de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g"

Transcriptie

1 spaar- en kredietcoöperatie de schakel Microfinanciering Microkredieten 2012 Ja a r ve r s l a g Annual Report

2 spa ar redietcoö p e ati er nk e - de schakel Microfinanciering Microkredieten

3 In h o u d s o p g a v e Table of contents Omschrijving Description Pag. Bestuur en personeel Organisatiestructuur Missie, visie en waarden 5 jaren KC De Schakel in cijfers Verslag van het bestuur Board of Directors and Staff Organization chart Mission, vision and values 5 years De Schakel CU in numbers Report of the Board of Directors Verslag van directie Management report - Algemene beschouwing - General overview - Interne ontwikkelingen - Internal developments - Toevertrouwde middelen - Entrusted funds - Kredietverlening - Lending - Resultaat - Result - Dankbetuiging - Expression of thanks Verslag van de kommissie van toezicht Accountantsverklaring Jaarrekening Foto s Bijlage Report of the Supervisory Committee Independant Auditor s report Financial statements Photo s Enclosure Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht Jaarverslag

4 Be s t u u r, k o m m i s s i e s, directie e n p e r s o n e e l Board of Directors, Committees, Management and Staff Bestuur / Board of Directors Reginald Tjon A Kon Voorzitter / Chairman Urmy Perri-Oliviera Ondervoorzitter / Vice Chairperson drs. R. Mohamatsaid Penningmeester / Treasurer mr. J. Dipokromo-Foort Secretaris / Secretary drs. R. William-Elmont Kommissie van Toezicht / Supervisory Committee Krediet Kommissie / Credit Committee Margo Grep Voorzitter / Chairperson Margo Martens Wensley Lautan Orlando Ost Voorzitter / Chairman Lucile Struiken Esmee Loswijk Directie, staf & overige medewerkers / Management & Staff André Misiekaba Sr. Directeur / Managing Director Olson Morrison BSc Financieel / Finance Manager Reginald Fransberg MBA Commercieel /Commercial Manager Angela Griffith-Sabajo Audrey Doornkamp Dwight Wandi BSc Judith Faerber-Hughes Njoek-Ling Slagveer-Hieuw-Kin-Koen Priya Jagesser-Kienno Saskia Kontino Soekartini Sontomedjo-Ardjosentono Xiomara Braam-Veldhuizen 2 Jaarverslag 2012 Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht

5 Or g a n i s a t i e s t r u c t u u r Organization chart General Meeting Supervisory Committee Margo Grep Margo Martens Wensley Lautan Board of Directors Reginald Tjon A Kon Urmy Perri-Oliviera Remi Mohamatsaid MSc Joyce Dipokromo-Foort LLM Rachel William-Elmont MSc Credit Committee Orlando Ost Lucile Struiken Esmee Loswijk Managing Director André Misiekaba Sr. Internal Audit Xiomara Braam-Veldhuizen Management Assistant Njoek-Ling Slagveer-Hieuw-Kin-Koen Commercial Affairs Reginald Fransberg MBA Finance & Administration Olson Morrison BSc Back Office Back Office Membership & Services Savings & Investments Loans & Insurances Cash Desk Accounting Cash Management & Reporting Not for Profit, not for Charity but for Service Jaarverslag

6 Missie, visie en waarden Mission, vision and values E EN WAARDE I S I V, E I S S N MI Missie: redietcoö k n p e Visie: Wij zijn dé creatieve instelling met een sociaal gezicht die graag samen met u optrekt bij het inspelen op uw behoeften en verlangens op financieel gebied. spa ar e ati er Wij zijn voor onze leden en cliënten de primaire financiële instelling die proactief inspeelt op de financiële behoeften van de doelgroepen en deze actief begeleidt bij alle financiële transacties. Wij zijn binnen de microfinanciering in Suriname een preferred supplier van financiële diensten aan micro-ondernemers in alle sectoren van onze economie. Waarden: De KCDS organisatie neemt bij al hetgeen zij doet de volgende waarden in acht: Integriteit Open en eerlijk zijn en zich uitspreken voor de waarheid. Doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen! de schakel Klantgerichtheid Voor het voortbestaan van onze organisatie zijn wij afhankelijk van onze leden; dit brengen wij tot uitdrukking in alle aspecten van onze dienstverlening. Flexibiliteit Binnen de mogelijkheden van onze organisatie passen wij ons aan de veranderende omstandigheden om blijvend in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van onze doelgroepen. Microfinanciering Passie en proactiviteit Vanuit een positieve houding alle taken met energie en enthousiasme aanpakken waarbij successen worden erkend en gedeeld. Microkredieten Enthousiasme voor verandering Innovatief en creatief zijn in alles wat wordt ondernomen en daarbij bewust uitdragen van een ondernemersgeest. Uitbouw partnership relaties Blijvend investeren in de verdieping van de relatie met de partners. Continue educatie Stimuleren en belonen van continue educatie om als dienstverleners tot steeds betere resultaten te komen. spa ar redietcoö p e ati er nk -e de schakel Microfinanciering Microkredieten 4 Jaarverslag 2012 Acceptatie van het unieke in elkaar Binnen het raamwerk van KCDS accepteren en waarderen van het unieke in een ieder waar wij mee in contact staan. Sociale verantwoordelijkheid Onze betrokkenheid bij het welzijn van mens en maatschappij uitdragen in al hetgeen wij ondernemen. Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht Mensen helpen mensen

7 5 Jaren kc De Schakel 5 Ye a r s De Sc h a k e l c u Omschrijving Description BALANS BALANCE SHEETS Bedragen / Amounts in SRD Activa Assets Liquide middelen Cash 1,148, , , , ,650 Leningen u/g. Loans o/s. 4,738,316 5,110,903 4,612,533 4,101,550 3,093,741 Beleggingen Investments 1,638,634 1,616, , , ,319 Vaste activa Fixed assets 1,006, , , , ,236 Overige activa Other assets 36,472 81,686 27,651 25,425 21,735 Totaal activa Total assets 8,567,915 8,235,741 6,932,623 5,109,597 4,263,681 Passiva Liabilities Spaargelden Savings 6,515,215 6,044,206 5,257,661 4,499,725 3,707,813 Lening o/g. Loan 664, , , Voorzieningen Provisions 247, , , , ,526 Vermogen en kapitaal Equity & capital 816, , , , ,530 Overige passiva Other liabilities 324, , , , ,812 Totaal passiva Total liabilities 8,567,915 8,235,741 6,932,623 5,109,597 4,263,681 Wisselkoers USD/SRD Exchange rates USD/SRD 3, Wisselkoers EUR/SRD Exchange rates EUR/SRD 4, RESULTATENREKENING INCOME STATEMENT Bedragen / Amounts in SRD Baten Income Interestbaten Interest income 774, , , , ,455 Interestlasten Interest expenses 223, , , , ,591 Netto interestbaten Net interest income 550, , , , ,864 Overige baten Other income 265, , ,983 94,408 82,282 Netto baten Net income 816, , , , ,146 Lasten expenditure Personeelskosten Personnel expenses 359, , , , ,361 Overige lasten Other expenses 571, , , , ,146 Totaal lasten Total expenditure 931, , , , ,507 Resultaat voor belasting Pre-tax result -115,545 52,247 46,595 35,269 45,639 Inkomstenbelasting Income tax - 18,809 16,774 12,697 16,430 Netto resultaat Net result -115,545 33,438 29,821 22,572 29,209 KREDIETVERLENING LOANS Bedragen / Amounts in SRD Bedrijfs(Micro)kredieten Business loans / Micro credits 620, , , , ,760 Woning en percelen Housing and land 924, ,860 1,005,125 1,680, ,334 Overigen Miscellaneous 1,837,050 1,616,785 1,255,011 1,641, ,080 Totaal Total 3,381,735 3,066,790 2,815,016 3,487,332 2,040,278 OVERIGE CIJFERS OTHER NUMBERS Aantal leden Number of members 7,258 6,892 6,555 6,276 5,918 - mannen - men 45% 46% 46% 46% 46% - vrouwen - women 54% 53% 53% 53% 53% - overigen - others 1% 1% 1% 1% 1% Overige rekeningen Other accounts ,453 1,424 Aantal werknemers Number of employees Uitzendkrachten e.a. Contractors a.o Loan Officers Number of Loan Officers Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht Jaarverslag

8 Verslag van het bestuur Report of the board of directors Bestuur Het bestuur ontleent haar bevoegdheid aan artikel 19 van de statuten en oefent alle bevoegdheden uit die niet aan andere organen zijn voorbehouden. Het toezien op de naleving van wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de kredietcoöperatie en de statuten behoort tot de taak van het bestuur dat ook verantwoordelijk is voor het doen ontwikkelen, vaststellen, vastleggen en uitvoeren van op groei gerichte plannen. Board of Directors The Board of Directors derives its authority from article 19 of the Articles of Association and exercises all powers except those reserved for other statutory bodies. The supervision on the compliance with legal stipulations that apply to the credit union and the articles of association belongs to the task of the Board which is also responsible for the development, establishment, and execution of plans aimed on growth. Het bestuur v.l.n.r. / The Board of Directors from left to right: drs. Remi S. Mohamatsaid (penningmeester / treasurer), drs. R. Brigitte William-Elmont (secretaris / secretary), Urmy H. Perri-Oliviera (ondervoorzitter / vice-chairperson), mr. Joyce M. Dipokromo-Foort (lid / member) & Reginald F. Tjon A Kon (voorzitter / chairman). 6 Jaarverslag 2012 Mensen helpen mensen

9 Verslag van het bestuur Report of the board of directors Aan de algemene ledenvergadering Algemeen Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 20 van de statuten hebben wij de eer u ter zake het door ons gedurende het boekjaar 2012 gevoerde beheer en beleid van de Spaar- en Kredietcooperatie De Schakel g.a. (KCDS) het volgende te rapporteren. Het bestuur van KCDS telt 5 leden en staat onder voorzitterschap van de heer Reginald Tjon A Kon. Het dagelijks bestuur van de organisatie wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. In de loop van het jaar vond een reshuffling plaats waarbij Joyce Dipokromo-Foort, secretaris, uit het dagelijks bestuur trad. Haar plaats in dit orgaan werd ingenomen door R. Brigitte William-Elmont. Mevrouw Dipokromo-Foort vervult vanaf toen de functie van lid van het algemeen bestuur. Het bestuur is in dit verslagjaar twaalf (12) keren in reguliere vergadering (ABV) bijeen geweest en heeft buiten de ABV zowel onderling alsmede met de directie en anderen werkbesprekingen gevoerd over specifieke zaken. De ABV s worden ambtshalve door de directie en op uitnodiging door stafleden bijgewoond. De leden van de kommissie van toezicht (KvT) en de kredietkommissie (KK) nemen ook deel aan de ABV s. Besluiten worden echter door het bestuur genomen. De zittingsperioden van voorzitter Tjon A Kon en penningmeester Remi Mohamatsaid lopen af in De heren zijn employés van een andere kredietinstelling en als gevolg hiervan en met het oog op de naleving van de bepalingen van de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2011, kunnen deze bestuurders zich niet herkiesbaar stellen. De directeur, bijgestaan door zijn staf en medewerkers, is onder supervisie van het bestuur belast met de voorbereiding en uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. In deze hoedanigheid zorgt de directeur voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden w.o. de dienstverlening aan interne en externe cliënten, berichtgeving en voorlichting, de administratie en het beheer van bedrijfsmiddelen en fondsen alsook de organisatie van vergaderingen en andere bijeenkomsten. Ook dit jaar verliep de onderlinge communicatie en To the Annual General Meeting General In accordance with the provisions of article 20 of the Articles of Association, we are privileged to inform you of the policy and the management of the Spaaren Kredietcooperatie De Schakel g.a. 1 (KCDS) as pursued by us during the fiscal year The Board of KCDS consists of 5 members and is chaired by Reginald Tjon A Kon. The Executive Committee consists of the chairperson, the treasurer and the secretary. An interim reshuffling resulted in Mrs. Dipokromo-Foort stepping down from the Executive Committee, where she had held the position of secretary, for a position in the General Board. The vacancy in the Executive Committee resulting from the foregoing was filled by Mrs. William-Elmont, until then a member of the General Board. The Board in 2012 convened twelve regular meetings. Apart from these meetings the General Board also met with the management and others to discuss progress and other specific issues. The General Board Meetings are officially attended by the Managing Director and by invitation by members of the staff. The members of the Supervisory Committee and the Credit Committee take part in these meetings also. Decisions, however, are taken by the Board. Chairman Tjon A Kon and Treasurer Mohamatsaid are due to retire in They are both employed by another financial institution which, according to the stipulations of the Banking Supervision Act 2011, disqualifies them to stand up for re-election. The Managing Director, under supervision of the Board and supported by his staff, is charged with the preparation and execution of the policy as set out by the Board. In this capacity, the Managing Director sees to the execution of the daily operations, among which, the service to internal and external clients, communications and public relations, the administration and the management of company assets and funds, and also the organization of meetings and other gatherings. Communication and cooperation, like before, flourished well this year also. Management was given every room, and insofar necessary, the full support to pursue its tasks. 1 Limited liability Not for Profit, not for Charity but for Service Jaarverslag

10 Verslag van het bestuur Report of the board of directors samenwerking goed. De directie kreeg alle ruimte en waar nodig de volle ondersteuning om haar taken uit te voeren. Ondervoorzitter Urmy Perri-Oliviera is op voordracht van het bestuur en in overleg met de andere deelnemende financiële instellingen in de LISP programma s, benoemd tot lid van het bestuur van de Stichting Low-Income Shelter Programme (LISP). Directeur André Misiekaba Sr. is bestuurslid van de Caribische Microfinanciering Alliantie (CMFA). Hij is namens KCDS ook lid van het National Steering Committee (NSC) van de GEF Small Grants Programme (SGP). De ondervoorzitter is tevens plaatsvervangend lid van de NSC. Het plaatsvervangend lidmaatschap van de directeur in het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken eindigde bij de laatst gehouden verkiezingen van leden van de Kamer. Planning De basis van het gevoerde beheer en beleid is vastgelegd in het Strategisch Plan Dit plan is na intensief overleg met relevante organen en functionarissen begin 2011 aangenomen. Dit strategisch document omvat doelstellingen en strategieën die betrekking hebben op: Commercie, Organisatie, en Groei. Het middle management is uitgebreid met een commercieel manager. De commercieel manager is mede belast met het plannen, uitwerken en uitvoeren van de dienstverlening en andere op groei gerichte commerciële activiteiten. Following the recommendation of the Board and consultation of the other participating financial institutions Mrs. Perri-Olivieira, Deputy-Chairperson, was appointed board member of the Low-Income Shelter Programme (LISP) Foundation. Managing Director André Misiekaba is a member of the Board of the Caribbean Microfinance Alliance (CMFA). He also represents KCDS in the National Steering Committee (NSC) of the GEF Small Grants Programme. The Vice- Chairperson also participates in the National Steering Committee (NSC), be it as a substitute member. The substitute membership of the Managing Director in the Board of the Chamber of Commerce and Industries expired at the last held elections. Planning The basis for the pursued management and policy is established in the Strategic Plan which was approved early 2011 after intensive consultation of relevant bodies and officials. The plan consists of objectives and strategies relating to: commerce, internal organisation, and growth. Middle management has been strengthened with the appointment of a commercial manager. The commercial manager is also charged with planning, development and execution of the service and other growth-related commercial activities. Kredietkommissie De werkzaamheden van de kredietkommissie, welke een werkarm is van het bestuur, bestaan hoofdzakelijk uit het beoordelen van leningaanvragen. De kommissie komt wekelijks bijeen. Op de foto v.l.n.r.: Lucille Struiken, Orlando Ost (voorzitter) en Esmee Loswijk. Credit Committee The activities of the Credit Committee, another working arm of the Board, consist mainly of the evaluation of loan applications. The Committee meets once a week. From left to right on the picture: Lucille Struiken, Orlando Ost (Chairman) en Esmee Loswijk. Kredietverlening De leden van de kredietkommissie (KK) worden door het bestuur benoemd en ontslagen. Het orgaan, een werkarm van het bestuur, telt 3 leden. De heer Orlando Ost geeft Lending The members of the Credit Committee are appointed and dismissed by the Board. This supporting body of the Board comprises 3 members. The Credit Committee is 8 Jaarverslag 2012 Mensen helpen mensen

11 Verslag van het bestuur Report of the board of directors leiding aan de KK die verder bestaat uit Lucille Struiken en Esmee Loswijk. Laatstgenoemde heeft tijdens de schoolvakantie ruim 2 (twee) weken vrijwillig op het kantoor gewerkt met het doel de structuur inclusief de administratieve organisatie van KCDS beter te leren kennen. De KK is hoofdzakelijk belast met de beoordeling van krediet- c.q. leningsaanvragen en komt hiervoor wekelijks bijeen. De behandeling en goedkeuring van leningsaanvragen, waartoe ook de Loan Officers, de commercieel manager en de directeur bevoegd zijn binnen de voor hen gestelde grenzen, heeft een vlot verloop gehad. Zie onderstaande grafiek en tabel voor meer informatie. chaired by Orlando Ost and includes furthermore Lucille Struiken and Esmee Loswijk. The latter voluntarily spent two weeks of her teacher s leave at the office to become better acquainted with the structure and the administrative organization of KCDS. The Credit Committee is mainly charged with the assessment of loan applications for which it meets weekly. The processing and approval of loan applications, to which also the Loan Officers, the Commercial Manager and the Managing Director are authorized, had a smooth course. The following table provides more information on this subject. Goedgekeurde leningen / Loan approval 2012 Microkredieten Woning/percelen Huisraad 2011 Vervoermiddelen Overigen ,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 4,000 (x SRD 1,000) Er zijn in dit verslagjaar 627 leningen t.w.v. SRD goedgekeurd. Hiervan was 18% bestemd voor zakelijke- en microkredieten, 27% voor woningbouw en percelen, 20% voor huisraad en vervoersmiddelen en 35% voor overige doeleinden. In vergelijking met het vorig jaar zijn er in deze verslagperiode 126 leningen minder goedgekeurd terwijl het bedrag van de goedgekeurde leningen SRD oftewel 10% meer beloopt dan in Approved loans in fiscal year 2012 totalled 627 amounting to SRD 3,381,735 of which 18% was intended for business- and micro credits, 27% for housing and property, 20% for household items and transportation and 35% for miscellaneous purposes. In comparison with last year 126 loans less were approved while the total amount of the approved loans increased with SRD 315,000 or 10%. Tabel 1 - Goedgekeurde leningen / Loan approval Omschrijving Description Aantal/Number SRD % Aantal/Number SRD % Micro/zakelijke kredieten Micro/business credits ,210 18% ,145 23% Woning en percelen Housing and land ,475 27% ,860 24% Huisraad Household items ,100 9% ,150 7% Vervoermiddelen Transportation ,550 11% ,410 8% Overigen Miscellaneous 168 1,162,400 35% 200 1,147,225 38% Totaal Total 627 3,381, % 753 3,066, % Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht Jaarverslag

12 Verslag van het bestuur Report of the board of directors Jaarrekening Wij hebben hierbij ook de eer u de jaarrekening 2012 aan te bieden. Conform onze regels is de jaarrekening onderworpen aan interne controle uitgevoerd door de kommissie van toezicht en onderzoek van een externe accountant die hiervoor een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. Voor de rente-uitkering aan de leden/cliënten is SRD gereserveerd. Dit bedrag is reeds verwerkt in de resultatenrekening. Het verslagjaar wordt afgesloten met een negatief resultaat groot SRD Dit resultaat is te herleiden tot de verliezen van het microkrediet regime en de diefstal door middel van inbraak in het weekend van 25 op 28 mei Het verlies is ten laste van de algemene reserve geboekt. Er zijn voorzieningen getroffen om herhaling van deze calamiteit te voorkomen. Wij vragen u hierna de jaarrekening 2012 zoals die aan u is voorgelegd goed te keuren en daarmede het bestuur en haar werkarmen décharge te verlenen voor het in 2012 gevoerde beheer en beleid. Dankbetuiging Wij danken een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de bestendiging en groei van de organisatie en zijn ervan overtuigd dat met vereende krachten wij de tegenslag van 2012 zullen overleven en ons zullen herstellen in de periode die voor ons ligt. Financial Statements We also take this opportunity to inform you of the annual accounts 2012 consisting of the balance sheet per 31 December 2012, the statement of income and expenses over 2012, and the notes to these statements. In compliance with our regulations, the annual accounts were subjected to an internal audit conducted by the Supervisory Committee and an examination by an external auditor who rendered an approving audit certificate. An amount of SRD 205,378 has been reserved for interest payments to members and clients. This amount has already been processed in the statement of income and expenditures. The fiscal year is being closed with a negative result amounting to SRD 115,545. This negative result must be attributed to the losses on micro credits and the burglary in the weekend of May The negative result has been charged to the general reserve. Measures have been taken to avoid future burglaries. We furthermore request that you adopt the annual accounts 2012 as presented to you and in so doing discharge the Board and its statutory bodies for the management and policy conducted in the fiscal year We express our appreciation and gratitude to anyone who, in whichever way, has contributed to the continuation and growth of the organization and we are convinced that with combined efforts we shall overcome the setback of 2012 and restore ourselves in the period lying ahead of us. 12 mei 2013 / May 12, 2013 Het Bestuur / The Board of Directors: Reginald F. Tjon A Kon, Voorzitter / Chairman Urmy H. Perri-Oliviera Remi S. Mohamatsaid MSc Brigitte R. William-Elmont MSc Joyce M. Dipokromo-Foort LLM 10 Jaarverslag 2012 Mensen helpen mensen

13 Verslag van de directie Management report Directie De directie is de beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende werkarm van het bestuur en is belast met de dagelijkse leiding van het werk van de kredietcoöperatie en de dienstverlening aan de lid-eigenaars en cliënten. Management The Management is the policy preparing and policy executing working arm of the Board and is charged with the day-to-day leadership of the activities of the credit union and the service to the member-owners and clients. André Misiekaba Sr., algemeen directeur / Managing Director Not for Profit, not for Charity but for Service Jaarverslag

14 Verslag van de directie Management report Algemene beschouwing Internationale ontwikkelingen De wereldeconomie is bezig aan een gestage metamorfose. Opkomende economieën zoals China, India en Brazilië nemen een steeds groter deel van de wereldhandel voor hun rekening. China is sinds kort de tweede economie van de wereld. Deze ontwikkeling, die al een tijd aan de gang is, is feitelijk het wegwerken van een achterstand. De opkomende economieën groeien langzaam toe naar het BBP per hoofd van de ontwikkelde economieën. Tijdens de crisis zijn de economieën van de rijke landen gekrompen, terwijl de opkomende economieën zijn doorgegroeid. Ook in 2012 is de groei in de opkomende economieën aanzienlijk gestegen terwijl de rijke landen nog steeds kampen met de gevolgen van de kredietcrisis en schuldproblemen. De economische crisis in Amerika en Europa heeft ook in 2012 het nieuws beheerst. Het grootste risico was dat er momenten waren waarbij Europa de crisis onhandig aanpakte. Volgens sommige analisten deed Europa net genoeg om een financiële catastrofe te vermijden maar niet genoeg om de onderliggende problemen op te lossen. Fundamentele oplossingen zitten in het verder centraliseren van economisch beleid. Daarover wordt binnen Europa verschillend gedacht. Een aantal regeringen heeft gekozen voor excessieve korte termijn bezuinigingen. Sommige van deze landen in de periferie van de Eurozone hadden geen keus. Anderen, zoals Nederland en Duitsland, geloofden in strakke fiscale discipline. Voor de zwakste landen van de Eurozone was het erop of eronder. Griekenland, Spanje en Italië hadden het heel moeilijk het afgelopen jaar om hun economie op orde te krijgen. Aan de grenzen van West-Europa brokkelde de aantrekkingskracht af. Bewondering heeft hier plaats gemaakt voor teleurstelling in de Europese Unie en de NAVO. Amerika had gezien het begrotingstekort ook weinig alternatieven dan te bezuinigen. Belangrijk was dat de Europese Centrale Bank de rentetarieven tot bij nul had verlaagd zodat het bedrijfsleven wat ruimte kreeg. Opkomende economieën zoals China hebben ook niet grif de helpende hand aangeboden. China heeft nog steeds te maken met dalende groeicijfers en heeft daardoor juist last van de stagnerende economische groei in het westen. De negatieve economische groei in vrijwel alle Europese landen lijkt zich wat de Verenigde Staten van Amerika General overview International developments The world economy is going through a steady metamorphosis. Emerging economies like China, India and Brazil are constantly taking a larger part of the world trade for their account. China has recently become the second largest economy in the world. This development, which has been going on for some time, is in fact the elimination of a backlog. The emerging economies are slowly growing to the GNP per capita of the developed economies. While the economies of the rich countries shrunk during the crisis, the emerging economies managed to expand. In 2012 also the growth in the emerging economies rose considerably while the rich countries still have to cope with the consequences of the credit crisis and the debt problems. The economic crisis in the United States of America and Europe in 2012 also dominated the news. The major risk was that there were times when Europe addressed the crisis rather awkwardly. According to some analysts Europe did just enough to avoid a financial catastrophe, yet not enough to solve the underlying problems. Fundamental solutions are bedded in continued centralization of economic policy. The feelings within Europe on this issue are mixed however. A number of governments has chosen for excessive short term cut backs. Some of these countries in the periphery of the Euro zone had no choice. Others, like Holland and Germany, believed in strong fiscal discipline. For the weakest countries of the Euro zone it was make or break. Greece, Spain and Italy in 2012 had to face many hardships in order to get their economies back on the rails. At the borders of Western-Europe the attraction of the European Union crumbled. Admiration has made way for disappointment in the European Union and NATO. The United States of America, given its budget deficit, also had few alternatives but to economize. The policy of the European Central Bank to drop interest rates to almost zero was very significant as it gave the industry some room. However, emerging economies like China choose not to offer a helping hand. China still has to cope with declining growth figures and, on the contrary, is therefore hindered by the stagnating economic growth in the west. The negative economic growth in practically all European 12 Jaarverslag 2012 Not for Profit, not for Charity but for Service

15 Verslag van de directie Management report betreft te stabiliseren rond de twee procent, hetgeen te laag is gezien de enorme schuldenlast van dit land. Analisten verwachten dat goud wederom een veilige haven gaat blijken. De groei van de Westerse grootmachten heeft gevolgen voor de opkomende economieën. Afgezien van Rusland treden er groeivertragingen op in de andere BRIC 1 landen. De impact van de groeivertraging zal resulteren in een toename in de strijd naar kapitaal op de internationale kapitaalmarkt. Inmiddels blijft het economisch uitzicht in de Eurolanden slecht. Mede als gevolg van het schuldenprobleem van Griekenland, dat heel Europa in z n greep heeft, neemt de waarde van de euro af. Importeren uit Europa is hierdoor goedkoper geworden maar daar tegenover staat dat economieën als de Surinaamse minder ontvangen voor hun exporten naar dit continent. In het geval van Brazilië is, hoewel er een zekere groei werd gerealiseerd, het BBP in 2011 sterk gedaald t.o.v De groei resulteerde in oplopende inflatiecijfers in 2011 waardoor de regering genoodzaakt was extra aandacht te besteden aan inflatiebestrijding. Met het oog op kentering van het getij wordt het accent nu weer gelegd op verdere economische groei. Gelet op wat Brazilië heeft ervaren is het duidelijk wat de impact kan zijn op de verdiencapaciteit van Suriname dat eveneens in grote mate afhankelijk is van inkomsten uit een klein segment van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Het is daarom essentieel voor Suriname dat er beleid wordt gemaakt om ook de duurzame sectoren te ontwikkelen. Verder vormen een gezonde overheidsadministratie en financieel beheer een belangrijke basis voor het aantrekken van kapitaal voor de financiering van de op economische groei gerichte activiteiten. Op wereldschaal heeft de grootste economische groei plaatsgevonden in Azië; met uitzondering van Japan. Het liberaal kapitalisme heeft in het verslagjaar verder aan gezag ingeboet nu de westerse wereld haar eigen economische crisis met weinig voortvarendheid heeft kunnen aanpakken. Het Chinese politieke systeem met één partij waarbij belangrijke maatschappelijke en economische beslissingen snel genomen kunnen worden heeft echter aan gezag gewonnen. Tegelijkertijd lagen ook de autocratische regimes in de Arabische wereld en Rusland onder vuur en daarmee de gedachte countries seems, where this regards the United States of America, to stabilize around two percent, which is too low taken into account the huge burden of debt of this country. Analysts expect that gold will once again turn out to be a safe haven. The growth of the western superpowers harbors consequences for the emerging economies. Apart from Russia growth recessions appear in the other BRIC 2 countries. The impact of the growth recessions will result in an increase in the fight for capital on the international capital market. In the meantime, the economic outlook in the Eurocountries remains poor. Partly due to the debt problem of Greece, that keeps the whole of Europe in its grip, the value of the Euro has been declining. Importing from Europe has consequently become cheaper while at the other end economies like the Surinamese receive less for their exports to this continent. Although a certain growth has been realized, GNP in Brazil in 2011 dropped considerably compared to The growth in 2011 resulted in sloping inflation figures as a result of which the government was forced to pay extra attention to inflation combating. With a view to turning the tide the emphasis is again being placed on further economic growth. Taking the Brazilian experience into consideration it should be clear what the impact could be on the earning capacity of Suriname which, to a great extent, is also dependent of income from a small segment of the available natural resources. It is therefore essential for Suriname to implement policy in order to develop the sustainable sectors also. A sound government administration and financial management will furthermore form a solid basis to attract capital for the financing of activities related to economic growth. On a world scale, the largest economic growth happened in Asia, be it with the exception of Japan. Liberal capitalism in the year under review lost more of its authority as the western world proved to lack the capacity to deal with its own economic crisis with more drive. The Chinese one-party political system, however, in which major social and economic decisions can be taken quickly, gained more authority. The autocratic regimes in the Arab World and in Russia simultaneously found themselves under fire and with that the thought that some nations have no desire for democracy. These developments have caused that the controversy with 1 Brazilië, Rusland, India en China 2 Brazil, Russia, India and China Mensen helpen mensen Jaarverslag

16 Verslag van de directie Management report dat sommige volkeren geen democratie willen. Deze ontwikkelingen hebben gemaakt dat de strijd over de ideale organisatie van economie en samenleving ook weer aan de orde was het afgelopen jaar. In Latijns-Amerika is de economische groei, hoewel enigszins afgezwakt, toch doorgezet. Opvallend was de ontwikkeling van Brazilië. Daar werden het minimumloon en de staatspensioenen met maar liefst 14% verhoogd. Brazilië manifesteert zich steeds meer als een nieuw centrum van economische en sociale ontwikkeling. Zo zijn de levensstandaard en de inkomensverdeling verbeterd door een beleid gericht op versterking van de positie van de armen. Azië heeft zich het afgelopen jaar dus opnieuw relatief versterkt ten opzichte van de westerse economieën. Een bedreiging voor de opkomende economie was echter de aanhoudende economische crisis in het westen. Daarnaast was het belangrijk dat de groeilanden een stap maakten naar verhoging van hun productiviteit per persoon in plaats van te profiteren van hun lage lonen. In Thailand leek de nieuwe president, mevrouw Yingluck, door een gematigde en verzoenende koers stabiliteit terug te brengen na een roerige politieke periode. China had in 2012 een vervanging van zowel de president als de premier tijdens het achttiende partijcongres in oktober. Voor de Arabische lente was 2012 een doorslaggevend jaar. De lente zette zich voort maar langs verschillende wegen. Nationale ontwikkelingen In de nasleep van het devaluatieproces in januari 2011 en de gelijktijdige verhoging van de belastingen, is de fiscale balans verschoven van een tekort van 3% van het BBP in 2010 naar een overschot van 1% eind Het saldo van de betalingen is ook aanzienlijk gedaald met het gevolg dat de reserves tot bijna USD 1 miljard zijn gestegen per eind Met een nog strakker gevoerd monetair beleid is de 12-maands inflatie gedaald naar 3.6% in mei 2012, van een piek van meer dan 22% in april Volgens de Centrale Bank van Suriname kan 2012 in vele opzichten het jaar van zichtbaarheid worden genoemd. Suriname is beslist veel zichtbaarder geworden voor de regionale en internationale gemeenschap. Niet alleen vielen onze economische prestaties op, maar ook kreeg het gevoerde beleid van de regering bijval. Terwijl vele landen nog met crises kampen, groeide de Surinaamse economie met 4.5 regard to the ideal organization of the economy and the society in 2012 also was again under discussion. Economic growth in Latin America, although somewhat weakened, still managed to continue. The development in Brazil was remarkable. Minimum wages and state pensions were increased by no less than 14%. Brazil is continuously manifesting itself as a new centre of economic and social development. In this regard, the standard of living and the distribution of incomes improved by means of a policy aimed at strengthening the position of the poor. Asia in 2012 has again relatively improved itself compared with the western economies. A threat for the emerging economy, however, was the continuing economic crisis in the west. In addition, it was important for the growth-countries to take a step to increasing their per capita productivity instead of profiting from their low wages. In Thailand the new president, Mrs. Yingluck, by pursuing a moderate and reconciling course, seemed to bring back stability after a turbulent political period. The 18 th party congress in October 2012 resulted in China getting a new president as well as a new prime minister. Fiscal 2012 was decisive for the Arab Spring. The spring continued, however, along different avenues. National developments In the aftermath of the devaluation process in 2011 and the simultaneous tax increase, the fiscal balance shifted from a deficit of 3% of the GNP in 2010 to a surplus of 1% at the end of The balance of payments also dropped considerably resulting in the reserves increasing to almost USD 1 billion at the end of Together with a tightly executed monetary policy the 12-months inflation dropped from a peak of more than 22% in April 2011 to 3.6% in May According to the Central Bank of Suriname 2012, in many respects, may be considered the year of visibility. Suriname has definitely become more visible for the regional and international community. Not only did our economic achievements attracted attention, but also the policy executed by the government attained approval. While many countries still cope with crises, the Surinamese economy grew by 4.5%, national and foreign debt remained low, government finances remained stable and employment improved. The international reserves reached a level of USD 1 billion and 6 million per the end of 2012, an increase of almost USD 196 million 14 Jaarverslag 2012 Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht

17 Verslag van de directie Management report procent, is de binnenlandse en buitenlandse schuld laag, zijn de overheidsfinanciën stabiel en verbeterde de werkgelegenheid. De internationale reserves zijn gestegen tot ruim USD 1 miljard en 6 miljoen per eind 2012, een toename van bijna USD 196 miljoen voor het gehele jaar. De monetaire reserves hebben voor het eerst de magische grens van 1 miljard USD overschreden. De gemiddelde maandelijkse inflatie bedroeg circa 0.4 procent, wat ultimo december een geschatte jaarinflatie van 5 procent oplevert. Dit is 10% lager dan in Op basis van de gunstige vooruitzichten over de macroeconomische koers verbeterde onze internationale kredietwaardigheid. Opeenvolgend spraken in 2012 de rating agencies, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de Wereldbank hun grote vertrouwen uit in het vermogen van Suriname om de verworvenheden te consolideren en koers te houden. Inmiddels heeft de Wereldbank een nieuwe stap gedaan om zich weer volledig te verbinden aan Suriname. Daarmee vernieuwt de bank haar partnerschap na een afwezigheid van 30 jaar. De strategie is afgestemd op het Surinaams Ontwikkelingsplan De aandachtsgebieden omvatten goed bestuur, sociale integratie, groei en economische diversificatie. In de nieuwe strategie zal de Wereldbank helpen het financieel beheer en de sociale ontwikkeling van Suriname te versterken en het concurrentievermogen van ondernemingen te vergroten. In de pijplijn zijn ook het stimuleren van de betrokkenheid van de particuliere sector in economische ontwikkelingsprojecten en het bevorderen van de regionale integratie. Een ietwat tegenvallende constatering heeft betrekking op de uitvoeringscapaciteit van ons land. Er wordt namelijk beweerd dat door onze inadequate uitvoeringscapaciteit slechts om en bij 12% van de nationale ontwikkelingsdoelen worden gerealiseerd. In het verlengde van hetgeen Brazilië is overkomen, in oplopende inflatiecijfers resulterende groei, heeft Suriname intussen beleidsmaatregelen genomen ter versterking van het monetaire systeem en om het vertrouwen in de SRD te vergroten. De ordening van de goudsector moet resulteren in meer inkomsten voor het land. Met leningen van de IDB en soortgelijke instellingen worden goedkopere middelen aangetrokken voor de funding van ontwikkelingsactiviteiten. De for the whole year. The monetary reserves for the first time exceeded the magical line of USD 1 billion. The average monthly inflation amounted to approximately 0.4% which, per the end of December, resulted in an estimated year inflation of 5%. This is 10% lower than in The favourable outlook of the macro-economic course improved our international credit rating. Rating agencies, the International Monetary Fund (IMF), the Inter-American Development Bank (IDB) and the World Bank, successively, expressed their great confidence in the capacity of Suriname to consolidate the achievements and hold the course. The World Bank has in the meantime taken a new step by associating itself again and fully to Suriname. In so doing the bank renews its partnership after an absence of 30 years. The strategy is tuned to the Surinamese Development Plan The areas of attention comprise good governance, social integration, growth and economic diversification. In the new strategy the World Bank will help strengthen the financial management and the social development of Suriname and enhance the competitiveness of enterprises. Pending are also the stimulation of the involvement of the private sector in economic development projects and promotion of regional integration. A somewhat disappointing observation regards the performance capacity of our country. Allegations have it namely that our inadequate performance capacity ultimately results in just about 12% of development objectives being realized. In an attempt to avoid the Brazil experience, growth resulting in mounting inflation figures, the Surinamese government has in the meantime taken policy measures to strengthen the monetary system and also to increase the confidence in the local currency. The structuring of the gold sector should result in more income for the country. Loans from the IDB and similar institutions will be used to attract low price capital for the funding of development activities. The negotiations with the mining companies are interestedly followed considering the advantages that are to be expected from this sector. Iamgold has announced the investment in the period of about USD 550 million to maintain the production of gold at least at the same level as in According to published figures, the contribution of the company in the Surinamese economy in 2011 Not for Profit, not for Charity but for Service Jaarverslag

18 Verslag van de directie Management report onderhandelingen met de mijnbouwmaatschappijen worden met belangstelling gevolgd gezien de voordelen die uit deze sector worden verwacht. Iamgold heeft aangekondigd in de periode ongeveer USD 550 miljoen te zullen investeren om de productie van goud op minimaal hetzelfde niveau van 2011 te houden. De maatschappij heeft, blijkens gepubliceerde cijfers, in 2011 een bedrag van USD 340 miljoen in de Surinaamse economie gebracht in de vorm van belastingen, royalties, salarissen, sociale investeringen, etc. De ALCOA onderhandelt over het uitbreiden van haar activiteiten in Suriname. Ter versterking van het Anti Money Laundering (AML) / Criminal Financing of Terrorism (CFT) regime in ons land, heeft de Centrale Bank van Suriname specifieke informatie aan de kredietcoöperaties verstrekt inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en daarbij de uitgevaardigde richtlijnen voor de rapportage van verdachte transacties besproken. De richtlijnen moeten strikt worden toegepast. Ook het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) heeft een aantal awareness sessies en workshops georganiseerd waaraan wij, daartoe uitgenodigd, hebben deelgenomen. De brandstofprijzen waren niet stabiel maar maakten opwaartse bewegingen op diverse momenten. Elke keer dat de brandstofprijzen omhoog gingen, namen de kosten van goederen en diensten w.o. die van eerste levensonderhoud toe. De consument ervoer afname van de koopkracht en wij een afname van kredietaanvragen terwijl leningen voor bedrijfsactiviteiten soms een consumptieve bestemming kregen. Voor de ondernemer, w.o. de bij ons aangesloten micro-ondernemers, werden de productiekosten hoger dan was gepland waardoor bedrijfsdoelen moeilijk of helemaal niet worden gehaald en resulteren in wanbetaling. In een poging de kosten van levensonderhoud op een beheersbaar niveau te houden heeft de regering met medewerking van importeurs en distributeurs een prijsverlaging van tussen 10% en 15% op basisgoederen doorgevoerd. Het effect werd echter teniet gedaan door de steeds stijgende brandstofprijzen en de weigering van de overheid om de eertijds ingevoerde government take terug te draaien omdat die actie de economie grotere schade zal toebrengen dan het kortstondig voordeel van een lage prijs. Van 22 tot en met 29 november 2012 was Suriname het amounted to USD 340 million in the form of taxes, royalties, salaries, social investments, etcetera. ALCOA is still negotiating the expansion of its activities in Suriname. In one of its many attempts to strengthen the Anti Money Laundering Regime, and in its wake the Regime on Criminal Financing of Terrorism, the Central Bank of Suriname provided the credit unions with specific information regarding money laundering and financing of terrorism. The bank thereby discussed the issued guidelines for reporting suspect transactions. The guidelines must be enforced stringently. The Report Centre for Unusual Transactions also organized a number of awareness sessions and workshops which KCDS was invited to attend. Fuel prices were not stable and at various moments made upward movements. Each time fuel prices increased, the costs of goods and services, among which the costs of living, took a turn to the worse. The consumer experienced a reduction of purchasing power and we, KCDS, a drop in credit applications while loans for business activities were sometimes given a consumptive allocation. Entrepreneurs, among which the microentrepreneurs associated with our programme, were faced with much higher production costs than planned by which it became very difficult and sometimes impossible to reach business objectives, and ultimately resulting in their default. In an attempt to maintain the costs of living at a manageable level the government, having obtained the cooperation of importers and distributors, implemented a price reduction of between 10% and 15% on basic goods. The effect, however, was dashed by the ever increasing fuel prices and the refusal of the government to reverse the formerly implemented government take as such action would harm the economy much stronger than the brief advantage of a low price. From 22 till 29 November 2012 Suriname hosted the 30 th Session of the ACP Parliamentary Assembly and the 24 th Session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly. Suriname looks back contented on its organization of the biennially held Joint Parliamentary Assembly. The conference was insofar a success that firm promises were made by the European Union to finally make funds available for the banana industry in the African-, Caribbean- and Pacific-countries. It concerns 16 Jaarverslag 2012 Mensen helpen mensen

19 Verslag van de directie Management report gastland van de 30 th Session of the ACP Parliamentary Assembly en de 24th Session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (JPA). Er wordt tevreden teruggeblikt op de JPA, die tweejaarlijks gehouden wordt. De conferentie was in zoverre succesvol dat er harde toezeggingen zijn gedaan door de Europese Unie (EU) om middelen voor de bananenindustrie in de Afrikaanse, Caribische en Pacific landen (ACP) eindelijk beschikbaar te stellen. Het gaat om een totaal bedrag van EUR 19 miljoen. Het ligt nu aan de Surinaamse regering om haar huiswerk met betrekking tot de indiening van projecten in dit kader in orde te maken. Een tweede bijzondere uitkomst op de JPA was de gezamenlijke oproep om de relaties met Cuba te herstellen. Deze nationale beschouwing zou verre van compleet zijn als geen melding wordt gemaakt van de uitbreidingsactiviteiten in de oliesector, regulering van de goudsector alsook de overheids-investeringen en de initiatieven ter versterking van de concurrentiepositie van Suriname. Deze activiteiten stimuleren een positieve ontwikkeling van de Surinaamse economie. Interne ontwikkelingen Algemeen Op 2 februari 2012 bestond KCDS 40 jaar. De herdenkingsactiviteiten, die verspreid over het verslagjaar zijn gehouden, bestonden onder meer uit een mediacampagne en sociale activiteiten. De mediacampagne was bedoeld om meer bekendheid te geven aan het bestaan van en de laagdrempelige dienstverlening van deze kredietcoöperatie. De sociale activiteiten omvatten geldschenkingen aan behoeftige instellingen en individuen alsook de sponsoring van de huldiging van vrouwen door de Stichting Oriole ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrouw. Het 40-jarig jubileum werd met de lid-eigenaars gevierd tijdens de feestelijke jaarlijkse algemene ledenvergadering die in mei 2012 is gehouden. Met het oog op het verder opvoeren van de kwaliteit van de dienstverlening van KCDS aan lid-eigenaars en interne en externe cliënten is het middle management versterkt met de indiensttreding van een manager financiën en een manager commercie. Ook is er dit jaar ruime aandacht besteed aan de training en vorming van directie, kader, personeel en de an amount of EUR 19 million. It is now up to the Surinamese government to do its homework regarding the submission of projects in this framework. A second special outcome of the Joint Parliamentary Assembly was the collective appeal to restore relations with Cuba. This national discussion would far be from complete without mentioning the expansion activities in the oil sector, the regulation of the gold sector and also the investments by the government and the initiatives to strengthen the competitive position of Suriname. These activities will surely stimulate a positive development of the Surinamese economy. Internal developments General KCDS on the 2 nd of February 2012 celebrated its 40 th anniversary. The commemoration activities were spread through the year and comprised e.g. a media campaign and social activities. The purpose of the media campaign was to enhance the acquaintance with the existence of KCDS and the approachability of its service. The social activities consisted of donations to distressed institutions and individuals and also sponsoring of the tribute of women by the Oriole Foundation on the occasion of International Women s Day. The 40 th anniversary was celebrated with the member-owners during the festive Annual General Meeting which was held in May In order to raise the quality of our service to memberowners and internal and external clients to higher standards, middle management was strengthened with the engagement of a Manager Finance and a Manager Commerce. Ample attention was paid to training and education of management, staff and the volunteers working in the various bodies of KCDS. Core subjects of the trainings were again customer-orientation and customer-friendliness. A newly built website was launched at the beginning of the year as a means to advance the communication with the memberowners, clients and the public and also to promote the communication between member-owners and clients. The website contains a business directory which offers member-owners and clients the opportunity to promote their business and products. Furthermore, a face book page was built while additional information was spread through twitter. Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht Jaarverslag

20 Verslag van de directie Management report vrijwilligers die de diverse organen van KCDS bemensen. Klantgericht en klantvriendelijk handelen behoren tot de vaste onderwerpen van de trainingen. Om de communicatie met de lid-eigenaars, cliënten en het publiek en die tussen de lid-eigenaars en cliënten onderling te bevorderen is een nieuwe website, waarin is opgenomen een bedrijvengids, gebouwd en begin van het verslagjaar gelanceerd. Lid-eigenaars en cliënten kunnen via de bedrijvengids van de website van KCDS hun onderneming en producten promoten. Verder is er een facebook pagina aangemaakt en verspreiden wij informatie via twitter. Wij geloven dat microfinanciering, waarvan microkrediet onderdeel is, een instrument bij uitstek is voor de bevordering van individuele ontwikkeling, welvaart en welzijn. Wij participeren daarom in het Micro Kredieten Programma (MKP) en is KCDS lid van de Caribische Microfinancieringsalliantie (CMFA). In het verlengde hiervan participeren wij in het Caribische Microfinanciering Capaciteitsopbouw Programma II (Carib Cap II) om ons verder te specialiseren. Directeur André Misiekaba Sr. en commercieel manager Reginald Fransberg hebben in verband hiermede deelgenomen aan Foromic XV, een Marketing Seminar, en de 4de Caribische Microfinancieringsforum (CMF IV) in Barbados. Een andere belangrijke activiteit die verband houdt met de verdere kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de dienstverlening betreft de aanschaf van Abacus. Dit is een pakket nieuwe programmatuur voor de leden-, cliënten- en financiële administratie en bedoeld om een snellere verwerking van de financiële transacties en rapportages te realiseren. De initiële kosten van het pakket bedragen, omgerekend, SRD Abacus wordt medio 2013 in gebruik genomen. Helaas zijn de voormelde inspanningen die gericht zijn op een positieve ontwikkeling en groei van de kredietcoöperatie, met in het verlengde hiervan een verbeterde dienstverlening, wreed verstoord door misdadigers die, ondanks alle eerder getroffen voorzieningen, in mei van het verslagjaar erin slaagden zich toegang tot het kantoor te verschaffen en SRD buit te maken. De schadepost is in de jaarrekening verwerkt. Deze calamiteit is er de oorzaak van dat KCDS voor het eerst sinds haar bestaan een boekjaar afsluit met een negatief resultaat. De lid- We believe that microfinance, of which microcredit is part, is an instrument par excellence for the advancement of individual development, prosperity and wellbeing. It is therefore that we participate in the Micro Credit Programme and the justification for our membership of the Caribbean Microfinance Alliance. KCDS is furthermore engaged in the Caribbean Microfinance Capacity Building Programme (Carib Cap II) in order to become specialized. In this connection Managing Director André Misiekaba and Commercial Manager Reginald Fransberg participated in Foromic XV, a Marketing Seminar, and the 4 th Caribbean Microfinance Forum both of which were held in Barbados. Another important activity in connection with the further improvement of our service, both in quality and in quantity, regards the purchase of Abacus. Abacus is a newly developed software package for the administration of member-, clients- and financial movements. Abacus will be instrumental for the faster processing of financial transactions, reporting and management information. The initial costs of Abacus amount to SRD 345,000. Abacus will be implemented mid The above efforts, aimed at a positive development and growth of KCDS, and consequently an improved service capacity, were ruthlessly disturbed by criminals who, despite all earlier installed provisions, in May 2012, managed to break into the office and leave with SRD 142,353. The loss has been charged to the annual accounts. The calamity is nevertheless cause for KCDS, for the first time in its existence, to close a fiscal year with a negative result. Our member-owners and the clientele are given the reassurance that their finances at no time were put at risk. To avoid repetition KCDS is investing more in additional provisions. Meanwhile, the insurance policy regarding the building, inventories and computers has been adjusted adequately. The police investigation in this matter has not yet been concluded. Housing and Technical resources The service of KCDS is directed from the office at Fred Derbystraat Nr. 85 in Paramaribo. As part of the expansion and spreading of the service a plot of land has been purchased in the Commewijne District. Space was furthermore hired to archive documents. Partly in connection with the burglary at which much damage was caused and a large amount of money was stolen, KCDS is now installing additional electronic and constructional provisions to upgrade the safety of the building. The 18 Jaarverslag 2012 Not for Profit, not for Charity but for Service

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Dutch Capital Markets Outlook 2012. Guidance and perspective

Dutch Capital Markets Outlook 2012. Guidance and perspective Dutch Capital Markets Outlook 2012 Guidance and perspective 2 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2012 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2012 3 Voorwoord Foreword Jones Lang LaSalle en ABN AMRO presenteren

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

English translation begins on page 8

English translation begins on page 8 Panel Discussie Grensoverschrijdend werken en uitzenden nieuwe inzichten op 15 december, voorafgaand aan het www.ceetheopportunity.eu seminar in Hotel van der Valk in Leusden. In circulatie aan ambassadeurs

Nadere informatie

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press ROMANIA supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V. Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V. De nettowinst van Amsterdam Commodities N.V. over het eerste halfjaar 2012 bedroeg 13,0 miljoen (HJ 2011: 11,7 miljoen). De winst

Nadere informatie

TIAS studiereis Toronto - April 2015

TIAS studiereis Toronto - April 2015 TIAS studiereis Toronto - April 2015 Tilburg, juni 2015 Als onderdeel van de module internationale oriëntatie zijn de deelnemers aan de MRE opleiding in april afgereisd naar Toronto, Canada. De TIAS MRE

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Recovery in review. Dutch Capital Markets Bulletin - 2011

Recovery in review. Dutch Capital Markets Bulletin - 2011 Dutch Capital Markets Bulletin - 2011 Recovery in review Dutch direct property investment volume 2010 increased by 15% to a total of 6.1 billion. Investors mainly focused on the retail sector, followed

Nadere informatie

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN OMZETTING STICHTING "EUROPEAN FOUNDATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION" IN: EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION EN VASTSTELLEN STATUTEN Today, the

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

Bidbook stichting Hatemalo Nepal

Bidbook stichting Hatemalo Nepal Bidbook stichting Hatemalo Nepal Doel van Stichting Hatemalo Nepal is het financieel en immaterieel steunen van plaatselijke initiatieven op de terreinen werkgelegenheid en onderwijs in de meest brede

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Risicoverslaggeving in het directieverslag in beweging

Risicoverslaggeving in het directieverslag in beweging Risicoverslaggeving in het directieverslag in beweging Marijn van Daelen en Jos de Groot Samenvatting Sinds 2004 vraagt de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna Code) beursgenoteerde organisaties

Nadere informatie

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press SERBIA supplement distributed with www.brusselspress.com - Crown corks and Metal boxes - Preforms 11000 Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: +381 11/3230-271 Fax: +381 11/3230-316

Nadere informatie

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Geschreven

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie