'Niemandbeseftdat ' ilener$eotune

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Niemandbeseftdat ' ilener$eotune"

Transcriptie

1 'Niemandbeseftdat ' ilener$eotune vyrru o I I meuwe auto - industrie is' I I Voor meeste beleidsmensen zijn windmolens nog altijd iets groens en alter- natiefs. Maar, zo analyseert Frank Coenen, topman van Belwind, het grootste ] Belgische actieve windpark: "Dit is een grote=industriële sector in oprichting," Luc HUysMANs, ForocRAFlE THoMAS LEcRÈvE at u nu pas het allereerste grote interview leest met Frank Coenen, is geen toeval. De Zonhovenaar en zijn mewerkers hebben er een paar helse jaren op zitten, waarin ze Belwind redn uithet faillissementvan Nerlandse moer Econcern en het fi nanciern in volle bankencrisis. Tussen concessieaanvraag en financiering lagen amper 3,5 jaar. Ondanks het onverwachte faillissement van moerbedrijf Econcern, dat werd opgevangen door intre van onr anre Colruyt en Participatiemaatschappij Vlaanren (PMV). Zestien maann later was het park operationeel. Daardoor werd Belwind begin dit jaar in éen klap het grootste hemieuwbare-energiebedrijf van België, en intussenwordt er gewerkt aan Belwind II en zuster Northwind. Op plechtige ijkpunten na - concessie,vergunning eerste steen, ofêciële opening - werd er niet gecommuniceerd. Coenen is nochtans een bevlogen advocaat voor zijn zaak. Tijfrs het gesprek *Alleen al doorhet welslagenvan Belwind,hebben we geloofinraardigheidvan Bel$ë als investeringsland doen stijgen" staat hij meermaals op, wanlt rond tafel, maakt aantekeningen en schetsen. "Heb je gemerk dat ik geen pleidooi hou voor alternatieve energie, maar voor welvaart? Die kunnen we, zoals we nu bezig zijn, nooit in stand houn. Iereen spreekt erover; ik probeer er iets aan te doen." Coenen is overigens geen familie van zijn naamgenoot, die Tessenrlo Chemie leidt. "Al kregen we, zeker in beginperio van het djdperk, weleens elkaars elektronische post binnen. Dus we kennen elkaar wel." Maar die anre Frank Coenen is CEO van eenvan 'Vijftien bedrijven die vinn dat winnergie te duur is. Terwijl ze eigenlijk gewoon een herverlingvan die kosten willen, en hun factuur door iemand anrs willen laten betalen". Investering De Belwind-topman woont al vijfjaar in week geschein van zijn gezinhíj in Knokke, zij inzonhoven. De inrichtingvan een nieuwhoofdkrvartier, op een steenworp van het station van Leuven, moet dit najaar klaar zijn. Net zo goed zal Coenen veel aan kust te vinn zijn. "Watwe eigenlijk doen, is een elektriciteitscentrale bouwen die kan concurreren met klassieke energie. En die by the way groen is. Daarnaast bouwen we een industrie op die in belang kan wedijveren met automobielsector." "Duitsland heeft dat al langer begrepen, Frankrijk nu ook. Eenvan hoofd- ) 92 TsAUGUSTUS 2OII W\{W.TRENDS,BE

2 :..r,

3 ENERGIE MENSEN > r steun.in Duitsland heeft overheid ervoor gekozeneen hogere subsidietoe te kennen,maar voor een kortere perio. Het gevolg zal zijn dat hun windmolens sneller zullen ziin afgeschreven, en met gelijke wapens kunnen concurreren met grijze energie. "Denk niet dat wij megarenmenten boeken. De ferale energieregulator CBJG vindt 15procent op geïnvesteerd vermogen een normale verhouding. Maar we zitten wel met een investering in het midn van zee,met een terugverdientijd van twaalf jaar. Als alles goed gaat - geen extra kosten, geen technischemankementen, elektriciteitsprijs die stijgt zoals wij verwachten - dan hoop ik een bedrijfsrenment van 8 of 9 procentte kunnenbienaanmïn aanelhours.dan moet je al Colruyt TRENDS.Maar u lrrijgt net zo goed sub- heten,of PMVof DEME, omhieringeld te willen pompen. Ik nk niet dat sidies als automobielindustrie. FRANK"FIet échte probleem Bayersof BASF'svan zewereld investeren bij ze renmenten.al zijn ze van kostprijs van offshorewindmolens is dat België ervoor heeft gekozen zeerwelkom." om geenbeslissingte nemen in verling van die kosten.elke verbruiker Toó is winnergie op zee duur. U bent draagtzelfmeerkosten:3,5tot 7 euro per megawatt zelfs duurr dan kernper megawatt, terwijl een gemidld energie. gezin volgens ferale energieregu- CoENEN."Kijk naar feiten: in 2004 is lator CREG 3,5 tot 6 megawatluur ver- heel het subsidiemechanismebeslist.de bruikt per jaar. Voor eenkleine verbrui- prijs van groenestroomcertificaten ker kost die hernieuwbareenergiedus werd toen vastgelegdop 107 euro voor een paar euro extra, maar voor grote eerste216megawatt,en 90 euro voor megawattsdaarboven.daar is sindsverbruikers li5 dat anrs. hoge dien geeneuro of megawattbijgekomen. voor waarschuwingen die "Al prijzenvan offshore komen van De inkomsteq via gïoenestroomcerferatievan grootverbruikers Febeliec tificaten zijn al jaren bekend. Het enige en chemieferatieessenscia.voor wat veranr,ziln onze kosten: alle duilijkheid: die zijn niet tegen winnergieop zee.watzijwilleq is een anreverling. Kort gezegd:ze willen rekeningdoorschuivennaar allelen van Voka en Unizo." criteria om daar eenconcessiete krijgen, is vraag hoeveelwerkgelegenheir wordt gecreëerd,en hoeveelfabrieken er worn gebouwd. Het gaat over bouw van elektriciteitscentrales.onze economie heeft die broodnodig, want daarinis laatstetientallenjarente weinig geïnvesteerd.molens die twintig j aar draaien,dat betekent:machinesdie worn gebouwd, geïnstalleern onrhoun. Door CG (ex-pauwelstrafo), Fabricom,CMI, HansenTransmissions, noem maar op. C-Power investeert 1,2 miljard euro, Belwind en Northwind samen2,lmiljard.is er iemandopbeleidsniveau die begrijpt dat dit grootste investeringisinbelgiëvan jonpte tien jaar? En in tegenstelling tot automobielfabrieken is dit allemaal privégeld." Die grote bedriiven vtezen gevolgen vooí onze concurrentiekracht. "Een zeewindmolenparkkost nagenoegevenveelin Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of België, met zowat hetzelfrenment.maar al onzebuurlann plannen, ook in verhouding tot bevolking méér windmolenparken dan wij. Welke concurrentiepositiewordt hier dus verzwakt? "Relatief bekeken krijgen wij zelfs min94 lsaugustus 2OII 'Wewétendatwind goedkoperzai worn.hetis enigetechnologie die dat inherent ínzrchheeff' machineszijn duurr geworn, het personeel, inxering,...dus eigenlijk is er sowiesoal eenintrinsieke besparingvan 15procent. "Maar ik ken studies,waarin operationele kosten van offshorewind worn vergelekenmet nieuwe Finse nucleaire centrale.daar zal kernenergie 35 euro per mega\mattkosten, en wind zit ongeveerrond 40. Weliswaar is dat gerekendzonr eventueleextraveiligheidsinvesteringen na Fukushima. Bovendien weten we dat wind goedkoper zal worn. Het is enige technologie die dat inherent in zich heeft. De molensop Belwind II zullen 15procent meer productie genererendan die op Belwind I. Daarmee maken we grotere diepte en lagere prijs van groenestroomcertificaten (90 euro voor Belwind II) goed." U bent nu kandidaat voor zeven en laatste concessie die na zomer wordt toegewezen. Is het daarna finitiefgedaan? CoENEN."Dat nk ik niet. De huidige parken zijn allemaal in het noorn van onze kust. Dat kan wellicht ook aan westkant. Ik weet dat er een onrzoek bezig is, ook om uit te zoekenin welke mate scheepvaarten visserij worn gehinrd.dat er nogwindmolenparken komen, lijkt me zeker. "Er is jongstejaren niet meer in elektriciteitscentrales geïnvesteerd,en maatschappijwil geensteenkoolcentralesmeer,en liefst ook geengas,laat staan in eennieuwe nucleaire centrale.en dus hebbenwediewindmolensop zeeabsoluut nodig.belgiëis fundamenteelimporteur van elektriciteit." Maar wind bliift onvoorspelbaar. Als het niet waait, levert u geen stroom. "ETzullen dus nog extra importen exportlijnen moetenbijkomen. Maar eigenlijk wordt vergelijking fout gemaakt.een kerncentrale kan je niet uitzetten,eenwindmolenheefthettegengestelvoorel.wij kunnen onzeproductie stilleggen in 8 seconn,wat flexibiliteit van het net verhoogt. "Natuurlijk je kunt niet producerenzonr wind. Maar dat is een probleem van portfoliomanagement.het onrhoud

4 (48) FRANKCOENEN "Heb je geen pleidooi olternotieve mqdrvoof. Getrouwd, tweezonen ' Rechten aanuniversité NamurenaanKULeuven, M B Aa a nh E CS a i n t - L o u i s in Brussel. KBC(international trainee), CEOInternational Professional Paints, Seghers Engineering (legalentrepreneur), Sibeco (CFO),BiÍfaWaste Chemicals (business Services velopment director), Belwind (CEO) en Northwind. Me-eigena (5O/50) ar InControl, dataanzevenwindmolenparken heeftgebouwd. Lidadviesraad Royal Haskoning, bestuurr ODE Vlaanren, liddirectiecomité BOP(feratie offshore-elektriciteitsproducenten) Vrijetijd:skiën, zeilen, f ietsen. van eenklassieke centralewordtook eeor_ ganiseerd.regelmatigvalt er plotseling een centrale uit, en dat wordt oro_ bleemloosopgevangen. Wel, wii kondigen al dagenvan tevoren aan Àoeveel megawatt we op dag X of y nken te zullen produceren,en 24 :uurop voorhandwetenwe dat bijna perfect.'. Ergert u zich aan het beleid? coenen."ikvind politiek nogaltijd geen vieswoord, alsu datbedoelt.ltnaarik heb in mijn jeugd altijdbeleidgezienvanmensenmet staatsinzicht.dat heeft me sete_ kend.die realiseern zakenomda-tdie een hoger goed waren voor gemeenschap:rioleringen.snelwegen. Mijn var Omer was een universiteitsprof. maar ook bezigmet beleid.hij is auditeurbij Raad van Stategeweest,provinciegriffier van provincie Antwerpen, en een tijdlang kabinetschefvanléo Tinmans,Wilfried Martens,RikaDe Backer, Jos Chaberten RenaatVan Elslanr. Hij heeft mee een aantalintercommunalesopgericht,omdat dat toen zin_ nigwas en in hetbelangvanonsaller wel_ Ïaart. "Onze beleidsmakersmaken zich nu somshopeloosbelacheliik.toen ik stijds werd benarddooieconcern,steln die vra ag:doetzich daf wel, investeren in België?En dan nog investeren in offshorewindparkenin eálsietal leen al doorhetwelslagenvanbelwind,hebben we geloofivaardigheidvan België als investeringslanddoen stíjgen. die geloofivaardigheidmoeten we koesteren. Als overheid nu opnietrw alle regelsgaatwijzigen,terwijl we nogaltijd zonr regeringzitten...is dat enkel om vijftien bedrijvente plezieren.,, Wat vindt u van het Vlaams Energiebedrijf? Dar ging ooir Elecrrabel beóncurreren, maar gaat nu advies geven over energiebesparing. CoENEN."Die discussieheb ik niettot in tailsgevolgd.is eenenergiebedrijf zinnig? Ja. Moet overheid dat doen? Neen.Ze heeft eenvehikelom te zorgen dat anreinvesteerrsdat doeni PMV. Die kan een excellentekatalvsator zijn "Kijk naar EuropeseCentraleBank. Die heeftop eenbepaaldogenbiik strategische keuze gemaakt om in offshore te investeren.ze heeftveelparken moge_ lijk gemaakt,door een rol te spelen als financier,zonrdaaromin hei kaoitaal te zitten. De overheidkan diezelfáerol spelen." Wat kan zo'n overheidsbedrijf concreet doen? "Een Vlaamsenergiebedrijfdat echt zelf stroom wil maken, heeft geen zin, maar misschien is het wel lr"rr1urdig om activa te bunlen. De markt heeft nood aanmeer competentie.meer s a m e n h a n vg a n d e v e r s c h i l l e n d e orod u c t i e - e e n h e d e vno o r h e r n i e u w È a r e energie. Consolidatie komt er toch. Nerlandis daarkampioenin. Het,establishment'zorgtervoordat daaruit echt grote bedrijven groeien. Belgíëis daar niet sterk in. "Een investeringsbedrijf als pmv kan zorgen dat er meer cohesieontstaattussenajdie apartezaken.je hoeft daarvoor niet te fuseren.wanneerje het beheer van een aantalproductiebedriivenkan samenbrengen.kun je kosien naar benenkrijgen, en toch elk zijn eigenheid laten bewaren.dan krijg je eenportefeuillebeheerr,met voldoenmassa om leverancierte worn en zo te evo- > \ { w w. T R E N D s. B E l S A U G U S T U S2 O r 19 5

5 MENSENENERGIE CONTROTE ONDER ALTES HEEFT INCONTROL enhetin DeCEOvanBelwind is zijnnorthwind aanbouw maarwel nietfrankcoenen, Datheeft zijnbedrijfincontrol. hijsamenmethoofdingenieur prebenpoulsen dieal opgericht, heeft zevenwindmolenparken zijnwereldwijd gebouwd.,,we hetenigebedrijfmetzoveel Intotaalis lncontrol ervaring. al bijnegenoffshoreparken geweest.,, betrokken " leerdte realiseren' maarnu "we hebben eenteamvanspe- constructiefase, van concessieaanvraag Bij zorgen locaties, ook we zoeken Mannendiedurvente cialisten. is InControl zone zeven engineering, vergunningen, voor in anrs iemand dat zeggen ookmeaandat met14procent enfinanciering. contracting vanhun eenonrel "Dat vertebelang elhour' lastenboek Het vooràelen. biedt nogbeteris.lk heb vakterrein genwoordigt onzeknowhow' het zodat zijn, mogf die aangetrokken s99d mensen altijd Met zulkegroteinvesteringswordtbij het makkeliiker veélsterkerziindínik.om die We projecten isdatbelangrijk' en contracten van opmaken aanboordte kunnen mensen gecontacteerd vanuit worn enmetdie ontstaan. engineering, is lncontrol houn, staten,india, Verenig kenniikanje naar banken. manier Hetiseenbiizonre verenigd en het Duitsland wij investeerrs laten ja." Eigenlijk vanmanagen, " Koninkrijk gecontro"vroegertranwe alleenop in toe hunprojecten lueren naar een nieuw energiebedriif. Dat heeft zin, versterkt liberalisering,en zonr dat overheid investeert in een eigen productiepark." Moet ie eigenzinnig ziin om een windmolenpark te willen bouwen? coenen."hetwas nooit mijn droom om in energie terecht te komen. Ikheb rechtengestuerd.een fantastische richting, om te leren hoe maatschappijwerkt, en hoe regelsworn gecreëerd'al was ik nooit van zins advocaatte worn. Ikben eenbouwer,ikwil creëren, onrnemen.tegendraadsben ik altijd al wat ge\ /eest,ook al op midlbareschool.op mijn vijftien heb ik zelfbeslist om op internaat te saan. Maar ik had altijd een goe ielatie met het managementvan school. "De waag is:waaromstoppendeme en Colruyt er geld in? DEME werd verolicht om eerstzesmolenste bou*err, orn te bewijzen dat het kon' Door die enebeperkinghadmen offshore bijna kapotgemaakt. Want inspanningenvoor eenpark van 6 of 48 molens zijn eigenlijk hetzelf. Wie die maatregel ooit heeft ingevoerd, heeft alleen zijn eigen onbekwaamheidaangetoond. imaar ze hebbenhet toch gedaan,dankzij doorzettingskrachtvan Filip Martens,en omdat ze er businessin zagen. Zonr hen was er waarschijnlijk niet eenssprakegeweestvan offshore in Bel96 ISAUGUSTUS 2O]1I W\{W'TRENDS'BE jaar bij KBC gewerkt, maar rond '93-'94 heb ik mijn eigen bedrijf overgenomen.international ProfessionalPaints, IPP in Houthalen. Geengroot succes:na zevenjaarheb moeik in eentaillissementsscenario concurrentie. aan ten verkopen Ik heb er allesgeleerd.hoe me te verdigenalshet er minr eerlijk aan toe gaat, écht geleerd wat cashflowis, en allesvan gezondheid enveiligheid. Wat ed u bii Seghers? "Ik ben er maar negen maar heb toch gebleven, maann een aantal zaken opgelost'er zijn fouten gemaakt,maar Segherswas eenju\meelaanonzekroon: het ed waterzuivering, slibverwerking, en ontwikkel installatiesvoor afi"alverwerking en sanering van verr,uil gronn.ik vind het nog altijd een schandat België en Vlaanren er niet in geslaagdzijn datbedrijf te heloen. "Maar ik heb er geleerdwat wasteto-energy is, en vooral wat het niét gië.en bij Colru1t zit duurzaamheidinge- is.afval kunje niet effrciëntverbrann. in 6akken in hun strategie.hun volgen Een echte elektriciteitscentrale heeft brandbetrouwbare plaats een eerste Maar ambitie is CO2-neutraalworn. altijd gezond:iets is economischduur- stof nodig. En die moet goedkoopzijn. Dit pragmatismeleidt ertoe dat ik zui zaam of is niet duurzaam." ver iologischgemotiveertegenstanrsvan kernenergienietvertrouw. Bent u een manager of een onrnewe op dit moment zonrnuclekunnen mer? "Hendrik Segherswierf me ooit aire energie?neen. Maar binnen vijftig aan:hij zocht eenlegalentrepreneur.daï jaar wel. Nu is wind nog duurr, dan kloot wel wat, nk ik. Ik heb eerst zes niet meer." O

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Succesverhaal. over pesten op het werk

Succesverhaal. over pesten op het werk Supermarktmedewerkster Fenny gaat met plezier naar haar werk. Dat is zeer opmerkelijk als je bedenkt dat ze lange tijd werd gepest. Op het dieptepunt hoopte ze zelfs dat haar onderweg naar de supermarkt

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS STIJN OERLEMANS eerstejaarsstudent CE Digital Business Concepts Ik heb tijdens mijn jaar bij Interpolis gezien dat dit werkveld echt de toekomst is 2 Waarom heb je

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder sectorlink magazine UNIZO THEMA Sectororganisaties in tijden van crisis De economische crisis is ook

Nadere informatie

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 2 Raedthuys Opwekker 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

SOCIAL RESPONSIBILITY

SOCIAL RESPONSIBILITY SOCIAL RESPONSIBILITY LID WORDEN SAMEN JE EIGEN WINDMOLEN Tegenwoordig draait alles om duurzaamheid en groen. Een goede tijd voor de Windcentrale. We weten allemaal dat er ergens stroom en energie vandaan

Nadere informatie

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking.

Nadere informatie

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige Wat betekent het om dyscalculie te hebben? Hoe uit zich dat in de praktijk? Waar loop je zoal tegenaan? Welke dingen zijn voor jou moeilijk waar andere mensen niet eens bij stil staan? Laura Schermer,

Nadere informatie

Meer informatie over deze presentatie en het congres Ruimte voor Energie! kunt u vinden op http://www.geopromotion.nl/

Meer informatie over deze presentatie en het congres Ruimte voor Energie! kunt u vinden op http://www.geopromotion.nl/ Energie en Ruimte Hans Alders Energie en ruimte.dat is het thema van vandaag Er zijn verrassend veel relaties tussen energie en ruimte, zowel in de energie-consumptie als ook in de productie -sfeer. En

Nadere informatie

INTERVIEW INVESTERINGEN EUROPA SCHAALVERGROTING

INTERVIEW INVESTERINGEN EUROPA SCHAALVERGROTING Annette van Soest Peter Arno Broer 8.50 JITSE GROEN (36) van Takeaway.com sloeg met een nieuwe investering van 73 miljoen onlangs een grote slag in Duitsland. En hij is nog lang niet klaar. Een gesprek

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Marketingbureau INXCO, netwerken is een must om te overleven 07-08. uupeter T Hooft (zaakvoerder) Members Only 2014 in woord en beeld

Marketingbureau INXCO, netwerken is een must om te overleven 07-08. uupeter T Hooft (zaakvoerder) Members Only 2014 in woord en beeld 07-08 Een magazine van Voka Kamer van Koophandel arr. Leuven Jaargang 81, juli - augustus 2014 Marketingbureau INXCO, netwerken is een must om te overleven uupeter T Hooft (zaakvoerder) Members Only 2014

Nadere informatie

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal dinsdag 10 september 2013 - jaargang 16 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Windpark van 1 miljard euro De bouw van het Windpark Noordoostpolder

Nadere informatie

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON mei 2014 INHOUD COLOFON mei 2014 06 10 18 28 34 05 voorwoord Energie: de mogelijkheid om iets te veranderen 06 windenergie In 2020

Nadere informatie

SPELERS WERELD. Ageas in zijn huidige vorm bestaat nog maar vijf jaar, maar DE KRUIN IN AZIË DE WORTELS IN BELGIË,

SPELERS WERELD. Ageas in zijn huidige vorm bestaat nog maar vijf jaar, maar DE KRUIN IN AZIË DE WORTELS IN BELGIË, 15 november 2014 WERELD SPELERS H O E B E L G I S C H E B E D R I J V E N D E W E R E L D V E R O V E R E N Met een oppervlakte van 30.528 vierkante kilometer is België maar een klein stipje op een wereldkaart,

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

10 jaar liberalisering Wat heeft het ons gebracht?

10 jaar liberalisering Wat heeft het ons gebracht? Kwartaalmagazine over energiebeleid nr 13 september 2008 www.lumen-magazine.nl markt maatschappij meningen Øystein Løseth, ceo van Nuon Een strategische partner kan ons helpen met het ontwikkelen van het

Nadere informatie

Zonder internet zou onze maatschappij

Zonder internet zou onze maatschappij Henk Verbooy Internet als stofzuiger Zonder cloud computing en social media zou Het Nieuwe Werken (HNW) niet of nauwelijks mogelijk zijn. Maar moeten we er blij mee zijn? Gewapend met die stelling en die

Nadere informatie

3 de vraag naar timemanagement

3 de vraag naar timemanagement 3 de vraag naar timemanagement Als je dit boek in een boekhandel openslaat of al gekocht hebt, ben je kennelijk geïnteresseerd in timemanagement of technieken om in de tijd waarover je beschikt, meer te

Nadere informatie

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS 2 Verandering op C-niveau Impact van optimaal documentbeheer 3 Flexibele financiering Supply Chain Finance: ook voor uw bedrijf? 4-5

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy ENERGIE Actueel Dinsdag 27 november 2012, jaargang 15, nummer 14 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Hoe stromen institutionele beleggingen

Hoe stromen institutionele beleggingen Juni 2015 Hoe stromen institutionele beleggingen de hypotheekmarkt in? Tussenpersonen en consumenten profiteren van investeringen via www.munthypotheken.nl Het zal u niet zijn ontgaan: in Nederland kennen

Nadere informatie