Cijfervergelijking examencijfers. Afdeling Onderwijsvergelijking Versie: 2.0 Datum: Februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cijfervergelijking examencijfers. Afdeling Onderwijsvergelijking Versie: 2.0 Datum: Februari 2014"

Transcriptie

1 Cijfervergelijking examencijfers Afdeling Onderwijsvergelijking Versie: 2.0 Datum: Februari 2014

2 Inhoud Inleiding... 4 België (Vlaanderen)... 7 Bulgarije... 8 Cyprus... 9 Denemarken Duitsland Europees Baccalaureat Estland Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland IJsland International Baccalaureate Italië Kroatië Letland Liechtenstein Litouwen

3 Luxemburg Malta Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovenië Slowakije Spanje Tsjechië Verenigd Koninkrijk Zweden Zwitserland

4 Inleiding Cijfersystemen tussen landen kunnen sterk verschillen. Zelfs wanneer eenzelfde cijferschaal wordt gebruikt, kan de achterliggende cijfercultuur totaal anders zijn. Om dit beter in kaart te brengen heeft de Nuffic een onderzoek uitgevoerd naar de vergelijkbaarheid van middelbare schoolcijfers in Europa. In eerste instantie was dit onderzoek bedoeld om te komen tot een lijst aan de hand waarvan buitenlandse middelbareschooldiploma s kunnen worden geïdentificeerd waarvan het eindcijfer overeenkomt met het Nederlandse gemiddelde van 8 of hoger. Wanneer dit het geval is komt men in aanmerking voor vrijstelling van de loting door de Dienst Uitvoering Onderwijs. De verdere verwerking van de toen verkregen statistische gegevens heeft geresulteerd in dit overzicht. De huidige (tweede) versie is aangevuld met de volgende landen: Ierland, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden en het Europees Baccalaureaat. Tijdens dit onderzoek is gestreefd naar het gebruiken van statistische informatie over de cijferverdeling op nationaal niveau in het buitenland. Deze informatie is echter niet altijd beschikbaar. In voorkomende gevallen heeft de Nuffic op basis van (beperktere) gegevens uit de eigen databases geprobeerd om statistisch onderbouwde vergelijkingen van buitenlandse cijfers met Nederlandse cijfers te maken. Hoewel deze gegevens mogelijkerwijs niet altijd een representatieve steekproef vormen van de werkelijke cijferverdeling op nationaal niveau in het betreffende land, komt de cijfercultuur hier in grote lijnen wel uit naar voren. Het is desalniettemin het streven om de tot op heden verzamelde gegevens uit te breiden, om de betrouwbaarheid te vergroten. Wanneer de gegevens zijn verkregen middels een steekproef, dan is dit in het onderstaande overzicht aangegeven met een *. In een enkel geval is de cijfercultuur van een heel land (België) afgeleid uit die van een deel van het land (Vlaanderen). Methodiek De buitenlandse examensystemen kunnen grofweg in twee categorieën worden verdeeld; er wordt in een samenhangend vakkenpakket examen gedaan hetgeen een gemiddeld eindexamencijfer oplevert, of een land kent een systeem waarbij voor de verschillende examenvakken alleen losse cijfers worden behaald. In onze methodiek hebben we voor beide systemen de Nederlandse statistische gegevens op nationaal niveau verzameld. Er is dus vastgesteld welk percentage van de leerlingen welk gemiddelde heeft behaald voor het vwo-examen, en welk percentage een bepaald eindexamencijfer in een los vak heeft behaald. Vervolgens is gekeken welke cijfers in het buitenland met deze percentages corresponderen. Indien voorhanden werd de voorkeur gegeven aan een vergelijking van de percentages van het losse cijfer, zelfs wanneer ook een gemiddeld cijfer werd toegekend. Om de schijn van een al te grote nauwkeurigheid te vermijden, is er voor gekozen om de Nederlandse cijferverdeling op te delen in blokken die de hele cijfers vertegenwoordigen. Het bereik van 9,5 10 staat dan voor het cijfer 10, het bereik van 8,5 9,4 voor het cijfer 9, en zo verder. In de vergelijkingen worden alleen de voldoende cijfers uit de cijferschalen meegenomen. De gebruikte methodiek is gebaseerd op dezelfde principes die in de ECTS grading table worden toegepast (zie ECTS users guide 2009, p.40). Per land worden een vergelijking in grafieken, een grading table en een informatieblok gegeven. In het informatieblok staat per land het volgende beschreven: 4

5 - Diplomanaam van het buitenlands diploma dat vergelijkbaar is met het vwo-diploma. - met welk cijfersysteem wordt er gewerkt en wat geldt als voldoende. - betreft het een gemiddelde van alle examencijfers (vakkenpakket) of losse cijfers. - Een grading table waarmee een vergelijking tussen twee cijfersystemen kan worden gemaakt. Met een * is aangegeven dat de gegevens zijn verkregen op basis van een steekproef. Dit is eveneens in het informatieblok vermeld. Gebruik grafiek In het overzicht is per land een grafiek gegeven. Afhankelijk van de aard van de statistische gegevens, betreft dit een grafiek van het gemiddelde of van de losse cijfers. Naast deze grafiek is de relevante Nederlandse grafiek geplaatst, zodat er een lineaire vergelijking kan worden gemaakt. Zo kan, bij benadering, een goede indicatie van de waarde van een bepaald buitenlands cijfer in Nederlandse termen worden bepaald. Het is doorgaans niet nodig de vergelijking nauwkeuriger te maken. Wanneer dit toch gewenst is kan dit eventueel middels een grading table. Gebruik grading tables Wanneer de grading tables van twee landen bekend zijn kunnen overeenkomende percentages met elkaar worden vergeleken. Een grading table wordt van bovenaf gebruikt. Wanneer men wil weten met welk Nederlands equivalent het buitenlands cijfer overeenkomt, worden van bovenaf de percentages van de verschillende cijfercategorieën binnen 5

6 land X bij elkaar opgeteld, net zolang totdat men in de categorie van het te vergelijken cijfer uitkomt. Vervolgens wordt hetzelfde gedaan voor het Nederlandse cijfer. Hierbij wordt gekeken wanneer het percentage corresponderend met het te vergelijken cijfer uit land X wordt benaderd. Bijvoorbeeld; In Roemenië heeft betrokkene een 8,66 behaald. Om te bepalen met welk cijfer de Roemeense 8,66 ongeveer correspondeert in Nederlandse termen, ronden we dit eerst af tot een 9. Dan tellen we de Roemeense percentages voor de cijfers 10 en 9 bij elkaar op: 9.2% + 35% = 44,2%. Voor het Nederlandse equivalent zoeken we, van bovenaf, het percentage dat de Roemeense 44.2% benadert. Als we de percentages van de Nederlandse cijfers 10, 9 en 8 optellen komen we tot 10,2%, hetgeen nog veel te laag is. Tellen we het cijfer 7 mee, dan komen we op 50,8 %, wat veel dichter in de buurt van de 44,2% ligt. Een Roemeense 8,66 komt dus ongeveer overeen met het cijfer 7 in Nederland. Reikwijdte van het onderzoek De Nuffic wil nogmaals de kanttekening plaatsen dat een volledig onderbouwde vergelijking van cijfers in sommige gevallen niet kan worden gegeven, en dat sommige vergelijkingen tot op zekere hoogte arbitrair zijn. Aan de andere kant zijn de verschillen in cijfercultuur tussen landen soms zo groot dat onze methodiek in ieder geval geschikt lijkt om te kunnen corrigeren voor de grootste discrepanties tussen de statistische verdeling van cijfers binnen de gebruikte cijferschalen, eventueel ook voor cijfers die niet afkomstig zijn uit de nationale eindexamens. In dit opzicht is Nederland (samen met België) een land dat zich aan de extreme kant van het spectrum bevindt, met veruit de laagste percentages hoge cijfers van Europa. 6

7 België (Vlaanderen) Diploma van Secundair Onderwijs (studierichting Algemeen Secundair Onderwijs). Het hier getoonde systeem van 1 op 100 komt het meest voor. De cijfers kunnen tevens in een schaal van 1 op 10, 1 op 20 of in percentages worden gegeven. Het is aan de school hier een keuze in te maken. Vanwege het ontbreken van centraal verzamelde gegevens is er gekozen voor een steekproef van de losse cijfers. 7

8 Bulgarije Diploma za Sredno Obrazovanie Cijfersysteem van 2 tot 6, waarbij 3 geldt als de laagste voldoende en 6 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddeld cijfer op de eindlijst, vermeld op het diploma. 8

9 Cyprus Apolytirio Cijfersysteem van 1 tot 20, waarbij 10 geldt als de laagste voldoende en 20 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddeld cijfer op de eindlijst, vermeld op de cijferlijst. 9

10 Denemarken Bevis for Højere Forberedelseseksamen(HF) / (STX)Studentereksamen in één van de vier academische programma s. Cijfers van 2 tot 12, waarbij 2 geldt als laagste voldoende en 12 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddeld cijfer op de eindlijst, vermeld op de cijferlijst. 10

11 Duitsland Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife Cijfers van 6 tot 1, waarbij 4 geldt als de laagste voldoende en 1 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddeld cijfer op de eindlijst, vermeld achter durchschnittnote op de cijferlijst. 11

12 Europees Baccalaureat Diploma van het Europees Baccalaureat/ European Baccalaureate Certificate/ Diplôme du Baccalaureat Européen/ Europäisches Abiturzeugnis Gemiddelde in procenten, waarbij 60 als de laagste voldoende geldt en 100 als hoogst haalbare gemiddelde. Gemiddelde op de eindlijst. Het gemiddelde staat vermeld op de cijferlijst. 12

13 Estland Gümnaasiumi lõputunnistus Cijfers van 1 tot 100, waarbij 20 als de laagste voldoende geldt en 100 als hoogst haalbare cijfer. Gemiddelde op de eindlijst van ten minste 5 examens (schoolexamens en/of staatsexamens). Het gemiddelde staat niet expliciet vermeld, een gemiddelde over 5 vakken dient zelf uitgerekend te worden. 13

14 Finland Ylioppilastutkinto Cijfers van 0 tot 7, waarbij 2 geldt als de laagste voldoende en 7 als het hoogst haalbare cijfer. Losse cijfers. De betekenis van de cijfers staat vermeld op de cijferlijst, het corresponderende cijfer is als volgt: Betekenis Cijfer Laudatur (L) 7 Eximia Cum Laude Approbatur (E) 6 Magna Cum Laude Approbatur (M) 5 Cum Laude Approbatur (C) 4 Lubenter Approbatur (B) 3 Approbatur (A) 2 14

15 Frankrijk Diplôme du Baccalauréat Général Cijfers van 1 tot 20, waarbij 10 geldt als de laagste voldoende en 20 als het hoogst haalbare cijfer. Op het diploma en de cijferlijst staat de vermelding (mention) vermeld. Betekenis In cijfers Mention très bien zeer goed 16 of > Mention bien goed 14 - < 16 Mention assez bien tamelijk goed 12 - < 14 Sans mention voldoende < 12 Gemiddeld cijfer op de eindlijst, vermeld als mention op het diploma. 15

16 Griekenland Apolytirio Vanaf 2011 is het Bebaiosi Prosbasis (Access Certificate) niet meer verplicht voor toelating tot het hoger onderwijs in Griekenland. Cijfers van 0 tot 20, waarbij 20 het hoogst haalbare cijfer is en de laagste voldoende een 10. Gemiddelde op de eindlijst, zoals gegeven op het Apolytirio. 16

17 Hongarije Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány Cijfers van 0 tot 100, waarbij 20 geldt als de laagste voldoende en 100 als het hoogst haalbare cijfer. Dit beoordelingssysteem geldt zowel voor Ordinary Level als Advanced Level. Losse cijfers op Ordinary Level (középszintű) of Advanced Level (emelt szintű). Er dient in 5 vakken examen te worden gedaan, 4 hiervan liggen vast (Hongaarse taal en literatuur, wiskunde, geschiedenis en een tweede moderne vreemde taal). Afhankelijk van de toelatingseisen voor de vervolgstudie wordt een vak op Ordinary Level (középszintű) of Advanced Level (emelt szintű) gevolgd. 17

18 Ierland Leaving Certificate met ten minste 6 vakken, waarvan 2 op Higher Level. Letter- en cijfercombinatie (A1 A2 B1- B2- B3- C1- C2- C3 D1 D2- D3 E- F- NG) waarbij A/B/C vergelijkbaar is met het vwo-niveau. De D geldt als laagste voldoende op Ordinary Level, voor het Higher Level is dit de C. Het hoogst haalbare cijfer is A1. Losse cijfers. Er dient in 6 vakken examen te worden gedaan. 18

19 IJsland Stúdentspróf Cijfers van 1 tot 10, waarbij 5 geldt als de laagste voldoende en 10 als het hoogst haalbare cijfer. Losse cijfers. Er wordt in gemiddeld 13 vakken examen gedaan, het aantal vakken kan variëren van 10 tot 16 vakken. 19

20 International Baccalaureate IB Diploma Cijfers van 0 tot 7, waarbij 2 als de laagste voldoende geldt en 7 als het hoogst haalbare cijfer. Losse cijfers. Het IB Diploma kan met een maximum aantal punten van 45 punten behaald worden. Hierbij zijn ook maximaal 3 punten opgeteld die worden toegekend voor de IB kernvakken (Extended Essay, Theory of Knowledge en Creativity, Action, Service). Het is echter interessanter om te zien hoe de losse cijfers zich verhouden. 20

21 Italië Diploma di Superamento dell Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore (van het onderwijstype liceo) Cijfers van 0 tot 100, waarbij 60 als de laagste voldoende geldt en 100 met lof (lode) als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddelde op de eindlijst. Het cijfer staat op de eindlijst vermeld. 21

22 Kroatië Grading table (gebruik zie p. 5): Svjedodžba o državnoj maturi Cijfers van 1 tot 5 waarbij 2 geldt als de laagste voldoende en 5 als het hoogst haalbare cijfer: Losse cijfers. Er wordt in 3 verplichte vakken examen gedaan: Kroatische taal, wiskunde en een moderne vreemde taal. Daarnaast is er keuze uit 0 tot 6 keuzevakken. 22

23 Letland Atestats par visparejo videjo izglitibu De centrale examens kennen een beoordelingssysteem van A t/m F, waarbij A de hoogst haalbare beoordeling is en F de laagste. Losse cijfers. 23

24 Liechtenstein Grading table (gebruik zie p. 5): Matura Cijfers van 1 tot 6 waarbij 4 geldt als de laagste voldoende voor het gemiddelde en 6 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddelde op de eindlijst, vermoedelijk vermeld op de eindlijst. 24

25 Litouwen Brandos Atestatas Grading Table (gebruik zie p.5): Cijfers van 1 tot 10 waarbij 4 geldt als de laagste voldoende en 10 als het hoogst haalbare cijfer. De centrale examens kennen een beoordelingssysteem van 1-100, waarbij 100 de hoogst haalbare beoordeling. Deze wordt toegekend aan de top 1% van een bepaald jaar. In deze schaal is 50 de laagste voldoende. Gemiddelde op de eindlijst, welke berekend wordt aan de hand van de afgelegde staatsexamens. 25

26 Luxemburg Certificat de Fin d'etudes secondaires Cijfers van 1 tot 60, waarbij 30 als de laagste voldoende geldt en 60 als het hoogst haalbare cijfer. Mention Moyenne générale pondérée Excellent Grading Table (gebruik zie p.5): Très bien Bien punten Assez bien geen Gemiddelde op de eindlijst, vermeld op de cijferlijst. 26

27 Malta Matriculation Certificate Cijfers van 0 tot 100, waarbij 44 de laagste voldoende is en 100 als hoogste cijfer telt. Het gemiddelde wordt gegeven in letters. Omdat dit niet specifiek genoeg is, baseren wij ons op de cijfers. Gemiddelde op de eindlijst. 27

28 Noorwegen Vitnemal for Videregaende Skole Cijfers van 2 tot 6, waarbij 2 geldt als laagste voldoende en 6 als hoogst haalbare cijfer. Gemiddelde op de eindlijst. Het gemiddelde dient uitgerekend te worden. 28

29 Oostenrijk Reifeprüfungszeugnis De cijfers 1 t/m 5, waarbij 1 het hoogst te behalen cijfer is, worden uitgedrukt in de beoordelingen: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), genügend (4) en nicht genügnend (5). Een Reifeprüfungszeugnis kan worden behaald met, van hoog naar laag, de kwalificaties Ausgezeichneter Erfolg, Guter Erfolg en Bestanden. De Reifeprüfungszeugnis omvat ten minste 4 vakken. Om Ausgezeichneter Erfolg te behalen dient er vaker een sehr gut (1) dan een gut (2) te worden behaald en moet elke befriedigend (3) worden gecompenseerd met een sehr gut (1). Gemiddelde op de eindlijst. 29

30 Polen Matura Grading Table (gebruik zie p.5): Cijfers van 1 tot 100%, waarbij 30% geldt als laagste voldoende en 100% het hoogst haalbare cijfer is. Losse cijfers welke zijn uitgedrukt in scoringsklassen. Deze stanine scores worden gegeven in procenten. 30

31 Portugal Diploma do Ensino Secundario Cijfers van 1 tot 20, waarbij 10 geldt als laagste voldoende en 20 als hoogst haalbare cijfer. Losse cijfers, gegeven in hele getallen. 31

32 Roemenië Diploma de Bacalaureat Cijfers van 1 tot 10, waarbij 6 geldt als laagste voldoende en 10 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddelde op de eindlijst, vermeld op de cijferlijst. 32

33 Slovenië Matura Cijfers (in 5 vakken) van 1 tot 8 voor Higher Level (in max. 3 vakken), cijfer van 1 5 voor Basic Level. De 2 geldt als laagste voldoende en respectievelijk de 8 en de 5 als hoogste cijfer. Gemiddelde (de som van alle vakken) op de eindlijst. Het gemiddelde staat op de cijferlijst. 33

34 Slowakije Vysvedcenie o maturitnej skúške Het examen bevat een extern en intern gedeelte. Voor wat betreft het externe gedeelte dient een minimale score van 33% te zijn behaald. Het hoogst te behalen cijfer is 100%. Losse cijfers op basis van de gegevens van vier extern geëxamineerde vakken. De becijfering van het interne examen is niet meegenomen in de berekening. 34

35 Spanje Diploma de Bachiller Cijfers van 1 tot 10, waarbij 5 de laagste voldoende is en 10 als hoogste cijfer telt. Gemiddelde op de eindlijst, vermeld op de cijferlijst (note de expedient). 35

36 Tsjechië Vysvědčení o maturitní zkoušce In cijfers Omschrijving Betekenis 1 Výborný Uitstekend 2 Chvalitebný Loffelijk 3 Dobrý Goed 4 Dostatečný Voldoende 5 Nedostatecný Onvoldoende Losse cijfers van vier of vijf examens (waaronder Tsjechisch en een moderne vreemde taal als verplichte vakken). Aan elke beschrijving kennen we een cijfer toe volgens onderstaand schema: Omschrijving Betekenis Cijfer Výborným Uitstekend 4 Chvalitebným Loffelijk 3 Dobrým Goed 2 Dostatečným Voldoende 1 Nedostatecný Onvoldoende 0 36

37 Verenigd Koninkrijk General Certificate of Education Advanced Level Cijfers van A* tot en met U, waarbij E de laagste voldoende is en A* als hoogste cijfer telt. Losse cijfers. 37

38 Zweden Slutbetyg från Gymnasieskolan Grading table (gebruik zie p. 5) Het gemiddelde (Genomsnittligt betygspoäng) wordt gegeven in cijfers van 1 tot 20. Gemiddelde op de eindlijst. Het gemiddelde dient uitgerekend te worden Voor elk vak wordt een betyg (waardering) gegeven. Deze waardering correspondeert met een score: Het betyg wordt vermenigvuldigd met de bijbehorende score. Het totaal wordt vervolgens gedeeld door het totaal aantal punten (te vinden onder elevensstudieplan). 38

39 Zwitserland Maturity Certificate/Maturitätszeugnis/Maturiätsausweis/ Certificat de Maturité Cijfers van 1 tot 6, waarbij 4 de laagste voldoende is en 6 als hoogste cijfer telt. De cijfers worden gegeven in halve cijfers. Losse cijfers. Er wordt in 7 vakken examen gedaan, daarnaast tellen de cijfers voor de afstudeerscriptie, het vak Sport, het Schwerpunktfach en het Ergänzungsfach mee. Het exact aantal vakken kan verschillen per eindlijst. 39

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data *

POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data * A ARTIKELEN POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data * Jaap Dronkers ** Samenvatting In deze bijdrage

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Albanië Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Albanië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Expat, wanneer ben je het?

Expat, wanneer ben je het? w Rapport Expat, wanneer ben je het? Een afbakening van in het buitenland geboren werknemers op basis van loon Jeroen Ooijevaar Lona Verkooijen CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Trendrapport Computer en

Trendrapport Computer en Trendrapport Computer en Internetgebruik Een Nederlands en Europees perspectief 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 21 00 AE Enschede T. +31 (0) 3 21 F. +31 (0) 3 2 TRENDRAPPORT

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Colofon Titel PIAAC:

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie

LESSEN VOOR HET VLAAMS ARBEIDSMARKTBELEID UIT DE ADULT SKILL SURVEY (PIAAC)

LESSEN VOOR HET VLAAMS ARBEIDSMARKTBELEID UIT DE ADULT SKILL SURVEY (PIAAC) FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN LESSEN VOOR HET VLAAMS ARBEIDSMARKTBELEID UIT DE ADULT SKILL SURVEY (PIAAC) Dr. Sarah Vansteenkiste Prof. Dr. Marijke Verbruggen Prof. Dr. Anneleen Forrier Prof.

Nadere informatie

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad

FNV Bondgenoten. Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad FNV Bondgenoten Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Het oprichten van een EOR 6 Hoofdstuk 2: De EOR-overeenkomst 10 Hoofdstuk 3: Het juridisch kader van een Europese

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

Normering met een vaardigheidsschaal, zoals bij Rekentoets VO en COE

Normering met een vaardigheidsschaal, zoals bij Rekentoets VO en COE Normering met een vaardigheidsschaal, zoals bij Rekentoets VO en COE December 2012 1. Doel van normering met een vaardigheidsschaal Zoals gebruikelijk bij examens, worden bij de rekentoetsen VO en de centraal

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen SAMENVATTING Dit verslag gaat over de vraag hoe leerprocessen die plaatsvinden buiten het officiële circuit van onderwijs- en opleidingsinstellingen (het formeel onderwijs) beter herkenbaar kunnen worden

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

HOE VROEGER, HOE BETER?

HOE VROEGER, HOE BETER? Masterthesis Onderwijskunde HOE VROEGER, HOE BETER? Een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Renske Naber 1717693 Eerste lezer: Dr. R. Maslowski Tweede lezer: Dr. W. M. Lowie & Dr.

Nadere informatie

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties?

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties? Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties? Eva Feron en Trudie Schils Economics of Education, Universiteit Maastricht Januari 2015 Dit onderzoek kwam

Nadere informatie

Kan het onderwijs in Nederland efficiënter?

Kan het onderwijs in Nederland efficiënter? 2015 Scientific Paper Kan het onderwijs in Nederland efficiënter? Een technische internationale analyse Mark Groen CBS Kan het onderwijs in Nederland efficiënter? 3 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Model 5 3.

Nadere informatie

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Annette Roest Anne Marike Lokhorst Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Kernvaardigheden in Nederland

Kernvaardigheden in Nederland Kernvaardigheden in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Willem Houtkoop (ecbo), Jim Allen (ROA), Marieke Buisman (ecbo), Didier Fouarge (ROA) en Rolf van der Velden

Nadere informatie

Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool?

Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool? Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool? Effecten van vroeg vreemde talenonderwijs op de moedertaal en de leerprestaties in de vreemde taal: review van de onderzoeksliteratuur Wat weten we over

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Zo zijn we niet getrouwd

Zo zijn we niet getrouwd Zo zijn we niet getrouwd Een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap Eliane Smits van Waesberghe Iris Sportel Lisanne Drost Esther van Eijk Elja Diepenbrock

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie