JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012"

Transcriptie

1 JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012 Metingen met diffusiebuis methode Rapportnummer: BL V01

2 JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012 Metingen met diffusiebuis methode Rapportnummer: BL V01 Nude DN Wageningen telefoon fax internet

3 Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING WETTELIJK KADER MEETMETHODE EN MEETSTRATEGIE Meetmethode Meetstrategie Meetlocaties MEETRESULTATEN Overzicht alle meetresultaten Vergelijkende metingen referentie methode Metingen in tweevoud Jaargemiddelden inclusief onzekerheden Concentratieverschillen tussen periodes Belasting door scheepvaart, nieuwe meetlocatie Beatrixsluis VERGELIJKING METINGEN VOORGAANDE JAREN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN LITERATUURLIJST BIJLAGEN VERANTWOORDING... 19

4 Pagina 3 van INLEIDING Sinds 2002 worden door de gemeente Nieuwegein NO 2 -concentratieberekeningen uitgevoerd voor de concentratie stikstofdioxide (NO 2 ) langs verschillende wegen in Nieuwegein. Buro Blauw voert sinds 2005 in opdracht van de gemeente Nieuwegein NO 2 - concentratiemetingen uit, ten einde na te gaan of de berekende NO 2 -concentraties een betrouwbare schatting zijn van de werkelijke concentraties ter plaatse. Het doel van de voorgezette metingen is het monitoren van de luchtkwaliteit en blijvend na te gaan of de NO 2 -concentraties in Nieuwegein voldoen aan de luchtkwaliteitseisen. Tevens kunnen deze meetwaarden uit de praktijk als vergelijkingsmateriaal dienen voor de (verkeers-)modelberekeningen. In dit rapport worden de resultaten van de meetcampagne 2012 gepresenteerd. In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader behandeld en de relevante grenswaarden gegeven. In hoofdstuk 3 wordt de meetmethode besproken en wordt ingegaan op de meetonzekerheid. Tevens wordt de opzet van het meetprogramma gepresenteerd. De resultaten van de metingen worden gegeven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de meetresultaten uit 2012 vergeleken met de meetresultaten uit voorgaande jaren. Ten slotte worden in hoofdstuk 6 de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. De bijlagen bij deze rapportage bevinden zich in een apart technisch document (BL v01)

5 Pagina 4 van WETTELIJK KADER In Nederland zijn besluiten inzake beoordeling en beheer van de luchtkwaliteit nader geformuleerd nadat in de Europese Unie (de kaderrichtlijn) het luchtkwaliteitsbeleid is vastgelegd. De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om voor diverse luchtverontreinigende stoffen voorstellen te formuleren van grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter bescherming van mens en milieu. Het beleid richt zich nadrukkelijk op de bescherming van het leefmilieu en het verbeteren van dit leefmilieu. In Nederland is de kaderrichtlijn in de Wet milieubeheer opgenomen (hoofdstuk 5, titel 2 Wm). Omdat titel 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat deze ook wel bekend als de Wet luchtkwaliteit. Naast de luchtkwaliteitseisen voorziet de wet in de planmatige aanpak voor Nederland om de Europese luchtkwaliteitseisen te halen: Het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL bevat afspraken om op nationaal, provinciaal en regionaal niveau de gestelde eisen te halen. Daarbij is rekening gehouden met gewenste en geplande ruimtelijke ontwikkelingen. Een van de stoffen uit de Wet luchtkwaliteit waarvan in Nederland op veel plaatsen de norm wordt overschreden is stikstofdioxide (NO 2 ). Uit epidemiologische studies blijkt dat het wonen nabij (snel-)wegen nadelig is voor de gezondheid (1). Er bestaat een direct verband tussen langdurige blootstelling aan te hoge concentraties van alleen NO 2.en een negatief effect op de gezondheid van de longen. De grenswaarde per 1 januari 2010 voor de jaargemiddelde NO 2 -concentratie bedraagt 40 g/m 3. De grenswaarde als uurgemiddelde, die 18 keer per jaar mag worden overschreden, bedraagt 200 g/m 3. De Europese Commissie heeft Nederland derogatie verleend. Dit houdt (voor grote delen van Nederland, inclusief Nieuwegein) in dat de grenswaarde voor de jaargemiddelde NO 2 - concentratie van 2010 buitenwerking zijn gesteld tot uiterlijk 1 januari Tijdens de derogatieperiode geldt een plandrempel van 60 g/m 3. Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit is door VROM het document Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 opgesteld. Hierin wordt o.a. bepaald hoe de luchtkwaliteit berekend en/of gemeten dient te worden teneinde het kwaliteitsniveau te toetsen of deze voldoet aan de grenswaarden. De meetmethode en de plaatsing van de locaties zoals in deze campagne gehanteerd komen zoveel mogelijk overeen met de voorschriften uit deze regeling. De meetmethode met passieve monstername wordt gecorrigeerd voor de afwijking met de referentiemethode. De meetlocaties bevinden zich conform artikel 25 lid 1b op niet meer dan 10 meter van de weg, tenzij er infrastructurele beperkingen zijn.

6 Pagina 5 van MEETMETHODE EN MEETSTRATEGIE 3.1. Meetmethode De NO 2 -concentraties zijn gemeten met de zogenaamde passieve monsternamemethode, ook wel aangeduid met Palmes diffusiebuisjes. Het meetprincipe bestaat uit de diffusie van NO 2 in de buitenlucht naar een reactief oppervlak. Het NO 2 wordt chemisch gebonden aan dit oppervlak. Na afloop van de monsternamemethode wordt de hoeveelheid gebonden NO 2 analytisch bepaald. De NO 2 -concentratie wordt berekend uit de monsternameduur, de diffusiesnelheid van NO 2 en de diffusielengte Meetstrategie Binnen de opgestelde luchtkwaliteitseisen is uitgegaan van jaargemiddelde concentraties per kalenderjaar. Daarom is gekozen voor meetcampagnes die zoveel mogelijk aansluiten bij het kalenderjaar. Het jaar is onderverdeeld in totaal 13 meetperiodes. De NO 2 -buisjes zijn op 16 locaties in Nieuwegein langs wegen aan lantaarnpalen en verkeersborden opgehangen op een hoogte van ongeveer 2,5 m. Een deel is langs drukke doorgaande wegen in en rond het centrum, op een afstand van 5-15 meter van de as van de weg opgehangen. Tevens is de stedelijke achtergrondconcentratie bepaald en is één meetlocatie bij snelwegen ingericht: op ongeveer 100m afstand van de A2 en 500m afstand van het kruispunt A2/A12. In 2012 is een nieuw meetlocatie bij de Beatrixsluis ingericht om de belasting door de scheepvaart vast te kunnen stellen. De metingen zijn op 6 januari 2012 gestart en op 7 januari 2013 beëindigd. De buisjes zijn opgehangen en om de vier weken gewisseld door een medewerker van de meetdienst van Buro Blauw. Buro Blauw is voor een aantal verrichtingen geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de norm NEN-EN De meetprocedure voor het uitvoeren van NO 2 -concentratiemetingen in de buitenlucht is opgenomen in het kwaliteitshandboek van Buro Blauw. Voor de gehanteerde analyseprocedure is in 2007 accreditatie verleend op basis van de norm NEN-EN De in dit onderzoek gehanteerde methode wijkt niet af van de methode in de verleende accreditatie. Buro Blauw heeft voor de totale meetprocedure een meetonzekerheid vastgesteld van 14,9%. De metingen van Buro Blauw worden uitgevoerd gelijkwaardig aan de norm NEN-EN deel 1 t/m 3. Buro Blauw neemt deel aan de Proficiency testing van het Health and Safety Laboratory (HSL). (www.hsl.gov.uk). Buro Blauw is lid van de Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen. De vereniging zet zich in voor een permanente ontwikkeling en borging van een goede kwaliteit van luchtmetingen en bestaat uit vooraanstaande meet- en inspectie instanties in Nederland. Voor het vaststellen van de systematische meetfout (= verschil tussen werkelijke waarde en gemeten waarde) van de metingen met de Palmes diffusiebuisjes, moet een vergelijkende meting met de genormaliseerde meetmethode uitgevoerd worden. Dit betreft continue concentratiemetingen met een chemoluminescentie monitor conform de norm NEN-EN Diffusielengte is de afstand van de opening van het diffusiebuisje tot aan het reactiefoppervlak waarop het NO 2 gebonden wordt

7 Pagina 6 van 19 In dit onderzoek is gekozen voor uitvoering van de metingen in tweevoud, en vergelijkende metingen in viervoud bij het RIVM station van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit aan de Constant Erzeijstraat te Utrecht ( LML station 639). Door de metingen in tweevoud uit te voeren wordt de variatie verkleind en ontstaat de mogelijkheid om te controleren of de gerealiseerde meetfout niet afwijkt van de voor de methode bepaalde meetfout. Ter controle zijn binnen elke meetperiode blanco metingen verricht. Bij een blanco meting zijn de buisjes gelijk behandeld en gedurende de monstername periode in het veld geplaatst, de afsluitende dop is hierbij echter niet verwijderd. De eventuele meteorologische invloed door bijvoorbeeld zonlicht (UV) en temperatuursverschillen wordt op deze manier mede gecontroleerd. De blanco metingen zijn enkel gebruikt ter controle, niet ter correctie, daar de analyse op zeer lage NO 2 waarden onnauwkeurig is Meetlocaties In 2012 zijn de meetlocaties Beatrixsluis en Wijkerslootweg aan de meetcampagne toegevoegd. In figuur 3.1 worden de meetlocaties op de kaart van Nieuwegein weergegeven. In tabel 3.1 staan de meetlocaties vermeld en worden de Amersfoortse coordinaten gegeven. In bijlage A zijn de meetlocaties nader omschreven. De nummering op de kaarten komt overeen met de nummering in de volgende tabellen. Tabel 3.1 Meetlocaties met Amersfoortse coordinaten Nr. Naam X-coordinaat Y-coordinaat 1 Kasteeldrift thv Brandtrap Landauerdrift Zuidstedeweg Zandveldseweg (1) Graaf Florislaan Hollandhaven Sluijterslaan Park Oudegein AC Verhoefweg (1) RIVM - Const.Erzeijstr Reinesteinseweg Zandveldseweg (2)* s Gravenhoutseweg AC Verhoefweg (2)** Beatrixsluis vanaf Wijkerslootweg vanaf * Extra achter het geluidscherm ** Ter hoogte van de Nedereindsetunnel

8 Pagina 7 van 19 Figuur 3.1 Overzicht meetlocaties Nieuwegein. Achtergrondkaart gebaseerd op OpenStreetmap (Openstreetmap.org)

9 Pagina 8 van MEETRESULTATEN 4.1 Overzicht alle meetresultaten In bijlage B zijn de analyse certificaten opgenomen van de analyses over de gehele meetperiode. De meetresultaten uit bijlage B zijn samengevat in tabel 4.1. Hierin zijn de in meervoud uitgevoerde metingen gemiddeld. Tabel 4.1 Samenvatting NO 2 -concentratiemetingen [ g/m 3 ]. Ongecorrigeerde gemiddelden van de in meervoud uitgevoerde metingen. Nr Meetlocatie\ Periode Kasteeldrift thv Brandtrap Landauerdrift Zuidstedeweg Zandveldseweg (1) Graaf Florislaan Hollandhaven Sluijterslaan Park Oudegein AC Verhoefweg (1) RIVM - Const.Erzeijstr Reinesteinseweg Zandveldseweg (2) s Gravenhoutseweg AC Verhoefweg (2) Beatrixsluis Wijkerslootweg Geen analyse mogelijk door verlies of vervuiling. De metingen zijn vrijwel storingsvrij uitgevoerd. Op twee locaties zijn door vandalisme of onderhoud aan straatmeubilair metingen uitgevallen. Binnen de blanco controle bepalingen zijn geen afwijkingen geconstateerd. 4.2 Vergelijkende metingen referentie methode In tabel 4.2 zijn de resultaten van de metingen bij het RIVM station van het LML aan de Constant Erzeijstraat met elkaar vergeleken. De metingen met de diffusiebuisjes zijn op deze locatie uitgevoerd in 4-voud, waarbij de meetfout gemiddelde 2,3% bedroeg. De diffusiebuismetingen op deze locatie zijn in 2012 één maal uitgevallen. De meetfout van het RIVM station is niet bepaald.

10 Pagina 9 van 19 Tabel 4.2 Vergelijkende metingen Chemoluminescentie (RIVM) versus Palmes diffusiebuis methode (Metingen Gemeente Nieuwegein door Buro Blauw). Startdatum Einddatum Methode [ g/m 3 ] Correctie factor Periode Chemoluminescentie Monitor (RIVM) Palmes Diffusiebuis (Blauw) ,28 40,00 1, ,74 39,75 1, ,80 38,75 1, ,67 32,75 1, ,74 33,75 0, ,03 31,50 0, ,13 31,00 0, ,32 32,00 0, , ,34 38,50 1, ,99 39,00 1, ,61 44,50 1, ,44 38,75 1,02 Gemiddeld: 36,6 36,7 1,00 - Geen analyse mogelijk door verlies of vervuiling. Uit de tabel blijkt dat er nauwelijks verschil is tussen de jaargemiddelde concentraties. De afwijking van de met Palmes buisjes gemeten concentraties t.o.v. de referentiemethode is vastgesteld op < 1% (correctiefactor: 1,00) en komt overeen met vergelijkbare metingen uitgevoerd in andere steden in Nederland in Gedurende het jaar treden er kleine schommelingen op in de correctiefactor. Deze kleine schommelingen zijn het gevolg van het verschil in meetcondities waarbij met name meteorologische omstandigheden een rol spelen; de verschillen tussen actieve en passieve bemonstering (chemoluminescentie vs Palmes diffusiebuisjes) spelen hierbij eveneens mee. De correctiefactor ligt in de winter maanden boven de 1, in de zomer er onder. In tabel 4.3 zijn de periode gemiddelde waarden gecorrigeerd met behulp van de correctiefactor die voor de bijbehorende periode is bepaald. De gecorrigeerde jaargemiddelde waarde is voor iedere locatie vet gedrukt weergegeven.

11 Pagina 10 van 19 Tabel 4.3 Gecorrigeerde NO 2 -concentratie s [ g/m 3 ] m.b.v. de verkregen correctiefactor voor de referentiemethode. Tevens is de jaargemiddelde concentratie gegeven Nr Omschr. \ Periode Gem 1 Kasteeldrift thv Brandtrap Landauerdrift Zuidstedeweg Zandveldseweg (1) Graaf Florislaan Hollandhaven Sluijterslaan Park Oudegein AC Verhoefweg (1) RIVM - Const.Erzeijstr Reinesteinseweg Zandveldseweg (2) s Gravenhoutseweg AC Verhoefweg (2) Beatrixsluis Wijkerslootweg Metingen in tweevoud In de meetperiode is op 15 locaties in tweevoud gemeten. Op basis van deze in duplo uitgevoerde metingen is de gemiddelde meetfout (nauwkeurigheid van de metingen) gedurende de gehele meetperiode vastgesteld. De meetfout is bepaald door de gemiddelde standaard afwijking per duplo meting te bepalen (zie formule A). 2 ( x x) s [A] n 1 Uit de in duplo uitgevoerde metingen in Nieuwegein blijkt dat de toevallige meetfout (nauwkeurigheid) gemiddeld 2,7 % van de gemeten waarde bedraagt. De totale meetfout wordt o.a. bepaald door de toevallige meetfout van de meting en de systematische meetfout. De systematische meetfout is in dit onderzoek vastgesteld met behulp van de resultaten van de metingen bij het RIVM station van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit aan de Constant Erzeijstraat te Utrecht en bedraagt 0,5 %. De totale meetfout bedraagt volgens de kwadraat regel 2,8 % (zie formule B). toevallige fout 2 + systematische fout 2 = totale meetfout 2 [B] Deze waarde is kleiner dan de vastgestelde meetonzekerheid zoals voor de door Buro Blauw gehanteerde methode is vastgesteld van 14,9% (2). Er is geen reden aan te nemen dat de uitgevoerde campagne afwijkt van eerder uitgevoerde onderzoeken, daarom wordt in deze rapportage als totale meetfout 14,9% aangehouden.

12 Pagina 11 van Jaargemiddelden inclusief onzekerheden In tabel 4.4 worden de jaargemiddelde NO 2 -concentraties berekend en wordt het 95%- betrouwbaarheidsinterval gegeven op basis van een totale meetfout van 14,9%. In de tabel is een indeling gemaakt tussen 5 soorten meetlocaties. Deze indeling in verschillende locaties is gemaakt om inzicht te geven in de luchtkwaliteit per soort locatie in Nieuwegein. De 5 soorten locaties zijn: 1. Ontsluitingswegen: langs wegen die de ontsluiting van wijken verzorgen. 2. Batauweg: meetposities langs de Batauweg 3. Stadsachtergrond: meetpositie in park tussen woonwijk en sportvelden. 4. Nabij kruispunt A2/A Scheepvaart: meetpositie bij Beatrixsluis. Tabel 4.4 Berekening jaargemiddelde NO 2 -concentraties in Nieuwegein met 95%-bovenwaarden en 95%-onderwaarde [µg/m 3 ] Nr. Locatie 95%-onderwaarde Gemeten Jaargemiddelde 95%- bovenwaarde Ontsluitingswegen 4 Zuidstedeweg 31,1 33,1 35,1 6 Zandveldseweg (1) 35,5 37,8 40,1 7 Graaf Florislaan 22,9 24,4 26,0 8 Hollandhaven 28,6 30,5 32,4 9 Sluijterslaan 29,1 30,9 32,8 11 AC Verhoefweg (1) 30,4 32,3 34,3 14 Zandveldseweg (2) 26,6 28,3 30,0 15 s Gravenhoutseweg 30,2 32,1 34,0 16 AC Verhoefweg (2) 26,4 28,1 29,8 18 Wijkerslootweg 24,1 25,6 27,2 Batauweg 1 Kasteeldrift thv 56 27,7 29,5 31,3 3 Brandtrap Landauerdrift 26,7 28,4 30,1 Stadsachtergrond 10 Park Oudegein 21,9 23,3 24,7 Nabij Kruispunt A2/A12 13 Reinesteinseweg 29,6 31,5 33,4 Scheepvaart 17 Beatrixsluis 32,7 34,8 36,9 N.B. Grenswaarde 2015 overschrijdende waarden zijn vetgedrukt weergegeven Uit de tabel volgt dat de jaargemiddelde gemeten stadsachtergrond concentratie NO 2 23,3 µg/m 3 bedraagt. De concentratie NO 2 langs de ontsluitingswegen in Nieuwegein varieert tussen de 24 en 38 µg/m 3 ; een verhoging t.o.v. de stadsachtergrond van 1 tot 15 µg/m 3. Langs de Batauweg is de variatie minder groot, met een verhoging van 5 tot 7 µg/m 3. De verhoging bij de Beatrixsluis is jaargemiddeld 11 tot 12 µg/m 3. Plandrempel tot 2015 De jaargemiddelde grenswaarde van 60 µg/m 3, welke tot 2015 geldt conform de derogatieverlening wordt gedurende de meetperiode nergens overschreden.

13 Pagina 12 van 19 Grenswaarde 2015 Ten aanzien van de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m 3 welke conform de derogatieverlening in 2015 gerealiseerd moet zijn, is het niet uitgesloten dat op één meetlocatie in de huidige situatie de grenswaarde wordt overschreden, te weten de locatie 6 (Zandveldseweg (1)). Op deze locatie wordt de grenswaarde niet door de jaargemiddelde waarde maar wel door de 95%-bovengrens overschreden. Dat wil zeggen dat er niet met 95% zekerheid kan worden aangetoond dat de grenswaarde niet wordt overschreden. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het toepasbaarheidsbeginsel niet geldig is op locatie 6 (Zandveldseweg (1)). Het beginsel geeft namelijk aan dat de luchtkwaliteit niet beoordeeld hoeft te worden op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft (zoals deze locatie 6), waar geen bewoning is, op bedrijfsterreinen (hier gelden de ARBO regels) en de rijbaan van wegen. Voor de overige 14 locaties wordt met 95% zekerheid voldaan aan de grenswaarde geldend vanaf De grenswaarde wordt niet overschreden. In figuur 4.1 worden de deze meetresultaten grafisch weergegeven gebaseerd op de grenswaarde voor 2015 van 40 µg/m 3 conform de derogatieverlening. Hierin wordt de beoordeling van de jaargemiddelde waarde in kleur weergegeven. Op de groen weergegeven meetlocaties wordt de grenswaarde niet overschreden. Op de rood weergegeven meetlocatie kan niet met 95% zekerheid worden aangetoond dat de grenswaarde voor 2015 (oorspronkelijk 2010) niet overschreden wordt. Figuur 4.1. Overzicht van de jaargemiddelde concentraties in kleur, Nieuwegein. Achtergrondkaart gebaseerd op OpenStreetmap (Openstreetmap.org)

14 Concentratie ( μg/m 3 ) Rapportnr. BL V01 Pagina 13 van Concentratieverschillen tussen periodes In figuur 4.2 wordt het verloop van de NO 2 -concentratie in Nieuwegein van 4 soorten locaties grafisch weergegeven. Per periode zijn de gemiddelde NO 2 -concentratie per soort locatie weergegeven Periode Batauweg Ontsluitingswegen Stadsachtergrond A2/A12 Scheepvaart Figuur 4.2 Verloop van de NO 2 concentratie van verschillende type meetlocaties Uit de figuur blijkt dat er schommelingen optreden in de concentraties bij de verschillende soorten locaties. De trend voor de verschillende soorten locaties is nagenoeg gelijk. De schommelingen worden veroorzaakt door seizoens- en weersinvloeden, zoals verkeersintensiteit, verkeersgedrag, temperatuur, wind en neerslag en schommelingen in de achtergrondconcentratie in de regio. De verhoging t.o.v. de stadsachtergond is gedurende de verschillende periodes vrijwel gelijk; de bijdrage door bronnen in de stad is dus gedurende het jaar constant. 4.6 Belasting door scheepvaart, nieuwe meetlocatie Beatrixsluis Uit tabel 4.4 blijkt dat de metingen bij de in 2012 nieuw ingerichte meetlocatie Beatrixsluis een jaargemiddelde NO 2 -concentratie van 34,8 μg/m 3 opleveren. Het is op locatie 6 Zandveldseweg(1) na de zwaarst belaste locatie in de meetcampagne. In Figuur 4.2 is te zien dat de concentraties bij de Beatrixsluis dezelfde schommelingen vertonen als de stadsachtergrond. De verhoging t.o.v. de stadsachtergond is gedurende de verschillende periodes vrijwel gelijk. De bijdrage van de scheepvaart aan de belasting op locatie 17 Beatrixsluis is gedurende het jaar vrijwel constant.

15 Pagina 14 van VERGELIJKING METINGEN VOORGAANDE JAREN In voorgaande jaren zijn metingen uitgevoerd op een aantal locaties langs de Batauweg (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9).Ook de stadsachtergrondconcentratie is sinds 2005 bepaald. Omdat de stadsachtergrond onder andere wordt beïnvloed door externe factoren, is de verhoging ten opzichte van de stadsachtergrond maatgevend voor de locale invloed. In tabel 5.1 zijn de resultaten van de metingen in 2005 tot en met 2012 samengevat. Tabel 5.1 Vergelijking metingen NO 2 -concentratie Batauweg 2005 tot en met 2012 in [ g/m 3 ] Kalenderjaar Batauweg Stadsachtergrond Verhoging t.o.v. achtergrond : * 9 8 8* 6 * het verschil is bepaald op basis van niet afgeronde gegevens en is daarom 8 µg/m 3. Uit de tabel blijkt dat de jaargemiddelde NO 2 -concentratie langs de Batauweg en de stadsachtergrond in 2012 gedaald zijn vergeleken met Daarnaast is te zien dat in 2006 tot en met 2011 de concentratie een waarde heeft gehad van 33 tot 34 g/m 3. In 2012 is de concentratie met 29 g/m 3 terug op het niveau van De verhoging van de NO 2 - concentratie aan de Batauweg t.o.v. de achtergrondconcentratie ligt tussen 2007 en 2011 rond de 8 á 9 µg/m 3. In 2012 is de verhoging afgenomen tot 6 µg/m 3. In voorgaande jaren zijn eveneens metingen uitgevoerd op een aantal locaties langs uitvalswegen in Nieuwegein. De locaties Zuidstedeweg (locatie 4), Zandveldseweg (1) (locatie 6), Graaf Florislaan (locatie 7), Hollandhaven (locatie 8) en Sluijterslaan (locatie 9) zijn in de jaren 2007 tot en met 2012 gelijk gebleven en daarom in de tijd te volgen. Tabel 5.2 Vergelijking metingen NO 2 -concentratie ontsluitingswegen locaties 4, 6, 7, 8 en 9 en stadsachtergrond voor 2007 tot en met 2012 in [ g/m 3 ] Kalenderjaar Zuidstedeweg Zandveldseweg Graaf Florislaan Hollandhaven Sluijterslaan Stadsachtergrond Uit de tabel blijkt dat in 2012, net als in 2011, op alle locaties de NO 2 concentratie lager is dan de plandrempel van 40 µg/m 3. Als we de resultaten van de onderzoeken vanaf 2007 naast elkaar leggen, dan is op iedere locatie tussen 2008 en 2012 een daling van de gemeten jaargemiddelde NO 2 - concentratie waar te nemen. De verhoging t.o.v. de stadsachtergrond is 1 tot 15 µg/m 3.

16 Pagina 15 van CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN De NO 2 -concentratie is in Nieuwegein op 15 locaties gemeten. De metingen zijn gedurende 2012 uitgevoerd in 13 perioden. De metingen zijn uitgevoerd met Palmes diffusiebuisjes. Uit de meetcampagne worden de volgende conclusies getrokken: 1. De plandrempel van 60 g/m 3 als jaargemiddelde, geldig tot 2015, is in 2012 op geen enkele locatie overschreden. 2. De gemeten jaargemiddelde concentraties voldoen op alle locaties aan de grenswaarde van 40 g/m 3 voor Op één locatie, 6 Zandveldseweg(1), is niet met 95% zekerheid aangetoond dat de jaargemiddelde concentratie voldoet aan deze grenswaarde. Dit meetpunt bevindt zich voor het geluidscherm. Achter het geluidscherm op dezelfde hoogte, locatie 14 Zandveldseweg (2), worden lagere concentraties gemeten en wordt wel voldaan aan de grenswaarde. 3. De gemeten jaargemiddelde stadsachtergrond concentratie bedraagt 23 g/m 3. De jaargemiddelde gemeten concentratie NO 2 bij de ontsluitingswegen van Nieuwegein varieert tussen 24 en 38 g/m 3. Langs de Batauweg is sprake van een gemiddelde waarde van 29 µg/m Het in 2012 toegevoegde meetpunt 18 Wijkerslootweg is met een jaargemiddelde waarde van 26 g/m 3 vergelijkbaar met andere ontsluitingswegen. 5. Het in 2012 toegevoegde meetpunt 17 Beatrixsluis is met een jaargemiddelde waarde van 35 g/m 3 op 6 Zandveldseweg(1) na de zwaarst belaste locatie. De concentraties vertonen dezelfde schommelingen als de stadsachtergrond. De bijdrage van de scheepvaart aan de belasting op locatie Beatrixsluis is gedurende het jaar vrijwel constant. 6. Uit vergelijking van de meetresultaten met voorgaande jaren blijkt dat de NO 2 - concentratie in de omgeving van de Batauweg in 2006 tot en met 2011 een waarde heeft gehad van 33 tot 34 g/m 3. In 2012 is de concentratie met 29 g/m 3 terug op het niveau van De extra belasting langs de Batauweg t.o.v. de stadsachtergrond is in 2012 met 6 g/m 3.lager dan de 8 á 9 g/m 3 tussen 2007 en Uit vergelijking met voorgaande jaren blijkt dat op de ontsluitingswegen, locaties 4, 6, 7, 8 en 9, tussen 2008 en 2012 een daling van de gemeten jaargemiddelde NO 2 concentratie is waar te nemen. De verhoging t.o.v. de stadsachtergrond is 1 tot 15 µg/m De gemeten concentraties laten schommelingen zien gedurende de 13 meetperiodes, zie Figuur 4.2. Deze schommelingen worden veroorzaakt door seizoens- en weersinvloeden. De schommelingen zijn bij alle locaties te zien. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze schommelingen locatie specifieke oorzaken hebben. 9. De meetfout van de in tweevoud uitgevoerde metingen is gemiddeld 2,7 %. De afwijking van de met Palmes diffusiebuisjes gemeten concentraties t.o.v. de

17 Pagina 16 van 19 referentiemethode is vastgesteld op <1 %. Er is geen reden af te wijken van de totale meetfout van 14,9% zoals door Buro Blauw vastgesteld voor de gehanteerde methode.

18 Pagina 17 van LITERATUURLIJST 1. Jansen, N.A.H., et al. Verkeersgerelateerde lucht-verontreinigingen gezondheid, een kennisoverzicht. s.l. : Institute for Risk Assesments Sciences, Universiteit van Utrecht, Bree, F.B.H. de. Meetonzekerheid NO2 Palmesbuisjes. Wageningen : Buro Blauw, LLI NO2-concentratie metingen Batauweg Nieuwegein Wageningen : Buro Blauw, BL Peters, J.W.M. Jaarrapportage NO2 metingen binnenstad Nieuwegein Wageningen : Buro Blauw, BL Jaarrapportage NO2 metingen binnenstad Nieuwegein Wageningen : Buro Blauw, BL Wijma, F.C. Jaarrapportage concentratie metingen stikstofdioxide Nieuwegein Wageningen : Buro Blauw, BL Kerkhof, C.I. van. Jaarrapportage concentratie metingen stikstofdioxide Nieuwegein Wageningen : Buro Blauw, BL Wijma, F.C. Jaarrapportage concentratie metingen stikstofdioxide Nieuwegein Wageningen : Buro Blauw, BL Kerkhof, C.I. van. Jaarrapportage concentratie metingen stikstofdioxide Nieuwegein Wageningen : Buro Blauw, BL

19 Pagina 18 van 19 BIJLAGEN Technisch document - BL V01 separaat geleverd

20 Pagina 19 van 19 VERANTWOORDING Rapporttitel Subtitel JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012 Metingen met diffusiebuis methode Rapportnummer BL V01 Deze versie vervangt eventueel eerder uitgebrachte versies in zijn geheel Trefwoorden Stikstofdioxide; Palmes diffusiebuis Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Willie van Dam Uitvoerders J.W. Winters, F.M. Wiegersma, S.M. Geersing-Moorhoff Auteur J.W. Winters Paraaf auteur Controleur J.W.M. Peters Paraaf controleur Datum

21 Nude DN Wageningen telefoon fax internet

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax (036) 5399920 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon

Nadere informatie

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Wat doen gemeenten en GGD Amsterdam op het gebied van luchtkwaliteit? De GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en het bestuur van Amsterdam

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Resultaten meten met diffusiebuisjes te Maastricht

Resultaten meten met diffusiebuisjes te Maastricht Resultaten meten met diffusiebuisjes te Maastricht NO 2 metingen door middel van diffusiebuisjes in Maastricht in de periode 2008-2009 en 2013-2014 November 2014 Projectcode P2014-0030 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Bijlage 1: NO2-concentratiemetingen Utrecht, verkennende metingen luchtkwaliteit (zonder analysecertificaten), Buro Blauw

Bijlage 1: NO2-concentratiemetingen Utrecht, verkennende metingen luchtkwaliteit (zonder analysecertificaten), Buro Blauw Inhoud Stop het schoonrekenen Bijlage 1: NO2-concentratiemetingen Utrecht, verkennende metingen luchtkwaliteit (zonder analysecertificaten), Buro Blauw Bijlage 2: Metingen vergeleken met berekeningen,

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Leiden Johan van der Burg datum: 3 december 2013 betreft: Luchtkwaliteit Greentower te Leiden project: 120728 INLEIDING Op de kantorenlocatie aan het Kanaalpark, ten oosten van

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling RIVM/DCMR, december 2013 Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Roetmemo Roetkaart december 2014

Roetmemo Roetkaart december 2014 Roetmemo Roetkaart december 2014 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Ontwikkelorganisatie/ sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Wiet Baggen Projectnaam Roetmemo - Roetkaart Datum 18

Nadere informatie

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Afdeling Milieu Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht in 2007 en 2008

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011 TNO-rapport TNO-060-UT-12-01634 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 11 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 TNO-rapport TNO 2013 R11473 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht Rapport Dossier 10550 Zaaknummer 0059215 Kenmerk 2009032454 / MOT Opsteller Mevrouw ing. J. van der Hout Datum 23 november 2009 Onderwerp Jaarrapportage Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Luchtverontreiniging Amsterdam 2013

Luchtverontreiniging Amsterdam 2013 GGD/LO 14-1127 Luchtverontreiniging Amsterdam 2013 Uitgave: Tekst: GGD Amsterdam Cluster leefomgeving afdeling luchtkwaliteit H.J.P. Helmink M.B.A. Dijkema M. Strak S.C. van der Zee In opdracht van de

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 memo aan: van: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 betreft: Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 INLEIDING In Gorssel (Gemeente Lochem) is aan de Molenweg het herstel van de heemtuin

Nadere informatie

Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit

Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit d.d. 22 december 2015 Initiatiefnemer Maatschap H. en E. Brink Halerweg 1 9433 TE ZWIGGELTE In lucht zitten, hoe schoon ook, altijd kleine, vaste en vloeibare

Nadere informatie

Luchtmetingen in Den Haag. Een evaluatie en vooruitblik

Luchtmetingen in Den Haag. Een evaluatie en vooruitblik Luchtmetingen in Den Haag Een evaluatie en vooruitblik Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 6 2 Meten en berekenen van luchtkwaliteit 7 3 Evaluatie van het NO 2 meetnet in Den Haag 14 4 Aanbevelingen luchtmetingen

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

AAS. Bestemmingsplan luchthaven Schiphol Onderbouwing aspect luchtkwaliteit

AAS. Bestemmingsplan luchthaven Schiphol Onderbouwing aspect luchtkwaliteit AAS Bestemmingsplan luchthaven Schiphol Onderbouwing aspect luchtkwaliteit AAS Bestemmingsplan luchthaven Schiphol Onderbouwing aspect luchtkwaliteit Datum 15 oktober 2010 Kenmerk LSH021/Anf/0165 Eerste

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten Joost Wesseling Inhoud: Doorsneden door de luchtkwaliteit Concentraties: de laatste decennia; EU normen; Nederland in de EU. Luchtkwaliteit en gezondheid.

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard Tebodin B.V. Mauritsstraat 76 5615 RZ Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com Regio Zuid: Maastricht Eindhoven Bergen op Zoom

Nadere informatie

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014 Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam Eerste kwartaal 2014 Colofon Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht HA 3591-1-RA Datum: 7 december 2009 Ref.: FK/TKe/KS/HA 3591-1-RA

Nadere informatie

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk Datum rapport: juni 2005 Projectnummer:

Nadere informatie

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao GGD/LO 14-1104 Meetresultaten luchtkwaliteit 2013 Curaçao Amsterdam, maart 2014 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: P.A. Burgos

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS

Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 51 Postbus 342 73 AH Apeldoorn TNO-rapport 27-A-R389/B

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie

097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM. Bestemmingsplan Buitengebied. Bijlage: rapport luchtkwaliteit

097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM. Bestemmingsplan Buitengebied. Bijlage: rapport luchtkwaliteit 097-001 ONTWERP GEMEENTE LEERDAM Bestemmingsplan Buitengebied Bijlage: rapport luchtkwaliteit Maart 2010 RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2006 BESLUIT LUCHTKWALITEIT VOOR DE GEMEENTE LEERDAM PROJECTCODE: LE.07.4501

Nadere informatie

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Luchtvervuiling in Nederland in kaart Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage 2013 Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage

Nadere informatie

Rijnmond, de slechtste lucht van Nederland?

Rijnmond, de slechtste lucht van Nederland? Rijnmond, de slechtste lucht van Nederland? Ontwikkelingen bij DCMR luchtkwaliteit meetnet; nu en in de toekomst. Peter van Breugel DCMR mei 30, 2013 2 Inhoud Introductie DCMR luchtkwaliteit meetnet De

Nadere informatie

Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort. November 2009 GGD Midden-Nederland

Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort. November 2009 GGD Midden-Nederland Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort November 2009 GGD Midden-Nederland Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum. RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess

Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum. RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum RIVM Briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Colofon RIVM 2011

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Hoofdrapport Milieudienst Zuidoost-Utrecht Oktober 2011 VIA1110.A003 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. Niessink akkoord INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

: A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex Bouthoorn (Royal HaskoningDHV) : Ramon Nieborg (Royal HaskoningDHV)

: A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex Bouthoorn (Royal HaskoningDHV) : Ramon Nieborg (Royal HaskoningDHV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft Ons kenmerk Datum : 3 april 2015 Classificatie : Openbaar : A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex

Nadere informatie

RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT

RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht Datum rapport : december 2008 Projectnummer: 61808767 Status

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10 Indicator 1 Lucht Gezonde lucht is uiteraard van levensbelang voor mens en dier en plant. Dus is ook luchtkwaliteit van belang voor een duurzame samenleving. De Europese Unie heeft normen vastgesteld voor

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Bestemmingsplan Noordgebouw Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Drs.

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VOORBURG E.O. TE VUGHT BEOORDELING LUCHTKWALITEIT

BESTEMMINGSPLAN VOORBURG E.O. TE VUGHT BEOORDELING LUCHTKWALITEIT BESTEMMINGSPLAN VOORBURG E.O. TE VUGHT BEOORDELING LUCHTKWALITEIT GEMEENTE VUGHT 20 september 2011 075678011:C - Definitief B01055.000482.0100 Bestemmingsplan Voorburg e.o. te Inhoud 1 Inleiding 2 2 Wettelijk

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, CONCEPT Regeling nibm 01022007rev Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van (...), nr. DJZ/(...), houdende regels omtrent de aanwijzing van categorieën van

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit Wijdemeren 2011

Rapport luchtkwaliteit Wijdemeren 2011 Rapport luchtkwaliteit Wijdemeren 2011 Datum: April 2012 Auteur: Janet Winkel Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Samenvatting In dit rapport wordt de stand van zaken weergegeven van de kwaliteit van de

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND IN 2010

VERSLAG OVER DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND IN 2010 VERSLAG OVER DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND IN 2010 OVEREENKOMSTIG DE EUROPESE RICHTLIJNEN 96/62/EG, 1999/30/EG, 2000/69/EG, 2002/3/EG, 2004/107/EG en 2008/50/EC Colof on Contactpersonen:

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER GEMEENTE EDE 21 januari 2009 B02013/CE9/011/000030 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel luchtkwaliteitonderzoek 3 1.3 Leeswijzer 3

Nadere informatie

TOETS WET LUCHTKWALITEIT KOMECO TE KETELHAVEN. Luchtkwaliteitsonderzoek

TOETS WET LUCHTKWALITEIT KOMECO TE KETELHAVEN. Luchtkwaliteitsonderzoek TOETS WET LUCHTKWALITEIT KOMECO TE KETELHAVEN Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: BL2013.6646.02-V02 TOETS WET LUCHTKWALITEIT KOMECO TE KETELHAVEN Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: BL2013.6646.02-V02

Nadere informatie

Project uitgevoerd door:

Project uitgevoerd door: Luchtkwaliteit op postcode, kan dat? Marga Jacobs, voorzitter Leefmilieu Project uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit van Utrecht Opdrachtgever: vereniging Leefmilieu Projectmedewerkster:

Nadere informatie

Monitoringsrapportage NSL Rijnmond 2010. Ag-punt: 3b

Monitoringsrapportage NSL Rijnmond 2010. Ag-punt: 3b Monitoringsrapportage NSL Rijnmond 2010 Ag-punt: 3b Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werkwijze monitoring NSL 4 2.1 Landelijk 4 2.2 Stadsregio/gemeente Rotterdam 5 3. IBM projecten en maatregelen 6 4. Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool Koumans & Partners vof Consultancy in de gebouwde omgeving Boompjesweg 12 6438 BN Oirsbeek tel. 046-4397700 fax 046-4397800 info@koumans-partners.nl Gemeente Maastricht Sector OntwikkelingsBedrijf Maastricht

Nadere informatie

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Luchtkwaliteitonderzoek DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht 20 april 2015 Kenmerk: z-2015-0000432517497

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.

Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF. Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306. Onderzoek naar luchtkwaliteit nabij de Utrechtseweg Gemeente Zeist DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht September 2013 kenmerk/zei1306.g101 opgesteld door beoordeeld door David van de Belt Ron Visser

Nadere informatie

De luchtkwaliteit om ons heen. Informatie over de kwaliteit van de lucht bij u in de buurt

De luchtkwaliteit om ons heen. Informatie over de kwaliteit van de lucht bij u in de buurt De luchtkwaliteit om ons heen Informatie over de kwaliteit van de lucht bij u in de buurt De luchtkwaliteit om ons heen Informatie over de kwaliteit van de lucht bij u in de buurt Inhoudsopgave 1. Onze

Nadere informatie

Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit

Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit Laagspanning en middenspanning (LS en MS) pag. Hoogspanning en extra hoogspanning (HS en EHS) pag. 6 Meetresultaten spanningskwaliteit LS 1 Gegevens meting

Nadere informatie

Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge

Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge pag. 1 van 21 RIVM rapport 680708003/2007 Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge 1 provincie Noord-Brabant Contact: Frits

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059 Betreft Notitie NIBM ten behoeve van park Aldenhof te Hoensbroek De gemeente Heerlen werkt aan een aantal projecten in Hoensbroek.

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit 15 oktober 2015 Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit Effecten op luchtkwaliteit Rapport ten behoeve het Verkeersbesluit

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al. Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Beoordeling luchtkwaliteit Fietsbrug Oog in Al Conform: Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Mobiliteit en Milieu (Expertise Milieu) Auteur Wiet Baggen Projectnaam

Nadere informatie

Onderzoek Luchtkwaliteit. Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren

Onderzoek Luchtkwaliteit. Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren Onderzoek Luchtkwaliteit Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren Opdrachtgever: Gemeente Haren Uitvoering: adviesbureau WMA Verantwoording Titel : Onderzoek Luchtkwaliteit ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein

Nadere informatie

Betere luchtkwaliteit. de Groene Loper

Betere luchtkwaliteit. de Groene Loper Betere luchtkwaliteit dankzij de Groene Loper Van stilstaan naar vooruitgaan Wat is dat, luchtkwaliteit? De realisatie van de Groene Loper voor A2 Maastricht is de oplossing voor de luchtkwaliteit in Maastricht

Nadere informatie

VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE GRONINGEN. RIVM Landelijk meetpunt luchtkwaliteit (LML 937) PM 10, NO 2

VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE GRONINGEN. RIVM Landelijk meetpunt luchtkwaliteit (LML 937) PM 10, NO 2 VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE GRONINGEN RIVM Landelijk meetpunt luchtkwaliteit (LML 937) PM 10, NO 2 Burgemeester en wethouders van Groningen 15 september 2009 1 VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE

Nadere informatie

INFO-AVOND 2 SEPT 2015

INFO-AVOND 2 SEPT 2015 INFO-AVOND 2 SEPT 2015 Samenstelling van de BG Opdracht en werkwijze van de BG Vervolgpresentaties De heer Vollenbroek (continu meting dioxines) De heer Swart (luchtkwaliteitsonderzoek) De adviezen van

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie Notitie Project Betreft Milieuonderzoeken luchtkwaliteit en wegverkeerslawaai Ons kenmerk V.2011.0947.00.N002 Versie 001 Datum 24 augustus 2011 Verwerkt door EBA MBR Contactpersoon ing. E.P.M. (Edwin)

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 1 PROGRAMMA AGENDA 2 Aanleiding studie Scope opgave 0+ maatregelen 2015 Proces met werkgroepen Toelichting 0+ maatregelen Varianten Onderzoeken Consequenties Conclusies

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 Luchtmeetnet IBP Hilversum

Jaarrapportage 2013 Luchtmeetnet IBP Hilversum Jaarrapportage 2013 Luchtmeetnet IBP Hilversum RIVM Briefrapport 2015-0086 G.C. Stefess Pagina 1 van 41 Colofon RIVM 2015 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding:

Nadere informatie

Uit: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4099, (AB 2015/10) Mr. J.A. Hagen

Uit: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4099, (AB 2015/10) Mr. J.A. Hagen Uit: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4099, (AB 2015/10) Mr. J.A. Hagen Wet milieurecht: art. 5.16, art. 5.16a; Besluit gevoelige bestemmingen: art. 2; Wet

Nadere informatie

Milieukundig Adviesbureau van der Linden

Milieukundig Adviesbureau van der Linden Milieukundig Adviesbureau van der Linden Valkenhof 33 4921 WD MADE Nederland Tel. 0162-687724 Fax 0162-681774 E-mail: vdlmilieu@hetnet.nl Project: Bedrijven en milieuzonering Plangebied Goirkekanaaldijk

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012 Rapport luchtkwaliteit HANOS vestiging en (Oriental) te Delft projectnummer 120874 Opdrachtgever: Heembouw bv Versienummer: 1.0 Datum: 25 oktober 2012 Auteur: de heer drs. ing. M.L.W. Andela Controle:

Nadere informatie

Conclusies. Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes. KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi.

Conclusies. Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes. KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi. Lotos-Euros v1.7: validatierapport voor 10 en bias-correctie Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi.nl Conclusies Bias-correctie:

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK STOFDEPOSITIE NOORDHOEK PAPENDRECHT. Samenvattend eindrapport

ONDERZOEK STOFDEPOSITIE NOORDHOEK PAPENDRECHT. Samenvattend eindrapport ONDERZOEK STOFDEPOSITIE NOORDHOEK PAPENDRECHT Samenvattend eindrapport Rapportnummer: BL2014.6430.01-V02 ONDERZOEK STOFDEPOSITIE NOORDHOEK PAPENDRECHT Samenvattend eindrapport Rapportnummer: BL2014.6430.01-V02

Nadere informatie

Hoe komen de annual air quality kaarten tot stand?

Hoe komen de annual air quality kaarten tot stand? Hoe komen de annual air quality kaarten tot stand? De annual air quality kaarten tonen het resultaat van een koppeling van twee gegevensbronnen: de interpolatie van luchtkwaliteitsmetingen (RIO-interpolatiemodel)

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Toelichting bestemmingsplan Miro Center Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Noord Esmarkerrondweg 421 en 431 projectnr. 184332 revisie 01 02 december 2009

Nadere informatie

Zware metalen en Hg. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de monsterneming van de totale emissie van

Zware metalen en Hg. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de monsterneming van de totale emissie van Code van goede meetpraktijk van de VKL Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet- en regelgeving, een concrete bijdrage

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek

Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek 17 februari 2010 Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek Verantwoording Titel Luchtkwaliteitonderzoek Wasserij Berendsen te Klarenbeek

Nadere informatie