NL.IMRO PB OW01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01"

Transcriptie

1 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO PB OW01 concept o vastgesteld door de raad van de gemeente Echt-Susteren d.d. o vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders gemeente Echt-Susteren d.d. Datum laatste wijziging : Kenmerk : OPB

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED Bestaande situatie, ligging en begrenzing plangebied Beschrijving van het nieuwbouwplan Ontwerp nieuwbouwplan Strijdigheid vigerend bestemmingsplan BELEIDSKADER Inleiding Rijksbeleid/ruimtelijk beleid Provinciaal Beleid Gemeentelijk beleid Voorontwerp bestemmingsplan Echt-Zuid en Kerkveld Welstandsnota Maas en Roer Volkshuisvestingsbeleid UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN Bodem Geluid Luchtkwaliteit Bedrijfshinder/milieuzonering Externe veiligheid Waterhuishouding Archeologie en cultuurhistorie Ecologie Ondergrondse infrastructuur Verkeer, infrastructuur en parkeerbeleid Duurzame stedenbouw/duurzaam bouwen Bouwbesluit/Gebruiksbesluit INTEGRALE AFWEGING ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID OVERLEG EN PROCEDURES Projectbesluit art Wro, Nieuwe Markt 2 Echt-Susteren, gemeente Echt-Susteren

3 2 1. INLEIDING Door de heer F.C.S. Schyns (Nieuwe Markt 2, 6101 CT Echt) is op 2 augustus 2010 bij de gemeente Echt-Susteren een initiatief ingediend voor het verbouwen van een bestaande apotheek met bovenwoning tot een apotheek met huisartsenpraktijk aan de Nieuwe Markt 2 te 6101 CT Echt-Susteren. Het bouwplan is in strijd met de voorschriften van het thans vigerende bestemmingsplan Kerkveld 1 waarbinnen het plangebied gelegen is. Om de functiewijziging van het bouwplan mogelijk te maken heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren ondanks deze strijdigheid besloten 2 om medewerking te verlenen aan het realiseren van het bouwplan door het nemen van een projectbesluit zoals bedoeld in artikel 3.10 van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) 3. Het te nemen projectbesluit geldt voor het gehele perceel waarbinnen de wijzigingen plaatsvinden. Ten aanzien van het plangebied en de omgeving daarvan, is thans een actualisatie van het vigerende bestemmingsplan in voorbereiding: Bestemmingsplan Echt-Zuid en Kerkveld. In de actualisatie van dat bestemmingsplan zal met de beoogde ontwikkeling zoals deze in onderhavige onderbouwing is beschreven, rekening worden gehouden. De vestiging van een nieuwe huisartsenpraktijk in combinatie met de bestaande apotheek betekent de invulling van de aanwezige maatschappelijke behoefte en voorziet tevens in een toekomstige behoefte aan meer medische zorg voor de gemeente Echt-Susteren en omgeving. Het voorliggende rapport voorziet in de ruimtelijke onderbouwing die noodzakelijk is voor het kunnen nemen van het genoemde projectbesluit. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt het planvoorstel getoetst aan stedenbouwkundige, verkeerskundige, milieuhygiënische, juridische, en beleidsmatige randvoorwaarden. Leeswijzer Het rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 bevat een omschrijving en begrenzing van het plangebied, vigerende bestemmingen huidige en toekomstige situatie, tevens wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de huidige invulling van het plangebied, wordt beschreven wat de wenselijke/toekomstige situatie is van het bouwplan, uitgangspunten worden besproken en eventuele overige planaspecten worden omschreven. In hoofdstuk 3 wordt per beleidsveld het relevante rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid behandeld. In hoofdstuk 4 komen de verschillende uitgangspunten en (milieuhygiënische) randvoorwaarden aan bod. In hoofdstuk 5 is het plan andermaal integraal beoordeeld en wordt een aantal conclusies getrokken. Hoofdstuk 6 bevat een beschrijving van de economische uitvoerbaarheid. In hoofdstuk 7 wordt uitleg gegeven over de te volgen procedure. 1 Bestemmingsplan Kerkveld is vastgesteld door de voormalige gemeenteraad van Echt op 30 mei 1991 en goedgekeurd door het college van GS van de provincie Limburg op 14 januari Brief gemeente Echt-Susteren, d.d , kenmerk: Bij brieven van en is door de gemeente aan de initiatief nemer de mogelijkheden medegedeeld om aan het plan medewerking te verlenen. Onder andere is gewezen op de mogelijkheid om het plan mee te nemen in het in procedure zijnde ontwerpbestemmingsplan Echt-Zuid en Kerkveld.

4 3 2. LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED 2.1 Bestaande situatie, ligging en begrenzing plangebied Ter plaatse van de Nieuwe Markt 2 is thans op de begane grond een apotheek gevestigd. De eerste en tweede verdieping is bestemd- en in gebruik als woning (Nieuwe Markt 2A). De noordzijde van het gebouw is aanpandig gelegen aan de Nieuwe Markt 3 en aan de zuid-west zijde aan een bijgebouw van Markstraat 1. De rest van het pand ligt vrij. Figuur 2.1. Luchtfoto plangebied De Nieuwe Markt ter zijde van het projectgebied is eenzijdig bebouwd met bedrijfsgebouwen al dan niet met bovenwoning(en). Direct zuidelijk van het plangebied gaat Nieuwe Markt over in de Marktstraat. Deze straat is tweezijdig gebouwd. Aan de zijde van het plangebied bevinden zich diverse bedrijfsgebouwen zoals een artsenpraktijk (Nieuwe Markt 3/4), een drankenwinkel (Gall & Gall) en een bank. Foto / Apotheek Schyns, Nieuwe Markt 2, Echt

5 4 De bedrijven gelegen aan de Marktstraat, zuidelijk gelegen van het plangebied zijn onder andere een bloemenwinkel (Bloemenhuis Dingelstad) een horeca-gelegenheid (Broen Café De Mert) en een administratiekantoor (belastingadviesbureau Smeets). Aan de overzijde van het plangebied ligt een groot marktplein. Aan de zuidzijde van dat plein ligt het gemeentehuis van de gemeente Echt-Susteren. Ter hoogte van het noordelijk deel van het marktplein liggen nog diverse bedrijfsbestemmingen, zoals een supermarkt (Albert Heijn) en een frituur. Ten noorden, noord-westen en oosten van het plangebied strekt het woongebied van Echt zich verder uit. Dit plein wordt gebruikt als parkeergelegenheid voor de omliggende bedrijven en als marktplein. De omgeving van het plangebied heeft daarom een sterk gemengd karakter. Foto zicht richting Marktstraat Foto zicht richting Molenstraat Op ca. 170 meter zuidelijk van het plan ligt de doorgaande weg de Peijerstraat en op ca. 460 meter noordelijk ligt de St. Jorisstraat. Deze wegen zijn de hoofdontsluitingsweg richting de kernen st. Joost, Koningsbosch en Susteren. De A2, de autosnelweg tussen Maastricht en Eindhoven, ligt op ca m ten westen van het plangebied. De spoorweg Sittard-Roermond (traject 830) ligt op ca. 550 meter oostelijk van het plangebied. Het perceel waar het nieuwe bouwplan gerealiseerd gaat worden, is kadastraal bekend als sectie K, sectienummer 2161, gemeente Echt en heeft een oppervlak van ca. 855 m 2. Daarvan is ca. 375 m 2 bebouwd. Het onderzoeksperceel bevindt zich globaal op de X: en Y: van het RD- coördinaten-stelsel. Figuur Topografische ligging plangebied

6 5 Figuur Kadastrale ligging plangebied 2.2 Beschrijving van het nieuwbouwplan In de toekomstige situatie zal op de begane grond de huidige apotheek blijven bestaan. Op de eerste en tweede verdieping (zolder) wordt een functiewijziging doorgevoerd van woning naar artsenpraktijk voor vijf artsen en een hulp voor ondersteunende diensten. Het gevelaanzicht aan de voorzijde van de woning wordt niet ingrijpend gewijzigd. De uitstraling/ presentatie naar de omgeving verandert in weze niet. Aan de achtergevel vindt een aantal lichte bouwkundige ingrepen plaats, zoals een overkapping van het dakterras; het creëren van een balkon op de zolderverdieping en het aanbrengen van een stalen (nood) trap. De bestemming dienstingang aan de achterzijde van de gevel voor personeel komt te vervallen. De deur blijft bestaan en gaat fungeren als (nood) deur. De entree voor personeel en klanten bevindt zich dus aan de zijde van de Nieuwe Markt. Op de begane grond wordt een aantal bouwkundige aanpassingen gedaan om de entree naar de huisartsenpraktijk op de eerste en tweede verdieping mogelijk te maken. Daartoe wordt de bestaande ingang naar de oorspronkelijke woning en het daar achterliggend trapportaal aangepast. Er komt een lift in die de kelderverdieping, begane grond eerste en tweede verdieping met elkaar ontsluit. Op de eerste verdieping aan de zijde van de Nieuwe Markt zijn twee spreekkamers voorzien. Verder zijn aan de noord-gevel nog twee spreekkamers en een behandelkamer voorzien. Centraal in het pand bevindt zich de wachtkamer met toiletvoorzieningen, laboratorium en een vijfde behandelkamer. Tenslotte bevindt zich aan de zuidzijde nog een ruimte voor de administratie en een kantine. Op de tweede verdieping (zolder) bevindt zicht de ontvangstbalie, wachtruimte, een zesde behandelkamer, administratieruimte, cv-ruimte en opslagruimten c.q. bergingsruimten. Op deze verdieping is ook de ruimte voorzien voor de praktijkondersteunende hulp. De aanvraag voor bouwvergunning is op 2 augustus 2010 ingediend, dus voor de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht die op 1 oktober 2010 van kracht werd. In die zin zal voor het bouwplan een bouwvergunning worden afgegeven.

7 6 2.3 Ontwerp nieuwbouwplan Op de volgende pagina s zijn de ontwerptekeningen weergegeven van het nieuw te bouwen complex. Dit ontwerp is vervaardigd door Ontwerpbureau OGA, Beekhoverstraat 16 te 6166 AC Geleen. Op 19 november 2010 is het plan door de Welstandscommissie goedgekeurd. Het plan houdt rekening met de omliggende bebouwing en sluit ruimtelijk, functioneel en stedenbouw-kundig goed aan bij de bestaande waarden in de omgeving. In hoofdstuk 4 zal, in relatie tot de onderliggende ontwikkeling, nader worden ingegaan op de archeologische en stedenbouwkundige aspecten.

8 7

9 8 2.4 Strijdigheid vigerend bestemmingsplan De gronden waarop het plan betrekking heeft, zijn gelegen in het gebied waarop het bestemmingsplan Kerkveld 4 van toepassing is. Het voornemen is om aan de Nieuwe Markt 2 ter plaatse van de eerste en tweede verdieping een functiewijziging door te voeren van woning naar artsenpost met behandelkamers. Plangebied Figuur uitsnede bestemmingsplan Kerkveld. Artikel 8 van bestemmingsplan Kerkveld beschrijft de diverse toegekende bestemmingen. De doeleindeomschrijving als opgenomen in lid A van dat artikel bepaalt dat de met Gemengde doeleinden (GD) bestemde gronden bestemd zijn voor detailhandel en dienstverleningsbedrijven. Lid B sub a. ten 1 e geeft aan dat onder andere ook gebouwen voor sociale, maatschappelijke, medische en culturele doeleinden toegestaan zijn. In lid B, sub a. ten 2 e is echter aangegeven dat deze bedrijfsvoorzieningen niet zijn toegestaan op de verdiepingen. Bepaald is namelijk dat de verdiepingen voorbestemd zijn voor één- of meergezinshuizen. Met andere woorden is het beoogde gebruik niet in overeenstemming met deze bestemming. De ingediende aanvraag voor bouwvergunning 5 ten aanzien van de activiteit bouwen, kan vooralsnog niet worden verleend. Om de verbouwing te kunnen realiseren kan geen gebruik worden gemaakt van de in het bestemmingsplan Kerkveld opgenomen vrijstellingsbepalingen. De gemeente Echt-Susteren heeft aangegeven door het nemen van een projectbesluit conform artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening, medewerking te willen verlenen aan de realisatie van het voorliggende plan. 4 Bestemmingsplan Kerkveld is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Echt op 30 mei 1991 en goedgekeurd door het college van GS van de provincie Limburg op 14 januari Het plan is ingediend voor de inwerkingtreding van de Wabo ( ), waarvoor het plan volgens het oude recht moet worden afgehandeld.

10 9 3. BELEIDSKADER 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de verschillende relevante beleidsaspecten behandeld voor de in het plangebied voorgenomen ontwikkeling. Dit betreft het beleid van de centrale en decentrale overheden zoals Rijk en provincie. Aan bod komen het relevante ruimtelijke beleid en Volkshuisvestingsbeleid. 3.2 Rijksbeleid/ruimtelijk beleid De bemoeienis van de rijksoverheid beperkt zich tot de nationale ruimtelijke hoofdstructuur (RHS) die bestaat uit de belangrijkste gebieden in Nederland op het terrein van economie, infrastructuur en verstedelijking, water, natuur en landschap. Voor deze RHS gebieden is beleid geformuleerd in de Nota Ruimte. Nota Ruimte. In de Nota Ruimte gaat het om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar In deze nota worden de hoofdlijnen van het (Rijks)beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol speelt. Een van de speerpunten van dat beleid is dat het Rijk zich richt op gebieden en netwerken die van nationaal belang zijn. Daarnaast wordt meer ruimte gegeven aan lagere overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en burgers. Het motto Decentraal wat kan, centraal wat moet is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De Nota bevat generieke regels ter waarborging van de algemene basiskwaliteit (de ondergrens voor alle ruimtelijke plannen). Op het gebied van economie, infrastructuur en verstedelijking gaat het bijvoorbeeld om het bundelingbeleid, locatiebeleid, een goede balans tussen rode en groen/blauwe functies, milieuwetgeving en veiligheid. Op het gebied van water, natuur en landschap geldt de basiskwaliteit op punten als de watertoets, functiecombinaties met water en het groen in en om bebouwde (stedelijke) gebieden. Daarnaast wordt er voor de RHS aangegeven welke kwaliteiten worden nagestreefd. In de regel betekent dit meer dan de basiskwaliteit. Het Rijk zal uitsluitend beperkingen aan ontwikkelingen opleggen als het nationale belang in het geding is. Met het voorliggend plan is geen nationaal belang gemoeid. Het Rijksbeleid legt derhalve geen nadere eisen op aan de onderhavige planontwikkeling. Waterbeleid Een ander belangrijk onderwerp in het rijksbeleid is duurzaam waterbeheer. De Europese Kaderrichtlijn Water, die sinds 2000 van kracht is, speelt hierbij een belangrijke rol. De richtlijn moet er voor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Dit betekent dat de rijksoverheid streeft naar een watersysteem dat zoveel mogelijk de natuurlijke situatie (zonder ingrepen van de mens) benadert. Het streven is onder andere gericht op het behouden en vergroten van de ruimte voor water, waar mogelijk vasthouden van water en verbetering van de waterkwaliteit. De waterbeheerders spelen hierbij een belangrijke rol. In de ruimtelijke plannen, waaronder het bestemmingsplan, wordt een waterparagraaf opgenomen. De waterparagraaf omvat ten minste (in relatie tot de waterhuishouding): motivering van de locatiekeuze, globale beschrijving van het watersysteem en eventueel een onderbouwd advies van de waterbeheerder ten aanzien van waterkwaliteit en waterberging. De voorgenomen ontwikkeling vindt plaats binnen een bestaande bouwmassa. Er vindt geen uitbreiding van verhardingen of dakvlakken plaats. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen.

11 Provinciaal Beleid. Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2006) 6, vastgesteld door de Provinciale Staten op 22 september 2006, geactualiseerd in juli 2008 en december 2009, is een integraal plan dat de bestaande plannen voor de fysieke omgeving integreert. Het gaat dan om plannen om de beleidsgebieden milieu, water, ruimte, mobiliteit, cultuur, welzijn en economie. Het POL is opgesteld in samenspraak met diverse publieke en maatschappelijke organisaties en kan zodoende worden gezien als het beleidskader voor de toekomstige ontwikkeling voor Limburg. Het POL is een streekplan, waterhuishoudingsplan en een provinciaal milieuplan tegelijk en bevat hoofdkaders van het provinciaal verkeersplan en vervoersplan. Het vormt op hoofdlijnen ook een economisch beleidskader en een welzijnsplan voor zover het gaat om cultuur, sociale ontwikkelingen en fysieke aspecten van zorg. De kwaliteitsregio Limburg wordt gedefinieerd als een regio waar het goed en gezond leven, wonen, leren, werken en recreëren is. Een regio die zich bewust is van de unieke kwaliteit van de leefomgeving en de eigen identiteit. En een regio die stevig is ingebed in internationaal verband. Ten behoeve van de kwaliteitsregio Limburg wordt ingezet op duurzame ontwikkeling. Dat is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen om ook in hún behoeften te voorzien. Perspectievenkaart (Kaart Zuid) Aan het grondgebied van de provincie Limburg worden in het POL verschillende soorten perspectieven toegekend. Deze karakteriseren een bepaald type gebied op de gewenste ontwikkeling binnen deze gebieden. Het onderhavige projectgebied is gelegen in een gebied dat deel uitmaakt van perspectief 9: Stedelijke bebouwing. Er zijn in totaal 10 perspectieven ontwikkeld. Deze perspectieven zijn te beschouwen als streefbeelden, waarbij sturing plaatsvindt op hoofdlijnen van beleid. Figuur 3.3.1: uitsnede POL perspectievenkaart Toekomstige benaming van POL 2006 is Structuurvisie / Limburgs kwaliteitsmenu.

12 11 Perspectief Stedelijke bebouwing omvat de aanwezige en reeds bestemde woon-, winkelen voorzieningengebieden, bedrijventerreinen en bijbehorende wegen. Binnen dit perspectief is sprake van een stedelijke dynamiek en van een continue proces van verandering en vernieuwing, intensief ruimtegebruik en een breed scala aan ontmoetingsplaatsen gericht op uitwisseling van onder meer informatie, diensten en goederen. Herstructurering de vitaliteit van wijken en buurten wordt als nodig gewaarborgd. De voorkeur gaat uit naar inbreiding ten opzichte van uitbreiding. Het realiseren van een artsenpraktijk is een stedelijke functie die in principe binnen het bestaand bebouwd gebied dient te worden gerealiseerd. In onderhavig geval is sprake van inbreiding waardoor voorliggend plan goed past binnen het provinciale beleid. Gelet op de ligging van het plangebied binnen perspectief 9, binnen de grens stedelijke dynamiek van de stadsregio Roermond, is de POLaanvulling Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering (en het hiermee samenhangende Limburgs Kwaliteit menu) niet van toepassing. Er hoeft vanwege de voorgenomen ontwikkeling dus geen compensatie plaats te vinden. 3.4 Gemeentelijk beleid Voorontwerp bestemmingsplan Echt-Zuid en Kerkveld In de inleiding is aangegeven dat het plangebied is gelegen in het thans vigerende bestemmingsplan Kerkveld. Inmiddels is voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding, zijnde het bestemmingsplan Echt - Zuid en Kerkveld. Het ontwerp van dit plan ligt met ingang van 25 februari t/m 7 april 2011 ter inzage. In dit ontwerpbestemmingsplan is het onderhavig plangebied aangeduid als Gemengd (GD). Binnen deze bestemming is detailhandel en dienstverlening toegestaan. Tevens is dat gebied nader gespecificeerd met de aanduiding specifieke vorm van gemengd 1. Plangebied Figuur Uitsnede bestemmingsplan Echt - Zuid en Kerkveld. In artikel 6.1 onder lid a. is aangegeven dat bedrijfsmatige activiteiten (milieucategorie 1 en/ of 2) uitsluitend op de begane grond uitgeoefend mogen worden. Ook is aangegeven dat deze gronden zijn bestemd voor onder andere detailhandel, maatschappelijke diensten, cultuur/ ontspanning en kantoorfuncties. De met onderhavig plan beoogde maatschappelijke/medische functies op de verdiepingen passen in het toekomstige bestemmingsplan.

13 Welstandsnota Maas en Roer Sinds de wijziging van de Woningwet (januari 2003) dienen gemeenten het zogenaamde welstandsbeleid vast te stellen dat toeziet op het vereenvoudigen van o.a. bouwregelgeving om de regeldruk richting burgers zoveel mogelijk te verminderen. Dat beleid is gericht op het in stand houden van de bestaande basisstructuur die in allerlei mogelijke waarden tot stand moet komen (zoals beeldkwaliteit van de karakteristieke kernen en de landschappelijke perspectieven). De (voormalige) gemeenten van het gebied Maas & Roer, (Ambt Montfort, Beesel, Echt- Susteren, Maasbracht, Roerdalen en Swalmen) hebben ten aanzien van het welstandsbeleid afgesproken om gemeenschappelijk afspraken te maken maar ook individuele keuzes in de nota Visie Welstandsbeleid Maas & Roer op te nemen.. Deze nota is door de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren op 13 mei 2004 vastgesteld. Bouwplannen worden volgens deze nota aan welstandcriteria getoetst. Per gemeentelijk deelgebied zijn criteria opgenomen die per deelgebied kunnen verschillen. Het welstandsbeleid is er op gericht om bestaande culturen ( gevellandschappen ) zo veel mogelijk in stand te houden. Op 19 november 2010 is onderhavig bouwplan aan de Welstandscommissie voorgelegd en is door hen, uit oogpunt van welstand, het plan aanvaardbaar geacht Volkshuisvestingsbeleid In het kader van volkshuisvestingsbeleid zijn gemeentes verplicht om een regionale woonvisie op te stellen. Als leidend kader is daarvoor de Provinciale Woonvisie Limburg (mei 2005) opgesteld. In deze visie is de Limburgse woningvoorraad opgenomen en zijn eisen gesteld aan de te behalen kwaliteit van nieuwe en bestaande woningen. Inmiddels en een nieuwe regionale woonvisie van kracht (Regionale Woonvisie Regio Midden Limburg ). Deze nieuwe visie is door de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren op 24 februari 2011 vastgesteld. In onderhavig plan worden geen woningen toegevoegd. Het gaat in deze om het realiseren van bedrijfsruimten die in de plaats komen van een (bestaande) woning. In die zin is het niet noodzakelijk om aan de uitgangspunten van deze woonvisie te toetsen.

14 13 4. UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 4.1. Bodem De voorgenomen ontwikkeling om een huisartsenpraktijk te realiseren ter plaatse van de eerste en tweede verdieping vindt plaats binnen een bestaand pand aan de Nieuwe Markt 2 te Echt. Op de begane grond en kelderverdieping vindt alleen een interne verbouwing plaats waarvoor geen grondverzet nodig is. Er komt dus geen grond vrij en er is geen grond of een andere, niet vormgegeven bouwstof nodig om de functiewijziging te realiseren. Een bodemonderzoek (ingevolge de NEN 5740 en/of de NEN 5725) is dan ook niet noodzakelijk. Voor de verdere planontwikkeling liggen er ten aanzien van bodem dus geen nadere randvoorwaarden Geluid Voor verkeerswegen en spoorwegen is een wettelijk kader (Wet geluidhinder-wgh) ontwikkeld om het aantal geluidgehinderden ten gevolge van weg- en/of spoorweglawaai te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te beperken zodanig, dat er een prettig leefklimaat kan worden gegarandeerd. De feitelijke geluidzone is het creëren van een minimum afstand tussen de geluidbron, zoals een weg of spoorweg, en het geluidgevoelige object, zoals woningen. Indien er geen mogelijkheden bestaan om afstand te creëren (bijvoorbeeld in bestaande situaties) tot een gevoelig object, bestaat de mogelijkheid om in de overdrachtsweg (bijvoorbeeld het aanleggen van een geluidwal) of ter plaatse van het gevoelige object zelf maatregelen te treffen (het akoestisch isoleren van de woning). Indien de gevelbelasting van een geluidgevoelig object ten gevolge van (spoor)wegverkeer hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 db 7, zullen (mogelijk) extra bouwkundige voorzieningen nodig zijn om te voorkomen dat het binnen geluidniveau te hoog wordt. Een en ander zal dan aangetoond moeten worden met een akoestisch onderzoek. De wettelijke geluidzone van de autosnelweg (A2) is 400 m, voor (hoofd)ontsluitingswegen is deze 200 m en voor een spoorweg minimaal 200 mtr. Plangebied Op de Nieuwe Markt en de omliggende wegen geldt ter hoogte van het plangebied een maximum snelheid van 50 km/uur. Verkeer ter hoogte van de Nieuwe Markt is met name bestemmingsverkeer. Zoals omschreven gaat het om een sterk gemengde gebied met diverse functies zoals winkels en kantoren en woningen. Aan de Nieuwe Markt is een groot (markt)plein gelegen dat (m.u.v. de wekelijks markt en grotere evenementen zoals kermis) dagelijks gebruikt wordt als parkeerterrein ten behoeve van de genoemde functies. De parkeervraag met de daarmee gepaard gaande verkeersbewegingen is mede om die reden vaak groot. Onderhavige ontwikkeling betreft het realiseren van een artsenpost op de verdiepingen van een bestaand pand die overeenkomstig de thans vigerende bestemming en het huidig feitelijk gebruik in gebruik zijn als woning. De nieuw te realiseren ruimten zijn niet aangemerkt als geluidgevoelige ruimten (art. 1 Wet geluidhinder/ Besluit geluidgevoelige ruimten 1981) waaraan een verdergaand beschermingsniveau toekomt. Gezien het feitelijk gebruik als woning wordt geacht dat in de nieuwe situatie een voldoende hoog beschermingsniveau (33 db volgens het Bouwbesluit) aanwezig is. Verder is het plan niet gelegen binnen de zone van een gezoneerd industriegebied, niet gelegen binnen de invloedssfeer van een vergunningsplichtig of meldingsplichtige inrichting 7 Voorkeursgrenswaarde van 48 db volgens artikel 82 Wet Geluidhinder (Wgh) voor wegverkeerslawaai t.g.v. een gezoneerde weg.

15 14 (Wm/Ivb- Bor 8 ) en niet gelegen binnen de zone van een spoorweg (zie tevens paragraaf 2.1.). Niet wordt verwacht dat ten gevolge van industrie- of spoorweglawaai de respectievelijke voorkeursgrenswaarden worden overschreden. Het uitvoeren van een akoestisch onderzoek ten gevolge van wegverkeer is dus niet noodzakelijk. Resumerend kan worden gesteld dat het aspect geluid ten gevolge van wegverkeer geen verdere randvoorwaarden vormt voor de voorgenomen ontwikkeling Luchtkwaliteit Wet luchtkwaliteit In hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet milieubeheer zijn per 15 november 2007 luchtkwaliteitseisen opgenomen (Staatsblad 2007, nummer 414, 434). De betreffende artikelen van de Wet milieubeheer worden in de regel aangeduid als Wet luchtkwaliteit. De regelgeving is verder uitgewerkt in onderliggende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB s) en Ministeriële Regelingen. In de Wet luchtkwaliteit zijn nu de Europese luchtkwaliteitseisen opgenomen; tevens is een noodzaak tot samenwerking opgenomen: het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarbinnen werken het rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Conform artikel 5.16 van de Wet milieubeheer zijn bestuursorganen verplicht om bij de uitoefening van hun bevoegdheden de grenswaarden van de in de Wet genoemde stoffen in acht te nemen. Uitvoeringsregels Met de Wet luchtkwaliteit zijn ook een aantal uitvoeringsregels in werking getreden. Deze uitvoeringsregels zijn vastgelegd in algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen (MR): a. Algemene Maatregel van Bestuur Niet in betekenende mate (Besluit Nibm) (Stb. 2007,440). b. Ministeriële regeling: Niet in betekenende mate (regeling Nibm ) (Stcrt. 2007, 218). c. Ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Stcrt. 2007, 220). d. Ministeriële regeling Projectsaldering luchtkwaliteit 2007 (Stcrt. 2007, 218). In het Besluit Nibm en de Regeling Nibm zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip Nibm. Indien voldaan wordt aan deze regels dan kan een ruimtelijke ontwikkeling zonder verdere toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Luchtkwaliteitseisen In artikel 5.16 van de Wet Milieubeheer zijn voorwaarden opgenomen waaronder bestuursorganen de in lid 2 van dit artikel genoemde bevoegdheden (waaronder het volgen van vrijstellingsprocedures en het opstellen van bestemmingsplannen) mogen uitoefenen. Deze voorwaarden hebben betrekking op de met de uitoefening van de bevoegdheid verbonden gevolgen ten aanzien van de luchtkwaliteit. Indien er sprake is van één van de hieronder genoemde omstandigheden vormen de luchtkwaliteitseisen geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid en de daarmee beoogde ontwikkeling. Geen onderzoek hoeft te worden uitgevoerd indien er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; het project niet leidt - al dan niet per saldo - tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; het project niet in betekenende mate bijdraagt bij aan de luchtverontreiniging; het project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen. 8 Wet milieubeheer, Inrichtingen en vergunningenbesluit (IVB). Per is het IVB opgenomen in bijlage 1 onder C van het Besluit omgevingsrecht.

16 15 Het begrip niet in betekenende mate is gedefinieerd als 1% van de grenswaarde voor NO2 en PM10 (Besluit Nibm, artikel 2). Nadat het NSL in werking is getreden wordt de definitie van Nibm verschoven naar 3% van de grenswaarde. In de Regeling Nibm is in artikel 4 invulling gegeven aan artikel 4 van het Besluit Nibm en een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die Nibm bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen dus zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk gemaakt kan worden dat het geplande project Nibm bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven. Dat een project binnen de Nibm-grens blijft kan worden onderbouwd door: 1. aan te tonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling NIBM blijft, er is dan geen verdere toetsing meer nodig en 2. op een andere manier aannemelijk te maken dat een project voldoet aan het 3% criterium. Hiervoor zijn mogelijk wel berekeningen nodig. Ook als een project niet kan voldoen aan de grenzen van de Regeling NIBM, is het mogelijk om alsnog via berekeningen aan te tonen, dat de 3% grens niet wordt overschreden. In de Regeling Nibm zijn categorieën van inrichtingen opgenomen met daarbij behorende criteria waarvan is bepaald dat er geen sprake is van mogelijke overschrijding van de vastgestelde normen. Onderhavige ontwikkeling is in de regeling niet specifiek benoemd. Aansluitend op de categorie kantoorpanden gaat de regeling er van uit dat er geen sprake is van enige betekenis indien kantoren een kleiner bruto oppervlak hebben dan m 2 én waarbij sprake is van één ontsluitingsweg. Bevoegdheden Een belangrijk gegeven is dat (artikel 5.16) zolang normen niet overschreden worden of plannen Nibm bijdragen, bestuursorganen hun bevoegdheden mogen blijven uitoefenen. Dat wil zeggen dat in die gevallen planontwikkelingen doorgang mogen vinden. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van saldering, het gaat dan om plannen die de luchtkwaliteit ter plekke iets kunnen verslechteren, maar in een groter gebied per saldo verbeteren. Saldering moet plaatsvinden in een gebied dat een functionele of geografische relatie heeft met het plangebied. Maatregelen die de luchtkwaliteit in het grotere gebied per saldo verbeteren, moeten zo veel mogelijk gelijktijdig uitgevoerd worden. Plangebied Gesteld kan worden dat de emissie van fijnstof ten gevolge van verkeersbewegingen van en naar de Nieuwe Markt door de voorgenomen ontwikkeling marginaal zal toenemen. Denkbaar is wel dat ten opzichte van het heersende verkeersbeeld het aantal verkeersbewegingen ter hoogte van de Nieuwe Markt zal toenemen. Uitgaande van de beschreven norm voor kantoorpanden zal de ontwikkeling geen invloed hebben op de heersende achtergrondwaarden. In die zin zal in termen van het besluit de mogelijke toename geen betekenis hebben. Gesteld kan worden dat de luchtkwaliteit zal voldoen aan de grenswaarden en dat de luchtkwaliteit verder geen belemmeringen vormt voor de te volgen Wro-procedure (art. 7 lid 3a. Besluit Luchtkwaliteit 2007). Het project voldoet aan de uitvoeringsregels uit het Besluit Nibm en de Regeling Nibm. Aanvullende berekeningen zijn in het kader van het aspect luchtkwaliteit niet aan de orde. Het aspect luchtkwaliteit levert derhalve geen beperking en/of belemmeringen op aan de planontwikkeling.

Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt. Gemeente Echt-Susteren

Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt. Gemeente Echt-Susteren Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO.1711.PB20110107-VG01 o concept vastgesteld door

Nadere informatie

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo Een goede ruimtelijke ordening Henry de Roo Afwijken bestemmingsplan (1) artikel 2.12, lid 1, a, sub 1 Wabo binnenplans afwijken artikel 2.12, lid 1, a, sub 2 Wabo de gevallen genoemd in artikel 4, Bijlage

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PROJECT: Uitbreiding woning aan de Broekdijk 3 Kesteren PROJECTNR: 12025 OPDRACHTGEVER: Fam. M. Heijnis Broekdijk 3 4041 CT Kesteren DATUM: 8 april 2013 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Korenmarkt 8 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan 5. Inrichtingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P

Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 24 oktober 2012 Projectnummer

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v.

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v. LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND Auteurs : mro b.v. Opdrachtnummer : 023.14 Datum : november 2007 Versie : 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde 28 26 Bestaande situatie 1. Aanleiding Directe aanleiding is het verzoek d.d. 18 november

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming)

Toelichting. Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming) Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming) Hoofdstuk 1 Inleiding Het pand Master de Vrieswei 22-22A te Sumar is door de gemeente te koop aangeboden.

Nadere informatie

Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark

Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Onderzoek naar de invloed op de luchtkwaliteit Status versie Definitief datum 9 december 2015 projectnummer 95017858

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk memo aan: van: c.c.: Bouwfonds Ontwikkeling t.a.v. de heer S. van Vessem Bas Hermsen Jurian Heerink datum: 16 december 2014 betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde 124-132, Zaandam, ons kenmerk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Grassavanne Ong.

Omgevingsvergunning Grassavanne Ong. VERGUNNING VERLEEND Omgevingsvergunning Grassavanne Ong. Ontwerp omgevingsvergunning Grassav anne ong. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie aan de Boterbogten te Steensel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Eersel SRE Milieudienst

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016

Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016 Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016 Inhoud 1.Inleiding 1.1. Beknopte projectomschrijving en doelstelling 2. Beleidskader 2.1. Gemeentelijk beleid 3. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren Notitie 20122367-09 Wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming spoorwegdoeleinden Beoordeling bedrijven & milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 29-06-2009 Onderwerp Programma en portefeuillehouder bouwplan 1e fase: het oprichten van 4 appartementen achter Dorpsstraat 34 te Wormer

Nadere informatie

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen.

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen. Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van dagactiviteiten voor jong dementerenden op het perceel Griende Dyk 2 te Wirdum Zorggroep Noorderbreedte heeft een aanvraag

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20)

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Vastgesteld, Juni 2016 Everard Meysterweg 12 (gelegen achter de percelen Everard Meysterweg 14 t/m 20)

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven.

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven. 1 INLEIDING In opdracht van Novaform Vastgoedontwikkelaars BV is een milieuonderzoek verricht voor de ontwikkelingslocatie in het centrum van Waalre, het voormalige Kendixterrein. De ontwikkelingslocatie

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden concept Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden DLV Dier Groep B.V. Adviseur / projectleider

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

(ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren

(ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren (ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren Gemeente Tynaarlo december 2011 NL.IMRO.1730.PBHoge30ZLR-0301 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied t.b.v. Bestemmingswijziging Zandstraat 134/134a Status: Vastgesteld INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop als zorginstelling. Ruimtelijke onderbouwing voor interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak)

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) 2014 NL.IMRO.0737.16BPIWP03 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008 Heechsân

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak)

Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) 2013 IMRO.NL.0737.11BPIII-ow01 Toelichting Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) 1 Inleiding Er is medewerking gevraagd aan

Nadere informatie

Landelijk Gebied - Dalweg 12

Landelijk Gebied - Dalweg 12 Landelijk Gebied - Dalweg 12 blz. 2 blz. 3 Toelichting blz. 4 blz. 5 1. Inleiding Momenteel is aan de Dalweg 12 een kleinschalige kinderopvang, in de vorm van een gastouderopvang, gevestigd. Het perceel

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum afdeling ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur team ontwikkeling januari

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Stad Kerkrade, 23 maart 2011. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 11it00170. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 11Rb012, betreffende de verklaring van geen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen Vastgesteld 24 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bestaande situatie... 3

Nadere informatie

Chw bestemmingsplan Oosterwold

Chw bestemmingsplan Oosterwold Bijlagen bij regels Omgevingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold Oosterwold Chw bestemmingsplan Oosterwold Bijlagen bij regels Definitief Projectorganisatie Oosterwold Grontmij Nederland B.V. Houten, 19

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op

Nadere informatie

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Inleiding Op 17 oktober 2011 is het bestemmingsplan Vlieland bebouwde Kom door de raad van de gemeente Vlieland vastgesteld. In dit plan is een mogelijkheid

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Boekels Ven

Risico-inventarisatie Boekels Ven Risico-inventarisatie Boekels Ven Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem Ruimtelijke onderbouwing Zorghotel Schipholweg Haarlem 1 1. Welke vrijstellingsbevoegdheid en waarom Het project betreft de bouw van een gebouw met gezondheidszorgfunctie ( zorghotel ) met bijbehorende

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Bestemmingsplan 'Dorpsplein 9 te Eede'

Bestemmingsplan 'Dorpsplein 9 te Eede' Bestemmingsplan 'Dorpsplein 9 te Eede' Toelichting Bestemmingsplan 'Dorpsplein 9 te Eede' Plantype Rapporttype Planidentificatie Status : Bestemmingsplan : Toelichting : NL.IMRO.1714.bp14dorpsplein9-VG01

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding 16 juli 2013

Nadere informatie

Wijzigingsplan Winsum-Dorp Trekweg naar Onderdendam 2. Vastgesteld

Wijzigingsplan Winsum-Dorp Trekweg naar Onderdendam 2. Vastgesteld Wijzigingsplan Winsum-Dorp Trekweg naar Onderdendam 2 Vastgesteld Wijzigingsplan Winsum- Dorp, Trekweg naar Onderdendam 2 Code 12-77-03 / 09-04-13 GEMEENTE WINSUM 12-77-03 / 09-04-13 WIJZIGINGSPLAN WINSUM-DORP

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga Ontwerp Toelichting Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan/moederplan 3 1.4 Bestaande en toekomstige

Nadere informatie

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek gemeente Roermond Verslag inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinzone Roerstreek februari 2013 Het voorontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinzone Roerstreel

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 1043253 behandeld door de heer T van Straaten doorkiesnummer +31 77 3599588 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp Ontwerp besluit omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling *Z04630B9E6E* Registratienummer: Z -14-38204 / 39321 Ruimtelijke onderbouwing Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling Opgemaakt: 16 april 2015

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking ZNSTD Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Projectbesluit Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a

Projectbesluit Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a Projectbesluit Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a Ontwerp projectbesluit Januari 2013 Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit d.d. 27 januari 2016 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het gebruiken van een deel van het pand als bedrijfswoning.

Omgevingsvergunning. Besluit d.d. 27 januari 2016 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het gebruiken van een deel van het pand als bedrijfswoning. gemeente Bronckhorst Omgevingsvergunning Besluit d.d. 27 januari 2016 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het gebruiken van een deel van het pand als bedrijfswoning. Activiteit Projectadres Kadastraal

Nadere informatie