de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g"

Transcriptie

1 spaar- en kredietcoöperatie de schakel Microfinanciering Microkredieten 2012 Ja a r ve r s l a g Annual Report

2 spa ar redietcoö p e ati er nk e - de schakel Microfinanciering Microkredieten

3 In h o u d s o p g a v e Table of contents Omschrijving Description Pag. Bestuur en personeel Organisatiestructuur Missie, visie en waarden 5 jaren KC De Schakel in cijfers Verslag van het bestuur Board of Directors and Staff Organization chart Mission, vision and values 5 years De Schakel CU in numbers Report of the Board of Directors Verslag van directie Management report - Algemene beschouwing - General overview - Interne ontwikkelingen - Internal developments - Toevertrouwde middelen - Entrusted funds - Kredietverlening - Lending - Resultaat - Result - Dankbetuiging - Expression of thanks Verslag van de kommissie van toezicht Accountantsverklaring Jaarrekening Foto s Bijlage Report of the Supervisory Committee Independant Auditor s report Financial statements Photo s Enclosure Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht Jaarverslag

4 Be s t u u r, k o m m i s s i e s, directie e n p e r s o n e e l Board of Directors, Committees, Management and Staff Bestuur / Board of Directors Reginald Tjon A Kon Voorzitter / Chairman Urmy Perri-Oliviera Ondervoorzitter / Vice Chairperson drs. R. Mohamatsaid Penningmeester / Treasurer mr. J. Dipokromo-Foort Secretaris / Secretary drs. R. William-Elmont Kommissie van Toezicht / Supervisory Committee Krediet Kommissie / Credit Committee Margo Grep Voorzitter / Chairperson Margo Martens Wensley Lautan Orlando Ost Voorzitter / Chairman Lucile Struiken Esmee Loswijk Directie, staf & overige medewerkers / Management & Staff André Misiekaba Sr. Directeur / Managing Director Olson Morrison BSc Financieel / Finance Manager Reginald Fransberg MBA Commercieel /Commercial Manager Angela Griffith-Sabajo Audrey Doornkamp Dwight Wandi BSc Judith Faerber-Hughes Njoek-Ling Slagveer-Hieuw-Kin-Koen Priya Jagesser-Kienno Saskia Kontino Soekartini Sontomedjo-Ardjosentono Xiomara Braam-Veldhuizen 2 Jaarverslag 2012 Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht

5 Or g a n i s a t i e s t r u c t u u r Organization chart General Meeting Supervisory Committee Margo Grep Margo Martens Wensley Lautan Board of Directors Reginald Tjon A Kon Urmy Perri-Oliviera Remi Mohamatsaid MSc Joyce Dipokromo-Foort LLM Rachel William-Elmont MSc Credit Committee Orlando Ost Lucile Struiken Esmee Loswijk Managing Director André Misiekaba Sr. Internal Audit Xiomara Braam-Veldhuizen Management Assistant Njoek-Ling Slagveer-Hieuw-Kin-Koen Commercial Affairs Reginald Fransberg MBA Finance & Administration Olson Morrison BSc Back Office Back Office Membership & Services Savings & Investments Loans & Insurances Cash Desk Accounting Cash Management & Reporting Not for Profit, not for Charity but for Service Jaarverslag

6 Missie, visie en waarden Mission, vision and values E EN WAARDE I S I V, E I S S N MI Missie: redietcoö k n p e Visie: Wij zijn dé creatieve instelling met een sociaal gezicht die graag samen met u optrekt bij het inspelen op uw behoeften en verlangens op financieel gebied. spa ar e ati er Wij zijn voor onze leden en cliënten de primaire financiële instelling die proactief inspeelt op de financiële behoeften van de doelgroepen en deze actief begeleidt bij alle financiële transacties. Wij zijn binnen de microfinanciering in Suriname een preferred supplier van financiële diensten aan micro-ondernemers in alle sectoren van onze economie. Waarden: De KCDS organisatie neemt bij al hetgeen zij doet de volgende waarden in acht: Integriteit Open en eerlijk zijn en zich uitspreken voor de waarheid. Doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen! de schakel Klantgerichtheid Voor het voortbestaan van onze organisatie zijn wij afhankelijk van onze leden; dit brengen wij tot uitdrukking in alle aspecten van onze dienstverlening. Flexibiliteit Binnen de mogelijkheden van onze organisatie passen wij ons aan de veranderende omstandigheden om blijvend in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van onze doelgroepen. Microfinanciering Passie en proactiviteit Vanuit een positieve houding alle taken met energie en enthousiasme aanpakken waarbij successen worden erkend en gedeeld. Microkredieten Enthousiasme voor verandering Innovatief en creatief zijn in alles wat wordt ondernomen en daarbij bewust uitdragen van een ondernemersgeest. Uitbouw partnership relaties Blijvend investeren in de verdieping van de relatie met de partners. Continue educatie Stimuleren en belonen van continue educatie om als dienstverleners tot steeds betere resultaten te komen. spa ar redietcoö p e ati er nk -e de schakel Microfinanciering Microkredieten 4 Jaarverslag 2012 Acceptatie van het unieke in elkaar Binnen het raamwerk van KCDS accepteren en waarderen van het unieke in een ieder waar wij mee in contact staan. Sociale verantwoordelijkheid Onze betrokkenheid bij het welzijn van mens en maatschappij uitdragen in al hetgeen wij ondernemen. Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht Mensen helpen mensen

7 5 Jaren kc De Schakel 5 Ye a r s De Sc h a k e l c u Omschrijving Description BALANS BALANCE SHEETS Bedragen / Amounts in SRD Activa Assets Liquide middelen Cash 1,148, , , , ,650 Leningen u/g. Loans o/s. 4,738,316 5,110,903 4,612,533 4,101,550 3,093,741 Beleggingen Investments 1,638,634 1,616, , , ,319 Vaste activa Fixed assets 1,006, , , , ,236 Overige activa Other assets 36,472 81,686 27,651 25,425 21,735 Totaal activa Total assets 8,567,915 8,235,741 6,932,623 5,109,597 4,263,681 Passiva Liabilities Spaargelden Savings 6,515,215 6,044,206 5,257,661 4,499,725 3,707,813 Lening o/g. Loan 664, , , Voorzieningen Provisions 247, , , , ,526 Vermogen en kapitaal Equity & capital 816, , , , ,530 Overige passiva Other liabilities 324, , , , ,812 Totaal passiva Total liabilities 8,567,915 8,235,741 6,932,623 5,109,597 4,263,681 Wisselkoers USD/SRD Exchange rates USD/SRD 3, Wisselkoers EUR/SRD Exchange rates EUR/SRD 4, RESULTATENREKENING INCOME STATEMENT Bedragen / Amounts in SRD Baten Income Interestbaten Interest income 774, , , , ,455 Interestlasten Interest expenses 223, , , , ,591 Netto interestbaten Net interest income 550, , , , ,864 Overige baten Other income 265, , ,983 94,408 82,282 Netto baten Net income 816, , , , ,146 Lasten expenditure Personeelskosten Personnel expenses 359, , , , ,361 Overige lasten Other expenses 571, , , , ,146 Totaal lasten Total expenditure 931, , , , ,507 Resultaat voor belasting Pre-tax result -115,545 52,247 46,595 35,269 45,639 Inkomstenbelasting Income tax - 18,809 16,774 12,697 16,430 Netto resultaat Net result -115,545 33,438 29,821 22,572 29,209 KREDIETVERLENING LOANS Bedragen / Amounts in SRD Bedrijfs(Micro)kredieten Business loans / Micro credits 620, , , , ,760 Woning en percelen Housing and land 924, ,860 1,005,125 1,680, ,334 Overigen Miscellaneous 1,837,050 1,616,785 1,255,011 1,641, ,080 Totaal Total 3,381,735 3,066,790 2,815,016 3,487,332 2,040,278 OVERIGE CIJFERS OTHER NUMBERS Aantal leden Number of members 7,258 6,892 6,555 6,276 5,918 - mannen - men 45% 46% 46% 46% 46% - vrouwen - women 54% 53% 53% 53% 53% - overigen - others 1% 1% 1% 1% 1% Overige rekeningen Other accounts ,453 1,424 Aantal werknemers Number of employees Uitzendkrachten e.a. Contractors a.o Loan Officers Number of Loan Officers Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht Jaarverslag

8 Verslag van het bestuur Report of the board of directors Bestuur Het bestuur ontleent haar bevoegdheid aan artikel 19 van de statuten en oefent alle bevoegdheden uit die niet aan andere organen zijn voorbehouden. Het toezien op de naleving van wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de kredietcoöperatie en de statuten behoort tot de taak van het bestuur dat ook verantwoordelijk is voor het doen ontwikkelen, vaststellen, vastleggen en uitvoeren van op groei gerichte plannen. Board of Directors The Board of Directors derives its authority from article 19 of the Articles of Association and exercises all powers except those reserved for other statutory bodies. The supervision on the compliance with legal stipulations that apply to the credit union and the articles of association belongs to the task of the Board which is also responsible for the development, establishment, and execution of plans aimed on growth. Het bestuur v.l.n.r. / The Board of Directors from left to right: drs. Remi S. Mohamatsaid (penningmeester / treasurer), drs. R. Brigitte William-Elmont (secretaris / secretary), Urmy H. Perri-Oliviera (ondervoorzitter / vice-chairperson), mr. Joyce M. Dipokromo-Foort (lid / member) & Reginald F. Tjon A Kon (voorzitter / chairman). 6 Jaarverslag 2012 Mensen helpen mensen

9 Verslag van het bestuur Report of the board of directors Aan de algemene ledenvergadering Algemeen Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 20 van de statuten hebben wij de eer u ter zake het door ons gedurende het boekjaar 2012 gevoerde beheer en beleid van de Spaar- en Kredietcooperatie De Schakel g.a. (KCDS) het volgende te rapporteren. Het bestuur van KCDS telt 5 leden en staat onder voorzitterschap van de heer Reginald Tjon A Kon. Het dagelijks bestuur van de organisatie wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. In de loop van het jaar vond een reshuffling plaats waarbij Joyce Dipokromo-Foort, secretaris, uit het dagelijks bestuur trad. Haar plaats in dit orgaan werd ingenomen door R. Brigitte William-Elmont. Mevrouw Dipokromo-Foort vervult vanaf toen de functie van lid van het algemeen bestuur. Het bestuur is in dit verslagjaar twaalf (12) keren in reguliere vergadering (ABV) bijeen geweest en heeft buiten de ABV zowel onderling alsmede met de directie en anderen werkbesprekingen gevoerd over specifieke zaken. De ABV s worden ambtshalve door de directie en op uitnodiging door stafleden bijgewoond. De leden van de kommissie van toezicht (KvT) en de kredietkommissie (KK) nemen ook deel aan de ABV s. Besluiten worden echter door het bestuur genomen. De zittingsperioden van voorzitter Tjon A Kon en penningmeester Remi Mohamatsaid lopen af in De heren zijn employés van een andere kredietinstelling en als gevolg hiervan en met het oog op de naleving van de bepalingen van de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2011, kunnen deze bestuurders zich niet herkiesbaar stellen. De directeur, bijgestaan door zijn staf en medewerkers, is onder supervisie van het bestuur belast met de voorbereiding en uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. In deze hoedanigheid zorgt de directeur voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden w.o. de dienstverlening aan interne en externe cliënten, berichtgeving en voorlichting, de administratie en het beheer van bedrijfsmiddelen en fondsen alsook de organisatie van vergaderingen en andere bijeenkomsten. Ook dit jaar verliep de onderlinge communicatie en To the Annual General Meeting General In accordance with the provisions of article 20 of the Articles of Association, we are privileged to inform you of the policy and the management of the Spaaren Kredietcooperatie De Schakel g.a. 1 (KCDS) as pursued by us during the fiscal year The Board of KCDS consists of 5 members and is chaired by Reginald Tjon A Kon. The Executive Committee consists of the chairperson, the treasurer and the secretary. An interim reshuffling resulted in Mrs. Dipokromo-Foort stepping down from the Executive Committee, where she had held the position of secretary, for a position in the General Board. The vacancy in the Executive Committee resulting from the foregoing was filled by Mrs. William-Elmont, until then a member of the General Board. The Board in 2012 convened twelve regular meetings. Apart from these meetings the General Board also met with the management and others to discuss progress and other specific issues. The General Board Meetings are officially attended by the Managing Director and by invitation by members of the staff. The members of the Supervisory Committee and the Credit Committee take part in these meetings also. Decisions, however, are taken by the Board. Chairman Tjon A Kon and Treasurer Mohamatsaid are due to retire in They are both employed by another financial institution which, according to the stipulations of the Banking Supervision Act 2011, disqualifies them to stand up for re-election. The Managing Director, under supervision of the Board and supported by his staff, is charged with the preparation and execution of the policy as set out by the Board. In this capacity, the Managing Director sees to the execution of the daily operations, among which, the service to internal and external clients, communications and public relations, the administration and the management of company assets and funds, and also the organization of meetings and other gatherings. Communication and cooperation, like before, flourished well this year also. Management was given every room, and insofar necessary, the full support to pursue its tasks. 1 Limited liability Not for Profit, not for Charity but for Service Jaarverslag

10 Verslag van het bestuur Report of the board of directors samenwerking goed. De directie kreeg alle ruimte en waar nodig de volle ondersteuning om haar taken uit te voeren. Ondervoorzitter Urmy Perri-Oliviera is op voordracht van het bestuur en in overleg met de andere deelnemende financiële instellingen in de LISP programma s, benoemd tot lid van het bestuur van de Stichting Low-Income Shelter Programme (LISP). Directeur André Misiekaba Sr. is bestuurslid van de Caribische Microfinanciering Alliantie (CMFA). Hij is namens KCDS ook lid van het National Steering Committee (NSC) van de GEF Small Grants Programme (SGP). De ondervoorzitter is tevens plaatsvervangend lid van de NSC. Het plaatsvervangend lidmaatschap van de directeur in het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken eindigde bij de laatst gehouden verkiezingen van leden van de Kamer. Planning De basis van het gevoerde beheer en beleid is vastgelegd in het Strategisch Plan Dit plan is na intensief overleg met relevante organen en functionarissen begin 2011 aangenomen. Dit strategisch document omvat doelstellingen en strategieën die betrekking hebben op: Commercie, Organisatie, en Groei. Het middle management is uitgebreid met een commercieel manager. De commercieel manager is mede belast met het plannen, uitwerken en uitvoeren van de dienstverlening en andere op groei gerichte commerciële activiteiten. Following the recommendation of the Board and consultation of the other participating financial institutions Mrs. Perri-Olivieira, Deputy-Chairperson, was appointed board member of the Low-Income Shelter Programme (LISP) Foundation. Managing Director André Misiekaba is a member of the Board of the Caribbean Microfinance Alliance (CMFA). He also represents KCDS in the National Steering Committee (NSC) of the GEF Small Grants Programme. The Vice- Chairperson also participates in the National Steering Committee (NSC), be it as a substitute member. The substitute membership of the Managing Director in the Board of the Chamber of Commerce and Industries expired at the last held elections. Planning The basis for the pursued management and policy is established in the Strategic Plan which was approved early 2011 after intensive consultation of relevant bodies and officials. The plan consists of objectives and strategies relating to: commerce, internal organisation, and growth. Middle management has been strengthened with the appointment of a commercial manager. The commercial manager is also charged with planning, development and execution of the service and other growth-related commercial activities. Kredietkommissie De werkzaamheden van de kredietkommissie, welke een werkarm is van het bestuur, bestaan hoofdzakelijk uit het beoordelen van leningaanvragen. De kommissie komt wekelijks bijeen. Op de foto v.l.n.r.: Lucille Struiken, Orlando Ost (voorzitter) en Esmee Loswijk. Credit Committee The activities of the Credit Committee, another working arm of the Board, consist mainly of the evaluation of loan applications. The Committee meets once a week. From left to right on the picture: Lucille Struiken, Orlando Ost (Chairman) en Esmee Loswijk. Kredietverlening De leden van de kredietkommissie (KK) worden door het bestuur benoemd en ontslagen. Het orgaan, een werkarm van het bestuur, telt 3 leden. De heer Orlando Ost geeft Lending The members of the Credit Committee are appointed and dismissed by the Board. This supporting body of the Board comprises 3 members. The Credit Committee is 8 Jaarverslag 2012 Mensen helpen mensen

11 Verslag van het bestuur Report of the board of directors leiding aan de KK die verder bestaat uit Lucille Struiken en Esmee Loswijk. Laatstgenoemde heeft tijdens de schoolvakantie ruim 2 (twee) weken vrijwillig op het kantoor gewerkt met het doel de structuur inclusief de administratieve organisatie van KCDS beter te leren kennen. De KK is hoofdzakelijk belast met de beoordeling van krediet- c.q. leningsaanvragen en komt hiervoor wekelijks bijeen. De behandeling en goedkeuring van leningsaanvragen, waartoe ook de Loan Officers, de commercieel manager en de directeur bevoegd zijn binnen de voor hen gestelde grenzen, heeft een vlot verloop gehad. Zie onderstaande grafiek en tabel voor meer informatie. chaired by Orlando Ost and includes furthermore Lucille Struiken and Esmee Loswijk. The latter voluntarily spent two weeks of her teacher s leave at the office to become better acquainted with the structure and the administrative organization of KCDS. The Credit Committee is mainly charged with the assessment of loan applications for which it meets weekly. The processing and approval of loan applications, to which also the Loan Officers, the Commercial Manager and the Managing Director are authorized, had a smooth course. The following table provides more information on this subject. Goedgekeurde leningen / Loan approval 2012 Microkredieten Woning/percelen Huisraad 2011 Vervoermiddelen Overigen ,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 4,000 (x SRD 1,000) Er zijn in dit verslagjaar 627 leningen t.w.v. SRD goedgekeurd. Hiervan was 18% bestemd voor zakelijke- en microkredieten, 27% voor woningbouw en percelen, 20% voor huisraad en vervoersmiddelen en 35% voor overige doeleinden. In vergelijking met het vorig jaar zijn er in deze verslagperiode 126 leningen minder goedgekeurd terwijl het bedrag van de goedgekeurde leningen SRD oftewel 10% meer beloopt dan in Approved loans in fiscal year 2012 totalled 627 amounting to SRD 3,381,735 of which 18% was intended for business- and micro credits, 27% for housing and property, 20% for household items and transportation and 35% for miscellaneous purposes. In comparison with last year 126 loans less were approved while the total amount of the approved loans increased with SRD 315,000 or 10%. Tabel 1 - Goedgekeurde leningen / Loan approval Omschrijving Description Aantal/Number SRD % Aantal/Number SRD % Micro/zakelijke kredieten Micro/business credits ,210 18% ,145 23% Woning en percelen Housing and land ,475 27% ,860 24% Huisraad Household items ,100 9% ,150 7% Vervoermiddelen Transportation ,550 11% ,410 8% Overigen Miscellaneous 168 1,162,400 35% 200 1,147,225 38% Totaal Total 627 3,381, % 753 3,066, % Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht Jaarverslag

12 Verslag van het bestuur Report of the board of directors Jaarrekening Wij hebben hierbij ook de eer u de jaarrekening 2012 aan te bieden. Conform onze regels is de jaarrekening onderworpen aan interne controle uitgevoerd door de kommissie van toezicht en onderzoek van een externe accountant die hiervoor een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. Voor de rente-uitkering aan de leden/cliënten is SRD gereserveerd. Dit bedrag is reeds verwerkt in de resultatenrekening. Het verslagjaar wordt afgesloten met een negatief resultaat groot SRD Dit resultaat is te herleiden tot de verliezen van het microkrediet regime en de diefstal door middel van inbraak in het weekend van 25 op 28 mei Het verlies is ten laste van de algemene reserve geboekt. Er zijn voorzieningen getroffen om herhaling van deze calamiteit te voorkomen. Wij vragen u hierna de jaarrekening 2012 zoals die aan u is voorgelegd goed te keuren en daarmede het bestuur en haar werkarmen décharge te verlenen voor het in 2012 gevoerde beheer en beleid. Dankbetuiging Wij danken een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de bestendiging en groei van de organisatie en zijn ervan overtuigd dat met vereende krachten wij de tegenslag van 2012 zullen overleven en ons zullen herstellen in de periode die voor ons ligt. Financial Statements We also take this opportunity to inform you of the annual accounts 2012 consisting of the balance sheet per 31 December 2012, the statement of income and expenses over 2012, and the notes to these statements. In compliance with our regulations, the annual accounts were subjected to an internal audit conducted by the Supervisory Committee and an examination by an external auditor who rendered an approving audit certificate. An amount of SRD 205,378 has been reserved for interest payments to members and clients. This amount has already been processed in the statement of income and expenditures. The fiscal year is being closed with a negative result amounting to SRD 115,545. This negative result must be attributed to the losses on micro credits and the burglary in the weekend of May The negative result has been charged to the general reserve. Measures have been taken to avoid future burglaries. We furthermore request that you adopt the annual accounts 2012 as presented to you and in so doing discharge the Board and its statutory bodies for the management and policy conducted in the fiscal year We express our appreciation and gratitude to anyone who, in whichever way, has contributed to the continuation and growth of the organization and we are convinced that with combined efforts we shall overcome the setback of 2012 and restore ourselves in the period lying ahead of us. 12 mei 2013 / May 12, 2013 Het Bestuur / The Board of Directors: Reginald F. Tjon A Kon, Voorzitter / Chairman Urmy H. Perri-Oliviera Remi S. Mohamatsaid MSc Brigitte R. William-Elmont MSc Joyce M. Dipokromo-Foort LLM 10 Jaarverslag 2012 Mensen helpen mensen

13 Verslag van de directie Management report Directie De directie is de beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende werkarm van het bestuur en is belast met de dagelijkse leiding van het werk van de kredietcoöperatie en de dienstverlening aan de lid-eigenaars en cliënten. Management The Management is the policy preparing and policy executing working arm of the Board and is charged with the day-to-day leadership of the activities of the credit union and the service to the member-owners and clients. André Misiekaba Sr., algemeen directeur / Managing Director Not for Profit, not for Charity but for Service Jaarverslag

14 Verslag van de directie Management report Algemene beschouwing Internationale ontwikkelingen De wereldeconomie is bezig aan een gestage metamorfose. Opkomende economieën zoals China, India en Brazilië nemen een steeds groter deel van de wereldhandel voor hun rekening. China is sinds kort de tweede economie van de wereld. Deze ontwikkeling, die al een tijd aan de gang is, is feitelijk het wegwerken van een achterstand. De opkomende economieën groeien langzaam toe naar het BBP per hoofd van de ontwikkelde economieën. Tijdens de crisis zijn de economieën van de rijke landen gekrompen, terwijl de opkomende economieën zijn doorgegroeid. Ook in 2012 is de groei in de opkomende economieën aanzienlijk gestegen terwijl de rijke landen nog steeds kampen met de gevolgen van de kredietcrisis en schuldproblemen. De economische crisis in Amerika en Europa heeft ook in 2012 het nieuws beheerst. Het grootste risico was dat er momenten waren waarbij Europa de crisis onhandig aanpakte. Volgens sommige analisten deed Europa net genoeg om een financiële catastrofe te vermijden maar niet genoeg om de onderliggende problemen op te lossen. Fundamentele oplossingen zitten in het verder centraliseren van economisch beleid. Daarover wordt binnen Europa verschillend gedacht. Een aantal regeringen heeft gekozen voor excessieve korte termijn bezuinigingen. Sommige van deze landen in de periferie van de Eurozone hadden geen keus. Anderen, zoals Nederland en Duitsland, geloofden in strakke fiscale discipline. Voor de zwakste landen van de Eurozone was het erop of eronder. Griekenland, Spanje en Italië hadden het heel moeilijk het afgelopen jaar om hun economie op orde te krijgen. Aan de grenzen van West-Europa brokkelde de aantrekkingskracht af. Bewondering heeft hier plaats gemaakt voor teleurstelling in de Europese Unie en de NAVO. Amerika had gezien het begrotingstekort ook weinig alternatieven dan te bezuinigen. Belangrijk was dat de Europese Centrale Bank de rentetarieven tot bij nul had verlaagd zodat het bedrijfsleven wat ruimte kreeg. Opkomende economieën zoals China hebben ook niet grif de helpende hand aangeboden. China heeft nog steeds te maken met dalende groeicijfers en heeft daardoor juist last van de stagnerende economische groei in het westen. De negatieve economische groei in vrijwel alle Europese landen lijkt zich wat de Verenigde Staten van Amerika General overview International developments The world economy is going through a steady metamorphosis. Emerging economies like China, India and Brazil are constantly taking a larger part of the world trade for their account. China has recently become the second largest economy in the world. This development, which has been going on for some time, is in fact the elimination of a backlog. The emerging economies are slowly growing to the GNP per capita of the developed economies. While the economies of the rich countries shrunk during the crisis, the emerging economies managed to expand. In 2012 also the growth in the emerging economies rose considerably while the rich countries still have to cope with the consequences of the credit crisis and the debt problems. The economic crisis in the United States of America and Europe in 2012 also dominated the news. The major risk was that there were times when Europe addressed the crisis rather awkwardly. According to some analysts Europe did just enough to avoid a financial catastrophe, yet not enough to solve the underlying problems. Fundamental solutions are bedded in continued centralization of economic policy. The feelings within Europe on this issue are mixed however. A number of governments has chosen for excessive short term cut backs. Some of these countries in the periphery of the Euro zone had no choice. Others, like Holland and Germany, believed in strong fiscal discipline. For the weakest countries of the Euro zone it was make or break. Greece, Spain and Italy in 2012 had to face many hardships in order to get their economies back on the rails. At the borders of Western-Europe the attraction of the European Union crumbled. Admiration has made way for disappointment in the European Union and NATO. The United States of America, given its budget deficit, also had few alternatives but to economize. The policy of the European Central Bank to drop interest rates to almost zero was very significant as it gave the industry some room. However, emerging economies like China choose not to offer a helping hand. China still has to cope with declining growth figures and, on the contrary, is therefore hindered by the stagnating economic growth in the west. The negative economic growth in practically all European 12 Jaarverslag 2012 Not for Profit, not for Charity but for Service

15 Verslag van de directie Management report betreft te stabiliseren rond de twee procent, hetgeen te laag is gezien de enorme schuldenlast van dit land. Analisten verwachten dat goud wederom een veilige haven gaat blijken. De groei van de Westerse grootmachten heeft gevolgen voor de opkomende economieën. Afgezien van Rusland treden er groeivertragingen op in de andere BRIC 1 landen. De impact van de groeivertraging zal resulteren in een toename in de strijd naar kapitaal op de internationale kapitaalmarkt. Inmiddels blijft het economisch uitzicht in de Eurolanden slecht. Mede als gevolg van het schuldenprobleem van Griekenland, dat heel Europa in z n greep heeft, neemt de waarde van de euro af. Importeren uit Europa is hierdoor goedkoper geworden maar daar tegenover staat dat economieën als de Surinaamse minder ontvangen voor hun exporten naar dit continent. In het geval van Brazilië is, hoewel er een zekere groei werd gerealiseerd, het BBP in 2011 sterk gedaald t.o.v De groei resulteerde in oplopende inflatiecijfers in 2011 waardoor de regering genoodzaakt was extra aandacht te besteden aan inflatiebestrijding. Met het oog op kentering van het getij wordt het accent nu weer gelegd op verdere economische groei. Gelet op wat Brazilië heeft ervaren is het duidelijk wat de impact kan zijn op de verdiencapaciteit van Suriname dat eveneens in grote mate afhankelijk is van inkomsten uit een klein segment van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Het is daarom essentieel voor Suriname dat er beleid wordt gemaakt om ook de duurzame sectoren te ontwikkelen. Verder vormen een gezonde overheidsadministratie en financieel beheer een belangrijke basis voor het aantrekken van kapitaal voor de financiering van de op economische groei gerichte activiteiten. Op wereldschaal heeft de grootste economische groei plaatsgevonden in Azië; met uitzondering van Japan. Het liberaal kapitalisme heeft in het verslagjaar verder aan gezag ingeboet nu de westerse wereld haar eigen economische crisis met weinig voortvarendheid heeft kunnen aanpakken. Het Chinese politieke systeem met één partij waarbij belangrijke maatschappelijke en economische beslissingen snel genomen kunnen worden heeft echter aan gezag gewonnen. Tegelijkertijd lagen ook de autocratische regimes in de Arabische wereld en Rusland onder vuur en daarmee de gedachte countries seems, where this regards the United States of America, to stabilize around two percent, which is too low taken into account the huge burden of debt of this country. Analysts expect that gold will once again turn out to be a safe haven. The growth of the western superpowers harbors consequences for the emerging economies. Apart from Russia growth recessions appear in the other BRIC 2 countries. The impact of the growth recessions will result in an increase in the fight for capital on the international capital market. In the meantime, the economic outlook in the Eurocountries remains poor. Partly due to the debt problem of Greece, that keeps the whole of Europe in its grip, the value of the Euro has been declining. Importing from Europe has consequently become cheaper while at the other end economies like the Surinamese receive less for their exports to this continent. Although a certain growth has been realized, GNP in Brazil in 2011 dropped considerably compared to The growth in 2011 resulted in sloping inflation figures as a result of which the government was forced to pay extra attention to inflation combating. With a view to turning the tide the emphasis is again being placed on further economic growth. Taking the Brazilian experience into consideration it should be clear what the impact could be on the earning capacity of Suriname which, to a great extent, is also dependent of income from a small segment of the available natural resources. It is therefore essential for Suriname to implement policy in order to develop the sustainable sectors also. A sound government administration and financial management will furthermore form a solid basis to attract capital for the financing of activities related to economic growth. On a world scale, the largest economic growth happened in Asia, be it with the exception of Japan. Liberal capitalism in the year under review lost more of its authority as the western world proved to lack the capacity to deal with its own economic crisis with more drive. The Chinese one-party political system, however, in which major social and economic decisions can be taken quickly, gained more authority. The autocratic regimes in the Arab World and in Russia simultaneously found themselves under fire and with that the thought that some nations have no desire for democracy. These developments have caused that the controversy with 1 Brazilië, Rusland, India en China 2 Brazil, Russia, India and China Mensen helpen mensen Jaarverslag

16 Verslag van de directie Management report dat sommige volkeren geen democratie willen. Deze ontwikkelingen hebben gemaakt dat de strijd over de ideale organisatie van economie en samenleving ook weer aan de orde was het afgelopen jaar. In Latijns-Amerika is de economische groei, hoewel enigszins afgezwakt, toch doorgezet. Opvallend was de ontwikkeling van Brazilië. Daar werden het minimumloon en de staatspensioenen met maar liefst 14% verhoogd. Brazilië manifesteert zich steeds meer als een nieuw centrum van economische en sociale ontwikkeling. Zo zijn de levensstandaard en de inkomensverdeling verbeterd door een beleid gericht op versterking van de positie van de armen. Azië heeft zich het afgelopen jaar dus opnieuw relatief versterkt ten opzichte van de westerse economieën. Een bedreiging voor de opkomende economie was echter de aanhoudende economische crisis in het westen. Daarnaast was het belangrijk dat de groeilanden een stap maakten naar verhoging van hun productiviteit per persoon in plaats van te profiteren van hun lage lonen. In Thailand leek de nieuwe president, mevrouw Yingluck, door een gematigde en verzoenende koers stabiliteit terug te brengen na een roerige politieke periode. China had in 2012 een vervanging van zowel de president als de premier tijdens het achttiende partijcongres in oktober. Voor de Arabische lente was 2012 een doorslaggevend jaar. De lente zette zich voort maar langs verschillende wegen. Nationale ontwikkelingen In de nasleep van het devaluatieproces in januari 2011 en de gelijktijdige verhoging van de belastingen, is de fiscale balans verschoven van een tekort van 3% van het BBP in 2010 naar een overschot van 1% eind Het saldo van de betalingen is ook aanzienlijk gedaald met het gevolg dat de reserves tot bijna USD 1 miljard zijn gestegen per eind Met een nog strakker gevoerd monetair beleid is de 12-maands inflatie gedaald naar 3.6% in mei 2012, van een piek van meer dan 22% in april Volgens de Centrale Bank van Suriname kan 2012 in vele opzichten het jaar van zichtbaarheid worden genoemd. Suriname is beslist veel zichtbaarder geworden voor de regionale en internationale gemeenschap. Niet alleen vielen onze economische prestaties op, maar ook kreeg het gevoerde beleid van de regering bijval. Terwijl vele landen nog met crises kampen, groeide de Surinaamse economie met 4.5 regard to the ideal organization of the economy and the society in 2012 also was again under discussion. Economic growth in Latin America, although somewhat weakened, still managed to continue. The development in Brazil was remarkable. Minimum wages and state pensions were increased by no less than 14%. Brazil is continuously manifesting itself as a new centre of economic and social development. In this regard, the standard of living and the distribution of incomes improved by means of a policy aimed at strengthening the position of the poor. Asia in 2012 has again relatively improved itself compared with the western economies. A threat for the emerging economy, however, was the continuing economic crisis in the west. In addition, it was important for the growth-countries to take a step to increasing their per capita productivity instead of profiting from their low wages. In Thailand the new president, Mrs. Yingluck, by pursuing a moderate and reconciling course, seemed to bring back stability after a turbulent political period. The 18 th party congress in October 2012 resulted in China getting a new president as well as a new prime minister. Fiscal 2012 was decisive for the Arab Spring. The spring continued, however, along different avenues. National developments In the aftermath of the devaluation process in 2011 and the simultaneous tax increase, the fiscal balance shifted from a deficit of 3% of the GNP in 2010 to a surplus of 1% at the end of The balance of payments also dropped considerably resulting in the reserves increasing to almost USD 1 billion at the end of Together with a tightly executed monetary policy the 12-months inflation dropped from a peak of more than 22% in April 2011 to 3.6% in May According to the Central Bank of Suriname 2012, in many respects, may be considered the year of visibility. Suriname has definitely become more visible for the regional and international community. Not only did our economic achievements attracted attention, but also the policy executed by the government attained approval. While many countries still cope with crises, the Surinamese economy grew by 4.5%, national and foreign debt remained low, government finances remained stable and employment improved. The international reserves reached a level of USD 1 billion and 6 million per the end of 2012, an increase of almost USD 196 million 14 Jaarverslag 2012 Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht

17 Verslag van de directie Management report procent, is de binnenlandse en buitenlandse schuld laag, zijn de overheidsfinanciën stabiel en verbeterde de werkgelegenheid. De internationale reserves zijn gestegen tot ruim USD 1 miljard en 6 miljoen per eind 2012, een toename van bijna USD 196 miljoen voor het gehele jaar. De monetaire reserves hebben voor het eerst de magische grens van 1 miljard USD overschreden. De gemiddelde maandelijkse inflatie bedroeg circa 0.4 procent, wat ultimo december een geschatte jaarinflatie van 5 procent oplevert. Dit is 10% lager dan in Op basis van de gunstige vooruitzichten over de macroeconomische koers verbeterde onze internationale kredietwaardigheid. Opeenvolgend spraken in 2012 de rating agencies, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de Wereldbank hun grote vertrouwen uit in het vermogen van Suriname om de verworvenheden te consolideren en koers te houden. Inmiddels heeft de Wereldbank een nieuwe stap gedaan om zich weer volledig te verbinden aan Suriname. Daarmee vernieuwt de bank haar partnerschap na een afwezigheid van 30 jaar. De strategie is afgestemd op het Surinaams Ontwikkelingsplan De aandachtsgebieden omvatten goed bestuur, sociale integratie, groei en economische diversificatie. In de nieuwe strategie zal de Wereldbank helpen het financieel beheer en de sociale ontwikkeling van Suriname te versterken en het concurrentievermogen van ondernemingen te vergroten. In de pijplijn zijn ook het stimuleren van de betrokkenheid van de particuliere sector in economische ontwikkelingsprojecten en het bevorderen van de regionale integratie. Een ietwat tegenvallende constatering heeft betrekking op de uitvoeringscapaciteit van ons land. Er wordt namelijk beweerd dat door onze inadequate uitvoeringscapaciteit slechts om en bij 12% van de nationale ontwikkelingsdoelen worden gerealiseerd. In het verlengde van hetgeen Brazilië is overkomen, in oplopende inflatiecijfers resulterende groei, heeft Suriname intussen beleidsmaatregelen genomen ter versterking van het monetaire systeem en om het vertrouwen in de SRD te vergroten. De ordening van de goudsector moet resulteren in meer inkomsten voor het land. Met leningen van de IDB en soortgelijke instellingen worden goedkopere middelen aangetrokken voor de funding van ontwikkelingsactiviteiten. De for the whole year. The monetary reserves for the first time exceeded the magical line of USD 1 billion. The average monthly inflation amounted to approximately 0.4% which, per the end of December, resulted in an estimated year inflation of 5%. This is 10% lower than in The favourable outlook of the macro-economic course improved our international credit rating. Rating agencies, the International Monetary Fund (IMF), the Inter-American Development Bank (IDB) and the World Bank, successively, expressed their great confidence in the capacity of Suriname to consolidate the achievements and hold the course. The World Bank has in the meantime taken a new step by associating itself again and fully to Suriname. In so doing the bank renews its partnership after an absence of 30 years. The strategy is tuned to the Surinamese Development Plan The areas of attention comprise good governance, social integration, growth and economic diversification. In the new strategy the World Bank will help strengthen the financial management and the social development of Suriname and enhance the competitiveness of enterprises. Pending are also the stimulation of the involvement of the private sector in economic development projects and promotion of regional integration. A somewhat disappointing observation regards the performance capacity of our country. Allegations have it namely that our inadequate performance capacity ultimately results in just about 12% of development objectives being realized. In an attempt to avoid the Brazil experience, growth resulting in mounting inflation figures, the Surinamese government has in the meantime taken policy measures to strengthen the monetary system and also to increase the confidence in the local currency. The structuring of the gold sector should result in more income for the country. Loans from the IDB and similar institutions will be used to attract low price capital for the funding of development activities. The negotiations with the mining companies are interestedly followed considering the advantages that are to be expected from this sector. Iamgold has announced the investment in the period of about USD 550 million to maintain the production of gold at least at the same level as in According to published figures, the contribution of the company in the Surinamese economy in 2011 Not for Profit, not for Charity but for Service Jaarverslag

18 Verslag van de directie Management report onderhandelingen met de mijnbouwmaatschappijen worden met belangstelling gevolgd gezien de voordelen die uit deze sector worden verwacht. Iamgold heeft aangekondigd in de periode ongeveer USD 550 miljoen te zullen investeren om de productie van goud op minimaal hetzelfde niveau van 2011 te houden. De maatschappij heeft, blijkens gepubliceerde cijfers, in 2011 een bedrag van USD 340 miljoen in de Surinaamse economie gebracht in de vorm van belastingen, royalties, salarissen, sociale investeringen, etc. De ALCOA onderhandelt over het uitbreiden van haar activiteiten in Suriname. Ter versterking van het Anti Money Laundering (AML) / Criminal Financing of Terrorism (CFT) regime in ons land, heeft de Centrale Bank van Suriname specifieke informatie aan de kredietcoöperaties verstrekt inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en daarbij de uitgevaardigde richtlijnen voor de rapportage van verdachte transacties besproken. De richtlijnen moeten strikt worden toegepast. Ook het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) heeft een aantal awareness sessies en workshops georganiseerd waaraan wij, daartoe uitgenodigd, hebben deelgenomen. De brandstofprijzen waren niet stabiel maar maakten opwaartse bewegingen op diverse momenten. Elke keer dat de brandstofprijzen omhoog gingen, namen de kosten van goederen en diensten w.o. die van eerste levensonderhoud toe. De consument ervoer afname van de koopkracht en wij een afname van kredietaanvragen terwijl leningen voor bedrijfsactiviteiten soms een consumptieve bestemming kregen. Voor de ondernemer, w.o. de bij ons aangesloten micro-ondernemers, werden de productiekosten hoger dan was gepland waardoor bedrijfsdoelen moeilijk of helemaal niet worden gehaald en resulteren in wanbetaling. In een poging de kosten van levensonderhoud op een beheersbaar niveau te houden heeft de regering met medewerking van importeurs en distributeurs een prijsverlaging van tussen 10% en 15% op basisgoederen doorgevoerd. Het effect werd echter teniet gedaan door de steeds stijgende brandstofprijzen en de weigering van de overheid om de eertijds ingevoerde government take terug te draaien omdat die actie de economie grotere schade zal toebrengen dan het kortstondig voordeel van een lage prijs. Van 22 tot en met 29 november 2012 was Suriname het amounted to USD 340 million in the form of taxes, royalties, salaries, social investments, etcetera. ALCOA is still negotiating the expansion of its activities in Suriname. In one of its many attempts to strengthen the Anti Money Laundering Regime, and in its wake the Regime on Criminal Financing of Terrorism, the Central Bank of Suriname provided the credit unions with specific information regarding money laundering and financing of terrorism. The bank thereby discussed the issued guidelines for reporting suspect transactions. The guidelines must be enforced stringently. The Report Centre for Unusual Transactions also organized a number of awareness sessions and workshops which KCDS was invited to attend. Fuel prices were not stable and at various moments made upward movements. Each time fuel prices increased, the costs of goods and services, among which the costs of living, took a turn to the worse. The consumer experienced a reduction of purchasing power and we, KCDS, a drop in credit applications while loans for business activities were sometimes given a consumptive allocation. Entrepreneurs, among which the microentrepreneurs associated with our programme, were faced with much higher production costs than planned by which it became very difficult and sometimes impossible to reach business objectives, and ultimately resulting in their default. In an attempt to maintain the costs of living at a manageable level the government, having obtained the cooperation of importers and distributors, implemented a price reduction of between 10% and 15% on basic goods. The effect, however, was dashed by the ever increasing fuel prices and the refusal of the government to reverse the formerly implemented government take as such action would harm the economy much stronger than the brief advantage of a low price. From 22 till 29 November 2012 Suriname hosted the 30 th Session of the ACP Parliamentary Assembly and the 24 th Session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly. Suriname looks back contented on its organization of the biennially held Joint Parliamentary Assembly. The conference was insofar a success that firm promises were made by the European Union to finally make funds available for the banana industry in the African-, Caribbean- and Pacific-countries. It concerns 16 Jaarverslag 2012 Mensen helpen mensen

19 Verslag van de directie Management report gastland van de 30 th Session of the ACP Parliamentary Assembly en de 24th Session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (JPA). Er wordt tevreden teruggeblikt op de JPA, die tweejaarlijks gehouden wordt. De conferentie was in zoverre succesvol dat er harde toezeggingen zijn gedaan door de Europese Unie (EU) om middelen voor de bananenindustrie in de Afrikaanse, Caribische en Pacific landen (ACP) eindelijk beschikbaar te stellen. Het gaat om een totaal bedrag van EUR 19 miljoen. Het ligt nu aan de Surinaamse regering om haar huiswerk met betrekking tot de indiening van projecten in dit kader in orde te maken. Een tweede bijzondere uitkomst op de JPA was de gezamenlijke oproep om de relaties met Cuba te herstellen. Deze nationale beschouwing zou verre van compleet zijn als geen melding wordt gemaakt van de uitbreidingsactiviteiten in de oliesector, regulering van de goudsector alsook de overheids-investeringen en de initiatieven ter versterking van de concurrentiepositie van Suriname. Deze activiteiten stimuleren een positieve ontwikkeling van de Surinaamse economie. Interne ontwikkelingen Algemeen Op 2 februari 2012 bestond KCDS 40 jaar. De herdenkingsactiviteiten, die verspreid over het verslagjaar zijn gehouden, bestonden onder meer uit een mediacampagne en sociale activiteiten. De mediacampagne was bedoeld om meer bekendheid te geven aan het bestaan van en de laagdrempelige dienstverlening van deze kredietcoöperatie. De sociale activiteiten omvatten geldschenkingen aan behoeftige instellingen en individuen alsook de sponsoring van de huldiging van vrouwen door de Stichting Oriole ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrouw. Het 40-jarig jubileum werd met de lid-eigenaars gevierd tijdens de feestelijke jaarlijkse algemene ledenvergadering die in mei 2012 is gehouden. Met het oog op het verder opvoeren van de kwaliteit van de dienstverlening van KCDS aan lid-eigenaars en interne en externe cliënten is het middle management versterkt met de indiensttreding van een manager financiën en een manager commercie. Ook is er dit jaar ruime aandacht besteed aan de training en vorming van directie, kader, personeel en de an amount of EUR 19 million. It is now up to the Surinamese government to do its homework regarding the submission of projects in this framework. A second special outcome of the Joint Parliamentary Assembly was the collective appeal to restore relations with Cuba. This national discussion would far be from complete without mentioning the expansion activities in the oil sector, the regulation of the gold sector and also the investments by the government and the initiatives to strengthen the competitive position of Suriname. These activities will surely stimulate a positive development of the Surinamese economy. Internal developments General KCDS on the 2 nd of February 2012 celebrated its 40 th anniversary. The commemoration activities were spread through the year and comprised e.g. a media campaign and social activities. The purpose of the media campaign was to enhance the acquaintance with the existence of KCDS and the approachability of its service. The social activities consisted of donations to distressed institutions and individuals and also sponsoring of the tribute of women by the Oriole Foundation on the occasion of International Women s Day. The 40 th anniversary was celebrated with the member-owners during the festive Annual General Meeting which was held in May In order to raise the quality of our service to memberowners and internal and external clients to higher standards, middle management was strengthened with the engagement of a Manager Finance and a Manager Commerce. Ample attention was paid to training and education of management, staff and the volunteers working in the various bodies of KCDS. Core subjects of the trainings were again customer-orientation and customer-friendliness. A newly built website was launched at the beginning of the year as a means to advance the communication with the memberowners, clients and the public and also to promote the communication between member-owners and clients. The website contains a business directory which offers member-owners and clients the opportunity to promote their business and products. Furthermore, a face book page was built while additional information was spread through twitter. Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht Jaarverslag

20 Verslag van de directie Management report vrijwilligers die de diverse organen van KCDS bemensen. Klantgericht en klantvriendelijk handelen behoren tot de vaste onderwerpen van de trainingen. Om de communicatie met de lid-eigenaars, cliënten en het publiek en die tussen de lid-eigenaars en cliënten onderling te bevorderen is een nieuwe website, waarin is opgenomen een bedrijvengids, gebouwd en begin van het verslagjaar gelanceerd. Lid-eigenaars en cliënten kunnen via de bedrijvengids van de website van KCDS hun onderneming en producten promoten. Verder is er een facebook pagina aangemaakt en verspreiden wij informatie via twitter. Wij geloven dat microfinanciering, waarvan microkrediet onderdeel is, een instrument bij uitstek is voor de bevordering van individuele ontwikkeling, welvaart en welzijn. Wij participeren daarom in het Micro Kredieten Programma (MKP) en is KCDS lid van de Caribische Microfinancieringsalliantie (CMFA). In het verlengde hiervan participeren wij in het Caribische Microfinanciering Capaciteitsopbouw Programma II (Carib Cap II) om ons verder te specialiseren. Directeur André Misiekaba Sr. en commercieel manager Reginald Fransberg hebben in verband hiermede deelgenomen aan Foromic XV, een Marketing Seminar, en de 4de Caribische Microfinancieringsforum (CMF IV) in Barbados. Een andere belangrijke activiteit die verband houdt met de verdere kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de dienstverlening betreft de aanschaf van Abacus. Dit is een pakket nieuwe programmatuur voor de leden-, cliënten- en financiële administratie en bedoeld om een snellere verwerking van de financiële transacties en rapportages te realiseren. De initiële kosten van het pakket bedragen, omgerekend, SRD Abacus wordt medio 2013 in gebruik genomen. Helaas zijn de voormelde inspanningen die gericht zijn op een positieve ontwikkeling en groei van de kredietcoöperatie, met in het verlengde hiervan een verbeterde dienstverlening, wreed verstoord door misdadigers die, ondanks alle eerder getroffen voorzieningen, in mei van het verslagjaar erin slaagden zich toegang tot het kantoor te verschaffen en SRD buit te maken. De schadepost is in de jaarrekening verwerkt. Deze calamiteit is er de oorzaak van dat KCDS voor het eerst sinds haar bestaan een boekjaar afsluit met een negatief resultaat. De lid- We believe that microfinance, of which microcredit is part, is an instrument par excellence for the advancement of individual development, prosperity and wellbeing. It is therefore that we participate in the Micro Credit Programme and the justification for our membership of the Caribbean Microfinance Alliance. KCDS is furthermore engaged in the Caribbean Microfinance Capacity Building Programme (Carib Cap II) in order to become specialized. In this connection Managing Director André Misiekaba and Commercial Manager Reginald Fransberg participated in Foromic XV, a Marketing Seminar, and the 4 th Caribbean Microfinance Forum both of which were held in Barbados. Another important activity in connection with the further improvement of our service, both in quality and in quantity, regards the purchase of Abacus. Abacus is a newly developed software package for the administration of member-, clients- and financial movements. Abacus will be instrumental for the faster processing of financial transactions, reporting and management information. The initial costs of Abacus amount to SRD 345,000. Abacus will be implemented mid The above efforts, aimed at a positive development and growth of KCDS, and consequently an improved service capacity, were ruthlessly disturbed by criminals who, despite all earlier installed provisions, in May 2012, managed to break into the office and leave with SRD 142,353. The loss has been charged to the annual accounts. The calamity is nevertheless cause for KCDS, for the first time in its existence, to close a fiscal year with a negative result. Our member-owners and the clientele are given the reassurance that their finances at no time were put at risk. To avoid repetition KCDS is investing more in additional provisions. Meanwhile, the insurance policy regarding the building, inventories and computers has been adjusted adequately. The police investigation in this matter has not yet been concluded. Housing and Technical resources The service of KCDS is directed from the office at Fred Derbystraat Nr. 85 in Paramaribo. As part of the expansion and spreading of the service a plot of land has been purchased in the Commewijne District. Space was furthermore hired to archive documents. Partly in connection with the burglary at which much damage was caused and a large amount of money was stolen, KCDS is now installing additional electronic and constructional provisions to upgrade the safety of the building. The 18 Jaarverslag 2012 Not for Profit, not for Charity but for Service

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

The added value of illiquids investments. Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios

The added value of illiquids investments. Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios The added value of illiquids investments Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios April 5th 2016 Agenda The added value of illiquids investments The fixed income universe is

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Instruction project completion report

Instruction project completion report Instruction project completion report The project completion report is in fact a final progress report providing a comparison between the start of the project and the situation at the end of the project.

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Welcome in the Ferraris Building!

Welcome in the Ferraris Building! Welkom Welcome in the Ferraris Building! Paul van Snick Algemeen directeur Departement Leefmilieu, Natuur en Energie General Director Environment, Nature and Energy Department Vlaamse overheid / Flemish

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN PETS D1570 Groei door Inspiratie ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN Frank van der Meijden Public Image Coordinator zone 13A&C, 18B OPLOSSING? Alternatieve vormen Club bijeenkomsten: Oplossing voor

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

UV/151/ Re: Questions from MP S.A. Wescot-Williams regarding de-risking commercial banks

UV/151/ Re: Questions from MP S.A. Wescot-Williams regarding de-risking commercial banks To the Hon. Minister of Finance Mr. R. Gibson p/a Council of Ministers Philipsburg UV/151/20 1 6-20 1 7 Philipsburg, February 24, 2017 Re: Questions from MP S.A. Wescot-Williams regarding de-risking commercial

Nadere informatie

Marktverslag Week 4. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 4. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 4 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL, spot

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 Environmental and Social Assessment Stakeholder Engagement EIA Fishing Biodiversity

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Trends and dilemma s in an aging society

Trends and dilemma s in an aging society Trends and dilemma s in an aging society Martin van Rijn, CEO PGGM March 11 th 2011 Roadmap PGGM in a nutshell Societies in transformation and the impact on collective schemes The strategy for a pension

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en mededelingen

Agenda. 1. Opening en mededelingen N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 30 september 2014, op haar hoofdkantoor, kamer Minckelers, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

71st Annual Conference

71st Annual Conference Algemeen Secretariaat Secrétariat Général Generalsekretariat Secretariat General Secretaría General www.eurofedop.org 71st Annual Conference 11-14.05.2010 Portsmouth, UK POA the professional trades union

Nadere informatie