Cijfervergelijking examencijfers. Afdeling Onderwijsvergelijking Versie: 2.0 Datum: Februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cijfervergelijking examencijfers. Afdeling Onderwijsvergelijking Versie: 2.0 Datum: Februari 2014"

Transcriptie

1 Cijfervergelijking examencijfers Afdeling Onderwijsvergelijking Versie: 2.0 Datum: Februari 2014

2 Inhoud Inleiding... 4 België (Vlaanderen)... 7 Bulgarije... 8 Cyprus... 9 Denemarken Duitsland Europees Baccalaureat Estland Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland IJsland International Baccalaureate Italië Kroatië Letland Liechtenstein Litouwen

3 Luxemburg Malta Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovenië Slowakije Spanje Tsjechië Verenigd Koninkrijk Zweden Zwitserland

4 Inleiding Cijfersystemen tussen landen kunnen sterk verschillen. Zelfs wanneer eenzelfde cijferschaal wordt gebruikt, kan de achterliggende cijfercultuur totaal anders zijn. Om dit beter in kaart te brengen heeft de Nuffic een onderzoek uitgevoerd naar de vergelijkbaarheid van middelbare schoolcijfers in Europa. In eerste instantie was dit onderzoek bedoeld om te komen tot een lijst aan de hand waarvan buitenlandse middelbareschooldiploma s kunnen worden geïdentificeerd waarvan het eindcijfer overeenkomt met het Nederlandse gemiddelde van 8 of hoger. Wanneer dit het geval is komt men in aanmerking voor vrijstelling van de loting door de Dienst Uitvoering Onderwijs. De verdere verwerking van de toen verkregen statistische gegevens heeft geresulteerd in dit overzicht. De huidige (tweede) versie is aangevuld met de volgende landen: Ierland, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden en het Europees Baccalaureaat. Tijdens dit onderzoek is gestreefd naar het gebruiken van statistische informatie over de cijferverdeling op nationaal niveau in het buitenland. Deze informatie is echter niet altijd beschikbaar. In voorkomende gevallen heeft de Nuffic op basis van (beperktere) gegevens uit de eigen databases geprobeerd om statistisch onderbouwde vergelijkingen van buitenlandse cijfers met Nederlandse cijfers te maken. Hoewel deze gegevens mogelijkerwijs niet altijd een representatieve steekproef vormen van de werkelijke cijferverdeling op nationaal niveau in het betreffende land, komt de cijfercultuur hier in grote lijnen wel uit naar voren. Het is desalniettemin het streven om de tot op heden verzamelde gegevens uit te breiden, om de betrouwbaarheid te vergroten. Wanneer de gegevens zijn verkregen middels een steekproef, dan is dit in het onderstaande overzicht aangegeven met een *. In een enkel geval is de cijfercultuur van een heel land (België) afgeleid uit die van een deel van het land (Vlaanderen). Methodiek De buitenlandse examensystemen kunnen grofweg in twee categorieën worden verdeeld; er wordt in een samenhangend vakkenpakket examen gedaan hetgeen een gemiddeld eindexamencijfer oplevert, of een land kent een systeem waarbij voor de verschillende examenvakken alleen losse cijfers worden behaald. In onze methodiek hebben we voor beide systemen de Nederlandse statistische gegevens op nationaal niveau verzameld. Er is dus vastgesteld welk percentage van de leerlingen welk gemiddelde heeft behaald voor het vwo-examen, en welk percentage een bepaald eindexamencijfer in een los vak heeft behaald. Vervolgens is gekeken welke cijfers in het buitenland met deze percentages corresponderen. Indien voorhanden werd de voorkeur gegeven aan een vergelijking van de percentages van het losse cijfer, zelfs wanneer ook een gemiddeld cijfer werd toegekend. Om de schijn van een al te grote nauwkeurigheid te vermijden, is er voor gekozen om de Nederlandse cijferverdeling op te delen in blokken die de hele cijfers vertegenwoordigen. Het bereik van 9,5 10 staat dan voor het cijfer 10, het bereik van 8,5 9,4 voor het cijfer 9, en zo verder. In de vergelijkingen worden alleen de voldoende cijfers uit de cijferschalen meegenomen. De gebruikte methodiek is gebaseerd op dezelfde principes die in de ECTS grading table worden toegepast (zie ECTS users guide 2009, p.40). Per land worden een vergelijking in grafieken, een grading table en een informatieblok gegeven. In het informatieblok staat per land het volgende beschreven: 4

5 - Diplomanaam van het buitenlands diploma dat vergelijkbaar is met het vwo-diploma. - met welk cijfersysteem wordt er gewerkt en wat geldt als voldoende. - betreft het een gemiddelde van alle examencijfers (vakkenpakket) of losse cijfers. - Een grading table waarmee een vergelijking tussen twee cijfersystemen kan worden gemaakt. Met een * is aangegeven dat de gegevens zijn verkregen op basis van een steekproef. Dit is eveneens in het informatieblok vermeld. Gebruik grafiek In het overzicht is per land een grafiek gegeven. Afhankelijk van de aard van de statistische gegevens, betreft dit een grafiek van het gemiddelde of van de losse cijfers. Naast deze grafiek is de relevante Nederlandse grafiek geplaatst, zodat er een lineaire vergelijking kan worden gemaakt. Zo kan, bij benadering, een goede indicatie van de waarde van een bepaald buitenlands cijfer in Nederlandse termen worden bepaald. Het is doorgaans niet nodig de vergelijking nauwkeuriger te maken. Wanneer dit toch gewenst is kan dit eventueel middels een grading table. Gebruik grading tables Wanneer de grading tables van twee landen bekend zijn kunnen overeenkomende percentages met elkaar worden vergeleken. Een grading table wordt van bovenaf gebruikt. Wanneer men wil weten met welk Nederlands equivalent het buitenlands cijfer overeenkomt, worden van bovenaf de percentages van de verschillende cijfercategorieën binnen 5

6 land X bij elkaar opgeteld, net zolang totdat men in de categorie van het te vergelijken cijfer uitkomt. Vervolgens wordt hetzelfde gedaan voor het Nederlandse cijfer. Hierbij wordt gekeken wanneer het percentage corresponderend met het te vergelijken cijfer uit land X wordt benaderd. Bijvoorbeeld; In Roemenië heeft betrokkene een 8,66 behaald. Om te bepalen met welk cijfer de Roemeense 8,66 ongeveer correspondeert in Nederlandse termen, ronden we dit eerst af tot een 9. Dan tellen we de Roemeense percentages voor de cijfers 10 en 9 bij elkaar op: 9.2% + 35% = 44,2%. Voor het Nederlandse equivalent zoeken we, van bovenaf, het percentage dat de Roemeense 44.2% benadert. Als we de percentages van de Nederlandse cijfers 10, 9 en 8 optellen komen we tot 10,2%, hetgeen nog veel te laag is. Tellen we het cijfer 7 mee, dan komen we op 50,8 %, wat veel dichter in de buurt van de 44,2% ligt. Een Roemeense 8,66 komt dus ongeveer overeen met het cijfer 7 in Nederland. Reikwijdte van het onderzoek De Nuffic wil nogmaals de kanttekening plaatsen dat een volledig onderbouwde vergelijking van cijfers in sommige gevallen niet kan worden gegeven, en dat sommige vergelijkingen tot op zekere hoogte arbitrair zijn. Aan de andere kant zijn de verschillen in cijfercultuur tussen landen soms zo groot dat onze methodiek in ieder geval geschikt lijkt om te kunnen corrigeren voor de grootste discrepanties tussen de statistische verdeling van cijfers binnen de gebruikte cijferschalen, eventueel ook voor cijfers die niet afkomstig zijn uit de nationale eindexamens. In dit opzicht is Nederland (samen met België) een land dat zich aan de extreme kant van het spectrum bevindt, met veruit de laagste percentages hoge cijfers van Europa. 6

7 België (Vlaanderen) Diploma van Secundair Onderwijs (studierichting Algemeen Secundair Onderwijs). Het hier getoonde systeem van 1 op 100 komt het meest voor. De cijfers kunnen tevens in een schaal van 1 op 10, 1 op 20 of in percentages worden gegeven. Het is aan de school hier een keuze in te maken. Vanwege het ontbreken van centraal verzamelde gegevens is er gekozen voor een steekproef van de losse cijfers. 7

8 Bulgarije Diploma za Sredno Obrazovanie Cijfersysteem van 2 tot 6, waarbij 3 geldt als de laagste voldoende en 6 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddeld cijfer op de eindlijst, vermeld op het diploma. 8

9 Cyprus Apolytirio Cijfersysteem van 1 tot 20, waarbij 10 geldt als de laagste voldoende en 20 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddeld cijfer op de eindlijst, vermeld op de cijferlijst. 9

10 Denemarken Bevis for Højere Forberedelseseksamen(HF) / (STX)Studentereksamen in één van de vier academische programma s. Cijfers van 2 tot 12, waarbij 2 geldt als laagste voldoende en 12 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddeld cijfer op de eindlijst, vermeld op de cijferlijst. 10

11 Duitsland Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife Cijfers van 6 tot 1, waarbij 4 geldt als de laagste voldoende en 1 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddeld cijfer op de eindlijst, vermeld achter durchschnittnote op de cijferlijst. 11

12 Europees Baccalaureat Diploma van het Europees Baccalaureat/ European Baccalaureate Certificate/ Diplôme du Baccalaureat Européen/ Europäisches Abiturzeugnis Gemiddelde in procenten, waarbij 60 als de laagste voldoende geldt en 100 als hoogst haalbare gemiddelde. Gemiddelde op de eindlijst. Het gemiddelde staat vermeld op de cijferlijst. 12

13 Estland Gümnaasiumi lõputunnistus Cijfers van 1 tot 100, waarbij 20 als de laagste voldoende geldt en 100 als hoogst haalbare cijfer. Gemiddelde op de eindlijst van ten minste 5 examens (schoolexamens en/of staatsexamens). Het gemiddelde staat niet expliciet vermeld, een gemiddelde over 5 vakken dient zelf uitgerekend te worden. 13

14 Finland Ylioppilastutkinto Cijfers van 0 tot 7, waarbij 2 geldt als de laagste voldoende en 7 als het hoogst haalbare cijfer. Losse cijfers. De betekenis van de cijfers staat vermeld op de cijferlijst, het corresponderende cijfer is als volgt: Betekenis Cijfer Laudatur (L) 7 Eximia Cum Laude Approbatur (E) 6 Magna Cum Laude Approbatur (M) 5 Cum Laude Approbatur (C) 4 Lubenter Approbatur (B) 3 Approbatur (A) 2 14

15 Frankrijk Diplôme du Baccalauréat Général Cijfers van 1 tot 20, waarbij 10 geldt als de laagste voldoende en 20 als het hoogst haalbare cijfer. Op het diploma en de cijferlijst staat de vermelding (mention) vermeld. Betekenis In cijfers Mention très bien zeer goed 16 of > Mention bien goed 14 - < 16 Mention assez bien tamelijk goed 12 - < 14 Sans mention voldoende < 12 Gemiddeld cijfer op de eindlijst, vermeld als mention op het diploma. 15

16 Griekenland Apolytirio Vanaf 2011 is het Bebaiosi Prosbasis (Access Certificate) niet meer verplicht voor toelating tot het hoger onderwijs in Griekenland. Cijfers van 0 tot 20, waarbij 20 het hoogst haalbare cijfer is en de laagste voldoende een 10. Gemiddelde op de eindlijst, zoals gegeven op het Apolytirio. 16

17 Hongarije Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány Cijfers van 0 tot 100, waarbij 20 geldt als de laagste voldoende en 100 als het hoogst haalbare cijfer. Dit beoordelingssysteem geldt zowel voor Ordinary Level als Advanced Level. Losse cijfers op Ordinary Level (középszintű) of Advanced Level (emelt szintű). Er dient in 5 vakken examen te worden gedaan, 4 hiervan liggen vast (Hongaarse taal en literatuur, wiskunde, geschiedenis en een tweede moderne vreemde taal). Afhankelijk van de toelatingseisen voor de vervolgstudie wordt een vak op Ordinary Level (középszintű) of Advanced Level (emelt szintű) gevolgd. 17

18 Ierland Leaving Certificate met ten minste 6 vakken, waarvan 2 op Higher Level. Letter- en cijfercombinatie (A1 A2 B1- B2- B3- C1- C2- C3 D1 D2- D3 E- F- NG) waarbij A/B/C vergelijkbaar is met het vwo-niveau. De D geldt als laagste voldoende op Ordinary Level, voor het Higher Level is dit de C. Het hoogst haalbare cijfer is A1. Losse cijfers. Er dient in 6 vakken examen te worden gedaan. 18

19 IJsland Stúdentspróf Cijfers van 1 tot 10, waarbij 5 geldt als de laagste voldoende en 10 als het hoogst haalbare cijfer. Losse cijfers. Er wordt in gemiddeld 13 vakken examen gedaan, het aantal vakken kan variëren van 10 tot 16 vakken. 19

20 International Baccalaureate IB Diploma Cijfers van 0 tot 7, waarbij 2 als de laagste voldoende geldt en 7 als het hoogst haalbare cijfer. Losse cijfers. Het IB Diploma kan met een maximum aantal punten van 45 punten behaald worden. Hierbij zijn ook maximaal 3 punten opgeteld die worden toegekend voor de IB kernvakken (Extended Essay, Theory of Knowledge en Creativity, Action, Service). Het is echter interessanter om te zien hoe de losse cijfers zich verhouden. 20

21 Italië Diploma di Superamento dell Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore (van het onderwijstype liceo) Cijfers van 0 tot 100, waarbij 60 als de laagste voldoende geldt en 100 met lof (lode) als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddelde op de eindlijst. Het cijfer staat op de eindlijst vermeld. 21

22 Kroatië Grading table (gebruik zie p. 5): Svjedodžba o državnoj maturi Cijfers van 1 tot 5 waarbij 2 geldt als de laagste voldoende en 5 als het hoogst haalbare cijfer: Losse cijfers. Er wordt in 3 verplichte vakken examen gedaan: Kroatische taal, wiskunde en een moderne vreemde taal. Daarnaast is er keuze uit 0 tot 6 keuzevakken. 22

23 Letland Atestats par visparejo videjo izglitibu De centrale examens kennen een beoordelingssysteem van A t/m F, waarbij A de hoogst haalbare beoordeling is en F de laagste. Losse cijfers. 23

24 Liechtenstein Grading table (gebruik zie p. 5): Matura Cijfers van 1 tot 6 waarbij 4 geldt als de laagste voldoende voor het gemiddelde en 6 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddelde op de eindlijst, vermoedelijk vermeld op de eindlijst. 24

25 Litouwen Brandos Atestatas Grading Table (gebruik zie p.5): Cijfers van 1 tot 10 waarbij 4 geldt als de laagste voldoende en 10 als het hoogst haalbare cijfer. De centrale examens kennen een beoordelingssysteem van 1-100, waarbij 100 de hoogst haalbare beoordeling. Deze wordt toegekend aan de top 1% van een bepaald jaar. In deze schaal is 50 de laagste voldoende. Gemiddelde op de eindlijst, welke berekend wordt aan de hand van de afgelegde staatsexamens. 25

26 Luxemburg Certificat de Fin d'etudes secondaires Cijfers van 1 tot 60, waarbij 30 als de laagste voldoende geldt en 60 als het hoogst haalbare cijfer. Mention Moyenne générale pondérée Excellent Grading Table (gebruik zie p.5): Très bien Bien punten Assez bien geen Gemiddelde op de eindlijst, vermeld op de cijferlijst. 26

27 Malta Matriculation Certificate Cijfers van 0 tot 100, waarbij 44 de laagste voldoende is en 100 als hoogste cijfer telt. Het gemiddelde wordt gegeven in letters. Omdat dit niet specifiek genoeg is, baseren wij ons op de cijfers. Gemiddelde op de eindlijst. 27

28 Noorwegen Vitnemal for Videregaende Skole Cijfers van 2 tot 6, waarbij 2 geldt als laagste voldoende en 6 als hoogst haalbare cijfer. Gemiddelde op de eindlijst. Het gemiddelde dient uitgerekend te worden. 28

29 Oostenrijk Reifeprüfungszeugnis De cijfers 1 t/m 5, waarbij 1 het hoogst te behalen cijfer is, worden uitgedrukt in de beoordelingen: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), genügend (4) en nicht genügnend (5). Een Reifeprüfungszeugnis kan worden behaald met, van hoog naar laag, de kwalificaties Ausgezeichneter Erfolg, Guter Erfolg en Bestanden. De Reifeprüfungszeugnis omvat ten minste 4 vakken. Om Ausgezeichneter Erfolg te behalen dient er vaker een sehr gut (1) dan een gut (2) te worden behaald en moet elke befriedigend (3) worden gecompenseerd met een sehr gut (1). Gemiddelde op de eindlijst. 29

30 Polen Matura Grading Table (gebruik zie p.5): Cijfers van 1 tot 100%, waarbij 30% geldt als laagste voldoende en 100% het hoogst haalbare cijfer is. Losse cijfers welke zijn uitgedrukt in scoringsklassen. Deze stanine scores worden gegeven in procenten. 30

31 Portugal Diploma do Ensino Secundario Cijfers van 1 tot 20, waarbij 10 geldt als laagste voldoende en 20 als hoogst haalbare cijfer. Losse cijfers, gegeven in hele getallen. 31

32 Roemenië Diploma de Bacalaureat Cijfers van 1 tot 10, waarbij 6 geldt als laagste voldoende en 10 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddelde op de eindlijst, vermeld op de cijferlijst. 32

33 Slovenië Matura Cijfers (in 5 vakken) van 1 tot 8 voor Higher Level (in max. 3 vakken), cijfer van 1 5 voor Basic Level. De 2 geldt als laagste voldoende en respectievelijk de 8 en de 5 als hoogste cijfer. Gemiddelde (de som van alle vakken) op de eindlijst. Het gemiddelde staat op de cijferlijst. 33

34 Slowakije Vysvedcenie o maturitnej skúške Het examen bevat een extern en intern gedeelte. Voor wat betreft het externe gedeelte dient een minimale score van 33% te zijn behaald. Het hoogst te behalen cijfer is 100%. Losse cijfers op basis van de gegevens van vier extern geëxamineerde vakken. De becijfering van het interne examen is niet meegenomen in de berekening. 34

35 Spanje Diploma de Bachiller Cijfers van 1 tot 10, waarbij 5 de laagste voldoende is en 10 als hoogste cijfer telt. Gemiddelde op de eindlijst, vermeld op de cijferlijst (note de expedient). 35

36 Tsjechië Vysvědčení o maturitní zkoušce In cijfers Omschrijving Betekenis 1 Výborný Uitstekend 2 Chvalitebný Loffelijk 3 Dobrý Goed 4 Dostatečný Voldoende 5 Nedostatecný Onvoldoende Losse cijfers van vier of vijf examens (waaronder Tsjechisch en een moderne vreemde taal als verplichte vakken). Aan elke beschrijving kennen we een cijfer toe volgens onderstaand schema: Omschrijving Betekenis Cijfer Výborným Uitstekend 4 Chvalitebným Loffelijk 3 Dobrým Goed 2 Dostatečným Voldoende 1 Nedostatecný Onvoldoende 0 36

37 Verenigd Koninkrijk General Certificate of Education Advanced Level Cijfers van A* tot en met U, waarbij E de laagste voldoende is en A* als hoogste cijfer telt. Losse cijfers. 37

38 Zweden Slutbetyg från Gymnasieskolan Grading table (gebruik zie p. 5) Het gemiddelde (Genomsnittligt betygspoäng) wordt gegeven in cijfers van 1 tot 20. Gemiddelde op de eindlijst. Het gemiddelde dient uitgerekend te worden Voor elk vak wordt een betyg (waardering) gegeven. Deze waardering correspondeert met een score: Het betyg wordt vermenigvuldigd met de bijbehorende score. Het totaal wordt vervolgens gedeeld door het totaal aantal punten (te vinden onder elevensstudieplan). 38

39 Zwitserland Maturity Certificate/Maturitätszeugnis/Maturiätsausweis/ Certificat de Maturité Cijfers van 1 tot 6, waarbij 4 de laagste voldoende is en 6 als hoogste cijfer telt. De cijfers worden gegeven in halve cijfers. Losse cijfers. Er wordt in 7 vakken examen gedaan, daarnaast tellen de cijfers voor de afstudeerscriptie, het vak Sport, het Schwerpunktfach en het Ergänzungsfach mee. Het exact aantal vakken kan verschillen per eindlijst. 39

Landenlijst DUO (na advisering EP-Nuffic) Studiejaar 2016-2017. voor Europese (EU, EER en Zwitserland) diploma s en IB-diploma

Landenlijst DUO (na advisering EP-Nuffic) Studiejaar 2016-2017. voor Europese (EU, EER en Zwitserland) diploma s en IB-diploma Landenlijst DUO (na advisering EP-Nuffic) Studiejaar 2016-2017 voor Europese (EU, EER en Zwitserland) diploma s en IB-diploma vastgesteld op 8 oktober 2015 door de Nederlandse universiteiten (LAO) t.b.v.

Nadere informatie

Diploma s die toelating geven tot Nederlandstalige bachelor programma s *.

Diploma s die toelating geven tot Nederlandstalige bachelor programma s *. Diploma s die toelating geven tot Nederlandstalige bachelor programma s *. Internationale diploma s Europees Baccalaureaat International Baccalaureate Diploma Alleen het IB Diploma geeft toelating. IB

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn SEPA incasso s Workshop LKvV - november 2014 Workshop SEPA Over Congressus Incasso stappenplan SEPA Terminologie Mandaten Tijdlijn Over Congressus Over Congressus Website, ledenadministratie en financiën

Nadere informatie

HET NIEUWS. 4 Klasse voor leraren

HET NIEUWS. 4 Klasse voor leraren HET NIEUWS Vanaf 1 juli wordt België gedurende zes maanden voorzitter van de Europese Unie (EU) *** Door de invoering van de Eur 4 Klasse voor leraren BEELD VAN DE MAAND [LITOUWEN] Kotelet Kraziai, een

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2011

Berekening zorgtoeslag 2011 Berekening zorgtoeslag 2011 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

Europese vergelijking systemen van volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid

Europese vergelijking systemen van volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid Europese vergelijking systemen van volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid Dr. Maurice de Greef Prof. dr. Mien Segers 06-2016 Maastricht University, Educational Research & Development (ERD) School

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2016

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2016 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2016 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Data Only Tarieven en voorwaarden

Data Only Tarieven en voorwaarden Data Only en voorwaarden D at u m 2 5 j un i 2 01 5 V ers i e 1. 2 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Snelheid upgrade... 3 1.3 Boven bundel tarieven... 3 1.4 SMS tarieven...

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34233 28 november 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z,

Nadere informatie

het Nederlandse dse spoor?

het Nederlandse dse spoor? 08 e08 Hoe druk is 0h het nu werkelijk op het Nederlandse dse spoor? Het Nederlandse spoorgebruik in vergelijking met de rest van de EU-27 Pascal Ramaekers, Tessa de Wit en Maarten Pouwels Publicatiedatum

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35 Posttarieven 2012 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte producten.

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inhoud Wat is Eduroam?... 3 Internationaal... 3 Eduroam op Nyenrode... 4 Eduroam instellen op jouw apparaat... 5 IPhone (IOS7 en hoger)... 6 Ipad (IOS7 en hoger)...

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid First results of a study into social policies for divorced families in the United States Mandatory parenting plans, mediation and parental divorce education Het ouderschapsplan

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33704 29 november 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk 169401-113162-Z,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee België Bulgarije Cyprus Denemarken 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u van 1/11 tot 1/3 enkel in tunnel bij Antwerpen tol op "Storebæltsbroen" en "Øresundsbroen" Liefkenshoektunnel: 4,60-5,50 naargelang

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015

Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015 Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015 International Week March 9-13 Info about Mobility Study Training Projects Student Conferences kood International Activity 2 Buitenlandse mobiliteit

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015 Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen International Days 2015 Op Erasmus gaan: wereldwijde mogelijkheden Binnen Europa: 32 landen: 28 EU landen, Turkije, IJsland, Noorwegen, FYROM

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU?

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen gaan in tweetallen aan de slag en krijgen een werkblad. Welk land hoort bij de omschrijving? Elke lidstaat van

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile, Bizz Mobile+ en Bizz Mobile XL Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team, Bizz Mobile Team+ en Bizz Mobile Team XL Bizz

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE)

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) COASI 102 ASIE 53 ELARG 98 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: PROTOCOL

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites #sweep2013 Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites Brussel, 14 april 2014 In 2013 bleek uit een gezamenlijke, door de Europese Commissie gecoördineerde

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Opdracht 1: Gebruik kaart 1: Europa; Landen en hoofdsteden. Opdracht 2: Gebruik kaart 2: Europa; Wateren en gebergten.

Opdracht 1: Gebruik kaart 1: Europa; Landen en hoofdsteden. Opdracht 2: Gebruik kaart 2: Europa; Wateren en gebergten. 0 1 Werkblad: Geografie van Europa. Opdracht 1: Gebruik kaart 1: Europa; Landen en hoofdsteden. -a-geef de landen van Europa allemaal een eigen kleurtje. (je mag dezelfde kleur vaker gebruiken) -b-zet

Nadere informatie

Mercedes-Benz MobiloVan. Uw mobiliteit is onze drijfveer.

Mercedes-Benz MobiloVan. Uw mobiliteit is onze drijfveer. Mercedes-Benz MobiloVan. Uw mobiliteit is onze drijfveer. Wij houden u mobiel. 30 jaar lang. Met uw Citan, Sprinter of Vito blijft u altijd mobiel dankzij de standaard mobiliteitsgarantie Mercedes-Benz

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

Voorwaarden Shape formules

Voorwaarden Shape formules Voorwaarden Shape formules Shape is niet compatibel met de tariefplannen Mobile Business, One Office Voice Pack of One Office Full Pack. - De ontdekkingspromo geeft 2 korting op de formules Ultimate, International

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

S O L D E N IN EUROPA. Een gids van het Europees Centrum voor de Consument

S O L D E N IN EUROPA. Een gids van het Europees Centrum voor de Consument S O L D E N IN EUROPA Een gids van het Europees Centrum voor de Consument Europese gids over de soldenn Sommige periodes in het jaar zijn ideaal om enkele solden mee te pikken tijdens een buitenlandse

Nadere informatie

Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316. E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud.

Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316. E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316 Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud.nl Heusden 14 april 2015, Beste Stad klant, Wij zijn verheugd te melden dat

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling?

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling? Klantenservice Productinformatie: Welke producten gebruikt Picture On The Wall. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een besteling. Bestellen en retourneren: Veel gestelde vragen. Verzendkosten.

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,30 extra Rabo GoldCard 6,85 extra Rabo WereldPas 1,95 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

HIP Buitenlandse nummers

HIP Buitenlandse nummers HIP Buitenlandse nummers Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Buitenlandse nummers... 3 1.1 Inkomende oproepen... 3 1.2 Uitgaande oproepen... 3 1.3 Belangrijk: Nooddiensten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys INHOUD 1. Algemene kennis over de EU 2. Wat ging eraan vooraf 3. Structuur 4. Totstandkoming wetten De Europese Unie: 500 miljoen mensen 27 landen EU-landen Kandidaat-EU-landen

Nadere informatie

'' ( % %$ # ) "& & * %+ +, "& #$ $ " # % " & ' - " &"'& *.& +$ ( ) ( * ( + # (# * -. ( )&' "& +/ # /0 1 # $ 1 " -+ 2 $ 3 3 4 ( 2 ) 3 (( 2 3 (#

'' ( % %$ # ) & & * %+ +, & #$ $  # %  & ' -  &'& *.& +$ ( ) ( * ( + # (# * -. ( )&' & +/ # /0 1 # $ 1  -+ 2 $ 3 3 4 ( 2 ) 3 (( 2 3 (# ! #$%$ & '' ( % %$ # ) & & * %+! # +, & #$ $ # % & ' - &'& *.& +$ ( ) ( * ( + ((, # (# * -. ( )&' & +/ # /0 1 # $ 1 0, && -+ 2 $ 3 3 4 ( 2 ) 3 (( 2 3 (# 1 2' -0 ' (2 ' $ (' -/ ( '' & 0 5+66/78 ) 8 + 0,

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Beleid voor internationale sponsoring. 1 april 2015 Amway

Beleid voor internationale sponsoring. 1 april 2015 Amway Beleid voor internationale sponsoring 1 april 2015 Amway Beleid voor internationale sponsoring Dit beleid geldt per 1 april 2015 voor alle Europese markten (België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland,

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW i Service Card De houder van een geldige BMW i Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde gebruiker

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Oktober 2014 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Kortcyclische arbeid, Op de teller!

Kortcyclische arbeid, Op de teller! Kortcyclische arbeid, Op de teller! 1 Doel Doel van dit instrument is inzicht bieden in de prevalentie (mate van voorkomen) en de effecten van kortcylische arbeid. Dit laat toe een duidelijke definiëring

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

- Voor bestellingen in België retourneert u uw horloge naar de kleinhandelaar die u aanduidde bij de check-out.

- Voor bestellingen in België retourneert u uw horloge naar de kleinhandelaar die u aanduidde bij de check-out. WEBSHOP FAQ RODANIA GARANTIE Heb ik garantie? U hebt garantie op uw Rodania-horloge voor alle fabricatiefouten gedurende een periode van twee jaar, vanaf de datum van eerste aankoop. U vindt de garantiekaart

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F.

Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F. Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F. Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F. Opdrachten (algemeen) Vrachtbrieven: Voor iedere opdracht binnen Nederland wordt

Nadere informatie

Welkom in de wereld van DHL. Inhoud

Welkom in de wereld van DHL. Inhoud Transittijden en tarieven Day Definite-services 2014 DHL Express 2 Welkom in de wereld van DHL DHL Express geeft u direct inzicht in de standaardtarieven en doorlooptijden die van toepassing zijn op uw

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie