Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de"

Transcriptie

1 BELEIDSREGELS WET INBURGERING Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de burgers zijn de Beleidsregels Wet inburgering (Wi) opgesteld. In deze beleidsregels zijn nadere regels gesteld omtrent het verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht, het verstrekken van vergoedingen voor reiskosten, de kosten van een tweede (her)examen, de kosten van een korte vrijstellingstoets, de kosten van een medische keuring en het verstrekken van een bonus bij het behalen van het examen. Ook zijn regels opgesteld over het opleggen van bestuurlijke boetes. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 van toepassing verklaring De Beleidsregels Wi zijn een uitwerking van de verordening Wet inburgering gemeente Vianen (Verordening Wi). De verordening Wi is op 3 april 2007 door de gemeenteraad vastgesteld en met terugwerkende kracht per 1 januari 2007 in werking getreden. Artikel 1:2 begripsbepalingen De begripsomschrijvingen in de Wet inburgering (Wi) en het Besluit inburgering en de daarop berustende regelingen alsmede de verordening Wi zijn van toepassing op de begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt. HOOFDSTUK 2 Volgorde Artikel 2:1 voorrang bij aanbod Naast de in de Wi aangewezen groepen (asielgerechtigde nieuw en oudkomers en geestelijke bedienaren) wordt bij voorrang een inburgeringsvoorziening aangeboden aan: - nieuw en oudkomers die een algemene bijstandsuitkering of een in het Besluit inburgering aangewezen uitkering ontvangen en - oudkomers, die zelf geen inkomsten uit werk, algemene bijstand of uitkering hebben. Artikel 2:2 volgorde oproepen Binnen de aangegeven groepen inburgeringsplichtigen die bij voorrang een aanbod kan worden gedaan, worden de volgende groepen onderscheiden: werklozen, ouders met opgroeiende kinderen en oudkomers met een vraag naar een inburgeringstraject. Artikel 2:3 voorwaarden aanbod 1. Aan de inburgeringsplichtige wordt vooraf medegedeeld welke nadelen het afwijzen van een aanbod kan hebben. 2. Aan de inburgeringsplichtige kan de verplichting worden opgelegd het aanbod geheel of gedeeltelijk in de avonduren te volgen, indien een arbeidsverplichting een belemmering vormt om dat overdag te doen. HOOFDSTUK 3 Ontheffing Artikel 3 ontheffing van inburgeringsverplichting door onvoldoende leervermogen

2 Op grond van de Wi kan de inburgeringsplichtige een verzoek indienen bij het college om voor ontheffing van de inburgeringsverplichting in aanmerking te komen wegens onvoldoende leervermogen. Dit kan op twee manieren: 1. De inburgeringsplichtige overlegt een verklaring van een instelling/deskundige waarin aangegeven wordt dat bij de inburgeringsplichtige het leervermogen ontbreekt om het inburgeringsexamen te halen. 2. De resultaten van het examen geven aanleiding te veronderstellen dat de inburgeringsplichtige blijvend niet in staat zal zijn het inburgeringsexamen te halen. Hij/Zij moet dan aantonen dat; a. hij/zij een cursus heeft ingekocht; b. hij/zij een cursus heeft gevolgd en afgemaakt; c. hij/zij minstens éénmaal examen heeft afgelegd. HOOFDSTUK 4 Vergoedingen Artikel 4:1 vergoeding kosten 1. De inburgeringsplichtige, die een gemeentelijk aanbod heeft geaccepteerd, heeft recht op vergoeding van de aan de inburgeringsvoorziening verbonden reiskosten op basis van de kosten van openbaar vervoer op de goedkoopste wijze. 2. De inburgeringsplichtige die binnen de inkomensnormen voor sociale voorzieningen valt en die het inburgeringsexamen, onderdeel van het gemeentelijk inburgeringsaanbod, niet in één keer haalt, kan een aanvraag voor vergoeding van de kosten verbonden aan het tweede examen indienen bij het college. 3. Als blijkt dat er geen sprake is van omstandigheden die verwijtbaar zijn aan de inburgeringsplichtige, vergoedt het college de kosten van het tweede examen. 4. Het college kan afhankelijk van de individuele omstandigheden van een inburgeringsplichtige, die voldoet aan lid 1 en lid 2 van dit artikel, aanvullend extra scholing aanbieden. Artikel 4:2 vergoeding kosten korte vrijstellingstoets 1. De inburgeringsplichtige die binnen de inkomensnorm voor sociale voorzieningen valt, kan het college schriftelijk vóór het afleggen van de vrijstellingtoets verzoeken om een vergoeding van de kosten verbonden aan deze toets. 2. Als voldaan is aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel en de toets is behaald vergoedt het college deze kosten. Artikel 4:3 vergoeding kosten medische keuring 1. De inburgeringsplichtige die binnen de inkomensnorm voor sociale voorzieningen valt, kan vooraf bij het college schriftelijk een verzoek indienen om vergoeding van de kosten voor medisch onderzoek ten behoeve van een ontheffingsverzoek. 2. Als voldaan is aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel en met het medisch onderzoek is aangetoond dat er sprake is van een psychische, lichamelijke en/of verstandelijke beperking bij de inburgeringsplichtige vergoedt het college deze kosten. Artikel 4:4 bonus bij behalen examen Indien de inburgeringsplichtige het inburgeringsexamen behaald heeft binnen de in de Wi gestelde termijn, wordt een bonus uitgekeerd ter hoogte van het bedrag van de eigen bijdrage.

3 HOOFDSTUK 5 Kinderopvang Artikel 5 inburgering en kinderopvang Kinderopvang is een eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige, die dat nodig heeft om op het aanbod in te kunnen gaan. HOOFDSTUK 6 De bestuurlijke boete Artikel 6:1 samenloop Wet inburgering en Wet werk en bijstand (WWB) 1. De Maatregelen en handhavingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Vianen heeft voorrang boven de regelgeving van de Wi. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de Wi werk boven uitkering, waarbij werk gezien wordt als de motor van participatie in de samenleving. 2. Indien de inburgeringsplichtige een uitkering in het kader van de WWB ontvangt en dus gebruik maakt van een gecombineerde voorziening kan aan betrokkene geen boete in kader van de Wi worden opgelegd wanneer op grond van zijn gedragingen hem een maatregel op grond van de WWB zou moeten worden opgelegd. 3. Het (ziekte)verzuimprotocol WWB wordt ook gehanteerd als verzuimprotocol bij de uitvoering van de Wi. Artikel 6:2 het opleggen van een bestuurlijke boete Indien een inburgeringsplichtige geen of onvoldoende medewerking verleent aan het inburgeringsonderzoek en/of de uitvoering van een (gecombineerde) inburgeringsvoorziening of niet tijdig het inburgeringsexamen haalt, legt het college hem/haar een bestuurlijke boete op (artikelen 9 en 10 van de Verordening Wi). Artikel 6:3 indeling in categorieën Gedragingen van inburgeringsplichtigen waarbij de verplichtingen op grond van de Wi, de Verordening Wi en de gestelde verplichtingen opgenomen in de beschikking niet of onvoldoende worden nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën: 1. als iemand niet of onvoldoende meewerkt aan het inburgeringsonderzoek (intake, vaststellen doelperspectief e.d., artikel 9 lid 1 van de Verordening Wi); 2. als iemand geen of onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de inburgeringsvoorziening (bijvoorbeeld ongeoorloofd afwezig), artikel 9 lid 2 van de Verordening Wi; 3. als iemand niet binnen de wettelijke termijn het examen behaalt, artikel 9 lid 3 van de Verordening Wi. Artikel 6:4 de hoogte van de boetes 1. Als een inburgeringsplichtige niet meewerkt aan het inburgeringsonderzoek is de volgende boete van toepassing: Overtreding Bestuurlijke boete Geen gehoor geven aan een oproep of niet of onvoldoende meewerken aan inburgeringsonderzoek 1e keer Waarschuwingsbrief + Nieuwe afspraak binnen 2 weken

4 2e keer 3e keer en vaker Bestuurlijke boete 100, per keer Bestuurlijke boete 250, per keer 2. Als een inburgeringsplichtige geen of onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de inburgeringsvoorziening is de volgende boete van toepassing: Overtreding Bestuurlijke boete Geen of onvoldoende medewerking verlenen aan de uitvoering van de voor hem vastgestelde inburgeringsvoorziening 1e keer 2e keer 3e keer en vaker Waarschuwingsbrief + gesprek Bestuurlijke boete 150, per keer Bestuurlijke boete 500, per keer + gesprek en heroverweging trajectaanbod 3. Als iemand niet binnen de wettelijke termijn het examen behaalt is de volgende boete van toepassing: Overtreding Bestuurlijke boete Niet halen van het inburgeringsexamen binnen de gestelde (verlengde) termijn 1e keer Waarschuwingsbrief + hersteltermijn 2e keer Bestuurlijke boete 200, per keer + gesprek 3e keer Bestuurlijke boete 500, per keer + gesprek 4e keer en vaker Bestuurlijke boete 1.000, per keer+ gesprek Artikel 6:5 het afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete/ rekening houdend met omstandigheden 1. Bij het opleggen van de boete en het vaststellen van de hoogte van de boete houdt het college rekening met: a. de ernst van de gedraging; b. de mate van verwijtbaarheid; c. de omstandigheden waarin de inburgeringspichtige verkeert. 2. Bij het beoordelen of er sprake is van verwijtbaarheid kunnen onder meer de volgende criteria een rol spelen: de inburgeringsplichtige heeft zich verwijtbaar zodanig gedragen dat hij/zij redelijkerwijs heeft moeten begrijpen dat dit gedrag tot gevolg zou hebben dat hij/zij het inburgeringsexamen niet zou behalen; de inburgeringsplichtige heeft niet tijdig een cursus ingekocht die opleidt naar het vereiste niveau voor het inburgeringsexamen;

5 de inburgeringsplichtige heeft geen cursus gevolgd en/of afgerond; de inburgeringsplichtige heeft geen examen afgelegd; de inburgeringsplichtige heeft zich niet voldoende ingespannen. Dit kan worden aangetoond door rapportages van de taalaanbieder waaruit bijvoorbeeld een hoge afwezigheid en onvoldoende inzet van de inburgeringsplichtige blijkt. 3. De criteria uit lid 2 vormen geen limitatieve opsomming. HOOFDSTUK 7 Slotbepalingen Artikel 7:1 inwerkingtreding van toepassing verklaring Deze beleidsregels treden in werking op de derde dag na publicatie in het huis aan huis blad Het Kontakt. Artikel 7:2 van toepassing verklaring Deze beleidsregels zijn van overeenkomstige toepassing op de doelgroep die valt onder de Tijdelijke Regeling inburgering: de inburgeringsbehoeftigen. Artikel 7:3 hardheidsclausule Het college handelt overeenkomstig de beleidsregels, tenzij dat voor een of meer belanghebbende gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 1 juli 2008 Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris, de burgemeester, mw. drs. H.E.M.G. Rutten l.s. mw. drs. D.A.M. Koreman

6 Toelichting op de beleidsregels Artikel 2:1 voorrang bij aanbod In dit artikel is aangegeven welke doelgroepen op grond van de wet en de gemaakte eigen keuze prioriteit hebben bij het aanbieden van een inburgeringsvoorziening. Artikel 2:2 volgorde oproepen Gelet op de hoeveelheid potentiële inburgeringsplichtigen is het van belang aan te geven in welke volgorde zij worden opgeroepen. Daarbij is gekozen voor groepen voor wie het van belang is dat zij zo snel mogelijk volwaardig kunnen participeren in de samenleving maar ook zelf initiatief hebben genomen. Artikel 2:3 voorwaarden aanbod Een inburgeringsplichtige kan een aanbod weigeren, maar daar kunnen consequenties aan worden verbonden. Het is goed hem of haar daar al bij de intake op te wijzen. Het hebben van werk of andere bezigheden overdag mag geen reden zijn een aanbod te weigeren. Daarom kan de verplichting worden opgelegd het aanbod in de avonduren te volgen. Artikel 3 ontheffing van inburgeringsverplichting door onvoldoende leervermogen Het college heeft conform artikel 31 lid 2b van de Wi de bevoegdheid om iemand te ontslaan van zijn inburgeringsplicht, als de inburgeringsplichtige gedurende een langere periode aantoonbare inspanningen heeft verricht om het inburgeringsexamen te halen, maar daar niet in slaagt. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan de minister nog nadere regels omtrent de ontheffing stellen. Een verzoek tot verlening van ontheffing kan niet eerder worden ingediend dan zes maanden voor het einde van de inburgerings cq. handhavingstermijn. In artikel 7 van de Wi zijn termijnen opgenomen waarbinnen is bepaald binnen welke termijn het inburgeringsexamen moet zijn behaald: Voor hen die op basis van de Vreemdelingenwet 2000 het basisexamen inburgering in het land van herkomst hebben behaald, geldt een termijn van 3 ½ jaar. Voor nieuwkomers die geen basisexamen inburgering in het buitenland hebben gehaald (zoals asielgerechtigden) geldt een termijn van 5 jaar. Deze termijn zal binnenkort waarschijnlijk worden teruggebracht tot eveneens 3,5 jaar. Voor oudkomers geldt vanaf de datum van de handhavingsbeschikking een termijn van 5 jaar (wordt waarschijnlijk ook 3,5 jaar). Volgens artikel 6 van de Wi kan het college tevens de inburgeringsplichtige ontheffing verlenen van de inburgeringsplicht, indien de inburgeringsplichtige heeft aangetoond dat door een psychische of lichamelijke beperking, dan wel een verstandelijke handicap, blijvend niet in staat te zijn het inburgeringsexamen te halen. In de wet en in het besluit inburgering zijn hiervoor nadere regels gesteld. Tevens is het mogelijk dat de inburgeringsplichtige onder bepaalde voorwaarden een aangepast examen aflegt. Hiermee worden aangepaste omstandigheden gecreëerd die de kans op het succesvol afronden van het inburgeringsexamen vergroten. Artikel 4:1 vergoeding kosten Het is al jaren beleid dat reiskosten voor verplichte inburgering worden vergoed. Een inburgeringstraject bevat het éénmalig kosteloos afleggen van het examen. Er kunnen redenen zijn om het examen nog voor een tweede keer te vergoeden. Dat is met name het geval als het inkomen onder de zgn. armoedegrens van (thans) 115% van het minimumloon valt. Artikel 4:2 vergoeding kosten korte vrijstellingstoets Als een inburgeringsplichtige voldoende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal en evidente kennis van de Nederlandse samenleving denkt te hebben, kan deze een

7 vrijstellingstoets doen. Als de inburgeringsplichtige deze toets behaalt, is hij/zij vrijgesteld van de inburgeringsplicht.

8 Artikel 4:3 vergoeding kosten medische keuring Als een inburgeringsplichtige ontheffing wil aanvragen van zijn inburgeringsplicht op grond van psychische, lichamelijke en/of verstandelijke beperking moet hij/zij dit aantonen. Het aantonen dient te gebeuren aan de hand van een medisch advies van een onafhankelijk arts/medisch adviseur, die is ingeschreven in het BIG register. De arts/medisch adviseur dient op de hoogte te zijn van relevante wet en regelgeving ten aanzien van het inburgeringsexamen en van de mogelijke examenomstandigheden en het door het ministerie opgestelde Protocol medische advisering. Hiervoor heeft de arts/medisch adviseur een speciale cursus moeten volgen. Artikel 4:4 bonus bij behalen examen Het wordt redelijk geacht een prikkel voor het behalen van het inburgeringsexamen in het vooruitzicht te stellen. Dit gebeurt ook voor inburgeringsplichtigen die geen gemeentelijk aanbod krijgen, maar voor de kosten een lening bij de IB groep kunnen afsluiten. Die lening wordt geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. De hoogte van de prikkel bij een gemeentelijk aanbod kan worden gelijkgesteld aan de (wettelijke) eigen bijdrage van 270,. Artikel 5 kinderopvang Het gebrek aan voldoende kinderopvang kan leiden tot stagnatie bij het volgen van een inburgeringsaanbod. Aangezien kinderopvang tegenwoordig onder marktwerking valt, heeft de gemeente daar geen invloed op. Met de inburgeringsplichtige zal zonodig wel actief worden meegedacht over een oplossing. Artikel 6:1 samenloop Wet inburgering en Wet werk en bijstand De Maatregelen en handhavingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Vianen heeft voorrang boven de regelgeving van de Wi. Mocht toepassing van deze regelgeving voor één of meer belanghebbende gevolgen hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen kan het college de hardheidsclausule (artikel 7:3 van de Beleidsregels Wi) toepassen. Artikel 6:4 de hoogte van de boetes Meewerken aan inburgeringsonderzoek Nadat de gemeente Vianen een potentieel inburgeringsplichtige heeft opgeroepen voor een intakegesprek, moet deze conform de wet verschijnen. Indien de persoon niet verschijnt op de afspraak wordt eenmalig een waarschuwingsbrief gestuurd met een nieuwe afspraak (opnieuw intake binnen 2 weken na datum oorspronkelijke afspraak). Indien de persoon vervolgens wederom geen gehoor geeft aan de oproep, wordt een bestuurlijke boete opgelegd van 100, Bij recidive binnen twaalf maanden na de vorige overtreding wordt de boete verhoogd tot 250, zonder dat daarvoor opnieuw een hersteltermijn wordt afgegeven. Wanneer een afspraak voor de tweede keer (zonder gegronde reden) door een potentieel inburgeringsplichtige wordt verzet, wordt dit gelijkgesteld aan het niet meewerken aan een inburgeringsverzoek. Indien de persoon wel verschijnt op het intakegesprek, maar niet of onvoldoende meewerkt, wordt eenmalig een nieuwe afspraak gemaakt middels het versturen van een waarschuwingsbrief met een voornemen tot het opleggen van een boete (nieuwe afspraak binnen maximaal 2 weken na oorspronkelijke afspraak). Indien de persoon vervolgens wederom geen of onvoldoende medewerking verleent tijdens de intake, wordt een bestuurlijke boete opgelegd van 100,. Bij recidivegedrag wordt dit bedrag 250,. De intake is onder meer bedoeld om de inburgeringsplicht vast te stellen en de termijnen die hieruit voortvloeien te handhaven. Wanneer de potentiële inburgeringsplichtige bij herhaling geen gehoor geeft aan de oproep voor de intake of de afspraak daartoe bij herhaling verplaatst, wordt er vanuit gegaan dat er een inburgeringsplicht bestaat en wordt hieromtrent een beschikking afgegeven.

9 Meewerken aan inburgeringsvoorziening Indien de persoon niet voldoet aan de Wi, Verordening Wi en/of in de beschikking gestelde voorwaarden, wordt eerst een gesprek gevoerd met de deelnemer en worden de daarin gemaakte afspraken vastgelegd in een brief. In deze brief wordt tevens het voornemen tot opleggen van een boete kenbaar gemaakt, wanneer de inburgeringsplichtige zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. Indien de persoon vervolgens wederom geen medewerking verleent, wordt een bestuurlijke boete opgelegd van 150,. Bij recidivegedrag binnen twaalf maanden na de vorige overtreding wordt een boete opgelegd van 500, en wordt een gesprek gevoerd met de deelnemer. Afhankelijk van de inhoud van dit gesprek wordt het trajectaanbod heroverwogen. Halen van examen Indien een inburgeringsplichtige verwijtbaar niet tijdig het inburgeringsexamen heeft gehaald, wordt eenmalig een waarschuwingsbrief gestuurd met het voornemen tot het opleggen van een boete, waarbij aangegeven wordt dat binnen 2 maanden na het verstrijken van de oorspronkelijke maximale datum inburgeringsexamen het examen alsnog gehaald moet worden. Wanneer de persoon vervolgens wederom verwijtbaar niet het examen haalt wordt een boete van 200 opgelegd en wordt een gesprek gevoerd met de deelnemer. De boete wordt herhaald na in principe één jaar (termijn wordt afgestemd op persoonlijke omstandigheden van de inburgeringsplichtige, maar bedraagt nooit meer dan twee jaar) na het verstrijken tweede termijn voor het halen van het inburgeringsexamen. De boete bedraagt dan 500,. Tevens wordt de deelnemer weer uitgenodigd voor een gesprek. Bij recidivegedrag wordt vervolgens de boete verhoogd tot en in principe elk jaar opgelegd (termijn wordt afgestemd op persoonlijke omstandigheden van de inburgeringsplichtige, maar bedraagt nooit meer dan twee jaar). De deelnemer wordt dan weer uitgenodigd voor een gesprek. Handhaving inburgeringsplichtige zonder gemeentelijk aanbod Inburgeringsplichtigen die geen gemeentelijk aanbod ontvangen, krijgen een kennisgeving waarin staat dat zij binnen een bepaalde termijn het inburgeringsexamen gehaald moeten hebben. Het slagen voor het inburgeringsexamen is de verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige zelf. Omdat de gemeente het echter van groot belang acht dat de mensen die het blijkbaar nodig hebben om meer van de Nederlandse taal en samenleving te leren dit ook daadwerkelijk doen, wordt de inburgeringsplichtige éénmaal per jaar aangeschreven als herinnering aan de invulling van zijn inburgeringsverplichting. Artikel 6:5 het afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete/ rekening houdend met omstandigheden Conform artikel 38 van de Wi kan het college geen bestuurlijke boete opleggen voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten. Tevens dient het college de bestuurlijke boete af te stemmen op de ernst van de overtreding. Hierbij wordt rekening gehouden met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Bij het opleggen van de boete en de hoogte van de boete moet worden afgestemd op: 1. de ernst van de gedraging Voordat de overige aspecten beoordeeld kunnen worden, moet vaststaan dat er sprake is van een feit waarvoor het reëel is om een boete te verstrekken. Het gaat dan om een objectieve vaststelling. 2. de mate van verwijtbaarheid

10 De vraag die hierbij beantwoord moet worden, is of de gedraging verwijtbaar is en zo ja, in welke mate. Niet de gemeente moet de verwijtbaarheid bewijzen, maar de inburgeringsplichtige moet het ontbreken daarvan bewijzen. Feitelijk wordt hier de conclusie getrokken uit de beoordeling van het feit in relatie tot de persoonlijke omstandigheden. Ook omstandigheden die buiten de persoon zijn gelegen kunnen van belang zijn. Bij volledige verwijtbaarheid wordt de boete toegepast. Bij gedeeltelijke verwijtbaarheid kan de boete worden gematigd. Is er in het geheel geen sprake van verwijtbaarheid, dan kan het college de hoogte van de boete conform artikel 9 lid 3 van de Verordening Wi op de individuele omstandigheden van de inburgeringsplichtinge afstemmen en de boete op nihil vaststellen. 3. de omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert Het gaat hier om een ruim begrip waarbij financiële, sociale en medische/ psychische omstandigheden in hun samenhang beoordeeld moeten worden. In alle gevallen moet een expliciet besluit worden genomen. Zowel in de gevallen dat een boete wordt opgelegd, als in die gevallen waarbij daarvan uiteindelijk wordt afgezien moet het besluit in een beschikking aan de belanghebbende worden medegedeeld. Het doen van een schriftelijke mededeling dat het college afziet van het opleggen van een boete is van belang in verband met eventuele recidive. Als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, dan wordt er immers geen boete opgelegd en is er bij een volgende verwijtbare gedraging geen sprake van recidive.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; b e s l u i t e n:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; b e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; b e s l u i t e n: vast te stellen de volgende BELEIDSREGELS WET INBURGERING

Nadere informatie

Beleidsregels Wet inburgering. WIZ de Bevelanden

Beleidsregels Wet inburgering. WIZ de Bevelanden Beleidsregels Wet inburgering WIZ de Bevelanden 2015 afdeling Sociale Zaken 1 Poststuknr.: 14.029431 Beleidsregels Wet inburgering WIZ de Bevelanden 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Beleidsregels behorend bij de Verordening Wet inburgering Helmond 2015

Beleidsregels behorend bij de Verordening Wet inburgering Helmond 2015 Beleidsregels behorend bij de Verordening Wet inburgering Helmond 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Voorzieningen...1 Hoofdstuk 2 Ontheffen inburgeringsplicht...1 Hoofdstuk 3 De bestuurlijke boete...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein

Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein 1. Regels met betrekking tot de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen (artikel 2, lid 2 van de verordening) Algemeen: In de Wet Inburgering is bepaald

Nadere informatie

Beleidsregels Wet inburgering 2017

Beleidsregels Wet inburgering 2017 17.0002206 - gemeenschappelijke regeling PR IñEVELAMPFN Beleidsregels Wet inburgering 2017 afdeling Werk, Inkomen en Zorg 'h G o fn g cn l e Bor's c I g Gemeente Goes Gė'iìuenie Krip el Ie G f* i 11 n

Nadere informatie

BELEIDSREGELS WET INBURGERING

BELEIDSREGELS WET INBURGERING Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland, Gelet op de hoofdstukken 2, 3 en 5 van de Verordening Wet Inburgering Wormerland 2007 besluit: vast te stellen de: BELEIDSREGELS WET INBURGERING Artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI), De raad van de gemeente Hengelo gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI), overwegende dat op grond van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI), De raad van de gemeente Hengelo gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI), overwegende dat op grond van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

Beleidsregels behorend bij de Verordening gewijzigde Wet inburgering Weesp 2014

Beleidsregels behorend bij de Verordening gewijzigde Wet inburgering Weesp 2014 *Z01BE4C2C44* Beleidsregels behorend bij de Verordening gewijzigde Wet inburgering Weesp 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp, gelet op artikel 4:81 Algemene Wet Bestuursrecht; besluiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2007, nr. 07.09.11.; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid en 35 van de Wet inburgering;

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE 2013 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 6 maart 2007, nr. overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking door

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d ; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 488542 116 onderwerp Verordening Wet Inburgering Gouda 2007 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31-01-2007;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, nummer 2007/15,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, nummer 2007/15, Raadsbesluit Steenwijk, 6 maart 2007 Nummer: 2007/15 Onderwerp: Vaststellen van de Verordening inburgering Steenwijkerland De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. BELEIDSNOTITIE EN BELEIDSREGELS WET INBURGERING INLEIDING Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (hierna te noemen: WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor

Nadere informatie

Verordening Wet Inburgering 2010

Verordening Wet Inburgering 2010 Verordening Wet Inburgering 2010 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering 2007 Gemeente Asten 1 e wijziging

Verordening Wet inburgering 2007 Gemeente Asten 1 e wijziging Verordening Wet inburgering 2007 Gemeente Asten 1 e wijziging 01-07-2007 De raad van de gemeente Asten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten d.d. 10 april 2007, inzake

Nadere informatie

Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden.

Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden. Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden. De Wet inburgering (Wi) treedt op 1 januari 2007 in werking en komt in de plaats van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de verschillende

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsomschrijvingen Het tweede lid geeft aan dat de omschrijvingen van de begrippen die worden gebruikt in respectievelijk de Wet inburgering, het Besluit inburgering

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. NOTITIE EN BELEIDSREGELS WI INLEIDING Sinds 1 januari 007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor personen van 16 tot 65 jaar die duurzaam

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering Oosterhout 2007

Verordening Wet inburgering Oosterhout 2007 Verordening Wet inburgering Oosterhout 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Verordening Wet inburgering Oosterhout 2007

Nadere informatie

Verordening inburgering Drechtsteden

Verordening inburgering Drechtsteden Verordening inburgering Drechtsteden De Drechtraad; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering; gelezen het voorstel van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden

Nadere informatie

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels in het kader van de Wet inburgering.

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels in het kader van de Wet inburgering. Beleidsregels Wet inburgering Hilversum 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen 6, 31 en 32 van de Wet inburgering; artikel 2.8, artikel 2.8a, artikel 5.4 en artikel

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad 00007777 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 787194 onderwerp Verordening inburgering Gouda 2013 30 november 2012 De raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking No.: 6 Onderwerp: Verordening Wet Inburgering --------------------------------------- De raad der gemeente Hattem; gelezen het voorstel van het college d.d. 9 februari 2007, no. 6; gelet op artikel 8 van

Nadere informatie

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Onderwerp: verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht

Nadere informatie

VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015

VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 17524 16 februari 2016 VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0610700 Ag nr. : 11 Datum :21-12-06 Onderwerp Wet inburgering Voorstel 1 Vaststellen Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel Inleiding Naar verwachting wordt op 1 januari 2007

Nadere informatie

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Onderwerp: verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht

Nadere informatie

VERORDENING inburgering Lelystad 2007

VERORDENING inburgering Lelystad 2007 VERORDENING inburgering Lelystad 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING inburgering Lelystad 2007 Citeertitel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr. Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Alkmaar; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr. inzake gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake de invoering van de Wet inburgering

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake de invoering van de Wet inburgering Bijlage bij 2007-018 (gewijzigd) Inburgeringsverordening (gewijzigd) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering

Verordening Wet inburgering Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Midden-Delfland gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, nr., gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid,

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013

Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013 Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013 De raad van de gemeente Wierden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Wierden; gelet op de artikelen 147 en 149 van

Nadere informatie

een digitaal informatiepunt.

een digitaal informatiepunt. Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Heusden gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2007; nr. B200700723 inzake Wet inburgering gelet op de artikelen 8, 19, vijfde

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014; De raad van de gemeente Weesp; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde en zesde lid, 23, derde lid, 24e, 24f en 35 van de

Nadere informatie

nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012

nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012 nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 4 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Nadere regels

Nadere informatie

Verordening Wet Inburgering gemeente Drechterland 2007

Verordening Wet Inburgering gemeente Drechterland 2007 CVDR Officiële uitgave van Drechterland. Nr. CVDR37219_1 4 oktober 2016 Verordening Wet Inburgering gemeente Drechterland 2007 De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat, per 1 november 2007

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de volgende verordening: "Verordening inburgering gemeente Gouda 2011' Artikel 1 Begripsomschrijvingen

besluit: vast te stellen de volgende verordening: Verordening inburgering gemeente Gouda 2011' Artikel 1 Begripsomschrijvingen Besluit van de gemeenteraad 00007777 voorstelnummer div-nummer 27 675344 onderwerp Verordening inburgering gemeente Gouda 2011 De raad van de gemeente Gouda gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake enige wijzigingen die in de Wet inburgering zijn doorgevoerd

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake enige wijzigingen die in de Wet inburgering zijn doorgevoerd Verordening Wet inburgering 2009 De raad van de gemeente Harderwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake enige wijzigingen die in de Wet inburgering zijn doorgevoerd

Nadere informatie

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007.

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007. Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007 Beknopt voorstel In het nieuwe inburgeringsstelsel worden zowel nieuw- al oudkomers

Nadere informatie

Verordening inburgering gemeente Rijssen-Holten

Verordening inburgering gemeente Rijssen-Holten CVDR Officiële uitgave van Rijssen-Holten. Nr. CVDR123330_1 9 augustus 2016 Verordening inburgering gemeente Rijssen-Holten De raad van de gemeente Rijssen-Holten; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012)

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze

Nadere informatie

Gezien het advies van de commissie Samenleving; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 april 2009;

Gezien het advies van de commissie Samenleving; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 april 2009; Raadsbesluit nummer : Rb/2009/39 Onderwerp : Verordening Wet inburgering De Raad van de gemeente Hulst, Gezien het advies van de commissie Samenleving; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering

Verordening Wet inburgering Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Voerendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 28 mei 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 28 mei 2013; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2013 Nummer: 4 Uitgifte: 1 augustus 2013 Tekstplaatsing van het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 juli 2013, nr. I13.015557, tot

Nadere informatie

Algemene toelichting Regels over de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen

Algemene toelichting Regels over de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen Algemene toelichting De Wet inburgering (WI) treedt op 1 januari 2007 in werking en komt in de plaats van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) en de verschillende oudkomersregelingen. De WI regelt de inburgeringsplicht

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN De Drechtraad; gelezen het voorstel van de bestuurscommissie; gelet op de behandeling in de adviescommissie werk, zorg en inkomen van 19 mei 2010 en het bijbehorend advies aan de Drechtraad; gelet op de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering; Wet inburgering De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering; gelet op de artikelen 8, 19,

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING

VERORDENING WET INBURGERING Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2010; Overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking door de gemeente aan

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2007,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2007, CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR61884_1 19 april 2017 Verordening inburgering Scherpenzeel 2007 De raad van de gemeente Scherpenzeel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Verordening Wet Inburgering 2010 gemeente Woerden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

b e s l u i t: vast te stellen de Verordening Wet Inburgering 2010 gemeente Woerden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking RAADSBESLUIT Onderwerp: nieuwe verordening W et Inburgering De raad van de gemeente W oerden; gelezen het voorstel d.d. 21 september 2010 van: - burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg

Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. In de wet zoals die gold tot 31 december 2012 was aan gemeenten een aantal

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering; Verordening Wet inburgering Gemeente Utrecht 2009 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering;

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Citeertitel Verordening Wet inburgering gemeente Zundert Wettelijke grondslag Wet inburgering, artikel 8 Vastgesteld door Raad Datum vaststelling 21 juni

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer

Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer Versie geldig van 1 april 2007 tot 23 juli 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Verordening Wet inburgering gemeente Zaltbommel 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de wijze van informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; nr., inzake de gewijzigde Verordening Wet Inburgering

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; nr., inzake de gewijzigde Verordening Wet Inburgering Verordening Wet inburgering De Raad van de gemeente Noordenveld gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; nr., inzake de gewijzigde Verordening Wet Inburgering gelet op

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening

Hoofdstuk 2 Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening Onderwerp: Verordening op de inburgering gemeente Overbetuwe 2007 Ons kenmerk: 07RB000021 Nr. 7b De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 november

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Hoogeveen

Verordening Wet inburgering gemeente Hoogeveen Verordening Wet inburgering gemeente Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake. gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING GEMEENTE SCHIEDAM

VERORDENING WET INBURGERING GEMEENTE SCHIEDAM VERORDENING WET INBURGERING GEMEENTE SCHIEDAM Vastgesteld : 12 februari 2007 VR2007/006 Inwerking : Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel1 Begripsomschrijvingen 1. In deze

Nadere informatie

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN In de afgelopen periode hebben er vele wijzigingen plaatsgevonden in de wet inburgering. Een aantal van deze wijzigen zijn

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert

Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert Verordening Wet inburgering in het kader van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel

Nadere informatie

A 1 Subproces Beboeten bij oproep

A 1 Subproces Beboeten bij oproep A 1 Subproces Beboeten bij oproep A 1.1Doel Dit overzicht beschrijft de activiteiten en beslissingen die bij de handhaving van de Wet Inburgering, uitgevoerd kunnen of moeten worden als een potentiële

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING

Hoofdstuk 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING Nr. 9 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 april 2013, nr. 13.05.09.; overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving.

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving. *ZE965111FEE* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-23643/DV.13-240, afdeling Samenleving. Sellingen, 12 september 2013 Onderwerp: Verordening Inburgering

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING 2010

VERORDENING WET INBURGERING 2010 VERORDENING WET INBURGERING 2010 Verordening Wet inburgering 2010 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De informatieverstrekking

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Verordening op de inburgering gemeente Overbetuwe 2009 Ons kenmerk: 09rb000250 Nr. 13F De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 3 november

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 bijlage 19 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 Onderwerp Verordening inburgering Drechtsteden agendapunt 10c datum 16 april 2010 steller Marije Klink doorkiesnummer 078-6398237 e-mail m.klink@drechtsteden.nl

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2011, CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR107216_2 4 oktober 2016 Verordening Wet Inburgering 2011 De raad van de gemeente Nuth, gezien het advies van het RTG van 25 mei 2011, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Voorstel om te besluiten De "Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers" vast te stellen.

Voorstel om te besluiten De Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers vast te stellen. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14 juli 2004 / 153/2004 (gewijzigd: verordening) Onderwerp Wwb: Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Afstemmingsverordening WWB

Afstemmingsverordening WWB Afstemmingsverordening WWB Midden-Delfland, juli 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004, nr 2004-10-11;

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering Valkenburg aan de Geul

Verordening Wet inburgering Valkenburg aan de Geul Verordening Wet inburgering Valkenburg aan de Geul De raad van Valkenburg aan de Geul; gelezen het voorstel van het college dd. gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 15 mei 2007 Raadsvergadering : 5 juli 2007 Agendapunt : 07-VII-17 Bijlage(n) : Kenmerk : BWO/dKr Commissie : Samenleving en Bestuur Portefeuille : wethouder

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2010; BESLUIT:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2010; BESLUIT: De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2010; BESLUIT: De navolgende Verordening Inburgering Gemeente Hilversum 2010 vast te stellen Verordening

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake vaststelling Verordening Wet inburgering 2009.

Voorstel van het college inzake vaststelling Verordening Wet inburgering 2009. rv 27 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/2009.47 RIS 161353_090224 Gemeente Den Haag RIS161353_27-FEB-2009 Voorstel van het college inzake vaststelling Verordening Wet inburgering 2009.

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) Verordening WI Noordwijk 2008 Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) De raad der gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Strekt ter vervanging

Strekt ter vervanging Strekt ter vervanging DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders aan de raad (2011-110) Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet. Gelet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 8 Wet inburgering (oud) en artikel 1.2 Verordening Inburgering Helmond 2013

Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 8 Wet inburgering (oud) en artikel 1.2 Verordening Inburgering Helmond 2013 Jaar: 2013 Nummer: 69 B&W 10 september 2013 Gemeenteblad WIJZIGING BELEIDSREGELS WET INBURGERING RICHTLIJN A001 Informatieverstrekking aan inburgeringsplichtige Gelet op artikel 8 Wet inburgering (oud)

Nadere informatie

Algemene toelichting

Algemene toelichting Algemene toelichting De Wet inburgering (WI) regelt de inburgeringsplicht voor in beginsel alle onderdanen van derdelanden van 18 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven. Aan de

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1144, d.d. 13 november 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging Verordening Wet inburgering BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. in te stemmen met bijgaande concept verordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Gemeentestukken: 2013-329/26544 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013, nummer 329; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde

Nadere informatie

Maatregelenverordening Wet werk en bijstand.

Maatregelenverordening Wet werk en bijstand. Nr. XIII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2004, nr. 4B, inzake vaststelling van de Reïntegratieverordening en de Maatregelenverordening;

Nadere informatie

Raadsvergadering: 2 juli 2013 Zaaknummer: Aan de raad Agendanummer: Documentnummer: I

Raadsvergadering: 2 juli 2013 Zaaknummer: Aan de raad Agendanummer: Documentnummer: I raadsvoorstel Raadsvergadering: 2 juli 2013 Zaaknummer: 13.08132 Aan de raad Agendanummer: Documentnummer: I13.015557 Afdeling: Maatschappelijke effecten Denekamp, 28 mei 2013 Onderwerp: Vaststelling verordening

Nadere informatie

d. inburgeringsplichtige: persoon, bedoeld in artikel X, 2e t/m 5e lid van de wetswijziging.

d. inburgeringsplichtige: persoon, bedoeld in artikel X, 2e t/m 5e lid van de wetswijziging. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 3759 27 januari 2014 Verordening Wet inburgering gemeente Delft De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

8b. Verordening Wet inburgering Sociale Dienst Oost Achterhoek gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2011;

8b. Verordening Wet inburgering Sociale Dienst Oost Achterhoek gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2011; 8b. Verordening Wet inburgering Sociale Dienst Oost Achterhoek 2011 De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2011; gelet op het feit

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordening wet inburgering

Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordening wet inburgering Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordening wet inburgering Datum voorstel : 11 mei 2010 Raadsvergadering d.d. : 6 juli 2010 Volgnummer : 2010R0033, agendanummer 10 Taakveld : Welzijn Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;

a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk; VERORDENING WET INBURGERING GEMEENTE KATWIJK 2013 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college:

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering 2015 gemeente Goes. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Goes van 12 januari 2015;

Verordening Wet inburgering 2015 gemeente Goes. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Goes van 12 januari 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goes. Nr. 11097 1 februari 2016 Verordening Wet inburgering 2015 gemeente Goes De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders Het college van gemeente Houten gelet op artikel 35 lid 1 van de Participatiewet; B E S L U I T de volgende beleidsregels vast te stellen: Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

Nadere informatie

Toelichting bij de gewijzigde verordening Wet inburgering

Toelichting bij de gewijzigde verordening Wet inburgering Toelichting bij de gewijzigde verordening Wet inburgering Op 18 december 2009 is een wijziging van de Wet inburgering (WI) gepubliceerd. Het gaat om de volgende wijzigingen: - De vrijwillige inburgering

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 66 Besluit: Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad VERORDENING INBURGERING HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 66 Besluit: Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad VERORDENING INBURGERING HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 66 Besluit: Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad VERORDENING INBURGERING HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14

Nadere informatie

Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel

Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel De raad van de gemeente < >; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake. gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid,

Nadere informatie

Algemene toelichting. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd.

Algemene toelichting. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Algemene toelichting Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. In de wet zoals die gold tot 31 december 2012 was aan gemeenten een aantal belangrijke taken toebedeeld. Door de gewijzigde

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING 2013 GEMEENTE OEGSTGEEST

VERORDENING WET INBURGERING 2013 GEMEENTE OEGSTGEEST CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR288072_1 8 november 2016 VERORDENING WET INBURGERING 2013 GEMEENTE OEGSTGEEST De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

INBURGERING BARNEVELD 2010

INBURGERING BARNEVELD 2010 Nr: 10-44 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van, nr. 10-44; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de

Nadere informatie