Programmabegroting 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2013"

Transcriptie

1 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012

2

3 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding Algemeen Missie Uitgangspunten en normen Leeswijzer Bestuurlijke samenvatting Financiële ontwikkelingen Analyse investeringen Begroting naar kostendragers Dekking Programmaplan Samenvatting lasten per programma Programma 1 - Waterkeringen Programma 2 - Water Programma 3 - Zuiveren Programma 4 - Wegen Programma 5 - Algemene beleidstaken Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Paragrafen Ontwikkelingen sinds het vorig begrotingsjaar Incidentele baten en lasten Doorbelasting indirecte kosten Reserves en voorzieningen Waterschapsbelastingen Weerstandsvermogen Treasury Verbonden partijen Bedrijfsvoering EMU-saldo Duurzaamheid Exploitatiebegroting Meerjarenbegroting naar programma's Meerjarenbegroting naar kosten- en opbrengstensoorten Langetermijnvisie Programma Waterkeringen op lange termijn Programma Water op lange termijn Programma Zuiveren op lange termijn Programma Wegen op lange termijn Programma Algemene beleidstaken op lange termijn Conclusie langetermijnvisie Vaststelling Programmabegroting Bijlagen 126 Bijlage 1 Staat van vaste activa Bijlage 2 Staat van reserves Bijlage 3 Staat van voorzieningen Bijlage 4 Staat van vaste schulden Bijlage 5 Staat van personeelslasten en formatie Bijlage 6 Financiering investeringsprojecten Bijlage 7a Overzicht lopende investeringsprojecten 2012 (aanpassingen) Bijlage 7b Overzicht vervallen investeringsprojecten i.v.m. prioritering Sturen op Water Bijlage 7c Overzicht geplande investeringsprojecten Bijlage 7d Overzicht investeringsprojecten , toelichting Bijlage 8 Aanpassing jaarschijf 2013 HWBP projecten Bijlage 9 Lijst van afkortingen

4 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt de Programmabegroting 2013 van waterschap Hollandse Delta. De Programmabegroting 2013 is een nadere uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan , zoals deze in de Verenigde Vergadering van 28 juni 2012 als financieel kader is vastgesteld. Met deze Programmabegroting wordt een meerjarenraming vastgelegd, die aansluit bij de kerntaken van het waterschap: leefbaar land en leefbaar water voor de inwoners van de Zuid-Hollandse eilanden. Nadat in 2012 vorm is gegeven aan de optimalisatie van een nieuwe organisatie gericht op realisatie van de gestelde doelen, wordt de komende tijd verder gewerkt aan het realiseren van de verbeterpunten. Daarbij is het doel om te komen tot een effectieve en flexibele organisatie die gericht is op de uitvoering van haar kerntaken, ook in veranderende omstandigheden. De samenwerking tussen de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland wordt in 2013 verder geïntensiveerd. Er worden steeds meer initiatieven ondernomen die leiden tot een efficiënte en effectieve samenwerking tussen beide organisaties. Zo is er inmiddels een gezamenlijke visie op de informatievoorziening vastgesteld en worden werkprocessen steeds beter op elkaar afgestemd. Een belangrijke ontwikkeling ten opzichte van 2012 is dat een aantal veranderingen is doorgevoerd die van invloed zijn op de vorm en de inhoud van de programmabegroting. Zo maken de meerjarencijfers en de Lange Termijn Visie deel uit van de programmabegroting. Met deze aanpassing is de toelichting bij de programma's uitgebreid met de meerjarige beleidsvoornemens en de meerjarencijfers. Hierbij is een aanzet gegeven tot het opnemen van prestatie-indicatoren bij de beleidsproducten, waarmee te behalen doelen van een beleidsproduct concreter zijn en er eenduidig gerapporteerd kan worden over de voortgang en realisatie van de uitvoering van de beleidsproducten. Daarnaast is in de ramingen rekening gehouden met de gevolgen van de nieuwe beleidsnota's "Activeren, waarderen en afschrijven (AWA)" en "Doorbelasting indirecte kosten". Deze nota's zijn in de Verenigde Vergadering van 27 september 2012 vastgesteld. Tevens is er voor 2013 sprake van een nieuwe productenstructuur. Door de nieuwe structuur wordt de informatievoorziening aan de Verenigde Vergadering verbeterd. Alle gevolgen van de doorvoering van deze nieuwe beleidnota's zijn verwerkt en toegelicht in de programmabegroting Tenslotte blijft, in tijden waarin de zekerheid vanuit economisch en politiek oogpunt minder is, waterschap Hollandse Delta voor zijn taken en verantwoordelijkheden staan. Het stevig ingrijpen enkele jaren geleden in de investeringsportefeuille en de versterkte inzet op het financieel beleid heeft geleid tot een stabiele begroting voor dit jaar. Ook de meerjarenraming ziet er daardoor goed uit. In 2013 zullen Bestuur en organisatie zich wederom volledig en met volle overgave aan deze taak kwijten. Ik presenteer u dan ook met trots deze Programmabegroting Dijkgraaf, ing. J.M. Geluk - 2 -

5 1 Inleiding 1.1 Algemeen Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2013 van waterschap Hollandse Delta aan. De Programmabegroting 2013 is een uitwerking van de 1e jaarschijf van het Meerjarenbeleidsplan , zoals deze in de Verenigde Vergadering van 28 juni 2012 als financieel kader is vastgesteld. Nieuw is dat ook de meerjarencijfers en de Lange Termijn Visie zijn opgenomen in de programmabegroting. Dit is conform het besluit dat op 24 april 2012 in de Verenigde Vergadering is genomen naar aanleiding van het voorstel "Van meerjarenbeleidsplan naar kadernota". In verband met deze aanpassing is de toelichting bij de programma's uitgebreid met de meerjarige beleidsvoornemens en de meerjarencijfers. Tevens is een aanzet gegeven tot het opnemen van prestatie-indicatoren bij de beleidsproducten. Hiermee worden de te behalen doelen van een beleidsproduct concreter gemaakt, waardoor er ook helder gerapporteerd kan worden over de voortgang en realisatie van de uitvoering van de beleidsproducten. 1.2 Missie De missie voor waterschap Hollandse Delta is als volgt geformuleerd. Bepalend hierbij is het gebied, de taken, het kwaliteitsniveau en de relatie met anderen (zowel inwoners als medeoverheden) en de medewerkers. "Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse Eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen, op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever." 1.3 Uitgangspunten en normen Voor de samenstelling van de Programmabegroting 2013 is een aantal uitgangspunten geformuleerd: Het MJBP is leidend voor de Programmabegroting Het waterschap streeft naar een structureel sluitende begroting. Structurele lasten dienen te worden gedekt door structurele baten. De belastingopbrengst is een reguliere begrotingspost en geen sluitpost. Reserves worden benut ter dekking van incidentele uitgaven en niet ter dekking van structurele uitgaven. Voor de prijsindexatie van materiële budgetten is de nullijn gehanteerd. Vanwege de resultaten van de afgelopen jaren is deze nullijn verantwoord. Voor de raming van de loonkosten is als uitgangspunt genomen het Cao-akkoord, dat op 6 juli 2012 door de Unie van Waterschappen en de bonden is getekend. De Programmabegroting 2013 geeft op basis van de Bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) de doelstellingen, activiteiten en daaraan gekoppelde kosten weer. Door middel van de bestuursrapportages (Burap) wordt in 2013 verantwoording afgelegd over de voortgang, respectievelijk stand van zaken, de behaalde prestaties en de besteding van de (financiële) middelen. Met de Programmabegroting 2013 worden, in het verlengde van het Meerjarenbeleidsplan , de doelstellingen, verwachte resultaten, geplande activiteiten en de begrote baten en lasten voor 2013 definitief door de Verenigde Vergadering vastgesteld. Uitgangspunt voor de Programmabegroting 2013 is de jaarschijf 2013 van het op 28 juni 2012 vastgestelde Meerjarenbeleidsplan Beleidsmatige of financiële afwijkingen van dit plan worden in de Programmabegroting 2013 benoemd. Verder blijkt uit de Programmabegroting - 3 -

6 duidelijk wat de doelstellingen per beleidsproduct zijn, welke activiteiten daarvoor nodig zijn en welke middelen hiervoor benodigd zijn. In de ramingen is rekening gehouden met de gevolgen van de nieuwe beleidsnota's "Activeren, waarderen en afschrijven (AWA)" en "Doorbelasting indirecte kosten". Deze nota's zijn in de Verenigde Vergadering van 27 september 2012 vastgesteld. Tot slot zijn, voor zover als mogelijk, actuele ontwikkelingen meegenomen als aanbestedingsresultaten en consequenties die volgen uit het beleidsplan "Sturen op Water. 1.4 Leeswijzer De opzet van de Programmabegroting is conform de verplichte bepalingen van het BBVW, waarbij gebruik wordt gemaakt van een programmaplan met de vijf programma's van het waterschap Hollandse Delta, te weten: Programma 1: Waterkeringen. Programma 2: Water. Programma 3: Zuiveren. Programma 4: Wegen. Programma 5: Algemene beleidstaken. Het programmaplan wordt afgesloten met het Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Conform het besluit van de Verenigde Vergadering van 24 mei 2012 is aan de programmabegroting de meerjarenraming toegevoegd. Dit laatste zowel beleidsmatig als financieel. In hoofdstuk 2 wordt in hoofdlijnen ingegaan op de financiële ontwikkelingen ten opzichte van het Meerjarenbeleidsplan Verder wordt in dit hoofdstuk de begroting naar kostendragers (de heffingen) gepresenteerd. In hoofdstuk 3 worden de programma's toegelicht. De programma's zijn opgedeeld in beleidsproducten. Voor 2013 is sprake van een nieuwe productenstructuur. Door de nieuwe structuur wordt de informatievoorziening aan de Verenigde Vergadering verbeterd. Per beleidsproduct worden de volgende onderwerpen toegelicht: - basisgegevens; - wettelijke en maatschappelijke kaders ; - wat willen we bereiken in ; - prestatie-indicatoren; - wat gaan we daarvoor doen in 2013; - wat gaan we daarvoor doen in De prestatie-indicatoren zijn in deze programmabegroting nieuw opgenomen. Met de prestatieindicatoren worden de te realiseren beleidsdoelen geconcretiseerd. Door deze concretisering kan in de Buraps en in de Jaarstukken beter gerapporteerd worden over de voortgang en de realisatie van de beleidsproducten. Niet bij elk beleidsproduct zijn prestatie-indicatoren opgenomen. Een meetbare indicator is niet altijd beschikbaar. Elk programma wordt afgesloten met een overzicht "Wat mag het kosten". Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers, zijn de realisatiecijfers 2011 en de cijfers van de begroting 2012 (na wijziging) omgezet naar de productenstructuur zoals die vanaf 2013 wordt gehanteerd. Hoofdstuk 4 geeft in een aantal verplichte paragrafen een verdieping in diverse zaken zoals waterschapsbelasting, toelichting op reserves en voorzieningen en het weerstandsvermogen. Hoofdstuk 5 bevat de exploitatiebegroting. De (meerjaren)begroting wordt weergegeven naar programma's en kosten- en opbrengstensoorten. Door de Verenigde Vergadering wordt de jaarschijf 2013 van de begroting vastgesteld. De cijfers van de jaren 2014 tot en met 2017 zijn indicatief opgenomen en worden niet vastgesteld. De opgenomen ramingen van de Programmabegroting 2012 betreffen de ramingen inclusief de begrotingswijzigingen zoals die tot en met de Verenigde Vergadering van 28 juni 2012 zijn vastgesteld (vaststelling jaarstukken en Burap )

7 De Lange Termijn Visie is opgenomen in hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 7 is het vaststellingsbesluit opgenomen. De begroting wordt afgesloten met een aantal bijlagen zoals de staten van reserves en voorzieningen, de staat van personeelslasten en formatie en het overzicht van geplande investeringsprojecten met toelichting. Tevens is een lijst van afkortingen opgenomen

8 2 Bestuurlijke samenvatting 2.1 Financiële ontwikkelingen Analyse ontwikkeling exploitatiesaldi Op 28 juni 2012 is het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) door de VV vastgesteld. Afgezet tegen de geprognosticeerde saldi van dit MJBP geeft de financiële uitkomst van de begroting 2013, inclusief meerjarige doorvertaling van alle opgenomen mutaties, het volgende beeld: Omschrijving (bedragen x 1.000) (- = voordeel) Totaal resultaat MJBP Structurele mutaties Burap Mutaties Programmabegroting Resultaat Programmabegroting Toelichting structurele mutaties Burap In Bestuursrapportage is een aantal structurele mutaties opgenomen die niet verwerkt zijn in het MJBP Beide P&C-producten zijn gelijktijdig door de Verenigde Vergadering vastgesteld, waardoor niet alle onderlinge effecten verwerkt konden worden. Met het vaststellen van de Burap op 28 juni 2012 zijn deze structurele mutaties geaccordeerd. Het betreft de volgende mutaties: Programma Beleidsproduct (bedragen x 1.000) Waterkeringen Behouden waterkeringen Zuiveren Gezuiverd afvalwater Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Totaal mutaties Toelichting mutaties begroting 2013 Hierna treft u een overzicht aan van de belangrijkste mutaties ten opzichte van het MJBP In dit overzicht zijn de mutaties van of groter opgenomen. Omschrijving (bedragen x 1.000) (- = voordeel) Programma Waterkeringen: 1. Lagere subsidie provincie beheer en onderhoud prim.waterkeringen 2. Beëindigen rattenbestrijding Hoekse Waard Muskusrattenbestrijding Programma Water: 4. Bijdrage aan GR Aquon waterbodemonderzoeken Groot onderhoud technische werken (gevolg nota AWA) 6. Monitoring watersysteem (bijdrage Aquon en overige kosten) 7. Verwijderen bagger met duwboot Programma Zuiveren: 8. Bijdrage aan Rotterdam transportleidingen Ontvangsten van andere overheden i.v.m. door WSHD uitgevoerd onderhoud 10. Te hoog geraamde post overige goederen en diensten getransporteerd afvalwater 11. Onttrekking uit reserve BBVW zuiveringsbeheer Waterschapsbelasting zuiveringsinstallaties

9 Omschrijving (bedragen x 1.000) (- = voordeel) Groot onderhoud installaties Elektra Onttrekking uit reserve egalisatie subsidie SVI DRSH 16. Aanbesteding slibontwateringschemicaliën Bijdrage HVC -127 Programma Wegen: 18. Bijdrage gemeenten wegbeheer Gewenningsbijdrage fietspaden provincie Z-H Programma Algemene beleidstaken: 20. Storting in voorziening pensioenen bestuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 21. Correctie waterschapsbelasting Storting in reserve vervangingsinvesteringen (nota AWA) 23. Hogere geactiveerde lasten Egalisatie geactiveerde lasten Mutatie rente en afschrijvingslasten Bijdrage GR SVHW Bedrijfsvoering: 27. Salariskosten Incidentele vervanging hardware Bijdrage st. Het Waterschapshuis Inhuur personeel HWBP-projecten Diverse kleine voor- en nadelen Totaal Programma Waterkeringen 1. Lagere subsidie provincie beheer en onderhoud primaire waterkeringen Op basis van de subsidieregeling Dijkversterkingsprojecten en beheer en onderhoud primaire waterkeringen wordt jaarlijks een vast bedrag ontvangen van de provincie Zuid-Holland. Dit bedrag heeft betrekking op de zeewering langs de Kop van Goeree. Op basis van de vigerende regeling is de raming van de te ontvangen bijdrage voor de jaren 2013 tot en met 2016 aangepast aan de werkelijkheid (verlaging met per jaar). In 2017 komt de bijdrage geheel te vervallen (nadeel van ). Bij de overdracht van het Rijk aan het toenmalig waterschap Goeree- Overflakkee van het beheer van de zeewering is vastgelegd, dat het waterschap vanaf 1 januari 1997 gedurende een periode van 20 jaar een bijdrage ontvangt. In 2016 wordt voor het laatst een bijdrage ontvangen. 2. Beëindigen rattenbestrijding Hoekse Waard Door WSHD werd in opdracht van de gemeente de rattenbestrijding in de Hoekse Waard uitgevoerd. De gemeente heeft deze opdracht beëindigd. Hierdoor vervalt de gemeentelijke bijdrage van per jaar. 3. Muskusrattenbestrijding De bestrijding van de muskusratten wordt uitgevoerd door Waterschap Rivierenland. Op basis van een door dit waterschap opgestelde begroting kan de bijdrage structureel met verlaagd worden ten opzichte van de in het MJBP opgenomen raming

10 Programma Water 4. Bijdrage aan GR Aquon waterbodemonderzoeken Rekening is gehouden met de tarieven zoals opgenomen in de op 6 juli 2012 vastgestelde begroting van Aquon. Op deze tarieven is vanaf 2014 een kostenbesparing van 30% doorgevoerd in verband met de toepassing van waterkwaliteitskaarten. Voor 2013 stijgt de raming met Voor 2014 wordt rekening gehouden met een daling van , in 2015 met en voor 2016 en 2017 met Groot onderhoud technische werken (gevolg nota AWA) Conform de nieuwe nota Activeren, Waarderen en Afschrijven (AWA) worden in de begroting budgetten opgevoerd voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de technische werken. Voor de jaren 2013 t/m 2017 wordt rekening gehouden met respectievelijk , , , en Voor de jaren 2013 t/m 2016 waren dit de bedragen waarmee rekening werd gehouden in de investeringsplanning. Voor 2017 is uitgegaan van een gemiddeld bedrag. Voor het grootschalig onderhoud wordt een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld, die in 2013 wordt aangeboden aan de Verenigde Vergadering. In het MJOP wordt aangegeven welk onderhoud uitgevoerd moet worden en de kosten hiervan. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven van tenminste 20 jaar. 6. Monitoring watersysteem (bijdrage Aquon en overige kosten) De meetnetten worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Dit heeft de afgelopen jaren tot een afnemende meetvraag richting het laboratorium geleid. Op basis van aangegane verplichtingen met het laboratorium wordt dit echter pas vanaf 2016 zichtbaar in de begroting. De budgetten zijn gebaseerd op de tarieven zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2013 van Aquon. Vanaf 2016 wordt rekening gehouden met dalende tarieven. Het college van D&H heeft voor de begroting 2013 een taakstelling opgelegd van minimaal 10% op de meetvraag. In de begroting 2013 is het aantal ILOW punten in dit product teruggebracht van ca naar ca , een afname van 18%. Tevens wordt onder deze post rekening gehouden met overige jaarlijkse kosten met name voor het beheer van het grondwatermeetnet en externe ondersteuning voor projectmonitoring. 7. Verwijderen bagger met duwboot Ter uitvoering van de motie Platteeuw heeft de Verenigde Vergadering op 28 juni 2012 besloten om, gezien de kwetsbaarheid en de natuurwaarde van de drie sterren waterbergingslocaties, in deze gebieden de bagger te verwijderen met behulp van een duwboot. De structurele meerkosten worden geraamd op Programma Zuiveren 8. Bijdrage aan Rotterdam transportleidingen De te betalen bijdrage aan de gemeente Rotterdam wordt structureel lager vanwege de herziene exploitatie-overeenkomst. 9. Ontvangsten van andere overheden i.v.m. door WSHD uitgevoerd onderhoud Er wordt rekening gehouden met een hogere bijdrage van andere overheden voor het door WSHD uitgevoerde onderhoud. In 2013 een voordeel van en de jaren daarna Te hoog geraamde post overige goederen en diensten getransporteerd afvalwater In het MJBP is een te hoge raming van opgenomen voor overige goederen en diensten. 11. Onttrekking uit reserve BBVW zuiveringsbeheer Voor 2013 is sprake van een incidenteel voordeel door een bijdrage uit de reserve BBVW zuiveringsbeheer. Volgens de nota reserves en voorzieningen moet deze reserve in 2013 worden opgeheven. Het geraamde saldo op basis van de in het MJBP geraamde onttrekkingen zou eind zijn. Dit bedrag valt in 2013 vrij ten gunste van de exploitatie. 12. Waterschapsbelasting zuiveringsinstallaties In het MJBP is nog geen rekening gehouden met de kosten voor de waterschapsbelasting van de zuiveringsinstallaties ad Voor de waterlopen, primaire waterkeringen en wegen/wegbermen is wel rekening gehouden met de waterschapsbelasting

11 13. Groot onderhoud installaties Voor uit te voeren noodzakelijk groot onderhoud aan de locaties Dokhaven en Sluisjesdijk wordt in 2013 incidenteel geraamd. Om inzicht te krijgen in de kosten van groot onderhoud vanaf 2014 wordt een onderhoudsbeheerplan opgesteld. Het streven is dat dit plan in de Verenigde Vergadering van juni 2013 vastgesteld wordt. Met de gevolgen van het nieuwe plan kan dan in de begroting 2014 rekening worden gehouden. 14. Elektra Op basis van het verbruik in 2011 en de vastgestelde energietarieven kan het budget voor elektriciteit worden verlaagd met in 2013, in 2014 en voor de jaren 2015 t/m Onttrekking uit reserve egalisatie subsidie SVI-DRSH De Reserve egalisatie subsidie SVI-DRSH is bedoeld voor de egalisatie van de ontvangen subsidie bouw slibverbrandingsinstallatie DRSH over 25 jaar. De onttrekking uit de reserve wordt met ingang van 2013 jaarlijks met verlaagd, waardoor conform de nota reserves en voorzieningen in 2019 de laatste onttrekking plaats vind en de reserve dan ook uitgeput is. Door de jaarlijkse verlaging wordt voorkomen dat de reserve in 2018 negatief wordt. Tevens wordt hierdoor voorkomen dat er vanaf 2018 opeens een groot nadeel gedekt moet worden. 16. Aanbesteding slibontwateringschemicaliën Op basis van de resultaten van de aanbestedingsprocedure slibontwateringschemicaliën moet de raming voor grondstoffen slibontwatering structureel met verhoogd worden. 17. Bijdrage HVC Er wordt rekening gehouden met een incidenteel voordeel van omdat het tarief voor de slibverwerking door HVC voor 2013 lager is vastgesteld. Programma Wegen 18. Bijdrage gemeenten wegbeheer In het kader van de wet Herverdeling wegenbeheer wordt van gemeenten een bijdrage ontvangen in de kosten van het beheer van wegen. Op basis van de gerealiseerde ontvangsten in 2011 en 2012 wordt de raming structureel met verhoogd. Deze verhoging ligt vast in de afspraken in het kader van de wet Herverdeling wegenbeheer. 19. Gewenningsbijdrage fietspaden provincie Z-H Van de provincie Zuid-Holland wordt een gewenningsbijdrage fietspaden ontvangen van Dit is een inschatting. Nadat de provincie het provinciaal fietspadenplan 2012/2013 heeft vastgesteld wordt het definitieve bedrag bekend. Programma Algemene beleidstaken 20. Storting in voorziening pensioenen bestuur In de voorziening pensioen- en wachtgeldverplichtingen (vml) personeel en bestuur moet elk jaar minimaal een bedrag gestort worden voor de pensioenopbouw van de huidige bestuurders. Deze storting bestaat uit de inhouding op de salarissen van het werknemersdeel en het werkgeversdeel. In het MJBP is met deze storting geen rekening gehouden. Op basis van voor de jaarrekening 2011 uitgevoerde berekeningen moet er minimaal per jaar gestort worden. Dit is een voorlopig bedrag. Op basis van nieuwe actuariële berekeningen, wordt in de tweede helft van 2012 berekend wat de exacte structurele storting moet worden. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 21. Correctie waterschapsbelasting In het MJBP is rekening gehouden met een toename van de waterschapsbelasting om de meerjarige tekorten te compenseren. In de programmabegroting 2013 is een andere systematiek gekozen waarin een structurele stijging van de belastingopbrengst van 0,5 % ten opzichte van het belastingopbrengst 2012 is gehanteerd

12 22. Storting in Reserve vervangingsinvesteringen (nota AWA) Bij het vaststellen van de nota Activeren, Waarderen en Afschrijven (AWA) op 27 september 2012 is besloten de structurele voordelen als gevolg van de doorvoering van deze nota in te zetten ter dekking van toekomstige vervangingsinvesteringen. Op basis van dit besluit worden de voordelen gestort in een Reserve vervangingsinvesteringen. 23. Hogere geactiveerde lasten en 24. Egalisatie geactiveerde lasten Op basis van de nota AWA worden de kosten van de inzet van personeel (inclusief overhead) voor de realisatie van investeringsprojecten toegerekend aan deze projecten. Tot en met 2011 gebeurde dit alleen voor de HWBP-projecten. Op basis van een inventarisatie van de naar verwachting te besteden uren aan de projecten zijn de financiële gevolgen voor de begroting als volgt: Omschrijving (bedragen x 1.000) (- = voordeel) Raming MJBP (HWBP) Verwachting te activeren volgens nota AWA (niet HWBPprojecten) Totaal Raming begroting : HWBP-projecten, inclusief inhuur (subsidiabel) Overige projecten verschil dekking inhuur t.b.v. HWBP (zie punt 29) Extra ontlasting exploitatie t.o.v. aannames MJBP en AWA Uit dit overzicht blijkt dat het in de jaren 2013 en 2014 te activeren bedrag aan personeelslasten hoger ligt dan aangenomen in de nota AWA en in het MJBP Het extra budgettaire voordeel voor de exploitatie 2013 is Vanaf 2015 daalt het te activeren bedrag substantieel. De nu geraamde te activeren bedragen moeten worden gezien als een indicatie. In de praktijk moet blijken of deze inzet inderdaad gerealiseerd wordt. Gezien deze onzekerheid wordt voorzichtigheidshalve voorgesteld om de geconstateerde verschillen te egaliseren door het instellen van een "Egalisatiereserve geactiveerde lasten". De nu geconstateerde voordelen voor 2013 en 2014 worden gestort in deze reserve en de vanaf 2015 berekende nadelen komen ten laste van deze reserve. Na afloop van 2013 wordt op basis van de realisatie geëvalueerd wat de werkelijke gevolgen zijn van de beleidswijziging op basis van de nota AWA en kan een besluit worden genomen over de inzet van deze reserve. 25. Mutatie rente en afschrijvingslasten Als gevolg van mutaties in de investeringsprojecten en de doorvoering van de consequenties van de beleidsnota AWA (zie hierna het onderdeel "analyse investeringen") wijzigen de rente- en afschrijvingslasten ten opzichte van de raming in het MJBP Tevens wijzigen de rentelasten in verband met een gewijzigde financieringsbehoefte doordat investeringen in de tijd verschuiven. Bij de berekening van de rentelasten voor nieuw aan te trekken kortlopende geldleningen is 1% aangehouden en voor langlopende geldleningen 3,5%. Voor de rente- en afschrijvingslasten ontstaat dan het volgende beeld: Omschrijving (bedragen x 1.000) Rentelasten Gemiddelde financieringsbehoefte Financiering met kortlopende middelen (kasgeldlimiet) Financiering met langlopende middelen (restant) Rentelasten:

13 Omschrijving (bedragen x 1.000) Afgesloten vaste geldleningen (zie bijlage 4) Rente kortlopende geldleningen Rente af te sluiten langlopende leningen Totaal rentelasten Ten laste van onderhanden werk (bouwrente) Netto-rentelasten ten laste van de programma's In MJBP geraamde nettorentelasten Verschil (- = voordeel) Afschrijvingslasten Nu geraamde afschrijvingslasten In MJBP geraamde afschrijvingslasten Verschil (- = voordeel) Totaal verschil kapitaallasten (- = voordeel) Bijdrage GR SVHW De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SVHW geeft op basis van de vastgestelde begroting 2013 en de meerjarenraming van de regeling een voordeel. Het betreft hier de heffing en invordering van de belastingen. Bedrijfsvoering 27. Salariskosten De stijging van de salariskosten wordt veroorzaakt door de nieuwe CAO die in 2012 met terugwerkende kracht is afgesloten en een looptijd heeft van 2 jaar (2012 en 2013). De structurele verhoging is 3,04%. De verhoging is opgebouwd uit een verhoging van het individueel keuzebudget (IKB) van 1% in 2012 en 1,04% in Verder worden de lonen per 1 januari 2013 structureel gemiddeld met 1% verhoogd. 28. Incidentele vervanging hardware Door de samenwerking met WSRL wordt de geplande vervanging van de IT-infrastructuur verschoven naar Hierdoor is in 2013 een budget nodig voor incidentele vervanging en uitbreiding. In 2014 wordt de IT-infrastructuur in de serverruimte vervangen, waardoor in dat jaar een lager budget nodig is voor incidentele vervanging en uitbreiding. Om de optimale beschikbaarheid van applicaties en toepassingen te kunnen garanderen is er vanaf 2015 weer een budget van nodig. 29. Bijdrage st. Het Waterschapshuis Op basis van de begroting 2013 van de stichting Het Waterschapshuis moet rekening gehouden worden met hogere kosten van beheer en onderhoud, met name voor Z-info. In 2013 en 2014 zijn de extra lasten en daarna structureel Inhuur personeel HWBP-projecten Op basis van bestaand beleid wordt voor de uitvoering van de HWBP-projecten personeel van derden ingehuurd. Deze inhuur is in het MJBP niet geraamd. In de nu voorliggende begroting worden deze lasten wel geraamd. Dit is een budgettair neutrale aanpassing, omdat deze lasten subsidiabel zijn. Via de post geactiveerde lasten worden de kosten van de inhuur ten laste van de HWBP-projecten gebracht. Zie ook de cijfermatige opstelling hiervoor onder punt 22. Door de lasten wel te ramen in de begroting is een betere budgetbewaking mogelijk

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

Beleidsbegroting 2015

Beleidsbegroting 2015 Beleidsbegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2016 tot en met 2019 Datum 12 november 2014 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Pagina 2 van 59 INHOUDSOPGAVE 1. Nota van aanbieding...

Nadere informatie

2014.13133. ļ QvAAJci

2014.13133. ļ QvAAJci W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENL 2014.13133 ļ QvAAJci IS 9001 iso 14001 HSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie Begroting 2014-2018 Nationale Politie Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 CONTEXT 5 2.1 Externe context 5 2.2 Interne context 6 3 SAMENVATTING RESULTAAT EN KENGETALLEN 8 3.1 Financiële beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja 3-6-2013 BPP: Ja 19-6-2013 Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Verantwoording 2005 173

Hoofdstuk 2. Verantwoording 2005 173 Hoofdstuk Paragrafen Verantwoording 005 173 174 Verantwoording 005 . PARAGRAFEN.1 Weerstandsvermogen In deze paragraaf gaan we uit van de richtlijnen zoals die in de programmabegroting 005 golden. In de

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie