Waarheen 01. Kerstboomverbranding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarheen 01. Kerstboomverbranding"

Transcriptie

1 Maandelijkse infokrant Stad Wervik stads- en verenigingeninfo Waarheen Groene stroom Het Forum Kerstboomverbranding

2 deze maand in Waarheen LEEFMILIEU 2 Infoavond groene stroom OVER DE STAD 3 Beleidsplan WONEN EN WERKEN 4 Stedenbouwkundige vergunningen 4 Bouwgrond te koop 4 Tewerkstelling LEVEN EN WELZIJN 5 Minimale levering aardgas budgetmeter 5 Zitdag FOD Sociale Zekerheid 5 De Fakkel zoekt vrijwilliger 5 Wervik zet stappen VRIJE TIJD 6 Forum 8 Kunst in t Pardoen 9 Nieuw jaarboek Stoc 9 Jeugd 10 Seniorenadviesraad 11 De Kim in januari 12 Vorming 12 Zwembad 12 Nieuwjaarsreceptie 13 Sportelen Agenda Infoavond groepsaankoop groene stroom en/of gas op 07 januari 2015 Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de provincie West- Vlaanderen. Voor de vierde keer wordt deze groepsaankoop georganiseerd. Inschrijven is gratis en vrijblijvend en is mogelijk vanaf 1 december 2014 tot en met 9 februari 2015 via de website of via de milieudienst. Op 10 februari 2015 is er een veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Infoavond Op woensdag 7 januari 2015 om uur organiseert de stad in de raadzaal van het stadhuis een infoavond voor geïnteresseerden, waarbij de volledige groepsaankoop en de inschrijvingsprocedure uit de doeken wordt gedaan. Voor meer contacteer de milieudienst, of tel waarheen - januari 2015

3 stad Wervik Beleidsplan In het strategisch plan van de stad Wervik werden de volgende elf beleidsobjectieven opgenomen: 01. Wervik optimaliseert het bestaand stads- en vrijetijdspatrimonium en investeert waar nodig in nieuwbouw of duurzame onderhoudswerken. 02. Wervik bouwt een kwalitatief woonbeleid uit. 03. De commerciële en economische aantrekkingskracht van Wervik wordt verhoogd. 04. Wervik maakt werk van een kwaliteitsvolle en eigentijdse dienstverlening. 05. Het stadsbestuur hecht het nodige belang aan inspraak en informatieverstrekking. 06. Wervik streeft als lid van de politiezone Arro Ieper naar een veilige stad voor iedereen. 07. Wervik werkt aan een goed onderhouden en veilig wegennet. 08. Het stadsbestuur werkt aan een modern personeelsbeleid. 09. De stad zorgt voor een vrijetijdsaanbod, ondersteunt de organisatoren van diverse evenementen en neemt zijn verantwoordelijkheid op het gebied van onderwijs en vorming. 10. De inwoners moeten kunnen leven in een nette en groene omgeving. 11. Werk maken van integratie en inburgering. Elfde beleidsobjectief - Werk maken van integratie en inburgering Inburgering is essentieel als opstap naar een succesvolle integratie. Ons lokaal bestuur speelt een rol om nieuwkomers te verwelkomen en actief te laten deelnemen aan onze samenleving. Nederlands leren is hierbij een cruciale hefboom. Wervik is een gastvrije gemeente. We willen iedereen kansen geven om deel uit te maken van onze gemeenschap. We helpen nieuwkomers op weg naar participatie en integratie. We willen niet dat nieuwkomers zich van onze maatschappij afsluiten. Aan ons de taak om onze bevoegdheden maximaal te benutten en zo de migratie in onze gemeente in goede banen te leiden. Zoals dit geldt voor iedereen pakken we overlast aan, domiciliefraude zal niet gedoogd worden en OCMW-steun wordt niet vrijblijvend uitgekeerd. Voor ons is het nodig dat er heldere afspraken gemaakt worden tussen alle betrokkenen zodat de gemeente kan omgaan met een steeds veranderende bevolking. Samenwerking tussen gemeente en OCMW. In beide instanties wordt een ambtenaar aangeduid die verantwoordelijk is en het aanspreekpunt voor het diversiteitsbeleid. Taak: overleg organiseren tussen de verschillende diensten, het ontwikkelen van een adequaat onthaalbeleid, informatie verstrekken, participatie stimuleren van de doelgroepen, meewerken aan vernieuwende initiatieven. Het promoten van taalopleidingen. We willen alle anderstaligen aanmoedigen Nederlands te leren door hen er op te wijzen dat de kennis van onze taal nodig is voor het integratieproces. Het vergemakkelijkt de deelname aan het arbeidsproces, het verenigingsleven, de dagelijkse leefwereld, de schoolomgeving van de kinderen,. Daarvoor willen we een nauwe samenwerking met het Huis van het Nederlands en vzw De Som. Een greep uit de activiteiten die we op diverse werkterreinen willen ondernemen: - Vrije tijd: De gemeente neemt de regierol op in het kader van het secundair inburgeringstraject De oprichting van babbelcafés of ontmoetingsmomenten in de Kier, het Vrouwencentrum en/of het dienstencentrum of eht aangenaam aanleren van de taal,. - Jeugd en Sport: alternatieve, laagdrempelige communicatie, duidelijke en structurele financiële tussenkomsten van OCMW en gemeenten (Uitpas). We spelen en sporten wel in het Nederlands. - Cultuur: Opzetten van een project samen inburgeren (in samenwerking met vzw De Som), waarbij inburgeringscoaches een aantal maanden op stap gaan met de inburgeraar om hem wegwijs te maken in onze samenleving De cultuurdienst leidt kinderen naar jongerenvoorstellingen en naar de bib. - Onderwijs: Buurtwerking maakt ouders duidelijk dat onderwijs van ontzettend groot belang is voor hen en voor hun kinderen. Het behalen van een diploma opent de deuren van de arbeidsmarkt. We streven naar een doorgedreven samenwerking tussen de buurtwerkers, scholen, CLB, kind en gezin, VDAB,.. - Arbeidsmarkt: De lokale overheid onderzoekt wat mogelijk is om laagdrempelige tewerkstellingsinitiatieven op te richten,. OVER DE STAD waarheen - januari

4 WONEN EN WERKEN Stedenbouwkundige vergunningen Heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig voor werken aan mijn woning? Verbouwen, renovatie en onderhoud van de woning zonder volume-uitbreiding. Kleine onderhoudswerken zijn niet vergunningsplichtig. Stabiliteitswerken zijn in vele gevallen meldingsplichtig. Stabiliteitswerken aan voorgevels zijn altijd vergunningsplichtig. Vrijstelling Onderhoudswerken zijn vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunningsplicht. Voorbeelden van onderhoudswerken die niet vergunningsplichtig zijn: het vervangen van ramen (glas en schrijnwerk), het vervangen van pleisterwerk, het herstellen van kapotte verhardingen, het vervangen van kepers, panlatten en leien op het dak door nieuwe kepers, panlatten en leien, zonder vervanging van de dragende balken (het dakgebinte). Handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels en daken zijn vrijgesteld van vergunning. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het plaatsen van voorzetrolluiken, dakvlakvensters, steenstrips, gevelisolatie,... Deze handelingen zijn vergunningsplichtig als ze aan de voorgevel worden uitgevoerd, omdat ze het uitzicht van de straat kunnen beïnvloeden. Binnenverbouwingen zonder stabiliteitswerken zijn ook vrijgesteld. Enkele voorbeelden: het plaatsen van een nieuw keuken- of badkamermeubilair het opsplitsen van een slaapkamer in twee kleinere slaapkamers het inrichten van slaapkamers in de zolder Voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om meer wooneenheden te creeëren of om uit te breiden, dan gelden andere regels. Meer daarover in een volgende Waarheen. Ga samen met onze dienst ruimtelijke ordening na of u aan alle voorwaarden voor de vrijstelling voldoet. CHECKLIST VRIJSTELLING 3 Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning 3 Niet strijdig zijn met stedenbouwkundige verordening van gewest, provincie of stad. Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening Stad Wervik 3 Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen. 3 Niet strijdig met andere wetgeving zoals: - Erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen) - Burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur ) - Natuurwetgeving Vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een machtiging van het agentschap Onroerend erfgoed In beschermde archeologische monumenten. Op percelen met beschermde monumenten Ruimte om te wonen voor gezinnen: bouwgrond te koop Het stadsbestuur verkoopt 1 vrije lot bouwgrond gelegen aan de Hellestraat waar het voormalig eerste voetbalterrein van voetbalclub KE Wervik gesitueerd was. Het betreft bouwlot 1 met een oppervlakte van 489m² en de prijs per m² bedraagt 130 (inclusief opmetingskosten). Om in aanmerking te komen moet u tussen 1 december 2014 en 31 januari 2015 een dossier indienen. De bouwgrond wordt toegewezen op basis van een toewijzingsreglement, waarbij lokale binding met de stad wordt vertaald in een puntenscore. Na 31 januari 2015 wordt een algemene rangorde opgemaakt waarbij de kandidaten worden gecontacteerd. Het volledige inschrijvingsdossier kan u bekomen via de dienst huisvesting. Indien interesse aarzel niet om ons te contacteren, wij bezorgen u graag de nodige info! Dienst Huisvesting tel Stelt u een schoonmaakster, tuinman of iemand anders tewerk? Als u een schoonmaakster, tuinman of iemand anders tewerkstelt, is het belangrijk dat u haar of hem aangeeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid én verzekert tegen arbeidsongevallen. Als u dat niet doet, riskeert u een of meerdere boetes. Concreet moet u: zich inschrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en het personeel dat u tewerkstelt aangeven via de Dimona-applicatie op het portaal van de sociale zekerheid en de nodige RSZ-bijdragen betalen en uw personeel verzekeren tegen arbeidsongevallen bij een erkende verzekeringsonderneming. Meer info? Lees de folder over huispersoneel op de site van het Fonds voor arbeidsongevallen (www.faofat.fgov.be - over het FAO - Publicaties - Folders), raadpleeg de Portaalsite van de Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be) of bel het contactcenter van de sociale zekerheid op het nummer (iedere werkdag tussen en uur) 4 waarheen - januari 2015

5 Minimale levering aardgas budgetmeter In de winter loopt het energieverbruik in onze woningen hoog op. Verwarm je je woning met aardgas en betaal je je verbruik vooraf met de aardgas budgetmeter, dan zal je zeer regelmatig deze budgetmeter moeten opladen. Vanaf 01 december 2014 tot 01 maart 2015 kan je een tussenkomst aanvragen bij het OCMW. Bij een lange winter kan de minister deze periode verlengen. Een maatschappelijk werker zal de aanvraag vervolgens onderzoeken, waarna het OCMW een beslissing neemt. Een tip: Probeer ook buiten de winterperiode je aardgasbudgetmeter op te laden. Zo kan je de kosten voor verwarming spreiden over het hele jaar. NIEUWE REGELING VOOR DE zitdag van de FOD Sociale Zekerheid, Personen met een handicap Vanaf januari 2015 gaat de zitdag door de eerste woensdag van de maand (om de twee maanden) van tot uur in kantoor 7 van de Sociale dienst van het OCMW, Molenstraat 19/001 te Wervik. U kunt er bij mevrouw Leen Vandenheede terecht met uw vragen over de Inkomensvervangende en Integratietegemoetkoming en over de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden. De eerstvolgende zitdag is op woensdag 07 januari LEVEN EN WELZIJN De fakkel zoekt vrijwilliger De Fakkel, Laagweg 36 te Wervik, woonvorm voor volwassenen met een verstandelijke beperking, zoekt een vrijwilliger die om de twee weken op woensdagnamiddag een wandeling zou willen maken met één van onze bewoners. Indien interesse, gelieve contact op te nemen met Delphine Dobbels. Via Of telefonisch: of Vzw De Witte Berken zet z n deuren open Sinds twee jaar zijn we volop bezig om alle gebouwen en tuinen van onze vier leefgroepen te vernieuwen en dit om verder kwalititeitvolle hulpverlening te verzekeren. Nadat vorig jaar de leefgroep De Gapaert werd afgewerkt, zijn we dit jaar trots om u de leefgroepen van Centrum De Wijzer voor te stellen. De opendeurdag van dit afgewerkte gedeelte vindt plaats op 15 januari U kunt doorlopend van tot uur beide leefgroepen bezoeken (Speiestraat 23 te 8940 Wervik ) Alvast allen van harte welkom!!! Na dit project volgt nog de afwerking van de leefgroep Ter Beke en de inrichting an alle leefgroepstuinen met tal van speelmogelijkheden. Voor dit laatste kunt u ons eveneens nog steeds steunen (IBAN BE KREDBEBB - fiscaal attest vanaf 40,00 op jaarbasis). Alvast bedankt. Wervik verrast en zet stappen! OCMW en Stad Wervik dragen gezondheid hoog in het vaandel. Zij krijgen een subsidie van voor het project dat zij, samen met het lokaal dienstencentrum De Kim en Logo Leieland, hebben ingediend. Het project krijgt de naam Wervik verrast en zet stappen en zet de bevolking aan tot meer bewegen. En alle inwoners zullen het merken! Van januari 2015 tot juni 2015 zullen er tal van initiatieven genomen worden om mensen de kans te geven om meer te bewegen. Zo zullen er in de stad nieuwe beweegtoestellen worden geplaatst, stappencompetities worden georganiseerd, verschillende wandelingen worden uitgewerkt en gepromoot én pancartes/infoborden worden geplaatst. Om het project maximale slaagkansen te geven, doen we graag een beroep op u. Wens je als vereniging of als individu je steentje bij te dragen aan Wervik dit dynamisch verrast en en zet ambitieus stappen! project? We zijn op zoek naar geïnteresseerden die wensen deel uit te OCMW en Stad Wervik dragen gezondheid hoog in het vaandel. maken Zij krijgen van een een subsidie werkgroep van voor het (werkgroep project dat zij, samen met senioren, het lokaal dienstencentrum werkgroep De Kim en Logo Leieland, hebben ingediend. Het project krijgt de naam Wervik verrast en zet inwoners ) stappen en zet de en bevolking die aan het tot meer project bewegen. willen meehelpen uitwerken. Het gaat En alle inwoners om een zullen het kort merken! engagement, Van januari 2015 tot juni het 2015 project zullen er tal van is initiatieven afgelopen in genomen worden om mensen de kans te geven om meer te bewegen. Zo zullen er in de stad nieuwe juni beweegtoestellen worden geplaatst, stappencompetities worden georganiseerd, verschillende wandelingen worden uitgewerkt en gepromoot én pancartes/infoborden worden geplaatst. Het project wordt gelanceerd en voorgesteld op dinsdag Om het 20 project januari maximale 2015 slaagkansen om te 12.00u geven, doen in we de graag raadzaal een beroep op u. van het Wens je als vereniging of als individu je steentje bij te dragen aan dit dynamisch en stadhuis (er worden broodjes voorzien). ambitieus project? We zijn op zoek naar geïnteresseerden die wensen deel uit te maken van een werkgroep Interesse? Aarzel niet en schrijf je in via (werkgroep senioren, werkgroep inwoners ) en die het project willen meehelpen uitwerken. Het gaat om een kort engagement, het project afgelopen in juni of via Het project wordt gelanceerd en voorgesteld op dinsdag 20 januari 2015 om 12.00u in de Of wens je meer info? Neem dan ook contact op met raadzaal van het stadhuis (er worden broodjes voorzien). Françoise Bonduelle. Interesse? Aarzel niet en schrijf je in via of via 056/ Of wens je meer info? Neem dan ook contact op met Françoise Bonduelle. waarheen - januari

6 Tickets en info voor deze voorstellingen: Neem ook eens een kijkje op onze webpagina AVONDVOORSTELLINGEN Zaterdag 17 januari 2015 om uur Riguelle chante Brel Met het felgesmaakte album Un Premier Amour en de uitgebreide en succesvolle tour die erop volgde heeft Riguelle als muzikale veelvraat definitief zijn ware DNA gevonden: het Franse chanson. Riguelle heeft met Un Premier Amour niet alleen de smaak van het songschrijven weer te pakken gekregen, hij blijft ook een onnavolgbaar vertolker van andermans werk. Hij duikt diep in het nummer, respecteert de originele zegging en voegt er toch ontegensprekelijk zijn eigen ziel aan toe. Zoals producer Frank Vander Linden het al verwoordde: Riguelle kan van alles en veel, maar als hij zijn ware muzikale hart toont, dan kan hij nog net dat tikje meer. Riguelle blijft altijd op zoek naar de parels die we dreigen te vergeten: Bourvil, Arletty, Céline, Jean Sablon..., maar wie Riguelle Brel hoort zingen weet dat daar de échte zielsverwantschap zit. UITVERKOCHT Riguelle maakte in 1998 samen met Jan Hautekiet al deel uit van de Radio 1-hommage én van de concertreeks Les Suivants, met ondermeer Soulwax en Kommil Foo. Met Red Harmony brachten ze ook in 2003 al een Brel-programma. En nu, ruim 35 jaar na zijn dood, blijft de liefde voor Le Grand Jacques nog onverkort. Tijd om alle Brel-imitatoren op hun plek te zetten: nobody sings Brel like Riguelle. Dit concert is een organisatie van GC Forum in samenwerking met De Steiger. Tickets: 15, leden Jeugd en Muziek: 13 Vrijdag 23 januari 2015 om uur ANTIGONE Antigone vertelt het verhaal van een meisje dat verweesd achterblijft nadat haar broers elkaar doden in de strijd om het leiderschap van het land. Een strijd die in een stuurloze natie met een fragiele vrede resulteert. Een land verscheurd door een nationaal conflict. Kreon wordt aan het hoofd van het volk gezeten kiest de weg van de dictatuur. Het land heeft een winnaar en een vijand nodig, een wij en een zij. De ene broer wordt begraven, de andere niet. Antigone woont in Kreons huis, ze is de geliefde van zijn zoon Hemon. Ze komt, ongeacht de gevolgen, tegen Kreons beleid in opstand. Tussen Kreon en Antigone staat Hemon. Hij weet niet wiens kant hij moet kiezen. Antigone is hedendaagse theatervoorstelling en tegelijk een tijdloze tragedie die handelt over grote morele dilemma s: het persoonlijk belang versus het groter belang. Hoe ver gaat een mens voor zijn idealen? Tekst: Jibbe Willems Spel: Debbie Manhaeve - Luk de Koninck - Andy Michiels Coach: Kristof Alexander Deze voorstelling is een organisatie van Pose Plastique ism GC Forum en CC De Steiger. Tickets: 14,00 Zaterdag 7 februari 2015 om uur ASPE: MOORD IN HET THEATER Na de bestsellers van Pieter Aspe en tien seizoenen op televisie brengt Herbert Flack hoofdinspecteur Van In naar het theater. En hoe?! De eigenzinnige hoofdinspecteur Van In komt direct in actie nadat vlak voor je neus een heuse moord is gepleegd! De schok bij het publiek en de theatermedewerkers is groot, maar een aantal van deze medewerkers weet meer... en u misschien ook? Na de succesvolle boeken en de populaire reeks komen de bekende personages van Pieter Aspe voor het eerst tot leven in het theater. Het publiek heeft een essentiële rol om de moordenaar te ontmaskeren en de zoektocht naar de dader zal zich niet alleen beperken tot het toneel. Grenzen tussen fictie en realiteit vervagen in deze spannende voorstelling met onverwachte wendingen. Pieter Aspe zelf heeft zijn stempel gedrukt op het verhaal, en dan weet je dat je je aan alles kan verwachten. Kom, geniet en speur mee! In een regie van Frank Van Laecke komt het verhaal van Pieter Aspe tot leven. Naast Herbert Flack kunnen we een indrukwekkende cast voorstellen met o.a. Bob De Moor, Niels Destadsbader, Peter Van de Velde, Kader Gurbuz, An Vanderstichelen, Jan Schepens, Frans Maes en Debbie Crommelinck. Deze voorstelling is een organisatie van Uitgezonderd. Theater! ism GC Forum. Tickets: 25 6 waarheen - januari 2015

7 Voor de fijnproever of de ontdekker; intiem, bijna op de schoot van de artiesten zelfs, een feeëriek kader; exclusief (telkens slechts 40 plaatsen beschikbaar); buiten de platgetreden paden. Of in één woord: Leiesessies. GC Forum en Stinstage bundelen opnieuw de krachten en brengen samen vier knusse luisterconcerten. Voor en na het optreden kan u terecht in de gezellige huiskamer van Terra Sana voor een natje en een droogje. Zondag 1 februari 2015 om uur Leiesessie: and they spoke in anthems Tickets en info voor deze voorstellingen: Neem ook eens een kijkje op onze webpagina Een nieuwe naam, maar Arne Leurentop, de zanger/muzikant die schuilgaat achter de intrigerende naam And They Spoke in Anthems, gaat al even mee. Arne werkte mee aan de platen van Hannelore Bedert, speelde bij Sir Yes Sir, was gelegenheidsmuzikant bij zowel Dez Mona, PJDS als Ellen Schoenaerts Kwartet en staat ook bij Liesa Van der Aa op het podium. Maar met And They Spoke In Anthems heeft hij nu zijn eigen project. Op het prachtige debuut June (februari 2014) speelt Leurentop haast alle instrumenten zelf en kiest hij voor een uitgepuurde vorm van melancholie die je nog maar zelden eerder hebt gehoord. In 2011 trok Arne Leurentop meer dan een jaar door Australië als straatmuzikant. Omdat de harde schijf waar alle foto s van deze reis opstonden crashte, besloot hij een plaat op te nemen om de herinneringen niet te laten vervagen. Hij producete de plaat zelf en speelde zowat alle partijen zelf. Nog voor de release van June won hij najaar 2013 De Beloften, het rockconcours van Democrazy Gent. De techniek, het charisma en de cool van de ervaren Arne Leurentop staken er met kop en schouders bovenuit. Prachtige, melancholische popmuziek die de ene keer tegen Fleet Foxes aanschurkt maar elders heel erg als zichzelf klinkt. Knap debuut. (De Morgen). De mooiste Belgische plaat van het moment (Peter Van Tyghem - De Standaard) Plaats: B&B Terra Sana, Stokstraat 4, Geluwe Tickets: 6,00 VRIJE TIJD CULTUUR TENTOONSTELLING Zondag 18 januari 2015 om uur Celtic Night Acoustic: nieuwjaarsconcert Live band E-Liese brengt een levendige en frisse mix van country, folk en pop, waarvan de unieke live sound wordt gevormd rond de prachtige stem van Lies Vansteenkiste en de viool van Mathilde Vercruysse. Wij zetten ten huize Triskell het nieuwe jaar in met een verrassend optreden, met veel bezieling gebracht in de gezellige, akoestische setting, extra ondersteund door meerstemmige zang en akoestische gitaar. Locatie: Terra Sana - St-Patrick s Cottage - Stokstraat 4 te Geluwe Tickets: 7 euro/p Reservatie noodzakelijk via of Alle info rond de komende evenementen in 2015 van Triskell vzw op onze vernieuwde website waarheen - januari

8 TENTOONSTELLING Oud-Geluwenaar Carll Cneut stelt tentoon Nog geen plannen voor de kerstvakantie: trek met het ganse gezin zeker eens naar Gent voor de prachtige tentoonstelling In my Head van Carll Cneut. Van 2 december 2014 tot 10 mei 2015 verovert de gevierde boekillustrator Carll Cneut de tentoonstellingszalen van de Sint-Pietersabdij. De tentoonstelling In my Head biedt je de mogelijkheid om door te dringen tot in het hoofd van de kunstenaar waar de verbeelding hoogtij viert. Je maakt er niet alleen kennis met het rijke oeuvre van de illustrator maar ook met zijn dagdagelijkse realiteit. De polaroids die Cneut iedere dag gedurende twee jaar nam, maken duidelijk dat het leven van een illustrator veel meer inhoudt dan dagen spenderen achter een tekentafel. En dat is niet alles. Een audioguide met teksten die speciaal voor de gelegenheid door dorpsgenoten Wouter Deprez en Carll Cneut werden geschreven, brengt je terug naar waar alles begon en toont je de roots van de kermis waaraan het denkproces van de gevierde illustrator vaak doet denken. Als kers op de taart verhuist Carll zijn werkkamer voor de duur van de tentoonstelling naar de Sint-Pietersabdij. Wie geluk heeft, kan de kunstenaar in hoogsteigen persoon aan het werk zien in zijn atelier! Sint-Pietersabdij Gent, van 2 december tot en met 10 mei 2015 REISREPORTAGE BEDANKING nodigt u uit naar de reisreportage THE ROAD AHEAD Dominiek Druart maakte onlangs een lange schitterende reis van Montenegro naar Iran. Zijn geweldige tocht begon in het vrij onbekende Montenegro. Hij trok vervolgens via het zonnige Kroatië naar de alpen van Slovenië richting Boedapest. Het tweede deel van zijn avontuur ging via onherbergzame wegen dwars door Azerbaidjan. Daarna ging het naar Georgië met de meest magnifieke landschappen.de subliem bewaard gebleven parels van Armenië maakten het plaatje compleet. Dominiek reisde via kleine wegen naar alle uithoeken van de Kaukasus, een lappendeken van veschillende volkeren, aan de rand van Europa en aan de voet van Azië. Het achtste en laatste land op The Road Ahead route was Iran. Daar viel Dominiek van de ene verbazing in de andere. Dikwijls werd de tocht een onverwacht avontuur. Met zoveel mogelijk verschillende transportmiddelen kwam hij terecht op de meest verbluffende lokaties. Die belevenissen wil hij nu delen tijdens een avondvullende reportage die u ongetwijfeld zal boeien en doen genieten van begin tot einde! Deze boeiende avond gaat door in GC t FORUM - Speiestraat 16 te WERVIK Op VRIJDAG 9 JANUARI 2015 Deel 1 start stipt om uur Deel 2 start om uur inkom: 4,00 Info Lokale kunst in WZC Het Pardoen Vanaf 1 januari 2015 krijgen plaatselijke amateurkunstenaars plaats en ruimte om hun werken te etaleren in WZC Het Pardoen. Fotografie, schilderijen, tekeningen, zelfs beeldende werken. Een unieke kans om voor één maand uit te pakken met uw realisatie! Wie komt in aanmerking? U bent gedomicilieerd in Wervik-Geluwe en stemt in met de afsprakennota. Na inschrijving en mits akkoord over de tentoon te stellen werken, komt u op een wachtlijst. De aanduiding gebeurt chronologisch. Wie eerst inschrijft, krijgt eerst de kans. De lokale amateurkunstenaar kan de werken ten vroegste ophangen of plaatsen de eerste van de maand en neemt die weg de laatste dag van de maand. WZC Het Pardoen draagt geen enkele aansprakelijkheid over de tentoongestelde werken, ook niet voor schade of voor diefstal ervan. Hoe inschrijven? Na afspraak met directeur Rik Leroy of via of waarheen - januari 2015

9 Half december 2014 verscheen het nieuwe jaarboek van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie Wervik. Inhoud Het ontstaan van de tabaksteelt in Wervik. Luc Petillion. Waar, wanneer en door wie werd voor de eerste maal tabak geplant in onze tabakstad. In een document in het Rijselse archief vonden we het antwoord. Zij kwamen van den vreemde. Een analyse van de domicilieaanvragen uit het oud stadsarchief van Wervik ( ). Luc Petillion. Ook in de 17de en 18de eeuw verlieten mensen hun streek op zoek naar een beter leven in Wervik. Mgr. Franciscus Thomas Corselis, de Wervikse prelaat. Luc Decorte. Monseigneur Corselis werd in 1767 te Wervik geboren. In deze bijdrage verdiepen we ons in het boeiend levensverhaal van deze priester, die in 1834 door paus Gregorius XVI de titel van huisprelaat verkreeg en door Rome als apostolisch visitator werd aangesteld. De geneeskunde in het 18de eeuwse Wervik. Luc Decorte. Als leidraad voor dit artikel geldt het dagboek van De Burchgraeve. Hij was een schoolmeester/chirurgijn met een nogal kritische mond, die rond 1720 in Wervik verzeilde. Uit zijn aantekeningen schetsen we de lokale medische toestand in deze periode. Wervik: eerste contact met De Grote Oorlog : 4-5 oktober 14 Pierre Jean-Logie Politie, Rijkswacht en Burgerwacht, hier speciaal in het daglicht gesteld, staan paraat. Bij het eerste contact met de Duitsers vallen er burgerslachtoffers. Dan pas begint hier echt de oorlog. Vier broers Bostyn in De Grote Oorlog Rufin Bostyn De auteur bekijkt de oorlog en de nasleep ervan door de ogen van de gewone man. Een ontluisterend verhaal. Private Allan Gordon Barton. Amerikaan in Canadese Dienst Stephane Debonne Het vertrekpunt in dit verhaal is de briefwisseling tussen de ouders van Allan, en het Wervikse stadsbestuur in verband met zijn graf op de stedelijke begraafplaats. Het Belgisch Rode Kruis - afdeling Wervik. 87 jaar tot uw dienst. Katrijn Decuypere Vanaf het ontstaan in 1927 tot op de dag van vandaag staat het Rode Kruis, afdeling Wervik ten dienste van de bevolking. Voor dit artikel gingen we op zoek naar de spilfiguren in de lokale organisatie en stonden ook even stil bij het ruime takenpakket en de missie van het Rode Kruis en hoe dit zich vertaalt in de plaatselijke werking. Emigratie van Wervikanen ( ) Pierre-Jean Logie Slechte levensomstandigheden zorgden ervoor dat miljoenen mensen hun land verlieten. Hierbij ook talrijke Wervikanen. We volgen ze als emigranten naar Argentinië, de Verenigde Staten, Congo, Frankrijk en eigen land. 210 bladzijden - 20,00 op BE van STOC Wervik. Gratis thuisbezorging in Wervik, Geluwe, Menen. Andere: + 4,00 portkosten. Afhalen kan ook bij: André De Cooman, Nieuwstraat 18 te Wervik Stephane Debonne, Pastoor Pypestraat 43 te Geluwe ZATERDAG 10 JANUARI 2015 KINDERFUIF vanaf 16 uur LEEFOMGEVING Nieuw jaarboek Stoc doorlopend SFEERCAFE met WIJN & STREEKBIEREN DE GAPER GELUWE Inkom gratis - Iedereen welkom Meer info: Wer vik, Jeugddienst of naere le eu em.d vik.be Op zaterdag 10 januari is er, vanaf uur, kerstboomverbranding op het stadsdomein Oosthove. 14 plaatselijke verenigingen baten een standje uit waar men iets kan eten of drinken. Hoogtepunt is het in brand steken van de verzamelde kerstbomen door de brandweer. Er is ook weer een vuurwerkshow voorzien. Voor veel inwoners is de kerstboomverbranding een ideale gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuw jaar toe te wensen! Onze jeugdverenigingen KSA en CHIRO komen zaterdagmorgen 10 januari vanaf uur kerstbomen ophalen aan huis. U kan meewerken door uw kerstboom alvast buiten te zetten. waarheen - januari

10 Seniorenadviesraad wervik maandag 31 augustus tot vrijdag 04 september 2015 Reis naar Noord-Holland en het Waddeneiland Texel Reisvoorstel: Maandag: Heenreis via Zeeland. Ons ontbijt nemen we onderweg en daarna rijden we via de haven van Rotterdam naar Madurodam = Holland in het klein!! Middagmaal in een visrestaurant aan de haven van Scheveningen. Met onze autocar bezoeken wij Schevingen, alsook Den Haag, onder leiding van een plaatselijke gids. Pas in de late namiddag bereiken wij ons verblijfshotel te Egmond aan Zee voor kamerinname, het avondmaal en de overnachting. Dinsdag: Onze eerste trip door Noord- Holland gaat naar het eiland Marken waar wij een korte wandeling maken tussen de typische houten paalwoningen. Per boot vervolgen wij naar het wereldbekende Volendam en daar is voldoende vrije tijd om dit prachtig stadje te verkennen. Het middagmaal nemen wij in een restaurant op de dijk met zicht op de haven. De hele namiddag verblijven wij in Amsterdam. Met een door en voor ons volledig afgehuurde boot zullen wij een gezellige grachtenrondvaart maken van om en bij de twee uur. Voor het avondmaal keren wij terug naar ons hotel. Woensdag: Vandaag de lang verwacht dagtrip naar het eiland Texel. In Den Helder nemen wij de overzetboot en eenmaal op Texel staat een bus ons op te wachten voor de hele dag. In de voormiddag bezoeken wij Ecomare: het zeehonden- en vogelopvangcentrum. We zien ook de bruinvissen en de zeehonden voederen. Na het middagmaal op het strand maken wij met onze chauffeur/gids een mooie rondrit doorheen het eiland. De moeite waard!!!! Donderdag: Eerst gaan we naar de BroekerVeiling waar we de aanvoer van groenten, de keuring alsook de veiling ervan zullen zien en ook actief medewerken. We maken eveneens een boottocht door het unieke landschap: Het Rijk der Duizend Eilanden. Terug ter plaatse nemen wij het middagmaal. Daarna vertrekken wij naar het molenlandschap: De Zaansche Schans. Hier staan nog enkele oude molens in werking. Vrijdag: In Alkmaar gaat de laatste kaasmarkt van het jaar door en daar willen wij zeker bij zijn!!! Het loont de moeite om al die mannen in klederkracht de hele voormiddag aan het werk te zien. Voor het middagmaal verlaten wij al die drukte en zoeken een rustig gelegen kaashoeve op voor een typisch Hollandse Lunch. Ook het kaasproeven hoort er nog bij. In de late namiddag komen wij huiswaarts en nemen het avondmaal op de Belgisch-Nederlandse grens. Verblijf: Hotel Zuidertuin te Egmond aan Zee ****. Alle kamers bereikbaar met de lift. Prijs per persoon: Toeslag eenpersoonskamer: + 70,00 Inbegrepen: het vervoer per luxecar met bar, video en toilet - volpension gedurende de volledige reis - een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid - alle uitstappen, bezoeken en inkomgelden - de reisleiding en al de huidige taksen en de BTW - december Niet inbegrepen: de dranken en persoonlijke uitgaven - een annulatie-bagage- en bijstandsverzekering (ca 15,00 per persoon bij te voegen bij het gevraagde voorschot) Betalingen: Wil je samen met ons kennis maken met deze niet zo gekende streek? Schrijf dan een voorschot over van 100 per persoon - eventueel aangevuld met de verzekeringspremie - 15,00 per persoon - op rekening: BE van SAR Wervik met de vermelding: reis Noord Holland. ZONDER verdere verwittiging moet het saldo UITERLIJK EEN MAAND voor vertrek betaald worden. De plaatsindeling op de bus en de laatste informatie wordt tijdig opgestuurd naar alle ingeschreven deelnemers. Alle info: Daniel Vens, Komenstraat 103 te Wervik - T of waarheen - januari 2015

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 ArGENtA pensioensparen GEEN instapkosten HEB JE T AL GEHOORD? GEHOORCENTRUM HOSTENS nu ook in! BON GRATIS GEHOORTEST OP AFSPRAAK Zakenkantoor

Nadere informatie

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding blad stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding Feest voor de burgemeester Coco Jr. & The All Stars Een optreden van Coco Jr. & The All Stars

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad!

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad! BUDGET 2013 pagina 6-7 Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals stadskrant Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en

Nadere informatie

Welkom bij het Sociaal Huis

Welkom bij het Sociaal Huis TERVUREN INFO 5 Special Sociaal Huis tegen armoede 11 Boek je cursus in Papeblok 17 Middenstand op nieuw elan Welkom bij het Sociaal Huis Maandelijks informatieblad gemeente Tervuren www.tervuren.be Oktober

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

Lendelééft! In dit nummer:

Lendelééft! In dit nummer: L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2010 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! In dit nummer: Lendelede spetterend sportief! Zaal Lindelei geopend! De woonwinkel:

Nadere informatie

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar STADSMAGAZINE BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015 Extra bijlage: Jesus Christ Superstar Jaargang 2 nr. 16 Januari 2015 MILIEU stookkosten

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren?

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg. www.allezkidz.be.be info@allezkidz.be

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

INFOBLAD. gemeentelijk. Van 8 tot en met 16 februari SKI- & SNOWBOARDKAMP 2013. www.leopoldsburg.be. p. 16 Winnaars kleurwedstrijd Sinterklaas

INFOBLAD. gemeentelijk. Van 8 tot en met 16 februari SKI- & SNOWBOARDKAMP 2013. www.leopoldsburg.be. p. 16 Winnaars kleurwedstrijd Sinterklaas gemeentelijk INFOBLAD verschijnt niet in augustus Maandelijks tijdschrift Januari 2013 1 Van 8 tot en met 16 februari SKI- & SNOWBOARDKAMP 2013 p. 12 Gratis kinderworkshops www.leopoldsburg.be p. 9 Het

Nadere informatie

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 NIEUWPOORT Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 Westkust Bierhandel David-Debal Ramskapellestraat 2a NIEUWPOORT Ind. Noord de Noordvaart Tel. 058 51 13 60 Fax 058 52 32

Nadere informatie

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen april 2015 Pieter timmers om twintig over vijf start mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen beste inwoner Nu de winter voorbij

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie