Bij de conversie naar een elektronisch beschikbaar document zijn er kleine tekstuele en inhoudelijke wijzigingen aangebracht. (RedCom).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij de conversie naar een elektronisch beschikbaar document zijn er kleine tekstuele en inhoudelijke wijzigingen aangebracht. (RedCom)."

Transcriptie

1 11 WETGEVING 11.5 PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID Auteur: Mr. A.L.Schmid 1992 Bij de conversie naar een elektronisch beschikbaar document zijn er kleine tekstuele en inhoudelijke wijzigingen aangebracht. (RedCom). Maart 2005 blad 1 van 15

2 1 INLEIDING WET PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID Harmonisatie van het recht Huismerkproblematiek SMA/CBL-regeling Goede interne procedures Enkele knelpunten Andere verhaalsmogelijkheden voor de consument Conclusie PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID IN DE VERENIGDE STATEN AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Het schadebegrip De grenzen van de dekking in de tijd De begrenzing van de dekking naar gedrag Uitsluitingen Conclusie BIJLAGE: DE WETTEKST IN HET BURGERLIJK WETBOEK...14 blad 2 van 15

3 1 INLEIDING Het lijkt erop dat het klassieke rijtje P's in de marketingmix (product, prijs, plaats, promotie) is uitgebreid met de 'P' van productveiligheid en -aansprakelijkheid. De Europese en nationale overheden haasten zich de aansprakelijkheidswetgevingen aan te scherpen, het bedrijfsleven krijgt les in 'recall' (het terugroepen van producten) en crisismanagement en de verzekeringswereld pikt ook zo zijn graantje mee. Met het oog op 'l992', het wegvallen van de grenzen tussen de EG-lidstaten, heeft Brussel twee ontwerp-harmonisatierichtlijnen en één inmiddels vastgestelde Harmonisatierichtlijn het licht doen zien, waarmee elke vleeswarenfabrikant op de hoogte moet zijn. Eerst was daar (1985) de Richtlijn Productaansprakelijkheid, een regeling waarbij de consument recht krijgt op de schadevergoeding in geval van schade geleden door een onveilig product. Recent is daarbij gekomen een ontwerp-richtlijn Aansprakelijkheid voor Diensten. Maar wat is onveilig? Dat is maar voor een zeer beperkt aantal producten Europees gedefinieerd. Derhalve meende men behoefte te hebben aan een richtlijn die nader zou omschrijven wanneer een product onveilig is en wat de nationale overheden en het bedrijfsleven moeten doen om het op de markt brengen van onveilige producten tegen te gaan. Een zodanige regeling wordt voorzien in een voorstel voor een Richtlijn van de Europese Raad van Ministers betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake algemene productveiligheid. Het voorstel voorziet in een algemene verplichting voorfabrikanten, importeurs en distributeurs om uitsluitend veilige producten te vervaardigen en in de handel te brengen. Met betrekking tot vlees en vleeswaren is deze verplichting meer specifiek geregeld in een aantal EG-richtlijnen en verordeningen. Het bovenstaande maakt duidelijk dat het onderwerp 'productaansprakelijkheid' uitsluitend goed kan worden begrepen wanneer men dit plaatst binnen het kader van de (komende) EGwetgeving betreffende productveiligheid, mede omvattend een uitvoerige 'product recall'- regeling. 2 WET PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID Met ingang van 1 november 1990 is in Nederland de nieuwe wet inzake productaansprakelijkheid van kracht geworden. Met de inwerkingtreding ervan heeft de Nederlandse wetgever voldaan aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit een EEG-richtlijn van De belangrijkste elementen van de EG-productaansprakelijkheid zijn de volgende: 1. Definitie productaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van een producent voor schade die is veroorzaakt door een gebrekkig product dat door hem in het verkeer werd gebracht. 2. HoofdregelvandenieuwewetProductaansprakelijkheid.Deproducentisaansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product ('risico-aansprakelijkheid': het op de markt brengen maakt dat men in principe altijd aansprakelijk is). 3. Schade. Ingevolge artikel 1407f BW bestaat de aansprakelijkheid waarop in bovenver melde hoofdregel wordt gedoeld voor: - schade door dood of lichamelijk letsel; - zaakschade, voorzover de beschadigde zaak voor gebruik of verbruik in de privé-sfeer is gebruikt of verbruikt, met toepassing van een drempel van 500 EURO (ca. f 1260). Onder die grens moet de consument de schuld van de producent aantonen. De werkingssfeer van de nieuwe regeling is dus beperkt; met name in de professionele sfeer geleden zaakschade valt erbuiten. 4. Indien er sprake is van schade in de zin van de regeling, rust de aansprakelijkheid hiervoor op de 'producent' van het schadeveroorzakende product. De producent is: - de fabrikant van een eindproduct; - de producent van een grondstof of de fabrikant van een onderdeel; blad 3 van 15

4 - ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product aan te brengen; - ieder die een product in de Europese Gemeenschap invoert om dit te verkopen, te verhuren, te leasen of anderszins te verstrekken in het kader van zijn commerciële activi teiten; - indien niet kan worden vastgesteld wie de producent van het product is, wordt elke leverancier als producent ervan beschouwd, tenzij hij de benadeelde binnen een redelijke termijn de identiteit meedeelt van de producent of van degene die hem het product heeft geleverd. 5. Producten zijn: - roerende zaken, ook nadat deze een bestanddeel zijn gaan vormen van een andere roerende of onroerende zaak; - elektriciteit. Voor landbouwproducten heeft de wetgever een uitzondering gemaakt. Landbouwproducten zijn producten van de bodem, van de veefokkerij of van de visserij, voor zover deze geen eerste bewerking of verwerking hebben ondergaan. De wet bevat geen definitie van hetgeen onder een eerste bewerking of verwerking moet worden begrepen. Blijkens de parlementaire stukken zijn de verantwoordelijke bewindslieden van oordeel 'dat iedere behandeling die een zodanige invloed heeft op het product dat het daardoor gebrekkig had kunnen worden, als een vorm van be- of verwerken dient te worden beschouwd'. 6. Het belang van de nieuwe regeling voor de praktijk zal in hoge mate afhangen van de vraag wanneer de rechter een product al of niet als gebrekkig kwalificeert. De definitie van het begrip 'gebrekkig' is neergelegd in artikel 1407b: een product is gebrekkig indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen. Hierbij dient in het bijzonder te worden gelet op: - de presentatie van het product; - het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product; - het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht. Een product mag niet als gebrekkig worden beschouwd uitsluitend omdat nadien een beter product in het verkeer is gebracht. De introductie van het ABS-remsysteem impliceert met andere woorden niet dat auto's die met een conventioneel remsysteem zijn uitgevoerd reeds om deze reden als gebrekkig moeten worden gekwalificeerd. 7. De benadeelde moet de schade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade bewijzen. 8. De producent kan aan aansprakelijkheid ontkomen door te bewijzen dat: - hij het product niet in het verkeer heeft gebracht (het product is bijvoorbeeld uit zijn magazijn ontvreemd); - het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht dan wel dat dit gebrek later is ontstaan (het gebrek vindt bijvoorbeeld zijn oorsprong in een na het in het verkeer brengen uitgevoerde reparatie of aanpassing van het product); - het product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (het schadeveroorzakende product is bijvoorbeeld gemaakt door een doe-het-zelver, die het ter gelegenheid van diens verjaardag aan een familielid cadeau heeft gedaan); - het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften; - het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken; - wat de producent van een grondstof of de fabrikant van een onderdeel betreft: het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan de grondstof of het onderdeel blad 4 van 15

5 een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt (het betreft bijvoorbeeld een onderdeel dat in overeenstemming met door de producent van het eindproduct opgegeven specificaties is vervaardigd). De aansprakelijkheid van de producent wordt verminderd of opgeheven indien er sprake is van medeschuld aan de zijde van de benadeelde. De aansprakelijkheid van de producent wordt niet verminderd indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het product als door de gedraging van een derde. 9. De vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van 3 jaren na het moment waarop de benadeelde met de schade, het gebrek en de identiteit van de producent bekend is geworden of had moeten worden. Het recht op schadevergoeding vervalt door verloop van 10 jaren na het moment waarop de producent het product in het verkeer heeft gebracht. 10. De nieuwe regeling is van dwingend recht. Er kan dus niet via bijvoorbeeld algemene voorwaarden richting consument van worden afgeweken. Is jegens de benadeelde tevens een derde aansprakelijk, die het product niet gebruikt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan kan niet ten nadele van die derde worden afgeweken van de regels inzake het 'regres' (verhaal). De nieuwe regeling moet als een uitbreiding van de vorderingsmogelijkheden van de benadeelde worden beschouwd: een onrechtmatige daadsactie met schuldbewijslast of een actie op grond van 'wanprestatie' blijft dus mogelijk. 2.1 Harmonisatie van het recht Het zal duidelijk zijn dat de richtlijn er niet in zal slagen het productaansprakelijkheidsrecht van de twaalf Europese lidstaten volledig te harmoniseren. Vier oorzaken kunnen hiervoor worden aangevoerd. In de eerste plaats biedt de richtlijn zelf aan de lidstaten een drietal opties: de werkingssfeer mag worden uitgebreid tot landbouwgrondstoffen en producten van de jacht; het 'state of the art'-verweer mag worden geschrapt; en een financieel plafond van een bepaalde hoogte voor de schadevergoeding mag worden ingebouwd. Dat laatste is het werk van de Duitsers, die het risico anders onverzekerbaar achtten. Opmerkelijk is dat van de zijde van Britse assuradeurs juist is gesteld dat het opnemen van - zeer hoge - limieten alleen maar gevaarlijk is omdat er een claim-verhogende werking van uit kan gaan. In de tweede plaats laat de richtlijn een aantal zaken aan de lidstaten over. Dat geldt bijvoorbeeld voor het regresrecht, de immateriële schade en de schorsing en stuiting van verjaringstermijnen. Dit zijn gevallen waarin de richtlijn zelf expliciet naar nationaal recht verwijst. Hiernaast zijn er andere gevallen waarin dit impliciet gebeurt. Ten derde zijn er taalproblemen verbonden aan het gebruik van een aantal officiële talen. Een voorbeeld hiervan zagen we in de kwestie van de drempel van 500 EURO. In de vierde plaats zijn er de gebruikelijke interpretatieproblemen die iedere wetgeving oplevert. Wanneer is een product in het verkeer gebracht, is hier een voorbeeld van. 2.2 Huismerkproblematiek Om te weten hoe de productaansprakelijkheid geregeld is voor zogenaamde 'eigen merken' of 'huismerken', ook wel 'private labels' genoemd, moet men erop letten dat onder het begrip 'producent` ook wordt verstaan 'een ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product aan te brengen'. Dat betekent dat de zogenaamde 'private label'-verkoper wordt beschouwd als verantwoordelijke 'producent'. Men moet daarbij goed in het oog houden dat de consument kan kiezen. Wanneer een detaillist van een huismerk onmiddellijk meedeelt wie de eigenlijke fabrikant van een gebrekkig product is en wanneer de fabrikant binnen de EG gevestigd is, dan zou de consument ook rechtstreeks een claim tegen die fabrikant kunnen instellen. blad 5 van 15

6 Vaak is het zo, dat de huismerkdetaillist part noch deel aan het gebrek heeft. In zo'n geval is het niet meer dan redelijk dat de 'private label'-verkoper contractueel verhaal heeft op de eigenlijke fabrikant. Het zeker stellen van dit 'verhaalsrecht' is een belangrijke taak van de inkoper. Indien op centraal niveau daarover afspraken zijn gemaakt kan dit de zaak een stuk vereenvoudigen. De Stichting het Merkartikel (SMA, de overkoepelende organisatie van Nederlandse merkartikelfabrikanten) en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL, de overkoepelende organisatie van Nederlandse levensmiddelendetaillisten) hebben een standaardregeling opgesteld omtrent de contractuele verhouding terzake van productaansprakelijkheid bij het fabriceren en verkopen van 'private labels'. 2.3 SMA/CBL-regeling De SMA/CBL-regeling telt slechts zeven artikelen. De kern van deze regeling omvat de volgende verplichtingen. - De leverancier vrijwaart de afnemer tegen productaansprakelijkheidsschade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek in een contractproduct. - De leverancier is niet tot zodanige vrijwaring gehouden in de uitzonderingsgevallen als bedoeld in artikel 1407a van het Burgerlijk Wetboek, dan wel indien het gebrek de afnemer - dan wel een derde voor wiens handelen de leverancier niet en de afnemer wel aansprakelijk is - in redelijkheid kan worden verweten. Die uitzonderingsgevallen van artikel 1407a komen op het volgende neer. Een producent is niet aansprakelijk wanneer: hij het product niet in het verkeer heeft gebracht; het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop de producent het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan; - het product noch voor de verkoop, noch voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep; het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften; op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken. In de SMA/CBL'private label'-regeling is aan deze uitzonderingsgevallen nog toegevoegd dat de leverancier niet tot vrijwaring gehouden is: 1. indien het gebrek de 'private label'-verkoper kan worden verweten; 2. indien het gebrek te wijten is aan handelen waarvoor de leverancier niet, maar de 'private label-verkoper' wel aansprakelijk is. Als voorbeeld kan worden genoemd het laten ontdooien en daarna weer invriezen van diepvriesproducten door de verkoper. Als daardoor het product gebrekkig wordt, dan is de fabrikant natuurlijk niet aansprakelijk. Ook wanneer de verkoper een vervoerder heeft ingeschakeld en het gebrek ontstaat als gevolg van transport, dan is de fabrikant natuurlijk niet aansprakelijk. In de SMA/CBL-regeling staat ook dat 'de leverancier niet tot vrijwaring gehouden is indien het product door de verkoper uit de verpakking is verwijderd, dan wel zodanige verpakking door de verkoper is geopend of gewijzigd. Nu kan het natuurlijk zijn dat het openen of wijzigen van de verpakking niets te maken heeft met het gebrekkig worden van het product. In dat geval blijft de fabrikant aansprakelijk wanneer de detaillist kan bewijzen dat het gebrek door hem is veroorzaakt. Vervolgens zegt de SMA/CBL-regeling: 'De leverancier is slechts tot vrijwaring verplicht indien het schade betreft door dood of lichamelijk letsel, of schade welke meer bedraagt dan 500 EURO'. blad 6 van 15

7 Hier komen we aan de beruchte 'franchise' uit de EG-richtlijn. Dat wil zeggen: materiële schade komt alleen maar voor vergoeding in aanmerking indien deze meer bedraagt dan dat bedrag van 500 EURO. Men bedenke daarbij met name dat: - deze franchise alleen geldt voor zaakschade; en - de vraag blijft bestaan of men, als de schade meer bedraagt dan 500 EURO, het hele bedrag moet betalen of alleen de schade boven de 500 EURO. Deze laatste kwestie valt helaas in de EG-richtlijn niet duidelijk op te maken. Een slordige zaak, want nu zullen er EG-lidstaten zijn die voor een 'drempel' kiezen en andere die een zogenaamde'aftrek-franchise' invoeren. Het lijkt voor de hand te liggen dat het Europese Hof in Luxemburg uiteindelijk een uitspraak in dezen zal moeten doen. Nederland heeft gekozen voor de zogenaamde 'drempel-franchise': wanneer de zaakschade 500 EURO te boven gaat, dan moet het hele bedrag vergoed worden. 2.4 Goede interne procedures Tot slot de afhandelingsprocedure van de SMA/CBL-regeling: 'De afnemer verplicht zich om, in geval hij dooreen consument wordt aangesproken, dit binnen driewerkdagen bij de leverancier te melden. De verdere afhandeling van de aansprakelijkheidsstelling zal in goed overleg tussen de leverancier en de afnemer plaatsvinden, waarbij geen erkenning van de aansprakelijkheid, noch toekenning van enige schadevergoeding door de afnemer zal plaatsvinden dan nadat hieromtrent tussen de leverancier en de afnemer overeenstemming is bereikt.' Het is begrijpelijk dat, wanneer een detaillist onmiddellijk de klant in het gelijk stelt en op eigen houtje schade gaat uitkeren, dit de producent in een zeer lastig parket kan brengen, om nog maar niet te spreken van diens verzekeraar, want die geeft dan wellicht helemaal geen gehoor. Bovengenoemde SMA/CBL-regeling is een uitstekende basis voor fabrikanten om contractuele afspraken met hun klanten te maken ten aanzien van de verdeling van productaansprakelijkheidsrisico's. 2.5 Enkele knelpunten Eén en ander noodzaakt elke professionele organisatie tot het doorlichten van de interne procedures bij schademelding. De situatie met betrekking tot de SMA/CBL-regeling is thans zo dat een meerderheid van de Nederlandse levensmiddelendetaillisten de regeling individueel met de leveranciers van private labels is overeengekomen. Fabrikanten en detaillisten dienen bij het 'afdekken' van hun productaansprakelijkheid op het volgende bedacht te zijn: Ten eerste is er de bepaling ten aanzien van de verzekeringsplicht. De meeste algemene verzekeringsvoorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheidsverzekeringen bepalen dat de polis geen dekking geeft tegen schade als gevolg van aansprakelijkheid die niet dwingend uit de wet voortvloeit, maar vrijwillig contractueel door de verzekerde wordt aanvaard. Gelukkig heeft de Nederlandse schadeverzekeringswereld in meerderheid besloten de bij haar verzekerde 'private label'-producenten tegemoet te komen door het volgende te bepalen: 'Medeverzekerd is de aansprakelijkheid die voor de verzekeringnemer voortvloeit uit de contractuele regeling tussen fabrikanten en afnemers ten aanzien van productaansprakelijkheid bij levering van "private labels".' Voornoemde dekking gaat niet verder dan de aansprakelijkheid die voor de verzekeringnemer als 'producent' voortvloeit uit de artikelen 1407a tot en met i van het Burgerlijk Wetboek. Ten tweede hebben veel fabrikanten, geconfronteerd met de SMA/CBL-regeling, de gelegenheid aangegrepen om hun algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aan de orde te stellen en erop te wijzen dat deze van kracht waren of bleven. Nagenoeg alle in Nederland gebezigde algemene verkoopvoorwaarden bevatten verregaande beperkingen ten aanzien blad 7 van 15

8 van de aansprakelijkheid, niet alleen in geval van productaansprakelijkheidsclaims, maar ook ten aanzien van transactieschade en gevolgschade. De praktijkwijst uit dat heel weinig partijen expliciet overeenkomen welke voorwaarden van toepassing zijn. Inkoopopdrachten verwijzen naar inkoopvoorwaarden, orderbevestigingen naar verkoopvoorwaarden, en facturen en afleveringsbonnen doen dat meestal ook nog een keer. Onder het huidige Burgerlijk Wetboek en de jurisprudentie daaromtrent is voor de inkopende partij het gevaar groot dat hij bij niet duidelijke afwijzing van de diverse malen expliciet aan de orde gestelde verkoopvoorwaarden aan deze voorwaarden vastzit. Het nieuwe Burgerlijk Wetboek regelt die materie veel duidelijker: artikel van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, dat in 1992 van kracht is geworden, bepaalt: 1. een aanvaarding die van het aanbod afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en als verwerping van het oorspronkelijke; 2. wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod daarvan slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij de aanbieder onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen; 3. verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.' Dit betekent voor de huismerkdetaillisten dat in die gevallen waarin het overeenkomen van de SMA/CBL-regeling met fabrikanten leidt tot verwijzing naar verkoopvoorwaarden, deze uitdrukkelijk van de hand gewezen moeten worden. Ten derde manifesteerde zich de problematiek van aansprakelijkheid bij het leveren van grond- of hulpstoffen die in consumentenproducten worden verwerkt. Zo'n situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer in een supermarkt grote stukken vlees worden bereid tot verpakte consumenteneenheden. Men bedenke daarbij dat volgens de richtlijn de producent van een onderdeel, grond- of hulpstof naast de producent van het eindproduct of de detaillist, indien deze als (huismerk-)producent in de zin van de EG-regeling bestempeld kan worden, aansprakelijk gesteld kan worden voor de daardoor ontstane schade. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot aanscherping van de inkoopcondities met betrekking tot productaansprakelijkheid, zulks echter met afzwakking van enkele 'scherpe kantjes': - bestond het gebrek in de grond-of hulpstof niet op het moment dat die grond-of hulpstof in het verkeer werd gebracht, dan kan de producent daarvan niet aansprakelijk worden gesteld; - bij verkeerd gebruik of foutieve aanwending door de fabrikant kan de leverancier van de grond- en hulpstof niet aansprakelijk worden gesteld; - indien gebreken aan grond- of hulpstoffen redelijkerwijs door de fabrikant ontdekt had den moeten worden vóór verwerking of aanwending, dan kan de toeleverancier niet aansprakelijk worden gesteld. Zodanige specifieke inkoopcondities met betrekking tot productaansprakelijkheid dienen echter de mogelijkheden van verhaal van schade op toeleveranciers van grondstoffen en toeleveranciers van grond- en hulpstoffen onverlet te laten voor zover deze voortvloeien uit andere wettelijke regelingen, bijvoorbeeld wanprestatie, onrechtmatige daad met schuldaansprakelijkheid of uit uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen regelingen. 2.6 Andere verhaalsmogelijkheden voor de consument Waar men op bedacht moet zijn is dat de nieuwe productaansprakelijkheidsregeling met risico-aansprakelijkheid andere wettelijke mogelijkheden van consumenten om te ageren in geval van een gebrekkig product onverlet laat. Een consument kan altijd nog de 'onrechtmatige daad met schuldaansprakelijkheid' in stelling brengen. Een consument sluit een koopovereenkomsten kan dus ook een actie uit 'wanprestatie' of 'verborgen gebreken' starten. blad 8 van 15

9 2.7 Conclusie Met de invoering van een EG-geharmoniseerde productaansprakelijkheid is een belangrijke stap gezet op weg naar een betere verhaalsmogelijkheid voor de consument in geval van schade veroorzaakt door een gebrekkig product. De professionele producent dient basiskennis te hebben omtrent het nieuwe productaansprakelijkheidsregime en zich te verdiepen in de eisen die daardoor aan de eigen organisatie worden gesteld: - Ben ik verzekerd? - Heb ik goede afspraken met mijn toeleveranciers? - Hoe komt een klacht binnen? - Zijn mijn contacten met de afdeling Klachtenbehandeling, Juridische Zaken, de verzekeraar enzovoort goed geregeld? De praktijk in de levensmiddelenbranche in Nederland heeft geleerd dat het tot stand brengen van een contractuele verhaalsmogelijkheid tussen detaillist en leverancier, en laatstgenoemde weer met zijn toeleveranciers, aanzienlijk eenvoudiger is wanneer dit op brancheniveau geschiedt en wanneer daarbij het verzekeringsaspect uitdrukkelijk wordt betrokken. Wanneer men zo met het onderwerp productaansprakelijkheid omgaat is er geen sprake van een bedreiging, maar van een 'marketing opportunity'! 3 PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID IN DE VERENIGDE STATEN Anders dan in een land als Nederland het geval is, geldt in de USA geen eenvormige nationale wetgeving. De lidstaten van de USA hebben deels eigen wetgeving. Het Amerikaanse rechtssysteem wijkt op een aantal punten belangrijk af van wat wij in Nederland gewend zijn. In de USA bestaat jury-rechtspraak, in tegenstelling tot Nederland, waar wordt recht gesproken door een professionele rechter. Het is advocaten in de USA, die voor benadeelden optreden, anders dan hun collegae in Nederland, toegestaan om een zaak op basis van 'no cure, no pay 'te behandelen. Het honorarium van de advocaat wordt berekend naar een tevoren overeengekomen percentage van de uit te betalen schadevergoeding. De voorstanders van dit systeem stellen dat het de toegang tot de rechtspraak voor de burger vergemakkelijkt. De tegenstanders wijzen erop dat het percentuele honorarium van de advocaat overdreven claims in de hand werkt. In aansprakelijkheidskwesties is het in de USA, evenals in Nederland, mogelijk vergoeding te vorderen van de werkelijk geleden schade; In de USA is het echter daarenboven mogelijk 'punitive damages' te claimen. Laatstbedoelde vorm van schadevergoeding wordt slechts toegewezen wanneer sprake is van opzet of daaraan grenzende grove onzorgvuldigheid. Hierin zit een boete-element dat ten goede komt aan de schadelijdende partij (en niet aan de overheid!). Waar in krantenpublicaties melding wordt gemaakt van exorbitante (miljoenen)-bedragen die door jury's zijn toegewezen, gaat het vrijwel steeds om deze 'punitive damages'. In veel staten in de USA is het niet mogelijk zich te verzekeren tegen het risico van verschuldigdheid van 'punitive damages'. Een ander verschil is dat sociale voorzieningen in de USA voor een belangrijk deel ontbreken of althans ver achterblijven bij het niveau in landen als Nederland. Een schadelijdende partij die, bijvoorbeeld als gevolg van letsel, arbeidsongeschikt wordt, mist in de USA een tegemoetkoming uit de sociale voorzieningen, zoals die in Nederland een belangrijk deel van de schade zou compenseren. Hoewel in ons rechtsstelsel scherpe grenzen worden getrokken om hetgeen als op geld waardeerbare schade kan worden gevorderd, brengen de maatschappelijke opvattingen in de USA met zich dat nagenoeg alles op geld waardeerbaar is. In geval van overlijden van het slachtoffer bestaat in Nederland voor de directe nabestaanden uitsluitend de mogelijkheid schadevergoeding te vorderen tot een hoogte van het bedrag waarmee de nabestaanden door middel van arbeid van de overledene plachten te worden onderhouden. Volgens Nederlands recht is er derhalve een beperkt gehouden mogelijkheid tot vergoeding van verlies aan financieel onderhoud. In de USA is het daarenboven mogelijk vergoeding te vorderen van het verlies aan liefde en/of vriendschap van c.q. omgang met de overledene. blad 9 van 15

10 Een ander voorbeeld ligt op het gebied van de letselschade. Volgens Nederlands recht is uitsluitend degene die persoonlijk letsel heeft opgelopen gerechtigd tot het instellen van een schadevordering. In de Verenigde Staten is het daarenboven mogelijk dat de echtgeno(o)t(e) ingeval van letselschade een vordering instelt terzake van de schade die het letsel van de partner heeft veroorzaakt in de huwelijksband c.q. de verhouding binnen het huwelijk. De grenzen van productaansprakelijkheid worden getrokken door de rechtsregels die het leerstuk van productaansprakelijkheid in de USA beheersen. De in California geldende jury-instructie luidt onder meer als volgt: "The manufacturer of an article is liable for injuries proximately legally caused by a defect in design or manufacture of the article which existed when the article left possessions of the defendant, provided that the injury resulted from a use of the article that was reasonable foreseeable by the defendant". De fabrikant van een product is derhalve aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een gebrek in het product. Een product is onder meer gebrekkig wanneer: - het niet functioneert zoals een gemiddelde consument mag verwachten bij een normaal en redelijkerwijs voorzienbaar gebruik; - er een substantieel gevaar bestaat bij normaal en redelijkerwijs voorzienbaar gebruik van een product en de fabrikant geen adequate waarschuwing voor dit gevaar heeft gegeven. Ten aanzien van de voornoemde twee aspecten speelt marketing een rol. Productaanprijzing in brede zin, in de vorm van reclame, bepaalt welke verwachting een consument van het product heeft voordat het is aangekocht. Productinformatie bij het afgeleverde product zal een adequate waarschuwing moeten behelzen tegen substantiële gevaren die bij normaal en redelijkerwijs voorzienbaar gebruik van het product kunnen optreden. In de USA bestaat een speciale, een productaansprakelijkheid gelieerde, aansprakelijkheid voor 'misrepresentation'. Van 'misrepresentation' is sprake wanneer iemand die zich bedrijfsmatig bezighoudt met het verkopen van producten door middel van adverteren, etikettering of anderszins, het publiek een verkeerde voorstelling geeft met betrekking tot het karakter of de kwaliteit van een product dat door hem is verkocht. Degene die zich aan 'misrepresentation' schuldig maakt is aansprakelijk voor letsel dat een gebruiker van het product oploopt en dat is veroorzaakt doordat men zich op gerechtvaardigde wijze heeft verlaten op de verkeerde voorstelling van zaken, zelfs indien: - de verkeerde voorstelling van zaken niet frauduleus of op onzorgvuldige wijze is gegeven; - de consument het product niet rechtstreeks van de betrokkene heeft gekocht of met deze een contractuele relatie was aangegaan. Zowel 'misrepresentation' als productaansprakelijkheid in engere zin geven in de USA een mogelijkheid tot het instellen van een schadevergoedingsactie indien de voor 'misrepresentation' verantwoordelijke c.q. de fabrikant een verwijt is te maken, doch ook wanneer de betrokkene geen schuld treft (risico-aansprakelijkheid). De Europese richtlijn die inhoud heeft gegeven aan de uniforme regelgeving inzake van productaansprakelijkheid in de EEGlanden, verschilt inhoudelijk niet erg van hetgeen in de USA al jaren geldend recht is. In de Amerikaanse rechtspraak die op dit leerstuk sedert het midden van de jaren veertig tot ontwikkeling is gekomen, is expliciet overwogen waarom 'strict liability' (ofwel risico-aansprakelijkheid) in het leerstuk van productaansprakelijkheid dient te worden toegepast. 1. De fabrikant verkeert in de beste positie om het risico van productaansprakelijkheid te beperken. 2. De schade, indien deze niet zou worden vergoed, zou op het leven van de benadeelde een enorme uitwerking hebben terwijl de fabrikant zich hiervoor gemakkelijk kan verzekeren en de kosten van verzekering kunnen worden omgeslagen als zakelijke productiekosten. 3. De fabrikant, hoezeer zorgvuldig optredend, is er verantwoordelijk voor dat het product op de markt is gebracht. blad 10 van 15

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Aansprakelijkheid voor producten met gebreken Versie 07/02/2003 VERSIE

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Titel I Algemene bepalingen. Artikel 1 Toepassingsgebied

Titel I Algemene bepalingen. Artikel 1 Toepassingsgebied 140 Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst inzake het gebruik van de infrastructuur bij internationaal spoorwegvervoer (CUI - Aanhangsel E bij het Verdrag) Titel I Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Voordracht 17/04/2013. Plato werkgroep. Global Import & Sourcing --- Thema-avond: Productaansprakelijkheid / Verzekeringen

Voordracht 17/04/2013. Plato werkgroep. Global Import & Sourcing --- Thema-avond: Productaansprakelijkheid / Verzekeringen Voordracht Plato werkgroep Global Import & Sourcing --- : Productaansprakelijkheid / Verzekeringen Ian Voeten lid directiecomité K&VA Productaansprakelijkheid: Rechtsbasis - Europa - België Praktische

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s)

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV (art. 1649bis tot 1649octies) ingevoegd bij art. 3 W. 1 september 2004 (B.S., 21 september 2004), met

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder vertaalster : Hieronymus Vertalingen, gevestigd te Perelaar 7, 5467 JH Veghel. KvK 17259821. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Procurement Mainland Europe

Procurement Mainland Europe Aan Van Leverancier Tata Steel IJmuiden B.V. Datum 11 juli 2013 Betreft Opmerkingen en aanvullingen van Tata Steel IJmuiden BV, op de UAV 2012 als vastgesteld op 19 Januari 2012 en gepubliceerd in de Staatscourant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

Nadere informatie

Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring. Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak

Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring. Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak Inleiding Nieuw verzekeringsrecht per 1 januari 2006 met nieuwe regeling voor verjaring Voor 1 januari

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Klusbedrijf Groen/Het Gelders Schildershuis, Tiel Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Artikel 4 Onderzoek, reclames

Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Artikel 4 Onderzoek, reclames ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VAN Mosso Music Soemeersingel 69 5759 RC, Helenaveen KVK-nummer: 17245911 hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

XY Marketing Solutions. Algemene voorwaarden XYMS

XY Marketing Solutions. Algemene voorwaarden XYMS XY Marketing Solutions Algemene voorwaarden XYMS Oranjelaan 8 3454 BT De Meern Versie 2017 Algemene voorwaarden XY Marketing Solutions In deze leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier:

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Thijs Claassen Marialaan 79 5541 CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: Thijs Claassen Hovenier; gevestigd te Reusel aan de Marialaan 79 (5541 CC) 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 110 Wet van 6 maart 2003 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de wederpartij van de stylist(e) b. Stylist(e): de stylist(e) van de algemene voorwaarden Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt.

1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen, prijsopgaven

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto s. De ene wordt

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Artikel 1 - Algemene definities 1.1 Verkoper: Bizzix, in haar hoedanigheid rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;!

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;! ALGEMENE'VOORWAARDEN' Artikel'1'Definities' Indezevoorwaardenwordendehiernavolgendetermenindenavolgendebetekenisgebruikt,tenzijuitdrukkelijkanders isaangegeven: Gebruiker :EV?BoxB.V.,degebruikervandealgemenevoorwaarden,opdrachtnemer,verkoper;

Nadere informatie

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden)

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) 1 Algemeen 1.1 Onder deze verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Scherp Advocaten verstrekte en door Scherp Advocaten aanvaarde opdrachten,

Nadere informatie

gewijzigd j/n Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

gewijzigd j/n Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. W oek 7 estaande Tekst na wijziging 28746 jo 31065 t/m NvW 5 Tekst na wijziging 28746 jo 31065 t/m amendementen Tekst na wijziging 32426 (nr. 2) urgerlijk Wetboek oek 7, ijzondere overeenkomsten urgerlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN artikel artikel ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meander Media en een opdrachtgever waarop Meander Media deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities 1.1 KMS Advocaten: de oprichter en de medewerkers van het kantoor 1.2 Cliënt: de opdrachtgever van KMS Advocaten 1.3 Honorarium: de

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De ondernemer: UrbanSofa vof Markt 27 29 6701CX Wageningen KvK: 09050255 BTW: NL818868077.B01 De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Middeljans verstaan Geesje Middeljans- Boekholt, handelend onder de naam Middeljans

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met voetverzorging van Pedicure praktijk Borne aangegane

Nadere informatie