Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst."

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 6 januari 2014 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C : mr. J. Smit Activiteiten onderneming : het participeren in scheepvaartondernemingen Omzetgegevens : niet bekend Personeel gemiddeld aantal : twee Saldo einde verslagperiode : zie financieel verslag Verslagperiode : 20 september 2013 tot 7 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 14 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 232 uur en 40 minuten 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie : Op het moment van het intreden van het faillissement werd de directie louter verzorgd door Hierro Holdings Limited, gevestigd te Drachten, van welke Limited de heer R.G. van der Weg bestuurder is. Laatstgenoemde is kort voor het intreden van het faillissement als bestuurder teruggetreden. Blijkens de handelsregisterhistorie van de Kamer van Koophandel is de heer Van der Weg op 28 maart 2012 uitgetreden Winst en verlies : Een bijgewerkte administratie is de curator (nog) niet ter hand gesteld. Volgens opgave van de directie bedroeg het verlies over het jaar 2011 ruim , Balanstotaal : Ook met betrekking tot het balanstotaal kunnen bezwaarlijk betrouwbare gegevens worden genoemd. Blijkens een proef- en saldibalans beloopt het balanstotaal circa 6.2 miljoen euro. 1.4 Lopende procedures : Voorzover bekend lopen er een tweetal procedures. Nadere informatie daaromtrent zal de curator nog worden aangeleverd. Beide procedures zijn in verband met het ingetreden faillissement geschorst, danwel zullen worden geschorst. Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. 1.5 Verzekeringen : Er is sprake van de gebruikelijke verzekeringen welke, voor zoveel de boedel daarbij niet gebaat is, zullen worden beëindigd. 1.6 Huur : n.v.t.

2 1.7 Oorzaak faillissement : In onderzoek Hoewel het onderzoek nog volop in gang is lijken de ernstig verslechterende marktomstandigheden de voornaamste oorzaak van het faillissement van Tristar Shipping BV. De economische crisis heeft bijzonder hard toegeslagen in de sector van de scheepvaart. De tarieven voor de bevrachting zijn meer dan voor de helft verminderd. De sector is getroffen door twee verschillende crisissen. In 2009 klapte de markt in elkaar tengevolge van het conflict in Libië. De schepen welke Tristar bevrachtte voerden deels voor de vrije markt. Met name die vrije markt klapte in elkaar met als gevolg grote omzetverliezen. Omstreeks oktober 2009 leek de markt iets beter te worden. In 2011 volgde echter een tweede crisis. De markt klapte volledig in elkaar met alle liquiditeitsproblemen van dien. In een rap tempo verdampte het eigen vermogen van de onderneming. De destijdse bestuurder, de heer Willems, kon de problemen het hoofd niet meer bieden, hij heeft zijn bestuurstaken neergelegd en overgedragen aan Hierro Holdings Limited en/of de heer R.G. van der Weg, en is vervolgens zelf weer gaan varen teneinde inkomsten te verwerven. De bestuurswissel heeft het tij niet gekeerd. Uiteindelijk is het faillissement aangevraagd door een der crediteuren van de vennootschap. Uren werkzaamheden inventarisatie : 0:00 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : geen 2.2 Aantal in jaar voor faill. : drie 2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t. Uren werkzaamheden personeel : 0:00 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Tot de boedel behoren een tweetal registerzaken te weten het bedrijfspand gevestigd te Drachten aan de Bakboord 5, alsmede een geregistreerd directieschip genaamd The Blue Lake. Beide registergoederen zijn gefinancierd en belast met een eerste hypothecaire inschrijving. 3.2 Verkoopopbrengst : De curator is in afwachting van de taxatierapporten welke in opdracht van de financier, de ABN AMRO Bank, in het kader van het ingetreden faillissement zullen worden opgesteld. Inmiddels is de curator in het bezit gesteld van recente taxatierapporten. Naar aanleiding van de ontvangen rapportages is overleg opgestart met enerzijds de ABN AMRO Bank als hypotheekverstrekker en anderzijds de huidige gebruiker van een deel van het bedrijfspand. Het betreft daarbij de oud-bestuurder Van der Weg die voor zich danwel voor een van de aan hem gelieerde vennootschappen beide onroerende zaken wenst te verwerven. Of en in hoeverre zulks succesvol zal blijken is thans nog onduidelijk

3 Onderhandelingen zijn nog gaande. Tijdens de komende verslagperiode hoopt de curator daarover nadere informatie te kunnen verstrekken. Uitgangspunt voor de eventuele verkoop is, zo is wel duidelijk, dat de curator aan onderhandse verkoop enkel dan medewerking zal verlenen indien een deel van de opbrengst de boedel ten goede zal komen. Zulks betekent dat een eventuele verkoopprijs in ieder geval meer zal belopen dat de hoogte van de hypothecaire inschrijving inclusief rente en kosten. verslag 3 Tijdens de verslagperiode is er intensief onderhandeld door de curator met de oudbestuurder van de vennootschap teneinde te komen tot verkoop van de tot de boedel behorende onroerende zaken, te weten het bedrijfspand gelegen aan het Bakboord 5 te Drachten en het motorschip The Blue Lake. Laatstgenoemd motorschip is in overleg met de bank middels tussenkomst van de boedel door de bank zeker gesteld en elders gestald, dit alles in afwachting van de resultaten van de onderhandelingen met mogelijke geïnteresseerden. Zoals gezegd is er tijdens de verslagperiode uitvoerig onderhandeld door de curator met de oud-bestuurder teneinde te komen tot verkoop van de onroerende zaken. Met deze bestuurder is onderhandeld over een package deal, welke deal niet enkel ziet op de verwerving van de onroerende zaken maar evenzeer betrekking heeft op de afwikkeling van een claim van de curator jegens een aan de voormalige bestuurder gelieerde vennootschap met betrekking tot het voormalige wagenpark van Tristar Shipping BV. Het wagenpark is eind 2011 overgedragen aan Trisss Propertys BV. Trisss Propertys is een vennootschap welke is gelieerd aan de oud-bestuurder van Tristar Shipping BV. Het gaat daarbij om diverse voertuigen, alsmede een aanhanger. Tijdens de verslagperiode is na vooraf verkregen toestemming van de rechter-commissaris verhaalsbeslag gelegd op de desbetreffende voertuigen. De beslagene betwist de juistheid van de aanspraken van de boedel. Niettegenstaande het feit dat partijen verschillen van inzicht met betrekking tot de eigendom van het wagenpark hebben partijen op louter praktische gronden gemeend te moeten pogen in der minne tot een allesomvattende regeling te komen, dit in het belang van alle betrokken partijen. Langdurig en intensief overleg heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat na vooraf verkregen toestemming van de rechter-commissaris een package deal is gesloten in het kader waarvan kort gezegd- de de boedel toekomende onroerende zaken in eigendom zullen worden overgedragen aan de oud-bestuurder van Tristar Shipping BV dan wel een nader door deze te noemen meester tegen betaling van een koopsom welke gelijk is aan de bestaande restschuld van de hypotheekverstrekker van beide onroerende zaken de ABN AMRO Bank BV. Naast inlossing van de schulden aan de bank waarmee een bedrag in de orde van grootte van ,00 is gemoeid- ontvangt de boedel een boedelbijdrage groot ,00 in ruil waarvoor de boedel haar aanspraken op het voormalige wagenpark van Tristar Shipping BV laat varen met uitzondering dan van een enkel voertuig, welk voertuig een dagwaarde vertegenwoordigt van circa ,00. De curator heeft gemeend te moeten opteren voor een pragmatische aanpak in deze. Alle betrokken partijen hebben er groot belang bij de kwestie aldus op te lossen. De ABN AMRO Bank als hypotheekverstrekker omdat in een moeilijke vastgoedmarkt verkoop van het vastgoed plaatsvindt en inlossing van de schuld. Het voordeel van de boedel zit hierin dat hij een boedelbijdrage tegemoet kan zien enerzijds terwijl anderzijds verdere kosten met betrekking tot de juridische status van het wagenpark worden voorkomen omdat het entameren van een procedure aansluitend op de beslaglegging niet (langer) nodig is

4 Aldus bespaart de boedel zich aanzienlijke kosten voor rechtsbijstand, dit terwijl aanstonds nader actief wordt verworven in de vorm van de hiervoor genoemde auto welke de boedel toegescheiden krijgt met een dagwaarde van circa ,00. Bovendien voorkomt de getroffen dading dat de curator nadere activiteiten behoeft te ontplooien teneinde te komen tot ontruiming van een deel van het bedrijfspand dat in gebruik is bij de oud-bestuurder van Tristar Shipping BV en enige aan hem gelieerde vennootschappen. verslag 4 Tijdens de verslagperiode is er bijna dagelijks contact geweest met de oud-bestuurder over de de boedel toekomende betaling van ruim ,00, in ruil voor welke betaling de boedel haar aanspraken op het voormalig wagenpark van Tristar Shipping laat varen met uitzondering dan van een enkel voertuig. Vanwege de getroffen deal is de door de boedel geëntameerde procedure aanvankelijk niet aangebracht bij de rechtbank teneinde aldus onnodige griffierechten c.a. te besparen. Omdat betaling uit is gebleven is de desbetreffende procedure alsnog aangebracht bij de rechtbank. Enkel gedaagde sub 1 heeft zich gesteld, tegen gedaagde sub 2 is verstek verleend. verslag 5 De hiervoor genoemde procedure is bij de rechtbank geïntroduceerd. Alleen gedaagde sub 1 heeft zich gesteld en tegen de overige gedaagden is verstek verleend. Vervolgens is de zaak aangehouden in afwachting van betaling van het griffierecht door gedaagde sub 1. Dit griffierecht is uiteindelijk niet betaald, zodat op 20 maart 2013 een vonnis is gewezen ten gunste van de boedel, waarbij voor recht is verklaard dat de desbetreffende motorvoertuigen eigendom zijn van de gefailleerde boedel. Vervolgens heeft de oud-bestuurder alsnog uitvoering gegeven aan de hiervoor omschreven dading en de boedelbijdrage van ,00 betaald. Nadat het vonnis is betekend is het motorvoertuig dat geen onderdeel was van de hiervoor bedoelde dading aan de curator afgegeven en zijn de sleutels ter hand gesteld. Dit actief is daarmee in de macht van de boedel. 3.3 Hoogte hypotheek : De hypothecaire inschrijving op het kantoorpand beloopt ,00. De hypothecaire inschrijving met betrekking tot het motorschip bedraagt , Boedelbijdrage :- n.v.t. verslag ,00 Bedrijfsmiddelen In onderzoek Zie 7. verslag 5 De automobiel die buiten de dading met de oud-bestuurder is gebleven is inmiddels in het bezit van de curator en aan hem ter hand gesteld. Dit automobiel zal ten gelde worden gemaakt. verslag 6 De automobiel die buiten de dading met de oud-bestuurder is gebleven, een Mercedes ML, is inmiddels ter verkoop aangeboden. Op het moment dat dit verslag wordt opgesteld vinden onderhandelingen plaatsvinden met betrekking tot de verkoop daarvan. Het gaat daarbij om de mogelijke verkoop van de auto naar het buitenland. Vanwege de export dienen echter eerst nadere zekerheden te worden gesteld met betrekking tot de terugvordering van de BTW en de BPM. De verkoop van de auto is tot stand gekomen na vooraf verkregen toestemming van de rechtercommissaris. Tijdens de komende verslagperiode moet worden afgewacht of de verkoop uiteindelijk ook kan worden geëffectueerd. Tijdens het eerst komende verslag zal daarover nader worden gerapporteerd

5 verslag 7 De gevoerde onderhandelingen over de verkoop van de Mercedes ML hebben uiteindelijk geresulteerd in een inmiddels geëffectueerde verkoop. Door de koper is de vraagprijs van ,00 inclusief BTW voldaan. Voor de verkoop is de noodzakelijke toestemming van de rechter-commissaris verzocht en verkregen. Met de boedel is inmiddels deels afgerekend. De boedel heeft de opbrengst inclusief BTW, exclusief de teruggevorderde BPM, ontvangen. Het wachten is nog op de verdere afdracht van de teruggevraagde BPM. Na aftrek van de handelingskosten mocht de boedel netto ,92 ontvangen. De verwachting is dat het komende kwartaal bijschrijving van de teruggevraagde BPM zal plaatsvinden. Voorraden/onderhanden werk Geen Andere Activa In onderzoek verslag 4 Gebleken is dat er nog schades moeten worden afgewikkeld op polissen welke op naam stonden van de failliete vennootschap. Uit dien hoofde komt Tristar Shipping BV mogelijk, onder aftrek van kosten, netto nog een bedrag groot ,92 toe. De desbetreffende polissen moeten nog worden beoordeeld. De schadepenningen zijn echter verpand aan de ING Bank. De Verpanding is rechtsgeldig zodat, indien zou blijken van een aan de ING Bank openstaande schuld, aanspraak kan worden gemaakt op de schadepenningen door de ING Bank. De ING Bank heeft bij monde van haar advocaat ook aanspraak gemaakt op de desbetreffende schadepenningen. De assurantiemakelaar heeft de schadepenningen inmiddels ontvangen maar nog niet doorbetaald omdat zowel de boedel als de ING Bank aanspraak maken op deze penningen. De boedel stelt zich op het standpunt waarover dadelijk meer onder punt 7 van dit verslag- dat de bank de ING Bank de boedel een aanzienlijke somma is verschuldigd. Deze somma gaat de openstaande schadepenningen te boven. verslag 5 verslag 6 Betreffende het vorenstaande is een conceptdagvaarding geredigeerd die net gereed was te worden voorgelegd aan de Rechter-commissaris. Nagenoeg gelijktijdig met het afronden van het concept van de dagvaarding ontving de curator alsnog een uitleg van de ING Bank omtrent de wijze van uitvoering van de executoriale verkoop van een tweetal zeeschepen en een onderhandse verkoop terzake een zeeschip. De reactie van de ING Bank wordt door de curator op dit moment onderzocht. De ING Bank is verzocht om de bankafschriften van de desbetreffende BV s en CV s te overleggen zodat de (financiële) afwikkeling onderzocht en vergelijken kan worden met de stelling van de bank. Ondanks herhaald verzoek heeft de curator de bankafschriften nog niet mogen ontvangen. Tot die tijd kan de curator de aanspraak op de schadepenningen nog niet laten varen. Tijdens de verslagperiode heeft er nader overleg plaatsgevonden met de ING Bank. De verzochte stukken, waaronder bankafschriften, zijn door de ING Bank ter beschikking gesteld. De curator heeft de (financiële) afwikkeling gecontroleerd en akkoord bevonden. Inmiddels is de ING Bank en de assurantiemakelaar bericht dat de nog niet doorbetaalde schadepenningen alsnog aan de ING Bank kunnen worden doorbetaald. De boedel heeft zijn aanspraken op deze schadepenningen niet (langer) gehandhaafd. Uren werkzaamheden activa : 6:06 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Circa ,00 à ,00. De boedel kent één grote debiteur

6 De aandelen van een tweetal commanditaire vennootschappen zijn door de vennootschap verkocht aan derden in het jaar De toen afgesproken koopsom is echter nagenoeg volledig onbetaald gebleven. De inbaarheid van de vordering c.q. vorderingen is bij de curator in onderzoek. De vooruitzichten zijn vooralsnog ongunstig. verslag 5 verslag 6 Hoewel de curator onverminderd ervan uitgaat dat de debiteuren oninbaar zijn, zijn zekerheidshalve stuitingsbrieven verzonden aan de debiteur teneinde verjaring van de vorderingen te voorkomen. Door de curator wordt nog onderzocht of en in hoeverre en in welke omvang mogelijk de vorderingen kunnen worden verhaald. Over de vorderingen van deze debiteur zal nader overleg plaatsvinden met de voormalige bestuurder. Dit overleg kan echter in verband met een verblijf op zee van de desbetreffende oud-bestuurder niet eerder plaatsvinden dan medio augustus Vooralsnog is de curator van mening dat deze debiteur oninbaar zal blijken te zijn wegens een gebrek aan verhaalsmogelijkheden. Het aangekondigde nader overleg met de voormalige bestuurder heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van de resultaten daarvan heeft de curator diens onderzoek voortgezet. Zoals eerder reeds is gerapporteerd zijn de aandelen van een tweetal vennootschappen door Tristar Shipping BV verkocht aan derden. Het gaat daarbij om de aandelen van de besloten vennootschap Scheepvaartonderneming Blue Sky BV welke besloten vennootschap op haar beurt (enig) beherend vennoot van de commanditaire vennootschap Scheepvaartonderneming Blue Sky CV is. Voorts gaat het om de verkoop van de aandelen in de besloten vennootschap Scheepvaartonderneming Blue Star BV welke vennootschap op haar beurt (enig) beherend vennoot is in de commanditaire vennootschap Scheepvaartonderneming Blue Star CV. De aandelen in de besloten vennootschap Sky BV zijn destijds verkocht aan Bolsover GmbH & Co KG. In het kader van de verkoop van de aandelen in de besloten vennootschap Blue Sky BV heeft de besloten vennootschap Tristar Shipping BV een recht van (derde) hypotheek verkregen op het schip de Sky voor een bedrag van ,00. Bolsoverver GmbH & Co KG is in liquiditeitsproblemen geraakt en uiteindelijk gefailleerd waarna het schip de Sky is geveild. In het kader van de veiling heeft er geen uitbetaling plaatsgevonden aan de derde hypotheekhouder Tristar Shipping BV. Deze vordering is oninbaar. Met betrekking tot de verkoop van de aandelen van de besloten vennootschap Scheepvaartonderneming Blue Star BV zij opgemerkt dat deze verkocht zijn aan een andere vennootschap genaamd Blue Bay GmbH & Co KG gevestigd te Oldenburg. De betaling van de koopsom door Blue Bay GmbH & Co KG is door de besloten vennootschap Blue Star BV overgenomen. Ter zekerheid van betaling van de verschuldigde koopsom heeft Tristar Shipping BV een (derde) recht van hypotheek verkregen op het schip Star, alsmede een recht van pand op de aandelen die de vennootschap Blue Bay GmbH & Co KG hield in de besloten vennootschap Star BV. Ten gevolge van de schuldovername is mitsdien niet Blue Bay GmbH & Co KG de aan te spreken partij, maar de besloten vennootschap Blue Star BV welke vennootschap geen verhaal biedt. Het enig (substantieel) actief van laatstgenoemde vennootschap zijn namelijk de aandelen in de commanditaire vennootschap Scheepvaartonderneming Blue Star CV welke commanditaire vennootschap destijds economisch eigenaar was van het schip de Blue Star. De Blue Star is net als de Blue Sky door de eerste hypotheekhoudster geveild. De veilingopbrengst van de Blue Star was onvoldoende om daarmee de eerste hypotheekhoudster te voldoen. De vordering is oninbaar en het enig destijds voorhanden substantiële actief, het schip de Blue Star, is geveild door de eerste hypotheekhoudster

7 4.2 Opbrengst :- 4.3 Boedelbijdrage :- Uren werkzaamheden debiteuren : 0:00 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Op het moment van opstellen van het onderhavige verslag heeft zich enkel de ABN AMRO Bank als financier gemeld. De ABN AMRO Bank heeft haar vordering ter grootte van ,86 ter verificatie ingediend. 5.2 Leasecontracten : Niet bekend 5.3 Beschrijving zekerheden : De vordering van de ABN AMRO Bank is gesecureerd middels een tweetal bankhypotheken. De hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand beloopt ,00, op een motorschip ,00 (zie 3.1). Naast de hypotheekstelling zijn ook in het kader van de hypotheekverstrekking ook pandrechten gestipuleerd, ondermeer op de vorderingen, waaronder uitdrukkelijk begrepen eventuele huuropbrengsten. 5.4 Separatistenpositie : Nu sprake is van verstrekte hypotheekrechten en pandrechten heeft de ABN AMRO Bank een separatistenpositie met betrekking tot de beide registergoederen. 5.5 Boedelbijdragen : Moet het tot onderhandse verkoop komen van de registergoederen, dan zal de curator aanspraak kunnen maken op een boedelbijdrage. Met de ABN AMRO Bank wordt nog overleg gevoerd over de vraag hoe verder. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : voorzover bekend niet 5.7 Reclamerechten : voorzover bekend niet 5.8 Retentierechten : voorzover bekend niet Uren werkzaamheden bank/zekerh. : 2:09 6. Doorstart/voortzetten N.v.t. Uren werkzaamheden doorstart/voort. : 0:00 7. Rechtmatigheid In onderzoek Het onderzoek van de curator is nog in volle gang. De curator zijn onnoemelijke hoeveelheden stukken aangeleverd welke nog in onderzoek zijn. Wel heeft de curator gemeend tijdens de verslagperiode conservatoire maatregelen te moeten treffen jegens een tweetal partijen in verband met het feit dat omstreeks september 2011 alle op naam van Tristar Shipping BV geregistreerde auto s zijn overgeschreven naar een andere vennootschap, welke vennootschap op haar beurt begin januari de auto s wederom te naam heeft gesteld op een andere rechtspersoon en natuurlijke persoon. Een tweetal voertuigen zijn in bewaring gesteld. Twee andere voertuigen zijn wel in beslaggenomen, maar niet in bewaring gesteld. Met de desbetreffende vennootschappen is c.q. wordt nader overleg gevoerd hangende de procedure welke inmiddels is opgestart. Door de curator is op lange termijn gedagvaard teneinde minnelijk overleg mogelijk te maken

8 Introductie van de procedure zal plaatsvinden in de maand oktober. Naast de aanspraken van de boedel op het wagenpark vindt voorts nog onderzoek plaats naar de rol van de voormalige directie van de vennootschap. De te onderzoeken hoeveelheid stukken is enorm en de verwachting is niet dat tijdens de komende verslagperiode daarover al verdere duidelijkheid kan worden verschaft. Naar verwachting zal de afwikkeling van dit faillissement de nodige tijd vergen. verslag 3 verslag 4 In verband met de bereikte overeenstemming genoemd in punt 3.2 van dit verslag is in afwachting van de uitvoering van de getroffen dading de introductie van de procedure uitgesteld tot eind november. Om een en ander mogelijk te maken is tijdig een herstelexploot aan de gedaagde partijen betekend. Omdat nog geen (volledige) uitvoering aan de regeling is gegeven zal alsnog introductie van de procedure plaatsvinden. Verder rechtmatigheidsonderzoek zal nog moeten plaatsvinden. Inschatting van de curator is dat daarmee nog wel de nodige tijd gemoeid zal zijn. Omdat de uitvoering van de regeling nog steeds niet volledig heeft plaatsgevonden heeft, nadat een herstelexploot aan gedaagde partijen is betekend, introductie van de procedure alsnog plaatsgevonden. Tijdens de verslagperiode heeft de curator voorts nader onderzoek ingesteld, met name naar de wijze van afwikkeling van de veilingen van de schepen welke Tristar voorafgaand aan het intreden van het faillissement in eigendom hebben toebehoord. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat met name met betrekking tot de afrekening van de veiling van de Blue Sky CV mogelijk fouten dan wel malversaties hebben plaatsgevonden. De desbetreffende commanditaire vennootschap is (ruim) voorafgaand aan het ingetreden faillissement verkocht aan derden. Een deel van de koopsom is onbetaald gebleven en terzake van het onbetaald gebleven deel van de koopsom is een hypothecaire geldlening tot stand gekomen, pogingen van de zijde van Tristar BV om deze hypothecaire geldlening te gelde te maken middels een beslag onder de ING Bank is niet succesvol gebleken. De ING Bank heeft in de verklaring derdenbeslag te kennen gegeven kort gezegd- geen gelden meer verschuldigd te zijn geweest, uit welke hoofde dan ook, aan de commanditaire vennootschap Blue Sky CV. De ING Bank heeft aangegeven dat er zelfs sprake is van een schuld van genoemde commanditaire vennootschap aan de bank. Niettemin heeft eerder, in het kader van de openbare verkoop (executieveiling) van een de Blue Sky CV in eigendom toebehorend schip volledige inlossing plaatsgevonden. In het kader van de veiling heeft namelijk uitbetaling plaatsgevonden van een deel van de opbrengst aan de tweede hypotheekhouder. Na faillissementsdatum heeft de boedel ook bankafschriften ontvangen waaruit blijkt dat op een op naam van de Blue Sky CV geadministreerde rekening van de ING Bank een creditsaldo was geregistreerd van ruim ,00. Zulks impliceert dat het voorafgaand aan het faillissement door Tristar Shipping BV gelegde derdenbeslag onder de ING Bank, anders dan de ING Bank doet geloven, naar het zich aanzien wel en degelijk heeft gekleefd. De ING Bank is om tekst en uitleg verzocht. De bank laat echter na adequaat te reageren. De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris in dit faillissement. Een procedure lijkt onvermijdelijk. Tijdens de komende verslagperiode hoopt de curator daarover meer duidelijkheid te kunnen verstrekken. verslag 5 Nadat de conceptdagvaarding was geredigeerd tegen de ING Bank, heeft de ING Bank alsnog inzage verleend en uitleg gegeven omtrent wijze waarop de executoriale verkoop van een tweetal zeeschepen en de onderhandse verkoop van één zeeschip heeft plaatsgehad, in het bijzonder over de interne boekingen die na de verkopen hebben plaatsgevonden. De uiteenzetting van de ING Bank heeft er toe geleid dat voor de procedure tegen de ING Bank geen verzoek tot machtiging bij de Rechter-commissaris is ingediend

9 De stellingname van de ING Bank blijkt namelijk tot gevolg te hebben dat louter door een administratieve afwikkeling bedragen op de bankrekening van de Blue Sky CV op die rekeningen waren geadministreerd, zulks als gevolg van de afwikkeling van het borgstellingskrediet. De curator heeft ING Bank verzocht om afgifte van de bankafschriften zodat het verloop van de desbetreffende rekeningnummers gecontroleerd kan worden met daarop gepleegde betalingen en verrekeningen. Deze bankafschriften heeft de curator tot op heden nog niet ontvangen. Deze bankafschriften zijn wel noodzakelijk teneinde de door de ING Bank aangevoerde bedragen te kunnen herleiden. verslag 6 Inmiddels mocht de curator alle gevraagde kopieën van de ING Bank ontvangen aan de hand waarvan het rekeningverloop is gecontroleerd en ook de administratieve afwikkeling van de opbrengst van het geveilde schip. Het aanwezige creditsaldo op één van de bankrekening van de Blue Sky CV laat zich inderdaad verklaren door het feit dat administratief de diverse rekeningen nog niet waren afgewikkeld. Per saldo ziet de ING Bank zich geconfronteerd met een tekort van ruim ,00 welke somma inmiddels door de curator is geplaatst op de lijst der voorlopig erkende concurrente crediteuren. Uren werkzaamheden rechtmatigheid : 2:54 8. Crediteuren Zie bijgevoegde crediteurenlijsten. Uren werkzaamheden crediteuren : 0:18 9. Procedures Zie 1.4 van dit verslag. verslag 3 verslag 4 verslag 5 Zie 7. In verband met de getroffen conservatoire maatregelen is van de zijde van de boedel inmiddels een procedure opgestart. Introductie daarvan zal plaatsvinden in de maand oktober. In het eerstvolgende verslag zal de curator nadere tekst en uitleg verschaffen met betrekking tot de aard en de inhoud van de procedure. Zie 1.4 en 7.1 van dit verslag. In dit verslag is al meermaals melding gemaakt van het feit dat na dagvaarding de procedure eerst niet aanhangig is gemaakt in verband met de uitvoering van een inmiddels tot stand gekomen regeling. Om een en ander mogelijk te maken is tijdig een herstelexploot aan de gedaagde partijen betekend. Helaas is tot op de dag van vandaag geen volledige uitvoering gegeven aan de regeling waarna de procedure alsnog aanhangig is gemaakt bij de rechtbank. Nadat aanvankelijk verstek is verleend jegens alle gedaagde partijen heeft een van de gedaagden ter rolle van 2 januari 2013 het verstek gezuiverd. Ter rolle van 13 februari bleek het griffierecht door de desbetreffende gedaagde partij niet te zijn betaald waarna de zaak is verwezen naar de rol van 20 februari voor uitlating voor de desbetreffende gedaagde aangaande de onbetaald gebleven griffierechten. Vervolgens is de zaak verwezen naar de rol van 20 maart a.s. voor (verstek) vonnis. De boedel is mitsdien in afwachting van gemeld vonnis. Zoals hiervoor aangegeven is op 20 maart 2013 vonnis gewezen waarbij voor recht is verklaard dat tot de faillissementsboedel een aantal motorvoertuigen behoren. Vervolgens is alsnog uitvoering gegeven aan de overeengekomen dading. Buiten deze dading is gebleven één automobiel die inmiddels aan de curator, zij het na betekening van het vonnis, ter hand is gesteld met afgifte van de sleutels. Verder is een conceptdagvaarding tegen ING Bank geredigeerd, waaraan door de nadere uitleg van de bank geen verdere uitvoering aan is gegeven. Uren werkzaamheden procedures : 0:00-9 -

10 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Niet bekend De curator gaat er vanuit dat de definitieve afwikkeling van dit faillissement de nodige tijd zal vergen. De afloop van de in oktober op te starten procedure moet worden afgewacht. Voorts zijn er de nodige activa die te gelde zullen moeten worden gemaakt vooraleer verder kan worden afgewikkeld. Het onderzoek naar het reilen en zeilen van de vennootschap moet nog worden voltooid, waar met name nog mogelijke bestuursaansprakelijkheid moet worden beoordeeld van de voormalige bestuurders van de vennootschap. Ook de post debiteuren vergt nog de nodige tijd. De curator is in overleg met de advocaat van de ING Bank NV over de afwikkeling van de veilingen en onderhandse verkoop van de voorheen tot de vennootschap behorende schepen. Ook dit is een omvangrijke klus welke de nodige tijd vergt. verslag 3 verslag 4 verslag 5 verslag 6 De curator gaat er vanuit dat de afwikkeling van dit faillissement veel tijd in beslag zal nemen. De afgelopen beslagperiode heeft vooral in het teken gestaan van de totstandkoming van de hiervoor genoemde package deal met betrekking tot de verkoop van de onroerende zaken en het wagenpark. De post debiteuren vergt nog de nodige tijd en de curator is onverminderd in overleg met de ING Bank over de afwikkeling van veilingen welke eerder hebben plaatsgevonden. Ook dit is een omvangrijke klus waarin maar moeizaam voortgang kan worden gebracht. De curator gaat er onverminderd vanuit dat de afwikkeling van dit faillissement veel tijd in beslag zal nemen. De contacten met de ING Bank verlopen uiterst moeizaam. Niet is uit te sluiten dat een procedure in die kwestie uitsluitsel zal moeten geven. Deze procedure zal naar zijn aard lange tijd in beslag nemen. Ook het rechtmatigsheidonderzoek zal nog de nodige tijd vergen. De de boedel aangereikte bescheiden zijn enorm van omvang. De curator is nog steeds in afwachting van bankafschriften van de ING Bank teneinde het verloop van de administratieve afwikkeling en de opgevoerde diverse verrekenposten te kunnen controleren in het kader van de executoriale en onderhandse verkopen van de zeeschepen. Verder zal overleg plaatsvinden met de voormalig bestuurder omtrent de debiteurenpost en de inbaarheid daarvan. Voorts zal de auto, die geen onderdeel van de hiervoor genoemde dading is, vermoedelijk te gelde worden gemaakt. Tot slot zal het rechtmatigheidsonderzoek in deze nog de nodige tijd vergen, zulks in verband met de enorme onderliggende stukken die doorgenomen zullen moeten worden. Nu door de ING Bank op afdoende wijze de vragen zijn beantwoord welke waren gerezen aan de zijde van de curator en het derhalve niet noodzakelijk is dat de boedel betrokken raakt in procedures, is de verwachting dat het onderhavige faillissement op betrekkelijk korte tijd verder kan worden afgewikkeld. Het wachten is thans vooreerst op de verkoop van de personenauto waarover ook reeds is gerapporteerd onder het kopje 3.5 bedrijfsmiddelen Plan van aanpak : De komende verslagperiode zal vooral in het teken staan van de verdere inventarisatie van het faillissement

11 Verslag 3 verslag 4 verslag 5 verslag 6 verslag 7 De komende verslagperiode zal vooral in het teken staan van de verdere inventarisatie in dit faillissement en de mogelijke verkoop van activa. Daarnaast zal, als er voldoende tijd vrijgemaakt kan worden, nader onderzoek worden gedaan naar de gang van zaken welke uiteindelijk hebben geleid tot de deconfiture van de vennootschap, waaronder met name begrepen de positie van de oud-bestuurders en/of aandeelhouders. Het komende verslag zal vooreerst in het teken staan van de uitvoering van de getroffen dading. Is dat eenmaal een feit dan zal met name in de richting van de ING Bank moeten worden getracht nadere duidelijkheid te verkrijgen met betrekking tot de afwikkeling van de veilingen welke voorafgaand aan het faillissement hebben plaatsgevonden. De verwachting is dat zulks een tijdrovende klus is zodat andere nog door de curator te ontplooien activiteiten in een later stadium zullen moeten plaatsvinden. De komende verslagperiode zal onverminderd in het teken staan van de uitvoering van de getroffen dading. Voorts zullen met name in de richting van de ING Bank nadere maatregelen worden getroffen. Een procedure lijkt onvermijdelijk. De afwikkeling van de veilingen welke voorafgaand aan het faillissement hebben plaatsgevonden van de diverse schepen zal nog nader door de curator worden getoetst. De curator zal zich nu allereerst focussen op verkoop van de auto. Verder zal nader overleg plaatsvinden met de voormalig bestuurder omtrent de schadepenningen en de debiteur. Voorts is de curator in afwachting van de bankafschriften van de ING Bank terzake de administratieve afhandeling van de executoriale en onderhandse verkoop van een drietal zeeschepen. Nu alle door de curator gestelde vragen op afdoende wijze zijn beantwoord door de ING is het wachten vooreerst op de verkoop van de de boedel toebehorende auto. Is de verkoop daarvan gerealiseerd en de opbrengst geïncasseerd, dan is er voor de boedel feitelijk geen verder belang om het faillissement nog aan te houden. Wat nog wel formeel een punt van aandacht is, is het feit dat de boedel eigenaresse is van een bedrijfspand en een geregistreerd motorschip waarvan de verkoop ook nog moet worden geëffectueerd. De verkoop van het bedrijfspand en het motorschip zal niet leiden tot het genereren van extra actief voor de boedel nu de eerste hypotheekhouder, de ABN AMRO Bank, naar het zich laat aanzien niet volledig kan worden voldaan uit de opbrengst na de verkoop van gemelde zaken. Wellicht zal het faillissement wel noodzakelijkerwijs aangehouden moeten worden totdat de eigendomsoverdracht van zowel het bedrijfspand als het motorschip heeft plaatsgevonden. Hooguit, zo is de inschatting van de curator, kan er nog aanspraak worden gemaakt op een boedelbijdrage in het kader van de verkoop, te betalen door de ABN AMRO Bank, conform de geldende separatistenregeling. Nu de verkoop van de auto is gerealiseerd is het wachten enkel nog op de formele verkoop van het bedrijfspand en het motorschip. Dienaangaande heeft er tijdens de verslagperiode nader overleg plaatsgevonden tussen de ABN AMRO Bank, de heer Van der Weg en de curator. De bank en de curator zijn van oordeel dat Van der Weg genoeg tijd heeft gehad om tot de aankoop van de onroerende zaken over te gaan. Van de zijde van de hypotheekhouder is aangegeven dat deze uiterlijk per 1 januari 2014 duidelijkheid wenst te verkrijgen omtrent het moment van betaling van de openstaande schuld in ruil waarvoor levering van de gemelde onroerende zaken kan plaatsvinden. Inmiddels heeft Van der Weg, en de aan hem gelieerde vennootschappen, ruim een jaar de tijd gehad tot inlossing van de schuld bij wijze van koopsom over te gaan

12 Omdat de betaling uitblijft hebben de bank en de curator na gevoerd overleg afgesproken een aanvang te maken met de onderhandse verkoop van het bedrijfspand. Daartoe zal op korte termijn een makelaar worden ingeschakeld. In het kader van de voorgenomen onderhandse verkoop heeft de bank de curator verzocht het ertoe te leiden dat het bedrijfspand door Van der Weg en de aan hem gelieerde vennootschappen wordt ontruimd. De komende verslagperiode zal voornamelijk in het teken staan van de verkoop van het onroerend goed, gelegen aan de Bakboord 5 te Drachten Indiening volgend verslag : omstreeks 6 april 2014 Uren werkzaamheden overig : 3:21 Buitenpost, 6 januari 2014 P.S. van Zandbergen curator

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 28 november 2012 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 12 maart 2013 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C :

Nadere informatie

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 20 juni 2013 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C :

Nadere informatie

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 12 Datum : 10 april 2015 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 4 Datum : 8 april 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 4 Datum : 8 april 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 8 april 2016 Gegevens onderneming : Business Point Gorredijk BV Faillissementsnummer : C/17/15/97 F Datum uitspraak : 26 mei 2015 Curator : mr. P.S. van Zandbergen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 5 november 2012 Gegevens onderneming : M. Bosma Beheer BV Faillissementsnummer : F 12/286 Datum uitspraak : 9 oktober 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 6 Datum : 21 oktober 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 6 Datum : 21 oktober 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 21 oktober 2016 Gegevens onderneming : Business Point Gorredijk BV Faillissementsnummer : C/17/15/97 F Datum uitspraak : 26 mei 2015 Curator : mr. P.S. van Zandbergen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 5 Datum : 8 juli 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 5 Datum : 8 juli 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 8 juli 2016 Gegevens onderneming : Pieter Gjaltema Beheer BV Faillissementsnummer : C/17/15/95 F Datum uitspraak : 26 mei 2015 Curator : mr. P.S. van Zandbergen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 3 Datum : 3 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 3 Datum : 3 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 3 juni 2013 Gegevens onderneming : Holland Unique Units BV Faillissementsnummer : F 12/285 Datum uitspraak : 9 oktober 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

Datum: 1 mei 2014 Nummer: 5

Datum: 1 mei 2014 Nummer: 5 Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 1 mei 2014 Nummer: 5 Gegevens gefailleerden : De commanditaire vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014 Gegevens onderneming : Fitness Drachten BV Faillissementsnummer : F 14/17 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

Er is een Bedrijvencompactpolisverzekering. Deze is beëindigd.

Er is een Bedrijvencompactpolisverzekering. Deze is beëindigd. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 2 februari 2015 Gegevens onderneming : Cenes Holding BV Faillissementsnummer : F 17/14/215 Datum uitspraak : 2 oktober 2014 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 7 Datum : 13 februari 2017

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 7 Datum : 13 februari 2017 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 13 februari 2017 Gegevens onderneming : Pieter Gjaltema Beheer BV Faillissementsnummer : C/17/15/95 F Datum uitspraak : 26 mei 2015 Curator : mr. P.S. van Zandbergen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 2 Datum : 15 september 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 2 Datum : 15 september 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 15 september 2011 Gegevens onderneming : Marco van Houten h.o.d.n. MvH Lijmwerken Faillissementsnummer : F 11/97 Datum uitspraak : 17 mei 2011 Curator : mr. P.S.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 3 Datum : 3 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 3 Datum : 3 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 3 juni 2013 Gegevens onderneming : M. Bosma Beheer BV Faillissementsnummer : F 12/286 Datum uitspraak : 9 oktober 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C : mr.

Nadere informatie

Faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 9 juli 2009

Faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 9 juli 2009 Faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 9 juli 2009 Gegevens onderneming: : de heer P.Th. van der Leij, wonende aan de Weeninkweg 4, 7256 KX Keijenborg, handelend onder de naam Tehadruk Etikettendrukkerij,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 september 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : De Graaff Nieuwegein B.V. Datum uitspraak : 29 april 2014 Curator R-C : mr. W. Ploeg : mr. D.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 4 Datum : 23 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 4 Datum : 23 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 23 juni 2015 Gegevens onderneming : Cenes Assen BV Faillissementsnummer : F 17/14/218 Datum uitspraak : 2 oktober 2014 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Flevomeer Vastgoed B.V., statutair gevestigd te (1316 VH) Almere, aan de Lijzijde 30. Faillissementsnummer : C/16/14/120

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 maart 2014 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 5 Datum : 9 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 5 Datum : 9 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 9 juni 2016 Gegevens onderneming : VOF Van der Meer Mode h.o.d.n. Mode voor Ouderen.nl, Van der Meer Mode en Koster Mode Faillissementsnummer : C/17/15/74 F Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Compass Projects B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Manuscriptstraat 32 te (1321 NN) Almere, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 25 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 25 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 25 november 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 Faillissement : Elevator Trading BV; Faillissementsnummer : F.05/15/543 Datum uitspraak : 23 juni 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 december 2011 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIEZE HOLDING B.V., statutair gevestigd te Voorst en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 oktober 2014 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Jaimy Falize B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres (8231 JA) Lelystad aan De Veste 1019, ingeschreven

Nadere informatie

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen.

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 14 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 14 mei 2014. Gegevens onderneming: F.J.C. Verberne Holding B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/413 F Datum uitspraak: 7 mei

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010 Faillissement : HBT Staalconstructies BV Faillissementsnummer : 10/88F Datum uitspraak : 10 februari 2010 (na surs. m.i.v. 9 februari 2010) Curator : Mr I.J.G.H.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheersmaatschappij van de werkmaatschappij Cape Management B.V. Omzetgegevens : Zie 1.2 Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Beheersmaatschappij van de werkmaatschappij Cape Management B.V. Omzetgegevens : Zie 1.2 Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap C.A.P. van Leeuwen Beheer B.V. Faillissementsnummer : 13/13/16F Datum uitspraak : 8 januari 2013 Curator : Voorheen mr. A.A.M.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2B-4U Onroerend Goed B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer :

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 september 2015 Gegevens onderneming : Diliana

Nadere informatie

de hypotheekhouder getaxeerd. De hypotheekhouder en de curator zijn nog in overleg over de wijze van verkoop.

de hypotheekhouder getaxeerd. De hypotheekhouder en de curator zijn nog in overleg over de wijze van verkoop. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 14 augustus 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 augustus 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 augustus 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 maart 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 2 Datum : 29 mei 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 2 Datum : 29 mei 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 29 mei 2012 Gegevens onderneming : Electrotrade BV, vestigingsadres: It Noard 2 te (9283 TB) Surhuizum Faillissementsnummer : F 12/12 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief)

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief) TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Millenaar & Van den Heuvel Installateurs B.V. Faillissementsnummer : 11/264 F Datum uitspraak : 10 mei 2011 Curator : mr. L.I.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 Gegevens onderneming : John Hunter Investments BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3956 KG) Leersum aan de Scherpenzeelseweg 68, KvK Utrecht

Nadere informatie

Saldo faillissementsrekening : 2.532,44 (per 26 juli 2013)

Saldo faillissementsrekening : 2.532,44 (per 26 juli 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Indicatie Adviesbureau Nederland B.V., gevestigd aan de Jupiterweg 10 te (3893 GD) Zeewolde, correspondentieadres postbus

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : Fish B.V., gevestigd te (5161 RN) Sprang- Capelle aan de Hoge Akkerweg 2 Faillissementsnummer

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 juli 2016 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Rojo Meubel- en Interieurbouw Inschrijvingsnummer handelsregister 27355156 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 4 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 4 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 4 juni 2015 Gegevens onderneming: Ropa Beleggings B.V. gevestigd te Apeldoorn aan de Laan van het Omniversum 20. Faillissementsnummer : C05/13/1069 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 december 2015. Gegevens onderneming: Beukenoot Beheer BV, gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 december 2015. Gegevens onderneming: Beukenoot Beheer BV, gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 december 2015 Gegevens onderneming: Beukenoot Beheer BV, gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131 Faillissementsnummer : C16/13/1088 Datum uitspraak : 1 oktober

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONE CLEANING SERVICES B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen feitelijk gevestigd aan de Witte de Withstraat 123

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Anholdi B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 05033466, statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

Verslagdatum: 1 augustus 2012 Nummer: 10. Algemene gegevens Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschappen Drents Groningse

Verslagdatum: 1 augustus 2012 Nummer: 10. Algemene gegevens Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschappen Drents Groningse Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 1 augustus 2012 Nummer: 10 Algemene gegevens Gegevens gefailleerde

Nadere informatie

: circa 150.000,00 bruto per jaar Personeel gemiddeld aantal : nihil Saldo einde verslagperiode : n.v.t.

: circa 150.000,00 bruto per jaar Personeel gemiddeld aantal : nihil Saldo einde verslagperiode : n.v.t. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 5 oktober 2011 Gegevens onderneming : Johannes Zuidema, h.o.d.n. Joh. Zuidema; eenmanszaak Faillissementsnummer : F 11/191 Datum uitspraak : 20 september 2011 Curator

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 september 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Compass Projects B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Manuscriptstraat 32 te (1321 NN) Almere, ingeschreven

Nadere informatie

1.3 Balanstotaal : in onderzoek Blijkens de kolommenbalans 2015 bedraagt het balanstotaal over 2015 een bedrag van ,65

1.3 Balanstotaal : in onderzoek Blijkens de kolommenbalans 2015 bedraagt het balanstotaal over 2015 een bedrag van ,65 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 1 augustus 2016 Gegevens onderneming : Weser Immo BV Faillissementsnummer : C/17/15/106 F Datum uitspraak : 2 juni 2015 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C :

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden.

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 6 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 7 augustus 2015 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 28 april 2015 Curator: mr. J. van Oijen R-C: mr. M.L. Trippenzee-Braaksma

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 Gegevens onderneming : C.D.O.F. BV (Lageweg 8, 9843 AM Grijpskerk) Faillissementsnummer : F 13/340 Datum uitspraak : 26 november 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 2 september 2016 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Rojo Meubel- en Interieurbouw Inschrijvingsnummer handelsregister 27355156 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 8 Datum : 24 april 2017

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 8 Datum : 24 april 2017 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 24 april 2017 Gegevens onderneming : Pieter Gjaltema Beheer BV Faillissementsnummer : C/17/15/95 F Datum uitspraak : 26 mei 2015 Curator : mr. P.S. van Zandbergen

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 In verband met de verwevenheid van zaken in de faillissementen van Jacky s Handelen Productieonderneming C.V. en P.F. Snels Beheer B.V., zijn de afzonderlijke faillissementsverslagen in onderhavig verslag

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Recora Holding B.V. Nummer: 3 Datum: 10 november 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Recora Holding B.V. Nummer: 3 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Recora Holding Faillissementsnummer : C/16/14/359 F Datum uitspraak : 22 april 2014 B.V., tevens handelend onder de naam Friet & Zo Almere, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 22 juli 2014

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 Faillissement : IJK Holding BV Faillissementsnummer : F.05/14/987 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Datum: 11 januari 2013 Nummer: 1. Gegevens onderneming : Klompenburg Bouw B.V. Curator : mevr. mr. S. van der Linden

Datum: 11 januari 2013 Nummer: 1. Gegevens onderneming : Klompenburg Bouw B.V. Curator : mevr. mr. S. van der Linden OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (ex art. 73a Fw.) Datum: 11 januari 2013 Nummer: 1 Gegevens onderneming : Klompenburg Bouw B.V. Faillissementsnummer : 12/575 F Datum uitspraak : 11 december

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum : 3 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum : 3 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum : 3 oktober 2013 Gegevens onderneming : Haak Holding B.V. Faillissementsnummer : 12/253 F Datum uitspraak : 18 september 2012 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap L.B. Lease B.V., gevestigd te Ter Apelkanaal aan de Ambachtsweg 6C, kantoorhoudende te Almere aan de (1328 LL) Emil Noldestraat

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 juli 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

1.3 Balanstotaal : in onderzoek Blijkens de kolommenbalans 2015 bedraagt het balanstotaal over 2015 een bedrag van ,65

1.3 Balanstotaal : in onderzoek Blijkens de kolommenbalans 2015 bedraagt het balanstotaal over 2015 een bedrag van ,65 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 18 januari 2017 Gegevens onderneming : Weser Immo BV Faillissementsnummer : C/17/15/106 F Datum uitspraak : 2 juni 2015 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 2 Datum : 17 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 2 Datum : 17 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 17 september 2013 Gegevens onderneming : Henk Hoekstra Beheer BV Faillissementsnummer : C/17/13/175 F Datum uitspraak : 14 mei 2013 Curator : mr. P.S. van Zandbergen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum:1 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum:1 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum:1 november 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RTV Company Interactive.com munications B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap SPECIAL SPORTS HOTEL VASTGOED B.V., statutair gevestigd te Amstelveen en feitelijk gevestigd te (7522 ED) Enschede op het

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/143 NL:TZ:0000000618:F001 25-08-2015 mr. H.C. Lunter mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Bijlsma Hekwerk B.V. Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 3 Datum : 19 november 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 3 Datum : 19 november 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 19 november 2015 Gegevens onderneming : VOF Van der Meer Mode h.o.d.n. Mode voor Ouderen.nl, Van der Meer Mode en Koster Mode Faillissementsnummer : C/17/15/74

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 01 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 01 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 01 januari 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 juni 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 juni 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 juni 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eg Vastgoed B.V. Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 32 Datum : 6 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 32 Datum : 6 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 32 Datum : 6 februari 2015 Gegevens onderneming : Kamstra Buitenpost B.V. Faillissementsnummer : F 06/146 Datum uitspraak : 26 oktober 2006 Curator : mr. P.S. van Zandbergen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 18 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 18 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 18 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Vers Centrum Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Beemsterweg 1 te (1311 XC) Almere, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 april 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 april 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 april 2010 Gegevens onderneming : Henk Bloemendal Transport B.V., vestigingsadres: 7021 LN Zelhem, Banninkstraat 9 Faillissementsnummer : 09/414 F Datum uitspraak

Nadere informatie