Jaarrekening Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Ondertekening door bestuurders Subsidie gemeente Utrecht Verzorgingsdagen in- en uitstroom 42 2 Overige gegevens 2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring 44 1 Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

3 1 JAARREKENING 2 Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

4 1 JAARREKENING 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec dec-13 Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden trajecten jeugdzorg Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van subsidies Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-13 PASSIVA Eigen vermogen 10 Kapitaal 0 0 Algemene reserve Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen 0 0 Totaal eigen vermogen Achtergestelde leningen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van subsidies Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

5 1.2 RESULTATENREKENING OVER 2014 Realisatie Begroting Realisatie Ref OPBRENGSTEN: Subsidies jeugdzorg Mutaties onderhanden trajecten jeugdzorg Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten LASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Kapitaal 0 0 Algemene reserve 0 0 Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

6 1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat (excl. financiële baten en lasten) Aanpassingen voor: - afschrijvingen verbouwing Oude Torenstraat mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen en kortlopende deel aflossingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Herrubricering materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden Aankopen beleggingen Verkopen beleggingen Koersresultaat beleggingen Aflossing beleggingen Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Er is gebruik gemaakt van de directe / indirecte (doorhalen hetgeen niet van toepassing is) methode. 5 Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

7 1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN Gegevens rechtspersoon Stichting Mij. Zandbergen is statutair gevestigd te Amersfoort en heeft haar feitelijke (hoofd)vestiging op Waterdaal 2 te Amersfoort. Activiteiten Stichting Mij. Zandbergen houdt zich bezig met het verlenen van jeugdzorg, in het bijzonder residentiele, crisis, dagbehandeling, pleegzorg en ambulante hulp. Groepsverhoudingen Stichting Mij. Zandbergen behoort tot het Youké-concern. Aan het hoofd van deze groep staat Youké te Zeist. De jaarrekening van Stichting Mij. Zandbergen is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Youkéconcern. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Hoofdstuk 640, Organisatie-zonder-winststreven (aangepast 2010). Hierbij is tevens rekening gehouden met subsidiebepalingen zoals opgenomen in de Algemene subsdieverordening van de provincie Utrecht, de uitvoeringsverordening subsidie Jeugdzorg provincie Utrecht, de subsidieverorderning jeugdzorg Noord-Holland 2008, de Uitvoeringsregeling jeugdzorg Noord-Holland 2012 en de gemeentelijke Algemene Subsidieverordening 2008 (ASV). Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continüiteitsveronderstelling. Stichting Trajectum Novum en Stichting Maatschappij Zandbergen zijn per januari 2015 gefuseerd en Stichting Youké Sterke Jeugd is een feit. Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Contracten met de provincie zijn beëindigd en gemeenten zijn integraal verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd. Gemeenten richten de zorg opnieuw in, met verschillen per gemeente of gemeentelijke regio. De transitie in het jeugdstelsel loopt samen met meerdere maatschappelijke transities waarin gemeenten meer bevoegdheden krijgen of hebben gekregen. Denk daarbij aan de Participatiewet (arbeidsintegratie), de overgang AWBZ naar de WMO 2015, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz), en de Wet passend onderwijs In 2014 heeft Youké Sterke Jeugd maatregelen getroffen om haar bedrijfsvoering aan te passen aan de inkomstendaling per De bedrijfsvoering in 2015 is (financieel) gezond en de portfolio is aangepast aan de inkomstendaling van ca. 20%. De organisatie moet zo flexibel mogelijk zijn en blijven met het aanbod om in te kunnen spelen op veranderingen in de gemeentelijke vraag naar zorgproducten. Het nieuwe matrix-organisatiemodel van Youké is hier op ingericht en ingedeeld in vier clusters met zorgproducten op leeftijd. Youké-medewerkers zijn flexibel inzetbaar en werken daar waar de inzet van hun expertise wordt gevraagd. Youké heeft zich in 2014 voorbereid op een toekomst waarin budgetgaranties niet meer bestaan. Daarbij past het sturen op een flexibele schil in de formatie, een proactieve opstelling van onze accounthouders naar ontwikkelingen in de markt, snelle en accurate informatievoorziening en korte lijnen in de besluitvorming. De formatie en overige kosten zijn in 2014 in evenwicht gebracht met de opbrengsten vanaf Voor 2015 is de verwachting dat de gesloten en nog te sluiten (aanvullende) contracten met gemeenten dekkend zijn voor de kosten van de organisatie. Onzekerheid hierin betreft de door ons mee begrote OVA compensatie, hierover bestaat veel onduidelijkheid. Ondanks veel onzekerheden door de momenteel volatiele markt in de jeugdzorg is Youké goed in voorbereiding op de contractering met de gemeentelijke regio s voor Op grond van de eerste ervaringen met onze nieuwe opdrachtgevers krijgt een professionele verkooporganisatie binnen Youké inmiddels vorm. Inzet voor 2016 is het (minimaal) behouden van het voor 2015 gecontracteerde bedrag, het verlagen van structurele kosten (w.o. huisvesting) en het verdergaand innoveren op kwaliteit van zorg. De kans van slagen achten wij groot gezien de positieve signalen uit de markt over Youké en de behaalde resultaten in de contracteringsperiode voor Het afstoten van huisvesting / vastgoed verloopt succesvol. Mocht zich desondanks nog een krimp aankondigen, dan is Youké voldoende financieel gezond (voldoende vermogen en - liquiditeit) om dit op te vangen. 6 Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

8 1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende: Vergelijking met de begroting De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de 12 december 2013 door de Raad van Bestuur vastgestelde en op 12 december 2013 door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting Verbonden rechtspersonen Als verbonden partij worden aangemerkt: alle rechtspersonen waarover de Stichting overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen; alle rechtspersonen die overwegende zeggenschap in de Stichting kunnen uitoefenen; alle statutaire directieleden en andere sleutelfunctionarissen in het management van de Stichting of de moedermaatschappij van de Stichting en hun nauwe verwanten. Begin 2014 is Stg. Maatschappij Zandbergen gefuseerd met Stg. Pandenbeheer. In de cijfers over 2014 zijn de baten en lasten over geheel 2014 samengevoegd als mede de balansposities. Gezien de geringe omvang van Stg. Pandenbeheer en om aansluiting met de gedeponeerd jaarrekening door Stg. Maatschappij Zandbergen te houden, zijn de vergelijkende cijfers over 2013 niet aangepast. Transacties van betekenis met verbonden partijen, niet zijnde transacties tussen dochtermaatschappijen die geheel in eigendom zijn van een of meer leden van de groep. worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 7 Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

9 1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar onderstaande paragraaf Bijzondere waardeverminderingen vaste activa. Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. Rentelasten gedurende de bouw worden niet geactiveerd. De volgende afschrijvingspercentages (in procenten van de aanschafwaarde minus eventuele restwaarde) worden hierbij gehanteerd: Terreinen: 0% / Bedrijfsgebouwen : 2,5%. Machines en installaties : 5,0% / 6,7% / 10%. Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20%. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen. Financiële vaste activa De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten. De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen hebben een initiële looptijd langer dan één jaar. Het per balansdatum contractueel binnen één jaar te ontvangen bedragen worden afzonderlijk toegelicht onder de financiële vaste activa. Bijzondere waardeverminderingen vaste activa De Stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Vervreemding van vaste activa Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 8 Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

10 1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Onderhanden trajecten jeugdzorg Overeenkomstig controleprotocol jeugdzorg, bijlage C behoeft er geen geen onderhandenwerk-positie te worden gevormd op de balans. In de toelichting op de balans is een inschatting gedaan van het nog niet verantwoorde tijdsevenredige deel van de nog te ontvangen subsidie. Tijdsevenredig wordt hierbij uitgedrukt als een percentage van de norm-doorlooptijd per client, bepaald op basis van de verwachte gemiddelde trajectduur van de clienten in zorg ultimo. Hiervoor wordt het uitstroomtarief van t+1 gehanteerd. Deze schatting is ook gemaakt voor de DUZ clienten die eind 2013 al in zorg waren. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (over het algemeen de nominale waarde), verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (over het algemeen de nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Effecten Effecten opgenomen onder vlottende activa worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Deze effecten worden aangemerkt als zijnde aangehouden voor handelsdoeleinden. Waardeveranderingen van deze effecten worden verwerkt in de resultatenrekening. Indien de marktwaarde van effecten niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De niet-beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen vermogen Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Algemene reserve, Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen. Kapitaal Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal. Algemene reserve Onder Algemene reserve is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen binnen de statutaire doelstellingen van de Stichting vrij kunnen beschikken. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de Stichting een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan. Bestemmingsfondsen Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan. 9 Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

11 1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de resultatenrekening verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht. Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of instanties worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt. Voorzieningen Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening pensioenverplichtingen Voor een toelichting op de voorziening pensioenverplichtingen wordt verwezen naar de toelichting inzake Pensioenen onder paragraaf Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde. Schulden Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de staat van baten en lasten als interestlast verwerkt. 10 Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

12 1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Overheidssubsidies (anders dan als vergoeding voor zorgverlening) Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden onder de overlopende passiva opgenomen als vooruitontvangen bedrag. Subsidies jeugdzorg Onder subsidies jeugdzorg worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde prestaties op het gebied van verleende jeugdzorg. Als realisatiemoment geldt het moment waarop de betreffende prestaties op grond van de geldende voorschriften of richtlijnen gedeclareerd kunnen worden bij de subsidiegever. Mutaties onderhanden trajecten jeugdzorg Onder mutaties onderhanden trajecten jeugdzorg wordt het verschil verantwoord van de post Onderhanden trajecten jeugdzorg per balansdatum boekjaar en per balansdatum vorig boekjaar, bepaald volgens de waarderingsgrondslag zoals hiervoor beschreven voor deze balanspost. Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren van goederen en opbrengsten voor het leveren van diensten. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. 11 Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

13 1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Personeelskosten Periodiek betaalbare beloningen Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond van de arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend. Pensioenen De Stichting heeft één (enkele) pensioenregeling(en). De belangrijkste kenmerken hiervan zijn: Bedrijfstakpensioenfonds. De Stichting heeft voor bijna al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de Stichting. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PGGM Zorg en Welzijn. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. De Stichting heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht. De pensioenrechten worden jaarlijk geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds dit toelaat. Naar de stand van december 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 102%. Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De nieuwe dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. En minder schommelingen betekent minder snel maatregelen nemen. De dekkingsgraad van januari 2015 is 107% (op basis van de nieuwe berekeningsmethode. Afschrijvingen Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Negatieve goodwill valt vrij in de winst-en-verliesrekening voor zover lasten en verliezen zich voordoen, indien hier bij de verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen betrouwbaar zijn te meten. Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan valt de negatieve goodwill vrij in overeenstemming met het gewogen gemiddelde van de resterende levensduur van de verworven afschrijfbare activa. Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de reële waarde van de geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de overige opbrengsten. 12 Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

14 1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de terugname hiervan worden onder deze rubriek verantwoord. Zie verder de toelichting op deze post in paragraaf Overige bedrijfkosten De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Bijzondere posten Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig RJ 640 en de voor de Stichting van toepassing zijnde subsidievoorwaarden een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: SEGMENT 1 - Ministerie van Justitie SEGMENT 2 - Ministerie van OCW SEGMENT 4 - Provincies SEGMENT 5 - Gemeenten SEGMENT 6 - Overige activiteiten Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten per subsidieverstrekker. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: indirecte personeelskosten: verdeling op basis van fte; indirecte materiële kosten: verdeling op basis van fte; indirecte overige kosten: verdeling op basis van fte Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 13 Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

15 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa Toelichting: Niet van toepassing. 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Bedrijfsgebouwen en terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op MVA Machines en installaties Totaal Boekwaarde per 1 januari Bij/af: herrubricering Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve waardeverminderingen Cumulatieve afschrijvingen Gehanteerde afschrijvingspercentages 0%/2,5% 5%/6,7%/10% 10%/20% nvt Toelichting: In februari is het pand aan de Vliegdenweg in Bussum afgestoten. Het pand, inclusief installaties, had een boekwaarde van De totale woz-waarde (peildatum ) van de op 31 december in eigendom zijnde gebouwen bedraagt 4.214,000. Dit is excl. de grond van het perceel aan de Waterdaal te Amersfoort. Deze WOZ-waarde ter hoogte van 1,9 mln. (incl. gebouwen op naam van Stg. Vermogensbeheer) is opgenomen bij Stg. Vermogensbeheer. Op 25 september 2014 is de verkoopakte getekend betreffende het pand gelegen aan de Albatrosstraat 25 te Utrecht. De feitelijke overdracht staat gepland op 14 april 2015, derhalve is de verwachte boekwinst van ca niet opgenomen in de cijfers van deze jaarrekening. 14 Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

16 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Deelnemingen 0 0 Vorderingen op deelnemingen 0 0 Overige effecten Overige vorderingen 0 0 Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Overige effecten Overige vorderingen Totaal Boekwaarde per 1 januari Resultaat deelneming / koers Verstrekte leningen / verkregen effecten Ontvangen dividend / aflossing leningen Verkoop effecten Boekwaarde per 31 december Toelichting: De financiële activa zijn belegd binnen Optimix. Hiervoor is een conservatief beleggingsbeleid afgesproken. 15 Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

17 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 4. Voorraden Toelichting: Niet van toepassing. 5. Onderhanden trajecten jeugdzorg Toelichting: Zie 17. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen. 6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen: R/C Stichting Vermogensbeheer Diverse vorderingen Vooruitbetaalde bedragen: Vooruitgefactureerde bedragen Vooruit gefactureerde huurkosten Nog te ontvangen bedragen: Belastingdienst teruggaaf premie WAO/WIA Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten-eigen risico drager Dividendbelasting Voorschotten Totaal vorderingen en overlopende activa Toelichting: Er is geen voorziening gevormd op de vorderingen. De vordering zijn alle recent en worden inbaar geacht. Ulitmo 2014 was er geen vordering meer op Stg. Vermogensbeheer, maar een schuld. Zie daarvoor 15. kortlopende overige schulden en overlopende passiva 16 Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

18 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 7. Vorderingen uit hoofde van subsidies 31-dec dec-13 Provincie Noord-Holland Gemeente Utrecht Totaal te verrekenen subsidies Toelichting: Subsidiejaar Instelling Provincies: Experimenten in de jeugdzorg Buitenprovinciale plaatsingen 2014 Flevoland banenplan 2014 Noord-Holland Buitenprovinciale plaatsingen 2014 / 2013 Noord-Holland Investeren in de jeugdzorgwerker /desk Noord-Holland Innovatie in de jeugdzorg 2013 Noord-Holland Gemeenten: Reg. besch. de Dijk maatsch. opvang 2012 Utrecht Forza 2013 Utrecht Reg. besch. de Dijk maatsch. opvang 2013 Utrecht Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

19 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 8. Effecten Toelichting: Niet van toepassing. 9. Liquide middelen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Bankrekeningen Kassen Kruisposten Totaal liquide middelen Toelichting: Er zijn twee bankgaranties afgegeven van respectievelijk en ten behoeve van één kwartaal huur Oude Torenstraat 3 te Hilversum en de Ariaweg te Amersfoort. Per 15 december 2014 is de kredietfaciliteit bij de ING van , met als gestelde zekerheid het pand aan de F. van Blankenheijmstraat 2-4 te Amersfoort, komen te vervallen. 18 Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

20 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec dec-13 Kapitaal 0 0 Algemene reserve Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen 0 0 Totaal eigen vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014 Kapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Bestemmingsreserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per De specificatie en het verloop zijn als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014 Provincie Noord-Holland Provincie Utrecht Gemeente Utrecht Fusie Totaal bestemmingsreserves Toelichting: Conform het beleid is het resultaat toegerekend naar de verschillende subsidiegevers. Hierbij zijn alle kosten in relatie tot de subsidie gebracht. De overige mutaties bij de algemene reserve betreft het eigen vermogen van de gefuseerde St. Pandenbeheer. In 2012 is voor het fusietraject een reserve gevormd, gedurende 2014 is er onttrokken aan deze reserve Fusie en ultimo toegevoegd i.v.m. nog te verwachten éénmalige kosten in de komende twee jaar t.b.v. van de fusie met Stg. Trajectum Novum. 19 Jaarrekening 2014 Stichting Mij Zandbergen

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Financieel verslag 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Statutaire vestigingsplaats: Heerenveen Adres: Abe Lenstra boulevard 2 E-mail: dichtbij@unive.nl

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland Jaarrekening 2007 Rabobank Nederland Deze publicatie, de jaarrekening en de afzonderlijke uitgave Rabobank Groep Jaarverslag 2007 vormen het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van de Coöperatieve

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie