Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 11/09/2018 AANWEZIG: AFWEZIG:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 11/09/2018 AANWEZIG: AFWEZIG:"

Transcriptie

1 Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 11/09/2018 AANWEZIG: mr. P. de Baat MPM drs. M.J.J. Wagener W.J.A. Gerritsen W.G.H. Sinderdinck M.G.E. Som G.J.M. Mijnen O.G. van Leeuwen, voorzitter, loco-secretaris AFWEZIG: T.M.J.M. Evers, gemeentesecretaris

2 001 Besluitenlijst d.d. 4 september 2018 P. de Baat Besluitenlijst d.d. 4 september 2018 gewijzigd vastgesteld. 002 Bestuurlijke vertegenwoordiging in de Vergadering van Gemeenten binnen Stichting Veilig W.G.H. Sinderdinck Het College besluit de wethouders Wmo/Jeugd van de gemeenten Oost Gelre en Oude IJsselstreek volmacht te verlenen om de Gemeente Montferland te vertegenwoordigen in de Vergadering van Gemeenten van de Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. 003 Rol gemeente in aanvraagproces voedselbank M.G.E. Som 1. Het College neemt kennis van de rol van het Sociaal Team in het aanvraagproces van de Voedselbank Montferland. 2. Het College stemt in met het standpunt dat de Gemeente (in bijzonder het Sociaal team) geen rol heeft in het aanvraagproces van de Voedselbank Montferland. 3. Het College informeer de Voedselbank Montferland conform bijgevoegde brief. 004 Vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied (derde herziening), wijziging Koningsweg 17 te W.J.A. Gerritsen Het College besluit: 1. Bestemmingsplan 'Buitengebied (derde herziening), wijziging Koningsweg 17 te Didam' ongewijzigd vast te stellen. 2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 005 Cursus omgaan met geld M.G.E. Som 1. Het College neemt kennis van de terugkoppeling van de workshop Geld en meer. 2. Het College stemt in met de voortzetting van de workshop Geld en meer in het schooljaar Planschade W.J.A. Gerritsen Het College besluit: 1. De aanvraag om tegemoetkoming in geleden planschade d.d. 28 december 2017 door de heer C.T.H. Koenders wonende aan Oude Doetinchemseweg 40a te Zeddam, af te wijzen. 2. De verzoeker en de derde belanghebbenden op de hoogte stellen van het besluit conform

3 bijgevoegde brief, met dien verstande dat de brief wordt aangepast. 007 Reclamebeleid 2018 W.J.A. Gerritsen Het College besluit: 1. "Reclamebeleid Montferland 2018" van de Gemeente Montferland vast te stellen. 2. Reclamebeleid te publiceren in Montferland Nieuws en ter inzage te leggen. 3. De volgende plaatsen o.g.v. art. 7 van het Reclamebeleid Montferland 2018 jo art. 2:1 van de APV van de gemeente Montferland aan te wijzen als plaats waar commerciële reclame mag worden gevoerd: - Rotonde Tatelaarweg, Didam, op de plaats zoals aangegeven in de bijlage bij dit advies; - Hengelderweg, Didam, op de plaats zoals aangegeven in de bijlage bij dit advies; - Bievankweg, Didam, op de plaats zoals aangegeven in de bijlage bij dit advies; - De overige rotondes in de Gemeente Montferland, op de plaatsen zoals aangegeven in de bijlage bij dit advies. 008 Wijzigingen inkoopdocument sociaal domein Achterhoek W.G.H. Sinderdinck Het College stemt in met:: 1. Het aantal openstellingen terug te brengen naar drie. De openstelling per 1 oktober vervalt hiermee. 2. Aanpassing van de kwaliteitseisen. 3. SROI-paragraaf uit te breiden. 4. De uitzonderingsregeling voor beroepskrachten en vrijwilligers zonder VOG bij gecontracteerde aanbieders te verwijderen. 5. De productdefinitie van de producten logeren in perceel 3 aan te passen. 6. Het product gezinsfact te verwijderen uit het inkoopdocument. 7. Uitbreiding producten Beschermd Wonen perceel De vervoersproducten terugbrengen van vier naar twee producten. 9. De inkoopprocedure te starten via publicatie op Tendernet en Negometrix en op uiterlijk 4 oktober namens de Achterhoekse

4 gemeenten een persbericht uitbrengen. 009 Subsidieaanvraag verhuiskosten Heemkundekring G.J.M. Mijnen Het College besluit geen subsidie voor inrichtings- en verhuiskosten te verstrekken. 010 Dilemma hulpverlening en melding maken P. de Baat 1. Het College stemt in met de beschreven werk- en handelswijze voor situaties waarin medewerkers worden geconfronteerd met situaties die melding bij en/of handhaving door het College vragen. 2. Het College besluit deze werkwijze organisatiebreed uit te rollen en op te nemen in de op te stellen integrale handhavingsnota en daarin verder uit te werken. 011 Aanvraag Taxi Buiting vanuit innovatiefonds M.G.E. Som Het College besluit: 1. In te stemmen met het advies van de externe commissie van onafhankelijke deskundigen (18INT02275): (A) toekenning van een voorlopige subsidie van 25% van de investeringskosten in het kader van het innovatiefonds, gericht op de implementatie van innovatie en/of duurzaamheids- initiatieven in het bedrijfsproces. De commissie adviseert om 25% van ,87 = ,72 als subsidievoorschot te verstrekken en (B) indien aanvrager binnen één jaar investeringen heeft gerealiseerd en deze kan aantonen voor minimaal ,-, de definitieve subsidievaststelling te verhogen tot maximaal ,- indien aan alle gestelde voorwaarden is voldaan ,- als reservering op te nemen voor deze aanvraag in geval van maximale definitieve subsidievaststelling. 3. In te stemmen met bijgaande brief gericht aan de aanvrager: het besluit van het College (18UIT03606). 012 Wonen en zorg W.J.A. Gerritsen Het College besluit: 1. De regiegroep wonen, welzijn en zorg in te richten waarin betrokken (lokale) parijen vertegenwoordigd zijn.

5 2. De opgave verzorgd wonen en zelfstandig wonen met zorg bepalen, alsmede het opzetten van een (planologisch) toetsingskader voor nieuwe initiatieven. 013 Levensloopbestendig maken woning Tempelheerstraat 1 te Beek O.G. van Leeuwen 1. Het College verleent in principe medewerking aan het levensloopbestendig maken van de woning aan de Tempelheersstraat 1 te Beek. 2. Wethouder Gerritsen heeft zich onthouden van beraadslaging en besluitvorming. 014 Kaders fusies voetbalverenigingen G.J.M. Mijnen Aangehouden. 015 Plan van aanpak Ruimtelijk afwegingskader duurzame energie O.G. van Leeuwen Het College besluit: 1. Plan van aanpak Ruimtelijk afwegingskader voor grootschalige opwek duurzame energie vast te stellen. 2. In te stemmen om een discussieavond met de gemeenteraad in oktober te organiseren; 3. Plan van aanpak Ruimtelijk afwegingskader voor grootschalige opwek duurzame energie ter kennisgeving aan de gemeenteraad aan te bieden. 016 Wijziging Algemene plaatselijke verordening Montferland 2018 P. de Baat Het College besluit: 1. Aan de gemeenteraad voor te stellen de Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening Montferland 2018 vast te stellen. 2. De lasten voor 2018 bestaande uit: incidentele lasten ad ,= te dekken bij de Bestuursrapportage De structurele lasten ad ,= te betrekken bij Kadernota 2019/Begroting Mandaat te verlenen aan het Afdelingshoofd Vergunning en Handhaving om te besluiten tot de aanwijzing van gebieden waar het plukverbod paddenstoelen geldt en te besluiten op aanvragen om een ontheffing van het plukverbod paddenstoelen, als bedoeld in artikel 4:20, lid 1 respectievelijk lid 3, van de APV Montferland In te trekken per 1 november 2018 de op 19 december 2006

6 vastgestelde 'Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven'. 017 Persaangelegenheden O.G. van Leeuwen Het College neemt kennis van de persconferentie besluitenlijst d.d. 4 september Uitnodigingen P. de Baat Besproken. Zie uitnodigingenlijst. Vastgesteld in de vergadering van 18 september De secretaris, De burgemeester, T.M.J.M. Evers mr. P. de Baat MPM