'Niemandbeseftdat ' ilener$eotune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Niemandbeseftdat ' ilener$eotune"

Transcriptie

1 'Niemandbeseftdat ' ilener$eotune vyrru o I I meuwe auto - industrie is' I I Voor meeste beleidsmensen zijn windmolens nog altijd iets groens en alter- natiefs. Maar, zo analyseert Frank Coenen, topman van Belwind, het grootste ] Belgische actieve windpark: "Dit is een grote=industriële sector in oprichting," Luc HUysMANs, ForocRAFlE THoMAS LEcRÈvE at u nu pas het allereerste grote interview leest met Frank Coenen, is geen toeval. De Zonhovenaar en zijn mewerkers hebben er een paar helse jaren op zitten, waarin ze Belwind redn uithet faillissementvan Nerlandse moer Econcern en het fi nanciern in volle bankencrisis. Tussen concessieaanvraag en financiering lagen amper 3,5 jaar. Ondanks het onverwachte faillissement van moerbedrijf Econcern, dat werd opgevangen door intre van onr anre Colruyt en Participatiemaatschappij Vlaanren (PMV). Zestien maann later was het park operationeel. Daardoor werd Belwind begin dit jaar in éen klap het grootste hemieuwbare-energiebedrijf van België, en intussenwordt er gewerkt aan Belwind II en zuster Northwind. Op plechtige ijkpunten na - concessie,vergunning eerste steen, ofêciële opening - werd er niet gecommuniceerd. Coenen is nochtans een bevlogen advocaat voor zijn zaak. Tijfrs het gesprek *Alleen al doorhet welslagenvan Belwind,hebben we geloofinraardigheidvan Bel$ë als investeringsland doen stijgen" staat hij meermaals op, wanlt rond tafel, maakt aantekeningen en schetsen. "Heb je gemerk dat ik geen pleidooi hou voor alternatieve energie, maar voor welvaart? Die kunnen we, zoals we nu bezig zijn, nooit in stand houn. Iereen spreekt erover; ik probeer er iets aan te doen." Coenen is overigens geen familie van zijn naamgenoot, die Tessenrlo Chemie leidt. "Al kregen we, zeker in beginperio van het djdperk, weleens elkaars elektronische post binnen. Dus we kennen elkaar wel." Maar die anre Frank Coenen is CEO van eenvan 'Vijftien bedrijven die vinn dat winnergie te duur is. Terwijl ze eigenlijk gewoon een herverlingvan die kosten willen, en hun factuur door iemand anrs willen laten betalen". Investering De Belwind-topman woont al vijfjaar in week geschein van zijn gezinhíj in Knokke, zij inzonhoven. De inrichtingvan een nieuwhoofdkrvartier, op een steenworp van het station van Leuven, moet dit najaar klaar zijn. Net zo goed zal Coenen veel aan kust te vinn zijn. "Watwe eigenlijk doen, is een elektriciteitscentrale bouwen die kan concurreren met klassieke energie. En die by the way groen is. Daarnaast bouwen we een industrie op die in belang kan wedijveren met automobielsector." "Duitsland heeft dat al langer begrepen, Frankrijk nu ook. Eenvan hoofd- ) 92 TsAUGUSTUS 2OII W\{W.TRENDS,BE

2 :..r,

3 ENERGIE MENSEN > r steun.in Duitsland heeft overheid ervoor gekozeneen hogere subsidietoe te kennen,maar voor een kortere perio. Het gevolg zal zijn dat hun windmolens sneller zullen ziin afgeschreven, en met gelijke wapens kunnen concurreren met grijze energie. "Denk niet dat wij megarenmenten boeken. De ferale energieregulator CBJG vindt 15procent op geïnvesteerd vermogen een normale verhouding. Maar we zitten wel met een investering in het midn van zee,met een terugverdientijd van twaalf jaar. Als alles goed gaat - geen extra kosten, geen technischemankementen, elektriciteitsprijs die stijgt zoals wij verwachten - dan hoop ik een bedrijfsrenment van 8 of 9 procentte kunnenbienaanmïn aanelhours.dan moet je al Colruyt TRENDS.Maar u lrrijgt net zo goed sub- heten,of PMVof DEME, omhieringeld te willen pompen. Ik nk niet dat sidies als automobielindustrie. FRANK"FIet échte probleem Bayersof BASF'svan zewereld investeren bij ze renmenten.al zijn ze van kostprijs van offshorewindmolens is dat België ervoor heeft gekozen zeerwelkom." om geenbeslissingte nemen in verling van die kosten.elke verbruiker Toó is winnergie op zee duur. U bent draagtzelfmeerkosten:3,5tot 7 euro per megawatt zelfs duurr dan kernper megawatt, terwijl een gemidld energie. gezin volgens ferale energieregu- CoENEN."Kijk naar feiten: in 2004 is lator CREG 3,5 tot 6 megawatluur ver- heel het subsidiemechanismebeslist.de bruikt per jaar. Voor eenkleine verbrui- prijs van groenestroomcertificaten ker kost die hernieuwbareenergiedus werd toen vastgelegdop 107 euro voor een paar euro extra, maar voor grote eerste216megawatt,en 90 euro voor megawattsdaarboven.daar is sindsverbruikers li5 dat anrs. hoge dien geeneuro of megawattbijgekomen. voor waarschuwingen die "Al prijzenvan offshore komen van De inkomsteq via gïoenestroomcerferatievan grootverbruikers Febeliec tificaten zijn al jaren bekend. Het enige en chemieferatieessenscia.voor wat veranr,ziln onze kosten: alle duilijkheid: die zijn niet tegen winnergieop zee.watzijwilleq is een anreverling. Kort gezegd:ze willen rekeningdoorschuivennaar allelen van Voka en Unizo." criteria om daar eenconcessiete krijgen, is vraag hoeveelwerkgelegenheir wordt gecreëerd,en hoeveelfabrieken er worn gebouwd. Het gaat over bouw van elektriciteitscentrales.onze economie heeft die broodnodig, want daarinis laatstetientallenjarente weinig geïnvesteerd.molens die twintig j aar draaien,dat betekent:machinesdie worn gebouwd, geïnstalleern onrhoun. Door CG (ex-pauwelstrafo), Fabricom,CMI, HansenTransmissions, noem maar op. C-Power investeert 1,2 miljard euro, Belwind en Northwind samen2,lmiljard.is er iemandopbeleidsniveau die begrijpt dat dit grootste investeringisinbelgiëvan jonpte tien jaar? En in tegenstelling tot automobielfabrieken is dit allemaal privégeld." Die grote bedriiven vtezen gevolgen vooí onze concurrentiekracht. "Een zeewindmolenparkkost nagenoegevenveelin Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of België, met zowat hetzelfrenment.maar al onzebuurlann plannen, ook in verhouding tot bevolking méér windmolenparken dan wij. Welke concurrentiepositiewordt hier dus verzwakt? "Relatief bekeken krijgen wij zelfs min94 lsaugustus 2OII 'Wewétendatwind goedkoperzai worn.hetis enigetechnologie die dat inherent ínzrchheeff' machineszijn duurr geworn, het personeel, inxering,...dus eigenlijk is er sowiesoal eenintrinsieke besparingvan 15procent. "Maar ik ken studies,waarin operationele kosten van offshorewind worn vergelekenmet nieuwe Finse nucleaire centrale.daar zal kernenergie 35 euro per mega\mattkosten, en wind zit ongeveerrond 40. Weliswaar is dat gerekendzonr eventueleextraveiligheidsinvesteringen na Fukushima. Bovendien weten we dat wind goedkoper zal worn. Het is enige technologie die dat inherent in zich heeft. De molensop Belwind II zullen 15procent meer productie genererendan die op Belwind I. Daarmee maken we grotere diepte en lagere prijs van groenestroomcertificaten (90 euro voor Belwind II) goed." U bent nu kandidaat voor zeven en laatste concessie die na zomer wordt toegewezen. Is het daarna finitiefgedaan? CoENEN."Dat nk ik niet. De huidige parken zijn allemaal in het noorn van onze kust. Dat kan wellicht ook aan westkant. Ik weet dat er een onrzoek bezig is, ook om uit te zoekenin welke mate scheepvaarten visserij worn gehinrd.dat er nogwindmolenparken komen, lijkt me zeker. "Er is jongstejaren niet meer in elektriciteitscentrales geïnvesteerd,en maatschappijwil geensteenkoolcentralesmeer,en liefst ook geengas,laat staan in eennieuwe nucleaire centrale.en dus hebbenwediewindmolensop zeeabsoluut nodig.belgiëis fundamenteelimporteur van elektriciteit." Maar wind bliift onvoorspelbaar. Als het niet waait, levert u geen stroom. "ETzullen dus nog extra importen exportlijnen moetenbijkomen. Maar eigenlijk wordt vergelijking fout gemaakt.een kerncentrale kan je niet uitzetten,eenwindmolenheefthettegengestelvoorel.wij kunnen onzeproductie stilleggen in 8 seconn,wat flexibiliteit van het net verhoogt. "Natuurlijk je kunt niet producerenzonr wind. Maar dat is een probleem van portfoliomanagement.het onrhoud

4 (48) FRANKCOENEN "Heb je geen pleidooi olternotieve mqdrvoof. Getrouwd, tweezonen ' Rechten aanuniversité NamurenaanKULeuven, M B Aa a nh E CS a i n t - L o u i s in Brussel. KBC(international trainee), CEOInternational Professional Paints, Seghers Engineering (legalentrepreneur), Sibeco (CFO),BiÍfaWaste Chemicals (business Services velopment director), Belwind (CEO) en Northwind. Me-eigena (5O/50) ar InControl, dataanzevenwindmolenparken heeftgebouwd. Lidadviesraad Royal Haskoning, bestuurr ODE Vlaanren, liddirectiecomité BOP(feratie offshore-elektriciteitsproducenten) Vrijetijd:skiën, zeilen, f ietsen. van eenklassieke centralewordtook eeor_ ganiseerd.regelmatigvalt er plotseling een centrale uit, en dat wordt oro_ bleemloosopgevangen. Wel, wii kondigen al dagenvan tevoren aan Àoeveel megawatt we op dag X of y nken te zullen produceren,en 24 :uurop voorhandwetenwe dat bijna perfect.'. Ergert u zich aan het beleid? coenen."ikvind politiek nogaltijd geen vieswoord, alsu datbedoelt.ltnaarik heb in mijn jeugd altijdbeleidgezienvanmensenmet staatsinzicht.dat heeft me sete_ kend.die realiseern zakenomda-tdie een hoger goed waren voor gemeenschap:rioleringen.snelwegen. Mijn var Omer was een universiteitsprof. maar ook bezigmet beleid.hij is auditeurbij Raad van Stategeweest,provinciegriffier van provincie Antwerpen, en een tijdlang kabinetschefvanléo Tinmans,Wilfried Martens,RikaDe Backer, Jos Chaberten RenaatVan Elslanr. Hij heeft mee een aantalintercommunalesopgericht,omdat dat toen zin_ nigwas en in hetbelangvanonsaller wel_ Ïaart. "Onze beleidsmakersmaken zich nu somshopeloosbelacheliik.toen ik stijds werd benarddooieconcern,steln die vra ag:doetzich daf wel, investeren in België?En dan nog investeren in offshorewindparkenin eálsietal leen al doorhetwelslagenvanbelwind,hebben we geloofivaardigheidvan België als investeringslanddoen stíjgen. die geloofivaardigheidmoeten we koesteren. Als overheid nu opnietrw alle regelsgaatwijzigen,terwijl we nogaltijd zonr regeringzitten...is dat enkel om vijftien bedrijvente plezieren.,, Wat vindt u van het Vlaams Energiebedrijf? Dar ging ooir Elecrrabel beóncurreren, maar gaat nu advies geven over energiebesparing. CoENEN."Die discussieheb ik niettot in tailsgevolgd.is eenenergiebedrijf zinnig? Ja. Moet overheid dat doen? Neen.Ze heeft eenvehikelom te zorgen dat anreinvesteerrsdat doeni PMV. Die kan een excellentekatalvsator zijn "Kijk naar EuropeseCentraleBank. Die heeftop eenbepaaldogenbiik strategische keuze gemaakt om in offshore te investeren.ze heeftveelparken moge_ lijk gemaakt,door een rol te spelen als financier,zonrdaaromin hei kaoitaal te zitten. De overheidkan diezelfáerol spelen." Wat kan zo'n overheidsbedrijf concreet doen? "Een Vlaamsenergiebedrijfdat echt zelf stroom wil maken, heeft geen zin, maar misschien is het wel lr"rr1urdig om activa te bunlen. De markt heeft nood aanmeer competentie.meer s a m e n h a n vg a n d e v e r s c h i l l e n d e orod u c t i e - e e n h e d e vno o r h e r n i e u w È a r e energie. Consolidatie komt er toch. Nerlandis daarkampioenin. Het,establishment'zorgtervoordat daaruit echt grote bedrijven groeien. Belgíëis daar niet sterk in. "Een investeringsbedrijf als pmv kan zorgen dat er meer cohesieontstaattussenajdie apartezaken.je hoeft daarvoor niet te fuseren.wanneerje het beheer van een aantalproductiebedriivenkan samenbrengen.kun je kosien naar benenkrijgen, en toch elk zijn eigenheid laten bewaren.dan krijg je eenportefeuillebeheerr,met voldoenmassa om leverancierte worn en zo te evo- > \ { w w. T R E N D s. B E l S A U G U S T U S2 O r 19 5

5 MENSENENERGIE CONTROTE ONDER ALTES HEEFT INCONTROL enhetin DeCEOvanBelwind is zijnnorthwind aanbouw maarwel nietfrankcoenen, Datheeft zijnbedrijfincontrol. hijsamenmethoofdingenieur prebenpoulsen dieal opgericht, heeft zevenwindmolenparken zijnwereldwijd gebouwd.,,we hetenigebedrijfmetzoveel Intotaalis lncontrol ervaring. al bijnegenoffshoreparken geweest.,, betrokken " leerdte realiseren' maarnu "we hebben eenteamvanspe- constructiefase, van concessieaanvraag Bij zorgen locaties, ook we zoeken Mannendiedurvente cialisten. is InControl zone zeven engineering, vergunningen, voor in anrs iemand dat zeggen ookmeaandat met14procent enfinanciering. contracting vanhun eenonrel "Dat vertebelang elhour' lastenboek Het vooràelen. biedt nogbeteris.lk heb vakterrein genwoordigt onzeknowhow' het zodat zijn, mogf die aangetrokken s99d mensen altijd Met zulkegroteinvesteringswordtbij het makkeliiker veélsterkerziindínik.om die We projecten isdatbelangrijk' en contracten van opmaken aanboordte kunnen mensen gecontacteerd vanuit worn enmetdie ontstaan. engineering, is lncontrol houn, staten,india, Verenig kenniikanje naar banken. manier Hetiseenbiizonre verenigd en het Duitsland wij investeerrs laten ja." Eigenlijk vanmanagen, " Koninkrijk gecontro"vroegertranwe alleenop in toe hunprojecten lueren naar een nieuw energiebedriif. Dat heeft zin, versterkt liberalisering,en zonr dat overheid investeert in een eigen productiepark." Moet ie eigenzinnig ziin om een windmolenpark te willen bouwen? coenen."hetwas nooit mijn droom om in energie terecht te komen. Ikheb rechtengestuerd.een fantastische richting, om te leren hoe maatschappijwerkt, en hoe regelsworn gecreëerd'al was ik nooit van zins advocaatte worn. Ikben eenbouwer,ikwil creëren, onrnemen.tegendraadsben ik altijd al wat ge\ /eest,ook al op midlbareschool.op mijn vijftien heb ik zelfbeslist om op internaat te saan. Maar ik had altijd een goe ielatie met het managementvan school. "De waag is:waaromstoppendeme en Colruyt er geld in? DEME werd verolicht om eerstzesmolenste bou*err, orn te bewijzen dat het kon' Door die enebeperkinghadmen offshore bijna kapotgemaakt. Want inspanningenvoor eenpark van 6 of 48 molens zijn eigenlijk hetzelf. Wie die maatregel ooit heeft ingevoerd, heeft alleen zijn eigen onbekwaamheidaangetoond. imaar ze hebbenhet toch gedaan,dankzij doorzettingskrachtvan Filip Martens,en omdat ze er businessin zagen. Zonr hen was er waarschijnlijk niet eenssprakegeweestvan offshore in Bel96 ISAUGUSTUS 2O]1I W\{W'TRENDS'BE jaar bij KBC gewerkt, maar rond '93-'94 heb ik mijn eigen bedrijf overgenomen.international ProfessionalPaints, IPP in Houthalen. Geengroot succes:na zevenjaarheb moeik in eentaillissementsscenario concurrentie. aan ten verkopen Ik heb er allesgeleerd.hoe me te verdigenalshet er minr eerlijk aan toe gaat, écht geleerd wat cashflowis, en allesvan gezondheid enveiligheid. Wat ed u bii Seghers? "Ik ben er maar negen maar heb toch gebleven, maann een aantal zaken opgelost'er zijn fouten gemaakt,maar Segherswas eenju\meelaanonzekroon: het ed waterzuivering, slibverwerking, en ontwikkel installatiesvoor afi"alverwerking en sanering van verr,uil gronn.ik vind het nog altijd een schandat België en Vlaanren er niet in geslaagdzijn datbedrijf te heloen. "Maar ik heb er geleerdwat wasteto-energy is, en vooral wat het niét gië.en bij Colru1t zit duurzaamheidinge- is.afval kunje niet effrciëntverbrann. in 6akken in hun strategie.hun volgen Een echte elektriciteitscentrale heeft brandbetrouwbare plaats een eerste Maar ambitie is CO2-neutraalworn. altijd gezond:iets is economischduur- stof nodig. En die moet goedkoopzijn. Dit pragmatismeleidt ertoe dat ik zui zaam of is niet duurzaam." ver iologischgemotiveertegenstanrsvan kernenergienietvertrouw. Bent u een manager of een onrnewe op dit moment zonrnuclekunnen mer? "Hendrik Segherswierf me ooit aire energie?neen. Maar binnen vijftig aan:hij zocht eenlegalentrepreneur.daï jaar wel. Nu is wind nog duurr, dan kloot wel wat, nk ik. Ik heb eerst zes niet meer." O

Windenergie goedkoper dan kernenergie!

Windenergie goedkoper dan kernenergie! Go Wind - Stop nuclear Briefing 1 26 june 2002 Windenergie goedkoper dan kernenergie! Electrabel geeft verkeerde informatie over kostprijs van kernenergie en windenergie. Electrabel beweert dat windenergie

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

De haven van Oostende, energie haven

De haven van Oostende, energie haven De haven van Oostende, energie haven Evy Copejans Vlaams Instituut voor de Zee De haven van Oostende is een kleine maritieme haven, gelegen in één van de grootste en belangrijkste havengebieden ter wereld,

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

MIX. Van verantwoorde. herkomst

MIX. Van verantwoorde. herkomst Van verantwoorde MIX herkomst Het papier gebruikt in deze brochure is FSC gecertificeerd (Forest Stewardship Council). Dit certificaat staat voor een aantal mondiaal erkende principes en criteria op het

Nadere informatie

Dirk van der Cammen en Raoul van Lambalgen ILVO seminar 30 juni 2011, Oostende

Dirk van der Cammen en Raoul van Lambalgen ILVO seminar 30 juni 2011, Oostende Dirk van der Cammen en Raoul van Lambalgen ILVO seminar 30 juni 2011, Oostende Wie THV RENTEL Wat Ontwikkelen, bouwen en exploiteren van offshore energieparken voor de Belgische kust. Eens de zone is volgebouwd,

Nadere informatie

RENTEL NV bereikt Financial Close voor 309 MW offshore windproject in de Belgische Noordzee

RENTEL NV bereikt Financial Close voor 309 MW offshore windproject in de Belgische Noordzee Persbericht - Maandag 3 oktober 2016 / 1 RENTEL NV bereikt Financial Close voor 309 MW offshore windproject in de Belgische Noordzee Rentel NV heeft financial close bereikt voor de realisatie van een nieuw

Nadere informatie

Persdossier. Contact: Meest recente update: 18 oktober 2013

Persdossier. Contact: Meest recente update: 18 oktober 2013 Persdossier Meest recente update: 18 oktober 2013 Contact: Katrien Denef of Ellien Stinissen +32 15 40 41 40 pressbelgium@eneco.com katrien.denef@eneco.com ellien.stinissen@eneco.com Inhoud In het kort

Nadere informatie

Winnaars en verliezers

Winnaars en verliezers Winnaars en verliezers Regionaal economische concurrentie in Nederland en Vlaanderen Mark Thissen & Frank van Oort Project: Napoleon, platform 31 & PBL RSA Nederland Voorjaarsdag 2014: Mobiliteit en Infrastructuur

Nadere informatie

Financieren van grote windprojecten Juni 2013. Vertrouwelijk NWEA Winddag

Financieren van grote windprojecten Juni 2013. Vertrouwelijk NWEA Winddag Financieren van grote windprojecten Juni 2013 Green Giraffe Energy Bankers gespecialiseerd in duurzame energie financieringen Focus op de duurzame energie: Green Giraffe Energy Bankers is opgericht door

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Het verhaal van Europa

Het verhaal van Europa Het verhaal van Europa 2010 Uitgeverij Manteau / Standaard Uitgeverij en Rob Heirbaut & Hendrik Vos Standaard Uitgeverij nv, Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen www.manteau.be info@manteau.be Deze reeks

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Imog persberichten oktober / november 2011

Imog persberichten oktober / november 2011 Imog persberichten oktober / november 2011 www.imog.be imo Bron: Het Nieuwsblad, 24 oktober 2011 Bron: De tijd, 21 oktober 2011 Bron: Krant van West-Vlaanderen, 27 oktober 2011 Bron: Gouden Blad, 29 oktober

Nadere informatie

snelwegen voor de wind

snelwegen voor de wind snelwegen voor de wind Snelwegen voor de wind GroenLinks stelt voor om grond langs snelwegen beschikbaar te stellen voor de bouw van windmolens. Er is in Nederland meer dan 2300 kilometer snelweg. Langs

Nadere informatie

Persdossier. Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55

Persdossier. Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55 Persdossier Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55 Inhoud In het kort 3 De toekomst volgens Eneco 4 Duurzaam, Decentraal, Samen 4 Transitie 5 Het huis van de toekomst

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Mijnwerkers in Chili bevrijd!

Mijnwerkers in Chili bevrijd! HR_183_65.jpg Stijn Dekelver hebben mijnwerkers wel geluk. Eerst was gezegd dat ze pas tegen Dit actuakrantje verschijnt omdat 33 Kerstmis gered zoun worn. mijnwerkers onlangs gered wern uit een mijn in

Nadere informatie

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten door het Statenlid J.R. Oudeman, namens de CDA- Statenfractie

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten door het Statenlid J.R. Oudeman, namens de CDA- Statenfractie CDA Statenfractie Zeeland Postbus 436 4330 AK Middelburg 0118 631666 info@cdazeeland.nl Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten door het Statenlid J.R. Oudeman,

Nadere informatie

Persdossier. Persdienst: pressbelgium@eneco.com. Meest recente update: 13 mei 2014. Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75

Persdossier. Persdienst: pressbelgium@eneco.com. Meest recente update: 13 mei 2014. Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75 Persdossier Meest recente update: 13 mei 2014 Persdienst: pressbelgium@eneco.com Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75 Back-up: Vincent De Dobbeleer +32 485 08 37 16 Inhoud In het kort

Nadere informatie

De aanwezige participanten vertegenwoordigen een meerderheid van de participaties.

De aanwezige participanten vertegenwoordigen een meerderheid van de participaties. VERSLAG PARTICIPANTENVERGADERING MEEWIND Datum: dinsdag 24 mei 2011 Locatie: Meewind kantoor, Leidsevaart 594 Haarlem Aanvang: 19.30 uur Gastheren: Gastspreker: Willem Smelik en Jaap Smelik bestuurders

Nadere informatie

.22. Hoe ziet een centrum eruit?

.22. Hoe ziet een centrum eruit? Hoe ziet een centrum eruit? Hoofdstuk 2 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je hoe een centrum eruitziet. Je leert ook hoe het komt dat sommige steden of plekken een centrum zijn geworden. Begrippen

Nadere informatie

Goedkeuring plan Wathelet door kern

Goedkeuring plan Wathelet door kern Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Secrétaire d Etat à l'environnement, à l'energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet Goedkeuring

Nadere informatie

CEO Cimpress, Robert Keane, geeft zijn eerste keynote presentatie ooit! Thema: co-op-e-ti-tion

CEO Cimpress, Robert Keane, geeft zijn eerste keynote presentatie ooit! Thema: co-op-e-ti-tion CEO Cimpress, Robert Keane, geeft zijn eerste keynote presentatie ooit! Thema: co-op-e-ti-tion Munchen, 26 maart 2015 Dat Cimpress (o.a. vistaprint.com, druck.at en drukwerkdeal.nl/printdeal.be) duidelijk

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Vraag 1: wat voor soort stroom gebruikt u om uw huis van elektriciteit te voorzien?

Vraag 1: wat voor soort stroom gebruikt u om uw huis van elektriciteit te voorzien? Uitslagen enquête HISWA Vraag 1: wat voor soort stroom gebruikt u om uw huis van elektriciteit te voorzien? Uitsluitend grijze stroom van mijn energiebedrijf 43,6% 123 Uitsluitend groene stroom van mijn

Nadere informatie

Salomo was koning over Israël van 971 tot 913 voor Christus. In deze periode moet het boek Hooglied zijn ontstaan.

Salomo was koning over Israël van 971 tot 913 voor Christus. In deze periode moet het boek Hooglied zijn ontstaan. is een boek het Ou Testament. Het is een liefslied geschreven door Salomo en gaat over lief tussen koning van Israël en een eenvoudig meisje van het land. Naam, auteur en datering Het bijbelboek dat wij

Nadere informatie

Windenergie in Wijk bij Duurstede

Windenergie in Wijk bij Duurstede Windenergie in Wijk bij Duurstede J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Bruto opbrengst windenergie in Nederland en Wijk bij Duurstede Netto opbrengst Geluid windturbines

Nadere informatie

NOTA (Z)140109-CDC-1299

NOTA (Z)140109-CDC-1299 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS NOTA

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

Position Paper Contact Datum Omschrijving

Position Paper Contact Datum Omschrijving Position Paper: Meerkosten op elektriciteit: toestand 2011 Contact: Emilie Butaye (Fédération de l Industrie du Verre) +32 2 542 61 29 emilie.butaye@vgi-fiv.be Datum: 7/04/2011 Omschrijving De prijs die

Nadere informatie

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult Kleine windturbines Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur Filip Arnou Green Energy Consult Windenergie De wind is een onuitputtelijke en natuurlijke bron om elektriciteit

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort Historisch perspectief 1945-1970 Keerpunten in de jaren 70 oliecrisis en milieu Tsjernobyl (1986) ramp door menselijke fouten Kyoto protocol (1997) (CO 2 en global warming problematiek) Start alternatieven

Nadere informatie

Wie is dat? thema. Hoe heet jij? Ik weet het niet! Beatriz. Marco. Hallo, ik heet Jürgen. Dag mevrouw. Dag meneer. Hoi! Ik heet Bushra. En jij?

Wie is dat? thema. Hoe heet jij? Ik weet het niet! Beatriz. Marco. Hallo, ik heet Jürgen. Dag mevrouw. Dag meneer. Hoi! Ik heet Bushra. En jij? thema 1 Ik weet het niet! 1 Hoe heet jij? Beatriz Hoe heet jij? Ik heet Jürgen. Dag meneer. Dag mevrouw. Hallo, ik heet Jürgen. Hoi! Ik heet Bushra. En jij? Jürgen, dit is Lei San. Leuk met je kennis te

Nadere informatie

Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land

Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land Hoe belangrijk vindt u windenergie voor Nederland? 1: Zeer onbelangrijk 24 3% 2: Onbelangrijk 16 2% 3: Niet belangrijk, niet onbelangrijk

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013 Samvatting ING Klantraad Particulier cember 2013 Op 9, 12 18 cember vond twee reeks bijkomst plaats ING Klantraad Particulier. Het thema was Maatschappelijk Verantwoord Onrnem (MVO). Hieronr vindt u samvatting

Nadere informatie

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I Dertien vragen

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I  Dertien vragen RWE Power RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I www.rwe.com CCS Werbeagentur 10/07 Dertien vragen Een nieuwe elektriciteitscentrale op kolen en biomassa in Eemshaven RWE bouwt van 2008 tot 2013 een elektriciteitscentrale

Nadere informatie

Verslag Windexcursie 29 september 2016

Verslag Windexcursie 29 september 2016 Verslag Windexcursie 29 september 2016 Op donderdag 29 september 2016 organiseerde de Gemeente Groningen een excursie naar de windparken in Nijmegen en Deventer. Dit voor raadsleden van de gemeente Groningen,

Nadere informatie

Verslag participantenvergadering december 2014

Verslag participantenvergadering december 2014 MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN Verslag participantenvergadering december 2014 Splitsing fonds Zeewind 1 Willem Smelik Jaap Smelik, Beheerders Meewind 15-12-2014 In het verslag wordt de

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1464

EINDBESLISSING (B) CDC-1464 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Mathematische demografie Sterftetafels

Mathematische demografie Sterftetafels Mathematische mografie Sterftetafels Publicatieco: S230.A2N/2008 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform wet verspreid,

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Samen is de snelste weg voor Wind op Land

Samen is de snelste weg voor Wind op Land Samen is de snelste weg voor Wind op Land NWEA bijeenkomst Leon Pulles Januari 2015 Vragen aan de zaal Wie is er voor wind energie op land? Wie vindt windmolens mooi? Wie wil een 3 MW molen op 300 meter

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014 FACTSHEET APRIL 201 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014 KERNPUNTEN Iets minr dan een kwart (23%) van Nerlandse bevolking vanaf 1 jaar rookte in 2014. Dat is een vergeleken met 2013 (2%). Ook

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Kernenergie: Kan België zonder?

Kernenergie: Kan België zonder? Kernenergie: Kan België zonder? Marktonderzoeks-, studie- & consultancy-bureau mbt hernieuwbare energie - Marktstudies over energiemarkten - Opleidingen over (hernieuwbare) energie - Haalbaarheidsstudies,

Nadere informatie

Wereldkampioen duurzame energie

Wereldkampioen duurzame energie Wereldkampioen duurzame energie door Enrico Fantoni leestijd: 8 min Uruguay draait voor bijna 100 procent op duurzame stroom. Dat is niet alleen goed voor het milieu, het zorgt ook voor een boost voor

Nadere informatie

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen.

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen. Mijn naam is Aron van der Wal. Ik zit in de sport/brugklas HAVO/VWO van het Fivelcollege in Delfzijl. Naar aanleiding van de opdracht om iemand te interviewen die zich minimaal 20 uren per week met sport

Nadere informatie

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden?

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? Erasmusbestemming: Zagreb Kroatië... Academiejaar: 2014. - 2015. Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De rechtenfaculteit is centraal

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Één twee trimesters Universiteit

Erasmusbestemming: Één twee trimesters Universiteit Erasmusbestemming: Barcelona... Academiejaar: 2013-2014 Één/twee semester(s): lees: twee trimesters Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De universiteit

Nadere informatie

BESTEMMING BEREIKT?! Opdrachtenblad Niveau:

BESTEMMING BEREIKT?! Opdrachtenblad Niveau: Opdrachten Opdracht 1 Wat vind je van het verhaal? Welk risico loopt Wesley? Wat zou jij deze vakantie anders doen om niet halverwege met te weinig geld te zitten? Ken jij iemand met een vergelijkbaar

Nadere informatie

TKI Wind op Zee Workshop Financiering

TKI Wind op Zee Workshop Financiering TKI Wind op Zee Workshop Financiering Met welk support regime worden ambities offshore wind NL bereikt? 7 mei 2013 Amersfoort Marco Karremans Wind op Zee cruciaal voor 16% duurzame energie in 2020 Doelstelling:

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

De impact van concurrentie op de productmix van exporteurs

De impact van concurrentie op de productmix van exporteurs VIVES BRIEFING 2016/09 De impact van concurrentie op de productmix van exporteurs Koen Breemersch KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, VIVES 1 DE IMPACT VAN CONCURRENTIE OP DE PRODUCTMIX

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Basisles Energietransitie

Basisles Energietransitie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Basisles Energietransitie Werkblad Basisles Energietransitie Werkblad 1 Wat is energietransitie? 2 Waarom is energietransitie nodig? 3 Leg in je eigen woorden uit wat het Energietransitiemodel

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 28 oktober 2014 zaaknr

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 28 oktober 2014 zaaknr Antwoord op Statenvragen PS2014-773 Arnhem, 28 oktober 2014 zaaknr. 2014-013639 Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid Eric Venema (PVV) over Subsidie fossiele energie De leden van Provinciale

Nadere informatie

Grootschalige energie-opslag

Grootschalige energie-opslag Er komt steeds meer duurzame energie uit wind Dit stelt extra eisen aan flexibiliteit van het systeem Grootschalige opslag is één van de opties om in die flexibiliteit te voorzien Uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

Grootschalige energie-opslag

Grootschalige energie-opslag Er komt steeds meer duurzame energie uit wind Dit stelt extra eisen aan flexibiliteit van het systeem Grootschalige opslag is één van de opties om in die flexibiliteit te voorzien TenneT participeert in

Nadere informatie

Reaction of ANODE on Calculation volume SR winter 2016-2017 Monday 8/06/2015.

Reaction of ANODE on Calculation volume SR winter 2016-2017 Monday 8/06/2015. Reaction of ANODE on Calculation volume SR winter 2016-2017 Monday 8/06/2015. Beste Cindy, Hieronder mijn feedback op uw consultatie inzake de bepaling van het volume van de strategische reserve. Indien

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

RENT-A-ROOF : verhuur je dak en geniet van goedkope groene stroom

RENT-A-ROOF : verhuur je dak en geniet van goedkope groene stroom RENT-A-ROOF : verhuur je dak en geniet van goedkope groene stroom Veel mensen schrikken terug voor investeringen in zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen, kleine windturbines, maar bijv. ook warmtepompen.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4. Datum 6 september Betreft SDE subsidie windenergie op zee

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4. Datum 6 september Betreft SDE subsidie windenergie op zee > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA s GRAVENHAGE Directoraat generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Steun voor energiebesparende investeringen Agentschap Ondernemen. Joachim Castelain, 8 mei 2012

Steun voor energiebesparende investeringen Agentschap Ondernemen. Joachim Castelain, 8 mei 2012 Steun voor energiebesparende investeringen Agentschap Ondernemen Joachim Castelain, 8 mei 2012 Inhoud presentatie 1. Oriëntering: eerstelijnsscan (AO) 2. Steun voor advies (AO) 3. Steun bij investeringen

Nadere informatie

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deze Monitor gaat over productie-installaties: windturbines, windparken collectieve zonprojecten andere productie-installaties alle productie-projecten waar jullie

Nadere informatie

ESCo s en EPC, Ook voor Openbare besturen en KMO s? ECONEXT, Antwerpen, 18 April 2013 Factor4, C-H Bourgois

ESCo s en EPC, Ook voor Openbare besturen en KMO s? ECONEXT, Antwerpen, 18 April 2013 Factor4, C-H Bourgois ESCo s en EPC, Ook voor Openbare besturen en KMO s? ECONEXT, Antwerpen, 18 April 2013 Factor4, C-H Bourgois Agenda ESCO s en EPC, definitie Minimale project criteria Openbare besturen KMO s Conclusies

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Najaar/Winter 2009 Storm Coöperatieve Windpark Desselgem (Waregem) Januari 2015 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark

Nadere informatie

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy The perfect match is our standard Burdock is de verbindende factor tussen opdrachtgevers en technische specialisten in de procesindustrie.

Nadere informatie

2 : INFORMATIE over hoe om te gaan met verdriet, voor en nà OVERLIJDEN :

2 : INFORMATIE over hoe om te gaan met verdriet, voor en nà OVERLIJDEN : 1. VOORWOORD : Als leerkracht, maar ook als ourraads- en mezeggenschapsraadslid kunnen we te maken krijgen met het verlies van een kind, een our, of lid van het team, ourraad, of mezeggenschapsraad, Als

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

WILFRIED VANDAELE Wenduine, 23 februari 2013. -tot laagwaterlijn: Vlaanderen -dieper in zee: België. Nu: tegen 100-jarige stormen

WILFRIED VANDAELE Wenduine, 23 februari 2013. -tot laagwaterlijn: Vlaanderen -dieper in zee: België. Nu: tegen 100-jarige stormen WILFRIED VANDAELE Wenduine, 23 februari 2013 2 -tot laagwaterlijn: Vlaanderen -dieper in zee: België Nu: tegen 100-jarige stormen 2100 Straks: tegen 1000-jarige stormen (bv. strand + dijk Wenduine) Plan

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

Lesbrief 35. AOW aanvragen.

Lesbrief 35. AOW aanvragen. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Lesbrief 35. AOW aanvragen. Wat leert u in deze les? Informatie over AOW begrijpen. Uitleg vragen. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

BELANG VAN EEN OFFSHORE WIND THUISMARKT

BELANG VAN EEN OFFSHORE WIND THUISMARKT BELANG VAN EEN OFFSHORE WIND THUISMARKT Uitkomsten van de studie uitgevoerd voor TKI Wind op zee INHOUD PRESENTATIE 1. Innovatie Contract TKI WOZ 2. Opdracht TKI 3. Aanpak onderzoek 4. Uitkomsten 5. Conclusies

Nadere informatie

Duurzame energie. Een wenked perspectief? 2003-2011 G.P.J. Dijkema, TU Delft, TBM, B.Sc Opleiding Technische Bestuurskunde

Duurzame energie. Een wenked perspectief? 2003-2011 G.P.J. Dijkema, TU Delft, TBM, B.Sc Opleiding Technische Bestuurskunde Duurzame energie Een wenked perspectief? Naar een nieuwe Delta Wet Energie Manifest van 6 politieke partijen 16 maart 2010 Ons land kan en moet voor 2050 helemaal overstappen op hernieuwbare energie, zoals

Nadere informatie

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Dr. Walter Mondt, ECOREM 26 november 2013 1 Inhoud Voorstelling Ecorem NV Context van de studie Werkingsprincipe van het energieatol Opbouw van het energieatol

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 28. De belastingaanslag. Wat leert u in deze les? Informatie over uw inkomsten begrijpen. Informatie over uw uitgaven begrijpen.

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

meest geweldige beslissing de basis van je hele business speels avontuur

meest geweldige beslissing de basis van je hele business speels avontuur Proficiat! Dit is de meest geweldige beslissing die je kon nemen om jouw business te doen uitgroeien van een zaadje (lees: passie) naar een tuin vol bloemen (lees : fulltime inkomen). Echt waar. Dit wordt

Nadere informatie

actueel FORUM #03/12.02.09

actueel FORUM #03/12.02.09 actueel 18 Straks zonder stroom? Binnenkort is een groot deel van de energiebedrijven in buitenlandse handen... Tekst: Remko Ebbers, Jiska Vijselaar Foto: Marcel van den Bergh/Hollandse Hoogte en Robin

Nadere informatie