Cijfervergelijking examencijfers. Afdeling Onderwijsvergelijking Versie: 2.0 Datum: Februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cijfervergelijking examencijfers. Afdeling Onderwijsvergelijking Versie: 2.0 Datum: Februari 2014"

Transcriptie

1 Cijfervergelijking examencijfers Afdeling Onderwijsvergelijking Versie: 2.0 Datum: Februari 2014

2 Inhoud Inleiding... 4 België (Vlaanderen)... 7 Bulgarije... 8 Cyprus... 9 Denemarken Duitsland Europees Baccalaureat Estland Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland IJsland International Baccalaureate Italië Kroatië Letland Liechtenstein Litouwen

3 Luxemburg Malta Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovenië Slowakije Spanje Tsjechië Verenigd Koninkrijk Zweden Zwitserland

4 Inleiding Cijfersystemen tussen landen kunnen sterk verschillen. Zelfs wanneer eenzelfde cijferschaal wordt gebruikt, kan de achterliggende cijfercultuur totaal anders zijn. Om dit beter in kaart te brengen heeft de Nuffic een onderzoek uitgevoerd naar de vergelijkbaarheid van middelbare schoolcijfers in Europa. In eerste instantie was dit onderzoek bedoeld om te komen tot een lijst aan de hand waarvan buitenlandse middelbareschooldiploma s kunnen worden geïdentificeerd waarvan het eindcijfer overeenkomt met het Nederlandse gemiddelde van 8 of hoger. Wanneer dit het geval is komt men in aanmerking voor vrijstelling van de loting door de Dienst Uitvoering Onderwijs. De verdere verwerking van de toen verkregen statistische gegevens heeft geresulteerd in dit overzicht. De huidige (tweede) versie is aangevuld met de volgende landen: Ierland, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden en het Europees Baccalaureaat. Tijdens dit onderzoek is gestreefd naar het gebruiken van statistische informatie over de cijferverdeling op nationaal niveau in het buitenland. Deze informatie is echter niet altijd beschikbaar. In voorkomende gevallen heeft de Nuffic op basis van (beperktere) gegevens uit de eigen databases geprobeerd om statistisch onderbouwde vergelijkingen van buitenlandse cijfers met Nederlandse cijfers te maken. Hoewel deze gegevens mogelijkerwijs niet altijd een representatieve steekproef vormen van de werkelijke cijferverdeling op nationaal niveau in het betreffende land, komt de cijfercultuur hier in grote lijnen wel uit naar voren. Het is desalniettemin het streven om de tot op heden verzamelde gegevens uit te breiden, om de betrouwbaarheid te vergroten. Wanneer de gegevens zijn verkregen middels een steekproef, dan is dit in het onderstaande overzicht aangegeven met een *. In een enkel geval is de cijfercultuur van een heel land (België) afgeleid uit die van een deel van het land (Vlaanderen). Methodiek De buitenlandse examensystemen kunnen grofweg in twee categorieën worden verdeeld; er wordt in een samenhangend vakkenpakket examen gedaan hetgeen een gemiddeld eindexamencijfer oplevert, of een land kent een systeem waarbij voor de verschillende examenvakken alleen losse cijfers worden behaald. In onze methodiek hebben we voor beide systemen de Nederlandse statistische gegevens op nationaal niveau verzameld. Er is dus vastgesteld welk percentage van de leerlingen welk gemiddelde heeft behaald voor het vwo-examen, en welk percentage een bepaald eindexamencijfer in een los vak heeft behaald. Vervolgens is gekeken welke cijfers in het buitenland met deze percentages corresponderen. Indien voorhanden werd de voorkeur gegeven aan een vergelijking van de percentages van het losse cijfer, zelfs wanneer ook een gemiddeld cijfer werd toegekend. Om de schijn van een al te grote nauwkeurigheid te vermijden, is er voor gekozen om de Nederlandse cijferverdeling op te delen in blokken die de hele cijfers vertegenwoordigen. Het bereik van 9,5 10 staat dan voor het cijfer 10, het bereik van 8,5 9,4 voor het cijfer 9, en zo verder. In de vergelijkingen worden alleen de voldoende cijfers uit de cijferschalen meegenomen. De gebruikte methodiek is gebaseerd op dezelfde principes die in de ECTS grading table worden toegepast (zie ECTS users guide 2009, p.40). Per land worden een vergelijking in grafieken, een grading table en een informatieblok gegeven. In het informatieblok staat per land het volgende beschreven: 4

5 - Diplomanaam van het buitenlands diploma dat vergelijkbaar is met het vwo-diploma. - met welk cijfersysteem wordt er gewerkt en wat geldt als voldoende. - betreft het een gemiddelde van alle examencijfers (vakkenpakket) of losse cijfers. - Een grading table waarmee een vergelijking tussen twee cijfersystemen kan worden gemaakt. Met een * is aangegeven dat de gegevens zijn verkregen op basis van een steekproef. Dit is eveneens in het informatieblok vermeld. Gebruik grafiek In het overzicht is per land een grafiek gegeven. Afhankelijk van de aard van de statistische gegevens, betreft dit een grafiek van het gemiddelde of van de losse cijfers. Naast deze grafiek is de relevante Nederlandse grafiek geplaatst, zodat er een lineaire vergelijking kan worden gemaakt. Zo kan, bij benadering, een goede indicatie van de waarde van een bepaald buitenlands cijfer in Nederlandse termen worden bepaald. Het is doorgaans niet nodig de vergelijking nauwkeuriger te maken. Wanneer dit toch gewenst is kan dit eventueel middels een grading table. Gebruik grading tables Wanneer de grading tables van twee landen bekend zijn kunnen overeenkomende percentages met elkaar worden vergeleken. Een grading table wordt van bovenaf gebruikt. Wanneer men wil weten met welk Nederlands equivalent het buitenlands cijfer overeenkomt, worden van bovenaf de percentages van de verschillende cijfercategorieën binnen 5

6 land X bij elkaar opgeteld, net zolang totdat men in de categorie van het te vergelijken cijfer uitkomt. Vervolgens wordt hetzelfde gedaan voor het Nederlandse cijfer. Hierbij wordt gekeken wanneer het percentage corresponderend met het te vergelijken cijfer uit land X wordt benaderd. Bijvoorbeeld; In Roemenië heeft betrokkene een 8,66 behaald. Om te bepalen met welk cijfer de Roemeense 8,66 ongeveer correspondeert in Nederlandse termen, ronden we dit eerst af tot een 9. Dan tellen we de Roemeense percentages voor de cijfers 10 en 9 bij elkaar op: 9.2% + 35% = 44,2%. Voor het Nederlandse equivalent zoeken we, van bovenaf, het percentage dat de Roemeense 44.2% benadert. Als we de percentages van de Nederlandse cijfers 10, 9 en 8 optellen komen we tot 10,2%, hetgeen nog veel te laag is. Tellen we het cijfer 7 mee, dan komen we op 50,8 %, wat veel dichter in de buurt van de 44,2% ligt. Een Roemeense 8,66 komt dus ongeveer overeen met het cijfer 7 in Nederland. Reikwijdte van het onderzoek De Nuffic wil nogmaals de kanttekening plaatsen dat een volledig onderbouwde vergelijking van cijfers in sommige gevallen niet kan worden gegeven, en dat sommige vergelijkingen tot op zekere hoogte arbitrair zijn. Aan de andere kant zijn de verschillen in cijfercultuur tussen landen soms zo groot dat onze methodiek in ieder geval geschikt lijkt om te kunnen corrigeren voor de grootste discrepanties tussen de statistische verdeling van cijfers binnen de gebruikte cijferschalen, eventueel ook voor cijfers die niet afkomstig zijn uit de nationale eindexamens. In dit opzicht is Nederland (samen met België) een land dat zich aan de extreme kant van het spectrum bevindt, met veruit de laagste percentages hoge cijfers van Europa. 6

7 België (Vlaanderen) Diploma van Secundair Onderwijs (studierichting Algemeen Secundair Onderwijs). Het hier getoonde systeem van 1 op 100 komt het meest voor. De cijfers kunnen tevens in een schaal van 1 op 10, 1 op 20 of in percentages worden gegeven. Het is aan de school hier een keuze in te maken. Vanwege het ontbreken van centraal verzamelde gegevens is er gekozen voor een steekproef van de losse cijfers. 7

8 Bulgarije Diploma za Sredno Obrazovanie Cijfersysteem van 2 tot 6, waarbij 3 geldt als de laagste voldoende en 6 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddeld cijfer op de eindlijst, vermeld op het diploma. 8

9 Cyprus Apolytirio Cijfersysteem van 1 tot 20, waarbij 10 geldt als de laagste voldoende en 20 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddeld cijfer op de eindlijst, vermeld op de cijferlijst. 9

10 Denemarken Bevis for Højere Forberedelseseksamen(HF) / (STX)Studentereksamen in één van de vier academische programma s. Cijfers van 2 tot 12, waarbij 2 geldt als laagste voldoende en 12 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddeld cijfer op de eindlijst, vermeld op de cijferlijst. 10

11 Duitsland Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife Cijfers van 6 tot 1, waarbij 4 geldt als de laagste voldoende en 1 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddeld cijfer op de eindlijst, vermeld achter durchschnittnote op de cijferlijst. 11

12 Europees Baccalaureat Diploma van het Europees Baccalaureat/ European Baccalaureate Certificate/ Diplôme du Baccalaureat Européen/ Europäisches Abiturzeugnis Gemiddelde in procenten, waarbij 60 als de laagste voldoende geldt en 100 als hoogst haalbare gemiddelde. Gemiddelde op de eindlijst. Het gemiddelde staat vermeld op de cijferlijst. 12

13 Estland Gümnaasiumi lõputunnistus Cijfers van 1 tot 100, waarbij 20 als de laagste voldoende geldt en 100 als hoogst haalbare cijfer. Gemiddelde op de eindlijst van ten minste 5 examens (schoolexamens en/of staatsexamens). Het gemiddelde staat niet expliciet vermeld, een gemiddelde over 5 vakken dient zelf uitgerekend te worden. 13

14 Finland Ylioppilastutkinto Cijfers van 0 tot 7, waarbij 2 geldt als de laagste voldoende en 7 als het hoogst haalbare cijfer. Losse cijfers. De betekenis van de cijfers staat vermeld op de cijferlijst, het corresponderende cijfer is als volgt: Betekenis Cijfer Laudatur (L) 7 Eximia Cum Laude Approbatur (E) 6 Magna Cum Laude Approbatur (M) 5 Cum Laude Approbatur (C) 4 Lubenter Approbatur (B) 3 Approbatur (A) 2 14

15 Frankrijk Diplôme du Baccalauréat Général Cijfers van 1 tot 20, waarbij 10 geldt als de laagste voldoende en 20 als het hoogst haalbare cijfer. Op het diploma en de cijferlijst staat de vermelding (mention) vermeld. Betekenis In cijfers Mention très bien zeer goed 16 of > Mention bien goed 14 - < 16 Mention assez bien tamelijk goed 12 - < 14 Sans mention voldoende < 12 Gemiddeld cijfer op de eindlijst, vermeld als mention op het diploma. 15

16 Griekenland Apolytirio Vanaf 2011 is het Bebaiosi Prosbasis (Access Certificate) niet meer verplicht voor toelating tot het hoger onderwijs in Griekenland. Cijfers van 0 tot 20, waarbij 20 het hoogst haalbare cijfer is en de laagste voldoende een 10. Gemiddelde op de eindlijst, zoals gegeven op het Apolytirio. 16

17 Hongarije Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány Cijfers van 0 tot 100, waarbij 20 geldt als de laagste voldoende en 100 als het hoogst haalbare cijfer. Dit beoordelingssysteem geldt zowel voor Ordinary Level als Advanced Level. Losse cijfers op Ordinary Level (középszintű) of Advanced Level (emelt szintű). Er dient in 5 vakken examen te worden gedaan, 4 hiervan liggen vast (Hongaarse taal en literatuur, wiskunde, geschiedenis en een tweede moderne vreemde taal). Afhankelijk van de toelatingseisen voor de vervolgstudie wordt een vak op Ordinary Level (középszintű) of Advanced Level (emelt szintű) gevolgd. 17

18 Ierland Leaving Certificate met ten minste 6 vakken, waarvan 2 op Higher Level. Letter- en cijfercombinatie (A1 A2 B1- B2- B3- C1- C2- C3 D1 D2- D3 E- F- NG) waarbij A/B/C vergelijkbaar is met het vwo-niveau. De D geldt als laagste voldoende op Ordinary Level, voor het Higher Level is dit de C. Het hoogst haalbare cijfer is A1. Losse cijfers. Er dient in 6 vakken examen te worden gedaan. 18

19 IJsland Stúdentspróf Cijfers van 1 tot 10, waarbij 5 geldt als de laagste voldoende en 10 als het hoogst haalbare cijfer. Losse cijfers. Er wordt in gemiddeld 13 vakken examen gedaan, het aantal vakken kan variëren van 10 tot 16 vakken. 19

20 International Baccalaureate IB Diploma Cijfers van 0 tot 7, waarbij 2 als de laagste voldoende geldt en 7 als het hoogst haalbare cijfer. Losse cijfers. Het IB Diploma kan met een maximum aantal punten van 45 punten behaald worden. Hierbij zijn ook maximaal 3 punten opgeteld die worden toegekend voor de IB kernvakken (Extended Essay, Theory of Knowledge en Creativity, Action, Service). Het is echter interessanter om te zien hoe de losse cijfers zich verhouden. 20

21 Italië Diploma di Superamento dell Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore (van het onderwijstype liceo) Cijfers van 0 tot 100, waarbij 60 als de laagste voldoende geldt en 100 met lof (lode) als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddelde op de eindlijst. Het cijfer staat op de eindlijst vermeld. 21

22 Kroatië Grading table (gebruik zie p. 5): Svjedodžba o državnoj maturi Cijfers van 1 tot 5 waarbij 2 geldt als de laagste voldoende en 5 als het hoogst haalbare cijfer: Losse cijfers. Er wordt in 3 verplichte vakken examen gedaan: Kroatische taal, wiskunde en een moderne vreemde taal. Daarnaast is er keuze uit 0 tot 6 keuzevakken. 22

23 Letland Atestats par visparejo videjo izglitibu De centrale examens kennen een beoordelingssysteem van A t/m F, waarbij A de hoogst haalbare beoordeling is en F de laagste. Losse cijfers. 23

24 Liechtenstein Grading table (gebruik zie p. 5): Matura Cijfers van 1 tot 6 waarbij 4 geldt als de laagste voldoende voor het gemiddelde en 6 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddelde op de eindlijst, vermoedelijk vermeld op de eindlijst. 24

25 Litouwen Brandos Atestatas Grading Table (gebruik zie p.5): Cijfers van 1 tot 10 waarbij 4 geldt als de laagste voldoende en 10 als het hoogst haalbare cijfer. De centrale examens kennen een beoordelingssysteem van 1-100, waarbij 100 de hoogst haalbare beoordeling. Deze wordt toegekend aan de top 1% van een bepaald jaar. In deze schaal is 50 de laagste voldoende. Gemiddelde op de eindlijst, welke berekend wordt aan de hand van de afgelegde staatsexamens. 25

26 Luxemburg Certificat de Fin d'etudes secondaires Cijfers van 1 tot 60, waarbij 30 als de laagste voldoende geldt en 60 als het hoogst haalbare cijfer. Mention Moyenne générale pondérée Excellent Grading Table (gebruik zie p.5): Très bien Bien punten Assez bien geen Gemiddelde op de eindlijst, vermeld op de cijferlijst. 26

27 Malta Matriculation Certificate Cijfers van 0 tot 100, waarbij 44 de laagste voldoende is en 100 als hoogste cijfer telt. Het gemiddelde wordt gegeven in letters. Omdat dit niet specifiek genoeg is, baseren wij ons op de cijfers. Gemiddelde op de eindlijst. 27

28 Noorwegen Vitnemal for Videregaende Skole Cijfers van 2 tot 6, waarbij 2 geldt als laagste voldoende en 6 als hoogst haalbare cijfer. Gemiddelde op de eindlijst. Het gemiddelde dient uitgerekend te worden. 28

29 Oostenrijk Reifeprüfungszeugnis De cijfers 1 t/m 5, waarbij 1 het hoogst te behalen cijfer is, worden uitgedrukt in de beoordelingen: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), genügend (4) en nicht genügnend (5). Een Reifeprüfungszeugnis kan worden behaald met, van hoog naar laag, de kwalificaties Ausgezeichneter Erfolg, Guter Erfolg en Bestanden. De Reifeprüfungszeugnis omvat ten minste 4 vakken. Om Ausgezeichneter Erfolg te behalen dient er vaker een sehr gut (1) dan een gut (2) te worden behaald en moet elke befriedigend (3) worden gecompenseerd met een sehr gut (1). Gemiddelde op de eindlijst. 29

30 Polen Matura Grading Table (gebruik zie p.5): Cijfers van 1 tot 100%, waarbij 30% geldt als laagste voldoende en 100% het hoogst haalbare cijfer is. Losse cijfers welke zijn uitgedrukt in scoringsklassen. Deze stanine scores worden gegeven in procenten. 30

31 Portugal Diploma do Ensino Secundario Cijfers van 1 tot 20, waarbij 10 geldt als laagste voldoende en 20 als hoogst haalbare cijfer. Losse cijfers, gegeven in hele getallen. 31

32 Roemenië Diploma de Bacalaureat Cijfers van 1 tot 10, waarbij 6 geldt als laagste voldoende en 10 als het hoogst haalbare cijfer. Gemiddelde op de eindlijst, vermeld op de cijferlijst. 32

33 Slovenië Matura Cijfers (in 5 vakken) van 1 tot 8 voor Higher Level (in max. 3 vakken), cijfer van 1 5 voor Basic Level. De 2 geldt als laagste voldoende en respectievelijk de 8 en de 5 als hoogste cijfer. Gemiddelde (de som van alle vakken) op de eindlijst. Het gemiddelde staat op de cijferlijst. 33

34 Slowakije Vysvedcenie o maturitnej skúške Het examen bevat een extern en intern gedeelte. Voor wat betreft het externe gedeelte dient een minimale score van 33% te zijn behaald. Het hoogst te behalen cijfer is 100%. Losse cijfers op basis van de gegevens van vier extern geëxamineerde vakken. De becijfering van het interne examen is niet meegenomen in de berekening. 34

35 Spanje Diploma de Bachiller Cijfers van 1 tot 10, waarbij 5 de laagste voldoende is en 10 als hoogste cijfer telt. Gemiddelde op de eindlijst, vermeld op de cijferlijst (note de expedient). 35

36 Tsjechië Vysvědčení o maturitní zkoušce In cijfers Omschrijving Betekenis 1 Výborný Uitstekend 2 Chvalitebný Loffelijk 3 Dobrý Goed 4 Dostatečný Voldoende 5 Nedostatecný Onvoldoende Losse cijfers van vier of vijf examens (waaronder Tsjechisch en een moderne vreemde taal als verplichte vakken). Aan elke beschrijving kennen we een cijfer toe volgens onderstaand schema: Omschrijving Betekenis Cijfer Výborným Uitstekend 4 Chvalitebným Loffelijk 3 Dobrým Goed 2 Dostatečným Voldoende 1 Nedostatecný Onvoldoende 0 36

37 Verenigd Koninkrijk General Certificate of Education Advanced Level Cijfers van A* tot en met U, waarbij E de laagste voldoende is en A* als hoogste cijfer telt. Losse cijfers. 37

38 Zweden Slutbetyg från Gymnasieskolan Grading table (gebruik zie p. 5) Het gemiddelde (Genomsnittligt betygspoäng) wordt gegeven in cijfers van 1 tot 20. Gemiddelde op de eindlijst. Het gemiddelde dient uitgerekend te worden Voor elk vak wordt een betyg (waardering) gegeven. Deze waardering correspondeert met een score: Het betyg wordt vermenigvuldigd met de bijbehorende score. Het totaal wordt vervolgens gedeeld door het totaal aantal punten (te vinden onder elevensstudieplan). 38

39 Zwitserland Maturity Certificate/Maturitätszeugnis/Maturiätsausweis/ Certificat de Maturité Cijfers van 1 tot 6, waarbij 4 de laagste voldoende is en 6 als hoogste cijfer telt. De cijfers worden gegeven in halve cijfers. Losse cijfers. Er wordt in 7 vakken examen gedaan, daarnaast tellen de cijfers voor de afstudeerscriptie, het vak Sport, het Schwerpunktfach en het Ergänzungsfach mee. Het exact aantal vakken kan verschillen per eindlijst. 39

Landenlijst DUO (na advisering EP-Nuffic) Studiejaar 2016-2017. voor Europese (EU, EER en Zwitserland) diploma s en IB-diploma

Landenlijst DUO (na advisering EP-Nuffic) Studiejaar 2016-2017. voor Europese (EU, EER en Zwitserland) diploma s en IB-diploma Landenlijst DUO (na advisering EP-Nuffic) Studiejaar 2016-2017 voor Europese (EU, EER en Zwitserland) diploma s en IB-diploma vastgesteld op 8 oktober 2015 door de Nederlandse universiteiten (LAO) t.b.v.

Nadere informatie

Diploma s die toelating geven tot Nederlandstalige bachelor programma s *.

Diploma s die toelating geven tot Nederlandstalige bachelor programma s *. Diploma s die toelating geven tot Nederlandstalige bachelor programma s *. Internationale diploma s Europees Baccalaureaat International Baccalaureate Diploma Alleen het IB Diploma geeft toelating. IB

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2009

Berekening zorgtoeslag 2009 Berekening zorgtoeslag 2009 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

HET NIEUWS. 4 Klasse voor leraren

HET NIEUWS. 4 Klasse voor leraren HET NIEUWS Vanaf 1 juli wordt België gedurende zes maanden voorzitter van de Europese Unie (EU) *** Door de invoering van de Eur 4 Klasse voor leraren BEELD VAN DE MAAND [LITOUWEN] Kotelet Kraziai, een

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn SEPA incasso s Workshop LKvV - november 2014 Workshop SEPA Over Congressus Incasso stappenplan SEPA Terminologie Mandaten Tijdlijn Over Congressus Over Congressus Website, ledenadministratie en financiën

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Europese vergelijking systemen van volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid

Europese vergelijking systemen van volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid Europese vergelijking systemen van volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid Dr. Maurice de Greef Prof. dr. Mien Segers 06-2016 Maastricht University, Educational Research & Development (ERD) School

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2011

Berekening zorgtoeslag 2011 Berekening zorgtoeslag 2011 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2016

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2016 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2016 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

het Nederlandse dse spoor?

het Nederlandse dse spoor? 08 e08 Hoe druk is 0h het nu werkelijk op het Nederlandse dse spoor? Het Nederlandse spoorgebruik in vergelijking met de rest van de EU-27 Pascal Ramaekers, Tessa de Wit en Maarten Pouwels Publicatiedatum

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2015

De arbeidsmarkt in juni 2015 De arbeidsmarkt in juni 2015 Datum: 15 juli 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2013

De arbeidsmarkt in augustus 2013 De arbeidsmarkt in augustus 2013 Datum: 5 september 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2012 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Data Only Tarieven en voorwaarden

Data Only Tarieven en voorwaarden Data Only en voorwaarden D at u m 2 5 j un i 2 01 5 V ers i e 1. 2 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Snelheid upgrade... 3 1.3 Boven bundel tarieven... 3 1.4 SMS tarieven...

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25177 30 november 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 29 november 2012, kenmerk Z-3139020,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34233 28 november 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z,

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33704 29 november 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk 169401-113162-Z,

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35 Posttarieven 2012 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte producten.

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid First results of a study into social policies for divorced families in the United States Mandatory parenting plans, mediation and parental divorce education Het ouderschapsplan

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inhoud Wat is Eduroam?... 3 Internationaal... 3 Eduroam op Nyenrode... 4 Eduroam instellen op jouw apparaat... 5 IPhone (IOS7 en hoger)... 6 Ipad (IOS7 en hoger)...

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 12 februari 2016 (OR. en) 6056/16 ADD 4 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 10 februari 2016 aan: JAI 94 ASIM 14 RELEX 101 FRONT 66 CADREFIN 8 ENFOPOL 33 PROCIV 5 VISA

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2016

De arbeidsmarkt in juni 2016 De arbeidsmarkt in juni 2016 Datum: 8 juli 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015 Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen International Days 2015 Op Erasmus gaan: wereldwijde mogelijkheden Binnen Europa: 32 landen: 28 EU landen, Turkije, IJsland, Noorwegen, FYROM

Nadere informatie

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee België Bulgarije Cyprus Denemarken 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u van 1/11 tot 1/3 enkel in tunnel bij Antwerpen tol op "Storebæltsbroen" en "Øresundsbroen" Liefkenshoektunnel: 4,60-5,50 naargelang

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU?

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen gaan in tweetallen aan de slag en krijgen een werkblad. Welk land hoort bij de omschrijving? Elke lidstaat van

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015

Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015 Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015 International Week March 9-13 Info about Mobility Study Training Projects Student Conferences kood International Activity 2 Buitenlandse mobiliteit

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Inloggen op het eduroam wireless netwerk

Inloggen op het eduroam wireless netwerk Inloggen op het eduroam wireless netwerk Inhoud Wat is eduroam?... 3 Internationaal... 3 Eduroam op Nyenrode... 4 Eduroam instellen op jouw apparaat... 5 IPhone (IOS7 en hoger)... 6 Ipad (IOS7 en hoger)...

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in september 2014

De arbeidsmarkt in september 2014 De arbeidsmarkt in september 2014 Datum: 13 oktober 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche september 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005 Eens in de drie jaar wordt in de Europese Unie onderzoek verricht naar de publieksopvattingen over biotechnologie. Eind 05 zijn in totaal 25.000 respondenten in de 25 lidstaten van de EU ondervraagd. Hier

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2014

De arbeidsmarkt in mei 2014 De arbeidsmarkt in mei 2014 Datum: 13 juni 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon biedt Internetten, Bellen en SMS- en exclusief voor klanten. Met Solcon Mobiel betaalt u alleen naar uw werkelijk verbruik. Bovendien heeft u uw mobiele kosten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2014

De arbeidsmarkt in augustus 2014 De arbeidsmarkt in augustus 2014 Datum: 17 september 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

Opdracht 1: Gebruik kaart 1: Europa; Landen en hoofdsteden. Opdracht 2: Gebruik kaart 2: Europa; Wateren en gebergten.

Opdracht 1: Gebruik kaart 1: Europa; Landen en hoofdsteden. Opdracht 2: Gebruik kaart 2: Europa; Wateren en gebergten. 0 1 Werkblad: Geografie van Europa. Opdracht 1: Gebruik kaart 1: Europa; Landen en hoofdsteden. -a-geef de landen van Europa allemaal een eigen kleurtje. (je mag dezelfde kleur vaker gebruiken) -b-zet

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile, Bizz Mobile+ en Bizz Mobile XL Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team, Bizz Mobile Team+ en Bizz Mobile Team XL Bizz

Nadere informatie

Doelstellingen (2002/2007) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid

Doelstellingen (2002/2007) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid Doelstellingen (2002/) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid -50% 50% doden op de Belgische wegen/max. 750 doden 30 dagen Referentiecijfer 1500 = afgerond gemiddeld aantal doden 30 dagen 1998-2000

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40860 19 november 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 2015, kenmerk 862829-143414-Z,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-031 23 april 2007 10.00 uur Sterke stijging verkeersdoden onder fietsers In 2006 kwamen 811 mensen in het Nederlandse verkeer om. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE

VERSLAG VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.9.2016 COM(2016) 618 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE Verslag met het oog op de berekening van de toegewezen hoeveelheid van de Unie, alsook het verslag met het oog op de berekening

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 146 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie