NL.IMRO PB OW01

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01"

Transcriptie

1 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO PB OW01 concept o vastgesteld door de raad van de gemeente Echt-Susteren d.d. o vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders gemeente Echt-Susteren d.d. Datum laatste wijziging : Kenmerk : OPB

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED Bestaande situatie, ligging en begrenzing plangebied Beschrijving van het nieuwbouwplan Ontwerp nieuwbouwplan Strijdigheid vigerend bestemmingsplan BELEIDSKADER Inleiding Rijksbeleid/ruimtelijk beleid Provinciaal Beleid Gemeentelijk beleid Voorontwerp bestemmingsplan Echt-Zuid en Kerkveld Welstandsnota Maas en Roer Volkshuisvestingsbeleid UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN Bodem Geluid Luchtkwaliteit Bedrijfshinder/milieuzonering Externe veiligheid Waterhuishouding Archeologie en cultuurhistorie Ecologie Ondergrondse infrastructuur Verkeer, infrastructuur en parkeerbeleid Duurzame stedenbouw/duurzaam bouwen Bouwbesluit/Gebruiksbesluit INTEGRALE AFWEGING ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID OVERLEG EN PROCEDURES Projectbesluit art Wro, Nieuwe Markt 2 Echt-Susteren, gemeente Echt-Susteren

3 2 1. INLEIDING Door de heer F.C.S. Schyns (Nieuwe Markt 2, 6101 CT Echt) is op 2 augustus 2010 bij de gemeente Echt-Susteren een initiatief ingediend voor het verbouwen van een bestaande apotheek met bovenwoning tot een apotheek met huisartsenpraktijk aan de Nieuwe Markt 2 te 6101 CT Echt-Susteren. Het bouwplan is in strijd met de voorschriften van het thans vigerende bestemmingsplan Kerkveld 1 waarbinnen het plangebied gelegen is. Om de functiewijziging van het bouwplan mogelijk te maken heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren ondanks deze strijdigheid besloten 2 om medewerking te verlenen aan het realiseren van het bouwplan door het nemen van een projectbesluit zoals bedoeld in artikel 3.10 van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) 3. Het te nemen projectbesluit geldt voor het gehele perceel waarbinnen de wijzigingen plaatsvinden. Ten aanzien van het plangebied en de omgeving daarvan, is thans een actualisatie van het vigerende bestemmingsplan in voorbereiding: Bestemmingsplan Echt-Zuid en Kerkveld. In de actualisatie van dat bestemmingsplan zal met de beoogde ontwikkeling zoals deze in onderhavige onderbouwing is beschreven, rekening worden gehouden. De vestiging van een nieuwe huisartsenpraktijk in combinatie met de bestaande apotheek betekent de invulling van de aanwezige maatschappelijke behoefte en voorziet tevens in een toekomstige behoefte aan meer medische zorg voor de gemeente Echt-Susteren en omgeving. Het voorliggende rapport voorziet in de ruimtelijke onderbouwing die noodzakelijk is voor het kunnen nemen van het genoemde projectbesluit. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt het planvoorstel getoetst aan stedenbouwkundige, verkeerskundige, milieuhygiënische, juridische, en beleidsmatige randvoorwaarden. Leeswijzer Het rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 bevat een omschrijving en begrenzing van het plangebied, vigerende bestemmingen huidige en toekomstige situatie, tevens wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de huidige invulling van het plangebied, wordt beschreven wat de wenselijke/toekomstige situatie is van het bouwplan, uitgangspunten worden besproken en eventuele overige planaspecten worden omschreven. In hoofdstuk 3 wordt per beleidsveld het relevante rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid behandeld. In hoofdstuk 4 komen de verschillende uitgangspunten en (milieuhygiënische) randvoorwaarden aan bod. In hoofdstuk 5 is het plan andermaal integraal beoordeeld en wordt een aantal conclusies getrokken. Hoofdstuk 6 bevat een beschrijving van de economische uitvoerbaarheid. In hoofdstuk 7 wordt uitleg gegeven over de te volgen procedure. 1 Bestemmingsplan Kerkveld is vastgesteld door de voormalige gemeenteraad van Echt op 30 mei 1991 en goedgekeurd door het college van GS van de provincie Limburg op 14 januari Brief gemeente Echt-Susteren, d.d , kenmerk: Bij brieven van en is door de gemeente aan de initiatief nemer de mogelijkheden medegedeeld om aan het plan medewerking te verlenen. Onder andere is gewezen op de mogelijkheid om het plan mee te nemen in het in procedure zijnde ontwerpbestemmingsplan Echt-Zuid en Kerkveld.

4 3 2. LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED 2.1 Bestaande situatie, ligging en begrenzing plangebied Ter plaatse van de Nieuwe Markt 2 is thans op de begane grond een apotheek gevestigd. De eerste en tweede verdieping is bestemd- en in gebruik als woning (Nieuwe Markt 2A). De noordzijde van het gebouw is aanpandig gelegen aan de Nieuwe Markt 3 en aan de zuid-west zijde aan een bijgebouw van Markstraat 1. De rest van het pand ligt vrij. Figuur 2.1. Luchtfoto plangebied De Nieuwe Markt ter zijde van het projectgebied is eenzijdig bebouwd met bedrijfsgebouwen al dan niet met bovenwoning(en). Direct zuidelijk van het plangebied gaat Nieuwe Markt over in de Marktstraat. Deze straat is tweezijdig gebouwd. Aan de zijde van het plangebied bevinden zich diverse bedrijfsgebouwen zoals een artsenpraktijk (Nieuwe Markt 3/4), een drankenwinkel (Gall & Gall) en een bank. Foto / Apotheek Schyns, Nieuwe Markt 2, Echt

5 4 De bedrijven gelegen aan de Marktstraat, zuidelijk gelegen van het plangebied zijn onder andere een bloemenwinkel (Bloemenhuis Dingelstad) een horeca-gelegenheid (Broen Café De Mert) en een administratiekantoor (belastingadviesbureau Smeets). Aan de overzijde van het plangebied ligt een groot marktplein. Aan de zuidzijde van dat plein ligt het gemeentehuis van de gemeente Echt-Susteren. Ter hoogte van het noordelijk deel van het marktplein liggen nog diverse bedrijfsbestemmingen, zoals een supermarkt (Albert Heijn) en een frituur. Ten noorden, noord-westen en oosten van het plangebied strekt het woongebied van Echt zich verder uit. Dit plein wordt gebruikt als parkeergelegenheid voor de omliggende bedrijven en als marktplein. De omgeving van het plangebied heeft daarom een sterk gemengd karakter. Foto zicht richting Marktstraat Foto zicht richting Molenstraat Op ca. 170 meter zuidelijk van het plan ligt de doorgaande weg de Peijerstraat en op ca. 460 meter noordelijk ligt de St. Jorisstraat. Deze wegen zijn de hoofdontsluitingsweg richting de kernen st. Joost, Koningsbosch en Susteren. De A2, de autosnelweg tussen Maastricht en Eindhoven, ligt op ca m ten westen van het plangebied. De spoorweg Sittard-Roermond (traject 830) ligt op ca. 550 meter oostelijk van het plangebied. Het perceel waar het nieuwe bouwplan gerealiseerd gaat worden, is kadastraal bekend als sectie K, sectienummer 2161, gemeente Echt en heeft een oppervlak van ca. 855 m 2. Daarvan is ca. 375 m 2 bebouwd. Het onderzoeksperceel bevindt zich globaal op de X: en Y: van het RD- coördinaten-stelsel. Figuur Topografische ligging plangebied

6 5 Figuur Kadastrale ligging plangebied 2.2 Beschrijving van het nieuwbouwplan In de toekomstige situatie zal op de begane grond de huidige apotheek blijven bestaan. Op de eerste en tweede verdieping (zolder) wordt een functiewijziging doorgevoerd van woning naar artsenpraktijk voor vijf artsen en een hulp voor ondersteunende diensten. Het gevelaanzicht aan de voorzijde van de woning wordt niet ingrijpend gewijzigd. De uitstraling/ presentatie naar de omgeving verandert in weze niet. Aan de achtergevel vindt een aantal lichte bouwkundige ingrepen plaats, zoals een overkapping van het dakterras; het creëren van een balkon op de zolderverdieping en het aanbrengen van een stalen (nood) trap. De bestemming dienstingang aan de achterzijde van de gevel voor personeel komt te vervallen. De deur blijft bestaan en gaat fungeren als (nood) deur. De entree voor personeel en klanten bevindt zich dus aan de zijde van de Nieuwe Markt. Op de begane grond wordt een aantal bouwkundige aanpassingen gedaan om de entree naar de huisartsenpraktijk op de eerste en tweede verdieping mogelijk te maken. Daartoe wordt de bestaande ingang naar de oorspronkelijke woning en het daar achterliggend trapportaal aangepast. Er komt een lift in die de kelderverdieping, begane grond eerste en tweede verdieping met elkaar ontsluit. Op de eerste verdieping aan de zijde van de Nieuwe Markt zijn twee spreekkamers voorzien. Verder zijn aan de noord-gevel nog twee spreekkamers en een behandelkamer voorzien. Centraal in het pand bevindt zich de wachtkamer met toiletvoorzieningen, laboratorium en een vijfde behandelkamer. Tenslotte bevindt zich aan de zuidzijde nog een ruimte voor de administratie en een kantine. Op de tweede verdieping (zolder) bevindt zicht de ontvangstbalie, wachtruimte, een zesde behandelkamer, administratieruimte, cv-ruimte en opslagruimten c.q. bergingsruimten. Op deze verdieping is ook de ruimte voorzien voor de praktijkondersteunende hulp. De aanvraag voor bouwvergunning is op 2 augustus 2010 ingediend, dus voor de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht die op 1 oktober 2010 van kracht werd. In die zin zal voor het bouwplan een bouwvergunning worden afgegeven.

7 6 2.3 Ontwerp nieuwbouwplan Op de volgende pagina s zijn de ontwerptekeningen weergegeven van het nieuw te bouwen complex. Dit ontwerp is vervaardigd door Ontwerpbureau OGA, Beekhoverstraat 16 te 6166 AC Geleen. Op 19 november 2010 is het plan door de Welstandscommissie goedgekeurd. Het plan houdt rekening met de omliggende bebouwing en sluit ruimtelijk, functioneel en stedenbouw-kundig goed aan bij de bestaande waarden in de omgeving. In hoofdstuk 4 zal, in relatie tot de onderliggende ontwikkeling, nader worden ingegaan op de archeologische en stedenbouwkundige aspecten.

8 7

9 8 2.4 Strijdigheid vigerend bestemmingsplan De gronden waarop het plan betrekking heeft, zijn gelegen in het gebied waarop het bestemmingsplan Kerkveld 4 van toepassing is. Het voornemen is om aan de Nieuwe Markt 2 ter plaatse van de eerste en tweede verdieping een functiewijziging door te voeren van woning naar artsenpost met behandelkamers. Plangebied Figuur uitsnede bestemmingsplan Kerkveld. Artikel 8 van bestemmingsplan Kerkveld beschrijft de diverse toegekende bestemmingen. De doeleindeomschrijving als opgenomen in lid A van dat artikel bepaalt dat de met Gemengde doeleinden (GD) bestemde gronden bestemd zijn voor detailhandel en dienstverleningsbedrijven. Lid B sub a. ten 1 e geeft aan dat onder andere ook gebouwen voor sociale, maatschappelijke, medische en culturele doeleinden toegestaan zijn. In lid B, sub a. ten 2 e is echter aangegeven dat deze bedrijfsvoorzieningen niet zijn toegestaan op de verdiepingen. Bepaald is namelijk dat de verdiepingen voorbestemd zijn voor één- of meergezinshuizen. Met andere woorden is het beoogde gebruik niet in overeenstemming met deze bestemming. De ingediende aanvraag voor bouwvergunning 5 ten aanzien van de activiteit bouwen, kan vooralsnog niet worden verleend. Om de verbouwing te kunnen realiseren kan geen gebruik worden gemaakt van de in het bestemmingsplan Kerkveld opgenomen vrijstellingsbepalingen. De gemeente Echt-Susteren heeft aangegeven door het nemen van een projectbesluit conform artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening, medewerking te willen verlenen aan de realisatie van het voorliggende plan. 4 Bestemmingsplan Kerkveld is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Echt op 30 mei 1991 en goedgekeurd door het college van GS van de provincie Limburg op 14 januari Het plan is ingediend voor de inwerkingtreding van de Wabo ( ), waarvoor het plan volgens het oude recht moet worden afgehandeld.

10 9 3. BELEIDSKADER 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de verschillende relevante beleidsaspecten behandeld voor de in het plangebied voorgenomen ontwikkeling. Dit betreft het beleid van de centrale en decentrale overheden zoals Rijk en provincie. Aan bod komen het relevante ruimtelijke beleid en Volkshuisvestingsbeleid. 3.2 Rijksbeleid/ruimtelijk beleid De bemoeienis van de rijksoverheid beperkt zich tot de nationale ruimtelijke hoofdstructuur (RHS) die bestaat uit de belangrijkste gebieden in Nederland op het terrein van economie, infrastructuur en verstedelijking, water, natuur en landschap. Voor deze RHS gebieden is beleid geformuleerd in de Nota Ruimte. Nota Ruimte. In de Nota Ruimte gaat het om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar In deze nota worden de hoofdlijnen van het (Rijks)beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol speelt. Een van de speerpunten van dat beleid is dat het Rijk zich richt op gebieden en netwerken die van nationaal belang zijn. Daarnaast wordt meer ruimte gegeven aan lagere overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en burgers. Het motto Decentraal wat kan, centraal wat moet is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De Nota bevat generieke regels ter waarborging van de algemene basiskwaliteit (de ondergrens voor alle ruimtelijke plannen). Op het gebied van economie, infrastructuur en verstedelijking gaat het bijvoorbeeld om het bundelingbeleid, locatiebeleid, een goede balans tussen rode en groen/blauwe functies, milieuwetgeving en veiligheid. Op het gebied van water, natuur en landschap geldt de basiskwaliteit op punten als de watertoets, functiecombinaties met water en het groen in en om bebouwde (stedelijke) gebieden. Daarnaast wordt er voor de RHS aangegeven welke kwaliteiten worden nagestreefd. In de regel betekent dit meer dan de basiskwaliteit. Het Rijk zal uitsluitend beperkingen aan ontwikkelingen opleggen als het nationale belang in het geding is. Met het voorliggend plan is geen nationaal belang gemoeid. Het Rijksbeleid legt derhalve geen nadere eisen op aan de onderhavige planontwikkeling. Waterbeleid Een ander belangrijk onderwerp in het rijksbeleid is duurzaam waterbeheer. De Europese Kaderrichtlijn Water, die sinds 2000 van kracht is, speelt hierbij een belangrijke rol. De richtlijn moet er voor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Dit betekent dat de rijksoverheid streeft naar een watersysteem dat zoveel mogelijk de natuurlijke situatie (zonder ingrepen van de mens) benadert. Het streven is onder andere gericht op het behouden en vergroten van de ruimte voor water, waar mogelijk vasthouden van water en verbetering van de waterkwaliteit. De waterbeheerders spelen hierbij een belangrijke rol. In de ruimtelijke plannen, waaronder het bestemmingsplan, wordt een waterparagraaf opgenomen. De waterparagraaf omvat ten minste (in relatie tot de waterhuishouding): motivering van de locatiekeuze, globale beschrijving van het watersysteem en eventueel een onderbouwd advies van de waterbeheerder ten aanzien van waterkwaliteit en waterberging. De voorgenomen ontwikkeling vindt plaats binnen een bestaande bouwmassa. Er vindt geen uitbreiding van verhardingen of dakvlakken plaats. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen.

11 Provinciaal Beleid. Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2006) 6, vastgesteld door de Provinciale Staten op 22 september 2006, geactualiseerd in juli 2008 en december 2009, is een integraal plan dat de bestaande plannen voor de fysieke omgeving integreert. Het gaat dan om plannen om de beleidsgebieden milieu, water, ruimte, mobiliteit, cultuur, welzijn en economie. Het POL is opgesteld in samenspraak met diverse publieke en maatschappelijke organisaties en kan zodoende worden gezien als het beleidskader voor de toekomstige ontwikkeling voor Limburg. Het POL is een streekplan, waterhuishoudingsplan en een provinciaal milieuplan tegelijk en bevat hoofdkaders van het provinciaal verkeersplan en vervoersplan. Het vormt op hoofdlijnen ook een economisch beleidskader en een welzijnsplan voor zover het gaat om cultuur, sociale ontwikkelingen en fysieke aspecten van zorg. De kwaliteitsregio Limburg wordt gedefinieerd als een regio waar het goed en gezond leven, wonen, leren, werken en recreëren is. Een regio die zich bewust is van de unieke kwaliteit van de leefomgeving en de eigen identiteit. En een regio die stevig is ingebed in internationaal verband. Ten behoeve van de kwaliteitsregio Limburg wordt ingezet op duurzame ontwikkeling. Dat is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen om ook in hún behoeften te voorzien. Perspectievenkaart (Kaart Zuid) Aan het grondgebied van de provincie Limburg worden in het POL verschillende soorten perspectieven toegekend. Deze karakteriseren een bepaald type gebied op de gewenste ontwikkeling binnen deze gebieden. Het onderhavige projectgebied is gelegen in een gebied dat deel uitmaakt van perspectief 9: Stedelijke bebouwing. Er zijn in totaal 10 perspectieven ontwikkeld. Deze perspectieven zijn te beschouwen als streefbeelden, waarbij sturing plaatsvindt op hoofdlijnen van beleid. Figuur 3.3.1: uitsnede POL perspectievenkaart Toekomstige benaming van POL 2006 is Structuurvisie / Limburgs kwaliteitsmenu.

12 11 Perspectief Stedelijke bebouwing omvat de aanwezige en reeds bestemde woon-, winkelen voorzieningengebieden, bedrijventerreinen en bijbehorende wegen. Binnen dit perspectief is sprake van een stedelijke dynamiek en van een continue proces van verandering en vernieuwing, intensief ruimtegebruik en een breed scala aan ontmoetingsplaatsen gericht op uitwisseling van onder meer informatie, diensten en goederen. Herstructurering de vitaliteit van wijken en buurten wordt als nodig gewaarborgd. De voorkeur gaat uit naar inbreiding ten opzichte van uitbreiding. Het realiseren van een artsenpraktijk is een stedelijke functie die in principe binnen het bestaand bebouwd gebied dient te worden gerealiseerd. In onderhavig geval is sprake van inbreiding waardoor voorliggend plan goed past binnen het provinciale beleid. Gelet op de ligging van het plangebied binnen perspectief 9, binnen de grens stedelijke dynamiek van de stadsregio Roermond, is de POLaanvulling Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering (en het hiermee samenhangende Limburgs Kwaliteit menu) niet van toepassing. Er hoeft vanwege de voorgenomen ontwikkeling dus geen compensatie plaats te vinden. 3.4 Gemeentelijk beleid Voorontwerp bestemmingsplan Echt-Zuid en Kerkveld In de inleiding is aangegeven dat het plangebied is gelegen in het thans vigerende bestemmingsplan Kerkveld. Inmiddels is voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding, zijnde het bestemmingsplan Echt - Zuid en Kerkveld. Het ontwerp van dit plan ligt met ingang van 25 februari t/m 7 april 2011 ter inzage. In dit ontwerpbestemmingsplan is het onderhavig plangebied aangeduid als Gemengd (GD). Binnen deze bestemming is detailhandel en dienstverlening toegestaan. Tevens is dat gebied nader gespecificeerd met de aanduiding specifieke vorm van gemengd 1. Plangebied Figuur Uitsnede bestemmingsplan Echt - Zuid en Kerkveld. In artikel 6.1 onder lid a. is aangegeven dat bedrijfsmatige activiteiten (milieucategorie 1 en/ of 2) uitsluitend op de begane grond uitgeoefend mogen worden. Ook is aangegeven dat deze gronden zijn bestemd voor onder andere detailhandel, maatschappelijke diensten, cultuur/ ontspanning en kantoorfuncties. De met onderhavig plan beoogde maatschappelijke/medische functies op de verdiepingen passen in het toekomstige bestemmingsplan.

13 Welstandsnota Maas en Roer Sinds de wijziging van de Woningwet (januari 2003) dienen gemeenten het zogenaamde welstandsbeleid vast te stellen dat toeziet op het vereenvoudigen van o.a. bouwregelgeving om de regeldruk richting burgers zoveel mogelijk te verminderen. Dat beleid is gericht op het in stand houden van de bestaande basisstructuur die in allerlei mogelijke waarden tot stand moet komen (zoals beeldkwaliteit van de karakteristieke kernen en de landschappelijke perspectieven). De (voormalige) gemeenten van het gebied Maas & Roer, (Ambt Montfort, Beesel, Echt- Susteren, Maasbracht, Roerdalen en Swalmen) hebben ten aanzien van het welstandsbeleid afgesproken om gemeenschappelijk afspraken te maken maar ook individuele keuzes in de nota Visie Welstandsbeleid Maas & Roer op te nemen.. Deze nota is door de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren op 13 mei 2004 vastgesteld. Bouwplannen worden volgens deze nota aan welstandcriteria getoetst. Per gemeentelijk deelgebied zijn criteria opgenomen die per deelgebied kunnen verschillen. Het welstandsbeleid is er op gericht om bestaande culturen ( gevellandschappen ) zo veel mogelijk in stand te houden. Op 19 november 2010 is onderhavig bouwplan aan de Welstandscommissie voorgelegd en is door hen, uit oogpunt van welstand, het plan aanvaardbaar geacht Volkshuisvestingsbeleid In het kader van volkshuisvestingsbeleid zijn gemeentes verplicht om een regionale woonvisie op te stellen. Als leidend kader is daarvoor de Provinciale Woonvisie Limburg (mei 2005) opgesteld. In deze visie is de Limburgse woningvoorraad opgenomen en zijn eisen gesteld aan de te behalen kwaliteit van nieuwe en bestaande woningen. Inmiddels en een nieuwe regionale woonvisie van kracht (Regionale Woonvisie Regio Midden Limburg ). Deze nieuwe visie is door de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren op 24 februari 2011 vastgesteld. In onderhavig plan worden geen woningen toegevoegd. Het gaat in deze om het realiseren van bedrijfsruimten die in de plaats komen van een (bestaande) woning. In die zin is het niet noodzakelijk om aan de uitgangspunten van deze woonvisie te toetsen.

14 13 4. UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 4.1. Bodem De voorgenomen ontwikkeling om een huisartsenpraktijk te realiseren ter plaatse van de eerste en tweede verdieping vindt plaats binnen een bestaand pand aan de Nieuwe Markt 2 te Echt. Op de begane grond en kelderverdieping vindt alleen een interne verbouwing plaats waarvoor geen grondverzet nodig is. Er komt dus geen grond vrij en er is geen grond of een andere, niet vormgegeven bouwstof nodig om de functiewijziging te realiseren. Een bodemonderzoek (ingevolge de NEN 5740 en/of de NEN 5725) is dan ook niet noodzakelijk. Voor de verdere planontwikkeling liggen er ten aanzien van bodem dus geen nadere randvoorwaarden Geluid Voor verkeerswegen en spoorwegen is een wettelijk kader (Wet geluidhinder-wgh) ontwikkeld om het aantal geluidgehinderden ten gevolge van weg- en/of spoorweglawaai te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te beperken zodanig, dat er een prettig leefklimaat kan worden gegarandeerd. De feitelijke geluidzone is het creëren van een minimum afstand tussen de geluidbron, zoals een weg of spoorweg, en het geluidgevoelige object, zoals woningen. Indien er geen mogelijkheden bestaan om afstand te creëren (bijvoorbeeld in bestaande situaties) tot een gevoelig object, bestaat de mogelijkheid om in de overdrachtsweg (bijvoorbeeld het aanleggen van een geluidwal) of ter plaatse van het gevoelige object zelf maatregelen te treffen (het akoestisch isoleren van de woning). Indien de gevelbelasting van een geluidgevoelig object ten gevolge van (spoor)wegverkeer hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 db 7, zullen (mogelijk) extra bouwkundige voorzieningen nodig zijn om te voorkomen dat het binnen geluidniveau te hoog wordt. Een en ander zal dan aangetoond moeten worden met een akoestisch onderzoek. De wettelijke geluidzone van de autosnelweg (A2) is 400 m, voor (hoofd)ontsluitingswegen is deze 200 m en voor een spoorweg minimaal 200 mtr. Plangebied Op de Nieuwe Markt en de omliggende wegen geldt ter hoogte van het plangebied een maximum snelheid van 50 km/uur. Verkeer ter hoogte van de Nieuwe Markt is met name bestemmingsverkeer. Zoals omschreven gaat het om een sterk gemengde gebied met diverse functies zoals winkels en kantoren en woningen. Aan de Nieuwe Markt is een groot (markt)plein gelegen dat (m.u.v. de wekelijks markt en grotere evenementen zoals kermis) dagelijks gebruikt wordt als parkeerterrein ten behoeve van de genoemde functies. De parkeervraag met de daarmee gepaard gaande verkeersbewegingen is mede om die reden vaak groot. Onderhavige ontwikkeling betreft het realiseren van een artsenpost op de verdiepingen van een bestaand pand die overeenkomstig de thans vigerende bestemming en het huidig feitelijk gebruik in gebruik zijn als woning. De nieuw te realiseren ruimten zijn niet aangemerkt als geluidgevoelige ruimten (art. 1 Wet geluidhinder/ Besluit geluidgevoelige ruimten 1981) waaraan een verdergaand beschermingsniveau toekomt. Gezien het feitelijk gebruik als woning wordt geacht dat in de nieuwe situatie een voldoende hoog beschermingsniveau (33 db volgens het Bouwbesluit) aanwezig is. Verder is het plan niet gelegen binnen de zone van een gezoneerd industriegebied, niet gelegen binnen de invloedssfeer van een vergunningsplichtig of meldingsplichtige inrichting 7 Voorkeursgrenswaarde van 48 db volgens artikel 82 Wet Geluidhinder (Wgh) voor wegverkeerslawaai t.g.v. een gezoneerde weg.

15 14 (Wm/Ivb- Bor 8 ) en niet gelegen binnen de zone van een spoorweg (zie tevens paragraaf 2.1.). Niet wordt verwacht dat ten gevolge van industrie- of spoorweglawaai de respectievelijke voorkeursgrenswaarden worden overschreden. Het uitvoeren van een akoestisch onderzoek ten gevolge van wegverkeer is dus niet noodzakelijk. Resumerend kan worden gesteld dat het aspect geluid ten gevolge van wegverkeer geen verdere randvoorwaarden vormt voor de voorgenomen ontwikkeling Luchtkwaliteit Wet luchtkwaliteit In hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet milieubeheer zijn per 15 november 2007 luchtkwaliteitseisen opgenomen (Staatsblad 2007, nummer 414, 434). De betreffende artikelen van de Wet milieubeheer worden in de regel aangeduid als Wet luchtkwaliteit. De regelgeving is verder uitgewerkt in onderliggende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB s) en Ministeriële Regelingen. In de Wet luchtkwaliteit zijn nu de Europese luchtkwaliteitseisen opgenomen; tevens is een noodzaak tot samenwerking opgenomen: het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarbinnen werken het rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Conform artikel 5.16 van de Wet milieubeheer zijn bestuursorganen verplicht om bij de uitoefening van hun bevoegdheden de grenswaarden van de in de Wet genoemde stoffen in acht te nemen. Uitvoeringsregels Met de Wet luchtkwaliteit zijn ook een aantal uitvoeringsregels in werking getreden. Deze uitvoeringsregels zijn vastgelegd in algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen (MR): a. Algemene Maatregel van Bestuur Niet in betekenende mate (Besluit Nibm) (Stb. 2007,440). b. Ministeriële regeling: Niet in betekenende mate (regeling Nibm ) (Stcrt. 2007, 218). c. Ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Stcrt. 2007, 220). d. Ministeriële regeling Projectsaldering luchtkwaliteit 2007 (Stcrt. 2007, 218). In het Besluit Nibm en de Regeling Nibm zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip Nibm. Indien voldaan wordt aan deze regels dan kan een ruimtelijke ontwikkeling zonder verdere toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Luchtkwaliteitseisen In artikel 5.16 van de Wet Milieubeheer zijn voorwaarden opgenomen waaronder bestuursorganen de in lid 2 van dit artikel genoemde bevoegdheden (waaronder het volgen van vrijstellingsprocedures en het opstellen van bestemmingsplannen) mogen uitoefenen. Deze voorwaarden hebben betrekking op de met de uitoefening van de bevoegdheid verbonden gevolgen ten aanzien van de luchtkwaliteit. Indien er sprake is van één van de hieronder genoemde omstandigheden vormen de luchtkwaliteitseisen geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid en de daarmee beoogde ontwikkeling. Geen onderzoek hoeft te worden uitgevoerd indien er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; het project niet leidt - al dan niet per saldo - tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; het project niet in betekenende mate bijdraagt bij aan de luchtverontreiniging; het project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen. 8 Wet milieubeheer, Inrichtingen en vergunningenbesluit (IVB). Per is het IVB opgenomen in bijlage 1 onder C van het Besluit omgevingsrecht.

16 15 Het begrip niet in betekenende mate is gedefinieerd als 1% van de grenswaarde voor NO2 en PM10 (Besluit Nibm, artikel 2). Nadat het NSL in werking is getreden wordt de definitie van Nibm verschoven naar 3% van de grenswaarde. In de Regeling Nibm is in artikel 4 invulling gegeven aan artikel 4 van het Besluit Nibm en een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die Nibm bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen dus zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk gemaakt kan worden dat het geplande project Nibm bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven. Dat een project binnen de Nibm-grens blijft kan worden onderbouwd door: 1. aan te tonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling NIBM blijft, er is dan geen verdere toetsing meer nodig en 2. op een andere manier aannemelijk te maken dat een project voldoet aan het 3% criterium. Hiervoor zijn mogelijk wel berekeningen nodig. Ook als een project niet kan voldoen aan de grenzen van de Regeling NIBM, is het mogelijk om alsnog via berekeningen aan te tonen, dat de 3% grens niet wordt overschreden. In de Regeling Nibm zijn categorieën van inrichtingen opgenomen met daarbij behorende criteria waarvan is bepaald dat er geen sprake is van mogelijke overschrijding van de vastgestelde normen. Onderhavige ontwikkeling is in de regeling niet specifiek benoemd. Aansluitend op de categorie kantoorpanden gaat de regeling er van uit dat er geen sprake is van enige betekenis indien kantoren een kleiner bruto oppervlak hebben dan m 2 én waarbij sprake is van één ontsluitingsweg. Bevoegdheden Een belangrijk gegeven is dat (artikel 5.16) zolang normen niet overschreden worden of plannen Nibm bijdragen, bestuursorganen hun bevoegdheden mogen blijven uitoefenen. Dat wil zeggen dat in die gevallen planontwikkelingen doorgang mogen vinden. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van saldering, het gaat dan om plannen die de luchtkwaliteit ter plekke iets kunnen verslechteren, maar in een groter gebied per saldo verbeteren. Saldering moet plaatsvinden in een gebied dat een functionele of geografische relatie heeft met het plangebied. Maatregelen die de luchtkwaliteit in het grotere gebied per saldo verbeteren, moeten zo veel mogelijk gelijktijdig uitgevoerd worden. Plangebied Gesteld kan worden dat de emissie van fijnstof ten gevolge van verkeersbewegingen van en naar de Nieuwe Markt door de voorgenomen ontwikkeling marginaal zal toenemen. Denkbaar is wel dat ten opzichte van het heersende verkeersbeeld het aantal verkeersbewegingen ter hoogte van de Nieuwe Markt zal toenemen. Uitgaande van de beschreven norm voor kantoorpanden zal de ontwikkeling geen invloed hebben op de heersende achtergrondwaarden. In die zin zal in termen van het besluit de mogelijke toename geen betekenis hebben. Gesteld kan worden dat de luchtkwaliteit zal voldoen aan de grenswaarden en dat de luchtkwaliteit verder geen belemmeringen vormt voor de te volgen Wro-procedure (art. 7 lid 3a. Besluit Luchtkwaliteit 2007). Het project voldoet aan de uitvoeringsregels uit het Besluit Nibm en de Regeling Nibm. Aanvullende berekeningen zijn in het kader van het aspect luchtkwaliteit niet aan de orde. Het aspect luchtkwaliteit levert derhalve geen beperking en/of belemmeringen op aan de planontwikkeling.

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g

R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g Gemeente B E R G E N -------------------------------------------------------------------- R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g ex. art. 2.12 Wabo t.b.v. een omgevingsvergunning voor een afwijking

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best.

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best. Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best. Advies en begeleiding op het gebied van: Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN RUCPHEN Bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg BESTEMMINGSPLAN Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg Gemeente Rucphen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN DE PLANETEN Gemeente Westland

BEDRIJVENTERREIN DE PLANETEN Gemeente Westland BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN DE PLANETEN bestemmingsplan voor het bedrijventerrein aan De Planeten en aan het Mercuriusplein in de kern Poeldijk B E S T E M M I N G S P L A N Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het projectgebied 5 1.3

Nadere informatie

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350 Juni 2011 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Plangebied.. 4 3. Vigerend

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Beverwijk. Automarkt. ruimtelijke onderbouwing. omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt

Beverwijk. Automarkt. ruimtelijke onderbouwing. omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt Beverwijk Automarkt ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt identificatie planstatus projectnummer: datum: 222301.16395.00 26-07-2011

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provincie Gelderland 6 maart 2013 Voorontwerp HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Provinciaal Inpassingsplan 1 1.3 Uitgangspunten PIP Vismigratierivier 2 1.4 Locatie en begrenzing

Nadere informatie

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 PLANTOELICHTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2013 GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...4 1.1. Ligging plangebied...4 1.2. Aanleiding

Nadere informatie