Berichten uit Europa van de CDA-delegatie. daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Berichten uit Europa van de CDA-delegatie. daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen"

Transcriptie

1 14 juni 2003 EVP-ED Berichten uit Europa van de CDA-delegatie Verder in dit blad: Dubbelinterview Pieter van Geel en Ria Oomen over milieubeleid Dubbelinterview Maria van der Hoeven en Maria Martens over onderwijs en Europa Vaccinatie nodig in strijd tegen epidemische dierziekten Tekort aan werkgelegenheid zorgenkind EU Portret van CDA Europarlementariër Arie Oostlander Energie zo voordelig mogelijk Nederland te laks met omzetting Europese regels Europees Parlement versterkt met waarnemers uit nieuwe landen Doorbraak in Europees betalingsverkeer EVP zoekt naar oplossing geschil Geen EU-president voor de grote staten Er moet geen EU-president komen en zeker niet één die er vooral zit voor de grote lidstaten. Dat vindt de delegatie van EVP-leden in de Europese Conventie. De Europese christen-democraten zetten in de slotonderhandelingen over het voorzitterschap van de Europese Unie in op een compromis, waarin ook de kleinere lidstaten zich kunnen vinden. Elementen van het huidige roulerend voorzitterschap moeten daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen binnen de Conventie, waarover een paar weken geleden is gesproken tijdens een delegatieoverleg in Spanje. Zoals bekend is de Europese Conventie sinds februari vorig jaar bezig een ontwerp te maken voor een nieuwe Europese grondwet. De Conventie kent verschillende soorten afgevaardigden. De regeringen van de lidstaten en van de dertien toetredende landen hebben elk een vertegenwoordiger in de Conventie. De nationale parlementen uit al die landen hebben ieder twee afgevaardigden gestuurd. De Europese Commissie heeft twee leden afgevaardigd. En het Europese Parlement heeft zestien zetels in de Conventie. In totaal 105 leden. Al vrijwel vanaf de aanvang hebben de grote Europese partijpolitieke families informeel eigen fracties gevormd. Daar zitten Europese en nationale afgevaardigden, regeringsvertegenwoordigers en commissarissen door elkaar heen. Binnen die partijpolitieke fracties worden veel compromissen gesloten over de kwesties die in de grondwet moeten worden opgenomen De Europese regeringsleiders willen de week daarna op de halfjaarlijkse top in de Griekse stad Thessaloniki het huiswerk op tafel hebben. De meerderheid van de leden van de Conventie wil dan een consensustekst op tafel hebben, zodat de Europese regeringsleiders, politiek gezien, er moeilijk veranderingen in kan aanbrengen. Toch is het nog onzeker of die limiet echt zal worden gehaald. De afgelopen weken is al veel gepraat over de mogelijkheid om het beoogde derde deel over de taken en bevoegdheden van de Europese Unie pas in juli af te ronden. In dat eerste, zogeheten institutionele, deel van het nieuwe grondwettelijke verdrag zitten de eigenlijke vragen over de verdeling van de macht tussen de instellingen en tussen de Unie en de lidstaten verborgen. En daarover zal dus in ieder geval eind volgende week duidelijkheid moeten zijn. Terwijl er in de Conventie al heel wat is bereikt (zie elders het artikel van conventielid Hanja Maij-Weggen), draait het deze weken om de vraag hoe het voorzitterschap van de ministerraad moet worden geregeld. Nederland heeft samen met een groot aantal kleinere lidstaten ingezet op behoud van het huidige roulerend voorzitterschap. Maar de grote lidstaten willen daarvan af. fractie is eensgezind gebleven. Voorzitter Elmar Brok vindt dat er compromissen moeten worden gezocht die passen bij de zogenaamde communautaire methode. Vorig najaar is tijdens een congres van de Europese christen-democraten in het Portugese Estoril overeenstemming ontstaan over die inzet. Daar is afgesproken dat gewerkt moet worden aan het behoud en de versterking van het bestaande evenwicht tussen de Europese ministerraad (vertegenwoordiging van de lidstaten), de Europese Commissie en het Europese Parlement. Die zogenaamde institutionele driehoek moet de basis zijn, waarop het Europese bestuur ook de komende periode is gebouwd. Alleen interne bevoegdheden De afgelopen weken is door de EVP- Conventiegroep verder gewerkt aan het bereiken van een duidelijk binnen de Conventie te verdedigen standpunt over het voorzitterschap. Zo is in Spanje afgesproken dat een eventueel te benoemen Raadsvoorzitter alleen interne bevoegdheden zou moeten hebben. Hij Duizenden mensen hebben naar aanleiding van de Europa-dag op 9 mei het leidt de vergaderingen van de betrokken Europees Parlement bezocht en de stand van de EVP-ED fractie. Op 9 mei wordt ministerraden en zorgt voor een goede herdacht dat de Franse Minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman op die datum in 1950 het voorstel deed om de kolen en staalproductie gezamelijk te Puntjes op de i besluitvorming. Maar hij vertegenwoordigt de Europese Unie niet naar buiten. beheren. Hieruit is de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ontstaan, de directe voorloper van de Europese Unie zoals wij die vandaag de dag kennen. Meer over de open dag op pagina 2. De komende week moeten zo mogelijk in een driedaagse slotzitting van de Conventie de puntjes op de i worden gezet. Het voorstel heeft voor grote verdeeldheid gezorgd binnen de Europese Conventie. Alleen de christen-democratische Vervolg op pagina 2 Oude Europese verdragen op de schop Conventie heeft al veel bereikt Wie de berichtgeving over de Conventie in de media een beetje volgt moet bijna de indruk krijgen dat het alleen maar draait om de vraag of iedere lidstaat in de toekomst nog wel een Eurocommissaris krijgt of om de vraag of de Europese Unie wel of geen president krijgt. In werkelijkheid werkt de Conventie over de Toekomst van Europa aan een nieuwe Grondwet voor de Unie waarin veel meer wordt geregeld. Eigenlijk gaan alle oude Europese Verdragen, die van Rome, Maastricht en Amsterdam, op de schop. In werkelijkheid is er in de afgelopen maanden ook al heel veel bereikt in de Conventie. Over veel oplossingen voor problemen bestaat nu een brede overeenstemming. Zo zal het aantal soorten wetten en besluiten die de Unie kan instellen (nu 23) sterk worden beperkt. In de toekomst zal er alleen nog sprake zijn van kaderwetten, wetten, besluiten en aanbevelingen. Ook de wetgevingsprocedures worden vereenvoudigd; het overgrote deel van de Europese wetten en besluiten zal met een gekwalificeerde meerderheid worden goedgekeurd. Het aantal veto s wordt sterk beperkt. Deze twee maatregelen zullen helpen om veel stroperigheid uit de Europese besluitvorming te halen. Europees Parlement Verder krijgt het Europees Parlement veel meer bevoegdheden. Bij alle wetgeving en besluitvorming die niet meer onder het vetorecht valt, zal het Europees Parlement medewetgever worden. Ook verdwijnt het vreemde verschil tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven in de Europese begroting, waardoor de landbouwbegroting ook onder de medewetgevende bevoegdheden van het Europees Parlement zal komen. In feite krijgt het Europees Parlement hierdoor een volledige begrotingsbevoegdheid. Verder wordt de voorzitter van de Europese Commissie in de toekomst gekozen door het Europees Parlement. Het Europees Parlement zal er dus geweldig op vooruit gaan in de nieuwe Europese Grondwet. Handvest Ook voor de Europese burgers wordt het een stuk beter via de nieuwe Europese Grondwet. Het Handvest voor Grondrechten van burgers zal namelijk in de Grondwet worden opgenomen, zodat de burgers in alle 25 lidstaten straks over dezelfde grondrechten kunnen beschikken. De regio s en provincies zijn straks ook beter af omdat er een precieze verdeling van bevoegdheden komt tussen de EUlidstaten en de EU, met respect voor de bevoegdheden van regio s en provincies. Zo weet straks iedereen wie waarvoor verantwoordelijk is en kunnen geen verantwoordelijkheden meer worden ontlopen of afgeschoven. Hanja Maij-Weggen, voorzitter CDA-delegatie in de EVP-fractie in het Europees Parlement C O L U M N Al met al is er al heel veel bereikt in de Conventie. Wel is de discussie over een president of een eigen Commissaris nog niet afgerond. Wij vinden de president niet nodig maar de eigen Eurocommissaris wel. Hoe die discussie afloopt zullen we de komende weken zien. Het blijft dus spannend in de Conventie.

2 Vervolg van pagina 1 Geen EU-president Ook krijgt hij geen eigen ambtelijke ondersteuning naast het werk dat door het huidige secretariaat van de ministerraad al wordt verricht. Een tweede aandachttrekkend punt in de Conventie gaat over de omvang van de Europese Commissie. De vraag is of iedere lidstaat een eigen commissaris moet hebben. Volgens mensen die het weten kunnen, is er werk genoeg voor 25 of 30 commissarissen. En bovendien kunnen dan de nieuwe lidstaten wennen aan de nieuwe situatie. In die nieuwe lidstaten is men toch al bang dat hun straks niet meer uit Moskou maar vanuit Brussel wordt voorgeschreven wat ze thuis moeten doen. De christen-democraten zijn het hiermee eens. Maar ze vinden dan wel dat de voorzitter van de Europese Commissie de bevoegdheid moet krijgen binnen de club een onderverdeling aan te brengen van leden met zwaardere en met minder belangrijke portefeuilles. Dit probleem weegt voorlopig minder zwaar, omdat de nieuwe grondwet op z n vroegst in 2005 in werking zal treden. De eerstvolgende nieuwe Commissie zal daarom nog op basis van de afspraken uit het Verdrag van Nice worden geformeerd. En daarin staat wel degelijk dat iedere lidstaat een eigen commissaris zal krijgen. Pas op z n vroegst vanaf 2009 gaat daarom het probleem van de omvang van de Europese Commissie echt spelen. Half mei besprak de EVP-Conventiegroep tijdens een bijeenkomst in Spanje de manier waarop de slotonderhandelingen voor de Europese grondwet gevoerd moeten worden. Buitenlands beleid Een laatste belangrijk punt gaat over het buitenlands beleid. Na de Irak-crisis is daarover veel bezorgdheid ontstaan binnen de Conventie. Een stap in de goede richting wordt gezocht door de benoeming van een minister van buitenlandse zaken die ook lid is van de Europese Commissie. Akkoord, zeggen de christen-democraten, als die minister dan alleen ambtelijk wordt ondersteund vanuit de Commissie. Besluitvorming over onderwerpen van buitenlandse politiek kan met meerderheid van stemmen. Alleen bij vraagstukken van vrede en veiligheid zal dan nog unanimiteit als regel gelden, vinden de christen-democraten. J.W. van Houdt Duizenden mensen bezochten Open Dag Duizenden mensen hebben naar aanleiding van de Europa-dag op 9 mei het Europees Parlement bezocht. Het thema was dit jaar de uitbreiding van de Europese Unie van vijftien naar vijfentwintig lidstaten. Bij deze gelegenheid verklaarde Hans- Gert Poettering, fractievoorzitter van de EVP-ED fractie in het Europees Parlement, dat op 9 mei zowel nieuwe als oude lidstaten van de Europese Unie opnieuw herinnerd worden aan de grondbeginselen van de Europese Unie, vooral het gemeenschapsprincipe en de solidariteit, die ook in de toekomst de identiteit en het handelingsvermogen van de Unie moeten waarborgen. Open Dag De feestelijkheden in Brussel begonnen op zaterdag 3 mei met een open dag van alle Europese instellingen. Het gebouw van de Raad van ministers, Europese Commissie en het Europees Parlement was toegankelijk voor iedereen. Vele duizenden mensen maakte van de gelegenheid gebruik om een kijkje achter de schermen te nemen. In het Europees Parlement waren presentaties van politieke fracties, het Grieks voorzitterschap van de Raad van ministers, de Europese Conventie, de Europese Centrale Bank en Europol. Verder kon de bezoeker actief meedoen aan workshops en debatten. En er was een Europaquiz. De Belgische minister van buitenlandse zaken, Louis Michel, Jean Luc Dehaene, vice-voorzitter van de Europese Conventie en vele Europarlementsleden waren aanwezig om met de bezoekers van gedachten te wisselen over de toekomst van de Europese Unie. Het geheel werd opgeluisterd door muziek- en folkloregroepen uit de gehele Europese Unie en ook uit de kandidaatlanden. Françoise Petit Nederland is te laks met omzetting Europese regels Nederland is te laks met de omzetting van Europese regels in nationaal recht. Dit blijkt uit het Scoreboard van de Interne Markt dat door de Europese Commissie onlangs is gepubliceerd. Nederland is op dit moment in 2 procent van de gevallen te laat met het invoeren van EU-wetgeving. Dit is een half procent boven de toegestane norm. Bert Doorn (CDA, EVP-ED) heeft de interne markt als beleidsterrein en vindt deze ontwikkeling zorgwekkend: "Het duurt vaak al enige tijd voordat Commissie, Raad en Parlement een Richtlijn (Europese kaderwet) hebben ontwikkeld. Als deze dan ook nog door de lidstaten niet tijdig wordt geïmplementeerd veroorzaakt dit onaanvaardbare rechtsonzekerheid. Daarnaast wordt het ambitieuze doel van de Europese Commissie om in 2010 de meest competitieve economie ter wereld te zijn, het Lissabon-proces, gefrustreerd." Europese Commissie De Europese Commissie kan lidstaten die EU-wetgeving niet of te laat implementeren tot de orde roepen voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Op 15 mei besloot de Europese Commissie Nederland voor het Hof te dagen wegens het niet tijdig implementeren van de richtlijn voor de verzekering van motorvoertuigen. Dit brengt het totaal aantal aanklachten tegen de Nederlandse staat op 69. Vergeleken met Italië (200 procedures) en Frankrijk (220 procedures) een relatief klein aantal. Maar in ieder geval 69 procedures teveel. De Europese Commissie heeft een strategie ontwikkeld om de EU-lidstaten te stimuleren EU- wetgeving te implementeren en goed te interpreteren. Ten eerste dienen de lidstaten meer samen te werken bij het oplossen van problemen over implementatie van Europese wetgeving. In de tweede plaats dient er een beter toezicht op nationaal niveau op de toepassing van communautair recht te komen en ten derde moet de handhaving van de inbreukprocedures worden verbeterd. Daarnaast zal de Commissie de lidstaten haar hulp aanbieden bij de omzetting De Europese Commissie kan een lidstaat voor het Hof van Justitie in Luxemburg (zie foto) dagen. Op dit moment lopen tegen Nederland 69 gerechterlijke procedureswegens het niet tijdig omzetten van Europese regels in nationaal recht. van richtlijnen in nationaal recht en hoopt ze via de Raad en het Europees Parlement gedaan te krijgen dat er een standaardtermijn komt van twee jaar voor de omzetting van EU-wetgeving. Bert Doorn juicht dit initiatief van de Commissie van harte toe. "Het is van essentieel belang, mede gelet op de uitbreiding van de Unie, dat bij Nederland het besef ontstaat dat mede door het niet tijdig implementeren van EU-wetgeving de Nederlandse ondernemingen niet het maximale rendement kunnen halen uit de interne markt. Ondernemingen zijn er om te produceren en niet om te procederen!" 2

3 Turkije nog lang geen EU-lidstaat Deze maand neemt het Europees Parlement een standpunt in over de situatie in Turkije. Dit land is kandidaat-lidstaat voor de Europese Unie. Er is nog geen datum afgesproken voor het moment waarop de echte onderhandelingen kunnen beginnen. Arie Oostlander heeft namens het Europees Parlement een verslag geschreven over de situatie in Turkije. De parlementaire commissie voor buitenlandse zaken heeft zijn standpunt al overgenomen en deze maand spreekt het voltallige parlement zich erover uit. In het rapport staat dat Turkije sinds oktober 2001 vooruitgang heeft gemaakt om aan de politieke criteria voor toetreding te voldoen. Alleen landen die democratisch zijn, een rechtstaat vormen en de mensenrechten respecteren komen in aanmerking voor EU-lidmaatschap. Toch kunnen de onderhandelingen nog niet beginnen. Het meest in het oog springende punt is de positie van het leger in Turkije. De generaals hebben in Turkije veel teveel invloed op de politiek. De speelruimte van de politiek wordt in feite bepaald door het leger terwijl in een democratie de politiek de speelruimte van het leger behoort te bepalen. Volgens het rapport zijn grote staatsrechtelijke hervormingen nodig om die invloed in te perken. Ook moeten de rechten van minderheden beter worden beschermd. Dit alles zal nog veel tijd vergen. Volgens Oostlander is de deur van de EU zeker niet dicht voor Turkije. De regels voor toetreding schrijven echter voor dat eerst aan de politieke criteria moeten worden voldaan, voordat een begin kan worden gemaakt met de echte onderhandelingen. Er zal dus nog veel werk moeten worden verzet. Evangelia Mitsopoulou Het Europees Parlement wil geen datum noemen waarop de toetredingsonderhandelingen met Turkije kunnen beginnen. Istanboel. Foto: ANP Naar één Europees systeem voor luchtvaartverzekering Omdat er meer en meer sprake is van één Europees luchtruim heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel ingediend om in de hele Europese Unie één systeem te hanteren van verzekeringsvoorwaarden voor vliegtuigen. EVPP-ED Europarlementariër Jim Nicholson wil dat de verzekeringspremie afhankelijk wordt van het gewicht van het vliegtuig bij het opstijgen. Na de aanslag van 11 september 2001 zijn de verzekeringspremies voor luchtvaartmaatschappijen haast onbetaalbaar geworden. Veel kleinere maatschappijen zijn erdoor in de problemen gekomen. In de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel heeft het Europees Parlement amendementen ingediend die enerzijds garanderen dat ieder vliegtuig dat in het Europees luchtruim bevindt voldoende verzekerd is, en anderzijds ervoor zorgen dat de verzekering ook betaalbaar blijft voor de kleinere maatschappijen. EVP-ED Europarlementariër Jim Nicholson is rapporteur over dit onderwerp. Hij wil het verzekeringsbedrag laten afhangen van het maximale gewicht bij het opstijgen van vliegtuig. Grote vliegtuigen moeten voor grotere bedragen verzekerd zijn, en kleinere vliegtuigen voor kleinere bedragen. Op die manier kunnen maatschappijen die met kleinere machines vliegen de premies in de hand houden. Maatschappijen van buiten de Europese Unie kunnen via het storten van een borgsom of via staatsgaranties aan de verkeringsvoorwaarden voldoen. Nu is het woord aan de Raad van ministers. Indien deze het met dit amendement eens is wordt de Europese regel meteen van kracht. Zo niet, dan volgt een tweede parlementaire behandeling. Hayden Allan Meer steun EU voor scheepsbouw nodig Het Europees Parlement heeft een initiatiefrapport van het Spaanse EVP-ED lid Jaime Valdivielso over de zorgelijke situatie in de scheepsbouw met grote meerderheid aangenomen. Het Europees Parlement wil dat de EU maatregelen neemt om de oneerlijke concurrentie vanuit met name Zuid- Koreaanse scheepswerven tegen te gaan. Scheepswerven in Zuid-Korea zijn kampioen prijsbrekers op het gebied van de scheepsbouw. Hun schepen worden verkocht tegen een prijs die 20 tot 40 procent onder de kostprijs ligt. Ze kunnen dit doen omdat ze op grote schaal geld krijgen van de Koreaanse overheid. Het gevolg is een fors zakkend marktaandeel van de Europese werven. In 2000 had de EU nog 19 procent van de markt in handen, in 2002 is dit gedaald tot 7 procent. De Europese Commissie staat al toe dat lidstaten 6 procent van de contractwaarde van op hun werven gebouwde containerschepen, tankschepen voor het vervoer van chemische producten en tankers voor het vervoer van aardolieproducten subsidiëren. Valdivielso wil deze steunmogelijkheid verder oprekken door het mogelijk te maken om ook de bouw van andere soorten schepen te subsidiëren. Verder moet de EU geld vrijmaken voor onderzoek zodat de innovatie in de scheepsbouw niet stagneert. Pedro López de Pablo Europese scheepsbouw staat onder zware druk door concurrentie uit Zuid-Korea. 3

4 Voor burgers en bedrijven moet energie zo voordelig mogelijk zijn De stroomvoorziening in Nederland baart ons grote zorgen. Dit geluid hoor je tegenwoordig van alle kanten. Nu het laatste pakket Europese richtlijnen over de gas- en elektriciteitsector én de internationale handel in energie in de fase van afronding zitten, hoort men in Nederland steeds luidere kritiek op de liberalisering van de energiesector. Zo heeft met name de Algemene Energieraad onlangs forse kritiek en zorgen geuit. Volgens de Energieraad dreigt door de liberalisering energie vuiler, duurder en onbetrouwbaar te worden. Op dit moment zitten we in een overgangsfase met betrekking tot de liberalisering van de Europese energiemarkt en daarin lopen we inderdaad af en toe tegen flinke obstakels op, omdat elk land in Europa in eigen tempo bezig is de liberalisering door te voeren, terwijl ook de omvang van de liberalisering verschilt. Sommige landen zijn al volledig geliberaliseerd, andere landen, zoals Nederland, nog maar gedeeltelijk, binnenkort echter volledig. Liberalisering van de energiesector zou volgens het paarse kabinet ertoe leiden dat de energieprijs lager zou worden voor de burger. Het tegendeel is waar. Twee factoren spelen daarbij een rol. De overheid heeft meer milieubelasting opgelegd, zodat de burger uiteindelijk duurder uit is. Het zou goed zijn als uw elektriciteitsrekening gesplitst zou zijn in twee delen: de werkelijke prijs voor een KWh en het gedeelte dat u betaalt voor energiebelasting. Ten tweede heeft Nederland er jaren geleden voor gekozen meer aardgas te gaan gebruiken en de prijs van aardgas te koppelen aan die van olie. Die laatste prijs is flink gestegen in de afgelopen tijd. Liberalisering Deze keuze van Nederland heeft niets te maken met liberalisering, maar steeds meer bedrijven ontdekken dat stroom opgewekt door bruinkool of kernenergie goedkoper is en schakelen daartoe over. Die mogelijkheid om buiten Nederland te kopen is wel een gevolg van de liberalisering. Gas is schoner dan bruinkool en kernenergie kent haar probleem met afval, en daarom meent de Energieraad dat onze stroom vuiler wordt. Deze stroom wordt echter wel buiten Nederland opgewekt, hoewel het voor ons EUmilieubeleid niet goed is wanneer er grote afname komt van energie opgewekt door bruinkool, omdat deze grote CO2 uitstoot veroorzaakt. Ik ben het niet eens met de Energieraad dat onder invloed van de liberalisering de elektriciteitsvoorziening onbetrouwbaar wordt. Ons land kent een hoog niveau van betrouwbaarheid, hoewel bij ons helaas ook wel eens het licht uitvalt met de nare gevolgen van dien. Dit zal niet veranderen en zeker niet voor de gasleverantie. Toezichthouder In de nieuwe richtlijnen voor de liberalisering van gas en elektriciteit, die net zijn aangenomen in het Europees Parlement, is ook veel aandacht besteed aan een duidelijke rol en heldere bevoegdheden voor de toezichthouder. Gebleken is uit onder andere de telecomervaring dat zo n toezichthouder over autoriteit, voldoende menskracht én heldere verantwoordelijkheden moet beschikken. De toezichthouder moet onafhankelijk zijn van de energieleveranciers, maar ook op grote afstand van de overheid staan om zijn rol als scheidsrechter goed te kunnen uitoefenen. Daarnaast is veel aandacht besteed aan het verzelfstandigen van de transportfunctie van zowel gas als elektriciteit, zodat veel nieuwe leveranciers een kans krijgen op de nieuwe energiemarkt. Alleen door een directe en gelijke toegang tot het net zijn we in staat om marktwerking op dit terrein te garanderen. Ook zijn er veel garanties afgegeven dat de consument niet alleen betrouwbare energievoorziening krijgt, maar ook duurzame energie kan verkrijgen. Informatie over het verbruik van uw brandstofmix en de gevolgen voor het milieu zult u bovendien makkelijk kunnen vinden. Wij, in het Europees Parlement, hebben hard geknokt met de ministers voor energie om de nieuwe richtlijnen op het terrein van gas en elektriciteit zoveel C O L U M N mogelijk voordelig te laten zijn voor de burger en de bedrijven. Ik denk dat we hierin goed geslaagd zijn. We hebben een goed onderhandelingsresultaat bereikt dat ik overal gaarne zou willen verdedigen. En ja, het licht zal blijven branden! Wim van Velzen, CDA-Europarlementariër en woordvoerder energie namens de EVP-ED fractie in het Europees Parlement Situatie in Kazachstan nog steeds zeer zorgwekkend Enige tijd geleden bezocht president Nazarbaev van Kazachstan Nederland. Dit was een omstreden staatsbezoek omdat de mensenrechtensituatie in dat land zeer veel te wensen overlaat. Albert Jan Maat is lid van de parlementaire delegatie EU-Centraal Azië; hij verdedigde het bezoek omdat op die manier de Kazachse mensenrechtensituatie door Nederland ter sprake kon worden gesteld. Irina Petrushova heeft veel gescreven over de corrupte Kazachse regering. Zij is nu gevlucht naar Moskou en zet daar haar activiteiten voort. Onlangs sprak Albert Jan Maat met Irina Petrushova. Zij is prijswinnaar van de International Press Freedom Award 2002 en eindredacteur van het Kazachse weekblad Respublika. Zij is vanwege haar persactiviteiten herhaaldelijk lastiggevallen door de Kazachse overheid. Petrushova heeft tal van artikelen geschreven over de corruptie in de overheid en uitte veel kritiek op ambtenaren. De krant werd gedwongen verschillende keren van uitgever te wisselen. Er zijn ook molotovcocktails in het kantoor gegooid, waardoor een deel van het gebouw en de apparatuur zijn vernietigd. Op 4 juli vorig jaar heeft een rechtbank haar veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf voor het overtreden van een arbeidswet. Zij is gevlucht naar Moskou, maar er lopen momenteel echter nog drie strafzaken tegen haar. Kazachstan is sinds elf jaar onafhankelijk, maar de situatie in dat land blijft zeer zorgelijk. De mensenrechten worden er nog steeds met de voeten getreden, het misdrijf marteling staat bijvoorbeeld niet in het wetboek van strafrecht vermeld, er worden veel doodvonnissen voltrokken, er is geen democratie, er is geen persvrijheid en de president en zijn familie worden beschuldigd van omkoping. Irina Petrushova hoopt dat toenemende politieke en economische druk vanuit Nederland en de Europese Unie ervoor zal zorgen dat de situatie in haar land gaat verbeteren. Onlangs heeft het Europees Parlement in een resolutie opgeroepen om de druk op Kazachstan te vergroten door de uitvoering van de partnerschapovereenkomst (en daarmee het vrijmaken van ontwikkelingsgeld) afhankelijk te stellen van de ontwikkeling van de mensenrechtensituatie. Portret van CDA-Europarlementariër Arie Oostlander Hij leeft voor de politiek, maar er is meer Veel mensen kennen Arie Oostlander als de kampioen van de Bosnische zaak, de buitenlandspecialist die rapporten heeft geschreven over de toetreding van nieuwe lidstaten, of als voormalig directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA het politiek geweten van het CDA. Arie Oostlander leeft inderdaad voor de politiek. Maar gelukkig is er ook meer. Een portret. "Het probleem bij mij is inderdaad dat ik leef voor de politiek. Ik ben het gelukkigst als politiek binnen de horizon is en bof enorm dat Enna, mijn vrouw, dit van mij accepteert. Ik ben dus één van die verschrikkelijke mensen die ook op vakantie toch met politiek bezig moeten zijn. Ik interesseer mij tijdens de vakantie meer voor mensen in mijn omgeving dan voor musea en attracties. Dit merkte ik weer dit voorjaar toen wij een weekje op vakantie gingen naar Cyprus. De Cypriotische ambassadeur wist van mijn reis. Het gevolg was dat ik twee dagen van mijn vakantie naar Nicosia gehaald werd voor overleg met de president en met politieke partijen en maatschappelijke organisaties aan beide zijden van het eiland. Onze EU-ambassadeur had het programma opgesteld. Enna is toen meegegaan om de gesprekken te notuleren. Dat was een grote steun voor mij en ze vond het nog leuk ook! Ondanks de regen zijn die twee vakantiedagen dus niet in het water gevallen. Ik hoop het nog mee te maken dat ik mijn kleinzoon van nu vier jaar een keer kan meenemen naar de vergaderzaal, zodat hij zich later kan herinneren met zijn opa door het Europees Parlement te hebben gestapt! Als hobby ben ik overigens caravanist. Wij hebben een Swift Toscane met een vast bed en mover. Dit laatste betekent dat ik op de camping de caravan met behulp van een afstandbediening op zijn standplaats kan zetten. De caravan rijdt dan als vanzelf over het gras! Reizen met de caravan heeft als voordeel dat je zo vrij bent als een vogel. Je praat met iedereen op de camping. Opleiding, afkomst of werk tellen niet. Op de camping is iedereen gelijk. Heerlijk. Enna en ik zijn echte zwervers. Wij gaan daar waar geen wolken zijn. En dat hoeft niet ver te zijn. Frankrijk en Tsjechië is al mooi genoeg. We zijn ook een keer naar Scandinavië geweest, prachtige natuur daar, maar wel wat eenzaam voor een Arie Oostlander die juist met mensen wil kunnen praten. Het mooie van onze vakantiebestemmingen is dat onze drie zonen en onze schoondochter iedere zomer aan komen waaien. Via de gsm houden wij contact, en als het even kan regelen we het zo dat zij langs kunnen komen. Enna en ik wonen in Doetinchem. Ik ben in Gelderland opgegroeid en vind de Achterhoek een eerlijke en heerlijke streek. Enna en ik zijn bezige mensen. Mijn vrouw is zeer actief in het kerkelijk leven. Zij was onder andere voorzitter van de kerkenraad van de Samen op Weggemeente. De fusie tussen de gereformeerde en de hervormde kerken was een hele kluif en mede dank zij haar is in de wijk De Huet in Doetinchem een nieuwe kerk gebouwd, bestemd voor de RK parochie en de Samen op Weggemeente. Ik volg dat met grote belangstelling. Het is net politiek. We hebben ieder onze eigen plaats in het leven gevonden, een soort huwelijk van kerk en staat. Ten slotte: Enna onderhoudt mijn website: 4

5 Biotechnologie: samenspel van Europese Unie en lidstaten Milieubeleid is één van de belangrijkste beleidsterreinen van de Europese Unie. Tal van verordeningen en richtlijnen (Europese kaderwetten) worden gemaakt om het milieu te beschermen. Milieuvervuiling trekt zich niets aan van landsgrenzen. Daarnaast is het "Momenteel speelt de discussie omtrent biotechnologie. Door te sleutelen aan de erfelijke eigenschappen van planten of dieren kunnen deze immuun worden gemaakt voor bepaalde ziekten. Ook kan op die manier de opbrengst worden vergroot. Het gebruik van deze genetisch gemodificeerde organismen (GMO s) moet op een verantwoorde manier worden geregeld. Daarom zijn tal van Europese wetten gemaakt. Onze fractie vindt dat de wetgeving voor de Europese toelating van genetisch gemodificeerde organismen moet worden aangepast. Voordat zo n product op de markt mag worden toegelaten, moeten de effecten op de korte en lange termijn goed zijn onderzocht en veilig worden bevonden. In alle lidstaten van de Europese Unie moeten dezelfde regels gelden. Verder vinden wij dat de consument een keuze moet kunnen maken. Daarom moeten er regels komen voor de etikettering van producten. Uitgangspunt is dat op het etiket gemeld moet worden wanneer genetisch gemodificeerde organismen in het eindproduct zijn terug te vinden. Omdat het gebruik van GMO's al zo verspreid is en Ria Oomen-Ruijten er bijna niets meer is dat niet op één of andere manier onbedoeld in aanraking is gekomen met gewijzigd DNA, is afgesproken dat een drempel van 0,9 procent wordt gehanteerd, waarbij voor deze onbedoelde aanraking niet geëtiketteerd hoeft te worden. Ik zou het liefst een etikettering zien op basis van gemeten aanwezigheid. Een onding in de nieuwe wetgevingsvoorstellen is de proces-etikettering van GMO's die in het productieproces worden gebruikt. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat bij een product waarin soja-olie is gebruikt en waarin geen gewijzigd DNA gevonden wordt, toch op de ingrediëntenlijst moet worden vermeld dat het een GMO-product is. De helderheid naar de consument is met dit voorstel niet gediend en ook producenten zullen hiermee absoluut niet uit de voeten kunnen. De opstelling van het Nederlandse ministerie van VROM, dat tegen dit voorstel is, begrijp ik dus al te goed. Hoe staat het nu met de uiteindelijke positie van Nederland in de Raad van ministers? Het ministerie van milieu (VROM) was tegen en landbouw vóór?" belangrijk dat de lidstaten van de Europese Unie dezelfde regels hebben omdat de Europese Unie één binnenmarkt vormt. Voor de totstandkoming van een Europese wet moeten het Europees Parlement en de Raad van ministers het met elkaar eens worden. Ria Oomen-Ruijten is lid van het Europees Parlement en heeft het milieubeleid in haar portefeuille. In Nederland is Pieter van Geel staatssecretaris voor milieu en als zodanig betrokken bij de Raad van ministers van de Europese Unie. "Net als de fractie van de EVP-ED denk ik dat het van groot belang is om producten van genetisch gemodificeerde organismen pas na een zorgvuldige beoordeling op de markt toe te laten. We moeten in elk geval voorkomen dat ze onacceptabele risico s opleveren voor het milieu en de menselijke gezondheid. Nederland heeft zich er daarom in de onderhandelingen over twee nieuwe Verordeningsvoorstellen sterk voor gemaakt dat de lidstaten een rol houden bij de beoordeling van de milieurisico s. Dat is de beste waarborg tegen eventuele negatieve milieueffecten van de introductie van GMO s. Ik ben er zeer tevreden over dat het Europees Parlement eraan bijgedragen heeft dat dit aspect in de Verordeningen is vastgelegd. Keuzevrijheid is een ander belangrijk element in de Verordeningen. Het kabinet vindt dat de consument zoveel mogelijk moet kunnen kiezen of hij al dan niet genetisch gemodificeerde producten wil. Ria Oomen-Ruijten vindt dat ook, maar heeft haar twijfels over de haalbaarheid van de etiketteringsplicht. Vooral bij producten die zijn geproduceerd met GMO s, maar ze niet meer bevatten, zoals olie van genetisch gemodificeerde sojabonen. Pieter van Geel Nederland erkent dat dit soort problemen de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de etikettering bemoeilijken. Desalniettemin moet de burger een keuze kunnen maken op basis van zo goed mogelijke informatie over de aanwezigheid van GMO-producten in zijn voedsel. Twee voorstellen over deze materie zijn onlangs geaccepteerd. In de Landbouwraad werd een voorstel voor de toelatingsprocedure ingediend dat de consument voldoende keuzevrijheid biedt. Vandaar dat Nederland met het voorstel instemde. Een ander voorstel haalde het in de Milieuraad, ondanks dat Nederland tegenstemde. Nederland had bezwaren tegen de bepaling over informatie bij bulkgoederen. Volgens Nederland is die niet uitvoerbaar en handhaafbaar, maar een meerderheid van de Milieuraad dacht daar helaas ander over. Er is nog geen definitief akkoord over de Verordeningen, maar toch bereidt Nederland zich al voor op het inwerkingtreden ervan. Om te zorgen voor een zo goed mogelijke uitvoering en handhaving, gebeurt een en ander in nauw overleg met alle betrokkenen." Parlementsleden tien nieuwe EU-landen waarnemers in EP Sinds 1 mei jl. zijn 162 nationale parlementariërs uit de tien toetredende landen officieel waarnemer bij het Europees Parlement. Daarmee telt het Europees Parlement 695 leden. De waarnemers hebben geen stemrecht, maar mogen wel alle vergaderingen bijwonen en tijdens de commissievergaderingen ook het woord voeren. handelingen onze zusterpartijen met raad en daad bijgestaan. Wij gaan door met het versterken van de onderlinge banden zodat onze nieuwe collega s zich snel thuis voelen in de fractie en in het Europees Parlement. Op die manier worden zij in staat gesteld daadwerkelijk hun kiezers uit de tien toetredende landen te vertegenwoordigen." CDA-voorzitster Marja van Bijsterveldt en vice-voorzitster Lianne Dekkers brachten op 21 mei een bezoek aan Brussel. Naast gesprekken met alle CDA Europarlementariërs namen zij ook deel aan een discussie met de CDA afdeling België Luxemburg en ontmoetten zij ook de EVP-partijvoorzitter Wilfried Martens en de EVP-ED fractie voorzitter in het Europees Parlement Hans-Gert Poettering. De waarnemers zijn niet gekozen maar benoemd door hun nationaal parlement; 69 leden van deze 162 hebben aansluiting gezocht bij de EVP-ED fractie in het Europees Parlement. Dit is het grootste onderdeel van de groep en hiermee telt de EVP-ED fractie sinds 1 mei 301 leden. De christen-democratische fractie ( EVP-ED) blijft daarmee de grootste politieke kracht in het Europees Parlement en is daarmee groter dan de tweede en derde fractie (socialisten en liberalen) sámen. De waarnemers blijven tot aan de Europese verkiezingen in juni 2004 de bevolking van de toetredende landen vertegenwoordigen. EVP-ED fractievoorzitter Hans-Gert Poettering: "Het verheugt me dat zoveel nieuwe leden uit de toetredende landen kiezen voor de EVP-ED fractie, namelijk 42 procent van alle waarnemers die afkomstig zijn uit alle tien toetredende landen. Wij hebben hard gewerkt om onze zusterpartijen uit die landen voor te bereiden op de toetreding via een speciaal 'partnership programma.' Daarnaast hebben wij tijdens de toetredingsonder- Hanja Maij-Weggen, Marja van Bijsterveldt, Hans-Gert Poettering, Lianne Dekkers en Wim van Velzen 5

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten.

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten. Kok elementen: elektronische handel, luchtruim, het MBO en de concurrentiekrachtraad. Ik heb daarvan aangegeven hoe de komende tijd de verwachtingen zijn. Het zijn stuk voor stuk elementen die onzerzijds

Nadere informatie

17 Europees Stabiliteitsmechanisme

17 Europees Stabiliteitsmechanisme 17 Europees Stabiliteitsmechanisme Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel

Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2012 Joris Luyendijk: Dé bankier bestaat niet Martin van Rijn: Wij zijn gewend om verantwoording af te leggen De Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 J A A R V E R S L A G 2005 Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 Overzicht van projectcategorieën 38 Erkende

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26 V O O R E E N E U R O P A D A T W E R K T 28okt ober2013 / ont wer pver ki ez i ngs pr ogr amma Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uit de crisis Financiële sector gezond en dienstbaar maken 5 Een stabiele munt,

Nadere informatie