Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de"

Transcriptie

1 BELEIDSREGELS WET INBURGERING Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de burgers zijn de Beleidsregels Wet inburgering (Wi) opgesteld. In deze beleidsregels zijn nadere regels gesteld omtrent het verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht, het verstrekken van vergoedingen voor reiskosten, de kosten van een tweede (her)examen, de kosten van een korte vrijstellingstoets, de kosten van een medische keuring en het verstrekken van een bonus bij het behalen van het examen. Ook zijn regels opgesteld over het opleggen van bestuurlijke boetes. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 van toepassing verklaring De Beleidsregels Wi zijn een uitwerking van de verordening Wet inburgering gemeente Vianen (Verordening Wi). De verordening Wi is op 3 april 2007 door de gemeenteraad vastgesteld en met terugwerkende kracht per 1 januari 2007 in werking getreden. Artikel 1:2 begripsbepalingen De begripsomschrijvingen in de Wet inburgering (Wi) en het Besluit inburgering en de daarop berustende regelingen alsmede de verordening Wi zijn van toepassing op de begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt. HOOFDSTUK 2 Volgorde Artikel 2:1 voorrang bij aanbod Naast de in de Wi aangewezen groepen (asielgerechtigde nieuw en oudkomers en geestelijke bedienaren) wordt bij voorrang een inburgeringsvoorziening aangeboden aan: - nieuw en oudkomers die een algemene bijstandsuitkering of een in het Besluit inburgering aangewezen uitkering ontvangen en - oudkomers, die zelf geen inkomsten uit werk, algemene bijstand of uitkering hebben. Artikel 2:2 volgorde oproepen Binnen de aangegeven groepen inburgeringsplichtigen die bij voorrang een aanbod kan worden gedaan, worden de volgende groepen onderscheiden: werklozen, ouders met opgroeiende kinderen en oudkomers met een vraag naar een inburgeringstraject. Artikel 2:3 voorwaarden aanbod 1. Aan de inburgeringsplichtige wordt vooraf medegedeeld welke nadelen het afwijzen van een aanbod kan hebben. 2. Aan de inburgeringsplichtige kan de verplichting worden opgelegd het aanbod geheel of gedeeltelijk in de avonduren te volgen, indien een arbeidsverplichting een belemmering vormt om dat overdag te doen. HOOFDSTUK 3 Ontheffing Artikel 3 ontheffing van inburgeringsverplichting door onvoldoende leervermogen

2 Op grond van de Wi kan de inburgeringsplichtige een verzoek indienen bij het college om voor ontheffing van de inburgeringsverplichting in aanmerking te komen wegens onvoldoende leervermogen. Dit kan op twee manieren: 1. De inburgeringsplichtige overlegt een verklaring van een instelling/deskundige waarin aangegeven wordt dat bij de inburgeringsplichtige het leervermogen ontbreekt om het inburgeringsexamen te halen. 2. De resultaten van het examen geven aanleiding te veronderstellen dat de inburgeringsplichtige blijvend niet in staat zal zijn het inburgeringsexamen te halen. Hij/Zij moet dan aantonen dat; a. hij/zij een cursus heeft ingekocht; b. hij/zij een cursus heeft gevolgd en afgemaakt; c. hij/zij minstens éénmaal examen heeft afgelegd. HOOFDSTUK 4 Vergoedingen Artikel 4:1 vergoeding kosten 1. De inburgeringsplichtige, die een gemeentelijk aanbod heeft geaccepteerd, heeft recht op vergoeding van de aan de inburgeringsvoorziening verbonden reiskosten op basis van de kosten van openbaar vervoer op de goedkoopste wijze. 2. De inburgeringsplichtige die binnen de inkomensnormen voor sociale voorzieningen valt en die het inburgeringsexamen, onderdeel van het gemeentelijk inburgeringsaanbod, niet in één keer haalt, kan een aanvraag voor vergoeding van de kosten verbonden aan het tweede examen indienen bij het college. 3. Als blijkt dat er geen sprake is van omstandigheden die verwijtbaar zijn aan de inburgeringsplichtige, vergoedt het college de kosten van het tweede examen. 4. Het college kan afhankelijk van de individuele omstandigheden van een inburgeringsplichtige, die voldoet aan lid 1 en lid 2 van dit artikel, aanvullend extra scholing aanbieden. Artikel 4:2 vergoeding kosten korte vrijstellingstoets 1. De inburgeringsplichtige die binnen de inkomensnorm voor sociale voorzieningen valt, kan het college schriftelijk vóór het afleggen van de vrijstellingtoets verzoeken om een vergoeding van de kosten verbonden aan deze toets. 2. Als voldaan is aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel en de toets is behaald vergoedt het college deze kosten. Artikel 4:3 vergoeding kosten medische keuring 1. De inburgeringsplichtige die binnen de inkomensnorm voor sociale voorzieningen valt, kan vooraf bij het college schriftelijk een verzoek indienen om vergoeding van de kosten voor medisch onderzoek ten behoeve van een ontheffingsverzoek. 2. Als voldaan is aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel en met het medisch onderzoek is aangetoond dat er sprake is van een psychische, lichamelijke en/of verstandelijke beperking bij de inburgeringsplichtige vergoedt het college deze kosten. Artikel 4:4 bonus bij behalen examen Indien de inburgeringsplichtige het inburgeringsexamen behaald heeft binnen de in de Wi gestelde termijn, wordt een bonus uitgekeerd ter hoogte van het bedrag van de eigen bijdrage.

3 HOOFDSTUK 5 Kinderopvang Artikel 5 inburgering en kinderopvang Kinderopvang is een eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige, die dat nodig heeft om op het aanbod in te kunnen gaan. HOOFDSTUK 6 De bestuurlijke boete Artikel 6:1 samenloop Wet inburgering en Wet werk en bijstand (WWB) 1. De Maatregelen en handhavingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Vianen heeft voorrang boven de regelgeving van de Wi. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de Wi werk boven uitkering, waarbij werk gezien wordt als de motor van participatie in de samenleving. 2. Indien de inburgeringsplichtige een uitkering in het kader van de WWB ontvangt en dus gebruik maakt van een gecombineerde voorziening kan aan betrokkene geen boete in kader van de Wi worden opgelegd wanneer op grond van zijn gedragingen hem een maatregel op grond van de WWB zou moeten worden opgelegd. 3. Het (ziekte)verzuimprotocol WWB wordt ook gehanteerd als verzuimprotocol bij de uitvoering van de Wi. Artikel 6:2 het opleggen van een bestuurlijke boete Indien een inburgeringsplichtige geen of onvoldoende medewerking verleent aan het inburgeringsonderzoek en/of de uitvoering van een (gecombineerde) inburgeringsvoorziening of niet tijdig het inburgeringsexamen haalt, legt het college hem/haar een bestuurlijke boete op (artikelen 9 en 10 van de Verordening Wi). Artikel 6:3 indeling in categorieën Gedragingen van inburgeringsplichtigen waarbij de verplichtingen op grond van de Wi, de Verordening Wi en de gestelde verplichtingen opgenomen in de beschikking niet of onvoldoende worden nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën: 1. als iemand niet of onvoldoende meewerkt aan het inburgeringsonderzoek (intake, vaststellen doelperspectief e.d., artikel 9 lid 1 van de Verordening Wi); 2. als iemand geen of onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de inburgeringsvoorziening (bijvoorbeeld ongeoorloofd afwezig), artikel 9 lid 2 van de Verordening Wi; 3. als iemand niet binnen de wettelijke termijn het examen behaalt, artikel 9 lid 3 van de Verordening Wi. Artikel 6:4 de hoogte van de boetes 1. Als een inburgeringsplichtige niet meewerkt aan het inburgeringsonderzoek is de volgende boete van toepassing: Overtreding Bestuurlijke boete Geen gehoor geven aan een oproep of niet of onvoldoende meewerken aan inburgeringsonderzoek 1e keer Waarschuwingsbrief + Nieuwe afspraak binnen 2 weken

4 2e keer 3e keer en vaker Bestuurlijke boete 100, per keer Bestuurlijke boete 250, per keer 2. Als een inburgeringsplichtige geen of onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de inburgeringsvoorziening is de volgende boete van toepassing: Overtreding Bestuurlijke boete Geen of onvoldoende medewerking verlenen aan de uitvoering van de voor hem vastgestelde inburgeringsvoorziening 1e keer 2e keer 3e keer en vaker Waarschuwingsbrief + gesprek Bestuurlijke boete 150, per keer Bestuurlijke boete 500, per keer + gesprek en heroverweging trajectaanbod 3. Als iemand niet binnen de wettelijke termijn het examen behaalt is de volgende boete van toepassing: Overtreding Bestuurlijke boete Niet halen van het inburgeringsexamen binnen de gestelde (verlengde) termijn 1e keer Waarschuwingsbrief + hersteltermijn 2e keer Bestuurlijke boete 200, per keer + gesprek 3e keer Bestuurlijke boete 500, per keer + gesprek 4e keer en vaker Bestuurlijke boete 1.000, per keer+ gesprek Artikel 6:5 het afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete/ rekening houdend met omstandigheden 1. Bij het opleggen van de boete en het vaststellen van de hoogte van de boete houdt het college rekening met: a. de ernst van de gedraging; b. de mate van verwijtbaarheid; c. de omstandigheden waarin de inburgeringspichtige verkeert. 2. Bij het beoordelen of er sprake is van verwijtbaarheid kunnen onder meer de volgende criteria een rol spelen: de inburgeringsplichtige heeft zich verwijtbaar zodanig gedragen dat hij/zij redelijkerwijs heeft moeten begrijpen dat dit gedrag tot gevolg zou hebben dat hij/zij het inburgeringsexamen niet zou behalen; de inburgeringsplichtige heeft niet tijdig een cursus ingekocht die opleidt naar het vereiste niveau voor het inburgeringsexamen;

5 de inburgeringsplichtige heeft geen cursus gevolgd en/of afgerond; de inburgeringsplichtige heeft geen examen afgelegd; de inburgeringsplichtige heeft zich niet voldoende ingespannen. Dit kan worden aangetoond door rapportages van de taalaanbieder waaruit bijvoorbeeld een hoge afwezigheid en onvoldoende inzet van de inburgeringsplichtige blijkt. 3. De criteria uit lid 2 vormen geen limitatieve opsomming. HOOFDSTUK 7 Slotbepalingen Artikel 7:1 inwerkingtreding van toepassing verklaring Deze beleidsregels treden in werking op de derde dag na publicatie in het huis aan huis blad Het Kontakt. Artikel 7:2 van toepassing verklaring Deze beleidsregels zijn van overeenkomstige toepassing op de doelgroep die valt onder de Tijdelijke Regeling inburgering: de inburgeringsbehoeftigen. Artikel 7:3 hardheidsclausule Het college handelt overeenkomstig de beleidsregels, tenzij dat voor een of meer belanghebbende gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 1 juli 2008 Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris, de burgemeester, mw. drs. H.E.M.G. Rutten l.s. mw. drs. D.A.M. Koreman

6 Toelichting op de beleidsregels Artikel 2:1 voorrang bij aanbod In dit artikel is aangegeven welke doelgroepen op grond van de wet en de gemaakte eigen keuze prioriteit hebben bij het aanbieden van een inburgeringsvoorziening. Artikel 2:2 volgorde oproepen Gelet op de hoeveelheid potentiële inburgeringsplichtigen is het van belang aan te geven in welke volgorde zij worden opgeroepen. Daarbij is gekozen voor groepen voor wie het van belang is dat zij zo snel mogelijk volwaardig kunnen participeren in de samenleving maar ook zelf initiatief hebben genomen. Artikel 2:3 voorwaarden aanbod Een inburgeringsplichtige kan een aanbod weigeren, maar daar kunnen consequenties aan worden verbonden. Het is goed hem of haar daar al bij de intake op te wijzen. Het hebben van werk of andere bezigheden overdag mag geen reden zijn een aanbod te weigeren. Daarom kan de verplichting worden opgelegd het aanbod in de avonduren te volgen. Artikel 3 ontheffing van inburgeringsverplichting door onvoldoende leervermogen Het college heeft conform artikel 31 lid 2b van de Wi de bevoegdheid om iemand te ontslaan van zijn inburgeringsplicht, als de inburgeringsplichtige gedurende een langere periode aantoonbare inspanningen heeft verricht om het inburgeringsexamen te halen, maar daar niet in slaagt. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan de minister nog nadere regels omtrent de ontheffing stellen. Een verzoek tot verlening van ontheffing kan niet eerder worden ingediend dan zes maanden voor het einde van de inburgerings cq. handhavingstermijn. In artikel 7 van de Wi zijn termijnen opgenomen waarbinnen is bepaald binnen welke termijn het inburgeringsexamen moet zijn behaald: Voor hen die op basis van de Vreemdelingenwet 2000 het basisexamen inburgering in het land van herkomst hebben behaald, geldt een termijn van 3 ½ jaar. Voor nieuwkomers die geen basisexamen inburgering in het buitenland hebben gehaald (zoals asielgerechtigden) geldt een termijn van 5 jaar. Deze termijn zal binnenkort waarschijnlijk worden teruggebracht tot eveneens 3,5 jaar. Voor oudkomers geldt vanaf de datum van de handhavingsbeschikking een termijn van 5 jaar (wordt waarschijnlijk ook 3,5 jaar). Volgens artikel 6 van de Wi kan het college tevens de inburgeringsplichtige ontheffing verlenen van de inburgeringsplicht, indien de inburgeringsplichtige heeft aangetoond dat door een psychische of lichamelijke beperking, dan wel een verstandelijke handicap, blijvend niet in staat te zijn het inburgeringsexamen te halen. In de wet en in het besluit inburgering zijn hiervoor nadere regels gesteld. Tevens is het mogelijk dat de inburgeringsplichtige onder bepaalde voorwaarden een aangepast examen aflegt. Hiermee worden aangepaste omstandigheden gecreëerd die de kans op het succesvol afronden van het inburgeringsexamen vergroten. Artikel 4:1 vergoeding kosten Het is al jaren beleid dat reiskosten voor verplichte inburgering worden vergoed. Een inburgeringstraject bevat het éénmalig kosteloos afleggen van het examen. Er kunnen redenen zijn om het examen nog voor een tweede keer te vergoeden. Dat is met name het geval als het inkomen onder de zgn. armoedegrens van (thans) 115% van het minimumloon valt. Artikel 4:2 vergoeding kosten korte vrijstellingstoets Als een inburgeringsplichtige voldoende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal en evidente kennis van de Nederlandse samenleving denkt te hebben, kan deze een

7 vrijstellingstoets doen. Als de inburgeringsplichtige deze toets behaalt, is hij/zij vrijgesteld van de inburgeringsplicht.

8 Artikel 4:3 vergoeding kosten medische keuring Als een inburgeringsplichtige ontheffing wil aanvragen van zijn inburgeringsplicht op grond van psychische, lichamelijke en/of verstandelijke beperking moet hij/zij dit aantonen. Het aantonen dient te gebeuren aan de hand van een medisch advies van een onafhankelijk arts/medisch adviseur, die is ingeschreven in het BIG register. De arts/medisch adviseur dient op de hoogte te zijn van relevante wet en regelgeving ten aanzien van het inburgeringsexamen en van de mogelijke examenomstandigheden en het door het ministerie opgestelde Protocol medische advisering. Hiervoor heeft de arts/medisch adviseur een speciale cursus moeten volgen. Artikel 4:4 bonus bij behalen examen Het wordt redelijk geacht een prikkel voor het behalen van het inburgeringsexamen in het vooruitzicht te stellen. Dit gebeurt ook voor inburgeringsplichtigen die geen gemeentelijk aanbod krijgen, maar voor de kosten een lening bij de IB groep kunnen afsluiten. Die lening wordt geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. De hoogte van de prikkel bij een gemeentelijk aanbod kan worden gelijkgesteld aan de (wettelijke) eigen bijdrage van 270,. Artikel 5 kinderopvang Het gebrek aan voldoende kinderopvang kan leiden tot stagnatie bij het volgen van een inburgeringsaanbod. Aangezien kinderopvang tegenwoordig onder marktwerking valt, heeft de gemeente daar geen invloed op. Met de inburgeringsplichtige zal zonodig wel actief worden meegedacht over een oplossing. Artikel 6:1 samenloop Wet inburgering en Wet werk en bijstand De Maatregelen en handhavingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Vianen heeft voorrang boven de regelgeving van de Wi. Mocht toepassing van deze regelgeving voor één of meer belanghebbende gevolgen hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen kan het college de hardheidsclausule (artikel 7:3 van de Beleidsregels Wi) toepassen. Artikel 6:4 de hoogte van de boetes Meewerken aan inburgeringsonderzoek Nadat de gemeente Vianen een potentieel inburgeringsplichtige heeft opgeroepen voor een intakegesprek, moet deze conform de wet verschijnen. Indien de persoon niet verschijnt op de afspraak wordt eenmalig een waarschuwingsbrief gestuurd met een nieuwe afspraak (opnieuw intake binnen 2 weken na datum oorspronkelijke afspraak). Indien de persoon vervolgens wederom geen gehoor geeft aan de oproep, wordt een bestuurlijke boete opgelegd van 100, Bij recidive binnen twaalf maanden na de vorige overtreding wordt de boete verhoogd tot 250, zonder dat daarvoor opnieuw een hersteltermijn wordt afgegeven. Wanneer een afspraak voor de tweede keer (zonder gegronde reden) door een potentieel inburgeringsplichtige wordt verzet, wordt dit gelijkgesteld aan het niet meewerken aan een inburgeringsverzoek. Indien de persoon wel verschijnt op het intakegesprek, maar niet of onvoldoende meewerkt, wordt eenmalig een nieuwe afspraak gemaakt middels het versturen van een waarschuwingsbrief met een voornemen tot het opleggen van een boete (nieuwe afspraak binnen maximaal 2 weken na oorspronkelijke afspraak). Indien de persoon vervolgens wederom geen of onvoldoende medewerking verleent tijdens de intake, wordt een bestuurlijke boete opgelegd van 100,. Bij recidivegedrag wordt dit bedrag 250,. De intake is onder meer bedoeld om de inburgeringsplicht vast te stellen en de termijnen die hieruit voortvloeien te handhaven. Wanneer de potentiële inburgeringsplichtige bij herhaling geen gehoor geeft aan de oproep voor de intake of de afspraak daartoe bij herhaling verplaatst, wordt er vanuit gegaan dat er een inburgeringsplicht bestaat en wordt hieromtrent een beschikking afgegeven.

9 Meewerken aan inburgeringsvoorziening Indien de persoon niet voldoet aan de Wi, Verordening Wi en/of in de beschikking gestelde voorwaarden, wordt eerst een gesprek gevoerd met de deelnemer en worden de daarin gemaakte afspraken vastgelegd in een brief. In deze brief wordt tevens het voornemen tot opleggen van een boete kenbaar gemaakt, wanneer de inburgeringsplichtige zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. Indien de persoon vervolgens wederom geen medewerking verleent, wordt een bestuurlijke boete opgelegd van 150,. Bij recidivegedrag binnen twaalf maanden na de vorige overtreding wordt een boete opgelegd van 500, en wordt een gesprek gevoerd met de deelnemer. Afhankelijk van de inhoud van dit gesprek wordt het trajectaanbod heroverwogen. Halen van examen Indien een inburgeringsplichtige verwijtbaar niet tijdig het inburgeringsexamen heeft gehaald, wordt eenmalig een waarschuwingsbrief gestuurd met het voornemen tot het opleggen van een boete, waarbij aangegeven wordt dat binnen 2 maanden na het verstrijken van de oorspronkelijke maximale datum inburgeringsexamen het examen alsnog gehaald moet worden. Wanneer de persoon vervolgens wederom verwijtbaar niet het examen haalt wordt een boete van 200 opgelegd en wordt een gesprek gevoerd met de deelnemer. De boete wordt herhaald na in principe één jaar (termijn wordt afgestemd op persoonlijke omstandigheden van de inburgeringsplichtige, maar bedraagt nooit meer dan twee jaar) na het verstrijken tweede termijn voor het halen van het inburgeringsexamen. De boete bedraagt dan 500,. Tevens wordt de deelnemer weer uitgenodigd voor een gesprek. Bij recidivegedrag wordt vervolgens de boete verhoogd tot en in principe elk jaar opgelegd (termijn wordt afgestemd op persoonlijke omstandigheden van de inburgeringsplichtige, maar bedraagt nooit meer dan twee jaar). De deelnemer wordt dan weer uitgenodigd voor een gesprek. Handhaving inburgeringsplichtige zonder gemeentelijk aanbod Inburgeringsplichtigen die geen gemeentelijk aanbod ontvangen, krijgen een kennisgeving waarin staat dat zij binnen een bepaalde termijn het inburgeringsexamen gehaald moeten hebben. Het slagen voor het inburgeringsexamen is de verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige zelf. Omdat de gemeente het echter van groot belang acht dat de mensen die het blijkbaar nodig hebben om meer van de Nederlandse taal en samenleving te leren dit ook daadwerkelijk doen, wordt de inburgeringsplichtige éénmaal per jaar aangeschreven als herinnering aan de invulling van zijn inburgeringsverplichting. Artikel 6:5 het afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete/ rekening houdend met omstandigheden Conform artikel 38 van de Wi kan het college geen bestuurlijke boete opleggen voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten. Tevens dient het college de bestuurlijke boete af te stemmen op de ernst van de overtreding. Hierbij wordt rekening gehouden met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Bij het opleggen van de boete en de hoogte van de boete moet worden afgestemd op: 1. de ernst van de gedraging Voordat de overige aspecten beoordeeld kunnen worden, moet vaststaan dat er sprake is van een feit waarvoor het reëel is om een boete te verstrekken. Het gaat dan om een objectieve vaststelling. 2. de mate van verwijtbaarheid

10 De vraag die hierbij beantwoord moet worden, is of de gedraging verwijtbaar is en zo ja, in welke mate. Niet de gemeente moet de verwijtbaarheid bewijzen, maar de inburgeringsplichtige moet het ontbreken daarvan bewijzen. Feitelijk wordt hier de conclusie getrokken uit de beoordeling van het feit in relatie tot de persoonlijke omstandigheden. Ook omstandigheden die buiten de persoon zijn gelegen kunnen van belang zijn. Bij volledige verwijtbaarheid wordt de boete toegepast. Bij gedeeltelijke verwijtbaarheid kan de boete worden gematigd. Is er in het geheel geen sprake van verwijtbaarheid, dan kan het college de hoogte van de boete conform artikel 9 lid 3 van de Verordening Wi op de individuele omstandigheden van de inburgeringsplichtinge afstemmen en de boete op nihil vaststellen. 3. de omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert Het gaat hier om een ruim begrip waarbij financiële, sociale en medische/ psychische omstandigheden in hun samenhang beoordeeld moeten worden. In alle gevallen moet een expliciet besluit worden genomen. Zowel in de gevallen dat een boete wordt opgelegd, als in die gevallen waarbij daarvan uiteindelijk wordt afgezien moet het besluit in een beschikking aan de belanghebbende worden medegedeeld. Het doen van een schriftelijke mededeling dat het college afziet van het opleggen van een boete is van belang in verband met eventuele recidive. Als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, dan wordt er immers geen boete opgelegd en is er bij een volgende verwijtbare gedraging geen sprake van recidive.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Onderwerp: verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet Nota van bevindingen Colofon Projectnaam Programma Datum Sanctieoplegging Inkomenszekerheid Oktober 2014 Pagina 2 van 64 Inhoud

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb.

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb. B9 Humanitair niet-tijdelijk 1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de beleidsregels opgenomen die gelden voor vreemdelingen die: eerder in Nederland hebben verbleven en naar Nederland willen terugkeren; als

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Rapport van de gemeentelijke ombudsman

Rapport van de gemeentelijke ombudsman Rapport van de gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer P. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, afdeling Sociale Zaken en Werk Dossiernummer: 2014.954

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014.

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014. De boete belicht Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN 978-90-5079-273-8 Datum November 2014 Pagina 2 van 51 Voorwoord De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie