JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005"

Transcriptie

1 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergaderingen bestuur en districtsbestuur Pagina 4 Mogelijk geen Wfdvergunningplicht voor bemiddelende verzekeraars Pagina 5 Wfd workshops Pagina 6 FOV-activiteitenoverzicht Pagina 8 Stichting Financiële Dienstverlening opgericht Pagina 9 Doorbraak bij levenprovisie Pagina 10 Jaarlijkse bijdrage Wfd Pagina 11 Studiedag AOV Arbeidsongeschiktheid in combinatie met arbeid Nog niet Wfd-proof? Professionalisering dankzij de Wfd De invoering van de Wet financiële dienstverlening (Wfd) is opnieuw uitgesteld, maar uitstel betekent geen afstel. Momenteel wordt 1 oktober 2005 als ingangsdatum genoemd. Zullen alle financiële dienstverleners in Nederland over pakweg twee maanden aan alle minimale eisen van de Wfd kunnen voldoen? Het is inmiddels een publiek geheim dat dit niet het geval is, zeggen organisatieadviseurs mr. Paul Heuperman en drs. Anne Kooij. In het najaar verzorgen zij voor FOV-leden een aantal seminars over de ins and outs rondom de invoering van de Wfd. Mr. Paul Heuperman heeft als organisatieadviseur een eenmansbedrijf onder de naam Heathfield Executive Counseling. Zijn eerdere functies waren onder meer advocaat in Sneek, lid van de directie Schade van Delta Lloyd en directievoorzitter, nationaal en internationaal, van ARAG. Drs. Anne Kooij was gedurende een lange periode als adviseur bij KPMG werkzaam en heeft nu eveneens een eigen organisatieadviesbureau, Kooij & Van den Berg BV. Voor hun gezamenlijke activiteiten hebben zij het samenwerkingsverband Heuperman & Kooij opgericht. Het bureau Heuperman & Kooij ondersteunt financiële dienstverleners bij de professionalisering van hun bedrijfsvoering en het versterken van hun ondernemerschap. Paul Heuperman zegt: Het midden- en kleinbedrijf in de financiële dienstverlening heeft in feite nauwelijks toegang tot advisering die niet op een enorm abstractieniveau zit, maar die wel diepgang heeft en pragmatisch op de eigen bedrijfsvoering is afgestemd. Ten eerste zijn daar niet veel consultancyorganisaties in geïnteresseerd en ten tweede hebben niet veel consultants de kennis vanuit de praktijk om die vertaalslag goed te maken en om ook de eigen taal van het intermediair te spreken. Wij hebben die kennis en ervaring wel en vinden het leuk om die ter beschikking te stellen, helemaal op maat vertaald, zodat het intermediair daarmee echt aan de slag kan. Onze insteek is, dat we daarvoor niet alle kantoren apart benaderen, maar via koepelorganisaties, zodat deze organisaties zich op dit gebied kunnen profileren en wij voor tarieven kunnen werken die voor iedereen acceptabel zijn. FUTURE FIT De basis van de dienstverlening van Heuperman & Kooij is de zogenoemde Future Fit - bedrijfsscan. Dit analyse-instrument, dat als het ware de toekomstbestendigheid van bedrijfsprocessen blootlegt, hebben zij speciaal voor de markt van Mr. Paul Heuperman. De onderlinge 1

2 de financiële dienstverlening ontwikkeld. Met de Future Fit -bedrijfsscan kan een onderneming breed worden doorgelicht, waarbij dan tevens wordt beoordeeld of aan alle Wfd-eisen wordt voldaan. Op basis van hun Future Fit -bedrijfsscan en in samenwerking met de NBVA heeft Heuperman & Kooij de NBVA-Kwaliteitswijzer ontwikkeld. Dit hulpmiddel is ter toetsing aan de Autoriteit Financiële Markten, de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen en de BAVAM (pool van beroepsaansprakelijkheidsverzekerden) voorgelegd en voldoet aan de eisen die het wetsontwerp Wfd aan dienstverleners en aanbieders stelt. Speciaal voor deelnemers aan de Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling (SKHB) heeft Heuperman & Kooij de Keurmerk Future Fit -bedrijfsscan ontwikkeld. Deze scan ondersteunt het intermediair bij de herkeuring dan wel de aanvraag voor het keurmerk van de SKHB. Paul Heuperman: Met de Future Fit - bedrijfsscan wordt op een heel praktisch niveau naar de processen bij financiële dienstverleners gekeken. Je kunt echter niet volstaan met alleen maar dit instrument ter beschikking te stellen. In de waan van de dag gaat het intermediair daar niet mee aan de gang, want het geeft hem bij wijze van spreken al zekerheid genoeg als hij zo n leuke tool in de kast heeft staan. Daarom is een aantal workshops zoals we die voor de FOV gaan verzorgen en eventueel een individueel bedrijfsbezoek daarna noodzakelijk om er goed mee uit de voeten te kunnen. STOFKAM Zoals bekend, stelt de Wfd eisen aan het gedrag van financiële dienstverleners op vijf gebieden: deskundigheid, integriteit, zorgplicht, bedrijfsvoering en financiële zekerheid. Wij merken dat het voor veel ondernemers lastig is om met deze containerbegrippen aan de slag te gaan, zegt Anne Kooij. We hebben daarom vastgesteld op welke bedrijfsprocessen deze eisen een impact kunnen hebben en dat zijn er ook vijf: de klantadvisering, de klachtafhandeling, het personeelsbeheer, het gegevensbeheer en de bedrijfsvoering. We hebben de Wfd-eisen heel secuur naast deze bedrijfsprocessen gelegd en vervolgens stroomschema s gemaakt waarmee ondernemers kunnen vaststellen wat de Wfd precies eist en in hoeverre dat binnen de eigen onderneming is geregeld. Binnen veel ondernemingen is al veel goed geregeld, maar als je er met zo n stofkam doorheen gaat, haal je vaak nog behoorlijk wat omhoog. Anne Kooij benadrukt daarom dat het geen extra last is, maar dat het juist een verdere professionalisering tot gevolg heeft, wanneer aan de Wfd-kwaliteitseisen wordt voldaan. Ondernemers moeten er lol in hebben om met die professionalisering aan de slag te gaan, zegt hij. Men moet niet Organisatieadviseurs drs. Anne Kooij (links) en mr. Paul Heuperman. 2 De onderlinge juli/augustus 2005

3 in de veiligheid van het verleden willen blijven hangen, maar het juist leuk vinden om een volgende stap te zetten. MARKTVERSCHUIVINGEN Paul Heuperman en Anne Kooij verwachten dat in de branche van intermediairs, als gevolg van de Wfd, nog behoorlijke marktverschuivingen zullen plaatsvinden. Ze voorzien dat een redelijk grote groep sowieso geen vergunning zal aanvragen en dat onder de resterende intermediairs nog een fikse consolidatieslag gaat plaatsvinden. Anne Kooij zegt: De Wfd brengt voor ondernemers de vraag met zich mee waarvoor zij precies een vergunning gaan aanvragen. Wanneer zij een bepaald product slechts incidenteel verkopen, kan het wel eens te kostbaar worden om ook op dat gebied opleidingen te volgen en een vergunning aan te vragen. Ze kunnen er dan voor kiezen om dat product voortaan links te laten liggen óf om met iemand te gaan samenwerken die de desbetreffende vergunning wel heeft. In die consolidatieslag krijg je dan nog een spannende discussie over wat de een en wat de ander inbrengt. En dan gaat het er niet om of jij de juiste partij vindt, maar wel of je de ware voor de ander bent. Zorg daarom dat je je huis op orde hebt en dat je de zaken goed hebt ingericht. Paul Heuperman: Onderlingen die hun verzekeringsactiviteiten met intermediairactiviteiten hebben gecombineerd, zullen die activiteiten goed moeten scheiden, de bijbehorende eisen identificeren, hun processen daarop inrichten en hun mensen ervoor opleiden. Daar zal een zwaar accent op komen te liggen. GEZAMENLIJK BELANG Veel financiële dienstverleners doen het al uitstekend, zegt Paul Heuperman, en hebben daar in het verleden al enorm veel geld voor geïnvesteerd. Maar financiële dienstverleners werken in een branche die als geheel een goede naam en een goed imago moet hebben. De moeilijkheid daarbij is dat je wel het een en ander aan promotie kunt doen, maar dat toch de praktijk beslissend is. Want je kunt veel mooie dingen verkondigen, maar als daarna iets negatiefs uit de praktijk boven komt drijven, ben je weer tien stappen terug. Alle financiële dienstverleners hebben belang bij een goed imago van de branche als geheel. Dat belang zul je met elkaar moeten dienen en de Wfd kan daaraan bijdragen. Want het effect van de Wfd zal zijn, dat de professionalisering die al jaren nodig is en waar al jaren over wordt gepraat, nu toch echt tot stand gaat komen. Meer informatie: en De onderlinge juli/augustus

4 FEDERATIE Bestuursvergadering Op vrijdag 24 juni vergaderde het FOVbestuur. Belangrijk onderwerp van bespreking was de nieuwe Stichting Financiële Dienstverlening. Deze stichting, die onlangs in het leven is geroepen (zie elders in deze Onderlinge onder Actualiteiten) vervult een taak bij de aanvraag van Wfd-vergunningen en heeft daarnaast een functie op het gebied van de begeleiding en vertegenwoordiging van tussenpersonen. De FOV heeft geïnformeerd van de mogelijkheid tot participatie in de stichting. Deze blijkt open te staan; de FOV kan aan het bestuur deelnemen. Omdat dit echter een zware investering vergt (de mededelingen hierover lopen uiteen van tot per jaar) en de positie van de onderlinge verzekeraars in het Wfd-traject nog niet duidelijk is, is besloten de beslissing over het bestuurslidmaatschap aan te houden tot de gewenste duidelijkheid er is. De vergadering besprak ook de vorderingen in het project Toetsmodellen. Dit project voorziet in een gebruikersvriendelijke mogelijkheid om via een invuloefening op Internet na te gaan of men aan bepaalde regelgeving voldoet. Op onderdelen waar nog lacunes bestaan, krijgt degene die de test uitvoert desgewenst een inhoudelijk advies. Dit wordt automatisch gegenereerd. De regelingen die op deze manier kunnen worden getoetst, zijn in eerste instantie de RIAV (Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers) en een aantal DNBregelingen op het gebied van integriteit. Het Internetmodel is inmiddels klaar en opgeleverd. De vergadering nam ook kennis van de uitkomsten van een panelbijeenkomst met DNB, AFM en het Ministerie van financiën, waar de FOV een lans heeft gebroken voor het openhouden van de markt voor nieuwe onderlinge verzekeringsinitiatieven. Hierbij is gewezen op een belangrijke functie van de onderlinge verzekeringsvorm, de opvang van marktimperfecties. Aangezien onderlingen geen of weinig mogelijkheden hebben om een beroep op de kapitaalmarkt te doen, moet de mogelijkheid van kleinschalige initiatieven intact blijven. Bezoek uit India De vergadering werd besloten met een ontmoeting met twee vertegenwoordigers van de Indiase NGO (non-gouvernementele organisatie) Dhan, de heren Narender en Kartygian. Deze gaven een toelichting op het functioneren van micro-insurance in India. Met behulp van dit verzekeringsinstrument worden belangrijke successen geboekt in de strijd tegen armoede. Een voorbeeld is een initiatief dat twee jaar geleden samen met het Nederlandse MIAN is genomen. Dit voorziet, in het verlengde van micro-finance (denk aan een persoonlijke lening voor de aanschaf van een koe of geiten), in een verzekeringsdekking bij het overlijden of invaliditeit van de leningnemer. De hiervoor opgerichte onderlinge telt inmiddels niet minder dan leden! De aanwezigen en bij deze eveneens de lezers van De onderlinge werden uitgenodigd om daar waar mogelijk, ondersteuning aan Dhan te bieden. Een denkbare invulling van dit verzoek is het leggen van verbanden met lokale onderlingen in India, om kennis er ervaringen uit te wisselen. Nadere informatie kan via het FOV-secretariaat worden verkregen. Vergadering districtsbestuur Na het hiervoor genoemde intermezzo van de Indiase delegatie ging de vergadering van het districtbestuur van start. Deze vergadering werd geleid door de heer Bullens. In de vergadering kwam onder meer aan de orde dat leden van de FOV nog geen gebruik kunnen maken van de diensten van stichting CIS. Afgesproken is dit onderwerp een hernieuwde stimulans te geven. Uitgebreid werd stilgestaan bij de rol en positie van het districtbestuur. De conclusie was dat er een betere verbinding moet komen tussen secretariaat, bestuur, districtbestuur en leden van de federatie. Het secretariaat zal hiertoe enkele in de vergadering gedane voorstellen uitwerken en concretiseren. Ook in deze vergadering werd een toelichting gegeven op de stand van zaken in de ontwikkeling van de diverse toetsmodellen. De districtbestuurders hebben hoge verwachtingen van de toetsmodellen: deze lijken het hulpmiddel bij uitstek om administratieve verplichtingen beter te kunnen beheersen. Bij de bespreking van de regionale bijeenkomst werd gevraagd aandacht te besteden aan het onderwerp waterschade. Dit wordt door de Technische Commissie Schadepreventie opgepakt. Voorts werd aandacht gevraagd voor de inrichting van onderlingen, naar modellen hiervoor en nieuwe bestuursstructuren. Een andere ontwikkeling waarvoor veel interesse bestaat, zijn de eisen die DNB stelt aan onderlingen, vooral aan die onderlingen die een grote groei hebben doormaakt als tussenpersoon. Deze onderwerpen zullen in de najaarsbijeenkomsten worden behandeld. Mogelijk geen Wfdvergunningplicht voor bemiddelingsactiviteiten verzekeraars Op 29 juni jl. heeft de AFM een rondschrijven laten uitgaan waarin werd aangegeven dat wegens het vervallen van het SER-register (door de aanstaande inwerkingtreding van de Wfd) door alle ingeschrevenen een vergunning krachtens de Wfd dient te worden aangevraagd. Voor zover 4 De onderlinge juli/augustus 2005

5 onderlingen tevens intermediaire activiteiten ontplooien, betekent dit dat deze gehouden zijn voor hun bemiddelingsactiviteiten een Wfd-vergunning aan te vragen. In de maand juli is bij het Ministerie van Financiën aangedrongen op het niet hoeven aan te vragen van een afzonderlijke Wfdvergunning als er al een WTV-vergunning is afgegeven. Het zou een verzekeraar op basis van haar WTV-vergunning moeten zijn toegestaan intermediaire activiteiten te ontplooien. Hierbij is gewezen op het feit dat banken een soortgelijke regeling hebben; die mogen op grond van hun DNB-vergunning tevens bemiddelen. Het Ministerie lijkt gevoelig voor deze oproep. Afhankelijk van een definitieve beslissing betekent dit dat een WTV-vergunning (of vrijstelling) niet alleen een vergunning van rechtswege krachtens de Wfd oplevert voor de eigenlijke verzekeringsactiviteiten, maar ook voor de bemiddelingsactiviteiten. De FOV-leden zijn van het voorgaande in kennis gesteld. Zij zijn geadviseerd de voorbereidingen op de vergunningaanvraag aan te houden. Het wachten is op de definitieve beslissing van het Ministerie van financiën. AISAM-nieuws Binnen de internationale vereniging van onderlinge verzekeraars, de AISAM, spreekt de FOV mee over de wenselijke vormgeving van Solvency II. Daarvoor worden met enige regelmaat vergaderingen in Brussel bijgewoond. Tijdens de meest recente bijeenkomst, op 28 juli, is een verzoek om commentaar van de internationale vereniging van toezichthouders besproken. Deze organisatie vervult een belangrijke rol bij de totstandkoming van Solvency II. De AISAM-vergadering heeft (andermaal) gepleit voor een solvabiliteitsregime dat onder andere rekening houdt met de aard en omvang van onderlinge verzekeraars. Dit pleidooi heeft niet alleen betrekking op de hoogte van de aan te houden solvabiliteit, maar ook op de administratieve waarborgen en berekeningswijzen. Voor de laatste is in de huidige opzet veel actuariële inzet vereist, wat gelet op de omvang en het risicoprofiel van veel onderlinge verzekeraars een vermijdbare zware last met zich meebrengt. Wfd-workshops De FOV organiseert in september een aantal workshops over de Wet financiële dienstverlening. Deze workshops worden verzorgd door het bureau Heuperman & Kooij te Hilversum (zie ook openingsartikel). Dit bureau heeft in opdracht van de FOV een programma ontwikkeld waarmee de leden zich (nader) op de inwerkingtreding van de Wfd kunnen voorbereiden. Het programma biedt het volgende: Een direct toepasbaar stappenplan (Via welke stappen en in welke volgorde bereid ik mij het beste voor op de komst van de Wfd?) Een aantal praktische workshops De mogelijkheid voor ondersteuning op locatie door Bureau Heuperman & Kooij tegen een voor de FOV-leden geldend gereduceerd tarief Tijdens de workshops staan de 5 kwaliteitsvereisten van de Wfd centraal (deskundigheid, integriteit, zorgplicht, bedrijfsvoering en financiële zekerheid). Er zal worden aangegeven welke invloed deze hebben op de belangrijkste kernprocessen van een financiële dienstverlener (klantadvisering, personeelsbeheer, gegevensbeheer, klachtafhandeling, AO/IC). Resultaat van de workshops is dat de deelnemers met het stappenplan van Heuperman & Kooij in staat zijn om zelfstandig verder gaan met de invoering van de eisen van de Wfd in de eigen organisatie. De workshops duren een dag. De kosten voor deelname bedragen 195 per persoon. Een lunch is inbegrepen. Opgave voor de workshops kan via het FOV-secretariaat. CD Complianceregeling Mededinging Tijdens de op 11 mei gehouden ledenvergadering is unaniem ingestemd met het voorstel om de Complianceregeling Mededinging aan het FOV-lidmaatschap te verbinden. Dit betekent dat de leden zichzelf hebben verplicht de nodige stappen te zetten om de complianceregeling te implementeren. Hiertoe dient interne voorlichting plaats te vinden en moeten procedures worden ontworpen om overtredingen te voorkomen, maar ook maatregelen waarmee op geconstateerde overtredingen wordt gereageerd. Bovendien zal controleerbaar moeten zijn dat de regeling in de praktijk wordt gevolgd. Een cruciale positie is hierbij toebedeeld aan de compliance officer die iedere maatschappij dient aan te stellen. Dat mag een bestaande medewerker zijn of voor deze regeling een directeur. Het Verbond van Verzekeraars, de initiator van de Complianceregeling, heeft een Toolkit ontwikkeld, waarvan de inhoud op CD verkrijgbaar is. Met deze CD heeft men de beschikking over een algemene presentatie over mededinging, standaardteksten die direct kunnen worden overgenomen of aangepast voor gebruik binnen het eigen bedrijf, en de meest voorkomende vragen en bijbehorende antwoorden. De CD is via het FOVsecretariaat verkrijgbaar. Nieuw lid OWM Aquapol UA te Den Haag is per 20 juli toegelaten tot het ledenbestand van de FOV. De onderlinge juli/augustus

6 FOV-activiteitenoverzicht Per circulaire is het onderstaande overzicht van de FOV-activiteiten over de periode januari tot en met juni 2005 verspreid: Themabijeenkomsten regionale directiebijeenkomst Bovemij Verzekeringen regionale directiebijeenkomst TVM Verzekeringen Studiedag studiedag arbeidsongeschiktheid Overige bijeenkomsten Algemene ledenvergadering bijeenkomst t.b.v. SORI-onderlingen Voorzieningen bestuurderscursus Nijenrode bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beroepsaansprakelijkheidsverzekering fraudeverzekering (interne fraude) / uitbreiden dekking in ontwerp: toetsmodellen wet- en regelgeving in ontwerp: overzicht wet- en regelgeving Representatieve activiteiten Ministerie van Financiën vrijstelling onderlingen in Wfd / Bfd (via Verbond) intensiteit regelgeving kosten regelgeving en toezicht De Nederlandsche Bank afstemming toetsmodel AO/IC VOW2-onderlingen afstemming toetsmodel integriteit toezicht door DNB op kleinere onderlingen solvabiliteit / pleidooi toepassing 75%-regeling kosten toezicht Autoriteit Financiële Markten afstemming toetsmodel RIAV afstemming over concept-bijdragemodel 2005 deelname Stichting Financiële dienstverlening kosten toezicht Gezamenlijk overleg DNB/AFM samenwerkingsconvenant DNB/AFM Verbond van Verzekeraars regelgeving algemeen deelname aan OVC (Overleg Verzekeringscriminaliteit) Wet financiële dienstverlening Besluit financiële dienstverlening deelname Stichting financiële dienstverlening preventieconvenant Complianceregeling Mededinging complianceplatform afstemming afdeling transport en schepenafdeling CAO Deelname aan consultaties Besluit financiële dienstverlening Beleidsregels obligo en suppletiebijdragen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge Financieel toetsingskader Regeling belegging technische voorzieningen Preventiecommissie opzet Preventiedag 2005 (elektriciteit & inductie) items als slagsleutel, problematieken indexering en brandgevaar van kunststof isolatie, digitale folder gevolgschade uitval regelapparatuur digitaal artikel huisvesting seizoenarbeiders onderzoek naar acceptatie van mestvergistingsinstallaties Internationaal deelname aan AISAM-bijeenkomsten inzake Europese werkgroep en monitoring en beïnvloeding van Solvency II ontmoeting directie Duitse federatie van onderlinge verzekeraars Overig onderzoek naar gezamenlijke belangenbehartiging bij pensioen collectieve aansluiting Klachteninstituut Verzekeringen harmonisatie klachtenregeling financiële dienstverlening individuele aansluitnummers collectieve aansluiting Stichting Implementatie GIDI Stichting Salvage diverse vergaderingen van (district)bestuur en afdelingen Publicaties digitale preventiebrochure gevolgschade uitval regelapparatuur digitaal artikel huisvesting seizoenarbeiders preventiebrochure schepen Ledenbezoek (door districtbestuur) Univé Bedum en omstreken OVM Univé Midden-Drenthe Univé Noord Groningen Univé OBM Hoogeveen OVM Univé Flevoland OBM Eendracht Maakt Macht Ledenbezoek (door secretariaat) Centraal Beheer Achmea Zevenwouden Verzekeringen Giethoorn Bovemij Verzekeringen Eendracht maakt macht Steenwijker Brand Assurantie Vereniging (Wanneperveen) Univé Hollands Noorden Bovemij Verzekeringen Westzaan Unigarant OOM Verzekeringen Univé De Eendracht Cothen (ALV) (Gasselternijveen) Agriver (ALV) Geesteren Gelselaar Univé De Wolden (ALV) Univé Verzekeringen (ALV) 6 De onderlinge juli/augustus 2005

7 ONDERLINGEN OVM Geesteren Gelselaar passeert premiegrens van 1 miljoen Onderlinge Verzekeringen Geesteren Gelselaar maakt een sterke groei door. Dat resulteerde vorig jaar in het passeren van de premiegrens van 1 miljoen. Verkeersschool Hartemink in Eibergen een nieuwe relatie was verantwoordelijk voor deze mijlpaal. Daarom werd Patrick Hartemink onlangs in het zonnetje gezet. Naast de bloemen die hij kreeg van André Nijhof (adviseur bedrijven van de Onderlinge) hoeft Hartemink een jaar lang geen premie te betalen. Verkeersschool Hartemink biedt alle rijopleidingen onder één dak. Het bedrijf bestaat 40 jaar en heeft in die periode een sterke naam opgebouwd. De verkeersschool telt 16 medewerkers en staat onder leiding van Mien Hartemink en haar zoon Patrick. We hebben vorig jaar bewust voor de Onderlinge Geesteren gekozen, vertelt Patrick Hartemink. We zochten een partij waar een persoonlijke benadering centraal staat. De Onderlinge toont echte betrokkenheid en komt thuis bij je langs. We zijn zeer tevreden hoe het contact verloopt en hoe alles perfect wordt geregeld. Het gaat goed met Onderlinge Verzekeringen Geesteren Gelselaar. Zo goed dat de onderneming uit haar jasje groeit. Het kantoor in Geesteren wordt dit jaar uitgebreid en gemoderniseerd. De vijfduizend relaties komen hoofdzakelijk uit de gemeenten Borculo, Neede, Eibergen, Ruurlo en Lochem. Begin jaren negentig werd de premiegrens van 1 miljoen gulden bereikt. Al met al hebben we een verdubbeling van de totale premie in ruim tien jaar gerealiseerd., vertelt directeur Noud Smit. Daar mogen we best trots op zijn. De jaarcijfers van 2004 vielen opnieuw gunstig uit. Daardoor krijgen de leden een winstdeling van ruim 20% uitgekeerd. Indexcijfers voor gebouwen-, inboedel- en glasverzekering Vanaf 1 mei 2005 gelden de volgende indexcijfers: 1 september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september 147 Onderlinge Verzekeringen Geesteren Gelselaar bestaat al 116 jaar en is in die tijd uitgegroeid tot een moderne verzekeraar met veel ervaring. Relaties zijn zeer te spreken over de aanpak van de regionale verzekeraar die in Geesteren is gevestigd. Zekerheid is een belangrijk uitgangspunt in onze producten maar ook in onze werkwijze, merkt Noud Smit op. gebouwen inboedels indexcijfers 1990 = 100 (waarde-index) glasverzekering * ,3 juli ,0% ,5 juli ,7% ,2 juli ,8% ,8 juli ,4% ,3 juli ,8% ,1 juli % ,6 * Het indexcijfer glasverzekeringen wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de gemiddelde stijging/daling van het indexcijfer voor de gebouwenverzekering. De indexcijfers worden ook vermeld in de CBS-publicaties Statistisch Bulletin en Maandstatistiek voor Bouwnijverheid, tabel 9.14M. De Onderlinge kent haar klanten en hun wensen. Dat komt door onze zeer persoonlijke werkwijze. Mensen waarderen dat, aldus de directeur. De onderneming met twaalf medewerkers staat te boek als een brandverzekeraar (opstal en inboedel) en bemiddelt daarnaast in alle andere schadeverzekeringen, hypotheken, levensverzekeringen en pensioenen. Naast scherpe premies en bijbehorende goede voorwaarden zijn ook het leveren van kwaliteit en service sterke punten van de Onderlinge. De onderneming houdt alles in eigen huis, van polisopmaak tot schadebehandeling. Alles wordt tot in de puntjes geregeld. Sinds kort kan op de website een online-premieberekening worden gemaakt voor een autoverzekering. Via die site kan voor overige verzekeringen ook een offerte worden opgevraagd. De onderlinge juli/augustus

8 ACTUALITEITEN Stichting Financiële Dienstverlening opgericht Op 10 juni is de Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) opgericht. De stichting, een initiatief van een aantal om contacten tussen consumenten en financiële dienstverleners. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vertegenwoordigers van representatieve Bijeenkomsten voor intermediaire organisaties De FOV beraadt zich over deelname aan de stichting (zie Bestuursverslag onder Federatienieuws in deze Onderlinge). Na het passeren van de stichtingsakte hieven de initiatiefnemers het glas, vlnr: NBVA-voorzitter Rob Groenemeijer, Johan van de Werf (namens het Verbond van Verzekeraars), voormalig NVA-voorzitter Dick de Bruin en Koos Bus (namens de Nederlandse Vereniging van Banken). representatieve organisaties uit de verzekeringsmarkt, heeft als doel de kwaliteits- aansluiten bij de stichting: NBVA, NVA, organisaties. Naar verwachting zullen zich verbetering onder de Wet Financiële NVB, NVGA, Verbond van Verzekeraars, Dienstverlening te bevorderen. Zij wil NVF, VFN en VVHN. daarbij een zelfstandige rol van en voor de marktpartijen realiseren. Het secretariaat staat onder leiding van drs. C.J.M. Scholtes. Hij is projectdirecteur De Stichting Financiële Dienstverlening en zal aanblijven tot de invoering van de heeft onder meer de volgende taken: Wfd. Het secretariaat is gevestigd te Het begeleiden van de circa Amsterdam. financiële dienstverleners bij het aanvragen van een vergunning die onder de De Stichting zal bemiddelaars en adviseurs Wet Financiële Dienstverlening verplicht van financiële diensten ondersteunen met wordt gesteld. de volgende middelen: Het begeleiden van vergunninghouders bij het blijven voldoen aan de nieuwe Een Internetsite waarop onder andere verplichtingen die uit de Wet Financiële de meest gestelde vragen en antwoorden Dienstverlening voortvloeien. te vinden zijn. ( Het fungeren als platform voor overleg nieuwsbrieven met de AFM die als wettelijk toezichthouder zal optreden richting alle finan (0900-wwwstfd) Een telefonische helpdesk: ciële dienstverleners voor zover het gaat Voorlichtingsbijeenkomsten Geen Bijdragemodel 2005 voor VOW2-onderlingen De AFM heeft als toezichthouder op de Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1998 (de RIAV) besloten dit jaar geen Bijdragemodel te laten invullen door onderlinge verzekeraars met een zogenaamde VOW2-verklaring (niet meer dan 3000 leden en maximaal premie). Deze verzekeraars waren dit vorig jaar wel verplicht. De reden om dit jaar geen invulling te verlangen, is gelegen in het feit dat de AFM in 2004 voldoende inzicht heeft gekregen in de wijze waarop de VOW2-maatschappijen met de RIAV omgaan. De AFM benadrukte dat het achterwege laten van de verplichting om het model in te vullen, niet betekent dat de RIAV niet meer hoeft te worden toegepast. Het is goed mogelijk dat we volgend jaar wel weer invulling zullen verlangen. Bovendien zal de AFM steekproefsgewijs op naleving van de RIAV blijven controleren, aldus een woordvoerster. Verzekeraar mag adviseur niet fêteren Verzekeraars mogen hun tussenpersonen in de toekomst minder trakteren op reizen en andere attenties. Dat schrijft algemeen directeur Eric Fischer van het Verbond van Verzekeraars in een brief aan beurstoezichthouder AFM. Deze had het verbond gevraagd te peilen hoe het in de sector is gesteld met extraatjes voor tussenpersonen. De AFM deed dit naar aanleiding van commotie rond bonussen 8 De onderlinge juli/augustus 2005

9 voor makelaars van Amerikaanse verzekeraars. Dat leidde eind vorig jaar tot vervolging door openbaar aanklager Eliot Spitzer in New York. Het Verbond wil nu een bepaling opnemen in de gedragscode voor verzekeraars dat zaken die advies door tussenpersonen kunnen beïnvloeden, zoveel mogelijk beperkt moeten worden. De sector wil bijvoorbeeld een einde maken aan reisjes voor tussenpersonen. Fischer stelt dat adviseurs zich tegenover consumenten te allen tijde als onafhankelijk tussenpersoon moeten kunnen presenteren. Aantasting van dit beeld of zelfs maar het wekken van de schijn dat dit in het gedrang is, zou een slechte zaak zijn, schrijft Fischer. Fischer schrijft aan de AFM dat de provisiebeloning van adviseurs wat hem betreft niet ter discussie staat. Zowel het verbond als de toezichthouder moet ervoor waken dat de beloning via provisies niet ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld wordt. Volgens Fischer zijn er geen onoorbare praktijken aangetroffen. Bron: Het Financieele Dagblad, 9 juni 2005 Europees onderzoek naar concurrentie op de verzekeringsmarkt Eurocommissaris Neelie Kroes gaat de Europese verzekeringsmarkten (waarschijnlijk vooral de zakelijke markt) aan een onderzoek onderwerpen. Daarbij wordt onder meer onderzocht in hoeverre standaardisering van polisvoorwaarden tot beperking in dekkingsmogelijkheden leidt. Klachten over toetredingsdrempels tot Europese markten lijken mede aanleiding voor het onderzoek. Ook de Spitzer-affaire in de Verenigde Staten is een mogelijke reden. De Europese Commissie veronderstelt dat afspraken over standaardpolisvoorwaarden door brancheorganisaties en bepaalde commissies daarbinnen tot beperkingen leiden voor de verzekerde in zijn maximaal mogelijke verzekeringsdekking. Dat gedrag kan ook de concurrentie tussen verzekeraars beperken, zo meent de commissie. Ook faciliteren brancheorganisaties wellicht andere vormen van concurrentiebeperking, bijvoorbeeld als het gaat om co-assurantie. Tegelijkertijd maakt de commissie zich zorgen over distributieafspraken en afspraken over dienstverlening; ook die zouden wel eens strijdig kunnen zijn met concurrentieregels. Verzekeraars, herverzekeraars, tussenpersonen, makelaars, de co-assurantiemarkt en brancheorganisaties kunnen de komende tijd vragenlijsten van de Europese Commissie of van de NMa verwachten. De NMa heeft de Nederlandse verzekeringsmarkt al eerder onder de loep genomen en heeft daarbij geen onregelmatigheden geconstateerd. Daarom worden op de Nederlandse markt geen grote problemen verwacht. Wel leidt de nieuwe Wet financieel toezicht in haar huidige vorm tot extra toetredingsdrempels op de Nederlandse markt. Als straks bijvoorbeeld een buitenlandse verzekeraar de markt op wil, moet deze een extra AFM-toets doorstaan nadat hij een vergunning van DNB heeft gekregen. Dit type toetredingsdrempels komt meer voor in andere EU-lidstaten. Doorbraak bij levenprovisie Na maandenlange onderhandelingen tussen de NVA, de NBVA, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Vereniging van Hypotheekadviseurs in Nederland (VvHN) en het Verbond van Verzekeraars, is een akkoord bereikt over de provisie voor levenproducten. Het akkoord houdt in dat tussenpersonen voor complexe levenproducten maximaal 50% afsluitprovisie ontvangen en minimaal 50% doorlopende provisie. De terugverdientermijn is minimaal 3 jaar. Er is voorzien in een overgangsregeling om de liquiditeitseffecten voor het intermediair op te vangen. Minister Zalm heeft het akkoord overgenomen en aangekondigd dat hij dit in wettelijke regelgeving zal omzetten. Invoering Wft opnieuw uitgesteld Het Ministerie van Financiën heeft besloten de structuur van het Wetsvoorstel financieel toezicht (Wft) ingrijpend te wijzigen. Aanleiding is de kritiek van onder meer de Raad van State en de Tweede Kamer over de inzichtelijkheid van het wetsvoorstel. Door de aanpassingen wordt de invoeringsdatum op zijn vroegst 1 juli De Wft vormt het sluitstuk van de nieuwe toezichtstructuur op financiële instellingen, waarbij wordt uitgegaan van een scheiding tussen prudentieel toezicht en gedragstoezicht. Het wetsvoorstel heeft zowel in de aanloop als tijdens de Tweede-Kamerbehandeling veel kritiek te verduren gehad, die zich met name toespitste op de inzichtelijkheid van de wet. Op basis hiervan heeft het Ministerie eind juni tot wijziging van het wetsvoorstel besloten. Er zal onder andere een afzonderlijk deel worden ingevoegd over de vergunningverlening. Instellingen kunnen per financiële marktactiviteit bekijken welke toelatingseisen gelden, bij welke toezichthouder ze terecht moeten en of er vrijstellings- of ontheffingsmogelijkheden zijn. Minister Zalm heeft in een brief aan de Tweede Kamer overigens benadrukt dat het wetsvoorstel inhoudelijk niet zal wijzigen. Het betreft enkel het vergroten van de inzichtelijkheid van het wetsvoorstel door bestaande artikelen op een andere wijze te rangschikken, door De onderlinge juli/augustus

10 formuleringen te verhelderen en door verwijzingen uit te schrijven, aldus de minister. Tussenpersoon moet minstens opzij leggen voor WFD Bemiddelen in assurantiën met een vergunning gaat kleine assurantiekantoren jaarlijks minimaal kosten. Met het (eenmalig) aanvragen van een vergunning zal 600 tot 800 gemoeid zijn. Voor grote intermediairbedrijven vallen deze kosten aanzienlijk hoger uit. Genoemde bedragen zijn nog niet allemaal officieel. Noch de vergunningverlenende Autoriteit Financiële Markten (AFM) noch de Stichting Financiële Dienstverlening die fungeert als loket voor de vergunningaanvraag, noch de intermediaire standsorganisaties willen zich over de hoogte ervan uitlaten. Ingewijden melden evenwel dat het aanvragen van een vergunning 800 gaat kosten. En dat geldt dan voor een kantoor met niet meer dan vijf werknemers, luidt de toevoeging. Grotere kantoren betalen meer. Eerder dit jaar gaf de AFM als indicatie af dat een vergunning 580 tot 600 zou gaan kosten. In 2004 luidde de schatting van de AFM 800. De kosten voor de aanvraag kunnen enigszins worden gedrukt als deze wordt gedaan via de Stichting Financiële Dienstverlening. Dat moet een korting van ook nog officieus 150 tot 200 opleveren. Die korting wordt echter beperkt doordat de stichting een administratieve bijdrage verlangt. Die bijdrage mag in elk geval niet méér zijn dan de helft van de korting, licht NBVA- en stichtingwoordvoerder Paul Oostdam toe. Voor een aanvraag via de Stichting Financiële Dienstverlening is een digitaal paspoort noodzakelijk. Zo n paspoort kan worden verkregen bij ADP in Zeist, tegen betaling van 60. Per saldo blijft zo van de beloofde korting niet meer dan een bedrag tussen de 15 en 40 over. JAARLIJKSE BIJDRAGE Volgens planning gaat de Wfd op 1 oktober in. Eenmaal onder toezicht van de AFM moeten assurantiekantoren jaarlijks aan dit toezicht circa 600 bijdragen. Ook dit bedrag is nog een schatting en valt waarschijnlijk voor grote kantoren hoger uit. De heffing voor 2006 moeten naar verwachting dit najaar al worden betaald. De rekening loopt vervolgens nog op door de Wfd-eisen van een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering (jaarpremie 700 bij een kantooromzet van ) en aansluiting bij het Klachteninstituut Verzekeringen (jaarbijdrage 109 tot vijf werknemers en 273 voor grotere kantoren). Deze eisen gelden overigens nu al onder de zelfregulerende gedragscode Gidi. Een snelle rekensom levert een bedrag van minimaal op, waarvan 760 eenmalig en jaarlijks Voor een kantoor van zes werknemers met een omzet van meer dan wordt de ondergrens al gauw per jaar. Extra kosten voor opleidingen en arbeidskosten (bijvoorbeeld voor het invullen van het jaarlijkse vragenformulier van de AFM) zijn in deze nota niet meegenomen. ONBEKEND De kostenpost maakt de Wfd niet direct bemind onder het intermediair. Zorgelijk is verder dat de bekendheid van de wet te wensen overlaat. Zo blijkt uit reacties op een brief van Eurolloyd aan ruim assurantiekantoren dat veel tussenpersonen nog geen weet hebben van het vervallen van de SER-inschrijving per 1 oktober van dit jaar. Voor velen is dit een schok, aldus Eurolloyd-directeur Hans van Ommen. Alsof hun bewijs van bestaan hiermee verdwijnt. Verder heeft Van Ommen veel scepsis jegens de Stichting Financiële Dienstverlening geconstateerd. Het wordt gezien als een initiatief en verlengstuk van de NVA en de NBVA en daartegen blijkt een grote aversie te bestaan. Sterker nog, het wordt ons als Eurolloyd kwalijk genomen dat wij alleen maar een brief van de stichting hebben doorgestuurd. Alsof wij de SER-inschrijving doorhalen! Heel merkwaardig. De stichting heeft een groot imagoprobleem. DIGITAAL PASPOORT De wachttijd voor het verkrijgen van een digitaal paspoort kan tot drie weken oplopen. Dat meldt de verstrekker ervan, ADP Business Services. In juli kwamen er dagelijks 100 tot 150 aanvragen binnen, aldus ADP. Voor de verwerking ervan is een groep van circa tien mensen aangenomen. Het paspoort (een persoonsgebonden, elektronische handtekening) is noodzakelijk voor tussenpersonen die in oktober bij de Stichting Financiële Dienstverlening een Wfd-vergunning willen aanvragen. De aanvraag verloopt via de computer en de stichting wil uitsluitsel hebben over de identiteit van de aanvrager. Op dit moment hebben ongeveer kantoren een digitaal paspoort verkregen via ADP. Bij de stichting hebben zich nu ruim belangstellenden voor een Wfd-vergunning aangemeld. Toezichthouder AFM verwacht dat uiteindelijk tussenpersonen in aanmerking komen voor een Wfdvergunning. Bron: AM 5 augustus 10 De onderlinge juli/augustus 2005

11 WIA, IVA, WGA, EGB Het kabinet Balkenende II is voornemens om de WAO per 1 januari 2006 te vervangen door de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Deze wet voorziet in de IVA (Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten), de regeling WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en wellicht nog, afhankelijk van het oordeel van de International Labour Organization, de EGB (Extra Garantieregeling Beroepsrisico s). De nieuwe regelingen zullen met terugwerkende kracht gaan gelden voor iedereen die na 31 december 2003 arbeidsongeschikt is geworden. Oudere gevallen blijven onder de WAO vallen en zullen niet met het nieuwe stelsel worden geconfronteerd. Op een AOV-studiedag van de FOV werd het nieuwe stelsel vanuit vier perspectieven belicht: vanuit het sociale zekerheidsstelsel op zich, vanuit de arbodiensten, vanuit de reïntegratiebedrijven en vanuit de verzekeraars. In de marge van de bijeenkomst werd daar nog een historisch perspectief aan toegevoegd, in de vorm van een mobiele tentoonstelling van Achmea over de veranderingen in het sociale zekerheidsstelsel sinds de invoering van de WAO in Studiedag AOV Kan arbeidsongeschiktheid met arbeid worden gecombineerd? De AOV-studiedag van de FOV, op 20 april 2005 in Hotel Heidepark in Bilthoven, trok als elk jaar bijzonder veel belangstellenden. Onder leiding van dagvoorzitter Agnes Epema-Treep, adjunct-directeur van OHRA Zorg & Inkomen, gingen vier sprekers in op de vraag of arbeidsongeschiktheid en arbeid daadwerkelijk te combineren zijn, zoals met de komende Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) wordt beoogd. D.J.S. Hogenkamp, stafmedewerker bij ProgreSZ Hogeschool voor Sociale Zekerheid, gaf een gedetailleerd overzicht van wat er door de WIA gaat veranderen. Het nieuwe stelsel gaat ervan uit dat arbeidsgeschiktheid moet worden geactiveerd (in plaats van dat arbeidsongeschiktheid moet worden verzekerd), dat werknemers maximaal moeten werken (ook als er belemmeringen in hun gezondheid zijn) en dat de verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers moeten worden versterkt. Hogenkamp plaatste vraagtekens bij de noodzaak van een nieuw stelsel. Sinds 2003 stromen er immers meer mensen uit de WAO dan erin maar we zullen het ermee moeten doen, zo zei hij. Puntsgewijs behandelde Hogenkamp alle ins and outs van de nieuwe regelingen, die volgens hem diverse consequenties zullen hebben. Doordat juist ook werknemers meer verantwoordelijkheid krijgen, zullen zij wellicht individuele risico s eerder gaan verzekeren, bij arbeidsgerelateerde klachten eerder hun werkgever daarop aanspreken en in het geval van arbeidsongeschiktheid een grotere druk op de werkgever uitoefenen om werk van reïntegratie te maken. Koste wat het kost aan het werk, dat is het motto, aldus Hogenkamp. Ook besprak hij de extra garantieregeling die er wellicht ten aanzien van beroepsrisico s gaat komen, de EGB. Nederland kent als enig land in West-Europa geen onderscheid tussen een risque professionel en een risque social en mogelijk zal de International Labour Organization daar toch op gaan aandringen. Het idee is om van zo n eventuele EGB een private verzekering tegen de gevolgen van een arbeidsongeval of een beroepsziekte te maken, maar het is ook mogelijk dat de sociale partners er speciale verzekeringsmaatschappijen voor gaan oprichten. Er is een strikte noodzaak voor een EGB! zo stelde Hogenkamp aan het slot van zijn presentatie. TOEGEVOEGDE WAARDE TONEN Mr. A.P.M.G. Schoenmaeckers is directeur van de brancheorganisatie voor arbodiensten BOA. Onder de noemer Van harnas naar maatpak besprak Schoenmaeckers hoe de arbodiensten zich momenteel aan het ontwikkelen zijn, vooruitlopend op de veranderingen door de WIA en de liberalisering van de arbomarkt per 1 juli In het nieuwe stelsel blijft deskundige ondersteuning op arbogebied verplicht. Deze deskundigheid moet zo mogelijk, afhankelijk van de omvang van de onderneming en de aard van de risico s, intern aanwezig zijn. Ook kan daartoe een arbodienst worden ingeschakeld of zelfs, mits de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de vakbond dat toestaat, een andere aanbieder dan een gecertificeerde arbodienst. De vraag of nu niet veel bedrijven afscheid van hun (verplichte) arbodienst zullen gaan nemen, noemde Schoenmaeckers niet interessant. Belangrijker is dat de arbodiensten hun plaats op de (vrije) markt weten te verdienen door De onderlinge juli/augustus

12 COLOFON De onderlinge is een uitgave van de FOV (Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland) en verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van exemplaren. Leden van de FOV zijn gratis geabonneerd op De onderlinge. Redactiecommissie: A.J.M. Kok mr. Chr. van Toor Met medewerking van: Peter van Steen, Geldermalsen Redactiesecretariaat: Loes Malherbe Postbus 92, 3980 CB Bunnik Telefoon Telefax Internet Productie en druk: Drukkerij De Eendracht, Schiedam Overname van (gedeelten van) artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld. ISSN zich meer op toegevoegde waarde en minder op regels te richten en door helder te zijn over wat de opdrachtgevers van de arbodiensten kunnen verwachten. Schoenmaeckers stond stil bij de plaats van de arbodiensten in de totale keten van loonschadeverzekeraars, zorgverzekeraars, reïntegratiebedrijven en de gezondheidszorg zelf en benadrukte daarbij dat de arbodiensten in deze keten onafhankelijk zijn en een eigen verantwoordelijkheid hebben. Veel discussie was er over Schoenmaeckers slotstelling dat verzekeraars er verstandig aan doen om verzekerde werkgevers te verplichten een ruim contract met een arbodienst te sluiten. OOG VOOR PLAATSINGSCIJFERS Mevrouw R.E.E.M. Artoos is directeur van Terzet, bureau voor arbeidsgeschiktheidsvraagstukken, en bestuurslid van Borea, de branchevereniging van reïntegratiebedrijven. De reïntegratiemarkt ontstond per 1 januari 2003 als gevolg van de wet Structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI), die bepaalde dat reïntegratie een zaak voor private bedrijven was. Hilde Artoos besprak in dit verband het reilen en zeilen sindsdien van Arbeidsvoorziening, KLIQ, GAK en UWV, de toename van het aantal reïntegratiebedrijven en ook weer de afname daarvan na de jaarlijkse aanbestedingsprocedures op de markt. Knelpunten op deze markt zijn de scherpe concurrentie (met name ook door het no cure no pay -principe), de overheersende opdrachtgeversrol van het UWV, de ongunstige arbeidsmarkt en de ongunstige plaatsingsresultaten als gevolg daarvan en het feit dat reïntegratie een bulkproduct dreigt te worden. Momenteel wordt de reïntegratiemarkt bepaald door maatschappelijke en economische ontwikkelingen als vergrijzing en internationalisering, maar vanzelfsprekend ook door de ontwikkelingen in het sociale zekerheidsstelsel zelf. Het kabinet beoogt in dit kader, naast verschuivingen van garantie van inkomen naar activering als voorwaarde voor inkomen en van overheidsbemoeienis naar eigen verantwoordelijkheid in het geval van arbeidsongeschiktheid, ook een verschuiving van een enigszins vrijblijvend naar een dwingend reïntegratiebeleid binnen bedrijven. Hilde Artoos besloot haar presentatie met de stelling dat opdrachtgevers veel meer oog moeten hebben voor de plaatsingscijfers van reïntegratiebedrijven. BETER DAN DE UWV J.W. Lankhaar, directeur van Achmea Sociale Zekerheid, besprak de kansen voor verzekeraars in het nieuwe WIA-stelsel, met een flink vraagteken daarbij, zo stelde hij voorop. Schematisch gaf hij aan tot welke zekerheden de IVA, de WGA en ook de WW nog zullen reiken en welke eigen risico-, aanvullings- en excedentverzekeringen daaraan kunnen worden toegevoegd. Razend ingewikkeld, zo noemde Lankhaar de gefaseerde invoering van de WIA en de gevolgen daarvan voor de marktwerking. Met betrekking tot de IVA, in combinatie met een afschaffing van de Pemba, zal er volgens Lankhaar afgezien van een excedentverzekering geen marktwerking mogelijk zijn. De WGA geeft wel mogelijkheden voor opting out (vanaf 1 januari 2006, afhankelijk van het level playing field ) en ook voor een hiaatverzekering. Daarnaast kunnen verzekeringsoplossingen worden ontwikkeld voor mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Lankhaar ging uitgebreid in op de aanpak die Achmea met betrekking tot de WGA voor ogen staat. Veel nadruk ligt daarbij op het voorkomen van WGA-instroom door preventie en verzuimbegeleiding. Ook zijn slotstelling sloot daarbij aan. Verzekeraars moeten marktwerking in WIA afdwingen door resultaten op het gebied van preventie en reïntegratie te publiceren, om zo te laten zien, aldus Lankhaar, dat we beter zijn dan de UWV! 12 De onderlinge juli/augustus 2005

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT AMIS assurantiën B.V. Losplaatsweg 14 2201 CV NOORDWIJK Tel: 071-3616800 Fax: 071-3621156 E-mail : amisassurantien@hetnet.nl Site : www.amisassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

14 mei 2004 Federatievergadering Zwolle

14 mei 2004 Federatievergadering Zwolle 14 mei 2004 Federatievergadering Zwolle Verslag van de federatievertegenwoordiging in de Commissie Deskundigheidseisen Financiële Dienstverleners (CDFD) Inleiding Geen uitgebreide inhoud, geen schokkend

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal Dienstenwijzer Mediair Roosendaal B.V. Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen! Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal U bent van

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V.

Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V. Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u centraal. In deze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Schol Verzekeringen B.V.

Schol Verzekeringen B.V. Schol Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Care Company.nu Coevorden / Emmen

Dienstenwijzer Care Company.nu Coevorden / Emmen Dienstenwijzer Care Company.nu Coevorden / Emmen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Care Company.nu Coevorden / Emmen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor Dienstenwijzer Inleiding Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het

Nadere informatie

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Versie januari 2010 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

van Weijen Verzekeringen B.V.

van Weijen Verzekeringen B.V. van Weijen Verzekeringen B.V. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Gedurende de afgelopen jaren is er in de financiële branche veel veranderd. Mede als gevolg van deze veranderingen zijn de eisen, gesteld aan financiële dienstverleners,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Advieswijzer WIE ZIJN WIJ?

Advieswijzer WIE ZIJN WIJ? WIE ZIJN WIJ? Naam en adresgegevens de Kredieter B.V. Strawinskylaan 17 1077 XW AMSTERDAM Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van een aantal financiële diensten Bereikbaarheid U kunt ons op

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hoe kunt u ons bereiken? De adresgegevens van ons kantoor zijn als volgt: Pagina 1 van 5. Pensioenen Sparen Beleggen Verzekeringen

Dienstenwijzer. Hoe kunt u ons bereiken? De adresgegevens van ons kantoor zijn als volgt: Pagina 1 van 5. Pensioenen Sparen Beleggen Verzekeringen Dienstenwijzer Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financiële dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Afspraken buiten kantoortijden zijn ook mogelijk. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 06-55150027.

Afspraken buiten kantoortijden zijn ook mogelijk. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 06-55150027. Dienstverleningsdocument Zelfverzekerd De financiële dienstverlening van ons kantoor valt onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Wij zijn in het bezit van een vergunning die afgegeven

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor staat bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor staat bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Informatiebrief dienstverlening en beloning. Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F. Ancora Adviesgroep V.O.F. Baron S. de L. Wyborghstraat 1 2225 TD KATWIJK Tevens opererend onder de handelsnamen Ancora Verzekeringen, Ancora Financiële Diensten, Ancora Internet Verzekeringen, Kooyman

Nadere informatie

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenadvies Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenregelingen en toezicht Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die wordt afgesproken tussen werkgever en werknemer met als primaire doelstelling

Nadere informatie

Zorgeloosch Dienstenwijzer 2015

Zorgeloosch Dienstenwijzer 2015 Zorgeloosch Dienstenwijzer 2015 Dienstverleningsdocument Algemeen Wie zijn wij Zorgeloosch is een handelsnaam van Zorgeloosch B.V., statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia 2 1841 JK Stompetoren

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Wie zijn wij? Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adfiz. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Dienstverleningsdocument

Wie zijn wij? Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adfiz. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product,

Nadere informatie

Dienstenwijzer 01-2013

Dienstenwijzer 01-2013 Dienstenwijzer 1 Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart)

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Hermesweg 15 8861 VN Harlingen T:0517-414590 F:0517-415958 a.muurling@muurling.eu www.muurling.eu KVK Leeuwarden 01089938 Wij zijn adviseurs

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Westhof & Timmers Keizerstraat 9 4461 AN Goes Website: www.westhof-timmers.nl Telefoon: 0113 323 779 Fax: 0113 323 039 E-mailadres:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer

Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer Inhoudsopgave pagina Wie zijn wij? Onze missie 2 Contactgegevens 2 Onze dienstverlening Wat kunt u van ons verwachten? 3 Deskundigheid en kwaliteit 3 Onafhankelijk

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

U kunt ons op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op de volgende manieren bereiken:

U kunt ons op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op de volgende manieren bereiken: Dienstenwijzer van: Vitréus Financiële Diensten (versie 1.0) U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer Hessels & Hessels Adviesgroep Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening.

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening. Pagina 1 van 8 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie ( dienstenwijzer ) te verstrekken.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening: Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?...

Dienstenwijzer. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?... Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?... 3 ADVIESVRIJHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN AANDELENBELANG... 4 ONZE BELONING... 4 ONZE DESKUNDIGHEIDS

Nadere informatie

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over:

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: geef richting aan uw financiële toekomst Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: De precieze gegevens van ons kantoor inclusief

Nadere informatie

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON. Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Verzekeringen, PENSIOENEN, hypotheken met het accent op Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. Meeùs Bouw & Infra:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Wie zijn wij:: Finanplaza BV

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Voor u ligt de dienstenwijzer van Van der Doelen Assurantiën B.V. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs binnen ons bedrijf. Zo vind u informatie

Nadere informatie

DOMINASS ASSURANTIEN BV

DOMINASS ASSURANTIEN BV DOMINASS ASSURANTIEN BV Assurantie adviesbureau voor theologen Hier kunt u ons aan houden Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Dominass GIDI-Advieswijzer 2 Voorwoord Als relatie

Nadere informatie