JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012"

Transcriptie

1 JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012 Metingen met diffusiebuis methode Rapportnummer: BL V01

2 JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012 Metingen met diffusiebuis methode Rapportnummer: BL V01 Nude DN Wageningen telefoon fax internet

3 Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING WETTELIJK KADER MEETMETHODE EN MEETSTRATEGIE Meetmethode Meetstrategie Meetlocaties MEETRESULTATEN Overzicht alle meetresultaten Vergelijkende metingen referentie methode Metingen in tweevoud Jaargemiddelden inclusief onzekerheden Concentratieverschillen tussen periodes Belasting door scheepvaart, nieuwe meetlocatie Beatrixsluis VERGELIJKING METINGEN VOORGAANDE JAREN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN LITERATUURLIJST BIJLAGEN VERANTWOORDING... 19

4 Pagina 3 van INLEIDING Sinds 2002 worden door de gemeente Nieuwegein NO 2 -concentratieberekeningen uitgevoerd voor de concentratie stikstofdioxide (NO 2 ) langs verschillende wegen in Nieuwegein. Buro Blauw voert sinds 2005 in opdracht van de gemeente Nieuwegein NO 2 - concentratiemetingen uit, ten einde na te gaan of de berekende NO 2 -concentraties een betrouwbare schatting zijn van de werkelijke concentraties ter plaatse. Het doel van de voorgezette metingen is het monitoren van de luchtkwaliteit en blijvend na te gaan of de NO 2 -concentraties in Nieuwegein voldoen aan de luchtkwaliteitseisen. Tevens kunnen deze meetwaarden uit de praktijk als vergelijkingsmateriaal dienen voor de (verkeers-)modelberekeningen. In dit rapport worden de resultaten van de meetcampagne 2012 gepresenteerd. In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader behandeld en de relevante grenswaarden gegeven. In hoofdstuk 3 wordt de meetmethode besproken en wordt ingegaan op de meetonzekerheid. Tevens wordt de opzet van het meetprogramma gepresenteerd. De resultaten van de metingen worden gegeven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de meetresultaten uit 2012 vergeleken met de meetresultaten uit voorgaande jaren. Ten slotte worden in hoofdstuk 6 de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. De bijlagen bij deze rapportage bevinden zich in een apart technisch document (BL v01)

5 Pagina 4 van WETTELIJK KADER In Nederland zijn besluiten inzake beoordeling en beheer van de luchtkwaliteit nader geformuleerd nadat in de Europese Unie (de kaderrichtlijn) het luchtkwaliteitsbeleid is vastgelegd. De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om voor diverse luchtverontreinigende stoffen voorstellen te formuleren van grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter bescherming van mens en milieu. Het beleid richt zich nadrukkelijk op de bescherming van het leefmilieu en het verbeteren van dit leefmilieu. In Nederland is de kaderrichtlijn in de Wet milieubeheer opgenomen (hoofdstuk 5, titel 2 Wm). Omdat titel 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat deze ook wel bekend als de Wet luchtkwaliteit. Naast de luchtkwaliteitseisen voorziet de wet in de planmatige aanpak voor Nederland om de Europese luchtkwaliteitseisen te halen: Het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL bevat afspraken om op nationaal, provinciaal en regionaal niveau de gestelde eisen te halen. Daarbij is rekening gehouden met gewenste en geplande ruimtelijke ontwikkelingen. Een van de stoffen uit de Wet luchtkwaliteit waarvan in Nederland op veel plaatsen de norm wordt overschreden is stikstofdioxide (NO 2 ). Uit epidemiologische studies blijkt dat het wonen nabij (snel-)wegen nadelig is voor de gezondheid (1). Er bestaat een direct verband tussen langdurige blootstelling aan te hoge concentraties van alleen NO 2.en een negatief effect op de gezondheid van de longen. De grenswaarde per 1 januari 2010 voor de jaargemiddelde NO 2 -concentratie bedraagt 40 g/m 3. De grenswaarde als uurgemiddelde, die 18 keer per jaar mag worden overschreden, bedraagt 200 g/m 3. De Europese Commissie heeft Nederland derogatie verleend. Dit houdt (voor grote delen van Nederland, inclusief Nieuwegein) in dat de grenswaarde voor de jaargemiddelde NO 2 - concentratie van 2010 buitenwerking zijn gesteld tot uiterlijk 1 januari Tijdens de derogatieperiode geldt een plandrempel van 60 g/m 3. Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit is door VROM het document Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 opgesteld. Hierin wordt o.a. bepaald hoe de luchtkwaliteit berekend en/of gemeten dient te worden teneinde het kwaliteitsniveau te toetsen of deze voldoet aan de grenswaarden. De meetmethode en de plaatsing van de locaties zoals in deze campagne gehanteerd komen zoveel mogelijk overeen met de voorschriften uit deze regeling. De meetmethode met passieve monstername wordt gecorrigeerd voor de afwijking met de referentiemethode. De meetlocaties bevinden zich conform artikel 25 lid 1b op niet meer dan 10 meter van de weg, tenzij er infrastructurele beperkingen zijn.

6 Pagina 5 van MEETMETHODE EN MEETSTRATEGIE 3.1. Meetmethode De NO 2 -concentraties zijn gemeten met de zogenaamde passieve monsternamemethode, ook wel aangeduid met Palmes diffusiebuisjes. Het meetprincipe bestaat uit de diffusie van NO 2 in de buitenlucht naar een reactief oppervlak. Het NO 2 wordt chemisch gebonden aan dit oppervlak. Na afloop van de monsternamemethode wordt de hoeveelheid gebonden NO 2 analytisch bepaald. De NO 2 -concentratie wordt berekend uit de monsternameduur, de diffusiesnelheid van NO 2 en de diffusielengte Meetstrategie Binnen de opgestelde luchtkwaliteitseisen is uitgegaan van jaargemiddelde concentraties per kalenderjaar. Daarom is gekozen voor meetcampagnes die zoveel mogelijk aansluiten bij het kalenderjaar. Het jaar is onderverdeeld in totaal 13 meetperiodes. De NO 2 -buisjes zijn op 16 locaties in Nieuwegein langs wegen aan lantaarnpalen en verkeersborden opgehangen op een hoogte van ongeveer 2,5 m. Een deel is langs drukke doorgaande wegen in en rond het centrum, op een afstand van 5-15 meter van de as van de weg opgehangen. Tevens is de stedelijke achtergrondconcentratie bepaald en is één meetlocatie bij snelwegen ingericht: op ongeveer 100m afstand van de A2 en 500m afstand van het kruispunt A2/A12. In 2012 is een nieuw meetlocatie bij de Beatrixsluis ingericht om de belasting door de scheepvaart vast te kunnen stellen. De metingen zijn op 6 januari 2012 gestart en op 7 januari 2013 beëindigd. De buisjes zijn opgehangen en om de vier weken gewisseld door een medewerker van de meetdienst van Buro Blauw. Buro Blauw is voor een aantal verrichtingen geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de norm NEN-EN De meetprocedure voor het uitvoeren van NO 2 -concentratiemetingen in de buitenlucht is opgenomen in het kwaliteitshandboek van Buro Blauw. Voor de gehanteerde analyseprocedure is in 2007 accreditatie verleend op basis van de norm NEN-EN De in dit onderzoek gehanteerde methode wijkt niet af van de methode in de verleende accreditatie. Buro Blauw heeft voor de totale meetprocedure een meetonzekerheid vastgesteld van 14,9%. De metingen van Buro Blauw worden uitgevoerd gelijkwaardig aan de norm NEN-EN deel 1 t/m 3. Buro Blauw neemt deel aan de Proficiency testing van het Health and Safety Laboratory (HSL). (www.hsl.gov.uk). Buro Blauw is lid van de Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen. De vereniging zet zich in voor een permanente ontwikkeling en borging van een goede kwaliteit van luchtmetingen en bestaat uit vooraanstaande meet- en inspectie instanties in Nederland. Voor het vaststellen van de systematische meetfout (= verschil tussen werkelijke waarde en gemeten waarde) van de metingen met de Palmes diffusiebuisjes, moet een vergelijkende meting met de genormaliseerde meetmethode uitgevoerd worden. Dit betreft continue concentratiemetingen met een chemoluminescentie monitor conform de norm NEN-EN Diffusielengte is de afstand van de opening van het diffusiebuisje tot aan het reactiefoppervlak waarop het NO 2 gebonden wordt

7 Pagina 6 van 19 In dit onderzoek is gekozen voor uitvoering van de metingen in tweevoud, en vergelijkende metingen in viervoud bij het RIVM station van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit aan de Constant Erzeijstraat te Utrecht ( LML station 639). Door de metingen in tweevoud uit te voeren wordt de variatie verkleind en ontstaat de mogelijkheid om te controleren of de gerealiseerde meetfout niet afwijkt van de voor de methode bepaalde meetfout. Ter controle zijn binnen elke meetperiode blanco metingen verricht. Bij een blanco meting zijn de buisjes gelijk behandeld en gedurende de monstername periode in het veld geplaatst, de afsluitende dop is hierbij echter niet verwijderd. De eventuele meteorologische invloed door bijvoorbeeld zonlicht (UV) en temperatuursverschillen wordt op deze manier mede gecontroleerd. De blanco metingen zijn enkel gebruikt ter controle, niet ter correctie, daar de analyse op zeer lage NO 2 waarden onnauwkeurig is Meetlocaties In 2012 zijn de meetlocaties Beatrixsluis en Wijkerslootweg aan de meetcampagne toegevoegd. In figuur 3.1 worden de meetlocaties op de kaart van Nieuwegein weergegeven. In tabel 3.1 staan de meetlocaties vermeld en worden de Amersfoortse coordinaten gegeven. In bijlage A zijn de meetlocaties nader omschreven. De nummering op de kaarten komt overeen met de nummering in de volgende tabellen. Tabel 3.1 Meetlocaties met Amersfoortse coordinaten Nr. Naam X-coordinaat Y-coordinaat 1 Kasteeldrift thv Brandtrap Landauerdrift Zuidstedeweg Zandveldseweg (1) Graaf Florislaan Hollandhaven Sluijterslaan Park Oudegein AC Verhoefweg (1) RIVM - Const.Erzeijstr Reinesteinseweg Zandveldseweg (2)* s Gravenhoutseweg AC Verhoefweg (2)** Beatrixsluis vanaf Wijkerslootweg vanaf * Extra achter het geluidscherm ** Ter hoogte van de Nedereindsetunnel

8 Pagina 7 van 19 Figuur 3.1 Overzicht meetlocaties Nieuwegein. Achtergrondkaart gebaseerd op OpenStreetmap (Openstreetmap.org)

9 Pagina 8 van MEETRESULTATEN 4.1 Overzicht alle meetresultaten In bijlage B zijn de analyse certificaten opgenomen van de analyses over de gehele meetperiode. De meetresultaten uit bijlage B zijn samengevat in tabel 4.1. Hierin zijn de in meervoud uitgevoerde metingen gemiddeld. Tabel 4.1 Samenvatting NO 2 -concentratiemetingen [ g/m 3 ]. Ongecorrigeerde gemiddelden van de in meervoud uitgevoerde metingen. Nr Meetlocatie\ Periode Kasteeldrift thv Brandtrap Landauerdrift Zuidstedeweg Zandveldseweg (1) Graaf Florislaan Hollandhaven Sluijterslaan Park Oudegein AC Verhoefweg (1) RIVM - Const.Erzeijstr Reinesteinseweg Zandveldseweg (2) s Gravenhoutseweg AC Verhoefweg (2) Beatrixsluis Wijkerslootweg Geen analyse mogelijk door verlies of vervuiling. De metingen zijn vrijwel storingsvrij uitgevoerd. Op twee locaties zijn door vandalisme of onderhoud aan straatmeubilair metingen uitgevallen. Binnen de blanco controle bepalingen zijn geen afwijkingen geconstateerd. 4.2 Vergelijkende metingen referentie methode In tabel 4.2 zijn de resultaten van de metingen bij het RIVM station van het LML aan de Constant Erzeijstraat met elkaar vergeleken. De metingen met de diffusiebuisjes zijn op deze locatie uitgevoerd in 4-voud, waarbij de meetfout gemiddelde 2,3% bedroeg. De diffusiebuismetingen op deze locatie zijn in 2012 één maal uitgevallen. De meetfout van het RIVM station is niet bepaald.

10 Pagina 9 van 19 Tabel 4.2 Vergelijkende metingen Chemoluminescentie (RIVM) versus Palmes diffusiebuis methode (Metingen Gemeente Nieuwegein door Buro Blauw). Startdatum Einddatum Methode [ g/m 3 ] Correctie factor Periode Chemoluminescentie Monitor (RIVM) Palmes Diffusiebuis (Blauw) ,28 40,00 1, ,74 39,75 1, ,80 38,75 1, ,67 32,75 1, ,74 33,75 0, ,03 31,50 0, ,13 31,00 0, ,32 32,00 0, , ,34 38,50 1, ,99 39,00 1, ,61 44,50 1, ,44 38,75 1,02 Gemiddeld: 36,6 36,7 1,00 - Geen analyse mogelijk door verlies of vervuiling. Uit de tabel blijkt dat er nauwelijks verschil is tussen de jaargemiddelde concentraties. De afwijking van de met Palmes buisjes gemeten concentraties t.o.v. de referentiemethode is vastgesteld op < 1% (correctiefactor: 1,00) en komt overeen met vergelijkbare metingen uitgevoerd in andere steden in Nederland in Gedurende het jaar treden er kleine schommelingen op in de correctiefactor. Deze kleine schommelingen zijn het gevolg van het verschil in meetcondities waarbij met name meteorologische omstandigheden een rol spelen; de verschillen tussen actieve en passieve bemonstering (chemoluminescentie vs Palmes diffusiebuisjes) spelen hierbij eveneens mee. De correctiefactor ligt in de winter maanden boven de 1, in de zomer er onder. In tabel 4.3 zijn de periode gemiddelde waarden gecorrigeerd met behulp van de correctiefactor die voor de bijbehorende periode is bepaald. De gecorrigeerde jaargemiddelde waarde is voor iedere locatie vet gedrukt weergegeven.

11 Pagina 10 van 19 Tabel 4.3 Gecorrigeerde NO 2 -concentratie s [ g/m 3 ] m.b.v. de verkregen correctiefactor voor de referentiemethode. Tevens is de jaargemiddelde concentratie gegeven Nr Omschr. \ Periode Gem 1 Kasteeldrift thv Brandtrap Landauerdrift Zuidstedeweg Zandveldseweg (1) Graaf Florislaan Hollandhaven Sluijterslaan Park Oudegein AC Verhoefweg (1) RIVM - Const.Erzeijstr Reinesteinseweg Zandveldseweg (2) s Gravenhoutseweg AC Verhoefweg (2) Beatrixsluis Wijkerslootweg Metingen in tweevoud In de meetperiode is op 15 locaties in tweevoud gemeten. Op basis van deze in duplo uitgevoerde metingen is de gemiddelde meetfout (nauwkeurigheid van de metingen) gedurende de gehele meetperiode vastgesteld. De meetfout is bepaald door de gemiddelde standaard afwijking per duplo meting te bepalen (zie formule A). 2 ( x x) s [A] n 1 Uit de in duplo uitgevoerde metingen in Nieuwegein blijkt dat de toevallige meetfout (nauwkeurigheid) gemiddeld 2,7 % van de gemeten waarde bedraagt. De totale meetfout wordt o.a. bepaald door de toevallige meetfout van de meting en de systematische meetfout. De systematische meetfout is in dit onderzoek vastgesteld met behulp van de resultaten van de metingen bij het RIVM station van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit aan de Constant Erzeijstraat te Utrecht en bedraagt 0,5 %. De totale meetfout bedraagt volgens de kwadraat regel 2,8 % (zie formule B). toevallige fout 2 + systematische fout 2 = totale meetfout 2 [B] Deze waarde is kleiner dan de vastgestelde meetonzekerheid zoals voor de door Buro Blauw gehanteerde methode is vastgesteld van 14,9% (2). Er is geen reden aan te nemen dat de uitgevoerde campagne afwijkt van eerder uitgevoerde onderzoeken, daarom wordt in deze rapportage als totale meetfout 14,9% aangehouden.

12 Pagina 11 van Jaargemiddelden inclusief onzekerheden In tabel 4.4 worden de jaargemiddelde NO 2 -concentraties berekend en wordt het 95%- betrouwbaarheidsinterval gegeven op basis van een totale meetfout van 14,9%. In de tabel is een indeling gemaakt tussen 5 soorten meetlocaties. Deze indeling in verschillende locaties is gemaakt om inzicht te geven in de luchtkwaliteit per soort locatie in Nieuwegein. De 5 soorten locaties zijn: 1. Ontsluitingswegen: langs wegen die de ontsluiting van wijken verzorgen. 2. Batauweg: meetposities langs de Batauweg 3. Stadsachtergrond: meetpositie in park tussen woonwijk en sportvelden. 4. Nabij kruispunt A2/A Scheepvaart: meetpositie bij Beatrixsluis. Tabel 4.4 Berekening jaargemiddelde NO 2 -concentraties in Nieuwegein met 95%-bovenwaarden en 95%-onderwaarde [µg/m 3 ] Nr. Locatie 95%-onderwaarde Gemeten Jaargemiddelde 95%- bovenwaarde Ontsluitingswegen 4 Zuidstedeweg 31,1 33,1 35,1 6 Zandveldseweg (1) 35,5 37,8 40,1 7 Graaf Florislaan 22,9 24,4 26,0 8 Hollandhaven 28,6 30,5 32,4 9 Sluijterslaan 29,1 30,9 32,8 11 AC Verhoefweg (1) 30,4 32,3 34,3 14 Zandveldseweg (2) 26,6 28,3 30,0 15 s Gravenhoutseweg 30,2 32,1 34,0 16 AC Verhoefweg (2) 26,4 28,1 29,8 18 Wijkerslootweg 24,1 25,6 27,2 Batauweg 1 Kasteeldrift thv 56 27,7 29,5 31,3 3 Brandtrap Landauerdrift 26,7 28,4 30,1 Stadsachtergrond 10 Park Oudegein 21,9 23,3 24,7 Nabij Kruispunt A2/A12 13 Reinesteinseweg 29,6 31,5 33,4 Scheepvaart 17 Beatrixsluis 32,7 34,8 36,9 N.B. Grenswaarde 2015 overschrijdende waarden zijn vetgedrukt weergegeven Uit de tabel volgt dat de jaargemiddelde gemeten stadsachtergrond concentratie NO 2 23,3 µg/m 3 bedraagt. De concentratie NO 2 langs de ontsluitingswegen in Nieuwegein varieert tussen de 24 en 38 µg/m 3 ; een verhoging t.o.v. de stadsachtergrond van 1 tot 15 µg/m 3. Langs de Batauweg is de variatie minder groot, met een verhoging van 5 tot 7 µg/m 3. De verhoging bij de Beatrixsluis is jaargemiddeld 11 tot 12 µg/m 3. Plandrempel tot 2015 De jaargemiddelde grenswaarde van 60 µg/m 3, welke tot 2015 geldt conform de derogatieverlening wordt gedurende de meetperiode nergens overschreden.

13 Pagina 12 van 19 Grenswaarde 2015 Ten aanzien van de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m 3 welke conform de derogatieverlening in 2015 gerealiseerd moet zijn, is het niet uitgesloten dat op één meetlocatie in de huidige situatie de grenswaarde wordt overschreden, te weten de locatie 6 (Zandveldseweg (1)). Op deze locatie wordt de grenswaarde niet door de jaargemiddelde waarde maar wel door de 95%-bovengrens overschreden. Dat wil zeggen dat er niet met 95% zekerheid kan worden aangetoond dat de grenswaarde niet wordt overschreden. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het toepasbaarheidsbeginsel niet geldig is op locatie 6 (Zandveldseweg (1)). Het beginsel geeft namelijk aan dat de luchtkwaliteit niet beoordeeld hoeft te worden op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft (zoals deze locatie 6), waar geen bewoning is, op bedrijfsterreinen (hier gelden de ARBO regels) en de rijbaan van wegen. Voor de overige 14 locaties wordt met 95% zekerheid voldaan aan de grenswaarde geldend vanaf De grenswaarde wordt niet overschreden. In figuur 4.1 worden de deze meetresultaten grafisch weergegeven gebaseerd op de grenswaarde voor 2015 van 40 µg/m 3 conform de derogatieverlening. Hierin wordt de beoordeling van de jaargemiddelde waarde in kleur weergegeven. Op de groen weergegeven meetlocaties wordt de grenswaarde niet overschreden. Op de rood weergegeven meetlocatie kan niet met 95% zekerheid worden aangetoond dat de grenswaarde voor 2015 (oorspronkelijk 2010) niet overschreden wordt. Figuur 4.1. Overzicht van de jaargemiddelde concentraties in kleur, Nieuwegein. Achtergrondkaart gebaseerd op OpenStreetmap (Openstreetmap.org)

14 Concentratie ( μg/m 3 ) Rapportnr. BL V01 Pagina 13 van Concentratieverschillen tussen periodes In figuur 4.2 wordt het verloop van de NO 2 -concentratie in Nieuwegein van 4 soorten locaties grafisch weergegeven. Per periode zijn de gemiddelde NO 2 -concentratie per soort locatie weergegeven Periode Batauweg Ontsluitingswegen Stadsachtergrond A2/A12 Scheepvaart Figuur 4.2 Verloop van de NO 2 concentratie van verschillende type meetlocaties Uit de figuur blijkt dat er schommelingen optreden in de concentraties bij de verschillende soorten locaties. De trend voor de verschillende soorten locaties is nagenoeg gelijk. De schommelingen worden veroorzaakt door seizoens- en weersinvloeden, zoals verkeersintensiteit, verkeersgedrag, temperatuur, wind en neerslag en schommelingen in de achtergrondconcentratie in de regio. De verhoging t.o.v. de stadsachtergond is gedurende de verschillende periodes vrijwel gelijk; de bijdrage door bronnen in de stad is dus gedurende het jaar constant. 4.6 Belasting door scheepvaart, nieuwe meetlocatie Beatrixsluis Uit tabel 4.4 blijkt dat de metingen bij de in 2012 nieuw ingerichte meetlocatie Beatrixsluis een jaargemiddelde NO 2 -concentratie van 34,8 μg/m 3 opleveren. Het is op locatie 6 Zandveldseweg(1) na de zwaarst belaste locatie in de meetcampagne. In Figuur 4.2 is te zien dat de concentraties bij de Beatrixsluis dezelfde schommelingen vertonen als de stadsachtergrond. De verhoging t.o.v. de stadsachtergond is gedurende de verschillende periodes vrijwel gelijk. De bijdrage van de scheepvaart aan de belasting op locatie 17 Beatrixsluis is gedurende het jaar vrijwel constant.

15 Pagina 14 van VERGELIJKING METINGEN VOORGAANDE JAREN In voorgaande jaren zijn metingen uitgevoerd op een aantal locaties langs de Batauweg (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9).Ook de stadsachtergrondconcentratie is sinds 2005 bepaald. Omdat de stadsachtergrond onder andere wordt beïnvloed door externe factoren, is de verhoging ten opzichte van de stadsachtergrond maatgevend voor de locale invloed. In tabel 5.1 zijn de resultaten van de metingen in 2005 tot en met 2012 samengevat. Tabel 5.1 Vergelijking metingen NO 2 -concentratie Batauweg 2005 tot en met 2012 in [ g/m 3 ] Kalenderjaar Batauweg Stadsachtergrond Verhoging t.o.v. achtergrond : * 9 8 8* 6 * het verschil is bepaald op basis van niet afgeronde gegevens en is daarom 8 µg/m 3. Uit de tabel blijkt dat de jaargemiddelde NO 2 -concentratie langs de Batauweg en de stadsachtergrond in 2012 gedaald zijn vergeleken met Daarnaast is te zien dat in 2006 tot en met 2011 de concentratie een waarde heeft gehad van 33 tot 34 g/m 3. In 2012 is de concentratie met 29 g/m 3 terug op het niveau van De verhoging van de NO 2 - concentratie aan de Batauweg t.o.v. de achtergrondconcentratie ligt tussen 2007 en 2011 rond de 8 á 9 µg/m 3. In 2012 is de verhoging afgenomen tot 6 µg/m 3. In voorgaande jaren zijn eveneens metingen uitgevoerd op een aantal locaties langs uitvalswegen in Nieuwegein. De locaties Zuidstedeweg (locatie 4), Zandveldseweg (1) (locatie 6), Graaf Florislaan (locatie 7), Hollandhaven (locatie 8) en Sluijterslaan (locatie 9) zijn in de jaren 2007 tot en met 2012 gelijk gebleven en daarom in de tijd te volgen. Tabel 5.2 Vergelijking metingen NO 2 -concentratie ontsluitingswegen locaties 4, 6, 7, 8 en 9 en stadsachtergrond voor 2007 tot en met 2012 in [ g/m 3 ] Kalenderjaar Zuidstedeweg Zandveldseweg Graaf Florislaan Hollandhaven Sluijterslaan Stadsachtergrond Uit de tabel blijkt dat in 2012, net als in 2011, op alle locaties de NO 2 concentratie lager is dan de plandrempel van 40 µg/m 3. Als we de resultaten van de onderzoeken vanaf 2007 naast elkaar leggen, dan is op iedere locatie tussen 2008 en 2012 een daling van de gemeten jaargemiddelde NO 2 - concentratie waar te nemen. De verhoging t.o.v. de stadsachtergrond is 1 tot 15 µg/m 3.

16 Pagina 15 van CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN De NO 2 -concentratie is in Nieuwegein op 15 locaties gemeten. De metingen zijn gedurende 2012 uitgevoerd in 13 perioden. De metingen zijn uitgevoerd met Palmes diffusiebuisjes. Uit de meetcampagne worden de volgende conclusies getrokken: 1. De plandrempel van 60 g/m 3 als jaargemiddelde, geldig tot 2015, is in 2012 op geen enkele locatie overschreden. 2. De gemeten jaargemiddelde concentraties voldoen op alle locaties aan de grenswaarde van 40 g/m 3 voor Op één locatie, 6 Zandveldseweg(1), is niet met 95% zekerheid aangetoond dat de jaargemiddelde concentratie voldoet aan deze grenswaarde. Dit meetpunt bevindt zich voor het geluidscherm. Achter het geluidscherm op dezelfde hoogte, locatie 14 Zandveldseweg (2), worden lagere concentraties gemeten en wordt wel voldaan aan de grenswaarde. 3. De gemeten jaargemiddelde stadsachtergrond concentratie bedraagt 23 g/m 3. De jaargemiddelde gemeten concentratie NO 2 bij de ontsluitingswegen van Nieuwegein varieert tussen 24 en 38 g/m 3. Langs de Batauweg is sprake van een gemiddelde waarde van 29 µg/m Het in 2012 toegevoegde meetpunt 18 Wijkerslootweg is met een jaargemiddelde waarde van 26 g/m 3 vergelijkbaar met andere ontsluitingswegen. 5. Het in 2012 toegevoegde meetpunt 17 Beatrixsluis is met een jaargemiddelde waarde van 35 g/m 3 op 6 Zandveldseweg(1) na de zwaarst belaste locatie. De concentraties vertonen dezelfde schommelingen als de stadsachtergrond. De bijdrage van de scheepvaart aan de belasting op locatie Beatrixsluis is gedurende het jaar vrijwel constant. 6. Uit vergelijking van de meetresultaten met voorgaande jaren blijkt dat de NO 2 - concentratie in de omgeving van de Batauweg in 2006 tot en met 2011 een waarde heeft gehad van 33 tot 34 g/m 3. In 2012 is de concentratie met 29 g/m 3 terug op het niveau van De extra belasting langs de Batauweg t.o.v. de stadsachtergrond is in 2012 met 6 g/m 3.lager dan de 8 á 9 g/m 3 tussen 2007 en Uit vergelijking met voorgaande jaren blijkt dat op de ontsluitingswegen, locaties 4, 6, 7, 8 en 9, tussen 2008 en 2012 een daling van de gemeten jaargemiddelde NO 2 concentratie is waar te nemen. De verhoging t.o.v. de stadsachtergrond is 1 tot 15 µg/m De gemeten concentraties laten schommelingen zien gedurende de 13 meetperiodes, zie Figuur 4.2. Deze schommelingen worden veroorzaakt door seizoens- en weersinvloeden. De schommelingen zijn bij alle locaties te zien. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze schommelingen locatie specifieke oorzaken hebben. 9. De meetfout van de in tweevoud uitgevoerde metingen is gemiddeld 2,7 %. De afwijking van de met Palmes diffusiebuisjes gemeten concentraties t.o.v. de

17 Pagina 16 van 19 referentiemethode is vastgesteld op <1 %. Er is geen reden af te wijken van de totale meetfout van 14,9% zoals door Buro Blauw vastgesteld voor de gehanteerde methode.

18 Pagina 17 van LITERATUURLIJST 1. Jansen, N.A.H., et al. Verkeersgerelateerde lucht-verontreinigingen gezondheid, een kennisoverzicht. s.l. : Institute for Risk Assesments Sciences, Universiteit van Utrecht, Bree, F.B.H. de. Meetonzekerheid NO2 Palmesbuisjes. Wageningen : Buro Blauw, LLI NO2-concentratie metingen Batauweg Nieuwegein Wageningen : Buro Blauw, BL Peters, J.W.M. Jaarrapportage NO2 metingen binnenstad Nieuwegein Wageningen : Buro Blauw, BL Jaarrapportage NO2 metingen binnenstad Nieuwegein Wageningen : Buro Blauw, BL Wijma, F.C. Jaarrapportage concentratie metingen stikstofdioxide Nieuwegein Wageningen : Buro Blauw, BL Kerkhof, C.I. van. Jaarrapportage concentratie metingen stikstofdioxide Nieuwegein Wageningen : Buro Blauw, BL Wijma, F.C. Jaarrapportage concentratie metingen stikstofdioxide Nieuwegein Wageningen : Buro Blauw, BL Kerkhof, C.I. van. Jaarrapportage concentratie metingen stikstofdioxide Nieuwegein Wageningen : Buro Blauw, BL

19 Pagina 18 van 19 BIJLAGEN Technisch document - BL V01 separaat geleverd

20 Pagina 19 van 19 VERANTWOORDING Rapporttitel Subtitel JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012 Metingen met diffusiebuis methode Rapportnummer BL V01 Deze versie vervangt eventueel eerder uitgebrachte versies in zijn geheel Trefwoorden Stikstofdioxide; Palmes diffusiebuis Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Willie van Dam Uitvoerders J.W. Winters, F.M. Wiegersma, S.M. Geersing-Moorhoff Auteur J.W. Winters Paraaf auteur Controleur J.W.M. Peters Paraaf controleur Datum

21 Nude DN Wageningen telefoon fax internet

NO 2 -CONCENTRATIE METINGEN UTRECHT Verkennende metingen luchtkwaliteit Rapportnummer: BL Versie 2 September 2009

NO 2 -CONCENTRATIE METINGEN UTRECHT Verkennende metingen luchtkwaliteit Rapportnummer: BL Versie 2 September 2009 Rapportnummer: BL.2009.4500.01 Versie 2 September 2009 NO 2 -CONCENTRATIE METINGEN UTRECHT Rapportnummer: BL.2009.4500.01 Versie 2 September 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. WETTELIJK KADER... 4

Nadere informatie

Vaststellen van de huidige luchtkwaliteit in woonwijken langs de Nijenoord Allee

Vaststellen van de huidige luchtkwaliteit in woonwijken langs de Nijenoord Allee LUCHTKWALITEITSONDERZOEK NIJENOORD ALLEE TE WAGENINGEN Vaststellen van de huidige luchtkwaliteit in woonwijken langs de Nijenoord Allee Rapportnummer: BL2016.7744.01-V02 LUCHTKWALITEITSONDERZOEK NIJENOORD

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE STIKSTOFDIOXIDE CONCENTRATIEMETINGEN DEN HAAG 2013

JAARRAPPORTAGE STIKSTOFDIOXIDE CONCENTRATIEMETINGEN DEN HAAG 2013 JAARRAPPORTAGE STIKSTOFDIOXIDE CONCENTRATIEMETINGEN DEN HAAG 2013 Metingen met de diffusiebuis methode Rapportnummer: BL2014.6483.01-V02 JAARRAPPORTAGE STIKSTOFDIOXIDE CONCENTRATIEMETINGEN DEN HAAG 2013

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen Notitienummer Datum 3 juni 206 Onderwerp Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen. Inleiding Buro Blauw voert in opdracht van de gemeente Wageningen luchtkwaliteitsmetingen

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 MEMO Aan/To: Van/From: Datum/Date: RAI Vereniging Chris van Dijk 18 september Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 Ieder jaar publiceert het RIVM een jaaroverzicht van de meetresultaten

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2014 dbvision 2/37 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2014 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn

Nadere informatie

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT RAPPORT LUCHTKKWALITEIT Kerkstraat te Renswoude Gemeente Renswoude Opdrachtgever: Contactpersoon: de heer M. Wolleswinkel de heer M. Wolleswinkel Documentnummer: 20152200/C01/RK Datum: 1 oktober 2015 Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax (036) 5399920 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam).

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). kenmerk: 653847/687260 Memo Aan Kopie aan Datum Van Telefoon E-mail Onderwerp: College van GS 4 juni 2015 Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). In deze

Nadere informatie

NO, NO2 en NOx in de buitenlucht. Michiel Roemer

NO, NO2 en NOx in de buitenlucht. Michiel Roemer NO, NO2 en NOx in de buitenlucht Michiel Roemer Inhoudsopgave Wat zijn NO, NO2 en NOx? Waar komt het vandaan? Welke bronnen dragen bij? Wat zijn de concentraties in de buitenlucht? Maatregelen Wat is NO2?

Nadere informatie

"Luchtkwaliteit in Maastricht; de theorie en de werkelijkheid. Door: Erwin Hartogsveld/Stichting Klaor Loch. Maastricht 23 maart 2016

Luchtkwaliteit in Maastricht; de theorie en de werkelijkheid. Door: Erwin Hartogsveld/Stichting Klaor Loch. Maastricht 23 maart 2016 "Luchtkwaliteit in Maastricht; de theorie en de werkelijkheid Door: Erwin Hartogsveld/Stichting Klaor Loch. Maastricht 23 maart 2016 MAASTRICHT STINKT Stichting Klaor Loch, Hagengaard 7, 6227 HE Maastricht

Nadere informatie

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Wat doen gemeenten en GGD Amsterdam op het gebied van luchtkwaliteit? De GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en het bestuur van Amsterdam

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Bijlage 1: NO2-concentratiemetingen Utrecht, verkennende metingen luchtkwaliteit (zonder analysecertificaten), Buro Blauw

Bijlage 1: NO2-concentratiemetingen Utrecht, verkennende metingen luchtkwaliteit (zonder analysecertificaten), Buro Blauw Inhoud Stop het schoonrekenen Bijlage 1: NO2-concentratiemetingen Utrecht, verkennende metingen luchtkwaliteit (zonder analysecertificaten), Buro Blauw Bijlage 2: Metingen vergeleken met berekeningen,

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK

ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK VERTROUWELIJK ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK GEUREMISSIE ONDERZOEK IN HET KADER VAN HERZIENING BEDRIJFSTAKSTUDIE VOOR DE NEVEDI Overall meetrapport van de invloed van ruw eiwitgehalte en meeltemperatuur op

Nadere informatie

Resultaten meten met diffusiebuisjes te Maastricht

Resultaten meten met diffusiebuisjes te Maastricht Resultaten meten met diffusiebuisjes te Maastricht NO 2 metingen door middel van diffusiebuisjes in Maastricht in de periode 2008-2009 en 2013-2014 November 2014 Projectcode P2014-0030 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2015 dbvision 2/38 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2015 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn

Nadere informatie

Inleiding De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 21 januari 2013 een motie aangenomen die luidt:

Inleiding De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 21 januari 2013 een motie aangenomen die luidt: Notitie Aan Ester Kardienaal (gemeente Alblasserdam) Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 18 maart 2013 21539712 13-058 ir. J.W.T. Voerman en ir. P.B. van Breugel Onderwerp Fijnstofmetingen in

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur 8 februari 2016 RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur Effecten op luchtkwaliteit A12 Traject Duiven - Duitse

Nadere informatie

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Notitie Nieuwegein, 21 december 2009 Kenmerk : V073125aaA0.djs Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer meetresultaten 2015

Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer meetresultaten 2015 Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer meetresultaten 2015 In opdracht van: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied M.M.M. van der Meij Adviseur Milieu Postbus 209, 1500 EE Zaandam Amsterdam, Auteur: D.

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch 30 november 2015 Verantwoording Titel RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch Opdrachtgever

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Leiden Johan van der Burg datum: 3 december 2013 betreft: Luchtkwaliteit Greentower te Leiden project: 120728 INLEIDING Op de kantorenlocatie aan het Kanaalpark, ten oosten van

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling RIVM/DCMR, december 2013 Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT HERINRICHTING BEMMELSEWAARD

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT HERINRICHTING BEMMELSEWAARD ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT HERINRICHTING BEMMELSEWAARD Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie Rapportnummer: BL2013.6836.01-V03 ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT HERINRICHTING BEMMELSEWAARD Wijzigingen

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman MEMO Aan : Provincie Overijssel Van : Tijmen van de Poll Kopie : Jorrit Stegeman Dossier : 9Y3469-0A0-1 Project : Kruispunt N377/Sluis 4 Betreft : Toetsing luchtkwaliteitseisen Wm Ons kenmerk : AM-AF20130596

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie aan de Boterbogten te Steensel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Eersel SRE Milieudienst

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk.

Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk. Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk. Rapport 2011-0003-L-O, 15 februari 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek aan

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland Milieudienst Kop van Noord-Holland RAPPORTAGE Luchtkwaliteit Inventarisatie Gemeente Zijpe Berekeningen uitgevoerd door: Milieudienst Kop van Noord-Holland Team Beleid & Regulering Adviseur: P.R. Hendriks

Nadere informatie

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Afdeling Milieu Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht in 2007 en 2008

Nadere informatie

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting Overzicht gegevens Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Algemeen 4 2.1 Gebruikte gegevens 4 2.2 Welke stoffen zijn betrokken? 4 2.3 Normen

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014 Onderzoek luchtkwaliteit Status concept Versie 002 Rapport M.2014.0205.03.R001 Datum 17 november 2014 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Grekas B.V. Postbus 2855 3000 CW ROTTERDAM Consort Architects

Nadere informatie

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011 TNO-rapport TNO-060-UT-12-01634 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 11 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport. Gemeente Beek / Gemeente Meerssen

Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport. Gemeente Beek / Gemeente Meerssen Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport Toelichting Bijlage Voorschriften Plankaart Schaal 1:2.500 Datum: 24 februari 2012 Projectgegevens:

Nadere informatie

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2012/2013

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2012/2013 Vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2012/2013 Samenvatting De luchtverontreiniging door vuurwerk is op 1 januari 2013 beperkt gebleven. Alleen in het eerste uur na de jaarwisseling zijn hoge concentraties

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v.

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v. LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND Auteurs : mro b.v. Opdrachtnummer : 023.14 Datum : november 2007 Versie : 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Een neus voor luchtkwaliteit

Een neus voor luchtkwaliteit Een neus voor luchtkwaliteit Handleiding November 2016 Titel van het document - Gemeente Maastricht mei 2009 pagina 1 1 Inleiding: een neus voor luchtkwaliteit Luchtkwaliteit komt niet zomaar uit de lucht

Nadere informatie

Fijnstof Beverwijk-west

Fijnstof Beverwijk-west GGD/LO 07-1106 Fijnstof Beverwijk-west Amsterdam, 19 juli 2007 Auteur: H.J.P. Helmink In opdracht van: Provincie Noord Holland Sector Milieu Postbus 3007 2001 DA HAARLEM Auteur : H..J.P. Helmink (PV) 19-07-2007

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N011-4522917MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden 1 Achtergrond en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Sportpark Buitenhout

Rapportage luchtkwaliteit Sportpark Buitenhout Rapportage luchtkwaliteit Sportpark Buitenhout - Onderzoek luchtemissie toekomstig verkeer sportpark- Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 26 maart 2015 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend

Nadere informatie

Roetmemo Roetkaart december 2014

Roetmemo Roetkaart december 2014 Roetmemo Roetkaart december 2014 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Ontwikkelorganisatie/ sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Wiet Baggen Projectnaam Roetmemo - Roetkaart Datum 18

Nadere informatie

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014 Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam Eerste kwartaal 2014 Colofon Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito)

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) BIJLAGE 7 MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) : BC8918-127-100 : Wellnesscentrum Baarn : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk

Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk Nadere toelichting in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan Stadweiden-Kruithuis Rapportnummer ZK 286-3-RA d.d. 29

Nadere informatie

Luchtmetingen in Den Haag. Een evaluatie en vooruitblik

Luchtmetingen in Den Haag. Een evaluatie en vooruitblik Luchtmetingen in Den Haag Een evaluatie en vooruitblik Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 6 2 Meten en berekenen van luchtkwaliteit 7 3 Evaluatie van het NO 2 meetnet in Den Haag 14 4 Aanbevelingen luchtmetingen

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN PROVINCIE ZUID-HOLLAND 12 maart 2013 076968883:A - Definitief B02046.000002.01212 Inhoud 1 Inleiding...4

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Milieudefensie Leiderdorp Ook lokaal is nog veel te winnen

Milieudefensie Leiderdorp Ook lokaal is nog veel te winnen Milieudefensie Leiderdorp Ook lokaal is nog veel te winnen Aan: College van Burgemeester en Wethouders, gemeenteraad en leden cie. Ruimte, gemeente Leiderdorp Betreft: memo tav duurzaamheidagenda 2011

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten Joost Wesseling Inhoud: Doorsneden door de luchtkwaliteit Concentraties: de laatste decennia; EU normen; Nederland in de EU. Luchtkwaliteit en gezondheid.

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht Rapport Dossier 10550 Zaaknummer 0059215 Kenmerk 2009032454 / MOT Opsteller Mevrouw ing. J. van der Hout Datum 23 november 2009 Onderwerp Jaarrapportage Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ARRISVELD. Ontwikkeling bedrijvenpark Arrisveld te Winterswijk

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ARRISVELD. Ontwikkeling bedrijvenpark Arrisveld te Winterswijk LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ARRISVELD Ontwikkeling bedrijvenpark Arrisveld te Winterswijk Rapportnummer: BL2011.5478.01-V01 LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ARRISVELD Ontwikkeling bedrijvenpark Arrisveld te Winterswijk

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Brunssum Johan van der Burg datum: 4 april 2014 betreft: Luchtkwaliteit Ei van Brunssum project: 90217.04 INLEIDING In het centrum van de Brunssum wordt een extra winkellus gerealiseerd

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek luchtkwaliteit wegverkeer bouwplan woningbouw

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit in Meppel

Onderzoek naar de luchtkwaliteit in Meppel Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2007-A-R1134/B

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 memo aan: van: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 betreft: Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 INLEIDING In Gorssel (Gemeente Lochem) is aan de Molenweg het herstel van de heemtuin

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 TNO-rapport TNO 2013 R11473 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Datum: 28 januari 2011 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling FrontOffice & Vergunningen

Datum: 28 januari 2011 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling FrontOffice & Vergunningen Buro Blauw BV Nude 54 6702 EB WAGENINGEN Tel. 0317-425200 Fax : 0317-426111 E-mail: info@buroblauw.nl Rapport Notitienummer: BL2011.5531.01-V01 Titel: Geurcumulatie Heinz, Agrifirm en De Heus in Utrecht

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie