together. An updated objective has been defined, which is for Aluchemie to be acknowledged as a preferred partner by being the world s most reliable and efficient anode manufacturers. This objective is wide-ranging, because Aluchemie wants to be the best and also to be recognised for its achievements. The company is well aware that it unfortunately was too often below par during the past year. Aluchemie also wants to become more of a partner for its current and future clients and suppliers, rather than simply being a supplier of anodes. Mutual respect through sharing ideas and being efficient and trustworthy will enable the company to earn its preferential position in the market. This goal can only be reached if everyone involved at Aluchemie, employees as well as contractors, works towards it. Various missions have been set up to achieve the objective in the next few years, small steps towards attaining our goal. The mission up to the end of 2014 is: Aluchemie has regained the trust of stakeholders (such as its parent companies, parties in the surrounding area, clients, etc.) by fulfilling its obligations and agreements and drastically reducing its costs in a sustainable manner. Once the majority of projects have been carried out by the end of 2013, Aluchemie will become more competitive during 2014 and therefore more interesting for potential new clients and investors. Aluchemie s values The company places great store in the following values: We care: we act with respect for others and deliberately choose to have zero incidents. We are engaged: we actively share ideas and are involved, and don t think in terms of problems but in terms of solutions. We make things happen: we take the initiative and perform tasks readily. We strive for excellence: we challenge ourselves and others to improve continuously. These values have to be fully embedded in the organisation in 2013 as the basis for achieving their vision goal ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 6

7 waren, is het een goede verbetering. Toch gaat en de piketdienst kunnen oefenen hoe zij een Aluchemie door met haar reis naar Zero Harm dergelijke situatie aan zouden pakken. De by Choice, in goed Nederlands nul ongevallen oefening is goed verlopen, hoewel er natuurlijk met letsel. Er lopen diverse initiatieven om ook diverse leerpunten uit naar voren zijn kritische risico s nog verder te verminderen. Dit gekomen. Deze oefening is vooraf houdt voornamelijk verband met werken op aangekondigd in de omgeving. hoogte, installatiebeveiliging, hijsen van lasten en voetgangersveiligheid. Na diverse bezoeken Een goed voorbeeld van een groot project dat aan ons terrein door moederbedrijf Rio Tinto volledig veilig en binnen budget is afgerond, is heeft Aluchemie hard gewerkt om haar kennis de sloop van de 120 meter hoge schoorsteen omtrent deze risico s te vergroten en de situatie op het terrein. Nu alle ovens aangesloten zijn op ter plekke nog verder te verbeteren. Near rookgasreinigers voorzien van de nieuwste Missen (bijna ongevallen) worden steeds vaker technologie, kunnen alle oude rookgasreinigers gemeld, met als voordeel dat we van deze worden gesloopt. In oktober is deze laatste situaties kunnen leren en ze zodoende in de schoorsteen van de laatste oude rookgasreiniger met behulp van een 1200-tons kraan in toekomst voorkomen kunnen worden. Als zich een zeer ernstige (kritische) Near Miss voordoet, delen ontmanteld en afgevoerd voor verdere worden hierop acties uitgezet. Die acties zijn in verwerking. Zie foto pagina % uitgevoerd. In november heeft een oefening plaatsgevonden op het terrein waarbij Milieu: Verantwoord omgaan met een brand in de Massafabriek met slachtoffers mens en omgeving Het beleid van werd gesimuleerd. Tijdens deze oefening Aluchemie en moederbedrijven Rio Tinto en hebben medewerkers van alle betrokken Norsk Hydro stelt de veiligheid en gezondheid afdelingen, zoals de Massa/Vormerij/Brekerij, van mensen en omgeving voorop in alle Onderhoud, HSE, Communicatie, HR en management- en bedrijfsprocessen. Industriële Beveiliging samen met de bedrijfshulpverleners productiebedrijven zoals Aluchemie moeten Reported Near Misses 2012 # Reported Near Misses 2012 Week Milieu FEITEN EN CIJFERS Productie gecalcineerde anoden ton Petroleum cokes ton Pek ton Anoderesten ton Totaal grondstoffen ton Omgevings klachten 1 Luchtemissies PAK s 107 kg Benzo(a)pyreen 0,1 kg Fluorantheen 11 kg Fluoride 4,9 ton Stof 73 ton SO ton CO ton NO X ton Gasverbruik m 3 Electriciteitsverbruik kwh Dieselverbruik liter Drinkwaterverbruik m 3 Afval totaal ton Afval hergebruikt 4964 ton Afval verbrand ton Afval gestort 140 ton voor de emissies die door de productie ontstaan, voldoen aan de Wet Milieubeheer en de Waterwet. Hierop baseert de overheid de verstrekte milieuvergunningen. In 2011 is bij Rijkswaterstaat een nieuwe vergunning aangevraagd voor de Waterwet ter vervanging van de vergunning uit De beschikking voor de vergunning Wet Milieubeheer is in 2006 afgegeven. Duurzaamheid Rio Tinto Alcan en Norsk Hydro, de moederbedrijven van Aluchemie, hanteren duurzaamheid als vanzelfsprekend uitgangspunt. Het is de stellige overtuiging van beide bedrijven dat alleen met duurzaam ondernemen werkelijk een meerwaarde kan worden gecreëerd. Dat is goed voor zowel medewerkers als de omgeving als mensen die A GOOD YEAR FOR HSEQ 2012 was a good year where HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) was concerned. We shall examine the various aspects separately below: Health Much work has been done in reducing exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). One of the methods adopted is the strict separation of clean and dirty work flows in the new Shower Building, as well as in the two renovated canteens. Food may be consumed only in these two areas, and facilities have been provided there for employees to wash and subsequently have their lunch in clean rooms equipped with microwaves, fridges and coffee machines. In addition, various measurement programmes have been implemented to determine the emission levels of PAHs and of diesel fumes from trucks in buildings, etc. The measurements have become significantly more positive as a result of projects such as a new fleet of trucks that produce practically no diesel emissions. There has been investment in face protection equipment with built-in communication facilities to make employees working conditions more pleasant. There are various projects in the field of Good Housekeeping (GHK or 5S), which address keeping areas clean and clear. The emphasis in 2013 is on further reducing the exposure to PAHs and noise, as well as the clean anode project that eliminates the necessity for cleaning anodes manually. Personal hygiene remains an item for attention in Safety It is regrettable that there were two cases of medical treatment in this field, but it was an improvement compared with 2011, when there were six. Aluchemie is nevertheless pressing ahead with its drive towards Zero Harm by Choice, i.e. no incidents that result in injury. There are various initiatives for reducing critical risks even further, mainly involving working at height, installation safety, lifting loads and pedestrian safety. Following several visits to our site by our parent company Rio Tinto, Aluchemie has been working hard on increasing its knowledge of these hazards and on improving the local situation even further. Near Misses are being reported more often, with the benefit that we can learn from such occurrences and so prevent them in the future. If a very serious or critical Near Miss occurs, action is taken as a result, and this happened in 100% of cases in There was an exercise on site in November that simulated a fire with casualties in the Paste Plant. Employees from all the departments affected, such as Paste Plant/Moulding Plant/Butts Crusher, Maintenance, HSE, Communication, HR and Security, as well as the company emergency officers and the rescue service, were able during the exercise to practice how they would deal with such situations in reality. The exercise went well, although some items that need improvement came up as well. People in the surrounding area were notified of the exercise in advance. The environment: Dealing responsibly with people and the surrounding area The policies of Aluchemie and its parent companies Rio Tinto and Norsk Hydro give the safety and well-being of people and the surrounding area top priority in all their management and business processes. Industrial manufacturers such as Aluchemie have to ensure that emissions from production processes comply with the stipulations of the Environmental Management Act and the Water Act, based on which the government issues environmental permits. An application was made in 2011 to the Ministry of Transport, Public Works and Water Management for a new Water Act permit to replace the one issued in >8 ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 7

8 Goed jaar op gebied van HSEQ (Vervolg) Slopen oude rookgasreiniger als aandeelhouder investeren in een gezonde toekomst van het bedrijf. Geur Vanaf 2009 is gestart met het plaatsen van ultramoderne rookgasreinigers om de rookgassen van de ovens te reinigen. In juni 2011 is de laatste rookgasreiniger geplaatst was het eerste volle jaar dat de drie moderne rookgasreinigers voor de ovens in bedrijf waren. De reinigingseffectiviteit is hiermee gestegen tot 99%. In oktober kwam als gevolg van een stop van Ovens 4 en 6 een hoeveelheid rookgassen vrij hetgeen leidde tot een geurklacht. De oude rookgasreinigers zijn allemaal gesloopt. CO2 Aluchemie neemt vanaf 2013 deel aan de CO2 emissiehandel. De emissie aan CO2 van ton is inclusief de CO2 emissie als gevolg van elektriciteitsverbruik, diesel- en gasconsumptie en de CO2 emissie door verbranding van pek en cokes in de oven. De berekening is gebaseerd op een rekenmodel van Rio Tinto. SO2 De emissie van zwaveldioxide (SO2) vindt alleen bij de bakovens plaats en ontstaat door de emissie van zwavel uit de pek en de cokes in de oven in de vorm van carbonyl sulfide en vervolgens in SO2. Het niveau van deze emissie wordt bepaald door het zwavelgehalte in de pek en cokes en door procesomstandigheden. De hoeveelheid SO2 is doorgerekend vanuit de meetgegevens van de continu emissiemetingen op de rookgasreinigers. De hoeveelheid SO2 is gedaald als gevolg van lagere debieten over de rookgasreinigers. NOx Aluchemie neemt deel aan de stikstofoxide (NOx) emissiehandel en levert volgens een door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) vastgesteld protocol gegevens aan over de NOx emissie. De NOx emissie voor het jaar 2012 is circa 505 ton, een daling van circa 25% ten opzichte van In 2011 was de berekening van de NOx vracht gebaseerd op een NOx emissiemeting per rookgasreiniger. Voor de NOx vrachtberekening over 2012 is gebruik gemaakt van continumetingen op de rookgasreinigers waardoor de vracht nauwkeuriger wordt berekend. PAK s, fluorantheen en benzo(a)pyreen De teercomponenten die vrijkomen bij ovens en de Massa/Vormerij, bevatten onder andere PAK s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen), fluorantheen en benzo(a)pyreen was het eerste volle jaar dat de drie moderne rookgasreinigers voor de ovens in bedrijf waren. Dit leidde tot een minimale uitstoot van PAK-componenten. Ter vergelijking; in ton en in kg. The decision for the Environmental Management Act permit was made in Sustainability Rio Tinto Alcan and Norsk Hydro, Aluchemie s parent companies, regard sustainability as an obvious basic principle. Both companies are firmly convinced that actual added value can only be created by doing business sustainably. It is good for the workforce as well as for people in the surrounding area if they invest as shareholders in a healthy future for the company. Smell Installing ultra-modern fume treatment plants to clean the fumes from the furnaces began in 2009, and the last one was installed in June was the first full year in which all three of these plants were in operation, raising the effectiveness of the cleaning to 99%. The shutdown of Furnaces 4 and 6 in October resulted in the release of a quantity of fumes, which led to complaints about the smell. All old fume treatment plants have been demolished. CO2 Aluchemie will be participating in CO2 emission trading from 2013 onwards. The CO2 emission of 205,180 tonnes includes emissions resulting from the consumption of electricity, diesel fuel and gas, and from the burning of pitch and coke in the furnaces. This figure is based on a Rio Tinto calculation model. SO2 Sulphur dioxide (SO2) is emitted only by the baking furnaces. It is a result of emitting sulphur from the pitch and coke in the baking furnace as carbonyl sulphide that later on converts into SO2. The level of these emissions is determined by the sulphur content of the pitch and the coke and by the process conditions. The amount of SO2 is calculated from the data from the continuous measurement of the emissions in the fume treatment plants. This amount has fallen as a result of lower flow through the fume treatment plants. NOx Aluchemie is participating in the trade in nitrogen oxides (NOx), and supplies data about NOx emissions in accordance with a protocol drawn up by the Dutch Emissions Authority (NEa). NOx emissions for 2012 were approximately 505 tonnes, a drop of some 25% compared with 2011, when the calculation was based on a NOx emission measurement for each fume treatment plant. The calculation for the NOx load in 2012 used continuous measurements in the fume treatment plants, which meant that it was more accurate. PAHs, fluoroanthene and benzo(a)pyrene The pitch components released by Furnaces and Paste Plant/ Moulding Plant contain fluoroanthene and benzo(a)pyrene, among other PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) was the first full year in which all three modern fume treatment plants for the furnaces were in operation. This led to minimal emissions of PAH components, namely 107 kg, compared to 94 tonnes in Fluorides The quantity of fluorides is calculated based on continuous measurements in the fume treatment plants, and has been reduced mainly as a result of lower flows through them. Dust The amount of dust is calculated from the monthly measurement by a certified company of emissions at the Paste Plant and the continuous measurements at the fume treatment plants. Dust emissions also occur in the Harbour, especially during the transhipment of petroleum cokes and the loading of carbon products. The petroleum cokes delivered is treated with a dust suppression product to limit airborne particles. The total amount of dust released has fallen slightly as a result of ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 8

9 Fluoriden De hoeveelheid fluoriden is berekend op basis van continumetingen op de rookgasreinigers. De emissie van fluoriden is voornamelijk gedaald door een lager debiet over de rookgasreinigers. Stof De hoeveelheid fijn stof is berekend op basis van maandelijkse emissiemetingen op de Massafabriek door een gecertificeerd bedrijf en de continumetingen op de rookgasreinigers. Ook aan de Haven vinden stofemissies plaats, met name tijdens overslag van petroleumcokes en tijdens de verlading van koolstofproducten. De aangevoerde petroleumcokes is behandeld met een stofbindend middel om stuiven te beperken. De totale hoeveelheid vrijgekomen fijn stof is licht gedaald door lagere stofemissies via de rookgasreinigers en gedaalde overslag van petroleumcokes. Emissies naar water Water ten behoeve van koeling vindt plaats in gesloten systemen. Het afvalwater is afkomstig van regenwater dat via de riolen geloosd wordt op de bezinkbak en na bezinking wordt geloosd op het oppervlakte water. Het geloosde water wordt frequent bemonsterd en geanalyseerd. Naast zwevend stof wordt een hoeveelheid PAK s geloosd. De PAK vracht bedroeg in ,6 kg. Verantwoord energiegebruik Energiebesparing heeft hoge prioriteit binnen Aluchemie. Uit oogpunt van duurzaamheid wil zij verantwoord omgaan met de fossiele energie Bescherming van de bodem die wordt gebruikt. De processen van Aluchemie beschikt in het kader van de Wet Aluchemie vragen veel energie en maken dus Milieubeheer Bodembescherming over een een aanzienlijk deel uit van de productiekosten. Land Management Plan voor activiteiten die van Ook bedrijfseconomisch is daarom alle reden invloed zijn geweest of kunnen zijn op de om het energieverbruik zoveel mogelijk te bodem. In 2012 hebben geen belangrijke beperken. Aluchemie is er in 2012 niet in grondverzet activiteiten plaatsgevonden. geslaagd de doelen voor energie-efficiency te behalen. Doel voor het gasverbruik was 3950 Afvalmanagement Het doel van MJ/mt en het resultaat was 4408 MJ/mt. Het afvalmanagement is het vrijkomen van afval aan doel voor het elektriciteitsverbruik werd ook niet de bron aanpakken om verspilling van grondstof gehaald, 136 versus 123 MWh/mt. Natuurlijk zal te voorkomen. Er wordt naar gestreefd het aan de voor 2012 gestelde doelen in 2013 vrijkomende afval zoveel mogelijk te scheiden verder worden gewerkt om ons credo om hergebruik of recycling mogelijk te maken. Aluchemie, zorg voor mens en milieu Het totaal aan afval wordt beïnvloed door bewaarheid te laten worden. projecten waarbij grondverzet wordt gepleegd. In 2012 hebben zich geen belangrijke wijzigingen in het afvalbeleid Managementsysteem Audits Hoogste categorie veiligheidsrisico s Lagere categorie veiligheidsrisico s 2-jaarlijkse HSE Audit Hoogste categorie veiligheidsrisico s Lagere categorie veiligheidsrisico s voorgedaan. Risicomanagement Om risico s te managen en te reduceren beschikt Aluchemie al meer dan 20 jaar over een geïntegreerd managementsysteem. Het huidige systeem voldoet aan de internationale normen ISO 9001 (kwaliteit), ISO (milieu), OHSAS (veiligheid en gezondheid) en ISPS (beveiliging). In 2012 is door certificeerder Det Norske Veritas het gehele systeem doorgelicht waarbij de geldende certificaten met succes konden worden gecontinueerd. Een van de positieve vermeldingen van de auditors betreft de actieve verbetering van de veiligheidscultuur. Verder is Aluchemie ook door moederbedrijf Rio Tinto lower dust emissions from the fume treatment plants and less transhipment of petroleum cokes. Waterborne emissions Water for cooling purposes is used in closed systems. Waste water comes from rainwater that is discharged to the settling tank via the sewers and released to surface water after settling. The discharged water is frequently sampled and analysed. A quantity of PAHs is discharged in addition to airborne dust, and this amounted to 9.6 kg in Responsible energy consumption Energy saving has high priority at Aluchemie. It wants to be responsible in its use of fossil energy as far as sustainability is concerned. Aluchemie s processes demand a great deal of energy, which forms a considerable proportion of production costs. It is therefore a good idea from a business economics point of view to limit energy consumption as much as possible. Aluchemie did not succeed in reaching its energy efficiency targets in The gas consumption target was 3950 MJ/mt, and the result was 4408 MJ/mt. The electricity consumption target of 123 MWh/mt was not achieved either, the actual figure being 136 MWh/mt. The targets set for 2102 will, of course, be worked out further for 2013 in order to justify our motto of Aluchemie, caring for people and the environment. Protecting the soil Aluchemie has a Land Management Plan in the context of Soil Protection in the Environmental Management Act for activities that have affected or could affect the soil. There were no major earth moving activities in Waste management The purpose of waste management is to address waste at source in order to prevent the squandering of raw materials. Efforts are being made to separate waste as much as possible so as to enable re-use or recycling. The total amount of waste is affected by projects that involve earth moving. There were no important changes to waste policy in Risk management Aluchemie has an integrated management system in place for managing and reducing risks for more than 20 years. The current system complies with the international standards of ISO 9001 (quality), ISO (environment), OHSAS (health and safety) and ISPS (security). The Det Norske Veritas certification companyn examined the entire system in 2012, with the result that the existing certificates continue to be valid. One of the positive reports from the auditors was about the active improvement in the safety culture. Aluchemie was also audited by parent company Rio Tinto in connection with 27 standards in the field of HSE (Health, Safety and Environment). Improvements compared with previous years were found here as well. It is not only audits that reveal continuous improvement, various statistics show it too: One million hours worked without an lost time incident (the record is two million) A reduction of 19% in the number of audit observations A risk reduction of nearly 20% (in the highest category of safety risks). Where we have clearly improved, but can still do better in 2013, is in the completion in good time of action items arising from incidents, reported Near Misses and audits. In % of items were on time, rising to 60% in 2012, but this can and must be better in order to make Aluchemie an even safer company. One of the ways of becoming safer and better is by using standardised working methods. Aluchemie has used >10 ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 9

10 Goed jaar op gebied van HSEQ (Vervolg) ge-audit op 27 standaarden op het gebied van HSE (Arbo en milieu). Ook hier werden de nodige verbeteringen geconstateerd ten opzichte van vorige jaren. Niet alleen de audits laten zien dat continu wordt verbeterd, ook diverse statistieken tonen dit: Risicoreductie 2012 Safety Miljoen gewerkte uren zonder verzuimongeval (record staat op 2 miljoen) Vermindering van het aantal auditconstateringen met 19% Risicoreductie van bijna 20% (hoogste categorie veiligheidsrisico s) Waar we duidelijk op zijn verbeterd, maar wat nog beter moet in 2013, is het tijdig afronden van actiepunten die voortkomen uit incidenten, Near Miss meldingen (bijna ongevallen) en audits. In 2011 was dit in 45% van de gevallen op tijd, in 2012 al 60%, maar dit kan en moet nog beter om Aluchemie een nog veiliger bedrijf te maken. Een van de middelen om veiliger en beter te werken in gestandaardiseerd werk. Aluchemie werkt al jaren met Standard Operating Procedures oftewel SOP s. Doordat deze worden gemaakt door mensen die de werkzaamheden zelf uitvoeren, wordt de betrokkenheid bij een juist en veilig werkproces vergroot. Tijdens Walk Observe and Communicate (WOC) rondes wordt samen met de mensen beoordeeld waar het nog beter kan. % reductie 2012 Incidentopvolging -tijdig afsluiten van acties Standard Operating Procedures, known as SOPs, for years. These are set up by the people who actually do the work themselves, so involvement in a correct and safe work process is increased. Whether further improvements are possible is discussed with people during Walk Observe and Communicate (WOC) rounds ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 10

11 VI: waardevermeerdering en kostenverlaging Het jaar 2012 staat volledig in het teken van de reorganisatie die nodig is om Aluchemie als bedrijf opnieuw concurrerend te maken op de markt. Het kostenniveau moet drastisch omlaag, maar dan wel op goed doordachte en duurzame wijze. Om dit te realiseren, zijn intensieve workshops gehouden waarbij medewerkers, leveranciers, klanten, moederbedrijven en externe deskundigen betrokken zijn geweest. Dit heeft geresulteerd in ideeën, die door het VI team (VI staat voor waardevermeerdering en kostenverlaging) geanalyseerd en gegroepeerd zijn in 42 subprojecten. Het VI team is samengesteld uit een Projectleider herstructurering Technische Dienst, een projectleider grondstoffen en Black Belts/Lean Six Sigma deskundigen vanuit de afdeling Business Improvement (procesverbetering). Het VI team wordt geleid door een deskundige van Rio Tinto Alcan. De belangrijkste rol van dit team is om de structuur van de implementatie van de 42 verbeteringsprojecten te overzien en hun leiders te ondersteunen, evenals de projectsponsors, die lid zijn van het Management team van Aluchemie. Het houden van overzicht op de voortgang, faciliteren indien nodig en zich ervan verzekeren dat de verbeteringen duurzaam zijn met behulp van het Aluchemie Productie System (APS) en het Total Productive Maintenance (TPM) systeem behoort ook tot de rol van het VI-team. Deze laatste genoemde programma s zijn gericht op een cultuurverandering en verhoging van de betrokkenheid van werknemers in de hele organisatie. Er zijn werkstromen gedefinieerd voor de projecten en hun follow-up: HR/HSE; Business Improvement; Financiën/IT; Supply Chain/ Grondstoffen; Operatie en Onderhoud. De leden van het VI team zijn vrijgemaakt van hun dagelijks werk, terwijl de reguliere organisatie zorgt dat de productie dagelijks volgens plan verloopt zodat er minimale verstoring wordt veroorzaakt door de reorganisatie. Een project van grote omvang voor de afdelingen Onderhoud en Engineering is onderdeel van de 42 projecten. Het jaar 2013 zal worden gebruikt om een volledige reorganisatie van deze afdelingen, waaronder organisatiestructuur, vaardigheden, processen en systemen en herdefinitie van preventief onderhoudsactiviteiten te bewerkstelligen. Het project is in de tweede helft van 2012 begonnen met een intern werving- en selectie proces. Hierna is een extern werving- en selectie proces gestart om de open posities in de nieuwe organisatie van Onderhoudspersoneel te vullen. De nieuwe organisatie gaat van start op 1 oktober Er wordt verwacht dat het vervolgens ten minste een jaar zal duren om het uiteindelijke doel te bereiken; om te beschikken over een Onderhoudsorganisatie van wereldklasse die als belangrijke speler bijdraagt aan het initiatief van kostenvermindering. De meeste van de 42 projecten zijn gestart in september Eind december staat de algemene voortgang van deze actieplannen op 30%, iets voor op schema. Doel is dat eind 2013 alle projecten volgens plan zijn uitgevoerd en dat zij de verwachte, duurzame resultaten zullen opleveren voor de komende jaren. Herstructurering Onderhoud en Engineering Organisatie en competenties Herdefiniëren preventief onderhoud Nieuwe systemen en processen VI: Value improvement and cost reduction 2012 was dominated by the reorganisation that is necessary for making Aluchemie a competitive company in the market once again. The level of costs has to be drastically reduced, but nonetheless in a well-considered and sustainable manner. In order to achieve this, intensive workshops were held in which employees, suppliers, clients, parent companies and external experts were involved. These resulted in 1872 ideas, which were analysed by the VI (Value Improvement and cost reduction) team and grouped into 42 sub-projects. The VI team is made up of a restructuring project leader from the maintenance department, a raw materials project leader and Black Belts/Lean Six Sigma experts from the Business Improvement department. It is led by an expert from Rio Tinto Alcan. The team s most important role is monitoring the implementation of the 42 improvement projects and supporting their leaders, as well as the project sponsors who are members of the Aluchemie Management Team. Observing progress, facilitating where necessary and ensuring with the help of the Aluchemie Production System (APS) and the Total Productive Maintenance (TPM) system that improvements are sustainable are also part of the VI team s role. These programmes are intended to bring about a cultural change and increased employee involvement in the entire organisation. Workflows for the projects and their follow-ups have been defined: HR/HSE; Business Improvement; Finance/IT; Supply Chain/Raw Materials; Operations and Maintenance. The members of the VI team have been released from their day-to-day work, while the normal organisation ensures that production proceeds according to schedule, with the reorganisation causing as little disruption as possible. A large-scale project for the Maintenance and Engineering departments is one of the 42 projects. These departments will be completely reorganised in 2013, changing the organisational structure, skills, processes and systems and redefining preventive maintenance activities. The project started in the second half of 2012 with an internal recruitment and selection process, followed by an external process intended to fill the remaining vacancies in the new Maintenance organisation. The new organisation will become active on 1 October It is expected to take at least a year to achieve the final objective: having a world-class Maintenance Organisation that makes a major contribution to cost reduction initiatives. Most of the projects started in September 2012, and the general progress of the action plans had reached 30% by the end of December, which was a little ahead of schedule. The aim is to have all the projects carried out on schedule by the end of 2013 and that they will produce the expected sustainable results for the years to come ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 11

12 Operations Uitreiking Bravo Award In 2012 is besloten om de organisatie opnieuw te definiëren om een sterkere concurrentiepositie te verkrijgen op de markt. Aluchemie gaat zich meer richten op de kernactiviteiten, namelijk het produceren en leveren van anoden. De nadruk komt binnen het bedrijf meer te liggen op operationele zaken. Voor nietkernactiviteiten zal vaker gebruik worden gemaakt van derde partijen. Naast het feit dat dit nodig is om kosten te verlagen, is ook gekeken naar vergelijkbare bedrijven binnen Rio Tinto. Hieruit blijkt duidelijk dat Aluchemie niet voldoet aan de benchmark qua aantal medewerkers op ondersteunende afdelingen. Onder de afdeling Operations vallen de Massa/ Vormerij/Brekerij, Ovens/EVA en Onderhoud/ Engineering/Vuurvast. Activiteiten van deze specifieke afdelingen worden hierna verder beschreven. Massa/Vormerij/Brekerij Voor de Massa/Vormerij/Brekerij is 2012 een jaar geweest met ups en downs. Na de grote stop van de fabriek in oktober 2011 zijn problemen ontstaan met diverse installaties zoals transportbanden, stortkokers, persen en vormmachines. Naast groot onderhoud moet de fabriek ook gereed worden gemaakt voor de steeds groter wordende anoden en ondanks een goede voorbereiding ging dit niet zonder slag of stoot. Hiervan zijn helaas heel 2012 de naweeën duidelijk merkbaar geweest. Dit heeft geresulteerd in veel afkeur en minder productie dan gepland. Ondanks deze tegenslagen zijn de medewerkers erg gemotiveerd om de situatie onder controle te krijgen. Enkele teams verdienen extra aandacht: Er is een speciaal team samengesteld dat zich richt op het verhelpen van de problemen met de banden en kokers. Omdat dit al direct tot verbeteringen heeft geleid, heeft dit team in 2012 een interne Bravo Award ontvangen als erkenning voor hun inspanningen. Daarnaast heeft een team zich specifiek gericht op het verbeteren van de werkomstandigheden in de Brekerij. In de ruimte waar de restenbreker staat, was het rommelig en onoverzichtelijk. Dit team heeft de ruimte opgeruimd, schoongemaakt en roosters opgesteld waardoor deze situatie ook bijgehouden wordt. Een dergelijke actie wordt 5S genoemd, wat staat voor scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en standhouden. Dit resulteert in een schonere, veiligere werkplek voor alle medewerkers ter plaatse. Een prestatie die zowel door Aluchemie als door moederbedrijf Rio Tinto met een Bravo Award is beloond, een prachtige prestatie. Ook heeft een team zich succesvol beziggehouden met de reductie van stofuitstoot naar de buitenlucht uit de Massa/ Vormerij/Brekerij. Ook dit team heeft een Bravo Award ontvangen, want Aluchemie is van mening dat dergelijke prima prestaties beloond moeten worden. Net zoals in geheel Aluchemie denken ook de medewerkers van de Massa/Vormerij/Brekerij mee over hoe de fabriek verbeterd kan worden en een veiligere werkplek gerealiseerd kan worden. Om dit te verwezenlijken hebben zij in 2012 van alle afdelingen de meeste en verbeterideeën, zogenaamde BeST (Be Safe Together) Ideeën, gerealiseerd. Ook hiervoor zijn enkele medewerkers in het zonnetje gezet. Vooruitblik 2013 Een hoofddoel voor 2013 zal zijn het verder verhogen van de betrouwbaarheid van de installaties, voldoende productie draaien en minder afkeur maken, alles op een veilige en duurzame wijze. Na een gewenningsperiode moeten de teams in afgeslankte vorm verder na enkele noodzakelijke kostenbesparingsmaatregelen. Wat betreft de blootstelling aan PAK s is de afdeling goed op weg, maar ook in 2013 zullen initiatieven worden uitgevoerd om deze blootstelling verder omlaag te krijgen. Ovens/EVA/Rookgasreinigers Wat betreft de ovens is in 2012 veel gebeurd. Doel was een productie van ton anoden, maar dit doel is gaandeweg het jaar bijgesteld naar ton door verminderde vraag vanuit diverse klanten als gevolg van de huidige marktsituatie. Vanwege problemen in de Massafabriek waardoor te weinig groene Operations It was decided in 2012 to redefine the organisation so that it could gain a stronger competitive position in the market. Aluchemie is going to concentrate more on its core activities, namely manufacturing and supplying anodes. The emphasis in the company will be more on operational matters. Non-core activities will be performed more often by third parties. As well as this being necessary for reducing costs, similar businesses within Rio Tinto were also examined. This showed that Aluchemie does not meet the benchmark for the number of employees in supporting roles. Operations includes Paste Plant/Moulding Plant/ Butts Crusher, Furnaces/Packaging and Maintenance/ Engineering/Refractory. The activities of these specific departments are described below. Paste Plant/Moulding Plant/Butts Crusher 2012 was a year of ups and downs for the Paste Plant/ Moulding Plant/Butts Crusher. After the major shutdown of the plant in October 2011, problems arose with various installations such as conveyors, waste chutes, presses and moulding machines. As well as undergoing major maintenance, the plant also had to be prepared for the ever-larger anodes, and despite good preparation this did not go smooth entirely. The after-effects were all to obvious throughout 2012, resulting in a high rejection level and less production than had been planned. Despite these setbacks, employees were highly motivated to keep the situation under control. A number of teams deserve extra appreciation: A special team was put together to resolve the problems with the conveyors and the chutes. As this resulted in an immediate improvement, the team received an internal Bravo Award as recognition for their efforts. There was another team specifically tasked with improving working conditions in the Butts Crusher area. It was untidy and cluttered in this area. The team tidied the place up, cleaned it and installed grilles to keep it neat. Such a process is called 5S. The result was a cleaner, safer workplace for all the employees working there. This achievement was acknowledged with a Bravo Award from Aluchemie as well as from parent company Rio Tinto, a marvellous result. Another team was successful in their efforts to reduce dust emissions to the outside air from the Paste Plant/ Moulding Plant/Butts Crusher. They also received a Bravo Award, because Aluchemie believes that such excellent achievements ought to be rewarded. Just as in all of Aluchemie, employees in the Paste Plant/ Moulding Plant/Butts Crusher come up with ideas about how the plant can be improved and made a safer place to work in. These ideas are also known as BeST (Be Safe Together) Ideas. They came up with the most ideas in 2012, compared to other departments, and implemented the greater part of their suggestions for improvement. A number of employees were put in the limelight for their efforts here as well. Looking ahead to 2013 A major objective for 2013 will be a further increase in the reliability of installations and achieving sufficient production with less rejects, all in a safe and sustainable manner. After a period of adjustment and a number of necessary cost-saving measures, the teams will have to continue in slimmed-down form. As far as exposure to PAHs is concerned, the department is on the right path, but initiatives to reduce exposure even further will have to be implemented. ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 12

13 Nieuwe branderbruggen Oven 4 anoden werden gevormd, is dit jaardoel net niet behaald. Productie is op blijven steken. Aluchemie is trots dat het hele jaar geen ringleidingbranden hebben plaatsgevonden dankzij de inspanningen van een preventief onderhoudsteam en vele anderen. Ook toen tijdens een grote stop brand uitbrak in een voorfilter, sloeg deze niet over naar de ringleiding vanwege de verbeterde procesvoering, besturing van de rookgasreiniger en onderhoudsprogramma s. Op Oven 1 zijn betonreparaties uitgevoerd om de levensduur van deze oven te verlengen in afwachting van nieuwe investeringen. In het vierde kwartaal is Oven 3 weer opgestart om aan de verhoogde marktvraag in het eerste kwartaal van 2013 te voldoen. Deze oven blijft tot halverwege 2013 actief. In september is begonnen met de productie van een nieuw codeformaat, extra grote anoden voor onze klant in Jonquière. Op Oven 4 is een nieuw brandersysteem (zie foto) geplaatst dat helpt bij het reduceren van het totale gasverbruik. Aluchemie doet tegenwoordig het grootste deel van het onderhoud aan de rookgasreinigers zelf. Dit na uitgebreide trainingen door de leverancier. In Rookgasreiniger 5 is het keramiek vervangen, functionaliteit van de rookgasreiniger is hiermee gelijk getrokken met Rookgasreinigers 6 en 7. Dit resulteert in een nog hogere beschikbaarheid van de rookgasreiniger. Als gevolg van het in gebruik nemen van de rookgasreinigers 5, 6 en 7 is op alle ovens het stookproces geoptimaliseerd. In de EVA (Eindverwerking Anoden) zijn acties genomen om de grotere anoden te kunnen verwerken en verpakken. Deze grote anoden helpen bij de klanten om de productie van aluminium te verhogen. Bovendien loopt een project om schonere anoden te produceren, met minder aanbaksels, waardoor handmatige reiniging in de EVA minder noodzakelijk is. De medewerkers die de anoden reinigen rouleren vaker tot het moment dat handmatig reinigen niet meer nodig is. In 2013 lopen verschillende projecten door die door het VI-team zijn bepaald met als doel de efficiëntie en beschikbaarheid van de ovens te vergroten. We gaan meer gepland werken en willen voorspelbaarder worden. Onderhoud / Technische Dienst Net als alle afdelingen binnen Aluchemie heeft de Technische Dienst ook te maken met een herstructurering in het kader van het project ter verbetering van de concurrentiepositie (VI). Gedurende 2012 zijn deze plannen verder uitgewerkt en bekend gemaakt. Dit heeft grote impact op de medewerkers, zowel op de vertrekkende mensen als op hen die blijven. Desondanks hebben de medewerkers grote inspanningen geleverd om de installaties te onderhouden en storingen zo snel en goed mogelijk op te lossen. Dit vergt inzet en betrokkenheid van allen. De afdeling Massa/Vormerij heeft gedurende 2012 veel problemen gekend. Een deel van de problemen hing samen met de opstart van de nieuwe transportbanden voor aanvoer van massa naar de vormmachines. Met veel aandacht van Productie en Technische Dienst is de installatie in een steeds beter beheersbare conditie gekomen. Door de problemen in de Massa/Vormerij zijn productieachterstanden ontstaan, waardoor het steeds moeilijker blijkt om tijd te maken voor gepland onderhoud. In 2013 zal veel werk verzet worden om de preventieve onderhoudstaken opnieuw te definiëren en uit te voeren. Daarnaast zal ook een start gemaakt worden met TPM (= Total Productive Maintenance, oftewel, een betere samenwerking tussen Productie en Onderhoud). Hierbij zullen productiemensen ook worden getraind om zelf eenvoudige onderhoudstaken aan installaties uit te voeren, zij kennen hun installaties tenslotte het best. Al deze inspanningen zijn gericht op het verbeteren van de betrouwbaarheid van onze installaties, zodat het productievolume gewaarborgd kan worden. Bij de afdeling ovens is een start gemaakt om delen van het onderhoud van de rookgasreinigers in eigen hand te nemen. Bij de EVA is de zaag van de zuidlijn overgegaan naar zaagsneden van 9 mm in plaats van 13 mm, waardoor materiaalverlies gereduceerd is. Ook is een project uitgevoerd om de BEMO route (kraan en transportbanden) geschikt te maken voor zwaardere anoden. Waar op sommige vlakken training en scholing in 2012 als gevolg van de reorganisatie enigszins stil is komen te liggen, zullen in 2013 mensen weer vakinhoudelijk worden getraind. Engineering In 2012 heeft de afdeling Engineering zich vooral gericht op het uitvoeren en afronden van projecten. Voorbeelden hiervan zijn: Op Oven 4 zijn twee nieuwe vuurgroepen geplaatst ter vervanging van de oude vuurgroepen. Er zijn 17 nieuwe branderbruggen gebracht en uitgewisseld. Aluchemisten hebben instructies gekregen Furnaces/Packaging/Fume Treatment Plants A lot happened with the furnaces in The target was to manufacture 370,000 tonnes of anodes, but this was adjusted during the year to 360,000 tonnes as a result of reduced demand from various clients due to the current market situation. Problems in the Paste Plant that led to too few green anodes being made meant that the annual target was not achieved, with production stopping at 358,414 tonnes. Aluchemie is proud that there were no ring fires at all during the year, thanks to the efforts of a preventive maintenance team and many others. Even when fire broke out in a pre-filter during a major shutdown it did not spread to the ring main, because of improved processing, fume treatment plant control and maintenance programmes. Repairs to the concrete in Furnace 1 were carried out in order to extend the furnace s useful life while waiting for new investments. Furnace 3 was started up again in the third quarter in order to meet increased market demand in the first quarter of It will remain active until mid September saw the start of production of a new size, extra-large anodes for our client in Jonquière. A new burner system was installed in Furnace 4, which will help reduce total gas consumption. At the moment, Aluchemie carries out most of the maintenance of the fume treatment plants itself, after extensive training by the manufacturer. The ceramics in Fume Treatment Plant 5 were replaced, which brought its functionality in line with that of Fume Treatment Plants 6 and 7, resulting in its availability becoming even higher. The calcining process has been optimised as a result of the commissioning of Fume Treatment Plants 5, 6 and 7. Steps have been taken in the Packaging Department to enable the larger anodes to be processed and packaged. These large anodes help clients to increase their aluminium production. There is also a project for producing cleaner anodes with less encrustation, which will reduce the need for manual cleaning in the Packaging Department. The employees who clean the anodes will rotate more often until the time that manual cleaning is no longer necessary. Various programmes that the VI team has set up with the objective of increasing the efficiency and availability of the furnaces will continue in We are going to work more according to a schedule and want to be more predictable. Maintenance Just like all the departments within Aluchemie, the Maintenance department also has to cope with restructuring in the context of the project for improving our competitive position (VI). The plans were worked out further and announced in This has had a major effect on employees, both the people who are leaving and those who are staying. Nevertheless, employees have made great efforts to maintain the installations and to resolve faults as quickly and as effectively as possible. This requires application and involvement from everyone. The Paste Plant/Moulding Plant had many problems to contend with in Some of these were to do with the commissioning of new conveyor belts for carrying bulk materials to the moulding machines. Thanks to the efforts of Production and Maintenance, the installation has now been brought more and more into a better-manageable state. These problems have led to production backlogs, which make it increasingly difficult to make time for scheduled maintenance will see a lot of work being done to redefine and carry out preventive maintenance ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 13

14 Operations (vervolg) Renovatie Was- en Kleedgebouw van de leveranciers hoe het systeem te bedienen. Deze vervanging heeft een aanzienlijke gasbesparing met zich meegebracht en een betere vuurcontrole zodat de kwaliteit van de anoden verbetert. De gehele operatie is geslaagd (op tijd en zonder incidenten) dankzij goede samenwerking tussen leverancier, projectteam, Technische Dienst en Productie. Het renoveren en herinrichten van het Was- en Kleedgebouw, waarin een strikte scheiding tussen ruimtes voor mensen in schone- en vuile werkkleding is aangebracht. Dit in verband met verbetering van de arbeidshygiëne op het terrein. Het gebouw is in april feestelijk geopend. Gedurende het hele jaar zijn renovaties aan verschillende oude ovens uitgevoerd om de levensduur van deze ovens te verlengen in afwachting van mogelijke nieuwe investeringen. Een ander groot project dat het hele jaar in beslag heeft genomen en in 2013 nog voortduurt, is het geschikt maken van installaties in de Massa/Vormerij/Brekerij, Ovens en EVA voor het hanteren van de steeds grotere anodenformaten die onze klanten vragen. Hiervoor moet ook ons transportmaterieel worden aangepast. In de Massa/Vormerij/Brekerij wordt gekeken waar we delen van het proces kunnen automatiseren. Dit betreft voornamelijk aanpassingen in de centrale controlekamers. Naast het feit dat inmiddels technisch meer mogelijk is dan in de jaren 60 toen deze controlekamers ontworpen zijn, is dit ook onderdeel van het VI-project om kosten te besparen. De werkzaamheden hebben invloed op het hart van de fabriek. Zorgdragen voor minimale verstoring van de productiewerkzaamheden is hierdoor een hele uitdaging voor alle betrokken partijen. Vooruitblik 2013 Voor komend jaar zal het investeringsbudget sterk gereduceerd zijn ten opzichte van vorige jaren. De projecten die wel gepland zijn, komen voort uit VI-projecten of zijn gericht op het behouden van de huidige productiecapaciteit van Aluchemie (zogenaamde sustaining projects). Een van de projecten die in uitvoer wordt genomen, betreft het verbeteren van de koelcapaciteit in de Vormerij. Momenteel worden anoden gekoeld met water dat op de anoden verneveld wordt. Deze wijze van koelen is niet meer toereikend omdat de anoden groter worden en met dit systeem de kerntemperatuur niet voldoende omlaag gaat. De anode blijft hierdoor zacht, waardoor schade tijdens het transporteren tot afkeur kan leiden. Verder wordt het proces logistiek gezien verbeterd, waardoor minder handling nodig is en de kwaliteit gewaarborgd blijft. Een ander project dat gestart is in 2012 en in 2013 doorloopt, is de herinrichting Poort 4. Hierbij zal het aantal beveiligingsmedewerkers verminderd worden en een deel worden overgenomen door automatisering zoals automatische hekken, camera s, intercoms, etc. Daarnaast worden studies gedaan voor verbetering van het tasks. A start will also be made on TPM (Total Productive Maintenance, in other words better collaboration between Production and Maintenance). This will involve production staff being trained to carry out simple maintenance tasks on installations by themselves; after all they are the ones who know the equipment best. All these efforts are directed towards improving the reliability of our installations, so that the volume of production can be guaranteed. A start has been made in the Furnaces on taking over parts of the maintenance of the fume treatment plants. The saw in the Packaging department south line has changed to 9 mm cuts instead of 13 mm, which reduces loss of material. Another project has been carried out to make the BEMO route (crane and conveyor belt) suitable for heavier anodes. Where training and instruction have stopped for a while in some areas as a result of the reorganisation, people will be trained for their jobs again in Engineering In 2012 the Engineering department was mainly occupied with carrying out and completing projects. Examples are: Installing two new burner groups in Furnace 4 to replace the old ones. 17 new bridges have been brought in and exchanged. The suppliers have instructed Aluchemie personnel how to operate the system. This replacement process has led to considerable savings in gas consumption and to better control over combustion, resulting in improved anode quality. The whole operation has been successful (on time and without incident), thanks to good collaboration between supplier, project team, Maintenance and Production. Renovating and refitting the Shower Building, incorporating strict separation between the rooms for people wearing clean and dirty work clothing, in the context of improving industrial hygiene on the site. The building was officially opened in April. Various old furnaces were renovated all through the year in order to extend their useful lives in expectation of possible new investment. Another major project that lasted all year and is still continuing in 2013 is making installations in the Paste Plant/Moulding Plant/Butts Crusher, Furnaces and Packaging capable of handling the increasingly larger anodes that our clients want. Our transport facilities also have to be adapted to cope. We are looking at where parts of the process in the Paste Plant/Moulding Plant/Butts Crusher can be improved. This mainly involves adaptations in the central control rooms. As well as more being possible from a technical point of view than was the case in the 1960s when the control rooms were designed, this is also part of the VI cost-saving project. The work has an effect on the core functioning of the plant, so ensuring minimal disruption of production activities is a considerable challenge for all parties involved. Looking ahead to 2013 The investment budget for the coming year will be greatly reduced compared with previous years. The projects that have been planned result from VI projects or are aimed at maintaining Aluchemie s current production capacity (sustaining projects). One of the projects that will be carried out involves improving cooling capacity in the Moulding Plant. At the moment anodes are cooled with water that is atomised over them. This method is no longer viable because anodes are becoming larger and it cannot reduce their core temperature sufficiently. ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 14

15 sprinklersysteem in de Massa/Vormerij en de status van de gasleidingen. Want hoewel beide goed functioneren en regelmatig inspecties plaatsvinden, doet Aluchemie er alles aan om de veiligheid op haar terrein te waarborgen. Al deze projecten zullen bijdragen aan het creëren van meerwaarde voor de interne klant. Een onderdeel van VI is dat de afdeling Engineering en Technische Dienst geïntegreerd worden. Het aantal engineers is teruggebracht. Zij zullen projecten begeleiden en leiding geven aan ingehuurde expertise. Dit alles heeft tot doel kosten te verlagen door de benodigde inzet af te stemmen op de daadwerkelijke behoefte bij Aluchemie. Vuurvast Op het gebied van vuurvast (= gemetselde muren op de ovens) is het helaas niet mogelijk gebleken alle geplande vuurschachten aan te pakken. Oorzaak hiervan is de strakke productieplanning en de daardoor verminderde beschikbaarheid van lege ovenvakken. Hierdoor konden de metselaars er niet aan het werk, wat resulteerde in 96 vervangen muren in plaats van de geplande 171. Op Oven 7 is inmiddels de helft van het aantal vakken verdiept, waardoor de langere anoden voor een van onze klanten efficiënter kunnen worden geplaatst en de ovenkamervulling vergroot wordt. Verder zijn de metselaars in 3-ploegendienst gaan werken in plaats van 5-ploegendienst. Dit levert een kostenbesparing op die in 2013 nog verder doorgevoerd zal worden door naar een 2-ploegendienst te gaan. Een aantal medewerkers van de afdeling Vuurvast heeft in het tweede kwartaal en het vierde kwartaal een beloning gekregen voor het uitvoeren van het beste verbeteridee (BeST Idee = Be Safe Together Idee). Dit betreft de volgende projecten: Een hulpstuk waardoor een ladder stevig in een ovenkamer staat. Bij het vernieuwen van vuurschachten in de ovens worden ladders gebruikt om de werkplek te kunnen bereiken. Om de ladder goed en veilig te kunnen zekeren, is door een contractormedewerker een BeST-idee ingediend om met behulp van een hulpstuk dat aan de loopbrug wordt bevestigd (foto 1) de ladder tegen wegschuiven te behoeden. Een speciale tang waardoor betonringen veilig geplaatst en verwijderd kunnen worden. De beugel plaatst men in de betonring, vervolgens wordt de beugel aangetrokken waardoor de onderkant uitzet en de ring vastgrijpt. Nu kan de betonring met twee personen worden opgetild en verplaatst (foto 2). Beide hulpstukken zijn door de medewerkers zelf ontworpen en gefabriceerd van gerecycled materiaal uit de oud-ijzer-bak. Dit zijn BeSTideeën in optima forma, bedacht en zelf uitgevoerd na goedkeuring met beperkte middelen en kosten. In het najaar van 2013 zullen vuurschachtvernieuwingen gaan plaatsvinden op het moment dat één van de twee ovenvuren uit bedrijf is. Dit zal gebeuren op Ovens 1, 2 en 4. Op Oven 1 en 6 zullen muren waar mogelijk met smallere vuurschachtstenen worden gemetseld. Dit doet niets af aan de kwaliteit van de anoden, maar levert wel een flinke kostenbesparing op. Foto1: hulpstuk Foto 2: afval wordt hulpstuk The anodes remain soft as a result, which means that that damage during transport can lead to their being rejected. The process is also better from a logistical point of view, requiring less handling and maintaining guaranteed quality. Another project that began in 2012 and is continuing into 2013 is the refurbishing of Gate 4. This will mean a reduction in the number of security personnel, some of whose tasks will be performed by devices such as automatic gates, cameras, intercoms, etc. There will also be studies for improving the sprinkler system in the Paste Plant/Moulding Plant and the condition of the gas pipework. Although both of these are functioning well and are inspected regularly, Aluchemie is doing all it can to ensure safety on its site. All these projects will contribute to creating added value for internal clients. One aspect of VI is that the Engineering and Maintenance departments are going to be integrated, with a reduced number of engineers. The remaining engineers will be leading projects and supporting brought-in expertise. The purpose of these actions is to reduce costs by matching the effort required to Aluchemie s actual needs. Refractory Where refractory materials (the brickwork lining of furnaces) are concerned, it has not been possible to carry out all the planned fluewall work. This was because of tight production planning and the resulting reduced availability of empty furnace bays. This meant that the bricklayers couldn t do their work, so only 96 walls were replaced instead of the planned 171. Half the bays in Furnace 7 were deepened, enabling us to place the larger anodes for one of our clients more efficiently and to increase the furnace load factor. Furthermore, the bricklayers started working in 3 shifts instead of 5. This has meant cost savings, which be continued further in 2013 by changing to a 2-shift system. A number of employees from the Refractory department received rewards in the second and fourth quarters for implementing the best BeST (Be Safe Together) ideas for improvement. These were: An accessory for keeping a ladder steady in a furnace. Ladders are used for reaching the work site when renewing the fluewalls in the furnaces. A contractor s employee submitted a BeST idea for an accessory (orange in the photo) that ensures safety by attaching the ladder to the catwalk and thereby preventing it from sliding off. A special tool for installing and removing concrete rings safely. The clamp is inserted into the ring, which it grips on the underside as it expands when the handle is raised. The concrete ring can now be lifted and moved by two people. Both accessories were designed by the employees themselves and made from recycled material from the scrap metal bin. These are BeST ideas par excellence, thought up and realised by personnel after being approved, with limited costs and use of materials. Fluewall renewals will be carried out in the autumn of 2013 when one of the two furnace fires is out of service. This will be the case for Furnaces 1, 2 and 4. The walls in Furnaces 1 and 6 will be lined with narrower fluewall bricks where possible. This will not affect the quality of the anodes, but will mean considerable cost savings ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 15

16 Supply chain Gerenoveerde havensteiger Na de verandering van het Management Team in oktober 2012 is Aluchemie opgedeeld in vier nieuwe afdelingen, waaronder de afdeling Supply Chain. Deze afdeling is verantwoordelijk voor alles wat in- en uitgaat aan fysieke stromen, maar ook voor de transportstromen op het terrein. De afdelingen die onderdeel zijn van de afdeling Supply Chain zijn Inkoop, Haven/Transport, Magazijn, Planning en Customer Service. Het doel van deze nieuwe afdeling binnen Aluchemie is verbetering van de onderlinge afstemming tussen deze kennisgebieden. Hierdoor wordt efficiënter gewerkt en worden kosten bespaard. Bovendien gaat de leverbetrouwbaarheid omhoog. Gekeken wordt hoe grondstoffen efficiënter kunnen worden ingekocht en naar Europa gebracht kunnen worden. Daarin is inmiddels een samenwerking ontstaan met andere Rio Tinto fabrieken in Duinkerken en St. Jean de Maurienne. Verder wordt gezocht naar een grondstoffenpakket dat de mogelijkheid biedt om meer anodenresten te gebruiken in de receptuur, zonder dat de kwaliteit van de anoden afneemt. Hierdoor hoeven minder afvalproducten te worden afgevoerd. Dit is goed voor het milieu en het kostenniveau. Er loopt een project waarbij meer bestanddelen van de resten die terugkomen van de klant opnieuw kunnen worden ingezet in anoden. Dit zal in 2013 van 70% naar 90% moeten stijgen door de receptuur iets aan te passen. Dit is een van de voorbeelden van de stappen die gemaakt zijn om meer samen te werken met klanten en leveranciers, in dit geval extern. Aluchemie gelooft dat zij, door betere samenwerking met zowel klanten en leveranciers, beter, efficiënter en veiliger kan worden. Intern is een goede samenwerking ontstaan tussen de afdeling Inkoop en HSE, waardoor het aantal afvalstromen is teruggebracht en afval meer en beter gescheiden wordt. Klanten In 2012 heeft Aluchemie een nieuwe klant verwelkomt, Lochaber in Schotland. Deze klant kocht voorheen anoden bij de Rio Tinto Alcan vestiging in Lynemouth (UK), maar deze fabriek is gesloten wegens het niet rond krijgen van een nieuw energiecontract. In de tweede helft 2012 zijn diverse proefleveringen gedaan om de juiste receptuur en de voor Aluchemie nieuwe formaten te testen. Inmiddels is het contract voor levering in 2013 een feit. Aluchemie is heel blij met deze nieuwe klant. Helaas heeft Aluchemie afscheid moeten nemen van een andere klant, Nordural. Deze IJslandse klant wordt zeer gewaardeerd, maar de voorheen voor beide partijen gunstige contractvoorwaarden pakken in de huidige economische tijden ongunstig uit voor Rio Tinto Alcan. Daarom is Rio Tinto Alcan genoodzaakt afscheid te nemen. De deur staat echter altijd open voor nieuwe onderhandelingen. Wat betreft prestaties op het gebied van kwaliteit heeft Aluchemie in 2012 goed gepresteerd, op een aantal schoonheidsfoutjes na zoals verkeerd verpakken of per ongeluk sturen van een klein aantal afkeuranoden. De leverbetrouwbaarheid is echter niet geweest zoals het bedrijf voor ogen heeft. Naast vertragingen in leveringen door diverse interne oorzaken, is ook het productiedoel voor 2012 blijven steken op ruim in plaats van de beoogde ton. Oorzaak hiervan is het gebrek aan groene anoden door technische storingen in de Massafabriek. Met de opstart van Oven 3 en het extern aankopen van groen product is deze schade aan het eind van 2012 nog enigszins goedgemaakt, maar Aluchemie zal er alles aan doen in 2013 beter te presteren. Gelukkig zullen onze belangrijkste klanten ook in 2013 grote afnemers van onze anoden blijven en meeprofiteren van onze flexibiliteit als anodenproducent. Er loopt een groot project met Hydro voor een ander type anoden, maar Supply Chain After the changes to the Management Team in October 2012, Aluchemie has been divided into four new departments, including Supply Chain. This department is responsible for everything that comes in and goes out in a physical sense, as well as the transport flows on site. Its sub-departments are Procurement, Harbour/Transport, Stores, Planning and Customer Service. The purpose of this new department at Aluchemie is to improve the mutual relationships between these different areas of knowledge. This will mean cost savings and more efficient working. Reliability of supply will be improved, moreover. Ways in which raw materials can be bought more efficiently and brought to Europe will be examined, and Aluchemie is already collaborating with our plants in Dunkirk and St. Jean de Maurienne in this respect. Research will also be conducted into a raw materials system that will enable the company to use more anode remains in the mix without reducing the quality of the anodes produced. This will also reduce the amount of waste products that have to be disposed of. This is better for the environment and for the cost level. There is a project in progress that enables more of the components of the anode remains returned by clients to be re-used in manufacturing. The intention is that this will increase from 70% to 90% in 2013 by adapting the mixing formulae a little. This is one of the steps that are being taken to increase collaboration with clients and suppliers, in this case external ones. Aluchemie believes it can become better, more efficient and safer as a result of better collaboration with clients as well as suppliers. A good internal relationship has come about between Procurement and HSE, which has reduced the number of waste flows and has generated more and better separation of the waste itself. Clients In 2012 Aluchemie welcomed a new client, Lochaber in Scotland. It used to buy its anodes from the Rio Tinto Alcan plant in Lynemouth in England, but that closed down when a new energy contract was lost. Various test deliveries were made in the second half of 2012 to find the right mixture and to test the formats, which were new ones for Aluchemie. The contract for delivery in 2013 has now been signed. Aluchemie is very happy with its new client, but unfortunately has had to bid farewell to another, namely Nordural in Iceland. This was regarded as a valuable client, but the contract conditions that used to be favourable for both parties have turned out to be no longer so for Rio Tinto Alcan in the current economic climate, so the contract has had to be terminated. The door is always open for new negotiations, however. Aluchemie s performance in the field of quality was good in 2012, apart from a few cosmetic errors such as incorrect packaging and accidentally shipping a small number of rejected anodes. Reliability of deliveries was not at the level the company intended, however. In addition to delays to deliveries as a result of a number of internal factors, production for 2012 stopped at some 358,414 tonnes instead of the envisaged 360,000 tonnes. This was down to a lack of green anodes, caused by technical faults in the Paste Plant. This loss was partly made up at the end of 2012 with the starting-up of Furnace 3 and the external purchasing of green product, but Aluchemie will be doing everything it can to perform better in Fortunately, our most important clients will continue to be large-scale purchasers of our anodes in 2013 and will profit along with us from our flexibility as an anode manufacturer. There is currently a large-scale project with Hydro for a different type of anode, ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 16

17 Ontwerp laadkooi ook een grotere versie van de bestaande anoden behoort nog tot de mogelijkheden. Isal heeft in 2012 een groot volume aan anoden afgenomen en zal ditzelfde volume ook in 2013 afnemen. Een van onze grotere klanten heeft last van de crisis en heeft daardoor een aantal ovens moeten sluiten. Goed nieuws is dat zij een nieuw energiecontract hebben afgesloten en daardoor weer klaar zijn voor de toekomst. Wij zijn erg blij dat hun voortbestaan niet langer in het geding is. In september heeft de eerste levering van AP60 anoden aan een klant in Canada plaatsgevonden. Ook dit betreft een nieuw formaat anoden, extra hoog, waarmee begin 2012 in de Rio Tinto Alcan fabriek in St. Jean de Maurienne (Frankrijk) tests zijn gedaan. In dit researchcentrum zijn drie productielijnen gestart speciaal voor dit doel. Dit nieuwe type anoden is een van de redenen geweest voor de grote stop in de Massa/Vormerij eind Vormmachine T10 moest voor deze grote anoden geschikt worden gemaakt. Wellicht wordt op termijn nog een ander formaat voor deze Canadese klant ontwikkeld. Voorlopig zal Aluchemie in 2013 het huidige formaat anoden leveren. Inkoop De afdeling Inkoop is sinds oktober 2012 geïntegreerd in de afdeling Supply Chain. Als gevolg hiervan maakt zij nu deel uit van een nieuwe afdeling die zich actief bezighoudt met de processen voor het optimaal beheersen van diensten en goederenstromen van grondstof tot anode. Het inkoopbeleid is erop gericht de uitgaven zo optimaal mogelijk te laten zijn. De afdeling Inkoop zorgt ervoor dat voor alle processen de juiste leveranciers aanwezig zijn en dat die ook voldoen aan de HSE en certificerings standaarden van Aluchemie en Rio Tinto. Daarnaast ligt de nadruk op relatiebeheer met bestaande relaties, waarvan enkele bedrijven al tientallen jaren naar volle tevredenheid samenwerken met Aluchemie. Een voorbeeld hiervan is een relatie die recent haar 75-jarig jubileum vierde en waar Aluchemie al ruim 35 jaar mee samenwerkt. Op verzoek van dit bedrijf en om de goede verstandhouding te onderstrepen, heeft Aluchemie een donatie gedaan aan Stichting Ambulancewens. Voor Aluchemie is de relatie met de lokale economie belangrijk. Met trots kan gemeld worden dat zo n 75% van haar leveranciers afkomstig zijn uit de nabije omtrek (<25 km). Gezien het mondiale karakter van de inkoop van de grondstoffen cokes en pek wordt hiervoor nauw samengewerkt met Rio Tinto. Haven Wat betreft 2012 is een aantal hoogte- en dieptepunten te noemen: 1. In juli is na meer dan gewerkte uren de volledig gerenoveerde havensteiger officieel aan Aluchemie overgedragen door de firma die de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Aluchemie is trots dat dit project zonder incidenten is uitgevoerd, wat een hele uitdaging was aangezien elke week vele schepen geladen en gelost moesten worden. Ook vergde dit veel flexibiliteit van het Haven-personeel en de afdeling Expeditie. 2. Het merendeel van de voertuigenvloot is vervangen. Na uitvoerig onderzoek en overleg met leveranciers zijn 27 voertuigen vervangen, waaronder vorkheftrucks en terminaltrekkers. Om de gebruikers optimaal te beschermen tegen (diesel) dampen, trillingen en geluid zijn de nieuwe voertuigen allemaal voorzien van een overdrukcabine met airco, een roetfiltersysteem en speciale stoelen. Hierdoor heeft de gebruiker in de cabine geen persoonlijke beschermingsmiddelen meer nodig zoals een masker, helm en gehoorbescherming. 3. Helaas is in juni het contract met de IJslandse klant Nordural niet verlengd. Hierdoor zijn veel containerhandelingen (laden en verplaatsen van containers) en transportbewegingen op het terrein komen te vervallen. Mede als gevolg hiervan is besloten de Haven ploegen te verkleinen van 7 naar 4 medewerkers per ploeg. 4. Na vele jaren is afscheid genomen van het witte Havengebouw. Dit gebouw was aan het eind van zijn levensduur gekomen en de medewerkers hebben hun intrek genomen in het stenen Havengebouw. 5. Samen met de roeiers (Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht) is een looppad ontwikkeld op het bestaande remmingwerk. Hierdoor is het werk van de roeiers veiliger geworden en is tevens een tweede vluchtweg gecreëerd voor het personeel van de pekschepen in geval van een calamiteit. 6. Een project waar de Haven momenteel mee bezig is, is het laden van anoden met behulp van een laadkooi. Deze werkwijze verkleint de kans op beknelling van handen/vingers aanzienlijk. and larger versions of existing anodes are still possible. Isal bought a large quantity of anodes in 2012 and will take the same volume in One of our larger clients has been affected by the economic crisis and has therefore had to shut a number of its furnaces down. The good news is that it has signed a new energy contract and is thereby prepared for the future. We are very pleased that its continued existence is no longer in doubt. The first delivery of AP60 anodes to a client in Canada was made in September. This also involved anodes in the new extra high format, which the Rio Tinto Alcan plant at St. Jean de Maurienne in France started testing at the beginning of Three production lines especially for the purpose were started at the research centre there. This new type of anode is one of the reasons for the major shutdown of the Paste Plant/Moulding Plant at the end of Moulding Machine T10 had to be prepared for these large anodes. A different format might have to be developed for this Canadian client in the future, but Aluchemie will continue to supply anodes in the present format in Procurement Procurement has been part of the Supply Chain department since October As a result it is now in a new department that is concerned with the processes for optimally managing services and material flows from raw materials to finished anodes. Its purchasing policy is aimed at making expenditure as favourable as possible. Procurement ensures that the right suppliers are in place for all processes and that they comply with the relevant HSE and certification standards at Aluchemie and Rio Tinto. There is also emphasis on managing contacts with existing business relations, some of whom have been collaborating satisfactorily with Aluchemie for decades. One example of this is a contact that recently celebrated its 75th anniversary and has been working with Aluchemie for more than 35 years. Aluchemie has made a donation to a local foundation (Stichting Ambulancewens) at this company s request and to underline our good mutual understanding. The relationship with the local economy is important to Aluchemie. We can report with pride that some 75% of our suppliers are in the local area (within 25 km). Because of the global character of coke and pitch as raw materials, there is close collaboration with Rio Tinto in this respect. Harbour There were a number of highs and lows in After more than 20,000 hours work, the contractor company officially handed the fully renovated jetty over to Aluchemie in July. Aluchemie is proud that the project was completed without incidents, which was quite a challenge, considering that many ships had to be loaded and unloaded every week. This also demanded a great deal of flexibility on the part of employees in the Harbour and Expedition departments. 2. A majority of the total fleet, some 27 vehicles, including fork lift trucks and terminal tractors, has been replaced following discussions with suppliers. All the new vehicles are equipped with air-conditioned overpressure cabs incorporating soot filters and special seats, to give users optimal protection against fumes (including diesel fumes), vibration and noise. These features mean that users in the cabs no longer have to wear personal protection equipment such as masks, helmets and ear protection. >18 ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 17

18 Finance/IT De wereldwijde economische situatie is in 2012 niet verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het vooruitzicht voor komend jaar duidt helaas ook nog niet op verbetering. Het voorgenomen productieniveau is gestabiliseerd op circa ton anoden per jaar. Na het gestarte besparingsprogramma in 2011 heeft het jaar 2012 in het teken gestaan van verregaande reorganisatie en hervorming van de organisatie. Gedurende 2012 is een grondige analyse gemaakt met het doel te komen tot een reductie van 1/3 van de kosten waarmee Aluchemie zich weer concurrerend kan opstellen ten opzichte van vergelijkbare bedrijven in de wereld. Er zijn 42 besparingsinitiatieven gestart die gedurende 2012 en 2013 tot stand moeten komen en bijdragen tot een competitief Aluchemie. Naast genoemde besparingsinitiatieven wordt ook gericht geïnvesteerd in modernisering 3. Unfortunately, the contract with our client Nordural in Iceland was not extended in June. Many container operations on site such as loading and moving, as well as transport movements, are no longer required as a result. Partly because of this, it has been decided to downsize the Harbour team from 7 to 4 employees per shift. 4. The time has come after many years to say Goodbye to the white Harbour Building. It was at the end of its useful life and the employees have moved into the brick building in the Harbour. 5. A footpath on the existing guard wall has been designed in collaboration with the port s boatmen (Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht). This has made the boatmen s work safer and has also created a second emergency evacuation route for personnel working on the pitch ships. 6. One project underway in the Harbour at the moment is loading anodes using a loading cage, which considerably reduces the chance of trapping hands and fingers Finance/IT The world economic situation did not improve in 2012 compared with the previous year, and unfortunately the prospects for the coming year show no signs of getting better yet. The proposed production level has stabilised at approximately 370,000 tonnes per annum. After the costsaving programme started in 2011, 2012 saw far-reaching reorganisation and restructuring of the company. It is Aluchemie s intention to once again become competitive compared with similar companies throughout the world, so a thorough analysis with the purpose of reducing costs by one-third was carried out in The intention is to start 42 cost-saving initiatives in 2012 and 2013 and so contribute to a competitive Aluchemie. In addition to these initiatives, there is also investment in modernising the information system, the organisational set-up and the working methods ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 18

19 Innovatie Op het gebied van innovaties heeft Aluchemie ook in 2012 niet stilgezeten. We lichten hieronder drie grote projecten toe: 1. Aangezien Aluchemie er alles aan doet om blootstelling aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK s) voor haar medewerkers zo klein mogelijk te houden, is zij samen met de huidige leverancier op zoek gegaan naar alternatieven voor de huidige steenkoolteerpek. In 2012 zijn tests gedaan met een soort pek waarin minder oplosmiddelen gebruikt zijn. Bij dit type pek verdampen de gassen uit de pek later in het proces. De blootstelling voor mensen in de Massa/ Vormerij neemt hierdoor beduidend af. De kleinere hoeveelheid dampen die vervolgens vrijkomt in de ovens, wordt door de nieuwe rookgasreinigers keurig afgevangen en gereinigd. Op deze manier kunnen de mensen in de Massa/Vomerij op termijn wellicht met minder Persoonlijke Beschermingsmiddelen werken, zodat de werkomstandigheden voor hen flink zullen verbeteren. Een andere werkwijze waarbij de blootstelling aan PAK s sterk verminderd, is door cokes en pek bij een lagere temperatuur te mengen. Hierdoor ontsnappen de vluchtige gassen ook pas tijdens het calcineren in de ovens. Aluchemie doet er alles aan om een kenniscentrum te worden op het gebied van gezondere bindmiddelen voor cokes. De situatie bij Aluchemie leent zich goed voor het uitvoeren van tests zonder dat de productie hiervan hinder ondervindt. Door de goede samenwerking tussen logistiek, productie en de test teams is deze situatie uniek binnen Rio Tinto. 2. Om kosten te besparen en flexibeler om te kunnen gaan met de huidige en toekomstige anodenformaten, wordt gekeken naar een meer duurzame wijze van ovenbouw en stookproces. De ovens van Aluchemie zijn groot en bevatten naast dikke hoofdmuren en dunnere zijmuren ook veel vulcokes om te zorgen dat de anoden zo goed mogelijk ingepakt en gecalcineerd kunnen worden. Al dit materiaal moet verwarmd worden en dit kost veel energie. Gekeken wordt nu naar een ander soort vulcokes die lichter is en beter geleid. Verder ligt een concept klaar om zonder hoofdmuren te stoken, zodat in de lengte meer verschillende anodenformaten in de ovens passen. Dit idee zit in de conceptfase en zal in de loop van 2013 verder worden uitgewerkt. Cokessilo s 3. AP60 is het nieuwste codeformaat anoden dat Aluchemie produceert voor een Rio Tinto plant Canada. In februari 2013 is hun smelter opgestart. Dit is de officiële eindstreep van een project dat jaren geleden is begonnen. En wat betreft innovatie op het gebied van anoden die de kosten bij de klant verlagen en de CO2 voetafdruk verkleinen is het volgende grote project alweer gestart. Samen met een externe partij wordt gekeken naar alternatieven voor de huidige cokes. Hierover verwachten wij in het verslag van 2013 meer te kunnen vertellen. Innovation Aluchemie was active in the field of innovation in 2012 as well. Here are some details of three major projects: 1. As Aluchemie is doing all it can to keep its employees exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) as low as possible, it is searching with its current supplier for alternatives to the coal-tar pitch it uses at the moment. A type of pitch that contains fewer solvents was tested in The gases evaporate from this type later on in the process, so the exposure of people in the Paste Plant/Moulding Plant is significantly reduced. The smaller amount of vapour that is subsequently released in the furnaces is extracted and cleaned by the new fume treatment plants. Personnel in the Paste Plant/ Moulding Plant will probably be able to work with less personal protection equipment later on, which will mean a considerable improvement in their working conditions. Another method of working that strongly reduces exposure to PAHs is mixing coke and pitch at a lower temperature, as a result of which volatile gases are released only during calcining in the furnaces. Aluchemie is making strenuous efforts to become a centre of knowledge in the field of healthier binders for coke. The situation at Aluchemie lends itself well to performing tests without hampering production. The good collaboration between logistics, production and the test teams make this a unique situation within Rio Tinto. 2. More sustainable firing processes and ways of constructing furnaces are being investigated to save costs and to cope more flexibly with current and future sizes of anode. Aluchemie s furnaces are large, and in addition to having thick main walls and thin sidewalls contain much packing coke to ensure that the anodes are packed in as well as possible and can be properly calcined. All of this has to be heated up, which consumes a great deal of energy. Research is being carried out into a different type of packing coke that is lighter and more conductive. In addition, a concept has been drawn up for firing without main walls, so that more anodes of different sizes can be fitted in along the length of the furnaces. This idea is still in the draft stage and will be worked out during AP60 is the latest type of anode that Aluchemie manufactures for a Rio Tinto plant in Canada. Their smelter started up in February This is the official culmination of a project that began some years ago. The next major project involving innovation in the field of anodes that lower clients costs and reduce the CO2 footprint is already underway. An external party is helping in the search for alternatives to the coke that is being used at present, and we hope to tell you more about this in the 2013 report ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 19

20 Community Maatschappelijke dag Aluchemie doet haar best een goede buur te zijn voor omliggende bedrijven en nabijgelegen gemeenten. Dit doet zij onder meer door open communicatie met belanghebbenden, via persberichten in lokale media en aankondigingen voorafgaand aan werkzaamheden, zodat omwonenden zich niet nodeloos ongerust maken als bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden (onschadelijke) rook zichtbaar is boven het bedrijf. Een aantal voorbeelden van activiteiten die in 2012 hebben plaatsgevonden: Maatschappelijke Dag: In september hebben medewerkers en hun gezinsleden (40 mensen in totaal), de handen uit de mouwen gestoken bij Zorgboerderij Moed en Vertrouwen in Spijkenisse. Na een ochtend hard werken, mag het resultaat er zijn: een stuk bestrating naar de paardenstal zo goed als klaar, een nieuwe picknickbank en een nieuwe zaagbok in elkaar gezet, een groot, nieuw kippenhok zo goed als af, vele kisten aardappels gerooid, een grote schuur/kantine volledige in de lijnolie gezet, Schoolkinderen bezoeken Aluchemie een groot deel van de moestuin ontdaan van kniehoog onkruid. De beheerder van de zorgboerderij was zeer te spreken over de inzet van de Aluchemisten. Ook wethouder Dick van der Schaaf van Spijkenisse bedankt alle medewerkers tijdens de lunch voor hun inzet en enthousiasme. Aluchemie heeft deze Maatschappelijke Dag georganiseerd om een zinvolle bijdrage te leveren aan haar meest nabij gelegen gemeente. Een groot deel van de medewerkers komt uit Spijkenisse en zet zich dagelijks in bij Aluchemie. Aluchemie bedankt ook de Gemeente Spijkenisse voor de voorbereidende werkzaamheden en sponsoring. Bezoeken basisschoolleerlingen: Aluchemie heeft in haar doelstellingen o.a. opgenomen om contacten met scholen uit de regio uit te breiden om zodoende jongeren te interesseren voor een technische opleiding. Nieuw is dat dit ook basisscholen betreft. Er is namelijk aangetoond dat steeds minder kinderen een technische opleiding kiezen en dit zal op termijn een probleem gaan geven in de regio Botlek. Om dit te ondervangen vindt Aluchemie het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd, liefst nog voor hun Cito-toets, op de hoogte te brengen van de diverse mogelijkheden van het werken in de industrie. En die mogelijkheden zijn wellicht niet bekend bij kinderen in de groepen 7 en 8. Daarom zijn in juni 48 kinderen uit groep 7&8 van basisschool De Duif en in Community Aluchemie does its best to be a good neighbour to companies in the surrounding area and to neighbouring municipalities. How it manages to do this includes communication with stakeholders, press reports in the local media and announcements preceding work, so that people in the vicinity do not become unnecessarily concerned if, for example, smoke (which is harmless) is released and becomes visible above the plant. Here are some examples of activities that took place in 2012: Social Day: Employees and their families (40 people in all) rolled up their sleeves in September at the Moed en Vertrouwen care farm in Spijkenisse. The impressive results after a morning s hard work were: a length of paving to the stables was as good as ready, a new picnic bench and a new saw bench were assembled, a big new chicken coop was as good as finished, many boxes of potatoes were picked, a large barn/canteen was completely treated with linseed oil, a large part of the vegetable garden was cleared of kneehigh weeds. The care farm manager was full of praise for the efforts of the Aluchemie personnel. During lunch, Municipality of Spijkenisse s Alderman Dick van der Schaaf thanked all the employees for their efforts and enthusiasm. Aluchemie organised the Social Day in order to make a meaningful contribution to the municipality nearest to it. A large proportion of the employees come from Spijkenisse and work at Aluchemie on a daily basis. The company also thanked the Municipality of Spijkenisse for its preparatory work and sponsorship. Visits by primary school pupils: Aluchemie s objectives include broadening contacts with schools in the region so as to interest young people in technical education. What is new is that primary schools are also involved. It has been shown that fewer and fewer children are choosing technical subjects, and in time that will become a problem in the Botlek area. In order to cope with this, Aluchemie believes it is important to make children aware while they are still young, preferably before their Cito tests, of the many opportunities for working in this industry. Children in Years 7 and 8 are probably not aware of these opportunities, which is why 48 children in those years at De Duif school in Spijkenisse visited Aluchemie in June. This was followed by a visit in November by 37 children from De Horst school in the same town. They first attended an interactive lesson about technology at Aluchemie, and were then divided into small groups to make supervised visits to the Port, the Technical Service and the furnace control room. A model of a furnace was used to explain how the calcining process works. The presentations were intended to link up with the lessons in technology and other subjects that the pupils have at school. Socially-responsible team outing to the Food Bank: Thirteen employees from the HR and HSEQ & BI (Health/ Safety/Environment/Quality and Process Improvement) departments rolled up their sleeves at the Spijkenisse Food Bank. After an introduction to what the food bank does and for whom it is intended, it was decided who would pack which products and how much of each would be in each ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 20

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

EMAS, een stap dichter bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

EMAS, een stap dichter bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen EMAS, een stap dichter bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Prof. dr. Sandra Rousseau Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen CEDON Brussel, 4 oktober 2016 Sustainable development

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart DIRECTIE 2 M AN AG EMENT TE AM 2 ADM INISTRATIE & AUTO M ATISERING 3 KW ALITEITSZORG 1 PERSO NEEL & ORG ANISATIE 1 LOG ISTIEK 1 INKOOP

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) 1 Wie ben ik? 2 Enschede plant 150 Acre facility located in the East part of the Netherlands, close to the German border Capacity: PCR:

Nadere informatie

Duurzaamheid in Business context

Duurzaamheid in Business context Duurzaamheid in Business context 2 Voorbeelden waarde creatie (B2C & B2B) Maarten ten Houten Sustainability Manager Global Marketing Duurzaamheidsdialoog 5 maart 2014 HEINEKEN - Truly Global Presence >165

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag Sustainability Report

Maatschappelijk Verslag Sustainability Report ALUCHEMIE Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2010 Inhoud Contents Introductie Introduction 03 HSE (Gezondheid, Veiligheid & Milieu) Health, Safety & Environment 04 Milieu Environment 09 P&O

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011 Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid Moerdijk, 30 Juni 2011 Annemarie van der Rest Manager Health, Safety and Environmental Affairs Shell Nederland

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Hoe zinvol is herziening van ISO 9001? Onderzoeksresultaten over het effect van eerdere versies van ISO 9001 en van de certificatiepraktijk

Hoe zinvol is herziening van ISO 9001? Onderzoeksresultaten over het effect van eerdere versies van ISO 9001 en van de certificatiepraktijk Hoe zinvol is herziening van ISO 9001? Onderzoeksresultaten over het effect van eerdere versies van ISO 9001 en van de certificatiepraktijk Dr. ir. Henk de Vries, hvries@rsm.nl Basak Manders, bmanders@rsm.nl

Nadere informatie

Milieuzorg voor contractors. Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent

Milieuzorg voor contractors. Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent Milieuzorg voor contractors Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent Onze grootste uitdaging Werken aan een duurzame toekomst Wij zijn mede de oorzaak van het milieuprobleem maar wij werken

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Presentatie TCO. SER Workshop. 28 mei Den Haag

Presentatie TCO. SER Workshop. 28 mei Den Haag Presentatie TCO SER Workshop 28 mei Den Haag Korte introductie 2 Marc van der Steen Project Manager Brabant, Stichting Zero Emissie Busvervoer Elisabeth van Opstall TCO Binnenvaart Principe TCO 3 Total

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES Pagina: 1 van 5 Inleiding Naast de regels en procedures die Harsco Infrastructure B.V. heeft opgesteld hebben een aantal van onze klanten aanvullende veiligheidseisen en procedures. Als je voor onze opdrachtgever

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres . VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (Danish and Belgian info) Nationale identificatie:

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

Infrabel. Setting up a PMO management program in a changing environment. ADM 20 February 2017 Marlene Klompenhouwer Gonda Storms

Infrabel. Setting up a PMO management program in a changing environment. ADM 20 February 2017 Marlene Klompenhouwer Gonda Storms Leadership in Organizational Project Management Infrabel Setting up a PMO management program in a changing environment ADM 20 February 2017 Marlene Klompenhouwer Gonda Storms 1 Agenda The challenge: Need

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS GENERAL SALES APPLICATION TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS Revision and repair of hydraulics Already 50 years of experience in repairing hydraulic components. We are especially

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Statistische steekproeven in juist perspectief

Statistische steekproeven in juist perspectief Statistische steekproeven in juist perspectief Inhoudsopgave Naheffingsaanslag in eerste aanleg en eindresultaat Een praktijkvoorbeeld Omkering van de bewijslast Onze werkwijze Streekproef als vast onderdeel

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Voorzorg is niet onredelijk WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Kindermobieltjes en voorzorg Child warning over mobile phones Parents should ensure their children use mobile phones

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

Instruction project completion report

Instruction project completion report Instruction project completion report The project completion report is in fact a final progress report providing a comparison between the start of the project and the situation at the end of the project.

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Japo Ouwerkerk Media Rakkers, 17 januari 2012 Social Benefit Storytelling in Practice

Japo Ouwerkerk Media Rakkers, 17 januari 2012 Social Benefit Storytelling in Practice Japo Ouwerkerk Media Rakkers, 17 januari 2012 Social Benefit Storytelling in Practice Agenda 1. Introductie 2. What drives the world: Globale trends in Voedingsmiddelenwereld 3. Drives what we do: Intro

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Lia Donkers, managing director Transmural Network Astrid van der Bas, programme leader Patient as Partner Content Movie 1 The Gouda situation

Nadere informatie

反 省. Hansei: Voorwaarde voor continue verbetering. Murielle Van Haesendonck Teamleider

反 省. Hansei: Voorwaarde voor continue verbetering. Murielle Van Haesendonck Teamleider 反 省 Hansei: Voorwaarde voor continue verbetering Murielle Van Haesendonck Teamleider BZIO-groep Revalidatie ziekenhuis: Imbo 125 Sp-bedden en uitgebreide ambulante werking Woonzorgcentrum: Het verhaal

Nadere informatie