Programmabegroting 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2013"

Transcriptie

1 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012

2

3 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding Algemeen Missie Uitgangspunten en normen Leeswijzer Bestuurlijke samenvatting Financiële ontwikkelingen Analyse investeringen Begroting naar kostendragers Dekking Programmaplan Samenvatting lasten per programma Programma 1 - Waterkeringen Programma 2 - Water Programma 3 - Zuiveren Programma 4 - Wegen Programma 5 - Algemene beleidstaken Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Paragrafen Ontwikkelingen sinds het vorig begrotingsjaar Incidentele baten en lasten Doorbelasting indirecte kosten Reserves en voorzieningen Waterschapsbelastingen Weerstandsvermogen Treasury Verbonden partijen Bedrijfsvoering EMU-saldo Duurzaamheid Exploitatiebegroting Meerjarenbegroting naar programma's Meerjarenbegroting naar kosten- en opbrengstensoorten Langetermijnvisie Programma Waterkeringen op lange termijn Programma Water op lange termijn Programma Zuiveren op lange termijn Programma Wegen op lange termijn Programma Algemene beleidstaken op lange termijn Conclusie langetermijnvisie Vaststelling Programmabegroting Bijlagen 126 Bijlage 1 Staat van vaste activa Bijlage 2 Staat van reserves Bijlage 3 Staat van voorzieningen Bijlage 4 Staat van vaste schulden Bijlage 5 Staat van personeelslasten en formatie Bijlage 6 Financiering investeringsprojecten Bijlage 7a Overzicht lopende investeringsprojecten 2012 (aanpassingen) Bijlage 7b Overzicht vervallen investeringsprojecten i.v.m. prioritering Sturen op Water Bijlage 7c Overzicht geplande investeringsprojecten Bijlage 7d Overzicht investeringsprojecten , toelichting Bijlage 8 Aanpassing jaarschijf 2013 HWBP projecten Bijlage 9 Lijst van afkortingen

4 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt de Programmabegroting 2013 van waterschap Hollandse Delta. De Programmabegroting 2013 is een nadere uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan , zoals deze in de Verenigde Vergadering van 28 juni 2012 als financieel kader is vastgesteld. Met deze Programmabegroting wordt een meerjarenraming vastgelegd, die aansluit bij de kerntaken van het waterschap: leefbaar land en leefbaar water voor de inwoners van de Zuid-Hollandse eilanden. Nadat in 2012 vorm is gegeven aan de optimalisatie van een nieuwe organisatie gericht op realisatie van de gestelde doelen, wordt de komende tijd verder gewerkt aan het realiseren van de verbeterpunten. Daarbij is het doel om te komen tot een effectieve en flexibele organisatie die gericht is op de uitvoering van haar kerntaken, ook in veranderende omstandigheden. De samenwerking tussen de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland wordt in 2013 verder geïntensiveerd. Er worden steeds meer initiatieven ondernomen die leiden tot een efficiënte en effectieve samenwerking tussen beide organisaties. Zo is er inmiddels een gezamenlijke visie op de informatievoorziening vastgesteld en worden werkprocessen steeds beter op elkaar afgestemd. Een belangrijke ontwikkeling ten opzichte van 2012 is dat een aantal veranderingen is doorgevoerd die van invloed zijn op de vorm en de inhoud van de programmabegroting. Zo maken de meerjarencijfers en de Lange Termijn Visie deel uit van de programmabegroting. Met deze aanpassing is de toelichting bij de programma's uitgebreid met de meerjarige beleidsvoornemens en de meerjarencijfers. Hierbij is een aanzet gegeven tot het opnemen van prestatie-indicatoren bij de beleidsproducten, waarmee te behalen doelen van een beleidsproduct concreter zijn en er eenduidig gerapporteerd kan worden over de voortgang en realisatie van de uitvoering van de beleidsproducten. Daarnaast is in de ramingen rekening gehouden met de gevolgen van de nieuwe beleidsnota's "Activeren, waarderen en afschrijven (AWA)" en "Doorbelasting indirecte kosten". Deze nota's zijn in de Verenigde Vergadering van 27 september 2012 vastgesteld. Tevens is er voor 2013 sprake van een nieuwe productenstructuur. Door de nieuwe structuur wordt de informatievoorziening aan de Verenigde Vergadering verbeterd. Alle gevolgen van de doorvoering van deze nieuwe beleidnota's zijn verwerkt en toegelicht in de programmabegroting Tenslotte blijft, in tijden waarin de zekerheid vanuit economisch en politiek oogpunt minder is, waterschap Hollandse Delta voor zijn taken en verantwoordelijkheden staan. Het stevig ingrijpen enkele jaren geleden in de investeringsportefeuille en de versterkte inzet op het financieel beleid heeft geleid tot een stabiele begroting voor dit jaar. Ook de meerjarenraming ziet er daardoor goed uit. In 2013 zullen Bestuur en organisatie zich wederom volledig en met volle overgave aan deze taak kwijten. Ik presenteer u dan ook met trots deze Programmabegroting Dijkgraaf, ing. J.M. Geluk - 2 -

5 1 Inleiding 1.1 Algemeen Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2013 van waterschap Hollandse Delta aan. De Programmabegroting 2013 is een uitwerking van de 1e jaarschijf van het Meerjarenbeleidsplan , zoals deze in de Verenigde Vergadering van 28 juni 2012 als financieel kader is vastgesteld. Nieuw is dat ook de meerjarencijfers en de Lange Termijn Visie zijn opgenomen in de programmabegroting. Dit is conform het besluit dat op 24 april 2012 in de Verenigde Vergadering is genomen naar aanleiding van het voorstel "Van meerjarenbeleidsplan naar kadernota". In verband met deze aanpassing is de toelichting bij de programma's uitgebreid met de meerjarige beleidsvoornemens en de meerjarencijfers. Tevens is een aanzet gegeven tot het opnemen van prestatie-indicatoren bij de beleidsproducten. Hiermee worden de te behalen doelen van een beleidsproduct concreter gemaakt, waardoor er ook helder gerapporteerd kan worden over de voortgang en realisatie van de uitvoering van de beleidsproducten. 1.2 Missie De missie voor waterschap Hollandse Delta is als volgt geformuleerd. Bepalend hierbij is het gebied, de taken, het kwaliteitsniveau en de relatie met anderen (zowel inwoners als medeoverheden) en de medewerkers. "Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse Eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen, op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever." 1.3 Uitgangspunten en normen Voor de samenstelling van de Programmabegroting 2013 is een aantal uitgangspunten geformuleerd: Het MJBP is leidend voor de Programmabegroting Het waterschap streeft naar een structureel sluitende begroting. Structurele lasten dienen te worden gedekt door structurele baten. De belastingopbrengst is een reguliere begrotingspost en geen sluitpost. Reserves worden benut ter dekking van incidentele uitgaven en niet ter dekking van structurele uitgaven. Voor de prijsindexatie van materiële budgetten is de nullijn gehanteerd. Vanwege de resultaten van de afgelopen jaren is deze nullijn verantwoord. Voor de raming van de loonkosten is als uitgangspunt genomen het Cao-akkoord, dat op 6 juli 2012 door de Unie van Waterschappen en de bonden is getekend. De Programmabegroting 2013 geeft op basis van de Bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) de doelstellingen, activiteiten en daaraan gekoppelde kosten weer. Door middel van de bestuursrapportages (Burap) wordt in 2013 verantwoording afgelegd over de voortgang, respectievelijk stand van zaken, de behaalde prestaties en de besteding van de (financiële) middelen. Met de Programmabegroting 2013 worden, in het verlengde van het Meerjarenbeleidsplan , de doelstellingen, verwachte resultaten, geplande activiteiten en de begrote baten en lasten voor 2013 definitief door de Verenigde Vergadering vastgesteld. Uitgangspunt voor de Programmabegroting 2013 is de jaarschijf 2013 van het op 28 juni 2012 vastgestelde Meerjarenbeleidsplan Beleidsmatige of financiële afwijkingen van dit plan worden in de Programmabegroting 2013 benoemd. Verder blijkt uit de Programmabegroting - 3 -

6 duidelijk wat de doelstellingen per beleidsproduct zijn, welke activiteiten daarvoor nodig zijn en welke middelen hiervoor benodigd zijn. In de ramingen is rekening gehouden met de gevolgen van de nieuwe beleidsnota's "Activeren, waarderen en afschrijven (AWA)" en "Doorbelasting indirecte kosten". Deze nota's zijn in de Verenigde Vergadering van 27 september 2012 vastgesteld. Tot slot zijn, voor zover als mogelijk, actuele ontwikkelingen meegenomen als aanbestedingsresultaten en consequenties die volgen uit het beleidsplan "Sturen op Water. 1.4 Leeswijzer De opzet van de Programmabegroting is conform de verplichte bepalingen van het BBVW, waarbij gebruik wordt gemaakt van een programmaplan met de vijf programma's van het waterschap Hollandse Delta, te weten: Programma 1: Waterkeringen. Programma 2: Water. Programma 3: Zuiveren. Programma 4: Wegen. Programma 5: Algemene beleidstaken. Het programmaplan wordt afgesloten met het Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Conform het besluit van de Verenigde Vergadering van 24 mei 2012 is aan de programmabegroting de meerjarenraming toegevoegd. Dit laatste zowel beleidsmatig als financieel. In hoofdstuk 2 wordt in hoofdlijnen ingegaan op de financiële ontwikkelingen ten opzichte van het Meerjarenbeleidsplan Verder wordt in dit hoofdstuk de begroting naar kostendragers (de heffingen) gepresenteerd. In hoofdstuk 3 worden de programma's toegelicht. De programma's zijn opgedeeld in beleidsproducten. Voor 2013 is sprake van een nieuwe productenstructuur. Door de nieuwe structuur wordt de informatievoorziening aan de Verenigde Vergadering verbeterd. Per beleidsproduct worden de volgende onderwerpen toegelicht: - basisgegevens; - wettelijke en maatschappelijke kaders ; - wat willen we bereiken in ; - prestatie-indicatoren; - wat gaan we daarvoor doen in 2013; - wat gaan we daarvoor doen in De prestatie-indicatoren zijn in deze programmabegroting nieuw opgenomen. Met de prestatieindicatoren worden de te realiseren beleidsdoelen geconcretiseerd. Door deze concretisering kan in de Buraps en in de Jaarstukken beter gerapporteerd worden over de voortgang en de realisatie van de beleidsproducten. Niet bij elk beleidsproduct zijn prestatie-indicatoren opgenomen. Een meetbare indicator is niet altijd beschikbaar. Elk programma wordt afgesloten met een overzicht "Wat mag het kosten". Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers, zijn de realisatiecijfers 2011 en de cijfers van de begroting 2012 (na wijziging) omgezet naar de productenstructuur zoals die vanaf 2013 wordt gehanteerd. Hoofdstuk 4 geeft in een aantal verplichte paragrafen een verdieping in diverse zaken zoals waterschapsbelasting, toelichting op reserves en voorzieningen en het weerstandsvermogen. Hoofdstuk 5 bevat de exploitatiebegroting. De (meerjaren)begroting wordt weergegeven naar programma's en kosten- en opbrengstensoorten. Door de Verenigde Vergadering wordt de jaarschijf 2013 van de begroting vastgesteld. De cijfers van de jaren 2014 tot en met 2017 zijn indicatief opgenomen en worden niet vastgesteld. De opgenomen ramingen van de Programmabegroting 2012 betreffen de ramingen inclusief de begrotingswijzigingen zoals die tot en met de Verenigde Vergadering van 28 juni 2012 zijn vastgesteld (vaststelling jaarstukken en Burap )

7 De Lange Termijn Visie is opgenomen in hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 7 is het vaststellingsbesluit opgenomen. De begroting wordt afgesloten met een aantal bijlagen zoals de staten van reserves en voorzieningen, de staat van personeelslasten en formatie en het overzicht van geplande investeringsprojecten met toelichting. Tevens is een lijst van afkortingen opgenomen

8 2 Bestuurlijke samenvatting 2.1 Financiële ontwikkelingen Analyse ontwikkeling exploitatiesaldi Op 28 juni 2012 is het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) door de VV vastgesteld. Afgezet tegen de geprognosticeerde saldi van dit MJBP geeft de financiële uitkomst van de begroting 2013, inclusief meerjarige doorvertaling van alle opgenomen mutaties, het volgende beeld: Omschrijving (bedragen x 1.000) (- = voordeel) Totaal resultaat MJBP Structurele mutaties Burap Mutaties Programmabegroting Resultaat Programmabegroting Toelichting structurele mutaties Burap In Bestuursrapportage is een aantal structurele mutaties opgenomen die niet verwerkt zijn in het MJBP Beide P&C-producten zijn gelijktijdig door de Verenigde Vergadering vastgesteld, waardoor niet alle onderlinge effecten verwerkt konden worden. Met het vaststellen van de Burap op 28 juni 2012 zijn deze structurele mutaties geaccordeerd. Het betreft de volgende mutaties: Programma Beleidsproduct (bedragen x 1.000) Waterkeringen Behouden waterkeringen Zuiveren Gezuiverd afvalwater Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Totaal mutaties Toelichting mutaties begroting 2013 Hierna treft u een overzicht aan van de belangrijkste mutaties ten opzichte van het MJBP In dit overzicht zijn de mutaties van of groter opgenomen. Omschrijving (bedragen x 1.000) (- = voordeel) Programma Waterkeringen: 1. Lagere subsidie provincie beheer en onderhoud prim.waterkeringen 2. Beëindigen rattenbestrijding Hoekse Waard Muskusrattenbestrijding Programma Water: 4. Bijdrage aan GR Aquon waterbodemonderzoeken Groot onderhoud technische werken (gevolg nota AWA) 6. Monitoring watersysteem (bijdrage Aquon en overige kosten) 7. Verwijderen bagger met duwboot Programma Zuiveren: 8. Bijdrage aan Rotterdam transportleidingen Ontvangsten van andere overheden i.v.m. door WSHD uitgevoerd onderhoud 10. Te hoog geraamde post overige goederen en diensten getransporteerd afvalwater 11. Onttrekking uit reserve BBVW zuiveringsbeheer Waterschapsbelasting zuiveringsinstallaties

9 Omschrijving (bedragen x 1.000) (- = voordeel) Groot onderhoud installaties Elektra Onttrekking uit reserve egalisatie subsidie SVI DRSH 16. Aanbesteding slibontwateringschemicaliën Bijdrage HVC -127 Programma Wegen: 18. Bijdrage gemeenten wegbeheer Gewenningsbijdrage fietspaden provincie Z-H Programma Algemene beleidstaken: 20. Storting in voorziening pensioenen bestuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 21. Correctie waterschapsbelasting Storting in reserve vervangingsinvesteringen (nota AWA) 23. Hogere geactiveerde lasten Egalisatie geactiveerde lasten Mutatie rente en afschrijvingslasten Bijdrage GR SVHW Bedrijfsvoering: 27. Salariskosten Incidentele vervanging hardware Bijdrage st. Het Waterschapshuis Inhuur personeel HWBP-projecten Diverse kleine voor- en nadelen Totaal Programma Waterkeringen 1. Lagere subsidie provincie beheer en onderhoud primaire waterkeringen Op basis van de subsidieregeling Dijkversterkingsprojecten en beheer en onderhoud primaire waterkeringen wordt jaarlijks een vast bedrag ontvangen van de provincie Zuid-Holland. Dit bedrag heeft betrekking op de zeewering langs de Kop van Goeree. Op basis van de vigerende regeling is de raming van de te ontvangen bijdrage voor de jaren 2013 tot en met 2016 aangepast aan de werkelijkheid (verlaging met per jaar). In 2017 komt de bijdrage geheel te vervallen (nadeel van ). Bij de overdracht van het Rijk aan het toenmalig waterschap Goeree- Overflakkee van het beheer van de zeewering is vastgelegd, dat het waterschap vanaf 1 januari 1997 gedurende een periode van 20 jaar een bijdrage ontvangt. In 2016 wordt voor het laatst een bijdrage ontvangen. 2. Beëindigen rattenbestrijding Hoekse Waard Door WSHD werd in opdracht van de gemeente de rattenbestrijding in de Hoekse Waard uitgevoerd. De gemeente heeft deze opdracht beëindigd. Hierdoor vervalt de gemeentelijke bijdrage van per jaar. 3. Muskusrattenbestrijding De bestrijding van de muskusratten wordt uitgevoerd door Waterschap Rivierenland. Op basis van een door dit waterschap opgestelde begroting kan de bijdrage structureel met verlaagd worden ten opzichte van de in het MJBP opgenomen raming

10 Programma Water 4. Bijdrage aan GR Aquon waterbodemonderzoeken Rekening is gehouden met de tarieven zoals opgenomen in de op 6 juli 2012 vastgestelde begroting van Aquon. Op deze tarieven is vanaf 2014 een kostenbesparing van 30% doorgevoerd in verband met de toepassing van waterkwaliteitskaarten. Voor 2013 stijgt de raming met Voor 2014 wordt rekening gehouden met een daling van , in 2015 met en voor 2016 en 2017 met Groot onderhoud technische werken (gevolg nota AWA) Conform de nieuwe nota Activeren, Waarderen en Afschrijven (AWA) worden in de begroting budgetten opgevoerd voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de technische werken. Voor de jaren 2013 t/m 2017 wordt rekening gehouden met respectievelijk , , , en Voor de jaren 2013 t/m 2016 waren dit de bedragen waarmee rekening werd gehouden in de investeringsplanning. Voor 2017 is uitgegaan van een gemiddeld bedrag. Voor het grootschalig onderhoud wordt een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld, die in 2013 wordt aangeboden aan de Verenigde Vergadering. In het MJOP wordt aangegeven welk onderhoud uitgevoerd moet worden en de kosten hiervan. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven van tenminste 20 jaar. 6. Monitoring watersysteem (bijdrage Aquon en overige kosten) De meetnetten worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Dit heeft de afgelopen jaren tot een afnemende meetvraag richting het laboratorium geleid. Op basis van aangegane verplichtingen met het laboratorium wordt dit echter pas vanaf 2016 zichtbaar in de begroting. De budgetten zijn gebaseerd op de tarieven zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2013 van Aquon. Vanaf 2016 wordt rekening gehouden met dalende tarieven. Het college van D&H heeft voor de begroting 2013 een taakstelling opgelegd van minimaal 10% op de meetvraag. In de begroting 2013 is het aantal ILOW punten in dit product teruggebracht van ca naar ca , een afname van 18%. Tevens wordt onder deze post rekening gehouden met overige jaarlijkse kosten met name voor het beheer van het grondwatermeetnet en externe ondersteuning voor projectmonitoring. 7. Verwijderen bagger met duwboot Ter uitvoering van de motie Platteeuw heeft de Verenigde Vergadering op 28 juni 2012 besloten om, gezien de kwetsbaarheid en de natuurwaarde van de drie sterren waterbergingslocaties, in deze gebieden de bagger te verwijderen met behulp van een duwboot. De structurele meerkosten worden geraamd op Programma Zuiveren 8. Bijdrage aan Rotterdam transportleidingen De te betalen bijdrage aan de gemeente Rotterdam wordt structureel lager vanwege de herziene exploitatie-overeenkomst. 9. Ontvangsten van andere overheden i.v.m. door WSHD uitgevoerd onderhoud Er wordt rekening gehouden met een hogere bijdrage van andere overheden voor het door WSHD uitgevoerde onderhoud. In 2013 een voordeel van en de jaren daarna Te hoog geraamde post overige goederen en diensten getransporteerd afvalwater In het MJBP is een te hoge raming van opgenomen voor overige goederen en diensten. 11. Onttrekking uit reserve BBVW zuiveringsbeheer Voor 2013 is sprake van een incidenteel voordeel door een bijdrage uit de reserve BBVW zuiveringsbeheer. Volgens de nota reserves en voorzieningen moet deze reserve in 2013 worden opgeheven. Het geraamde saldo op basis van de in het MJBP geraamde onttrekkingen zou eind zijn. Dit bedrag valt in 2013 vrij ten gunste van de exploitatie. 12. Waterschapsbelasting zuiveringsinstallaties In het MJBP is nog geen rekening gehouden met de kosten voor de waterschapsbelasting van de zuiveringsinstallaties ad Voor de waterlopen, primaire waterkeringen en wegen/wegbermen is wel rekening gehouden met de waterschapsbelasting

11 13. Groot onderhoud installaties Voor uit te voeren noodzakelijk groot onderhoud aan de locaties Dokhaven en Sluisjesdijk wordt in 2013 incidenteel geraamd. Om inzicht te krijgen in de kosten van groot onderhoud vanaf 2014 wordt een onderhoudsbeheerplan opgesteld. Het streven is dat dit plan in de Verenigde Vergadering van juni 2013 vastgesteld wordt. Met de gevolgen van het nieuwe plan kan dan in de begroting 2014 rekening worden gehouden. 14. Elektra Op basis van het verbruik in 2011 en de vastgestelde energietarieven kan het budget voor elektriciteit worden verlaagd met in 2013, in 2014 en voor de jaren 2015 t/m Onttrekking uit reserve egalisatie subsidie SVI-DRSH De Reserve egalisatie subsidie SVI-DRSH is bedoeld voor de egalisatie van de ontvangen subsidie bouw slibverbrandingsinstallatie DRSH over 25 jaar. De onttrekking uit de reserve wordt met ingang van 2013 jaarlijks met verlaagd, waardoor conform de nota reserves en voorzieningen in 2019 de laatste onttrekking plaats vind en de reserve dan ook uitgeput is. Door de jaarlijkse verlaging wordt voorkomen dat de reserve in 2018 negatief wordt. Tevens wordt hierdoor voorkomen dat er vanaf 2018 opeens een groot nadeel gedekt moet worden. 16. Aanbesteding slibontwateringschemicaliën Op basis van de resultaten van de aanbestedingsprocedure slibontwateringschemicaliën moet de raming voor grondstoffen slibontwatering structureel met verhoogd worden. 17. Bijdrage HVC Er wordt rekening gehouden met een incidenteel voordeel van omdat het tarief voor de slibverwerking door HVC voor 2013 lager is vastgesteld. Programma Wegen 18. Bijdrage gemeenten wegbeheer In het kader van de wet Herverdeling wegenbeheer wordt van gemeenten een bijdrage ontvangen in de kosten van het beheer van wegen. Op basis van de gerealiseerde ontvangsten in 2011 en 2012 wordt de raming structureel met verhoogd. Deze verhoging ligt vast in de afspraken in het kader van de wet Herverdeling wegenbeheer. 19. Gewenningsbijdrage fietspaden provincie Z-H Van de provincie Zuid-Holland wordt een gewenningsbijdrage fietspaden ontvangen van Dit is een inschatting. Nadat de provincie het provinciaal fietspadenplan 2012/2013 heeft vastgesteld wordt het definitieve bedrag bekend. Programma Algemene beleidstaken 20. Storting in voorziening pensioenen bestuur In de voorziening pensioen- en wachtgeldverplichtingen (vml) personeel en bestuur moet elk jaar minimaal een bedrag gestort worden voor de pensioenopbouw van de huidige bestuurders. Deze storting bestaat uit de inhouding op de salarissen van het werknemersdeel en het werkgeversdeel. In het MJBP is met deze storting geen rekening gehouden. Op basis van voor de jaarrekening 2011 uitgevoerde berekeningen moet er minimaal per jaar gestort worden. Dit is een voorlopig bedrag. Op basis van nieuwe actuariële berekeningen, wordt in de tweede helft van 2012 berekend wat de exacte structurele storting moet worden. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 21. Correctie waterschapsbelasting In het MJBP is rekening gehouden met een toename van de waterschapsbelasting om de meerjarige tekorten te compenseren. In de programmabegroting 2013 is een andere systematiek gekozen waarin een structurele stijging van de belastingopbrengst van 0,5 % ten opzichte van het belastingopbrengst 2012 is gehanteerd

12 22. Storting in Reserve vervangingsinvesteringen (nota AWA) Bij het vaststellen van de nota Activeren, Waarderen en Afschrijven (AWA) op 27 september 2012 is besloten de structurele voordelen als gevolg van de doorvoering van deze nota in te zetten ter dekking van toekomstige vervangingsinvesteringen. Op basis van dit besluit worden de voordelen gestort in een Reserve vervangingsinvesteringen. 23. Hogere geactiveerde lasten en 24. Egalisatie geactiveerde lasten Op basis van de nota AWA worden de kosten van de inzet van personeel (inclusief overhead) voor de realisatie van investeringsprojecten toegerekend aan deze projecten. Tot en met 2011 gebeurde dit alleen voor de HWBP-projecten. Op basis van een inventarisatie van de naar verwachting te besteden uren aan de projecten zijn de financiële gevolgen voor de begroting als volgt: Omschrijving (bedragen x 1.000) (- = voordeel) Raming MJBP (HWBP) Verwachting te activeren volgens nota AWA (niet HWBPprojecten) Totaal Raming begroting : HWBP-projecten, inclusief inhuur (subsidiabel) Overige projecten verschil dekking inhuur t.b.v. HWBP (zie punt 29) Extra ontlasting exploitatie t.o.v. aannames MJBP en AWA Uit dit overzicht blijkt dat het in de jaren 2013 en 2014 te activeren bedrag aan personeelslasten hoger ligt dan aangenomen in de nota AWA en in het MJBP Het extra budgettaire voordeel voor de exploitatie 2013 is Vanaf 2015 daalt het te activeren bedrag substantieel. De nu geraamde te activeren bedragen moeten worden gezien als een indicatie. In de praktijk moet blijken of deze inzet inderdaad gerealiseerd wordt. Gezien deze onzekerheid wordt voorzichtigheidshalve voorgesteld om de geconstateerde verschillen te egaliseren door het instellen van een "Egalisatiereserve geactiveerde lasten". De nu geconstateerde voordelen voor 2013 en 2014 worden gestort in deze reserve en de vanaf 2015 berekende nadelen komen ten laste van deze reserve. Na afloop van 2013 wordt op basis van de realisatie geëvalueerd wat de werkelijke gevolgen zijn van de beleidswijziging op basis van de nota AWA en kan een besluit worden genomen over de inzet van deze reserve. 25. Mutatie rente en afschrijvingslasten Als gevolg van mutaties in de investeringsprojecten en de doorvoering van de consequenties van de beleidsnota AWA (zie hierna het onderdeel "analyse investeringen") wijzigen de rente- en afschrijvingslasten ten opzichte van de raming in het MJBP Tevens wijzigen de rentelasten in verband met een gewijzigde financieringsbehoefte doordat investeringen in de tijd verschuiven. Bij de berekening van de rentelasten voor nieuw aan te trekken kortlopende geldleningen is 1% aangehouden en voor langlopende geldleningen 3,5%. Voor de rente- en afschrijvingslasten ontstaat dan het volgende beeld: Omschrijving (bedragen x 1.000) Rentelasten Gemiddelde financieringsbehoefte Financiering met kortlopende middelen (kasgeldlimiet) Financiering met langlopende middelen (restant) Rentelasten:

13 Omschrijving (bedragen x 1.000) Afgesloten vaste geldleningen (zie bijlage 4) Rente kortlopende geldleningen Rente af te sluiten langlopende leningen Totaal rentelasten Ten laste van onderhanden werk (bouwrente) Netto-rentelasten ten laste van de programma's In MJBP geraamde nettorentelasten Verschil (- = voordeel) Afschrijvingslasten Nu geraamde afschrijvingslasten In MJBP geraamde afschrijvingslasten Verschil (- = voordeel) Totaal verschil kapitaallasten (- = voordeel) Bijdrage GR SVHW De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SVHW geeft op basis van de vastgestelde begroting 2013 en de meerjarenraming van de regeling een voordeel. Het betreft hier de heffing en invordering van de belastingen. Bedrijfsvoering 27. Salariskosten De stijging van de salariskosten wordt veroorzaakt door de nieuwe CAO die in 2012 met terugwerkende kracht is afgesloten en een looptijd heeft van 2 jaar (2012 en 2013). De structurele verhoging is 3,04%. De verhoging is opgebouwd uit een verhoging van het individueel keuzebudget (IKB) van 1% in 2012 en 1,04% in Verder worden de lonen per 1 januari 2013 structureel gemiddeld met 1% verhoogd. 28. Incidentele vervanging hardware Door de samenwerking met WSRL wordt de geplande vervanging van de IT-infrastructuur verschoven naar Hierdoor is in 2013 een budget nodig voor incidentele vervanging en uitbreiding. In 2014 wordt de IT-infrastructuur in de serverruimte vervangen, waardoor in dat jaar een lager budget nodig is voor incidentele vervanging en uitbreiding. Om de optimale beschikbaarheid van applicaties en toepassingen te kunnen garanderen is er vanaf 2015 weer een budget van nodig. 29. Bijdrage st. Het Waterschapshuis Op basis van de begroting 2013 van de stichting Het Waterschapshuis moet rekening gehouden worden met hogere kosten van beheer en onderhoud, met name voor Z-info. In 2013 en 2014 zijn de extra lasten en daarna structureel Inhuur personeel HWBP-projecten Op basis van bestaand beleid wordt voor de uitvoering van de HWBP-projecten personeel van derden ingehuurd. Deze inhuur is in het MJBP niet geraamd. In de nu voorliggende begroting worden deze lasten wel geraamd. Dit is een budgettair neutrale aanpassing, omdat deze lasten subsidiabel zijn. Via de post geactiveerde lasten worden de kosten van de inhuur ten laste van de HWBP-projecten gebracht. Zie ook de cijfermatige opstelling hiervoor onder punt 22. Door de lasten wel te ramen in de begroting is een betere budgetbewaking mogelijk

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2018. Ridderkerk, 28 november 2013. Programmabegroting 2014 v 1.0.docx

Programmabegroting 2014-2018. Ridderkerk, 28 november 2013. Programmabegroting 2014 v 1.0.docx Programmabegroting 2014-2018 Ridderkerk, 28 november 2013 Programmabegroting 2014 v 1.0.docx Programmabegroting 2014 v 1.0.docx Inhoudsopgave: Voorwoord 2 Financiële begroting in één oogopslag 3 Bestuurlijke

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 2019

Programmabegroting 2015 2019 Programmabegroting 2015 2019 Ridderkerk, 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Financiële begroting in één oogopslag 3 Bestuurlijke samenvatting 4 1 Inleiding 7 1.1 Algemeen... 7 1.2 Missie... 7

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2-2014

Bestuursrapportage 2-2014 Bestuursrapportage 2-2014 Ridderkerk, 27 november 2014 Inhoudsopgave: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Uitgangspunten en normen... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Bestuurlijke samenvatting 5 2.1 Financiële

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Jaarstukken 2013 Ridderkerk, 26 juni 2014

Jaarstukken 2013 Ridderkerk, 26 juni 2014 Jaarstukken Ridderkerk, 26 juni 2014 Inhoudsopgave: Voorwoord 4 Exploitatierekening in één oogopslag 5 1 Inleiding 6 1.1 Algemeen... 6 1.2 Missie... 6 1.3 Presentatie... 6 1.4 Leeswijzer... 6 2 Bestuurlijke

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Ridderkerk, 25 juni 2015 1

Jaarstukken 2014 Ridderkerk, 25 juni 2015 1 Jaarstukken Ridderkerk, 25 juni 2015 1 2 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 EXPLOITATIEREKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG... 6 1. INLEIDING... 7 1.1 ALGEMEEN... 7 1.2 MISSIE... 7 1.3 PRESENTATIE... 7 1.4 LEESWIJZER...

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Ridderkerk, 27 juni 2013 1.0

Jaarstukken 2012. Ridderkerk, 27 juni 2013 1.0 Jaarstukken Ridderkerk, 27 juni 2013 1.0 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Exploitatierekening in één oogopslag 4 Inleiding 5 Jaarverslag 11 1 Programmaverantwoording 12 1.1 Programma 1 - Veilige waterkeringen

Nadere informatie

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.05769 Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 Agendapuntnr. 11 AB-vergadering

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. RESERVES 5 3.1 ALGEMENE RESERVES 5 3.2 BESTEMMINGSRESERVES

Nadere informatie

BEGROTING 2017 PRESENTATIE

BEGROTING 2017 PRESENTATIE BEGROTING 2017 PRESENTATIE 1 Wijzigingen BBV 2016 Wijzigingen & Implementatie Hoofdlijnen (1) Taakvelden (2) Beleidsindicatoren (3) Verbonden partijen (4) Overhead (5) Investeringen (6) EMU saldo (7) Vpb

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Programmabegroting Versie:

Programmabegroting Versie: Programmabegroting 2017 Versie: 5.0.0.0.0.0 2.2 Wijzigingen regelgeving BBV Wijzigingen in Besluit begroting en verantwoording (BBV) verwerkt in Programmabegroting 2017-2020. Samenvatting Het Besluit begroting

Nadere informatie

1e wijziging programmabegroting

1e wijziging programmabegroting 1e wijziging programmabegroting 2015 Datum : 2 april 2015 Versie : 1.0 Datum: 2 april 2015 Versie: 2.0 Registratienummer: 2014036914 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

3. Het overschot van 22.505.512 van de taak watersysteembeheer als volgt te bestemmen:

3. Het overschot van 22.505.512 van de taak watersysteembeheer als volgt te bestemmen: agendapunt 3.b.5 1176926 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARVERSLAG 2014 INCLUSIEF FINANCIELE JAARREKENING Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 14 april 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 18 december 2013 Onderwerp : uitgangspunten begroting 2015 Agendapunt : 4b Kenmerk : AB/1328b Bijlage: 1 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding Conform

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Investeringsplan 2012-2015 met een doorkijk naar 2020. Bijlage bij de Voorjaarsnota 2012-2015

Investeringsplan 2012-2015 met een doorkijk naar 2020. Bijlage bij de Voorjaarsnota 2012-2015 Investeringsplan 2012-2015 met een doorkijk naar 2020 Bijlage bij de Voorjaarsnota 2012-2015 9 mei 2011 Investeringsplan 2012-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Investeringen... 3 1.2. Input investeringplan

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDEN - 7 JAN Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft VERZONDEN - 7 JAN Geachte leden van de raad, Gemeentebrede Bedrijfsvoeringsondersteuning Programmering Geld Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Programmering

Nadere informatie

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011.

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011. A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 25 april 2012 Agendapunt: 6.0 Onderwerp : Jaarrapportage 2011 KORTE SAMENVATTING: Bijgaand treft u de Jaarrapportage over het jaar 2011 aan. Het ontwerp

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.02 1267231 Aan Verenigde Vergadering BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen?

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen? Jaarplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Groslijst onderwerpen... 3 3. Wat gaan we doen?... 3 4. Inzet middelen... 5 Bijlage 1. Overzicht doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken college... 6

Nadere informatie

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant artikel 212 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270.

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp 1. Aanleiding Op 24 mei 2012 heeft de Verenigde Vergadering een uitvoeringskrediet van 4.200.000

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven.

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven. Memo Aan: College van Dijkgraven en Heemraden Dagelijks Bestuur Van: Dagelijks Bestuur AQUON Steller: Monique van der Valk/ concerncontroller AQUON Betreft: Eerste begrotingswijziging AQUON 2013 Datum:

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Provincie Zuid Holland Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Versie GS 26 mei 1 1. Inleiding en achtergrond Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen van de provincie

Nadere informatie

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Inleiding 2004: Invoering BBV. Nadruk op transparantie begroting en versterken van de positie van raad, vanwege dualisering Raad: kaderstellend (allocatie

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b. Datum: 26 juni Agendapunt nr: 6.b. Aan de Verenigde Vergadering Energieproject rwzi Spijkenisse Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Bestuursrapportage 1-2015

Bestuursrapportage 1-2015 Bestuursrapportage 1-2015 Ridderkerk, 25 juni 2015 Inhoudsopgave: 1 1.1 Inleiding 3 Algemeen... 3 1.2 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 Leeswijzer... 3 2 Bestuurlijke samenvatting 5 2.1 Financiële ontwikkelingen...

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

Bestuursrapportage 1-2014

Bestuursrapportage 1-2014 Bestuursrapportage 1-2014 Ridderkerk, 26 juni 2014 Inhoudsopgave: 1 1.1 Inleiding 3 Algemeen... 3 1.2 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 Leeswijzer... 3 2 Bestuurlijke samenvatting 5 2.1 Financiële ontwikkelingen...

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie