Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de"

Transcriptie

1 BELEIDSREGELS WET INBURGERING Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de burgers zijn de Beleidsregels Wet inburgering (Wi) opgesteld. In deze beleidsregels zijn nadere regels gesteld omtrent het verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht, het verstrekken van vergoedingen voor reiskosten, de kosten van een tweede (her)examen, de kosten van een korte vrijstellingstoets, de kosten van een medische keuring en het verstrekken van een bonus bij het behalen van het examen. Ook zijn regels opgesteld over het opleggen van bestuurlijke boetes. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 van toepassing verklaring De Beleidsregels Wi zijn een uitwerking van de verordening Wet inburgering gemeente Vianen (Verordening Wi). De verordening Wi is op 3 april 2007 door de gemeenteraad vastgesteld en met terugwerkende kracht per 1 januari 2007 in werking getreden. Artikel 1:2 begripsbepalingen De begripsomschrijvingen in de Wet inburgering (Wi) en het Besluit inburgering en de daarop berustende regelingen alsmede de verordening Wi zijn van toepassing op de begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt. HOOFDSTUK 2 Volgorde Artikel 2:1 voorrang bij aanbod Naast de in de Wi aangewezen groepen (asielgerechtigde nieuw en oudkomers en geestelijke bedienaren) wordt bij voorrang een inburgeringsvoorziening aangeboden aan: - nieuw en oudkomers die een algemene bijstandsuitkering of een in het Besluit inburgering aangewezen uitkering ontvangen en - oudkomers, die zelf geen inkomsten uit werk, algemene bijstand of uitkering hebben. Artikel 2:2 volgorde oproepen Binnen de aangegeven groepen inburgeringsplichtigen die bij voorrang een aanbod kan worden gedaan, worden de volgende groepen onderscheiden: werklozen, ouders met opgroeiende kinderen en oudkomers met een vraag naar een inburgeringstraject. Artikel 2:3 voorwaarden aanbod 1. Aan de inburgeringsplichtige wordt vooraf medegedeeld welke nadelen het afwijzen van een aanbod kan hebben. 2. Aan de inburgeringsplichtige kan de verplichting worden opgelegd het aanbod geheel of gedeeltelijk in de avonduren te volgen, indien een arbeidsverplichting een belemmering vormt om dat overdag te doen. HOOFDSTUK 3 Ontheffing Artikel 3 ontheffing van inburgeringsverplichting door onvoldoende leervermogen

2 Op grond van de Wi kan de inburgeringsplichtige een verzoek indienen bij het college om voor ontheffing van de inburgeringsverplichting in aanmerking te komen wegens onvoldoende leervermogen. Dit kan op twee manieren: 1. De inburgeringsplichtige overlegt een verklaring van een instelling/deskundige waarin aangegeven wordt dat bij de inburgeringsplichtige het leervermogen ontbreekt om het inburgeringsexamen te halen. 2. De resultaten van het examen geven aanleiding te veronderstellen dat de inburgeringsplichtige blijvend niet in staat zal zijn het inburgeringsexamen te halen. Hij/Zij moet dan aantonen dat; a. hij/zij een cursus heeft ingekocht; b. hij/zij een cursus heeft gevolgd en afgemaakt; c. hij/zij minstens éénmaal examen heeft afgelegd. HOOFDSTUK 4 Vergoedingen Artikel 4:1 vergoeding kosten 1. De inburgeringsplichtige, die een gemeentelijk aanbod heeft geaccepteerd, heeft recht op vergoeding van de aan de inburgeringsvoorziening verbonden reiskosten op basis van de kosten van openbaar vervoer op de goedkoopste wijze. 2. De inburgeringsplichtige die binnen de inkomensnormen voor sociale voorzieningen valt en die het inburgeringsexamen, onderdeel van het gemeentelijk inburgeringsaanbod, niet in één keer haalt, kan een aanvraag voor vergoeding van de kosten verbonden aan het tweede examen indienen bij het college. 3. Als blijkt dat er geen sprake is van omstandigheden die verwijtbaar zijn aan de inburgeringsplichtige, vergoedt het college de kosten van het tweede examen. 4. Het college kan afhankelijk van de individuele omstandigheden van een inburgeringsplichtige, die voldoet aan lid 1 en lid 2 van dit artikel, aanvullend extra scholing aanbieden. Artikel 4:2 vergoeding kosten korte vrijstellingstoets 1. De inburgeringsplichtige die binnen de inkomensnorm voor sociale voorzieningen valt, kan het college schriftelijk vóór het afleggen van de vrijstellingtoets verzoeken om een vergoeding van de kosten verbonden aan deze toets. 2. Als voldaan is aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel en de toets is behaald vergoedt het college deze kosten. Artikel 4:3 vergoeding kosten medische keuring 1. De inburgeringsplichtige die binnen de inkomensnorm voor sociale voorzieningen valt, kan vooraf bij het college schriftelijk een verzoek indienen om vergoeding van de kosten voor medisch onderzoek ten behoeve van een ontheffingsverzoek. 2. Als voldaan is aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel en met het medisch onderzoek is aangetoond dat er sprake is van een psychische, lichamelijke en/of verstandelijke beperking bij de inburgeringsplichtige vergoedt het college deze kosten. Artikel 4:4 bonus bij behalen examen Indien de inburgeringsplichtige het inburgeringsexamen behaald heeft binnen de in de Wi gestelde termijn, wordt een bonus uitgekeerd ter hoogte van het bedrag van de eigen bijdrage.

3 HOOFDSTUK 5 Kinderopvang Artikel 5 inburgering en kinderopvang Kinderopvang is een eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige, die dat nodig heeft om op het aanbod in te kunnen gaan. HOOFDSTUK 6 De bestuurlijke boete Artikel 6:1 samenloop Wet inburgering en Wet werk en bijstand (WWB) 1. De Maatregelen en handhavingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Vianen heeft voorrang boven de regelgeving van de Wi. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de Wi werk boven uitkering, waarbij werk gezien wordt als de motor van participatie in de samenleving. 2. Indien de inburgeringsplichtige een uitkering in het kader van de WWB ontvangt en dus gebruik maakt van een gecombineerde voorziening kan aan betrokkene geen boete in kader van de Wi worden opgelegd wanneer op grond van zijn gedragingen hem een maatregel op grond van de WWB zou moeten worden opgelegd. 3. Het (ziekte)verzuimprotocol WWB wordt ook gehanteerd als verzuimprotocol bij de uitvoering van de Wi. Artikel 6:2 het opleggen van een bestuurlijke boete Indien een inburgeringsplichtige geen of onvoldoende medewerking verleent aan het inburgeringsonderzoek en/of de uitvoering van een (gecombineerde) inburgeringsvoorziening of niet tijdig het inburgeringsexamen haalt, legt het college hem/haar een bestuurlijke boete op (artikelen 9 en 10 van de Verordening Wi). Artikel 6:3 indeling in categorieën Gedragingen van inburgeringsplichtigen waarbij de verplichtingen op grond van de Wi, de Verordening Wi en de gestelde verplichtingen opgenomen in de beschikking niet of onvoldoende worden nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën: 1. als iemand niet of onvoldoende meewerkt aan het inburgeringsonderzoek (intake, vaststellen doelperspectief e.d., artikel 9 lid 1 van de Verordening Wi); 2. als iemand geen of onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de inburgeringsvoorziening (bijvoorbeeld ongeoorloofd afwezig), artikel 9 lid 2 van de Verordening Wi; 3. als iemand niet binnen de wettelijke termijn het examen behaalt, artikel 9 lid 3 van de Verordening Wi. Artikel 6:4 de hoogte van de boetes 1. Als een inburgeringsplichtige niet meewerkt aan het inburgeringsonderzoek is de volgende boete van toepassing: Overtreding Bestuurlijke boete Geen gehoor geven aan een oproep of niet of onvoldoende meewerken aan inburgeringsonderzoek 1e keer Waarschuwingsbrief + Nieuwe afspraak binnen 2 weken

4 2e keer 3e keer en vaker Bestuurlijke boete 100, per keer Bestuurlijke boete 250, per keer 2. Als een inburgeringsplichtige geen of onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de inburgeringsvoorziening is de volgende boete van toepassing: Overtreding Bestuurlijke boete Geen of onvoldoende medewerking verlenen aan de uitvoering van de voor hem vastgestelde inburgeringsvoorziening 1e keer 2e keer 3e keer en vaker Waarschuwingsbrief + gesprek Bestuurlijke boete 150, per keer Bestuurlijke boete 500, per keer + gesprek en heroverweging trajectaanbod 3. Als iemand niet binnen de wettelijke termijn het examen behaalt is de volgende boete van toepassing: Overtreding Bestuurlijke boete Niet halen van het inburgeringsexamen binnen de gestelde (verlengde) termijn 1e keer Waarschuwingsbrief + hersteltermijn 2e keer Bestuurlijke boete 200, per keer + gesprek 3e keer Bestuurlijke boete 500, per keer + gesprek 4e keer en vaker Bestuurlijke boete 1.000, per keer+ gesprek Artikel 6:5 het afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete/ rekening houdend met omstandigheden 1. Bij het opleggen van de boete en het vaststellen van de hoogte van de boete houdt het college rekening met: a. de ernst van de gedraging; b. de mate van verwijtbaarheid; c. de omstandigheden waarin de inburgeringspichtige verkeert. 2. Bij het beoordelen of er sprake is van verwijtbaarheid kunnen onder meer de volgende criteria een rol spelen: de inburgeringsplichtige heeft zich verwijtbaar zodanig gedragen dat hij/zij redelijkerwijs heeft moeten begrijpen dat dit gedrag tot gevolg zou hebben dat hij/zij het inburgeringsexamen niet zou behalen; de inburgeringsplichtige heeft niet tijdig een cursus ingekocht die opleidt naar het vereiste niveau voor het inburgeringsexamen;

5 de inburgeringsplichtige heeft geen cursus gevolgd en/of afgerond; de inburgeringsplichtige heeft geen examen afgelegd; de inburgeringsplichtige heeft zich niet voldoende ingespannen. Dit kan worden aangetoond door rapportages van de taalaanbieder waaruit bijvoorbeeld een hoge afwezigheid en onvoldoende inzet van de inburgeringsplichtige blijkt. 3. De criteria uit lid 2 vormen geen limitatieve opsomming. HOOFDSTUK 7 Slotbepalingen Artikel 7:1 inwerkingtreding van toepassing verklaring Deze beleidsregels treden in werking op de derde dag na publicatie in het huis aan huis blad Het Kontakt. Artikel 7:2 van toepassing verklaring Deze beleidsregels zijn van overeenkomstige toepassing op de doelgroep die valt onder de Tijdelijke Regeling inburgering: de inburgeringsbehoeftigen. Artikel 7:3 hardheidsclausule Het college handelt overeenkomstig de beleidsregels, tenzij dat voor een of meer belanghebbende gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 1 juli 2008 Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris, de burgemeester, mw. drs. H.E.M.G. Rutten l.s. mw. drs. D.A.M. Koreman

6 Toelichting op de beleidsregels Artikel 2:1 voorrang bij aanbod In dit artikel is aangegeven welke doelgroepen op grond van de wet en de gemaakte eigen keuze prioriteit hebben bij het aanbieden van een inburgeringsvoorziening. Artikel 2:2 volgorde oproepen Gelet op de hoeveelheid potentiële inburgeringsplichtigen is het van belang aan te geven in welke volgorde zij worden opgeroepen. Daarbij is gekozen voor groepen voor wie het van belang is dat zij zo snel mogelijk volwaardig kunnen participeren in de samenleving maar ook zelf initiatief hebben genomen. Artikel 2:3 voorwaarden aanbod Een inburgeringsplichtige kan een aanbod weigeren, maar daar kunnen consequenties aan worden verbonden. Het is goed hem of haar daar al bij de intake op te wijzen. Het hebben van werk of andere bezigheden overdag mag geen reden zijn een aanbod te weigeren. Daarom kan de verplichting worden opgelegd het aanbod in de avonduren te volgen. Artikel 3 ontheffing van inburgeringsverplichting door onvoldoende leervermogen Het college heeft conform artikel 31 lid 2b van de Wi de bevoegdheid om iemand te ontslaan van zijn inburgeringsplicht, als de inburgeringsplichtige gedurende een langere periode aantoonbare inspanningen heeft verricht om het inburgeringsexamen te halen, maar daar niet in slaagt. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan de minister nog nadere regels omtrent de ontheffing stellen. Een verzoek tot verlening van ontheffing kan niet eerder worden ingediend dan zes maanden voor het einde van de inburgerings cq. handhavingstermijn. In artikel 7 van de Wi zijn termijnen opgenomen waarbinnen is bepaald binnen welke termijn het inburgeringsexamen moet zijn behaald: Voor hen die op basis van de Vreemdelingenwet 2000 het basisexamen inburgering in het land van herkomst hebben behaald, geldt een termijn van 3 ½ jaar. Voor nieuwkomers die geen basisexamen inburgering in het buitenland hebben gehaald (zoals asielgerechtigden) geldt een termijn van 5 jaar. Deze termijn zal binnenkort waarschijnlijk worden teruggebracht tot eveneens 3,5 jaar. Voor oudkomers geldt vanaf de datum van de handhavingsbeschikking een termijn van 5 jaar (wordt waarschijnlijk ook 3,5 jaar). Volgens artikel 6 van de Wi kan het college tevens de inburgeringsplichtige ontheffing verlenen van de inburgeringsplicht, indien de inburgeringsplichtige heeft aangetoond dat door een psychische of lichamelijke beperking, dan wel een verstandelijke handicap, blijvend niet in staat te zijn het inburgeringsexamen te halen. In de wet en in het besluit inburgering zijn hiervoor nadere regels gesteld. Tevens is het mogelijk dat de inburgeringsplichtige onder bepaalde voorwaarden een aangepast examen aflegt. Hiermee worden aangepaste omstandigheden gecreëerd die de kans op het succesvol afronden van het inburgeringsexamen vergroten. Artikel 4:1 vergoeding kosten Het is al jaren beleid dat reiskosten voor verplichte inburgering worden vergoed. Een inburgeringstraject bevat het éénmalig kosteloos afleggen van het examen. Er kunnen redenen zijn om het examen nog voor een tweede keer te vergoeden. Dat is met name het geval als het inkomen onder de zgn. armoedegrens van (thans) 115% van het minimumloon valt. Artikel 4:2 vergoeding kosten korte vrijstellingstoets Als een inburgeringsplichtige voldoende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal en evidente kennis van de Nederlandse samenleving denkt te hebben, kan deze een

7 vrijstellingstoets doen. Als de inburgeringsplichtige deze toets behaalt, is hij/zij vrijgesteld van de inburgeringsplicht.

8 Artikel 4:3 vergoeding kosten medische keuring Als een inburgeringsplichtige ontheffing wil aanvragen van zijn inburgeringsplicht op grond van psychische, lichamelijke en/of verstandelijke beperking moet hij/zij dit aantonen. Het aantonen dient te gebeuren aan de hand van een medisch advies van een onafhankelijk arts/medisch adviseur, die is ingeschreven in het BIG register. De arts/medisch adviseur dient op de hoogte te zijn van relevante wet en regelgeving ten aanzien van het inburgeringsexamen en van de mogelijke examenomstandigheden en het door het ministerie opgestelde Protocol medische advisering. Hiervoor heeft de arts/medisch adviseur een speciale cursus moeten volgen. Artikel 4:4 bonus bij behalen examen Het wordt redelijk geacht een prikkel voor het behalen van het inburgeringsexamen in het vooruitzicht te stellen. Dit gebeurt ook voor inburgeringsplichtigen die geen gemeentelijk aanbod krijgen, maar voor de kosten een lening bij de IB groep kunnen afsluiten. Die lening wordt geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. De hoogte van de prikkel bij een gemeentelijk aanbod kan worden gelijkgesteld aan de (wettelijke) eigen bijdrage van 270,. Artikel 5 kinderopvang Het gebrek aan voldoende kinderopvang kan leiden tot stagnatie bij het volgen van een inburgeringsaanbod. Aangezien kinderopvang tegenwoordig onder marktwerking valt, heeft de gemeente daar geen invloed op. Met de inburgeringsplichtige zal zonodig wel actief worden meegedacht over een oplossing. Artikel 6:1 samenloop Wet inburgering en Wet werk en bijstand De Maatregelen en handhavingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Vianen heeft voorrang boven de regelgeving van de Wi. Mocht toepassing van deze regelgeving voor één of meer belanghebbende gevolgen hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen kan het college de hardheidsclausule (artikel 7:3 van de Beleidsregels Wi) toepassen. Artikel 6:4 de hoogte van de boetes Meewerken aan inburgeringsonderzoek Nadat de gemeente Vianen een potentieel inburgeringsplichtige heeft opgeroepen voor een intakegesprek, moet deze conform de wet verschijnen. Indien de persoon niet verschijnt op de afspraak wordt eenmalig een waarschuwingsbrief gestuurd met een nieuwe afspraak (opnieuw intake binnen 2 weken na datum oorspronkelijke afspraak). Indien de persoon vervolgens wederom geen gehoor geeft aan de oproep, wordt een bestuurlijke boete opgelegd van 100, Bij recidive binnen twaalf maanden na de vorige overtreding wordt de boete verhoogd tot 250, zonder dat daarvoor opnieuw een hersteltermijn wordt afgegeven. Wanneer een afspraak voor de tweede keer (zonder gegronde reden) door een potentieel inburgeringsplichtige wordt verzet, wordt dit gelijkgesteld aan het niet meewerken aan een inburgeringsverzoek. Indien de persoon wel verschijnt op het intakegesprek, maar niet of onvoldoende meewerkt, wordt eenmalig een nieuwe afspraak gemaakt middels het versturen van een waarschuwingsbrief met een voornemen tot het opleggen van een boete (nieuwe afspraak binnen maximaal 2 weken na oorspronkelijke afspraak). Indien de persoon vervolgens wederom geen of onvoldoende medewerking verleent tijdens de intake, wordt een bestuurlijke boete opgelegd van 100,. Bij recidivegedrag wordt dit bedrag 250,. De intake is onder meer bedoeld om de inburgeringsplicht vast te stellen en de termijnen die hieruit voortvloeien te handhaven. Wanneer de potentiële inburgeringsplichtige bij herhaling geen gehoor geeft aan de oproep voor de intake of de afspraak daartoe bij herhaling verplaatst, wordt er vanuit gegaan dat er een inburgeringsplicht bestaat en wordt hieromtrent een beschikking afgegeven.

9 Meewerken aan inburgeringsvoorziening Indien de persoon niet voldoet aan de Wi, Verordening Wi en/of in de beschikking gestelde voorwaarden, wordt eerst een gesprek gevoerd met de deelnemer en worden de daarin gemaakte afspraken vastgelegd in een brief. In deze brief wordt tevens het voornemen tot opleggen van een boete kenbaar gemaakt, wanneer de inburgeringsplichtige zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. Indien de persoon vervolgens wederom geen medewerking verleent, wordt een bestuurlijke boete opgelegd van 150,. Bij recidivegedrag binnen twaalf maanden na de vorige overtreding wordt een boete opgelegd van 500, en wordt een gesprek gevoerd met de deelnemer. Afhankelijk van de inhoud van dit gesprek wordt het trajectaanbod heroverwogen. Halen van examen Indien een inburgeringsplichtige verwijtbaar niet tijdig het inburgeringsexamen heeft gehaald, wordt eenmalig een waarschuwingsbrief gestuurd met het voornemen tot het opleggen van een boete, waarbij aangegeven wordt dat binnen 2 maanden na het verstrijken van de oorspronkelijke maximale datum inburgeringsexamen het examen alsnog gehaald moet worden. Wanneer de persoon vervolgens wederom verwijtbaar niet het examen haalt wordt een boete van 200 opgelegd en wordt een gesprek gevoerd met de deelnemer. De boete wordt herhaald na in principe één jaar (termijn wordt afgestemd op persoonlijke omstandigheden van de inburgeringsplichtige, maar bedraagt nooit meer dan twee jaar) na het verstrijken tweede termijn voor het halen van het inburgeringsexamen. De boete bedraagt dan 500,. Tevens wordt de deelnemer weer uitgenodigd voor een gesprek. Bij recidivegedrag wordt vervolgens de boete verhoogd tot en in principe elk jaar opgelegd (termijn wordt afgestemd op persoonlijke omstandigheden van de inburgeringsplichtige, maar bedraagt nooit meer dan twee jaar). De deelnemer wordt dan weer uitgenodigd voor een gesprek. Handhaving inburgeringsplichtige zonder gemeentelijk aanbod Inburgeringsplichtigen die geen gemeentelijk aanbod ontvangen, krijgen een kennisgeving waarin staat dat zij binnen een bepaalde termijn het inburgeringsexamen gehaald moeten hebben. Het slagen voor het inburgeringsexamen is de verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige zelf. Omdat de gemeente het echter van groot belang acht dat de mensen die het blijkbaar nodig hebben om meer van de Nederlandse taal en samenleving te leren dit ook daadwerkelijk doen, wordt de inburgeringsplichtige éénmaal per jaar aangeschreven als herinnering aan de invulling van zijn inburgeringsverplichting. Artikel 6:5 het afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete/ rekening houdend met omstandigheden Conform artikel 38 van de Wi kan het college geen bestuurlijke boete opleggen voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten. Tevens dient het college de bestuurlijke boete af te stemmen op de ernst van de overtreding. Hierbij wordt rekening gehouden met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Bij het opleggen van de boete en de hoogte van de boete moet worden afgestemd op: 1. de ernst van de gedraging Voordat de overige aspecten beoordeeld kunnen worden, moet vaststaan dat er sprake is van een feit waarvoor het reëel is om een boete te verstrekken. Het gaat dan om een objectieve vaststelling. 2. de mate van verwijtbaarheid

10 De vraag die hierbij beantwoord moet worden, is of de gedraging verwijtbaar is en zo ja, in welke mate. Niet de gemeente moet de verwijtbaarheid bewijzen, maar de inburgeringsplichtige moet het ontbreken daarvan bewijzen. Feitelijk wordt hier de conclusie getrokken uit de beoordeling van het feit in relatie tot de persoonlijke omstandigheden. Ook omstandigheden die buiten de persoon zijn gelegen kunnen van belang zijn. Bij volledige verwijtbaarheid wordt de boete toegepast. Bij gedeeltelijke verwijtbaarheid kan de boete worden gematigd. Is er in het geheel geen sprake van verwijtbaarheid, dan kan het college de hoogte van de boete conform artikel 9 lid 3 van de Verordening Wi op de individuele omstandigheden van de inburgeringsplichtinge afstemmen en de boete op nihil vaststellen. 3. de omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert Het gaat hier om een ruim begrip waarbij financiële, sociale en medische/ psychische omstandigheden in hun samenhang beoordeeld moeten worden. In alle gevallen moet een expliciet besluit worden genomen. Zowel in de gevallen dat een boete wordt opgelegd, als in die gevallen waarbij daarvan uiteindelijk wordt afgezien moet het besluit in een beschikking aan de belanghebbende worden medegedeeld. Het doen van een schriftelijke mededeling dat het college afziet van het opleggen van een boete is van belang in verband met eventuele recidive. Als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, dan wordt er immers geen boete opgelegd en is er bij een volgende verwijtbare gedraging geen sprake van recidive.

Beleidsregels Wet inburgering. WIZ de Bevelanden

Beleidsregels Wet inburgering. WIZ de Bevelanden Beleidsregels Wet inburgering WIZ de Bevelanden 2015 afdeling Sociale Zaken 1 Poststuknr.: 14.029431 Beleidsregels Wet inburgering WIZ de Bevelanden 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. NOTITIE EN BELEIDSREGELS WI INLEIDING Sinds 1 januari 007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor personen van 16 tot 65 jaar die duurzaam

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. BELEIDSNOTITIE EN BELEIDSREGELS WET INBURGERING INLEIDING Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (hierna te noemen: WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor

Nadere informatie

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels in het kader van de Wet inburgering.

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels in het kader van de Wet inburgering. Beleidsregels Wet inburgering Hilversum 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen 6, 31 en 32 van de Wet inburgering; artikel 2.8, artikel 2.8a, artikel 5.4 en artikel

Nadere informatie

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Onderwerp: verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht

Nadere informatie

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Onderwerp: verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht

Nadere informatie

Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden.

Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden. Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden. De Wet inburgering (Wi) treedt op 1 januari 2007 in werking en komt in de plaats van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de verschillende

Nadere informatie

Verordening inburgering Drechtsteden

Verordening inburgering Drechtsteden Verordening inburgering Drechtsteden De Drechtraad; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering; gelezen het voorstel van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr. Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Alkmaar; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr. inzake gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van

Nadere informatie

een digitaal informatiepunt.

een digitaal informatiepunt. Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Heusden gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2007; nr. B200700723 inzake Wet inburgering gelet op de artikelen 8, 19, vijfde

Nadere informatie

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007.

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007. Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007 Beknopt voorstel In het nieuwe inburgeringsstelsel worden zowel nieuw- al oudkomers

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer

Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer Versie geldig van 1 april 2007 tot 23 juli 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering; Verordening Wet inburgering Gemeente Utrecht 2009 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering; Wet inburgering De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering; gelet op de artikelen 8, 19,

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN De Drechtraad; gelezen het voorstel van de bestuurscommissie; gelet op de behandeling in de adviescommissie werk, zorg en inkomen van 19 mei 2010 en het bijbehorend advies aan de Drechtraad; gelet op de

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012)

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze

Nadere informatie

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN In de afgelopen periode hebben er vele wijzigingen plaatsgevonden in de wet inburgering. Een aantal van deze wijzigen zijn

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 bijlage 19 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 Onderwerp Verordening inburgering Drechtsteden agendapunt 10c datum 16 april 2010 steller Marije Klink doorkiesnummer 078-6398237 e-mail m.klink@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Maatregelenverordening Wet werk en bijstand.

Maatregelenverordening Wet werk en bijstand. Nr. XIII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2004, nr. 4B, inzake vaststelling van de Reïntegratieverordening en de Maatregelenverordening;

Nadere informatie

Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel

Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel De raad van de gemeente < >; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake. gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid,

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 W 6 gemeente- Heemskerk Verordening Wet inburgering gemeente Heemskerk 2042 1 januari 2012 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 6 +6 V E R O R D E N I N G W E

Nadere informatie

Beleidsregels Bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz-2004 Versie 2013

Beleidsregels Bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz-2004 Versie 2013 Beleidsregels Bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz-2004 Versie 2013 HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. WWB: de Wet werk en bijstand; b. IOAW:

Nadere informatie

Aantal bladzijden / verkoopprijs 8 / 0,40. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 085. Naam Beleidsregels Wet inburgering (2011)

Aantal bladzijden / verkoopprijs 8 / 0,40. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 085. Naam Beleidsregels Wet inburgering (2011) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 085 Naam Beleidsregels Wet inburgering (2011) Publicatiedatum 20 juni 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders Het college van gemeente Houten gelet op artikel 35 lid 1 van de Participatiewet; B E S L U I T de volgende beleidsregels vast te stellen: Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

Nadere informatie

Beleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW & IOAZ gemeente Twenterand 2013

Beleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW & IOAZ gemeente Twenterand 2013 Beleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW & IOAZ gemeente Twenterand 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Twenterand Officiële naam regeling Beleidsregels WWB/Bbz,

Nadere informatie

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden. Dienst : SOZA SOZA SWMG

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden. Dienst : SOZA SOZA SWMG Aanbiedingsformulier Onderwerp Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning B&W Nr: 04.1274/09-11- 2004 Agenda Ontwerper Parafanten Directeuren

Nadere informatie

Inburgering De nieuwe Wet Inburgering

Inburgering De nieuwe Wet Inburgering Inburgering De nieuwe Wet Inburgering Else Roetering en Jan Laurier De nieuwe Wet Inburgering is per 1 januari 2007 ingegaan. Hoewel de totstandkoming met veel politiek rumoer gepaard ging, is er in de

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van Wé' - îheemskerk gemeente Verordening Wet inburgering gemeente Heemskerk 203 1 januari 2013 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van Nè V E R O R D E N I N G W E T

Nadere informatie

Verordening Inburgering Deurne 2013

Verordening Inburgering Deurne 2013 Gemeenteblad nr.58, 23 mei 2013 Nr. 34a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2013, nr. 34; gehoord de commissie Samenleving d.d. 27 mei 2013; gelet

Nadere informatie

Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand

Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Verordening Inburgering Asten 2013 24 juni 2013 13.09.08

RAADSBESLUIT. Verordening Inburgering Asten 2013 24 juni 2013 13.09.08 RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Verordening Inburgering Asten 2013 24 juni 2013 13.09.08 De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

MAATREGELENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010

MAATREGELENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010 MAATREGELENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010 Pag.i/5 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB); b. belanghebbende:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over: - de informatieverstrekking

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2014, nr. 12A;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2014, nr. 12A; Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 85 Uitgifte: 29 december 2014 Bekendmaking van het besluit de gemeenteraad d.d. 15 december 2014, nr. 12C, tot vaststelling van Verordening

Nadere informatie

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Algemeen De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent de mogelijkheid om bepaalde overtredingen te bestraffen met een bestuurlijke boete. Een bestuurlijke

Nadere informatie

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen; Gelet op artikel 18a van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet Rotterdam 2015

Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet Rotterdam 2015 Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet Rotterdam 2015 De directeur van het cluster Werk en Inkomen, Gelezen het voorstel van 23 januari 2015; gelet op artikel 18a van de Participatiewet; besluit:

Nadere informatie

Verslag uitvoering Wet inburgering

Verslag uitvoering Wet inburgering Gewijzigde Wet inburgering per 1 januari 2013 Verslag uitvoering Wet inburgering 2007 2012 Juni 2013 Verslag Wet inburgering 2007 2012 Voor u ligt een verslag van de Wet inburgering. Gemeenten zijn vanaf

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Registratienummer Afdeling Ede, 25565 Samenleving en beleid 10 februari Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelet op artikel 18a, van de Participatiewet, artikel 20a van de

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 075. Naam Regeling bestuurlijke boete burgerzaken (Beleidsregel, 2014) Publicatiedatum 6 oktober 2014.

Jaartal / nummer 2014 / 075. Naam Regeling bestuurlijke boete burgerzaken (Beleidsregel, 2014) Publicatiedatum 6 oktober 2014. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 075 Naam Regeling bestuurlijke boete burgerzaken (Beleidsregel, 2014) Publicatiedatum 6 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van het reglement door het

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Afstemmingverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

Afstemmingverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 T De raad van de gemeente Noordenveld gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2013; gelet op artikel 8 eerste lid onder b en h, artikel 9a lid 12 en artikel 18 van de Wet werk en

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Wet taaleis gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels Wet taaleis gemeente Edam-Volendam Beleidsregels Wet taaleis gemeente Edam-Volendam Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1. Begrippen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO Informatiebijeenkomst BVNT2 Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO 14 november 2014 Presentatie - Globaal overzicht van taken en activiteiten DUO - Inzoomen: - Informatievoorziening - Kennisgeving -

Nadere informatie

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd.

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd. Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 14 oktober 2013 onderwerp Verordening Wet Inburgering & Verordening Wet Kinderopvang 7740 zaakkenmerk Inleiding Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

- De Verordening inburgering (GB2010-032) en de Wijzigingsverordening Verordening Inburgering (GB2011-100) zijn met gelijke ingang ingetrokken.

- De Verordening inburgering (GB2010-032) en de Wijzigingsverordening Verordening Inburgering (GB2011-100) zijn met gelijke ingang ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 099 Naam Verordening inburgering (2013) Publicatiedatum 25 september 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij Raadsbesluit van 18 september 2013

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013; V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2013 B E S L U I T Registratienummer: 216/3 D E R A A D V A N D E G E M E E N T E B E E M S T E R ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE WWB, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZEEVANG

BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE WWB, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZEEVANG BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE WWB, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZEEVANG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeevang, Gelet op artikel 18a van de Wet werk en bijstand, artikel 20a van

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar: R.G.H. Mensink gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.G.H. Mensink) Onderwerp: Verordening Wet inburgering gemeente Winsum 2007

Behandelend ambtenaar: R.G.H. Mensink gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.G.H. Mensink) Onderwerp: Verordening Wet inburgering gemeente Winsum 2007 Vergadering: 18 september 2007 Agendanummer: 11 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar: R.G.H. Mensink E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.G.H. Mensink) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Verordening Wet

Nadere informatie

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeenteblad 543 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Voorst November 2014-1 - Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ De raad van de gemeente Voorst; gelezen het

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12-10-2010;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12-10-2010; GEMEENTERAAD Onderwerp: Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Registratienummer: 10.17785 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12-10-2010;

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Beleidsregels inlichtingenplicht en bestuurlijke boetes

Beleidsregels inlichtingenplicht en bestuurlijke boetes Beleidsregels inlichtingenplicht en bestuurlijke boetes Gelet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de indringender toets aan het evenredigheidsbeginsel bij bestuurlijke boetes (CRvB 24-11-2014,

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet BMWE 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet BMWE 2015 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente De Marne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014; gezien de adviezen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 13R. 00044

RAADSBESLUIT 13R. 00044 RAADSBESLUIT 13R. 00044 Gemeente Woerden 13R.00044 ^ 359 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: 6. H-1 Onderwerp: vaststellen Maatregelenverordening WWB, IOAW, IOAZ 2013 gemeente Woerden De raad van de gemeente

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 139. Naam Beleidsregels Wet Kinderopvang (2007) Publicatiedatum 28 november 2007.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 139. Naam Beleidsregels Wet Kinderopvang (2007) Publicatiedatum 28 november 2007. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 139 Naam Beleidsregels Wet Kinderopvang (2007) Publicatiedatum 28 november 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE

VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive. Participatiewet 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive. Participatiewet 2015 Nr. 2014/78 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.21 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel d en artikel 60b

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming.

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: Agendacommissie raadsleden en steunfractieleden Culemborgs Participatiehuis Status: Deelnemers: Doel: Toelichting: Wijze van Behandelen: Uitgenodigd om in te spreken: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

B&W 21 december 2010 Gemeenteblad GEWIJZIGDE INVULLING VAN RICHTLIJN NR B044 OVERZICHT HOOGTE VERLAGINGEN

B&W 21 december 2010 Gemeenteblad GEWIJZIGDE INVULLING VAN RICHTLIJN NR B044 OVERZICHT HOOGTE VERLAGINGEN Jaar: 2010 Nummer: 118 Besluit: B&W 21 december 2010 Gemeenteblad GEWIJZIGDE INVULLING VAN RICHTLIJN NR B044 OVERZICHT HOOGTE VERLAGINGEN Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geertruidenberg. Nr. 66900 26 mei 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

De Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel 2010 gewijzigd vast te stellen en met terugwerkende kracht in te voeren per 1 januari 2013.

De Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel 2010 gewijzigd vast te stellen en met terugwerkende kracht in te voeren per 1 januari 2013. Datum: 26-2-13 Onderwerp Wijziging verordening Wet inburgering gemeente Boxtel 2010 Status Besluitvormend Voorstel De Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel 2010 gewijzigd vast te stellen en met terugwerkende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; voorstel aan de raad gemeente werkendam zaaknummer 59872 onderwerp Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

b e s l u i t vast te stellen de hierna volgende Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Alkmaar.

b e s l u i t vast te stellen de hierna volgende Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Alkmaar. Raadsbesluit Nr. De raad van de gemeente Alkmaar; gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr.; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel i van de Wet werk en bijstand; gelet op het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van11 november, gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, van de Participatiewet; gezien het advies van de adviesraad

Nadere informatie

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: Piet Minderhoud B&W.nr.: 06.0700 Dienst: SOZA Telefoon: 516 7393 Verantwoordelijk portef.houder: Sociale Zaken B&W-besluit d.d: 6 juni 2006 en Cultuur Meningsvormend

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Gemeente Heerhugowaard Citeertitel

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Raadsbesluit. De gemeenteraad van gemeente Leudal. Agendapunt 8. Gezien het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 nummer.

Raadsbesluit. De gemeenteraad van gemeente Leudal. Agendapunt 8. Gezien het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 nummer. Raadsbesluit De gemeenteraad van gemeente Leudal Agendapunt 8 Gezien het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 nummer. gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b en artikel 36 van de Participatiewet;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2005;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2005; De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2005; gelet op de Wet werk en bijstand, Staatsblad 2003, nummer 375; gelet op

Nadere informatie

Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 57658 29 juni 2015 Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

Nadere informatie