H U I S R E G L E M E N T Bowling Vereniging Medemblik per 1 januari Inhoudsopgave:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H U I S R E G L E M E N T Bowling Vereniging Medemblik per 1 januari Inhoudsopgave:"

Transcriptie

1 H U I S R E G L E M E N T Bowling Vereniging Medemblik per 1 januari 2012 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9. Hoofdstuk 10. Algemeen Team samenstelling Speelwijze en regels Teamcaptain-reglement Speelseizoen Handicap Puntentelling Protesten League kampioen Slotbepaling

2 Hoofdstuk 1 ALGEMEEN Artikel 1.1 Waar gesproken wordt van speler/hij/hem, wordt daarmee tevens speelster/zij/haar bedoeld. Artikel 1.2 Deelname aan de huisleague is opgesteld voor alle individuele personen die lid zijn van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF). Artikel 1.3 De wens tot deelname aan de huisleague, voor het nieuwe seizoen, dient op de laatste speelavond van het afgelopen seizoen schriftelijk bij de wedstrijdleiding kenbaar te worden gemaakt. Artikel 1.4 De wens tot deelname aan de Nationale League, Dames-/Heren Trio League en Districts Trio League moet vóór 1 juni door het secretariaat van de vereniging zijn ontvangen. Artikel 1.5 Het bowlingseizoen loopt gelijk met het contributiejaar, namelijk van 1 september tot en met 31 augustus. Artikel 1.6 Alle leden worden op 1 september, aan de hand van hun leeftijd, ingedeeld. a) pupil (leden die op 1 september nog geen 13 jaar zijn); b) aspirant (leden die op 1 september de leeftijd van 13 jaar hebben en nog geen 16 jaar zijn); c) junior (leden die op 1 september de leeftijd van 16 jaar hebben en nog geen 18 jaar zijn); d) senior (leden die op 1 september de leeftijd van 18 jaar (en ouder) zijn). Artikel 1.7 Pupillen, aspiranten en junioren spelen in een eigen league (de jeudgleague). Daarnaast mogen junioren ook meespelen in de seniorenleague. Hoofdstuk 2 TEAM SAMENSTELLING Artikel 2.1 In de periode van 1 juni tot 1 september worden de teams voor de huisleague(s) geformeerd. De teamcaptain wordt hierover, vóór 1 september, ingelicht. De teams spelen onder een voor het komende seizoen vaste naam. Artikel 2.2 Aan de huisleague(s) kan, onverminderd het gestelde in hoofdstuk 1, uitsluitend worden deelgenomen in teamverband.

3 Artikel 2.3 Een 3-mans-team (trio) bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal zes (6) personen. Een 2-mans-team (dubbel) bestaat uit minimaal twee (2) en maximaal vier (4) personen. Artikel 2.4 Eénmaal voor een team aangemelde spelers blijven de gehele competitie voor dat team aangemeld en kunnen tijdens de competitie niet meer voor een ander team, in dezelfde league, uitkomen. Artikel 2.5 Een ieder mag te allen tijde als lid van het team bedanken, maar wel met overleg van de overige teamleden. Bedankt men tijdens de competitie, dan kan men niet meer als speelgerechtigd lid inschrijven bij een ander team in dezelfde league. Artikel 2.6 In elk team dient een teamcaptain te worden aangewezen. Deze dient als zodanig bij de wedstrijdleiding bekend te zijn. Bij afwezigheid van de teamcaptain dient een plaatsvervanger te worden aangewezen. De plaatsvervanger dient als zodanig bij de wedstrijdleiding bekend te zijn en treedt voor de duur van afwezigheid van de teamcaptain in diens rechten en plichten. Zie verder het teamcaptain reglement (hoofdstuk 4). Artikel 2.7 Indien een team tengevolge van het beëindigen van het lidmaatschap, of tengevolge van het wijzigen van een actief in een ondersteunend lidmaatschap gedurende het speelseizoen, van één of meerdere spelers minder dan het aantal ingeschreven teamleden gaat tellen, dient de teamcaptain dit onverwijld schriftelijk aan de wedstrijdleiding te melden. Artikel 2.8 Het team heeft de gelegenheid het aantal spelers weer tot het oorspronkelijk ingeschreven aantal te completeren binnen vier (4) weken na melding, met opnieuw schriftelijke melding aan de wedstrijdleiding. Artikel 2.9 Slaagt het team hierin niet en blijft het team daardoor samengesteld uit minder dan het minimaal toegestane aantal (zie: artikel 2.3) dan heeft de wedstrijdleiding het recht het team te completeren, zodra de daarvoor gestelde termijn is verstreken (zie: artikel 2.8). Artikel 2.10 Een speler, die wegens schorsing op non-actief is gesteld, kan geen aanspraak maken op herplaatsing in zijn team. Deze regel wordt ook toegepast voor een speler die regelmatig (maximaal drie keer) zonder afbericht is weggebleven. Slechts in overleg met het bestuur kan herplaatsing in hetzelfde team plaatsvinden.

4 Hoofdstuk 3 SPEELWIJZE EN SPELREGELS. Artikel 3.1 Een team of speler dient de volgende gedragsregels (baanetiquette) in acht te nemen: a) spelers die niet spelen in hun eigen league zijn niet gerechtigd zich in de spelersruimte te begeven. Onder spelersruimte wordt verstaan de ruimte vanaf het begin van de approach tot en met het looppad daarachter; b) men dient klaar te staan om te spelen als men aan de beurt is; c) het is niet toegestaan andere spelers, op enigerlei wijze, te hinderen en/of af te leiden. d) de speler rechts op de baan heeft voorrang, indien hij speelgereed is; e) de speler rechts op de baan heeft geen voorrang indien de speler links op de baan reeds klaar staat, of zich staat te concentreren; f) het is niet toegestaan, de baan te betreden anders dan om te bowlen; g) een speler moet op de approach klaar staan om te gaan gooien en mag niet wachten met zijn aanloop of worp wanneer de baan direct rechts van hem en de baan direct links van hem vrij is. Wanneer een speler zich niet houdt aan deze regel, maakt hij zich schuldig aan langzaam bowlen; h) na beëindiging van de laatste game dient men zich zo spoedig mogelijk van de baan te verwijderen, teneinde de volgende league zo snel mogelijk te laten aanvangen; i) van iedere speler wordt verwacht dat de banen en spelersruimtes schoon en opgeruimd worden achtergelaten; j) ook tijdens het spelen is alles aan de kant. Artikel 3.2 Een nieuw team, wat begint te bowlen als het nieuwe seizoen al gestart is, krijgt de laagste puntentelling van het onderste team tot op dato moment minus vijf (-5). Artikel 3.3 De totaalstand moet in elke frame genoteerd worden. Na een strike dient men onmiddellijk na de eerstvolgende twee worpen de score te noteren en na een spare onmiddellijk na de eerstvolgende worp. Artikel mans team: er wordt gespeeld door minimaal twee (2) en maximaal drie (3) personen. 2-mans team: er wordt gespeeld door minimaal één (1) en maximaal twee (2) personen. Verschijnt een team met minder dan het minimum aantal toegestane spelers, dan heeft het team de te spelen wedstrijd verloren. Spelers van het incomplete team kunnen wel spelen, maar uitsluitend voor hun eigen gemiddelde. Artikel 3.5 Amerikaans systeem (dubbel). Het team bestaat uit maximaal twee (2) spelers en minimaal uit één (1) speler plus blindscore minus tien (-10) (of reserve speler). Er wordt scratch gespeeld (dus zonder handicap). De speelwijze waarbij een game in zijn geheel op een en hetzelfde banenpaar wordt gespeeld en waarbij na iedere frame van die game door de speler(s) van baan wordt gewisseld, wordt aangeduid als de Amerikaanse speelwijze of Amerikaans systeem. Ingeval van de Amerikaanse speelwijze dient de tiende (10 e ) frame van een game in zijn geheel, dat wil zeggen inclusief de eventuele extra worp(en), op één en dezelfde baan te worden voltooid.

5 Artikel 3.6 Een speler of team die/dat te laat speelgereed op de baan staat, begint de desbetreffende wedstrijd bij het frame van de game, dat volgt op het laatste frame, dat door de/het directe tegenstander of team in zijn geheel is voltooid. De frames, games en/of wedstrijden, die door de/het verlate speler/team niet zijn gespeeld, kunnen niet worden ingehaald en krijgen een score van nul (0). Artikel 3.7 Er wordt gespeeld overeenkomstig de Europese spelwijze en met inachtneming van de reglementen van de NBF. Dit houdt ondermeer in dat een team na iedere game met zijn tegenstander van baan wisselt en dat gespeeld wordt met een ingeschakelde foutlijn. Artikel 3.8 Indien de speler bij de eerste worp van een frame de foutlijn overschrijdt met het lichaam, of een deel daarvan, dan dient de score onherroepelijk nul te worden geteld (notatie F ), ook indien de foutlijnsignalering geen overschrijding aangeeft. De tweede worp van een frame dient in dit geval te geschieden nadat opnieuw alle tien pins op de baan zijn geplaatst. Artikel 3.9 In gevallen waarin de foutlijn niet werkt, of waarin niet automatisch gesignaleerde overschrijding plaatsvindt, dient de teamcaptain van de tegenpartij toe te zien op een juiste notering van de score. Artikel 3.10 Bij een machinestoring, of een ander voorval met betrekking tot de betreffende baan of banen, kan de wedstrijdleider besluiten om een game of serie op een andere baan, respectievelijk op een ander banenpaar, te doen spelen of voltooien dan. game of serie wordt hervat, ook wanneer zulks op een andere datum geschiedt, op het punt waar deze was onderbroken. Het is niet toegestaan bij het wisselen van de banen, zoals bovenstaand is aangegeven, opnieuw in te gooien. Artikel 3.11 Alle spelers uit één team zijn verplicht in gelijke (bowling-)shirts te spelen, die het als team, qua kleur en/of opdruk, herkenbaar doen zijn. Artikel 3.12 Te laat aanwezig. Een speler of team die/dat te laat speelgereed op de baan staat, begint de desbetreffende wedstrijd bij het frame van de game, dat volgt op het laatste frame, dat door de/het directe tegenstander of team in zijn geheel is voltooid. De frames, games en/of wedstrijden, die door de verlate speler of het verlate team niet zijn gespeeld, kunnen niet worden ingehaald en krijgen een score van nul (0).

6 Hoofdstuk 4. TEAMCAPTAINREGLEMENT. Artikel 4.1 a) het bijhouden, tijdens het spelen, van de score van de tegenpartij. Dit om onregelmatigheden bij juiste score tegen te gaan; b) de juiste vermelding van de uitslagen op het scoreformulier; c) het afdragen van de scoreformulieren. Deze zijn volledig ingevuld (vierkantstelling) en voorzien van een ondertekening; d) de financiële afdracht van het team en wel op de eerste speeldag van de maand; e) het weren van niet-spelers uit de spelersruimte bij de banen; f) bij problemen tijdens de league kunnen alleen de teamcaptains met de wedstrijdleider gaan overleggen over de (goede) gang van zaken; g) op tijd aanwezig zijn van het team, minimaal 15 minuten van te voren, zodat op tijd gestart kan worden; h) niet gaan gooien voordat de vorige league is afgelopen; i) het tenue (zie: artikel 3.11); j) toezien op het gedrag van de teamleden. Hoofdstuk 5. HET SPEELSEIZOEN. Artikel 5.1 Bestaat een huisleague uit acht (8) teams dan omvat een speelseizoen in totaal 35 wedstrijddagen. Hoofdstuk 6. HANDICAP. Artikel 6.1 Onder handicap worden de extra pins verstaan, die op grond van een vastgesteld gemiddelde van de speler in kwestie worden berekend, en die worden toegevoegd aan de door die speler in een game behaalde scratchscore, om het gameresultaat te bepalen. De berekening van het aantal hier bedoelde pins geschiedt aan de hand van een daarvoor opgestelde handicapformule. Er wordt gespeeld met een handicapformule, uitgaande van 80% van 200. Dit houdt in dat het gemiddelde van 200 wordt afgetrokken en van het overgebleven gedeelte 80% wordt genomen.

7 Hoofdstuk 7. PUNTENTELLING. Artikel 7.1 Er zijn in totaal 13 punten (bij trio s) en 10 punten (bij duo s) te verdelen. De punten worden als volgt berekend: Elke speler speelt individueel tegen een speler van het andere team. Het team wat start op de rechterbaan bepaalt welke speler tegen wie speelt. Per game levert dit 1 punt op per speler. Bij de driemansleagues komt dit dus neer op 3 spelers * 3 games = 9 punten, bij de tweemansleagues is dit 2*3= 6 punten. Daarnaast is er per teamgame een punt te verdienen, dus totaal 3 punten. Het 13 e c.q. 10 e punt wordt behaald d.m.v. de totale teamserie. Artikel 7.2 Indien een team geen tegenstander heeft (wegens het incompleet zijn van de league), dan speelt dit betreffende team tegen zijn eigen gemiddelde minus dertig (-30). Artikel 7.3 Voor de bepaling van de teamscore zullen de resultaten van de verhinderde spelers, waarvoor geen andere spelers beschikbaar zijn, worden bepaald door hun persoonlijk gemiddelde minus tien (-10) per game (minus dertig (-30) per serie blindscore). De handicap van de betreffende speler wordt meegeteld (maximaal vijf (5) speelweken). Artikel 7.4 Voor het bepalen van de teamscore van teams die incompleet zijn, en waarvoor geen andere spelers zijn, wordt een blindscore genomen. Voor de ontbrekende speler wordt een blindscore genomen die gelijk is aan het teamgemiddelde per game (op de betreffende wedstrijddag) minus tien (-10) per game (minus dertig (-30) per serie). Voor de ontbrekende speler wordt ook een handicap genomen die gelijk is aan het gemiddelde van de teamhandicap. Een team dat niet opkomt kan geen punten behalen, zijn tegenstander speelt echter tegen zijn eigen gemiddelde minus tien (-10) (minus dertig (-30) per serie). Artikel 7.5 Wanneer een speler een game niet kan uitspelen, omdat deze daartoe niet in staat is, vanwege een blessure, of vanwege een niet voorziene noodtoestand, en voor deze speler is geen speelgerechtigde vervanger voorhanden, dan telt voor die game de score over de reeds gespeelde frames plus negen (+9) pins voor elke nog niet gespeelde frame. De handicap blijft in dit geval gewoon gehandhaafd. Dit geldt niet voor opvolgende games. Wanneer een speler geheel uit vrije wil een game niet uitspeelt, dan mag deze speler tijdens deze game niet vervangen worden en telt voor die game alleen de score over de reeds gespeelde frames. De speler is gerechtigd in een volgende game weer te starten. Indien hij later weer geblesseerd uitvalt wordt voor hem een score van nul (0) genoteerd in de overige frames. Indien wel een vervanger aanwezig is, wordt de individuele score, over de game in kwestie, toegekend aan de speler die met de game is begonnen, doch komt niet in aanmerking voor erkenning als bijzonder sportresultaat (300 game).

8 Een vervangen speler is tijdens die wedstrijd of op die wedstrijddag in geval van Nationale League niet meer speelgerechtigd. Wanneer een speler een game geheel uit vrije wil niet uitspeelt, dan telt voor die game alleen de score over de reeds gespeelde frames en games. De handicap blijft in dat geval gewoon gehandhaafd. Artikel 7.6 Als er drie (3) vaste spelers zijn en een reserve speler, dan mag er tijdens de wedstrijd niet gewisseld worden van speler, tenzij er een speler uitvalt wegens een blessure. Hoofdstuk 8. PROTESTEN. Artikel 8.1 Protesten kunnen uitsluitend schriftelijk door of via de teamcaptain worden ingediend. Artikel 8.2 Protesten betreffende het directe scoreverloop moeten uiterlijk een kwartier na beëindiging van de wedstrijd bij de wedstrijdleider zijn ingediend. Hiervoor kan het scoreformulier worden benut (achterzijde). Voorwaarde is dat het wedstrijdformulier door de klagende teamcaptain niet wordt getekend (voor wat betreft de totaalscore). De wedstrijdleider brengt de betrokken partij(-en) van het aanhangig gemaakte protest op de hoogte. Artikel 8.3 Alle protesten worden in eerste instantie behandeld door de wedstrijdleider. Indien het door de wedstrijdleider nodig wordt geacht, kan een protest behandeld worden in de eerstvolgende bestuursvergadering van de vereniging. De bij het protest betrokken teamcaptains zullen op de hoogte worden gebracht van de uitslag. Hoofdstuk 9. LEAGUEKAMPIOEN. Artikel 9.1 Kampioen van een huisleague is dat team, dat aan het eind van de huisleague de meeste wedstrijdpunten heeft behaald. Artikel 9.2 Bij gelijk eindigen van een of meerdere teams geldt, dat het team met de hoogste pinfall de hoogste positie toegewezen krijgt. In geval er volgens een handicapsysteem gespeeld wordt, geldt hier de totale pinfall inclusief handicap. Hoofdstuk 10. SLOTBEPALINGEN. Artikel 10.1 De algemeen wedstrijdleider stelt in samenwerking met het wedstrijdsecretariaat voor ieder seizoen een competitieschema vast. In dit schema worden de teams aangeduid met een nummer.

9 Artikel 10.2 De huisleague(-s) wordt/worden gespeeld volgens de spelregels, zoals die omschreven staan in het sportreglement van de NBF. Artikel 10.3 Voor een individuele- of teamprijs komen alle spelers in aanmerking die 60% van de totaal te spelen games over de gehele league hebben gespeeld. Artikel 10.4 Het wedstrijdsecretariaat/bestuur behoudt zich het recht voor in alle gevallen, waarin het reglement niet voorziet, een beslissing te nemen. Artikel 10.5 Op beslissingen, genomen door het wedstrijdsecretariaat, is te allen tijde beroep mogelijk bij het bestuur van de vereniging. Artikel 10.6 De teamcaptain en de baancommissarissen voeren regelmatig overleg met de wedstrijdleiding. Artikel 10.7 Opzegging: men dient één maand vóór het einde van het speelseizoen schriftelijk op te zeggen bij het secretariaat.

Regelement huisleague Bowlingvereniging Tiel

Regelement huisleague Bowlingvereniging Tiel Datum :22-08-2015 1 Regelement huisleague Bowlingvereniging Tiel 2 Paragraaf 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. 1. Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT. 1 Algemene bepalingen en opzet. 2 Deelname en aanmelding

HUISLEAGUEREGLEMENT. 1 Algemene bepalingen en opzet. 2 Deelname en aanmelding HUISLEAGUEREGLEMENT 1 Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door een bowlingvereniging worden georganiseerd. 2. Op de huisleagues zijn

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT (MODEL)

HUISLEAGUEREGLEMENT (MODEL) HUISLEAGUEREGLEMENT (MODEL) 1 Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door een bowlingvereniging worden georganiseerd. 2. Op de huisleagues

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT B-V-STEENWIJK

HUISLEAGUEREGLEMENT B-V-STEENWIJK HUISLEAGUEREGLEMENT B-V-STEENWIJK 1 Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Bij de door de Bowlingvereniging Steenwijk, hierna te noemen BVS, georganiseerde leagues wordt uitgegaan van het sportreglement

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

Huisleague Reglement Pagina:

Huisleague Reglement Pagina: Huisleague Reglement Pagina: Inhoudsopgave: -------------------------------------------------------------------------- 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet --------------------------------------------

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Bowlingvereniging Noordwijkerhout

Huishoudelijk reglement van Bowlingvereniging Noordwijkerhout Huishoudelijk reglement van Bowlingvereniging Noordwijkerhout Paragraaf 1 ALGEMENE BEPALINGEN EN OPZET Artikel 1 1. Onder huisleagues 1 worden bowlingcompetities verstaan die door Bowling Vereniging Noordwijkerhout

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN EN OPZET.

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN EN OPZET. HUISLEAGUE-REGLEMENT ASSER BOWLING VERENIGING A.B.C. VOOR HET LAATST VASTGESTELD IN DE ALV VAN 7 JUNI 2006 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN EN OPZET. ARTIKEL 1 1. Onder de huisleagues worden de bowlingcompetities

Nadere informatie

Toelichting : HUIS LEAGUE REGLEMENT

Toelichting : HUIS LEAGUE REGLEMENT Toelichting : Tekstuele wijzigingen: oude tekst is dubbel doorgehaald voorgestelde nieuwe tekst is cursief in kleur HUIS LEAGUE REGLEMENT Artikel 1. 1. Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan,

Nadere informatie

Het Huisleaguereglement

Het Huisleaguereglement Het Huisleaguereglement Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen en Opzet. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door Bowlingvereniging Leiderdorp (BVLD) worden georganiseerd.

Nadere informatie

Bowling Vereniging Veldhoven

Bowling Vereniging Veldhoven www.bvveldhoven.nl Huisleague Reglement Inhoud opgave HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN OPZET Bladzijde Artikel 1. Algemene bepaling 1 Artikel 2. Opzet 1 Artikel 3. Seizoensbepalingen 1 HOOFDSTUK 2.

Nadere informatie

L E A G U E - R E G L E M E N T V A N D E B O W L I N G V E R E N I G I N G H E L L E V O E T S L U I S

L E A G U E - R E G L E M E N T V A N D E B O W L I N G V E R E N I G I N G H E L L E V O E T S L U I S L E A G U E - R E G L E M E N T V A N D E B O W L I N G V E R E N I G I N G H E L L E V O E T S L U I S GOEDGEKEURD TIJDENS DE ALV 14-02-2012 PARAGRAAF 1. Algemene bepalingen en opzet. ARTIKEL 1. 1. Onder

Nadere informatie

Sportreglement Bowling Vereniging Zevenbergen

Sportreglement Bowling Vereniging Zevenbergen Bowling Vereniging Zevenbergen vrijdag 10 november 2017 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Algemeen... 3 3. Deelname... 5 4. Aanmelding... 6 5. Wedstrijdverloop... 7 6. Wedstrijden, Wedstrijdpunten...

Nadere informatie

HUISLEAGUE REGLEMENT BOWLING VERENIGING WIJNDAELERDUIN DEN HAAG

HUISLEAGUE REGLEMENT BOWLING VERENIGING WIJNDAELERDUIN DEN HAAG HUISLEAGUE REGLEMENT BOWLING VERENIGING WIJNDAELERDUIN DEN HAAG Inhoud HOOFDSTUK I : Algemene bepalingen en opzet... 2 HOOFDSTUK II : Deelname en aanmelding... 2 HOOFDSTUK III : Wedstrijdverloop... 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

SPORT- EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE B O W L I N G V E R E N I G I N G U T R E C H T

SPORT- EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE B O W L I N G V E R E N I G I N G U T R E C H T SPORT- EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE B O W L I N G V E R E N I G I N G U T R E C H T HOOFDSTUK 1: LIDMAATSCHAP Bowling Vereniging Utrecht (BVU) en Nederlandse Bowling Federatie (NBF) 1.01 Het verenigingsjaar

Nadere informatie

Wedstrijdreglement huisleagues seizoen 2015-2016

Wedstrijdreglement huisleagues seizoen 2015-2016 Wedstrijdreglement huisleagues seizoen 2015-2016 In dit reglement gebruikte afkortingen: WS = Wedstrijdsecretariaat LV = League Voorzitter TC = Teamcaptain BvHL = Bowling vereniging Haarlemmerliede 1.

Nadere informatie

HUISLEAGUE REGLEMENT 2015-2016

HUISLEAGUE REGLEMENT 2015-2016 HUISLEAGUE REGLEMENT 2015-2016 1 Paragraaf 1. Algemene bepalingen en opzet. Artikel 1. Algemeen 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan, die door de NBV in bowlingcentrum Olround worden

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE BOWLINGVERENIGINGEN ROERDOMPSTRAAT AG ZWIJNDRECHT HUISLEAGUEREGLEMENT [ VERSIE2 - APRIL 2017 ]

ZWIJNDRECHTSE BOWLINGVERENIGINGEN ROERDOMPSTRAAT AG ZWIJNDRECHT HUISLEAGUEREGLEMENT [ VERSIE2 - APRIL 2017 ] ZWIJNDRECHTSE BOWLINGVERENIGINGEN ROERDOMPSTRAAT 36 3334 AG ZWIJNDRECHT HUISLEAGUEREGLEMENT [ VERSIE2 - APRIL 2017 ] Inhoudsopgave Artikel A. Algemene bepalingen 1.01-1.03 B. Deelname en aanmelding 2.01-2.05

Nadere informatie

HUISLEAGUE-REGLEMENT. Uitgave maart 2013.

HUISLEAGUE-REGLEMENT. Uitgave maart 2013. 1 HUISLEAGUE-REGLEMENT. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. De Bowlingvereniging BARNEVELD organiseert meerdere bowlingcompetities (huisleagues) die wekelijks (behoudens feest- herdenking- en toernooidagen) worden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Nieuwe Haven 235 3117 AB Schiedam Laatste wijziging: 14 september 2016 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1.1 Inhoud en reikwijdte... 3 Hoofdstuk 2 DEFINITIE EN OPZET... 4 Artikel

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE BOWLINGVERENIGINGEN. lokkenstraat vh 's-gravendeel HUISLEAGUEREGLEMENT. [ VERSIE3 - augustus 2018 ]

ZWIJNDRECHTSE BOWLINGVERENIGINGEN. lokkenstraat vh 's-gravendeel HUISLEAGUEREGLEMENT. [ VERSIE3 - augustus 2018 ] ZWIJNDRECHTSE BOWLINGVERENIGINGEN lokkenstraat 30 3295 vh 's-gravendeel HUISLEAGUEREGLEMENT [ VERSIE3 - augustus 2018 ] Inhoudsopgave Artikel A. Algemene bepalingen 1.01-1.03 B. Deelname en aanmelding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Huisleaguereglement. Paragraaf 1. Algemene bepalingen en opzet. Speeltijden huisleagues. Paragraaf 2. Deelname en aanmelding

INHOUDSOPGAVE. Huisleaguereglement. Paragraaf 1. Algemene bepalingen en opzet. Speeltijden huisleagues. Paragraaf 2. Deelname en aanmelding INHOUDSOPGAVE Paragraaf 1. Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. Artikel2. Artikel 3. Artikel 3A. Artikel 3B. Huisleagues Seizoen huisleagues Speeltijden huisleagues BVS contributie Baanhuur Paragraaf

Nadere informatie

League Reglement. van de. Bowling Vereniging Drachten 2004.

League Reglement. van de. Bowling Vereniging Drachten 2004. League Reglement van de Bowling Vereniging Drachten 2004. LEAGUE REGLEMENT VOOR DE BOWLING VERENIGING DRACHTEN HOOFDSTUK 1 VOORWAARDE VOOR DEELNAME A. Deelname aan de leagues, welke door de Bowling Vereniging

Nadere informatie

BVRIJ sportreglement versie September 2016

BVRIJ sportreglement versie September 2016 Postadres: Akkeroord 12 3079 ZS Rotterdam BVRIJ sportreglement versie September 2016 Inhoudsopgave Inleiding.. pag. 2 1. Algemeen.... pag. 2 2. Recht op plaats/teamnaam/teamcaptain.. pag. 2 3. Financiën.

Nadere informatie

KNDSB Dovencompetitie

KNDSB Dovencompetitie KNDSB Dovencompetitie 2013-2014 League in TRIO-Formatie Algemeen Speeldata's Speeldag 5 oktober 2013 Sportcity te Leiderdorp 9 november 2013 de Merwehal te Dordrecht 14 december 2013 Dolfijn te Tilburg

Nadere informatie

Huishoudelijke reglementen

Huishoudelijke reglementen Huishoudelijke reglementen Bowling Vereniging `s-heerenberg Voorwoord Het nieuwe algemene reglement van de huisleague van de Bowling Vereniging Bergh is nu, op datum van verschijning, van kracht geworden.

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

BOWLING SECTIE A OFFICIELE ONDERDELEN SECTIE B WEDSTRIJDREGLEMENT

BOWLING SECTIE A OFFICIELE ONDERDELEN SECTIE B WEDSTRIJDREGLEMENT BOWLING De officiële Special Olympics sportreglementen zijn geldig voor alle Special Olympics Bowling wedstrijden. De reglementen zijn gebaseerd op die van de Federation Internationale des Quilleurs (FIQ)

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Matchplay Team Competitie

Wedstrijdreglement Matchplay Team Competitie 1. De Competitie Aan deze competitie kan worden deelgenomen door 11 teams. De teams bestaan uit minimaal 3 dames en uit maximaal 10 personen, die allemaal minimaal het GVB hebben. Per wedstrijd spelen

Nadere informatie

Bowlen Sportreglement

Bowlen Sportreglement Bowlen Sportreglement Inhoudsopgave 1. Geldende reglementen... 3 2. Officiële onderdelen... 3 2.1 Individueel... 3 2.2 Dubbel... 3 2.3 Team Bowling... 3 3. Materiaal... 4 3.1 Bowling Ballen... 4 3.2 Speciale

Nadere informatie

Deel III-B. Reglement voor recreantencompetitie Afdeling Limburg.

Deel III-B. Reglement voor recreantencompetitie Afdeling Limburg. Bijlage 1 Deel III-B. Reglement voor recreantencompetitie Afdeling Limburg. Hoofdstuk 14. Gerechtigdheid tot spelen recreantencompetitie 14.1 Speelgerechtigdheid 1. Dames en heren welke lid zijn van een

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Verenigingsleagues Bowling Vereniging Haarlemmermeer Versie: 16: 10-november-2014

Wedstrijdreglement Verenigingsleagues Bowling Vereniging Haarlemmermeer Versie: 16: 10-november-2014 Wedstrijdreglement Verenigingsleagues Bowling Vereniging Haarlemmermeer Versie: 16: 10-november-2014 Blz. -1- Wedstrijdreglement Verenigingsleagues Bowling Vereniging Haarlemmermeer Versie beheer: Versie

Nadere informatie

Sportreglement Bowlingclub Bowl Kings Ijzermolenstraat Heverlee Tel: 016/890276

Sportreglement Bowlingclub Bowl Kings Ijzermolenstraat Heverlee Tel: 016/890276 ~ 1 ~ Sportreglement Bowlingclub Bowl Kings Ijzermolenstraat 6 3001 Heverlee Tel: 016/890276 1. De Club Nr.121 Art.1.01: Elk lid betaalt een lidgeld per seizoen als bijdrage voor de onkosten van de club.

Nadere informatie

Sport Reglement. Nederlandse Bowling Federatie. Vastgesteld door de NBF-Bondsvergadering op , in werking per

Sport Reglement. Nederlandse Bowling Federatie. Vastgesteld door de NBF-Bondsvergadering op , in werking per Sport Reglement Nederlandse Bowling Federatie Vastgesteld door de NBF-Bondsvergadering op 11-06-2016, in werking per 01-09-2016. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen.... 6 Paragraaf 1. Algemene

Nadere informatie

Reglement Café Geert Cup

Reglement Café Geert Cup Reglement Café Geert Cup Inhoudsopgave Wedstrijdbanen... 2 Afspraken mbt inschrijving en afmeldingen... 3 Competitiewedstrijden... 4 Competitie verloop... 5 Scheidsrechters... 7 Competitiewedstrijd...

Nadere informatie

: Bowlingcentrum De Zoete Inval,

: Bowlingcentrum De Zoete Inval, Bowling centrum De Zoete Inval Organisator Plaats : Bowling Vereniging Haarlemmerliede. : Bowlingcentrum De Zoete Inval, Haarlemmerstraatweg 183, 2065 AE HAARLEMMERLIEDE, tel 023-5433333. Data: 29 januari

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BC 80,

Wedstrijdreglement BC 80, I Afkortingen en begrippen NBB: Nederlandse Bridge Bond. TC: Technische Commissie van BC 80. Parencompetitie: totaal aantal clubavonden van deze competitievorm in het seizoen. Viertallencompetitie: totaal

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66

Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66 Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66 Afdeling A Algemeen Artikel 1 De competitiewedstrijden worden gespeeld volgens de "Spelregels voor wedstrijdbridge", de reglementen van de N.B.B. en dit reglement.

Nadere informatie

Bij voorkeur graag met PINPAS betalen!

Bij voorkeur graag met PINPAS betalen! Aan alle besturen van verenigingen en regiocoördinatoren Landjuweel 62 Postbus 326 Tel. 0318-559343 Internet: www.bowlen.nl Ons kenmerk: 3905 PH Veenendaal 3900 AH Veenendaal Fax. 0318-559349 E-mail: info@bowlen.nl

Nadere informatie

Inschrijving voor Nationale Trioleagues seizoen

Inschrijving voor Nationale Trioleagues seizoen Inschrijving voor Nationale Trioleagues seizoen 2016-2017 Middels het toegevoegde inschrijfformulier kan u uw team aanmelden voor de Nationale Trio League seizoen 2016-2017. Lees, alvorens het formulier

Nadere informatie

Een product van de Nederlandse Bowling Federatie

Een product van de Nederlandse Bowling Federatie Dag der Kampioenen Jeugd 2019 Een product van de Nederlandse Bowling Federatie Dag der Kampioenen Jeugd 2019 Zoals de titel al zegt, kent dit evenement alleen maar winnaars. De Kampioenen van het seizoen

Nadere informatie

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2016/C462

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2016/C462 TOERNOOIGEGEVENS Naam 35e Oranje Toernooi (Sinaasappeltoernooi) Erkenning Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2016/C462 Organisatie Bowling Vereniging Venray i.s.m. Restaurant Bowling Venray Wanneer

Nadere informatie

art.nr. trefwoord naam artikel / provincie / hoofdstuk Trefwoordenregister

art.nr. trefwoord naam artikel / provincie / hoofdstuk Trefwoordenregister Trefwoordenregister 240 - aangifte overtredingen - overtredingen en wangedrag 305 - aanmelden - sportresultaten 304 - aanmelden scores - sportresultaten 408 - aanmelding - nationale leagues 411 - aanmelding

Nadere informatie

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement.

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement. Bridge Reglementen Hoofdstuk A - Algemeen - Artikel A1 / A11 Hoofdstuk B - Programma - Artikel B1 / B3 Hoofdstuk C - Scores, lijnen - Artikel C1 / C3 Hoofdstuk D - Vervangende scores, promotie en degradatie

Nadere informatie

WELKOM BIJ. INFORMATIE-BOEKJE

WELKOM BIJ. INFORMATIE-BOEKJE WELKOM BIJ. INFORMATIE-BOEKJE Bowling Vereniging Haarlem - opgericht: 16 september 1969. Bestuursamenstelling: Voorzitter: Peter Schweitzer tel : 023 5271782 Vicevoorzitter: Penningmeester: Rob Maas tel

Nadere informatie

NIEUW: Alle teams in alle klassen spelen 6 reguliere speeldagen en 2 playoff speeldagen.

NIEUW: Alle teams in alle klassen spelen 6 reguliere speeldagen en 2 playoff speeldagen. Informatie over de Nationale Trioleagues seizoen 2019-2020 Aanmelding van een team voor de Nationale Trio League seizoen 2019-2020 is mogelijk middels het specifieke inschrijfformulier waarbij, inzake

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ZAALVOETBALVERENIGING DE SMELTKROES

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ZAALVOETBALVERENIGING DE SMELTKROES HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ZAALVOETBALVERENIGING DE SMELTKROES Inhoudsopgave Pagina Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Lidmaatschap 3 Artikel 3. Verplichtingen leden en teams 4 Artikel 4. Materiaal 5

Nadere informatie

CLUBCOMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT

CLUBCOMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBCOMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL I-1 a. Spelregels voor wedstrijdbridge alsmede het wedstrijdreglement (aanvulling op de spelregels) zijn, voor zover bindend

Nadere informatie

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016 ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 1 Voor de Jeugdcompetitie zijn de algemene bepalingen van het competitiereglement van toepassing. Beroepscommissie Commissie welke ingeschakeld kan worden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Sportreglement NBF Versie: 1 augustus 2006 pagina 1

INHOUDSOPGAVE. Sportreglement NBF Versie: 1 augustus 2006 pagina 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen....7 Artikel 100. Inhoud en reikwijdte...7 Artikel 101. Begripsbepalingen...7 Artikel 102. Event....7 Artikel 103. Serie....8 Artikel 104. Toernooien....8

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

Bondsregels Maas en Waalse BiljartBond 2019/2

Bondsregels Maas en Waalse BiljartBond 2019/2 BONDSREGELS MAAS EN WAALSE BILJARTBOND Art.1. De teams zullen volgens krachtsverhouding in verschillende libre klassen worden ingedeeld. Het is toegestaan met maximaal twee teams van een en dezelfde vereniging

Nadere informatie

Nieuwe opzet trioleagues seizoen

Nieuwe opzet trioleagues seizoen Nieuwe opzet trioleagues seizoen 2013-2014 Naar aanleiding van de gehouden evaluaties en het nog steeds teruglopen van het aantal deelnemende teams aan de NDTL en NHTL heeft het NBF bestuur het volgende

Nadere informatie

Reglement. Biljartbond Zuid-Drenthe

Reglement. Biljartbond Zuid-Drenthe Reglement Biljartbond Zuid-Drenthe Oosterhesselen, april 2015 Beste sportvrienden, Onze biljartbond is opgericht op 8 november 1953. De vorige versie van ons reglement dateerde alweer van 15 jaar terug.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGE VEGHEL 77. Artikel I.

WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGE VEGHEL 77. Artikel I. WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGE VEGHEL 77 Artikel I. Lid 1.01 Lid 1.02 Lid 1.03 Lid 1.04 ALGEMENE BEPALINGEN Doel Doel van dit reglement is het vastleggen van een correcte gang van zaken op de zittingen van

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Matchplay Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Matchplay, 2016 NoBraGolf Competitie Inhoud

Nadere informatie

Liga BC Reborn. - De liga wordt gespeeld op maandag, de proefballen starten om 20u15. Banen 3 tem 8 zijn onze ligabanen.

Liga BC Reborn. - De liga wordt gespeeld op maandag, de proefballen starten om 20u15. Banen 3 tem 8 zijn onze ligabanen. Liga BC Reborn - De liga wordt gespeeld op maandag, de proefballen starten om u5. Banen tem 8 zijn onze ligabanen. - Er worden games gespeeld op hetzelfde banenpaar, wisselen van baan na elke frame. -

Nadere informatie

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN BBSF

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN BBSF BBSF 23.08.2016 Addendum seizoen 2016-2017 aan het Sportreglement en RIO uitgave augustus 2016 NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN BBSF ALGEMEEN Art. 1 - Ieder jaar organiseert de BBSF de scratch, bonus en handicap

Nadere informatie

Inschrijving voor Nationale Trioleagues seizoen

Inschrijving voor Nationale Trioleagues seizoen Inschrijving voor Nationale Trioleagues seizoen 2015-2016 Middels het toegevoegde inschrijfformulier kan u uw team aanmelden voor de Nationale Dames of Mixed Trio League seizoen 2015-2016. Lees, alvorens

Nadere informatie

13 t/m 15 maart Het toernooi waar je een misser mag hebben.

13 t/m 15 maart Het toernooi waar je een misser mag hebben. Zin in een gezellige en sportieve middag? Ga bowlen! Gezellig met vrienden, familie of collega s. Even er lekker tussen uit met een hapje en drankje tussendoor. Zeldenrust 1, 1671 GW MEDEMBLIK tel: 0227-542386

Nadere informatie

Sportreglement. Nederlandse Bowling Federatie. Laatst gewijzigd in november 2009

Sportreglement. Nederlandse Bowling Federatie. Laatst gewijzigd in november 2009 Sportreglement Nederlandse Bowling Federatie Laatst gewijzigd in november 2009 Sportreglement NBF nov 2009 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen....1-1 Artikel 100. Inhoud en reikwijdte....1-1

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie Reglement Reguliere Competitie Hoofdstuk 1: Algemeen 1. De wedstrijden in de Reguliere Competitie van de Afdeling Achterhoek-Betuwe worden verschoten met in achtneming van de bepalingen in het Schiet-

Nadere informatie

Onderstaand tref je een overzicht van de data waarop de verschuldigde gelden voor de bowling vereniging zullen worden geïncasseerd.

Onderstaand tref je een overzicht van de data waarop de verschuldigde gelden voor de bowling vereniging zullen worden geïncasseerd. INFORMATIE & SPELREGLEMENT B.L.L.T.2017-2018 BESTUUR Voorzitter : Ruud Blom; G. Wilhelmlaan 4, Leek Secretaris : Marcella Zwart; Reling 1, Niebert Wedstrijdsecretaris : Willy Zwart; Jonkerslaan 86, Leek.

Nadere informatie

Bridge Vereniging Lienden. Wedstrijd Reglement

Bridge Vereniging Lienden. Wedstrijd Reglement DE WEDSTRIJDLEIDING Artikel 1 De leiding van de wedstrijden is in handen van de wedstrijdleider. Tijdens de wedstrijd dienen de leden de aanwijzingen van de wedstrijdleider strikt op te volgen. DE WEDSTRIJDLEIDER

Nadere informatie

Competitie Reglement. Artikel 1: Toepassing van definities

Competitie Reglement. Artikel 1: Toepassing van definities Competitie Reglement Artikel 1: Toepassing van definities Het reglement is van toepassing bij alle door de vereniging georganiseerde interne parenwedstrijden waaraan leden van de vereniging en invallers

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2015-2016

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2015-2016 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2015-2016 Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Verenigingskampioenschappen Pagina 4 Paragraaf 1.1: Verenigingskampioenschappen Jeugd Pagina

Nadere informatie

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT. UBT Statuten en Reglementen 9 juni ALGEMENE BEPALINGEN

COMPETITIEREGLEMENT. UBT Statuten en Reglementen 9 juni ALGEMENE BEPALINGEN COMPETITIEREGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement heeft betrekking op de jaarlijkse competitie die de UBT organiseert op grond van artikel 4 van de Statuten. Het reglement heeft derhalve

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

Plaats: Noordzee bowling, Zanddijk 87, 1787 PP Julianadorp, Het toernooi wordt gespeeld volgens het NBF- sportreglement.

Plaats: Noordzee bowling, Zanddijk 87, 1787 PP Julianadorp, Het toernooi wordt gespeeld volgens het NBF- sportreglement. Toernooireglement Naam: 2 e Noordzee jeugd handicap toernooi Plaats: Noordzee bowling, Zanddijk 87, 1787 PP Julianadorp, 0223-690053 1. NBF toernooi-erkenning 2016/C479 Klasse 2 2. Het toernooi wordt gespeeld

Nadere informatie

4 e 50 + Handicap Toernooi

4 e 50 + Handicap Toernooi 4 e 50 + Handicap Toernooi Bowling Centrum Tiel 1.250 Prijzengeld 08 mei t/m 10 mei 2015 Organisator: Sport en Ontspanning Centrum Tiel Plaats: Oude Medelsestraat 11, 4005 EK Tiel Speeldata: 08 t/m 10

Nadere informatie

Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht

Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht Definities NBB: Nederlandse Bridgebond Vereniging: Niet-Rokers Bridge Vereniging Beter Zicht Bestuur: Zoals bedoel in artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Spelreglement t.b.v. O.D.S.I: Versie:2013/2014. Rucphen,9 april Begrippenlist:

Spelreglement t.b.v. O.D.S.I: Versie:2013/2014. Rucphen,9 april Begrippenlist: 1 Spelreglement t.b.v. O.D.S.I: Versie:2013/2014 Rucphen,9 april 2013 Begrippenlist: Oud spelers zijn spelers die, in de 1 ste helft van de competitie of in de 2 de helft van de competitie, bij ODSI minimaal

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

3 e Dekker Open 14 t/m 19 maart 2017

3 e Dekker Open 14 t/m 19 maart 2017 C-Toernooi NBF-Erkenning 2017/C527 3 e Dekker Open 14 t/m 19 maart 2017 2500 prijzengeld (gegarandeerd) Halve Finale: Top 20 heren, Top 12 dames Finale: Top 10 heren, Top 6 dames Handicap: 80% van 210

Nadere informatie

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen INHOUD LBC - Landsmeerse Bridge Club Wedstrijd- en Competitie-Reglement Doel van het Reglement Het reglement geeft richtlijnen om in een speel-seizoen de wedstrijden voor het club-kampioenschap te organiseren.

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

Wedstrijdreglement vastgesteld 5 september 2016 Pagina 1

Wedstrijdreglement vastgesteld 5 september 2016 Pagina 1 WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBCOMPETITIE BC 'T HUUFKE Aanvangstijdstip 1. De speelavonden beginnen om 20.00 uur. De deelnemers dienen op een zodanig tijdstip aanwezig te zijn dat daadwerkelijk om 20.00 uur met

Nadere informatie

REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN & COMPETITIES ZEEUWSE DARTS FEDERATIE

REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN & COMPETITIES ZEEUWSE DARTS FEDERATIE ORGANISATIE Artikel 1 1. In de periode van 1 september tot 1 juni van het daaropvolgende jaar wordt een competitie georganiseerd, hierna te noemen de officiële competitie. 2. De door de ZDF georganiseerde

Nadere informatie

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN BBSF

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN BBSF BBSF 28.08.2018 Addendum seizoen 2018-2019 aan het Sportreglement en RIO uitgave augustus 2018 NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN BBSF ALGEMEEN Art. 1 - Ieder jaar organiseert de BBSF de scratch, bonus en handicap

Nadere informatie

BONDSREGELs MAAS en WAALSE BILJARTBOND

BONDSREGELs MAAS en WAALSE BILJARTBOND Art.1. De teams zullen volgens krachtsverhouding in verschillende libre klassen worden ingedeeld. Het is toegestaan met maximaal twee teams van een en dezelfde vereniging of clublokaal in een zelfde klasse

Nadere informatie

REGLEMENT PARENCOMPETITIES DISTRICT UTRECHT NBB (zoals van kracht per 1 aug 2012)

REGLEMENT PARENCOMPETITIES DISTRICT UTRECHT NBB (zoals van kracht per 1 aug 2012) 1 # 6 REGLEMENT PARENCOMPETITIES DISTRICT UTRECHT NBB (zoals van kracht per 1 aug 2012) 1 Reglementen 1.1 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van het District Utrecht en: - de internationale

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Woold-Rydercup 2018.

Wedstrijdreglement Woold-Rydercup 2018. Versie: d.d.31-3-2018 Wedstrijdreglement Woold-Rydercup 2018. Wedstrijddefinitie: De competitie wordt in teamverband gespeeld in de wedstrijdvormen Matchplay Fourball BetterBall (FBBB) en Single Matchplay.

Nadere informatie

Plaats: Noordzee bowling, Zanddijk 87, 1787 PP Julianadorp, Het toernooi wordt gespeeld volgens het NBF- sportreglement.

Plaats: Noordzee bowling, Zanddijk 87, 1787 PP Julianadorp, Het toernooi wordt gespeeld volgens het NBF- sportreglement. Toernooireglement Naam: 2 e Noordzee jeugd handicap toernooi Plaats: Noordzee bowling, Zanddijk 87, 1787 PP Julianadorp, 0223-690053 1. NBF toernooi-erkenning 2016/C479 Klasse 2 2. Het toernooi wordt gespeeld

Nadere informatie

SPELREGELS EN BEPALINGEN BOWLS REGIO TWENTE SALLAND

SPELREGELS EN BEPALINGEN BOWLS REGIO TWENTE SALLAND REGIO TWENTE SALLAND SPELREGELS EN BEPALINGEN BOWLS REGIO TWENTE SALLAND Voorwoord In Nederland worden op groot aantal locaties door verenigingen bowls gespeeld. Het is van belang in Nederland eenheid

Nadere informatie

Kwalificatie ESrC 2020

Kwalificatie ESrC 2020 Kwalificatie ESrC 2020 versie 2019 EUROPEAN SENIOR BOWLERS COMMITTEE NEDERLAND www.esbcnederland.nl Inleiding Na de succesvol verlopen kwalificatietrajecten voor het WSrC 2017 en 2019 gaat ESBC Nederland

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBCOMPETITIE BRIDGECLUB "'t HUUFKE"

WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBCOMPETITIE BRIDGECLUB 't HUUFKE WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBCOMPETITIE BRIDGECLUB "'t HUUFKE" Organisatie 1. De speelavonden beginnen om 20.00 uur. De deelnemers dienen op een zodanig tijdstip aanwezig te zijn dat daadwerkelijk om 20.00 uur

Nadere informatie

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2015/C410. Zondag 6 September t/m Zondag 13 September 2015

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2015/C410. Zondag 6 September t/m Zondag 13 September 2015 TOERNOOIGEGEVENS Naam 15e Hotel Asteria Toernooi Erkenning Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2015/C410 Organisatie Bowling Vereniging Venray Wanneer Zondag 6 September t/m Zondag 13 September 2015

Nadere informatie

Open BVB 50 plus toernooi ,00 aan prijzen. 19, 20, en 21 januari 2018

Open BVB 50 plus toernooi ,00 aan prijzen. 19, 20, en 21 januari 2018 Open BVB 50 plus toernooi 2018 1.425,00 aan prijzen 19, 20, en 21 januari 2018 Met trots organiseren wij voor de tweede keer het BVB 50 plus toernooi, wij zijn een onderdeel van de 50plus Master Tour.

Nadere informatie

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Algemeen Artikel 1: 1. De organisatie en inrichting van de competities *) van de vereniging zijn een taak van de Technische Commissie (hierna T.C.) 2.

Nadere informatie

HANDBOEK MEERKAMPEN Deel 1 HB-besluit NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

HANDBOEK MEERKAMPEN Deel 1 HB-besluit NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND HANDBOEK MEERKAMPEN Deel 1 HB-besluit NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave december 2000 Ten geleide. Deze druk van het Handboek Meerkampen is een herziene uitgave van het in april 1978 uitgekomen eerste

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE

KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE SRI-1 INTERCLUBKAMPIOENSCHAP VAN BELGIE HEREN EN DAMES 2019 CATEGORIE I DIVISIE 1 27-28 april en 1, 4 en 5 mei 2019 * SPECIFIEK REGLEMENT * De Algemene Reglementen

Nadere informatie

50 + HANDICAP worden gehouden in

50 + HANDICAP worden gehouden in NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 50 + HANDICAP worden gehouden in zondag 04 oktober en op vrijdag 09 oktober tot en met zondag 11 oktober 2015 Inlichtingen: Lia Fievet, Telefoon: 0346-580297 Inschrijvingen

Nadere informatie

Bridge Club Zuidlaren

Bridge Club Zuidlaren Bridge Club Zuidlaren Competitie-reglement 1. Indeling in groepen 2. Afmelden en verhindering 3. Spelen in een andere groep 4. Promotie/degradatie 5. Systeemkaarten 6. Speeltempo 7. Algemeen 8. Spelregels

Nadere informatie

Bowlingcentrum De Veenpoort Lloydsweg KK VEENDAM

Bowlingcentrum De Veenpoort Lloydsweg KK VEENDAM Logo: gemaakt door Chris Drenth Bowlingcentrum De Veenpoort Lloydsweg 14 9641 KK VEENDAM 0598 622 715 1 VOORWOORD Voor de vierde keer wordt het Chris Drenth Mini-turfjes Jeugd Bowlingtoernooi gehouden

Nadere informatie

Inhoudtafel ALGEMEENHEDEN 2

Inhoudtafel ALGEMEENHEDEN 2 0 Januari 2013 Inhoudtafel ALGEMEENHEDEN 2 SPELREGLEMENT 3 Artikel 1 3 Artikel 2 3 Artikel 3 3 Artikel 4 3 Artikel 5 3 Artikel 6 3 Artikel 7 3 Artikel 8 4 Artikel 9 4 Artikel 10 4 Artikel 11 4 Artikel

Nadere informatie

Het GW 2.0 Huizen Dubbel Handicap Toernooi. 24 t/m 26 mei 2019

Het GW 2.0 Huizen Dubbel Handicap Toernooi. 24 t/m 26 mei 2019 organiseert samen met Bowling Vereniging Huizen Het GW 2.0 Huizen Dubbel Handicap Toernooi 24 t/m 26 mei 2019 Inlichtingen / inschrijvingen Janny van der Lubbe: 06 13222354 Leo Moolhuysen: 06-83571566

Nadere informatie

VC Geldrop Heren Recreanten Competitie. Samenvatting van afspraken betreffende gedragsregels Eindhoven september 2015

VC Geldrop Heren Recreanten Competitie. Samenvatting van afspraken betreffende gedragsregels Eindhoven september 2015 1. DOEL De recreantencompetitie moet recreatief volleybal geven, dit houdt in dat het spel en alles wat daarmee samenhangt, ontspannend moet werken. 2. ORGANISATIE / STRUCTUUR 2.1. De competitie is voor

Nadere informatie