RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61"

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 oktober 2007 (OR. en) 12723/07 EEE 62 VETER 22 PHYTOSAN 29 PECHE 257 DENLEG 83 AGRILEG 130 ANIMAUX 6 ISL 61 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ONTWERP-BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) op de EER-overeenkomst 12723/07 HD/lg DG E II NL

2 Ontwerp- BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER van tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) op de EER-overeenkomst HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER, Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Europese Economische Ruimte, hierna "de Overeenkomst" te noemen, en met name op artikel 98, 12723/07 HD/lg 1 DG E II NL

3 Overwegende hetgeen volgt: (1) Bijlage I bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit... van het Gemengd Comité van de EER van 1. (2) Thans is hoofdstuk I van bijlage I voor IJsland slechts van toepassing met betrekking tot aquicultuurdieren, aquicultuurproducten en visserijproducten. (3) In lid 2 van de inleiding van hoofdstuk I van bijlage I is vastgesteld dat de in hoofdstuk I van bijlage I vermelde besluiten van toepassing zijn voor IJsland wanneer dat voor het specifieke besluit is vermeld. (4) In lid 2 van de inleiding van hoofdstuk I van bijlage I is in een herziening van hoofdstuk I van bijlage I voor IJsland voorzien. (5) De overeenkomstsluitende partijen hebben de situatie voor IJsland herzien en ertoe besloten dat IJsland de besluiten overneemt waarnaar in hoofdstuk I van bijlage I wordt verwezen, behalve voor de bepalingen die betrekking hebben op levende dieren, andere dan vissen en aquicultuurdieren, en dierlijke producten zoals eicellen, embryo's en sperma. (6) De besluiten waarnaar in hoofdstuk I van bijlage I wordt verwezen zijn voor IJsland van toepassing tenzij met betrekking tot het specifieke besluit wordt vermeld dat dit voor IJsland niet van toepassing is. Daarom moet lid 2 van de inleiding van hoofdstuk I van bijlage I worden gewijzigd. 1 PB L 12723/07 HD/lg 2 DG E II NL

4 (7) Vanwege de specifieke situatie van IJsland betreffende klimaat, aardrijkskundige ligging en aard van de beschikbare grondstoffen, kan het voederen van vismeel aan herkauwers worden aanvaard. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat IJsland geen vlees en beendermeel produceert of invoert. (8) IJsland heeft een overgangsperiode van 18 maanden nodig om volledig te voldoen aan de bepalingen op de gebieden die door de goedkeuring van dit besluit die voor IJsland gaan gelden. (9) Dit besluit is niet van toepassing op Liechtenstein, BESLUIT: Artikel 1 Hoofdstuk I van bijlage I bij de Overeenkomst wordt gewijzigd zoals in de bijlage bij dit besluit is gespecificeerd. Artikel 2 Dit besluit treedt in werking op [...], mits alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden *. * [Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.] [Grondwettelijke vereisten aangegeven.] 12723/07 HD/lg 3 DG E II NL

5 Artikel 3 Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie. Gedaan te Brussel, Voor het Gemengd Comité van de EER De voorzitter De secretarissen van het Gemengd Comité van de EER 12723/07 HD/lg 4 DG E II NL

6 BIJLAGE Hoofdstuk I van bijlage I wordt gewijzigd zoals hieronder gespecificeerd: 1) de inleiding wordt als volgt gewijzigd: a) de tekst van lid 2 wordt vervangen door: "De bepalingen van dit hoofdstuk zijn voor IJsland van toepassing, behalve die betreffende levende dieren, andere dan vissen en aquicultuurdieren, en dierlijke producten zoals eicellen, embryo's en sperma. Wanneer een besluit niet of gedeeltelijk voor IJsland van toepassing is, wordt zulks met betrekking tot het specifieke besluit vermeld. Uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit legt IJsland de bepalingen van dit hoofdstuk ten uitvoer op de gebieden die, voorafgaand aan de herziening van dit hoofdstuk bij Besluit nr. van het Gemengd Comité van de EER, niet voor IJsland van toepassing waren. De andere overeenkomstsluitende partijen kunnen voor de handel met IJsland hun regelingen voor het handelsverkeer met derde landen handhaven op gebieden die voor IJsland niet van toepassing waren."; b) de tekst van lid 3, onder c), lid 4D, lid 6, onder c), lid 7, onder c), en lid 8, onder d), wordt door de volgende tekst vervangen: "Dit lid is ook voor IJsland van toepassing op de in lid 2 genoemde gebieden."; 12723/07 HD/lg 1

7 2) in deel 1.1 wordt de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing op de gebieden die vallen onder de specifieke besluiten waarnaar wordt verwezen in lid 2 van de inleiding" in de punten 1 (Richtlijn 89/662/EEG van de Raad), 4 (Richtlijn 97/78/EG van de Raad) en 6 (Beschikking 92/438/EEG van de Raad) geschrapt; 3) in deel 1.1 wordt de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing op de gebieden die vallen onder de specifieke besluiten waarnaar wordt verwezen in lid 2 van de inleiding" in de punten 2 (Richtlijn 90/425/EEG van de Raad), 5 (Richtlijn 91/496/EEG van de Raad) en 8 (Richtlijn 85/73/EEG van de Raad) vervangen door de zin "Dit besluit is voor IJsland van toepassing op de gebieden waarnaar in lid 2 van de inleiding wordt verwezen."; 4) in deel 1.1 wordt de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing op de gebieden waarnaar wordt verwezen in lid 2 van de inleiding" ingevoegd in de punten 3 (Richtlijn 89/608/EEG van de Raad) en 9 (Richtlijn 96/93/EG van de Raad); 5) in deel 1.1 wordt de zin "Dit besluit is voor IJsland niet van toepassing" ingevoegd in punt 10 (Verordening (EG) nr. 998 /2003 van het Europees Parlement en de Raad); 6) in deel 1.2 wordt de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing " in de punten 84 (Beschikking 98/470/EG van de Commissie), 104 (Beschikking 2000/351/EG van de Commissie) en 114 (Beschikking 2003/630/EG van de Commissie) geschrapt; 12723/07 HD/lg 2

8 7) in deel 1.2 wordt de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing op de gebieden die onder de specifieke besluiten vallen waarnaar wordt verwezen in lid 2 van de inleiding" in de punten 21 (Beschikking 93/352/EEG van de Commissie), 25 (Beschikking 94/360/EG van de Commissie), 29 (Beschikking 94/641/EG van de Commissie), 31 (Beschikking 94/958/EG van de Commissie), 33 (Beschikking 94/971/EG van de Commissie), 87 (Beschikking 2000/25/EG van de Commissie), 88 (Beschikking 2000/208/EG van de Commissie), 106 (Beschikking 2000/571/EG van de Commissie), 111 (Beschikking 2001/812/EG van de Commissie), 113 (Beschikking 2002/349/EG van de Commissie) en 115 (Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie) geschrapt; 8) in deel 1.2 wordt de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing op de gebieden die onder de specifieke besluiten vallen waarnaar wordt verwezen in lid 2 van de inleiding" in de punten 2 (Beschikking 91/398/EEG van de Commissie), 3 (Beschikking 91/585/EEG van de Commissie), 4 (Beschikking 91/637/EEG van de Commissie), 5 (Beschikking 91/638/EEG van de Commissie), 6 (Beschikking 92/176/EEG van de Commissie), 8 (Beschikking 92/341/EEG van de Commissie ), 9 (Beschikking 92/373/EEG van de Commissie), 11 (Beschikking 92/432/EEG van de Commissie), 12 (Beschikking 92/486/EEG van de Commissie), 15 (Beschikking 92/563/EEG van de Commissie), 17 (Beschikking 93/14/EEG van de Commissie), 18 (Beschikking 93/70/EEG van de Commissie), 22 (Beschikking 93/444/EEG van de Commissie), 23 (Beschikking 94/338/CE van de Commissie), 24 (Beschikking 94/339/CE van de Commissie), 30 (Beschikking 94/957/EG van de Commissie), 32 (Beschikking 94/970/EG van de Commissie), 39 (Beschikking 2001/881/EG van de Commissie), 42 (Beschikking 96/105/EG van de Commissie), 46 (Beschikking 2002/459/EG van de Commissie), 116 (Beschikking 2004/253/EG van de Commissie), 117 (Verordening (EG) nr. 282/2004 van de Commissie), 118 (Beschikking 2004/292/EG van de Commissie) en 119 (Verordening (EG) nr. 599/2004 van de Commissie) vervangen door de zin "Dit besluit is ook van toepassing voor IJsland op de gebieden waarnaar wordt verwezen in lid 2 van de inleiding."; 12723/07 HD/lg 3

9 9) in deel 1.2 wordt onder de kop "BESLUITEN WAARMEE DE EVA-STATEN EN HET TOEZICHTHOUDEND COMITÉ VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN" in punt 1 (Beschikking 98/140/EG van de Commissie) de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing" geschrapt; 10) in deel 1.2 wordt de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing op de gebieden waarnaar wordt verwezen in lid 2 van de inleiding" ingevoegd in de punten 68 (Beschikking 97/794/EG van de Commissie) en 74 (Beschikking 98/139/EG van de Commissie); 11) in deel 1.2 wordt de zin "Dit besluit is niet voor IJsland van toepassing" ingevoegd vóór de aanpassing in de punten 121 (Beschikking 2003/803/EG van de Commissie), 122 (Beschikking 2004/301/EG van de Commissie), 123 (Beschikking 2004/595/EG van de Commissie), 124 (Beschikking 2004/824/EG van de Commissie), 125 (Beschikking 2004/839/EG van de Commissie), 126 (Beschikking 2005/91/EG van de Commissie) en 129 (Beschikking 2005/64/EG van de Commissie); 12) in deel 1.2 wordt onder de kop "BESLUITEN WAARMEE DE EVA-STATEN EN HET TOEZICHTHOUDEND COMITÉ VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN" in de punten 11 (Beschikking 2000/62/EG van de Commissie) en 18 (Beschikking 2004/557/EG van de Commissie) de zin "Dit besluit is niet voor IJsland van toepassing" ingevoegd; 13) in deel 1.2 wordt de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing op de gebieden waarnaar in lid 2 van de inleiding wordt verwezen" ingevoegd in de punten 57 (Beschikking 97/152/EG van de Commissie) en 60 (Beschikking 97/394/EG van de Commissie); 12723/07 HD/lg 4

10 14) in deel 2.1 wordt de zin "Dit besluit is niet voor IJsland van toepassing" ingevoegd in de punten 1 ((Richtlijn 77/504/EEG van de Raad), 2 (Richtlijn 88/661/EEG van de Raad), 3 (Richtlijn 89/361/EEG van de Raad), 4 (Richtlijn 90/427/EEG van de Raad), 5 (Richtlijn 90/428/EEG van de Raad), 6 (Richtlijn 91/174/EEG van de Raad) en 7 (Richtlijn 96/463/EG van de Raad) en in deel 2.2 in de punten 1 (Beschikking 84/247/EEG van de Commissie), 2 (Beschikking 84/419/EEG van de Commissie), 5 (Richtlijn 87/328/EEG van de Raad), 7 (Beschikking 89/501/EEG van de Commissie), 8 (Beschikking 89/502/EEG van de Commissie), 9 (Beschikking 89/503/EEG van de Commissie), 10 (Beschikking 89/504/EEG van de Commissie), 11 (Beschikking 89/505/EEG van de Commissie), 12 (Beschikking 89/506/EEG van de Commissie), 13 (Beschikking 89/507/EEG van de Commissie), 14 (Richtlijn 90/118/EEG van de Raad), 15 (Richtlijn 90/119/EEG van de Raad), 16 (Beschikking 90/254/EEG van de Commissie), 17 (Beschikking 90/255/EEG van de Commissie), 18 (Beschikking 90/256/EEG van de Commissie), 19 (Beschikking 90/257/EEG van de Commissie), 20 (Beschikking 90/258/EEG van de Commissie), 21 (Beschikking 92/216/EEG van de Commissie), 22 (Beschikking 92/353/EEG van Commissie), 23 (Beschikking 92/354/EEG van de Commissie), 24 (Beschikking 93/623/EEG van de Commissie), 25 (Beschikking 96/78/EG van de Commissie), 26 (Beschikking 96/79/EG van de Commissie) en 30 (Beschikking 2002/8/EG van de Commissie), 31 (Beschikking 2005/379/EG van de Commissie) en 32 (Beschikking 2006/427/EG van de Commissie); 15) de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing" wordt geschrapt in de punten 7 (Richtlijn 93/53/EEG van de Raad), 8 (Richtlijn 95/70/EG van de Raad) en 10 (Richtlijn 82/894/EEG van de Raad) in deel 3.1, en in punt 29 (Beschikking 2003/466/EG van de Commissie) in deel 3.2; 12723/07 HD/lg 5

11 16) in deel 3.2 wordt de zin "Dit besluit is niet voor IJsland van toepassing" ingevoegd in de punten 1a (Richtlijn 2003/85/EG van de Raad), 2 (de Richtlijn 90/423/EEG van de Raad), 3 (Richtlijn 2001/89/EG van de Raad), 4 (Richtlijn 92/35/EEG van de Raad), 5 (Richtlijn 92/40/EEG van de Raad), 6 (Richtlijn 92/66/EEG van de Raad), 9 (Richtlijn 92/119/EEG van de Raad), 9a (Richtlijn 2000/75/EG van de Raad) en 9b (Richtlijn 2002/60/EG van de Raad) in deel 3.1 en de punten 2 (Beschikking 88/397/EEG van de Commissie), 5 (Beschikking 91/42/EEG van de Commissie), 7 (Beschikking 91/666/EEG van de Raad), 8 (Beschikking 93/455/EEG van de Commissie), 9 (Beschikking 93/590/EG van de Commissie), 10 (de Commissie (Beschikking 2001/138/EG van de Commissie), 18 (Beschikking 2001/246/EG van de Commissie), 19 (Beschikking 2001/257/EG van de Commissie), 20 (Beschikking 2001/295/EG van de Commissie), 21 (Beschikking 2001/303/EG van de Commissie), 23 (Beschikking 2002/106/EG van de Commissie), 24 (Beschikking 2002/551/EG van de Commissie), 25 (Beschikking 2002/552/EG van de Commissie), 28 (Beschikking 2003/422/EG van de Commissie), 31 (Beschikking 2004/288/EG van de Commissie), 32 (Beschikking 2005/176/EG van de Commissie), 33 (Beschikking 2005/393/EG van de Commissie), 35 (Beschikking 2006/393//EG van de Commissie), 36 (Beschikking 2006/416/EG van de Commissie) en 37 (Beschikking 2006/437/EG van de Commissie); 12723/07 HD/lg 6

12 17) in deel 3.2 wordt onder de kop "BESLUITEN WAARMEE DE EVA-STATEN EN HET TOEZICHTHOUDEND COMITÉ VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN" de zin "Dit besluit is niet voor IJsland van toepassing" ingevoegd in de punten 3 (Beschikking 94/297/EG van de Commissie), 5 (Beschikking 98/176/EG van de Commissie), 9 (Beschikking 1999/246/EG van de Commissie), 18 (Beschikking 2002/526/EG van de Commissie), 20 (Beschikking 2003/135/EG van de Commissie), 22 (Beschikking 2003/362/EG van de Commissie), 24 (Beschikking 2003/435/EG van de Commissie), 25 (Beschikking 2004/402/EG van de Commissie), 26 (Beschikking 2004/431/EG van de Commissie), 27 (Beschikking 2004/435/EG van de Commissie), 28 (Beschikking 2004/832/EG van de Commissie), 29 (Beschikking 2005/59/EG van de Commissie), 30 (Beschikking 2005/66/EG van de Commissie), 31 (Beschikking 2005/235/EG van de Commissie), 32 (Beschikking 2005/362/EG van de Commissie), 33 (Beschikking 2005/773/EG van de Commissie) en 34 (Beschikking 2006/705/EG van de Commissie); 18) de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing" wordt geschrapt in punt 5 (Richtlijn 91/67/EEG van de Raad) in deel 4.1 en in de punten 51 (Beschikking 1999/567/EG van de Commissie), 63 (Beschikking 2001/183/EG van de Commissie), 65 (Beschikking 2002/300/EG van de Commissie), 66 (Beschikking 2002/308/EG van de Commissie), 68 (Beschikking 2002/878/EG van de Commissie), 72 (Beschikking 2003/390/EG van de Commissie), 73 (Beschikking 2003/466/EG van de Commissie), en in punt 79 (Beschikking 2004/453/EG van de Commissie) in deel 4.2; 19) in deel 4.2 wordt onder de kop "BESLUITEN WAARMEE DE EVA-STATEN EN HET TOEZICHTHOUDEND COMITE VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN" de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing" geschrapt in de punten 21 (Beschikking 94/722/EG van de Commissie), 55 (Beschikking 2003/634/EG van de Commissie) en 56 (Beschikking 2003/904/EG van de Commissie); 12723/07 HD/lg 7

13 20) in deel 4.2 wordt de zin "Dit besluit is niet voor IJsland van toepassing" ingevoegd in de punten 1 (Richtlijn 64/432/EEG van de Raad), 2 (Richtlijn 91/68/EEG van de Raad), 3 (Richtlijn 90/426/EEG van de Raad), 4 (Richtlijn 90/539/EEG van de Raad), 6 (Richtlijn 89/556/EEG van de Raad), 7 (Richtlijn 88/407/EEG van de Raad), 8 (Richtlijn 90/429/EEG van de Raad) en 9 (Richtlijn 92/65/EEG van de Raad) in deel 4,1 en in de punten 1 (Beschikking 90/208/EEG van de Commissie), 3 (Beschikking 92/339/EEG van de Commissie), 4 (Beschikking 92/340/EEG van de Commissie), 5 (Beschikking 92/381/EEG van de Commissie), 14 (Beschikking 93/52/EEG van de Commissie), 18 (Beschikking 93/152/EG van de Commissie), 21 (Beschikking 95/117/EG van de Commissie), 33 (Beschikking 95/294/EG van de Commissie), 34 (Beschikking 95/307/EG van de Commissie), 35 (Beschikking 95/329/EG van de Commissie), 36 (Beschikking 95/388/EG van de Commissie), 37 (Beschikking 95/410/EG van de Raad), 40 (Beschikking 95/483/EG van de Commissie), 41 (Beschikking 96/93/EG van de Commissie), 42 (Beschikking 96/94/EG van de Commissie), 43 (Beschikking 96/95/EG van de Commissie), 54 (Beschikking 2000/258/EG van de Raad), 56 (Beschikking 2000/504/EG van de Commissie), 57 (Beschikking 2000/678/EG van de Commissie), 58 (Beschikking 97/262/EG van de Commissie), 59 (Beschikking 97/263/EG van de Commissie), 61 (Beschikking 2001/106/EG van de Commissie), 64 (Beschikking 2001/618/EG van de Commissie), 67 Beschikking van de Commissie 2002/598/EG), 69 (Beschikking 2004/205/EG van de Commissie), 70 (Beschikking 2003/467/EG van de Commissie), 71 (Beschikking 2003/644/EG van de Commissie), 74 (Beschikking 2003/886/EG van de Commissie), 75 (Beschikking 2004/226/EG van de Commissie), 76 (Beschikking 2004/233/EG van de Commissie), 77 (Beschikking 2004/235/EG van de Commissie), 78 (Beschikking van de Commissie /EG 2004/315), 80 (Beschikking 2004/558/EG van de Commissie), 81 (Beschikking 2005/65/EG van de Commissie) en 82 (Verordening (EG) nr. 1739/2005 van de Commissie); 12723/07 HD/lg 8

14 21) in deel 4.2 wordt onder de kop "BESLUITEN WAARMEE DE EVA-STATEN EN HET TOEZICHTHOUDEND COMITE VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN" de zin "Dit besluit is niet voor IJsland van toepassing" ingevoegd in de punten 4 (Beschikking 88/267/EEG van de Commissie), 27 (Beschikking 94/968/EG van de Commissie), 28 (Beschikking 95/50/EG van de Commissie), 29 (Beschikking 95/59/EG van de Commissie), 32 (Beschikking 95/70/EG van de Commissie), 33 (Beschikking 95/71/EG van de Commissie), 37 (Beschikking 95/210/EG van de Commissie), 40 (Beschikking 96/283/EG van de Commissie), 51 (Beschikking 2001/905/EG van de Commissie) en 57 (Beschikking 2004/835/EG van de Commissie); 22) de zin "De bepalingen van bijlage I, hoofdstuk 6, onder I, onder a), tweede streepje, zijn voor IJsland van toepassing" wordt geschrapt in punt 7 (Richtlijn 92/118/EEG van de Raad) in deel 5.1, en in punt 16 (Richtlijn 92/118/EEG van de Raad) van deel 8.1; 23) de zin "De bepalingen van bijlage I, hoofdstuk 6, zijn voor IJsland van toepassing op voor diervoeding bestemde, verwerkte dierlijke eiwitten van vis. Aangaande voor menselijke voeding bestemde, verwerkte dierlijke eiwitten van vis dient de kwestie in 2000 opnieuw te worden bezien" in punt 15 (Richtlijn 92/118/EEG van de Raad) in deel 6.1 wordt geschrapt; 12723/07 HD/lg 9

15 24) de zin "Dit besluit is ook voor IJsland van toepassing" wordt geschrapt in de punten 10 (Beschikking 92/92/EEG van de Commissie), 13 (Beschikking 93/51/EEG van de Commissie), 14 (Beschikking 94/140/EG van de Commissie), 17 (Beschikking 93/383/EEG van de Raad), 19 (Beschikking 94/117/EG van de Raad), 20 (Beschikking 94/306/EG van de Commissie), 21 (Beschikking 94/356/EG van de Commissie), 28 (Beschikking 95/149/EG van de Commissie), 37 (Beschikking 97/757/EG van de Commissie), 39 (Beschikking 98/536/EG van de Commissie), 42 (Beschikking 2002/225/EG van de Commissie), 43 (Beschikking 2002/226/EG van de Commissie) en 47 (Beschikking 2003/774/EG van de Commissie ) in deel 6.2; 25) de volgende wijzigingen vinden plaats bij de aanpassingen in punt 12 (Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad) in deel 7.1: 1) de volgende tekst wordt in de aanpassingstekst B toegevoegd: "IJsland Het Instituut voor Experimentele Pathologie, Universiteit van IJsland Keldur 112 Reykjavik IJsland" 12723/07 HD/lg 10

16 2) de volgende aanpassingen worden ingevoegd: "D. In bijlage IV, punt 2, wordt de volgende bepaling toegevoegd: IJsland kan vismeel aan herkauwers blijven voederen. Het vismeel wordt geproduceerd in verwerkingsbedrijven die uitsluitend van vis afgeleide producten produceren. E. De bepalingen betreffende de uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathie in schapen en geiten in bijlage VII, hoofdstuk A, de leden 2, onder 3), 3, 4, 5 en 6 zijn voor IJsland niet van toepassing. Er mogen echter alleen schapen worden binnengebracht op het bedrijf / de bedrijven waar een volledige vernietiging is ondernomen, mits zij geen VRQ-allel hebben. F. De bepalingen van de hoofdstukken A, B, en D van bijlage VIII die betrekking hebben op de intracommunautaire handel en de uitvoer van levende dieren, en de bepalingen van de hoofdstukken A, B, D, E en H van bijlage IX die de invoer in de Gemeenschap van levende dieren betreffen, zijn niet van toepassing voor IJsland. G. IJsland blijft de invoer uit de Gemeenschap, de EVA-staten en derde landen verbieden van vlees, beendermeel en producten die vlees en beendermeel bevatten."; 12723/07 HD/lg 11

17 26) in deel 7.2 wordt de zin "Dit besluit is ook van toepassing voor IJsland, maar slechts betreffende de verwijdering en de verwerking van visafval, het in de handel brengen ervan en de voorkoming van de aanwezigheid van ziekteverwekkers in diervoeders van vissenoorsprong" in punt 7 (Beschikking 92/562/EEG van de Commissie) geschrapt; 27) in deel 8.1 wordt de zin "Dit besluit is ook van toepassing voor IJsland" in punt 4 (Richtlijn 91/67/EEG van de Raad) geschrapt; 28) in deel 8.1 wordt de zin "Dit besluit is niet van toepassing voor IJsland" ingevoegd in de punten 2 (Richtlijn 90/426/EEG van de Raad), 3 (Richtlijn 90/539/EEG van de Raad), 5 (Richtlijn/89/556/EEG van de Raad), 6 (Richtlijn 88/407/EEG van de Raad), 7 (Richtlijn 90/429/EEG van de Raad), 15 (Richtlijn 92/65/EEG van de Raad) en 16, onder a), (Richtlijn 2004/68/EG van de Raad); 29) de zin "Dit besluit is niet van toepassing voor IJsland" wordt ingevoegd in de punten 1 (Richtlijn 91/628/EEG van de Raad), 3 (Richtlijn 88/166/EEG van de Raad), 4 (Richtlijn 91/629/EEG van de Raad), 5 (Richtlijn 91/630/EEG van de Raad), 6 (Richtlijn 98/58/EG van de Raad), 7 (Verordening (EG) nr. 411/98 van de Raad), 8 (Richtlijn 1999/74/EG van de Raad) en 10 (Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad) in deel 9.1, en in de punten 1 (Beschikking 94/96/EG van de Commissie), 2 (Richtlijn 2002/4/EG van de Commissie), 3 (Beschikking 2004/433/EG van de Commissie) en 4 (Beschikking 2006/778/EG van de Commissie) in deel 9.2; 30) in deel 9.2 wordt onder de kop "BESLUITEN WAARMEE DE EVA-STATEN EN HET TOEZICHTHOUDEND COMITE VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN" de zin "Dit besluit is niet voor IJsland van toepassing" ingevoegd in de punten 1 (Beschikking 78/923/EG van de Raad) en 3 (Aanbeveling 89/214/EG van de Commissie) /07 HD/lg 12

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0088 (E) 8253/15 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 12 ESPACE 8 ENV 242 COMPET 162 BESLUIT

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0089 (E) 8256/15 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 15 SOC 255 ECOFIN 262 COMPET 165 BESLUIT

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0241 (E) 12736/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 61 BUDGET 19 MI 605 BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 mei 2018 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 mei 2018 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 14 mei 2018 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2018/0100 (E) 8190/18 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: AELE 20 EEE 15 N 16 ISL 17 FL 16 MAP 7 MI

Nadere informatie

8194/18 JVS/sht DGC 2A. Raad van de Europese Unie Brussel, 14 mei 2018 (OR. en) 8194/18. Interinstitutioneel dossier: 2018/0102 (NLE)

8194/18 JVS/sht DGC 2A. Raad van de Europese Unie Brussel, 14 mei 2018 (OR. en) 8194/18. Interinstitutioneel dossier: 2018/0102 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 14 mei 2018 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2018/0102 (E) 8194/18 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: AELE 23 EEE 18 N 19 ISL 20 FL 19 MI 282 BUDGET

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 mei 2010 (18.05) (OR. en) 9846/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0123 (NLE) EEE 18 BUDGET 30 MI 149

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 mei 2010 (18.05) (OR. en) 9846/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0123 (NLE) EEE 18 BUDGET 30 MI 149 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 mei 2010 (18.05) (OR. en) 9846/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0123 (NLE) EEE 18 BUDGET 30 MI 149 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 12 mei 2010 Betreft:

Nadere informatie

VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van

VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.2.2019 C(2019) 595 final VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 6.2.2019 tot wijziging van bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 20.1.2017 L 16/37 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/98 VAN DE COMMISSIE van 18 januari 2017 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2013/519/EU wat betreft het modeldiergezondheidscertificaat voor

Nadere informatie

BESLUITEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1, en artikel 218, lid 9,

BESLUITEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1, en artikel 218, lid 9, L 104/20 NL 20.4.2017 BESLUITEN BESLUIT (EU) 2017/710 VAN DE RAAD van 3 april 2017 betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt over een wijziging van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2457 250 24 24december 2008 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit van 9 december 2008,

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 94/44 31.3.2004 VERORDENING (EG) Nr. 599/2004 VAN DE COMMISSIE van 30 maart 2004 tot vaststelling van een geharmoniseerd model voor een certificaat en inspectieverslag voor het intracommunautaire handelsverkeer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 maart 2004 (22.03) (OR. fr) 7537/04 EEE 19 ENV 173 TRANS 123 MI 85

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 maart 2004 (22.03) (OR. fr) 7537/04 EEE 19 ENV 173 TRANS 123 MI 85 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 maart 2004 (22.03) (OR. fr) 7537/04 EEE 19 ENV 173 TRANS 123 MI 85 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT, directeur, namens de secretaris-generaal van de

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. het voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. het voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 maart 2004 (23.03) (OR. fr) 7624/04

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 maart 2004 (23.03) (OR. fr) 7624/04 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 maart 2004 (23.03) (OR. fr) 7624/04 EEE 34 AVIATION 76 TRANS 135 SERVICES 1 MI 91 PROCIV 30 CRIMORG 20 COSEC 4 COTER 11 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT,

Nadere informatie

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. 26.7.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 201/31 VERORDENING (EU) Nr. 717/2013 VAN DE COMMISSIE van 25 juli 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de vermeldingen inzake

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D048570/03.

Hierbij gaat voor de delegaties document D048570/03. Raad van de Europese Unie Brussel, 26 januari 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 20 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: D048570/03 Betreft: het

Nadere informatie

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie 25.11.2006 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 november 2006 tot wijziging

Nadere informatie

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 396/849 Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende

Nadere informatie

VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van

VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.7.2018 C(2018) 3304 final VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 9.7.2018 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft de

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (2011/874/EU)

(Voor de EER relevante tekst) (2011/874/EU) 23.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 343/65 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 15 december 2011 tot vaststelling van de lijst van derde landen en gebieden waaraan een machtiging is verleend

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 171/100 26.6.2019 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1084 VAN DE COMMISSIE van 25 juni 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de harmonisatie van de lijst van erkende of geregistreerde

Nadere informatie

24.8.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/3

24.8.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/3 24.8.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 274/3 VERORDENING (EG) Nr. 1492/2004 VAN DE COMMISSIE van 23 augustus 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

5307/10 VP/mm DG H 2 B

5307/10 VP/mm DG H 2 B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 februari 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0192 (E) JAI 36 COPEN 8 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 november 2005 (02.12) (OR. en) 14116/05 LIMITE AGRILEG 166

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 november 2005 (02.12) (OR. en) 14116/05 LIMITE AGRILEG 166 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2005 (02.12) (OR. en) PUBLIC 14116/05 LIMITE AGRILEG 166 ZITTINGSDOCUMENT van: het voorzitterschap aan: de Groep hoofden van de veterinaire diensten

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D048897/03.

Hierbij gaat voor de delegaties document D048897/03. Raad van de Europese Unie Brussel, 14 februari 2017 (OR. en) 6294/17 AGRILEG 42 VETER 16 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 13 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: D048897/03 Betreft: het

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2010 (19.10) (OR. en) 15164/10 AGRILEG 135 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 5.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 144/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 468/2012 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 2012 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 326/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 326/3 24.11.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 326/3 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1097/2012 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/717 VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/717 VAN DE COMMISSIE 26.4.2017 Publicatieblad van de Europese Unie L 109/9 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/717 VAN DE COMMISSIE van 10 april 2017 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2016/1012

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.5.2018 COM(2018) 249 final 2018/0117 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 25 september 2008 (OR. en) 2007/0102 (COD) PE-CONS 3667/08 AGRILEG 137 CODEC 989 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE L 281/14 Publicatieblad van de Europese Unie 23.10.2013 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 21 oktober 2013 tot wijziging van deel 1 van bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 september 2004 (OR. en) 10790/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0130 (ACC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 september 2004 (OR. en) 10790/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0130 (ACC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 september 2004 (OR. en) 10790/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0130 (ACC) EEE 47 N 4 AGRI 169 PECHE 235 UD 91 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.5.2018 COM(2018) 333 final 2018/0167 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 februari 2010 (OR. en) 5306/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 februari 2010 (OR. en) 5306/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 februari 2010 (OR. en) 5306/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0189 (E) JAI 35 COPEN 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (OR. en) 14712/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0274 (CNS) PI 64 OC 841

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (OR. en) 14712/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0274 (CNS) PI 64 OC 841 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 december 2006 (OR. en) 14712/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0274 (CNS) PI 64 OC 841 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE 2004D0292 NL 19.07.2005 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 30 maart 2004 betreffende

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE AGRILEG 144 CODEC 1043 NOTA I-PUNT van: aan: nr. Comv.:

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (OR. fr) 6967/04 LIMITE AVIATION 56 AELE 3 OC 189

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (OR. fr) 6967/04 LIMITE AVIATION 56 AELE 3 OC 189 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 maart 2004 (OR. fr) PUBLIC 6967/04 LIMITE AVIATION 56 AELE 3 OC 189 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad inzake een standpunt

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 maart 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0052 (NLE) 6677/16 VOORSTEL van: ingekomen: 23 februari 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: AELE 7 EEE 4 N 8 ISL 4

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van 11 januari 2012 tot vaststelling van voorschriften voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 november 2007 (OR. en) 12012/1/07 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2007/0080 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 november 2007 (OR. en) 12012/1/07 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2007/0080 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 november 2007 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2007/0080 (CNS) 202//07 REV COPEN 3 JAI 399 CATS 92 ELARG 86 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 21 november 2000 (OR. en) 13191/00 Interinstitutioneel dossier: 2000/0137 (C S) LIMITE UEM 120 ECOFI 330

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 21 november 2000 (OR. en) 13191/00 Interinstitutioneel dossier: 2000/0137 (C S) LIMITE UEM 120 ECOFI 330 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 21 november 2000 (OR. en) 13191/00 Interinstitutioneel dossier: 2000/0137 (C S) LIMITE UEM 120 ECOFI 330 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: verordening van

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 mei 2005 (OR. en) 7846/05 SIRIS 29 SCHENGEN 5 COMIX 216 OC 204

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 mei 2005 (OR. en) 7846/05 SIRIS 29 SCHENGEN 5 COMIX 216 OC 204 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 mei 2005 (OR. en) 7846/05 SIRIS 29 SCHENGEN 5 COMIX 26 OC 204 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van de datum

Nadere informatie

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN 1.8.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 205/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN BESLUIT VAN DE RAAD van 24 juli 2012 betreffende het door de Europese Unie in het Gemengd

Nadere informatie

COMMISSIE. (Voor de EER relevante tekst) (2009/712/EG)

COMMISSIE. (Voor de EER relevante tekst) (2009/712/EG) 19.9.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 247/13 COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 18 september 2009 ter uitvoering van Richtlijn 2008/73/EG van de Raad wat betreft informatiepagina's op

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 februari 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 februari 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 14 februari 2017 (OR. en) 6300/17 AGRILEG 43 VETER 17 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 13 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: D048174/04 Betreft: het

Nadere informatie

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 2 februari 2017 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) PUBLIC 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 juni 2014 (OR. en) 9965/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0147 (NLE) AELE 40 N 14 UD 148

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 juni 2014 (OR. en) 9965/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0147 (NLE) AELE 40 N 14 UD 148 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2014 (OR. en) 9965/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0147 (E) AELE 40 N 14 UD 148 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD over

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.10.2017 COM(2017) 582 final 2017/0253 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 23.2.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 50/51 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 17 februari 2012 tot wijziging van bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad, wat betreft de modellen van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De onderdelen d tot en met h worden geletterd e tot en met i.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De onderdelen d tot en met h worden geletterd e tot en met i. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17924 4 juli 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 juli 2013, nr. WJZ/13101068, houdende wijziging

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2019 COM(2019) 245 final 2019/0120 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 november 2012 (21.11) (OR. en) 16449/12 AGRILEG 170

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 november 2012 (21.11) (OR. en) 16449/12 AGRILEG 170 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2012 (21.11) (OR. en) 16449/12 AGRILEG 170 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 15 november 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 15 april 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 15 april 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 5 april 205 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 205/0062 (E) 785/5 VISA 04 COMEM 55 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 18 mei 2016 (OR. en) 2015/0295 (COD) PE-CONS 13/16 EF 68 ECOFIN 261 CODEC 361 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 mei 2006 (15.05) (OR. en) 9133/06 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2005/0153 (CNS) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 mei 2006 (15.05) (OR. en) 9133/06 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2005/0153 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 0 mei 2006 (5.05) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2005/053 (CNS) 933/06 ADD 2 PUBLIC LIMITE AGRILEG 76 AGRIFIN 35 ADDENDUM BIJ HET VERSLAG van: de Groep

Nadere informatie

VERORDENING (EG) VAN DE COMMISSIE van 30 november 2009 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de uitvoering van de Verordening

VERORDENING (EG) VAN DE COMMISSIE van 30 november 2009 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de uitvoering van de Verordening VERORDENING (EG) VAN DE COMMISSIE van 30 november 2009 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004, (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 september 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 E V 685 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 14 september 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 270/67 COMMISSIE

Publicatieblad van de Europese Unie L 270/67 COMMISSIE 29.9.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 270/67 COMMISSIE BESLUIT Nr. 1/2006 VAN HET GEMENGD COMITÉ EU-ZWITSERLAND van 6 juli 2006 tot wijziging van bijlage II (sociale zekerheid) bij de Overeenkomst

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie VERORDENINGEN 4.2.2017 NL L 31/13 VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/193 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2017 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG en bijlage I bij Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.4.2018 COM(2018) 207 final 2018/0102 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 116/9

Publicatieblad van de Europese Unie L 116/9 29.4.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 116/9 VERORDENING (EG) Nr. 657/2006 VAN DE COMMISSIE van 10 april 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 april 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 april 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 april 207 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 207/006 (E) 7725/7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: CLIMA 73 ENV 294 MI 278 DEVGEN 48 ONU 47 BESLUIT

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSVERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.5.2018 C(2018) 3120 final UITVOERINGSVERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 28.5.2018 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van artikel 26, lid 3, van

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. Liechtenstein: Sectorale Aanpassingen - Evaluatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. Liechtenstein: Sectorale Aanpassingen - Evaluatie EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.8.2015 COM(2015) 411 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT Liechtenstein: Sectorale Aanpassingen - Evaluatie NL NL 1. INLEIDING In protocol

Nadere informatie

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juni 2000 (16.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 1999/0158 (COD) 9410/00 ADD 1 LIMITE DENLEG 40 CODEC 453 ADDENDUM BIJ DE NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 maart 2011 (OR. en) 7770/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0042 (NLE) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 maart 2011 (OR. en) 7770/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0042 (NLE) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 maart 2011 (OR. en) 7770/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0042 (E) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT

Nadere informatie

(2) De volgde besluit bevatt nieuwe voorschrift die de voorschrift uit bovgoemde richtlijn herschikk bijwerk: - Verording (EG) nr. 852/2004 van het Eu

(2) De volgde besluit bevatt nieuwe voorschrift die de voorschrift uit bovgoemde richtlijn herschikk bijwerk: - Verording (EG) nr. 852/2004 van het Eu Richtlijn van het Europees Parlemt de Raad van 21 april 2004 houdde intrekking van bepaalde richtlijn inzake levsmiddelhygiëne tot vaststelling van gezondheidsvoorschrift voor de productie het in de handel

Nadere informatie

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009 L 73/12 Publicatieblad de Europese Unie 19.3.2009 VERORDENING (EG) Nr. 214/2009 VAN DE COMMISSIE 18 maart 2009 tot wijziging Verordening (EG) nr. 1800/2004 wat betreft de voorwaarden voor de verlening

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D014768/02.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D014768/02. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 27 juni 2011 (28.06) (OR. en) 12170/11 AVIATIO 181 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 20 juni 2011 aan: de heer Pierre de BOISSIEU, secretaris-generaal

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 55/4 VERORDENING (EU) 2016/293 VAN DE COMMISSIE van 1 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0047 (NLE) 7098/17 VOORSTEL van: ingekomen: 3 maart 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: AELE 28 EEE 7 N 9 ISL 4 FL

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 7 februari 207 (OR. en) 206/0075 (COD) PE-CONS 64/6 VISA 44 COEST 344 COMIX 852 CODEC 93 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 september 2006, TRCJZ/2006/2966 houdende wijziging (9) van de Regeling beperkingsgebieden

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.3.2017 COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de tekst van de bovengenoemde verordening, zoals die op 28 april 2010 is overeengekomen door het Coreper.

Voor de delegaties gaat hierbij de tekst van de bovengenoemde verordening, zoals die op 28 april 2010 is overeengekomen door het Coreper. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 april 2010 (07.05) (OR. en) 9109/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 3 POSEICAN 3 POSEIDOM 3 REGIO 36 UD 117 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 september 2010 (07.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 september 2010 (07.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 september 2010 (07.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 26 augustus 2010 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.8.2011 COM(2011) 524 definitief 2011/0228 (COD) C7-0229/11 NL Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 64/432/EEG van

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 11 maart 2008 (OR. en) 2006/0298 (COD) LEX 868 PE-CONS 3684/1/07 REV 1 DRS 52 CODEC 1284 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 913 definitief 2006/0301 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2003/6/EG

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 mei 2006 (OR. en) 8723/06 EEE 33 VINS 3 AGRI 153 ENT 72 N 33 ISL 26 FL 29 OC 309

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 mei 2006 (OR. en) 8723/06 EEE 33 VINS 3 AGRI 153 ENT 72 N 33 ISL 26 FL 29 OC 309 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 mei 2006 (OR. en) 8723/06 EEE 33 VINS 3 AGRI 153 ENT 72 N 33 ISL 26 FL 29 OC 309 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 23 oktober 2009 (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 14924/09 LIMITE

PUBLIC. Brussel, 23 oktober 2009 (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 14924/09 LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 oktober 2009 (OR. en) 14924/09 LIMITE PUBLIC MAP 16 MI 389 COMPET 431 IND 138 COSDP 978 POLARM 18 PESC 1393 COARM 50 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese

Nadere informatie

14899/09 HD/mm DG H 2 A

14899/09 HD/mm DG H 2 A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2009 (OR. en) 14899/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0034 (CNS) JUSTCIV 215 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD tot

Nadere informatie

***II GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

***II GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT EUROPEES PARLEMENT 1999 Zittingsdocument 2004 C5-0048/2001 12/02/2001 ***II GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT Betreft: Gemeenschappelijk standpunt door de Raad van 12 februari 2001 vastgesteld met het oog op

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2016 (OR. en) 5209/16 AGRILEG 3 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 8 januari 2016 aan: Nr. Comdoc.: D042746/16 Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 8424/09 LIMITE COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86

PUBLIC. Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 8424/09 LIMITE COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) 8424/09 LIMITE PUBLIC COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 1 april

Nadere informatie

L 309/38 Publicatieblad van de Europese Unie

L 309/38 Publicatieblad van de Europese Unie L 309/38 Publicatieblad van de Europese Unie 8.11.2012 BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER nr. 152/2012 van 26 juli 2012 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst HET GEMENGD

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 15.10.2018 NL L 257/13 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1533 VAN DE COMMISSIE van 12 oktober 2018 tot verlening van een vergunning voor natriumalginaat als voor diervoeding voor katten,, andere niet-voedselproducerende

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.9.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 237/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 914/2011 VAN DE COMMISSIE van 13 september 2011 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie