Inleiding 7. 1 Basisprincipes van het investeringsbeleid van Elia Investeringen verbonden met de herstructurering van de 36 kvnetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 7. 1 Basisprincipes van het investeringsbeleid van Elia 13. 1.1.1 Investeringen verbonden met de herstructurering van de 36 kvnetten"

Transcriptie

1 1

2 2

3 3

4 4

5 INHOUDSOPGAVE Inleiding 7 VOORWERP 9 WETTELIJKE CONTEXT 9 VIER PIJLERS AAN DE BASIS VAN DE ONTWIKKELING VAN HET ELEKTRICITEITSNET: ZEKERHEID VAN BEVOORRADING, DUURZAME ONTWIKKELING, ECONOMISCH OPTIMUM EN MARKTWERKING. 10 ALGEMENE PRINCIPES VAN HET INVESTERINGSPLAN 11 1 Basisprincipes van het investeringsbeleid van Elia INVESTERINGSBELEID IN HET DISTRIBUTIENET VAN HET VLAAMSE GEWEST Investeringen verbonden met de herstructurering van de 36 kvnetten Algemeen beleid voor het ontwikkelen van het 70 kv-net Belastingsoverdrachten van de spanningsniveaus 70 tot 30 kv naar 150 kv Investeringen door het stijgende verbruik in de middenspanningsnetten (versterking van de transformatiecapaciteit naar middenspanning) Investeringen door het stijgende verbruik in de middenspanningsnetten (versterking in het distributienet kv) Onthaal decentrale productie-eenheden BELEID BETREFFENDE 26 KV-NETTEN 18 2 Referentie- distributienet BESCHRIJVING VAN DE VERSTERKINGEN Investeringen die op dit moment gepland zijn Investeringen die reeds waren uitgesteld in het Investeringsplan Investeringen die worden uitgesteld in dit Investeringsplan GRAFISCH OVERZICHT VAN DE LOPENDE VERSTERKINGEN 27 3 Versterking van het distributienet tot en met HET ELEKTRICITEITSNET AFSTEMMEN OP DE PRODUCTIE- EN VERBRUIKSNIVEAUS DIAGNOSE VAN DE KNELPUNTEN EN DEFINITIE VAN DE VERSTERKINGSSCENARIO'S Regio St. Katelijne Waver- Kontich-Duffel- Lier Regio Merksplas-Koekhoven 37 5

6 3.2.3 Regio Rijkevorsel - Hoogstraten -Meer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Technische uitvoerbaarheid Beperkingen betreffende ruimtelijke ordening Realisatieplanning Grafisch overzicht van de voorgestelde versterkingen tegen Versterking van het distributienet op middellange termijn BESCHRIJVING VAN DE VERSTERKINGEN Geplande investeringen op middellange termijn die reeds in vorige investeringsplannen zijn vermeld Geplande investeringen op middellange termijn die in dit plan worden voorgesteld investeringen op middellange termijn, niet meer van toepassing GRAFISCH OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE VERSTERKINGEN OP MIDDELLANGE TERMIJN 50 5 Besluit en uitvoering van het investeringsplan 55 6

7 Inleiding 7

8 8

9 VOORWERP Het Investeringsplan heeft betrekking op de netten van 70 kv en lager in het Vlaams Gewest waarvoor Elia door de Vlaamse overheid is aangesteld als distributienetbeheerder. Het Investeringsplan betreft de periode van 1 januari 2009 tot 31 december WETTELIJKE CONTEXT De openstelling van de elektriciteitsmarkt werd ingeluid door de Richtlijn 96/92/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne elektriciteitsmarkt 1. In het Vlaams Gewest werd deze Richtlijn omgezet door het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en verder uitgewerkt door het Besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit van 15 juni Artikel 12 van dit Besluit belast de distributienetbeheerder met de ontwikkeling van het distributienet. De praktische modaliteiten van het Investeringsplan zijn vastgelegd in Deel II Hoofdstuk 1- Afdeling 1.1 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (Vlaams Gewest). Elia is samengesteld uit twee wettelijke entiteiten die als één enkele economische entiteit werken: Elia System Operator, houder van de licenties van netbeheerder, en Elia Asset, eigenaar van het net. Het vermaasde net dat door Elia System Operator ( Elia ) wordt beheerd, bestrijkt de spanningsniveaus van 380 kv tot en met 30 kv met inbegrip van de transformatie naar middenspanning 2 en vormt, vanuit beheertechnisch oogpunt, één geheel. Het onderhavige Investeringsplan van Elia heeft in strikte zin enkel betrekking op de spanningsniveaus van 70 kv en lager. Het Investeringsplan dekt een periode van drie jaar; het wordt om het jaar aangepast voor de volgende drie jaar en vóór 1 juli aan de VREG meegedeeld. Het Investeringsplan omvat: een gedetailleerde raming van de nodige behoeften aan distributiecapaciteit, met aanduiding van de onderliggende hypothesen; het investeringsprogramma dat de distributienetbeheerder vooropstelt om deze behoeften te kunnen dekken. 1 Deze richtlijn werd op 1 juli 2004 vervangen door richtlijn 2003/54/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne elektriciteitsmark. 2 Met inbegrip van alle bijbehorende elementen die nodig zijn voor het verwezenlijken van de wettelijke opdrachten en het maatschappelijke doel van Elia. 9

10 VIER PIJLERS AAN DE BASIS VAN DE ONTWIKKELING VAN HET ELEKTRICITEITSNET: ZEKERHEID VAN BEVOORRADING, DUURZAME ONTWIKKELING, ECONOMISCH OPTIMUM EN MARKTWERKING. Het Investeringsplan beschrijft de investeringen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de lange termijnbehoeften betreffende distributiecapaciteit en dit tegen de laagst mogelijke kostprijs voor de gemeenschap. De term kostprijs moet hier in een ruimere dan strikt economische zin worden begrepen en omvat naast de economische ook maatschappelijke en milieuaspecten. De doelstelling is die investeringen te kiezen, die de gemeenschap de grootste baat bijbrengen. Het beleid dat Elia voert betreffende netontwikkeling streeft naar het promoten van duurzame ontwikkeling. Het beleid past in het kader van het energiebeleid van de Europese Unie 3 en van de Vlaamse overheid. Het beleid dat Elia volgt steunt op volgende grote pijlers: Zekerheid van bevoorrading: Elia streeft naar een betrouwbare elektriciteitstransmissie op lange termijn, rekening houdend met de beschikbare productiemiddelen, het verbruik, zijn geografische spreiding en evolutie. Zekerheid van bevoorrading houdt tevens in dat het net gebouwd is om diverse productievormen mogelijk te maken en dat de nodige interconnectiecapaciteit is voorzien. Duurzame ontwikkeling: Elia opteert voor duurzame oplossingen, met een minimale impact op het leefmilieu en de ruimtelijke ordening. Het investeringsbeleid houdt rekening met de toename van hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling. Hierbij gaat een bijzondere aandacht uit naar de decentrale productie-eenheden die worden aangesloten, zowel op het Elia-net als op het net van de distributienetbeheerders. Marktwerking: Elia bouwt een net uit dat bijdraagt tot een goede marktwerking. Dit betekent dat Elia werkt aan een vlotte toegang tot het net, zowel op het vlak van productie als op het vlak van afname, voor bestaande en nieuwe gebruikers. Elia ijvert via het ontwikkelen van interconnecties mee voor een grensoverschrijdend Europees elektriciteitsnet zodat een internationale marktwerking mogelijk is. Economisch optimum: Elia houdt rekening met het economische optimum voor de maatschappij. In overleg met de andere distributienetbeheerders gaat Elia na wie, waar en hoe moet investeren om de globale kost voor de eindverbruiker te beperken, met inachtneming van de voorgaande vereisten. De interacties tussen die verschillende pijlers zijn veelvuldig en vaak zelfs tegenstrijdig. Bij wijze van voorbeeld: de uitwerking van een beleid dat rekening houdt met de onzekerheden rond de evolutie en de lokalisatie van de productiemiddelen voor elektriciteit; tevens rekening houdt met de onzekerheden rond de evolutie van het elektriciteitsverbruik 4 ; en de naleving van bepaalde milieunormen nastreeft; kan in tegenspraak lijken met de vereiste van economische rendabiliteit vanuit het oogpunt van de gemeenschap. 3 Green paper: Towards a secure, sustainable and competitive European energy network - Commission of the European Community 13/11/ Hierin liggen de onzekerheden vervat verbonden aan de respons van de verbruiker op de invoering van de maatregelen betreffende rationeel energieverbruik. 10

11 Het zoeken naar een verantwoord evenwicht tussen die vier doelstellingen is de rode draad doorheen dit Investeringsplan. Het werd opgesteld vanuit het streven naar een optimale ontwikkeling van het (distributie)net, gekenmerkt door: een betrouwbare en zekere transmissie van elektriciteit op lange termijn; een concurrentiële en stabiele prijs voor de transmissie; een duurzame ontwikkeling met betrekking tot het leefmilieu, de ruimtelijke ordening en hernieuwbare energie; een beperking van de risico s inherent aan investeringsbeslissingen in de context van een onzekere toekomst. ALGEMENE PRINCIPES VAN HET INVESTERINGSPLAN Dit Investeringsplan stoelt gedeeltelijk op dezelfde principes die werden bepaald voor het Investeringsplan en die in dat plan beschreven werden. De lezer wordt uitgenodigd om terug te grijpen naar het Investeringsplan voor verdere informatie betreffende de methodologie voor de ontwikkeling van het net en de dimensioneringscriteria voor het distributienet gebruikt in dit Investeringsplan. Er is jaarlijks uitgebreid overleg met de distributienetbeheerders om de verbruiksverwachtingen en nieuwe aansluitingen van decentrale productie op lokaal niveau vast te stellen. Daarnaast bevraagt Elia ook de netgebruikers om hun lokale prognoses in kaart te brengen. Deze twee elementen spelen de belangrijkste rol onder al de dimensioneringsfactoren. Wat betreft de hypothesen wordt het investeringsplan gekenmerkt door een dalend verbruik en een toename van de aansluiting van decentrale productie op de netten van andere distributienetbeheerders. Enerzijds heeft de financiële en economische crisis als gevolg dat het industrieel en residentieel verbruik van elektriciteit vermindert. Dit effect wordt gecombineerd met een toename van de aansluiting van decentrale productie op de netten van andere distributienetbeheerders. Wanneer de decentrale productiecapaciteit gedimensioneerd is op het lokale verbruik kan op die manier het hoogspanningsnet deels worden ontlast of kan de verwachte groei van het verbruik vertragen. Anderzijds kunnen door een grote toename van decentrale productie-eenheden middenspanningsnetten ontstaan waar de productie groter is dan het verbruik. Elia moet er voor zorgen dat die geproduceerde elektriciteit via het hoogspanningsnet wordt opgenomen en tot bij de verbruikers wordt geleid. Hiervoor is het belangrijk dat samen met de andere distributienetbeheerders wordt gekeken wat de beste manier is om de decentrale productie adequaat op te vangen. In het licht van de verplichtingen die aan de lidstaten tegen 2020 worden opgelegd in uitvoering van het Climate Action plan 5 en de verdere vrijmaking van de markt in het kader van het derde energiepakket van de Europese Unie, verwacht Elia een aanzienlijke verhoging van de investeringen in het net ten opzichte van het business as usual scenario. Het huidige 5 Richtlijn 2009/29/EG van het Europees parlement en de raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG. 11

12 financieringsmechanisme, dat grotendeels gebaseerd is op de afschrijvingsvoeten van de historische assets, stelt Elia in staat om het net op een veilige, betrouwbare en duurzame manier te beheren en te ontwikkelen, maar laat niet toe om deze investeringen, die buiten het business as usual scenario vallen, tijdig te realiseren. Daarom stelt Elia voor om de tarifaire regelgeving op te splitsen in twee luiken: één luik dat gerelateerd is aan het business as usual beheer van het net en een ander luik dat samenhangt met het klimaat- en energiebeleid van de overheid. Doel van het Investeringsplan is: een stand van zaken opmaken betreffende de vordering van de versterkingen die in de vorige Investeringsplannen voorgesteld werden; een voorstel van netversterkingen tot en met 2012 uitwerken op basis van evolutiehypotheses van het verbruik en de informatie over decentrale opwekking; de mogelijke richtinggevende pistes met betrekking tot de versterking van het net en de beslissingen betreffende studieprojecten, op langere termijn actualiseren. Het Investeringsplan telt 4 hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt een beknopt overzicht gegeven van de basisprincipes van het investeringsbeleid van Elia. Dit is een complex proces, dat rekening moet houden met technische, economische en milieufactoren en met de talrijke interacties hiertussen. Hoofdstuk 2 beschrijft het referentiedistributienet, dit is het net dat gepland was voor eind 2010 in het kader van het vorige Investeringsplan. De timing van deze investeringen werd soms gewijzigd omwille van de tijd die nodig is voor het doorlopen van de vergunningsprocedures, een herziening van de verbruiksverwachtingen en andere specifieke redenen. De netversterkingen die het gevolg zijn van de vereisten op het gebied van distributiecapaciteit worden weergegeven in hoofdstukken 3 en 4. 12

13 1 Basisprincipes van het investeringsbeleid van Elia 13

14 14

15 1.1 INVESTERINGSBELEID IN HET DISTRIBUTIENET VAN HET VLAAMSE GEWEST De eerste stap in de dimensionering van het net bestaat erin de knelpunten op te sporen. Dit zijn kritieke punten waar de technische ontwikkelingscriteria niet langer gerespecteerd worden, bijvoorbeeld wegens de evolutie van het elektriciteitsverbruik en/of het productiepark. Zodra deze kritieke punten opgespoord zijn, worden de netversterkingen bepaald om te streven naar de vereiste capaciteit. Hiervoor wordt naast technische parameters eveneens rekening gehouden met zowel economische criteria als met de impact van de netinvesteringen op het leefmilieu. Dit moet uiteindelijk leiden tot de beste oplossing voor de gemeenschap. In het distributienet van het Vlaamse Gewest onderscheiden we zes motivaties om investeringen uit te voeren: investeringen die samenhangen met de herstructurering van de 36 kv-netten; het algemene beleid betreffende het ontwikkelen van het 70 kv-net; belastingsoverdrachten van de spanningsniveaus 70 tot 30 kv naar 150 kv; investeringen die nodig zijn om het hoofd te bieden aan het stijgende verbruik in de middenspanningsnetten (versterking van de transformatiecapaciteit naar middenspanning); investeringen die nodig zijn om het hoofd te bieden aan het stijgende verbruik in de middenspanningsnetten (versterking in het distributienet kv); investeringen die nodig zijn voor het onthaal van decentrale productieeenheden. Deze investeringen kunnen bestaan uit het aanleggen van nieuwe verbindingen. Ter herinnering worden de principes voor de ontwikkeling van nieuwe verbindingen, vermeld in de vorige Investeringsplannen, herhaald: voor nieuwe verbindingen met een spanning van 36 kv of minder wordt voorrang gegeven aan het ondergronds aanleggen van de verbinding; voor verbindingen met een spanning van 70 kv tot 220 kv geldt: het maximaal benutten van de huidige infrastructuur; het opteren voor ondergrondse kabels wanneer het gaat om een nieuwe verbinding; luchtlijnen op plaatsen waar deze kunnen worden aangelegd langs bestaande of geplande grote infrastructuur. Ter compensatie zullen indien mogelijk bestaande lijnen worden verwijderd om een globaal milieuevenwicht te bewaren; verdere ontwikkeling van de zeer hoge spanningsverbindingen (380 kv) via luchtlijnen om redenen van technische en economische aard. 15

16 1.1.1 INVESTERINGEN VERBONDEN MET DE HERSTRUCTURERING VAN DE 36 KV-NETTEN De 36 kv-netten van Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen maken pas sinds 1996 deel uit van het net dat door Elia wordt beheerd. Na een onderzoek in de loop van 1997 werd een investeringsprogramma opgesteld om deze netten tot eenzelfde betrouwbaarheidsniveau te brengen als de andere netgedeelten die Elia beheert. Dit programma wordt geleidelijk gerealiseerd wanneer versterkingen worden uitgevoerd als gevolg van het stijgende verbruik ALGEMEEN BELEID VOOR HET ONTWIKKELEN VAN HET 70 KV-NET Hoewel de vervoerde elektriciteit in België op korte termijn een dalende trend vertoont, blijft het elektriciteitsverbruik in België over het algemeen stijgen en wordt de vermazing van het 150 kv-net steeds groter door een verdere uitbouw van het net op dit spanningsniveau (cf ). In die context moet vermeden worden dat parallelstromen ontstaan in de 70 kv-netten. Sterke fluxen in het 150 kv-net kunnen immers het 70 kv-net belasten en er knelpunten veroorzaken. Deze knelpunten beperken de capaciteit van het 150 kv-net en zouden versterkingen van het 70 kv-net vergen, als er geen alternatieve maatregelen worden genomen BELASTINGSOVERDRACHTEN VAN DE SPANNINGSNIVEAUS 70 TOT 30 KV NAAR 150 KV In de hoogspanningsnetten die volledig worden beheerd door Elia en die onder regionale of federale bevoegdheid vallen, wordt een globaal sociaal-economisch optimum nagestreefd voor de gemeenschap. Bij de bepaling van dit economisch optimum blijkt uit studies meer en meer dat het voor de gemeenschap voordeliger is om de ontwikkeling van het 150 kv-net te bevorderen, met directe transformatie vanuit dit net naar de middenspanningsnetten. De belangrijkste redenen zijn: - Dankzij deze overdrachten worden de 30 tot 70 kv-netten ontlast en wordt op dit spanningsniveau ruimte gecreëerd om de toekomstige verhogingen van het verbruik te kunnen opslorpen. Het gebruik van de bestaande infrastructuur is bijgevolg gemaximaliseerd en investeringen in nieuwe posten of nieuwe verbindingen op 30 tot 36 kv worden geminimaliseerd. - De relatieve kostprijs voor een capaciteitsverhoging op 150 kv is veel kleiner dan een investering op lagere spanningsniveaus. Bijvoorbeeld op 70 kv moeten meerdere investeringen worden uitgevoerd om dezelfde capaciteit te bereiken, waarbij elke keer een aparte vergunning vereist is, niet altijd hetzelfde tracé kan worden gebruikt en waarbij in een stedelijke omgeving de nodige ruimte kan ontbreken. - Dit draagt bij tot een beter beheer van de netverliezen omdat deze kleiner zijn op verbindingen op 150 kv en bij de transformatie naar lagere spanningsniveaus. - Omwille van synergie-effecten is het economisch aangewezen om te streven naar een beperkt aantal spanningsniveaus. Met minder spanningsniveaus kan er gebruik gemaakt worden van schaalvoordelen bij de 16

17 materiaalaankopen, moet er minder specifiek reservemateriaal worden aangekocht, moet er minder specifieke kennis aanwezig zijn, Het versterken van de rechtstreekse voeding van het middenspanningsnet vanuit het 150 kv-net door het plaatsen van 150 kv/ms-transformatoren, gebeurt: naar aanleiding van de noodzaak om het transformatievermogen naar het middenspanningsnet te versterken; om versterkingen of verdere uitbreiding van het 70 tot 36 kv-net en/of transformaties van 150 kv naar een spanningsniveau van 70 tot 36 kv te vermijden INVESTERINGEN DOOR HET STIJGENDE VERBRUIK IN DE MIDDENSPANNINGSNETTEN (VERSTERKING VAN DE TRANSFORMATIECAPACITEIT NAAR MIDDENSPANNING) Een toename van het verbruik op de middenspanningsnetten zorgt ervoor dat de transformatiecapaciteit naar middenspanning moet worden verhoogd. De investeringen die hiervoor noodzakelijk zijn, worden gerealiseerd in overleg met de middenspanningsdistributienetbeheerders. Wij herhalen de krachtlijnen van het beleid voor netversterking: waar mogelijk het transformatievermogen van de bestaande stations verhogen door: het versterken van het vermogen van de bestaande transformatoren; het toevoegen van een of meer transformatoren; enkel overgaan tot het bouwen van een nieuwe site als bepaalde bestaande sites verzadigd zijn INVESTERINGEN DOOR HET STIJGENDE VERBRUIK IN DE MIDDENSPANNINGSNETTEN (VERSTERKING IN HET DISTRIBUTIENET KV) Om een antwoord te geven op het verhoogde verbruik van de netten, aangesloten op 30 kv tot 70 kv, beoogt de weerhouden Elia-politiek voor de kv infrastructuur dat de verbruiken van deze overgebracht zouden worden naar 150 kv. Dit investeringsbeleid wordt beschreven in sectie Deze aanpak kan echter niet worden veralgemeend. Hij wordt niet toegepast in situaties waar: het 70 tot 36 kv-net voldoende ontwikkeld is; de belastingdichtheid laag is; dit niet tot het globaal economisch optimum leidt. In deze gevallen worden de kv versterkt door het aanleggen van nieuwe verbindingen en/of door het plaatsen van 150/ kv transformatoren ONTHAAL DECENTRALE PRODUCTIE-EENHEDEN De komst van decentrale productie-eenheden in het middenspanningsnet kan een nood aan bepaalde investeringen veroorzaken. Deze investeringen hangen vooral af van de mogelijkheden op het vlak van sturing van de 17

18 elektriciteitsproductie, het intermitterende karakter en de omvang van de eenheid en van het spanningsniveau waarop ze is aangesloten. Enerzijds kan de elektriciteit van decentrale productie in een middenspanningsnet via dat middenspanningsnet tot bij de verbruikers worden geleid. Wanneer de decentrale productiecapaciteit gedimensioneerd is op het lokale verbruik kan op die manier het hoogspanningsnet deels worden ontlast of kan de verwachte groei van het verbruik vertragen. Hoewel deze groeivertraging zou kunnen toelaten om investeringen tijdelijk uit te stellen moet het hoogspanningsnet zo worden geconfigureerd dat de betrouwbaarheid van de bevoorrading behouden blijft gezien het intermitterende karakter van deze eenheden. Anderzijds kunnen door een grote toename van decentrale productie-eenheden middenspanningsnetten ontstaan waar de productie groter is dan het verbruik. Elia moet er voor zorgen dat die geproduceerde elektriciteit via het hoogspanningsnet wordt opgenomen en tot bij de verbruikers wordt gebracht. Dit kan leiden tot bijkomende investeringen die niet tot het business as usual scenario behoren. Om dat te bereiken moet overleg plaatsvinden tussen overheid, distributienetbeheerders en betrokken sectoren om een proactief beleid te voeren, gestoeld op een coherente visie op lange termijn. Hierbij kunnen prioritaire locaties worden aangeduid om aansluitingen van decentrale productie in bepaalde gebieden te groeperen waarbij de netwerkinfrastructuur kan worden gedimensioneerd voor de toekomst en er, voor reden van economisch optimum, zo veel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande netinfrastructuur. 1.2 BELEID BETREFFENDE 26 KV-NETTEN Een zeer beperkt deel van het net in het noorden van de provincie Limburg wordt uitgebaat op 26 kv. Elia heeft beslist om geen uitbreidingsinvesteringen meer uit te voeren op dit spanningsniveau om twee redenen: artikel 8 van de Elektriciteitswet geeft de transmissienetbeheerder de toelating om distributienetten uit te baten. Enkel de netten met een spanning tussen 70 en 30 kv mogen worden uitgebaat, netten met een lagere spanning niet; economisch is het niet aangewezen om te investeren in het 26 kv-net. Er moet daartoe specifiek materieel, zoals transformatoren, worden aangekocht dat niet elders in het net kan worden gebruikt. In deze context zal het bestaande 26 kv-net op middellange termijn worden opgeheven. Om dit in te plannen streeft Elia een evenwicht na tussen het maximaal benutten van bestaande installaties en de nood aan versterking van de distributiecapaciteit: enerzijds moet het gebruik van de 26 kv-installaties gemaximaliseerd worden tijdens de levensduur van het materiaal. Het is dus niet economisch aangewezen om deze installaties te vervangen zolang hun betrouwbaarheidsniveau het toelaat; anderzijds kan Elia de opheffing van het 26 kv-net uitvoeren in het kader van investeringen wanneer een nood aan versterking van de voeding van de regio zich voordoet. 18

19 2 Referentiedistributienet 19

20 20

21 In het kader van dit Investeringsplan wordt als referentiedistributienet het net genomen zoals het begin 2009 in gebruik was, met inbegrip van de investeringen die volgens het Investeringsplan moeten worden gerealiseerd tegen eind De versterkingen van het 150 kv-net die samenhangen met versterkingen in het 70- en 36/30 kv-net, worden hier ter informatie opgenomen, teneinde een volledige en coherente beschrijving van de investeringen te kunnen geven. Hetzelfde geldt voor versterkingen van het 70- en 36/30 kv-net in het Brussels of Waals Gewest van verbindingen die gedeeltelijk in het Vlaams Gewest liggen. Deze versterkingen worden tussen haakjes vermeld omdat ze deel uitmaken van het Federaal Ontwikkelingsplan of van het Investeringsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van het Waals Gewest. 2.1 BESCHRIJVING VAN DE VERSTERKINGEN INVESTERINGEN DIE OP DIT MOMENT GEPLAND ZIJN Tabel 2.1 toont de investeringen die in de vorige Investeringsplannen op korte termijn waren voorzien en die op dit moment nog steeds gepland zijn. De meeste versterkingen waarbij de ingebruikname vóór het eind van 2010 was voorzien, zijn nog steeds voor dezelfde einddatum gepland. Sommige geplande investeringen liepen echter vertraging op of werden voor een bepaalde duur uitgesteld. De belangrijkste redenen van vertraging of uitstel zijn: de tijd die nodig is voor het doorlopen van de vergunningsprocedures; een herziening van de verbruiksverwachting; andere specifieke redenen waaronder technische moeilijkheden tijdens de uitvoering van de werken. Vergunningsprocedures De aanleg van het tweede draadstel Ham-Ringvaart was gepland voor 2008 maar heeft een achterstand opgelopen door een vertraging bij de toekenning van de nodige vergunningen en door de interacties met niet rechtstreeks betrokken partijen in het kader van het project. Deze verbinding zal in dienst komen in De installatie van een nieuwe 150/12 kv 50 MVA transformator in het station Ham, die gevoed zal worden door dit nieuw 150 kv draadstel, zal zoals voorzien in dienst worden gesteld in Herziening van de verbruiksverwachtingen Er zijn twee belangrijke elementen die voor het investeringsplan een impact gehad hebben op de verbruiksverwachtingen. Enerzijds brengt de financiële en economische crisis een onmiddellijk dalend verbruik met zich mee, waarbij het effect ook doorloopt in lagere toekomstige verbruiksverwachtingen. Anderzijds heeft de aansluiting van decentrale productie op de netten van andere distributienetbeheerders, als effect dat de hoogspanningsnetten ten dele worden ontlast. 6 Dit Investeringsplan voldoet aan de Vlaamse decretale en reglementaire bepalingen zoals door de VREG vastgesteld in haar brief van 16 december 2008 (Kenmerk: AP/DM/ /79843). 21

22 De onderstaande projecten worden uitgesteld omwille van een herziening van de verbruiksverwachting. De belastingsaangroei in de betrokken posten realiseert zich niet zoals voorspeld in de vorige investeringsplannen: de vervanging van twee 18,75 MVA transformatoren door twee 25 MVA transformatoren in de post Destelbergen is met één jaar uitgesteld. De nieuwe transformatoren worden in 2011 in dienst genomen; de installatie van een nieuwe 40 MVA transformator in het station van Tisselt werd met twee jaar uitgesteld. Beide transformatoren worden in 2013 in dienst genomen; de versterking van de transformatiecapaciteit naar middenspanning in Brugge Waggelwater door het plaatsen van een 150/11 kv transformator is met een jaar uitgesteld; de vervanging van één 6 MVA en twee 3 MVA transformatoren door twee 16 MVA transformatoren in Ottenburg zal gebeuren in 2012 omwille van een lagere belastingsprognose en de kleine curatieve maatregelen die zijn uitgevoerd in dat station; de lagere verbruiksprognoses in het gebied Leuven, het uitstel van de beslissingen van aansluitingsaanvragen van verbruikers en het lopende project voor het plaatsen van een bijkomende 150/10 kv transformator in Wilsele leiden ertoe dat de uitrusting van het station Gasthuisberg met een 150/70 kv transformator en de aanleg van een 150 kv kabelverbinding vanuit Wijgmaal die ze voedt, zijn verschoven naar Andere specifieke redenen Een aantal andere projecten hebben vertraging opgelopen omwille van technische redenen tijdens de uitvoering van de werken: de vervanging van een 75 MVA 150/36 kv transformator door een 125 MVA 150/36 kv transformator in Drogenbos werd pas uitgevoerd in 2009 (in plaats van in 2008); de vervanging van twee 7 MVA transformatoren door 14 MVA transformatoren in Sijsele; het oprichten van een nieuw 150/15 kv transformatiestation in Petrol Antwerpen. 22

23 Tabel 2.1: Lijst van de investeringen die in de vorige Investeringsplannen op korte termijn waren voorzien en nog steeds zijn gepland Driver Lokalisatie van het station Beschrijving van de Spannings- Indienst- Indienst- Betrokken versterking niveau stelling stellings- netbeheerders datum Versterkte Station of zone uiteinden van de verbinding Belastingsoverdrachten van de spanningsniveaus 70 tot 30 kv naar het spanningsniveau 150 kv Oost- Vlaanderen (Ham-Ringvaart) (Aanleg van 2de draadstel op de bestaande lijn) (150 kv) (Gepland) (2009) West- Vlaanderen Antwerpen Vlaams- Brabant Ham Walgoed Zwevegem Brugge- Waggelwater Antwerpen Petrol (Burcht- Antwerpen Petrol) Mechelen Rijkevorsel (Rijkevorsel in aftakking 150 kv Massenhoven-Sint Job) Wilsele Nieuwe 50 MVA transformator in een bestaand station Nieuwe 40 MVA transformator in bestaand station Twee nieuwe 40 MVA transformatoren in een bestaand station Nieuwe 50 MVA transformator in een bestaand station Twee nieuwe 50 MVA transformatoren in een nieuw station (Aanpassing van de verbinding om het nieuwe station Petrol in te lussen) Nieuwe 40 MVA transformator in een bestaand station Nieuwe 50 MVA transformator in een bestaand station (Aanleg van een nieuwe kabel) Nieuwe 40 MVA transformator in een bestaand station 150/12 kv Gepland 2009 IMEWO 150/15 kv Gerealiseerd 2008 INTERGEM 150/10 kv Gepland 2010 GASELWEST 150/11 kv Gepland 2010 IMEWO 150/15 kv Gepland 2009 IMEA GHA IVEKA (150 kv) (Gerealiseerd) (2008) 150/10 kv Gerealiseerd 2008 IVERLEK 150/15 kv Gepland 2010 IVEKA 150/15 kv (Gepland) (2010) 150/10 kv Gepland 2010 IVERLEK Stijgend verbruik in de middenspanningsnetten (versterkingen in het distributienet kv) Oost- Vlaanderen West- Vlaanderen (Keerke-Lokeren) Zeebrugge (Bouw van een nieuwe lijn) Nieuwe 125 MVA transformator in een bestaand station Antwerpen Mechelen Nieuwe 125 MVA transformator in een bestaand station Vlaams- Brabant Drogenbos Vervanging van een 75 MVA transformator door een 125 MVA transformator Gasthuisberg Nieuwe 145 MVA transformator in een bestaand station (Gasthuisberg Wijgmaal) (Nieuwe kabel Wijgmaal Gasthuisberg in het kader van de versterking van Gasthuisberg) (150 kv) (Gerealiseerd) (2008) 150/36 kv Gepland /70 kv Gerealiseerd 2008 IVERLEK 150/36 kv Gerealiseerd 2009 IVERLEK 150/70 kv Gepland kv Gepland

24 Tabel 2.1: Lijst van de investeringen die in de vorige Investeringsplannen op korte termijn waren voorzien en nog steeds zijn gepland (vervolg) Driver Lokalisatie van het station Beschrijving van de Spanningsniveastellinstellings- Indienst- Indienst- Betrokken versterking netbeheerders datum Versterkte zone Station of uiteinden van de verbinding Stijgend verbruik in de middenspanningsnetten (versterking van de transformatiecapaciteit) Oost-Vlaanderen Lokeren Nieuwe 18,75 MVA Waasmunsterbaan transformator in een bestaand station 36/12 kv Gerealiseerd 2008 IMEWO Lokeren Heirbrug Nieuwe 25 MVA transformator in een bestaand station 36/11 kv Gepland 2010 IMEWO Lokeren Heirbrug- Lokeren Aanleg van een nieuwe kabel 36 kv Gepland 2009 Destelbergen Vervanging van twee 18,75 MVA transformatoren door twee 25 MVA transformatoren 36/12 kv Gepland 2011 IMEWO West-Vlaanderen Brugge Zuid Nieuwe 25 MVA transformator in een bestaand station 36/11 kv Gerealiseerd 2008 IMEWO Sijsele Vervanging van een 7 MVA transformator door twee 14 MVA transformatoren 36/12 kv Gerealiseerd 2009 IMEWO Steense Dijk Steense Dijk- Slijkens Nieuwe 25 MVA transformator in een bestaand station Aanleg van een nieuwe kabel 36/12 kv Gepland 2010 IMEWO WVEM 36 kv Gepland 2010 IMEWO WVEM Wingene Vervanging van een 12 36/11 kv Gepland 2010 IMEWO MVA transformator door een 18 MVA transformator Zele industriepark Nieuwe 25 MVA transformator in een bestaand station 36/12 kv Gepland 2011 IMEWO Zedelgem Vervanging van een 18,75 36/11 kv Gepland 2009 GASELWEST- MVA transformator door IMEWO een 23 MVA transformator Antwerpen Bornem Nieuwe 50 MVA transformator in een bestaand station 70/15 kv Gepland 2009 IVERLEK Tisselt Vlaams-Brabant Ottenburg Vervanging van een 6 MVA en twee 3 MVA transformatoren door twee 16 MVA transformatoren Nieuwe 40 MVA transformator in een bestaand station en vervanging van een 20 MVA transformator door een 40 MVA transformator 70/10 kv Gepland 2013 IVERLEK 36/11 kv Gepland 2012 IVERLEK 24

25 2.1.2 INVESTERINGEN DIE REEDS WAREN UITGESTELD IN HET INVESTERINGSPLAN Tabel 2.2 toont de investeringen die in de vorige Investeringsplannen waren voorzien op korte termijn maar sinds het Investeringsplan zijn uitgesteld op middellange termijn wegens een verlaging van de verbruiksvooruitzichten. Enkele van deze investeringen zijn niet meer van toepassing. Voor een uiteenzetting van de motiveringen die tot dit uitstel hebben geleid verwijzen wij naar de vorige Investeringsplannen. Tabel 2.2: Lijst van de investeringen die in de vorige Investeringsplannen op korte termijn waren voorzien en in de vorige Investeringsplannen werden uitgesteld op middellange termijn Driver Lokalisatie van het station Beschrijving van de Spannings- Indienststelling Betrokken Versterkte zone Station of uiteinden versterking niveau netbeheerders van de verbinding Belastingsoverdrachten van de spanningsniveaus 70 tot 30 kv naar het spanningsniveau 150 kv West-Vlaanderen Koksijde Antwerpen (Brugge Waggelwater- Slijkens) Beerse Lier Nieuwe 50 MVA transformator in een bestaand station (Upgrade van de bestaande lijn) Twee nieuwe transformatoren in een bestaand 50 MVA station Gebruik van de derde wikkeling (50 MVA) van de bestaande transformator 150/11 kv Middellange termijn uitgesteld (150 kv) Middellange termijn uitgesteld 150/15 kv Middellange termijn uitgesteld 150/70/15 kv Middellange termijn uitgesteld Stijgend verbruik in de middenspanningsnetten (versterkingen in het distributienet kv) GASELWEST IVEKA IVEKA IMEA West-Vlaanderen Ichtegem Ichtegem-Koekelaere Gistel Twee hergebruikte 18,75 MVA transformatoren in een nieuw station 36/11 kv Middellange termijn uitgesteld Aanleg van een nieuwe 36 kv Middellange kabel termijn uitgesteld Plaatsen van een condensatorenbatterij 36 kv Middellange termijn uitgesteld GASELWEST WVEM Gistel-Ichtegem Aanleg van een nieuwe 36 kv Middellange kabel termijn uitgesteld Zeebrugge-Peakshaving Aanleg van een nieuwe 36 kv Middellange FLUXYS kabel termijn uitgesteld 25

26 Tabel 2.2: Lijst van de investeringen die in de vorige Investeringsplannen op korte termijn waren voorzien en in de vorige Investeringsplannen werden uitgesteld op middellange termijn (vervolg) Stijgend verbruik in de middenspanningsnetten (versterking van de transformatiecapaciteit) Oost-Vlaanderen Sint-Kruis-Winkel Nieuwe 18,75 MVA transformator in een bestaand station 36/11 kv Middellange termijn uitgesteld IMEWO Sint-Kruis-Winkel- Kennedylaan Aanleg van een nieuwe kabel 36 kv Middellange termijn uitgesteld Stookte Twee nieuwe 18,75 MVA transformatoren in een nieuw station 36/12 kv Geannuleerd IMEWO Stookte-Wetteren Erpe-Mere West-Vlaanderen Jabbeke Erpe-Mere - lijn Aalst- Zottegem Aalter Terlakenstraat Aalter Terlakenstraat - Aalter Venecolaan Aanleg van twee nieuwe kabels Nieuwe 50 MVA transformator in een nieuw station 36 kv Geannuleerd 70/15 kv Middellange termijn uitgesteld Aftakking in kabel ter 70 kv Middellange hoogte van het station termijn uitgesteld Erpe-Mere Nieuwe 25 MVA transformator in een bestaand station Aanleg van een nieuwe kabel Vervanging van een 12,3 MVA transformator door een 25 MVA Koekelare Vervanging van een 7 MVA transformator door een 12,3 MVA transformator De Haan Nieuwe 25 MVA transformator in een bestaand station Antwerpen Muizen Twee nieuwe 40 MVA transformatoren in een bestaand station 36/12 kv Middellange termijn uitgesteld 36 kv Middellange termijn uitgesteld 36/12 kv Middellange termijn uitgesteld 36/12 kv Middellange termijn uitgesteld 36/11 kv Middellange termijn uitgesteld INTERGEM IMEWO WVEM WVEM IMEWO GASELWEST 70/10 kv Geannuleerd IVERLEK Vlaams-Brabant Vilvoorde Park Vervanging van een 16 MVA transformator door een 25 MVA transformator 36/11 kv Geannuleerd SIBELGAS INVESTERINGEN DIE WORDEN UITGESTELD IN DIT INVESTERINGSPLAN Tabel 2.3 geeft de projecten die in het vorige Investeringsplan waren voorzien op korte termijn maar die in dit Investeringsplan worden uitgesteld tot op middellange termijn. In de regio Bas-Warneton Wijtschate werd een verhoging van de belasting op het middenspanningsnet aangekondigd. Na overleg met de betrokken distributienetbeheerders werd besloten om de nodige injectie in het 15 kv-net te voorzien vanuit Wijtschate. Een vervanging van twee 12,5 MVA transformatoren door twee 25 MVA transformatoren is nodig om de belastingstoename op te vangen en de aanleg van een nieuwe 36 kv-kabel tussen de stations Gullegem en Harelbeke is nodig om het 36 kv-net dat deze regio voedt, te versterken. De aangekondigde belastingsverhoging werd tot nu toe niet formeel bevestigd aan Elia. Wanneer de aangroei van de belasting zich concretiseert, kan het project opnieuw geëvalueerd en ingepland worden in overleg met de betrokken distributienetbeheerder. 26

27 Tabel 2.3: Lijst van de investeringen die in de vorige Investeringsplannen op korte termijn waren voorzien en die in dit Investeringsplan worden uitgesteld op middellange termijn Driver Lokalisatie van het station Beschrijving van de versterking Spanningsniveau Indienststelling Betrokken netbeheerders Versterkte zone Station of uiteinden van de verbinding Stijgend verbruik in de middenspanningsnetten (versterkingen in het distributienet kv) West-Vlaanderen Gullegem- Harelbeke Aanleg kabel Gullegem - Harelbeke 36 kv Middellange termijn uitgesteld Stijgend verbruik in de middenspanningsnetten (versterking van de transformatiecapaciteit) West-Vlaanderen Wijtschate Vervanging van twee 12,5 MVA transformatoren door twee 25 MVA transformatoren 36/15 kv Middellange termijn uitgesteld GASELWEST- WVEM 2.2 GRAFISCH OVERZICHT VAN DE LOPENDE VERSTERKINGEN De kaarten in figuur 2.4 geven een grafisch overzicht van de stand van zaken van de versterkingen die in de vorige Investeringsplannen op korte termijn voorgesteld werden in het referentie elektriciteitsnet in Vlaanderen. 27

28 28 Figuur 2.4: Referentienet: Referentienet Vlaanderen 2010

29 Figuur 2.4: Referentienet Vlaanderen Detail A 29

30 30 Figuur 2.4: Referentienet: Referentienet Vlaanderen Detail B

31 Figuur 2.4: Referentienet: Referentienet Vlaanderen Detail C 31

32 32

33 3 Versterking van het distributienet tot en met

34 34

35 3.1 HET ELEKTRICITEITSNET AFSTEMMEN OP DE PRODUCTIE- EN VERBRUIKSNIVEAUS In hoofdstukken 2 en 3 van het Investeringsplan werden de scenario's voor verbruik en productie op macro-economisch niveau gedefinieerd. De scenario s en methodologieën blijven ook geldig in het kader van dit Investeringsplan. Ter herinnering hernemen we enkele belangrijke elementen. De dimensionering van de 70/36/30 kv-netten hangt zeer nauw samen met de evolutie en de lokalisatie van het verbruik en van de decentrale productie. Deze hypotheses worden elk jaar herzien na uitgebreid overleg met de distributienetbeheerders. Het belang van de lokalisatie van de decentrale productie-eenheden wordt hierin steeds groter. De inschatting van het verbruik steunt op twee factoren: enerzijds een macro-economisch standpunt: de vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de evolutie van het verbruik; anderzijds een micro-economisch standpunt: de lokale verbruiksprognoses die werden aangekondigd door de netgebruikers of werden opgesteld in overleg met de beheerders van de middenspanningsnetten; deze prognoses worden elk jaar herberekend; in het kader van dit overleg is het uiterst belangrijk de decentrale productie in de middenspanningsnetten in kaart te brengen zodat Elia hiermee kan rekening houden bij het dimensioneren van haar net. Voor alle 70/36/30 kv-knooppunten die de middenspanningsnetten voeden, geldt voor de korte termijn dat de berekening van de lokale verbruiksverwachtingen en decentrale productie sterk wordt beïnvloed door de informatie die de netgebruikers en de beheerders van de middenspanningsnetten leveren. Deze informatie vertaalt immers de lokale vooruitzichten voor de economische ontwikkeling. Het verhogen van het transformatievermogen naar de middenspanningsnetten sluit dan ook rechtstreeks aan op deze verwachtingen 7. De relatieve onzekerheid over de realisatie van de groei van het verbruik en de aansluiting van decentrale productie zorgt ervoor dat bepaalde investeringspistes worden uitgesteld, versneld moeten worden uitgevoerd of dat er volledig nieuwe oplossingen moeten worden bekeken. 3.2 DIAGNOSE VAN DE KNELPUNTEN EN DEFINITIE VAN DE VERSTERKINGSSCENARIO'S Enerzijds tonen de load-flow berekeningen op basis van de verbruiksverwachtingen voor 2012 geen knelpunten aan in het distributienet van Elia in het Vlaamse Gewest. Dit fenomeen is gelinkt aan het dalend verbruik ten gevolge van de financiële en economische crisis en aan de aansluiting van decentrale productie op de netten van andere distributienetbeheerders dat de hoogspanningsnetten soms deels ontlast. Omdat er geen stijgend verbruik wordt vastgesteld zijn er geen nieuwe investeringen nodig op dit vlak ten aanzien van de geplande investeringen die werden opgenomen in het Investeringsplan De beïnvloedingszone in deze berekening van de transformatorversterking blijft beperkt tot de transformator (en randapparatuur) zelf. 35

36 Anderzijds ontstaan er middenspanningsnetten waar de lokale productie groter is dan het lokale verbruik door een grote toename van decentrale productieeenheden. Hierdoor moet de geproduceerde elektriciteit worden geëvacueerd via de netten op hogere spanningsniveaus. Na overleg tussen overheid, distributienetbeheerders, producenten en betrokken sectoren werden twee clusters van decentrale productie-installaties in kaart gebracht die tot netversterkingen leiden in het Elia-net. Een derde cluster ondergaat vandaag in dezelfde proactieve dynamiek een technicoeconomische analyse die beschreven wordt in paragraaf Tabel 3.1 geeft een overzicht van deze investeringen, die tot en met 2012 dienen te gebeuren. De indienstname van deze investeringen zijn voorzien ten laatste op 31 december Tabel 3.1: Lijst van de tot en met 2012 geplande investeringen Driver Lokalisatie van het station Versterkte Station of uiteinden van zone de verbinding Beschrijving van de versterking Spanningsniveau Indienststelling Indienst- stellings- datum Andere betrokken netbeheerders Onthaal decentrale productie-eenheden Antwerpen Beers - Koekhoven Aanleg nieuwe 70 kv kabel (exploitatie in 15 kv) 70 kv Gepland 2009 AGEM Beers - Koekhoven Koekhoven Lier Exploitatie kabel in 70kV Nieuwe 50 MVA transformator in een nieuw station Aansluiting van de derde wikkeling van een bestaande transformator 70 kv Gepland kv Gepland 2011 AGEM 150/70 kv Gepland 2010 Iverlek REGIO ST. KATELIJNE WAVER- KONTICH-DUFFEL- LIER De distributienetbeheerders voeren nu al een grote netversterking uit voor het aansluiten van WKK s met gasmotoren bij de talrijke tuinbouwbedrijven in dat gebied. In de omgeving is ook de installatie van windenergie, PV-installaties en bio-wkk s voorzien. In dit kader moet het cabinegebouw in Lier in 2009 worden vergroot. Hierdoor kunnen vanaf eind 2009 nieuwe aansluitingen tot +/- 10 MW gerealiseerd worden. Tegen eind 2010 moet er een transformator 150/70/15kV in het 15 kv onderstation Lier aangesloten worden. Dit laat toe om het geïnjecteerde vermogen van de decentrale producties af te zonderen van de belasting om het rechtstreeks in het hoogspanningsnet te injecteren. Dit betekent dat tegen begin 2011 tot 40MW bijkomende productie kan aangesloten worden in deze regio. 36

37 3.2.2 REGIO MERKSPLAS-KOEKHOVEN De distributienetbeheerder in de gemeente Merksplas heeft aanvragen ontvangen van tuinbouwbedrijven voor de aansluiting van verschillende WKK s in de regio Merksplas-Koekhoven met een gezamenlijk vermogen dat kan oplopen tot 60 MW. Om deze bijkomende aansluitingen mogelijk te maken moeten in 2009 twee 70 kv kabels aangelegd worden tussen Beerse en Koekhoven. Deze verbindingen worden in een eerste fase op middenspanning uitgebaat maar worden zo gedimensioneerd dat ze in een 2 de fase op 70 kv kunnen uitgebaat worden. Deze 2 de fase bestaat uit het oprichten van een nieuw onderstation 70/15 kv in Merksplas/Koekhoven tegen Dit zal toelaten om de bestaande productieeenheden en de toekomstige uitbreidingen op een meer kwalitatieve manier aan te sluiten op het hoogspanningsnet 70 kv REGIO RIJKEVORSEL - HOOGSTRATEN -MEER Voor het zuiden van de regio werd door Elia al een project voor netversterking opgestart dat wordt gerealiseerd tegen De installatie van een kabelverbinding 150kV naar Rijkevorsel en een nieuwe transformator 150/15kV creëert ruimte voor een vermogen van 50 MW (cf ). Wat het noorden van deze regio betreft, namelijk Hoogstraten-Meer, zijn momenteel een aantal mogelijke decentrale productie-eenheden aangekondigd. Er werd via het project glastuinbouw macrozone Hoogstraten al een enquête georganiseerd om zicht te krijgen op het potentieel aan nog te installeren WKKvermogen. Elia heeft, in samenwerking met VITO, zelf ook een uitgebreide potentieelstudie laten uitvoeren voor decentrale productie (WKK s, windmolenparken, ) in de Noorderkempen. Uit deze analyse blijkt dat in de toekomst de decentrale productie 130 MW zou kunnen bedragen in de omgeving van Meer. De bepaling van dit potentieel gaat gepaard met een aantal vragen en mogelijke knelpunten. Immers, uit de enquête blijkt dat de tuinders in de buurt van Meer uitgaan van een snelle aansluiting. Uit een eerste voorlopige analyse van mogelijke oplossingen blijkt dat dit waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn. Zij hebben hun interesse laten blijken zonder evenwel een bindend engagement te nemen, ondermeer omdat een bindend engagement afhangt van duidelijkheid betreffende de aansluitingstermijn. De Vlaamse overheid kan hierin een beslissende rol spelen door een engagement te nemen in verband met de ontwikkeling van productie in deze zone. Ook blijkt dat de decentrale productie-installaties geografisch zeer verspreid over dat gebied liggen. Het aantal en de grootte van het geheel van de potentiële installaties noodzaakt een gecombineerde aansluitingsinfrastructuur van de distributienetbeheerder en van Elia. De verschillende versterkings- en aansluitingsmogelijkheden ondergaan in overleg met de betrokken distributienetbeheerder een technico-economische analyse. In elk geval is het gebied rond Hoogstraten-Meer een uitgesproken voorbeeld voor de toepassing van rechtstreekse transformatie tussen 150 kv en de middenspanning van de DNB, zoals uiteengezet in punt van dit plan. Er is 37

38 immers om historische redenen geen infrastructuur op 36 of 70 kv aanwezig in deze zone. Elia ondersteunt een proactieve aanpak die bestaat in de groepering van aansluitingen van decentrale productie in dit gebied waarbij de basisinfrastructuur gedimensioneerd wordt voor de toekomst en er, voor reden van kostefficiëntie, zo veel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande netinfrastructuur. Elia vraagt hierbij wel de zekerheid van de overheid over de onthaalcapaciteit op basis waarvan de oplossing moet worden uitgewerkt. De normale procedure dat dit gebeurt op basis van effectieve aanvragen en bevestigde MW kan in dit geval immers niet worden gebruikt. Een bijkomend element is dat dit soort investeringen leidt tot een aanzienlijke verhoging van de investeringen in het net ten opzichte van het business as usual scenario. Het huidige financieringsmechanisme, dat grotendeels gebaseerd is op de afschrijvingsvoeten van de historische assets, laat niet toe om deze investeringen tijdig te realiseren. Daarom stelt Elia voor om de tarifaire regelgeving op te splitsen in twee luiken: één luik dat gerelateerd is aan het business as usual beheer van het net en een ander luik dat samenhangt met het klimaat- en energiebeleid van de overheid en de verdere vrijmaking van de markt in het kader van het derde energiepakket van de Europese Unie. Elia vertrouwt erop dat op korte termijn de beslissing kan worden genomen over een nieuwe 150 kv infrastructuur naar Hoogstraten-Meer voor de voorziene productie in deze zone, mits: een expliciet beleidsengagement van de Vlaamse overheid met betrekking tot de nodige onthaalcapaciteit voor decentrale productie in de zone Hoogstraten- Meer; op basis van dit engagement, een aanpassing van het tarifair kader door de bevoegde overheden in verband met dergelijke investeringen. 3.3 HAALBAARHEIDSONDERZOEK TECHNISCHE UITVOERBAARHEID In dit stadium vertonen de geplande investeringen geen bijzondere moeilijkheden op het vlak van de technische uitvoerbaarheid BEPERKINGEN BETREFFENDE RUIMTELIJKE ORDENING Bij een netversterking rijzen steeds een aantal vragen in verband met ruimtelijke ordening. Heel wat stations werden immers jaren geleden opgericht, nog voor de gewestplannen bestonden, en zijn vandaag soms zonevreemd. Bij elke versterking of uitbreiding is het onzeker of de nodige vergunningen kunnen worden verkregen. Het is bovendien niet eenvoudig om een bestaande installatie te verplaatsen naar een geschikte zone vermits op een transformatiestation altijd een aantal middenspanningskabels zijn aangesloten. Het MS-net moet in dat geval volledig herschikt worden, wat zeer duur is en ook niet altijd mogelijk. De procedures voor het aanpassen van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) vergen veel tijd. Ook voor de verbindingen stelt dit probleem zich. De procedures zijn niet duidelijk voor wat betreft nieuwe HS-lijnen of aanpassingen aan bestaande HS- 38

Investeringsplan Vlaams Gewest 2008 2011 I 30 juni 2008 I

Investeringsplan Vlaams Gewest 2008 2011 I 30 juni 2008 I 30 juni 2008 1 2 Investeringsplan Vlaams Gewest 2008 2011 I 30 juni 2008 30 juni 2008 3 4 Investeringsplan Vlaams Gewest 2008 2011 I 30 juni 2008 INHOUDSOPGAVE Inleiding 9 VOORWERP 11 WETTELIJKE CONTEXT

Nadere informatie

We are a team of dedicated professionals, accountable for keeping the lights on, by serving our customers and the community in an efficient way

We are a team of dedicated professionals, accountable for keeping the lights on, by serving our customers and the community in an efficient way Vlaams Gewest 30 juni 2006 1 2 Investeringsplan 2006 2009 30 juni 2006 We are a team of dedicated professionals, accountable for keeping the lights on, by serving our customers and the community in an

Nadere informatie

2012-2015 2 I Investeringsplan Vlaams Gewest 2012 2015 I 30 juni 2012

2012-2015 2 I Investeringsplan Vlaams Gewest 2012 2015 I 30 juni 2012 2 I Investeringsplan Vlaams Gewest 2012 2015 I 30 juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 7 1.1 VOORWERP 9 1.2 WETTELIJKE CONTEXT 9 1.3 ALGEMENE PRINCIPES VAN HET INVESTERINGSPLAN 11 1.4 STRUCTUUR VAN HET

Nadere informatie

Investeringsplan Vlaams Gewest I 30 juni 2011 I 3

Investeringsplan Vlaams Gewest I 30 juni 2011 I 3 2 I Investeringsplan Vlaams Gewest 2011 2014 I 30 juni 2011 Investeringsplan Vlaams Gewest 2011 2014 I 30 juni 2011 I 3 4 I Investeringsplan Vlaams Gewest 2011 2014 I 30 juni 2011 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150702-207) Betreffende het Federaal ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2015-2025 en het verslag

Nadere informatie

Vlaams gewest 28 juni 2013. Investeringsplan 2013 2016

Vlaams gewest 28 juni 2013. Investeringsplan 2013 2016 Vlaams gewest 28 juni 2013 Investeringsplan 2013 2016 2 INvesteringsplan vlaams gewest 2013 2016 28 JUNI 2013 Synthese 4 INvesteringsplan vlaams gewest 2013 2016 28 JUNI 2013 Stabilisatie van de maximale

Nadere informatie

Vlaams gewest 30 juni 2014. Investeringsplan 2014 2017

Vlaams gewest 30 juni 2014. Investeringsplan 2014 2017 Vlaams gewest 30 juni 2014 Investeringsplan 2014 2017 2 INvesteringsplan vlaams gewest 2014 2017 30 JUNI 2014 Synthese 4 INvesteringsplan vlaams gewest 2014 2017 30 JUNI 2014 STABILISATIE VAN DE MAXIMALE

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. Van 5 november 2010

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. Van 5 november 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit. Smart Energy Solutions 04/12/12

Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit. Smart Energy Solutions 04/12/12 Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit Smart Energy Solutions 04/12/12 Inhoud Netinvesteringen Netaansluitingen Gesloten distributienetten Directe lijnen Nettoegang Flexibiliteit VREG

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 11 maart 2014

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 11 maart 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juni 2005

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juni 2005 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Mededeling

Nadere informatie

Brussel Hoofdstedelijk Gewest Investeringsplan 2014-2024. 15 september 2013

Brussel Hoofdstedelijk Gewest Investeringsplan 2014-2024. 15 september 2013 Brussel Hoofdstedelijk Gewest Investeringsplan 2014-2024 15 september 2013 2 investeringsplan brussels hoofdstedelijk gewest 15 september 2013 Samenvatting 4 investeringsplan brussels hoofdstedelijk gewest

Nadere informatie

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht 29 februari 2016 INHOUDSTAFEL 1 Voorwoord... 3 2 Elia, beheerder van het transmissienet

Nadere informatie

Brussel - Hoofdstad Investeringsplan 2015-2025. 15 september 2014

Brussel - Hoofdstad Investeringsplan 2015-2025. 15 september 2014 Brussel - Hoofdstad Investeringsplan 05-05 5 september 04 05-05 Investeringsplan Brussels Hoofdstedelijk Gewest 05 05 5 september 04 Samenvatting 05-05 4 Investeringsplan Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel-

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel- Aansluiting De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen Sommige spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt (producenten en industriële grootverbruikers) kunnen een aansluiting

Nadere informatie

Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Vlaams Gewest

Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Vlaams Gewest Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Vlaams Gewest Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit op efficiënte,

Nadere informatie

Vlaams gewest 30 juni 2016

Vlaams gewest 30 juni 2016 Vlaams gewest 30 juni 2016 Investeringsplan 2016 2019 INVESTERINGSPLAN VLAAMS GEWEST 2016 2019 30 JUNI 2016 1 Coverfoto: lledige van de 70kV-post van Herentals 2 INVESTERINGSPLAN VLAAMS GEWEST 2016 2019

Nadere informatie

Hoogspanningsnet in de Noordzee Een toekomstvisie.!!! logo original: typo en gris sans outline blanc autour des lettres

Hoogspanningsnet in de Noordzee Een toekomstvisie.!!! logo original: typo en gris sans outline blanc autour des lettres Hoogspanningsnet in de Noordzee Een toekomstvisie!!! logo original: typo en gris sans outline blanc autour des lettres 2 Hoogspanningsnet in de Noordzee : een toekomstvisie Om de Belgische en Europese

Nadere informatie

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes Toegang Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven De diensten voor toegang tot het net die Elia levert, omvatten de terbeschikkingstelling van de netinfrastructuur, het beheer

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 oktober 2013

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 oktober 2013 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) 11-03-2013 WG Belgian Grid Agenda Overlopen van een aantal artikels Bespreken vragen / bedenkingen VREG 2

Nadere informatie

Vlaams gewest 30 juni 2015

Vlaams gewest 30 juni 2015 Vlaams gewest 30 juni 2015 Investeringsplan 2015 2018 INVESTERINGSPLAN VLAAMS GEWEST 2015 2018 30 JUNI 2015 1 2 INVESTERINGSPLAN VLAAMS GEWEST 2015 2018 30 JUNI 2015 Synthese INVESTERINGSPLAN VLAAMS GEWEST

Nadere informatie

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Duurzame energienetten in Vlaanderen 23/03/2010 Dirk Marginet Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoudsopgave Rol decentrale

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

Decentrale energieopwekking en slimme netten vanuit het perspectief van de regulator

Decentrale energieopwekking en slimme netten vanuit het perspectief van de regulator Decentrale energieopwekking en slimme netten vanuit het perspectief van de regulator Energie in de Noorderkempen 29/05/2010 Thierry Van Craenenbroeck Directeur netbeheer Vlaamse Reguleringsinstantie voor

Nadere informatie

Feedback to WG Belgian Grid

Feedback to WG Belgian Grid Vergoeding van flexibele toegang voor decentrale productie uit hernieuwbare bronnen en kwalitatieve WKK Beleidsplatform VREG 16/12 Feedback to WG Belgian Grid 28 januari 2014 Elia System Operator David

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Netversterking 380 en 150kV in de Antwerpse Haven

Netversterking 380 en 150kV in de Antwerpse Haven PROJECT BRABO Netversterking 380 en 150kV in de Antwerpse Haven Presentatie : 28/05/2013 1 Situatie in de regio Antwerpen in 2007 structuur 150kVnetten nog grotendeels van voor jaren 70 alleen 380kVverbindingen

Nadere informatie

van 21 februari 2008

van 21 februari 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading ELIA Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Het project Stevin tussen Zeebrugge en Zomergem

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Tarieven voor Openbare

Nadere informatie

Gedeelde Aansluitingen

Gedeelde Aansluitingen Gedeelde Aansluitingen Voorstel van aanpak Users Group WG Belgian Grid 11/03/2013 PCAL Overzicht Definitie Gedeelde Aansluiting Inventaris Criteria Definitie 2 Doelstructuren Juridische Impact Next steps

Nadere informatie

ADVIES (A) CDC-994

ADVIES (A) CDC-994 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ADVIES

Nadere informatie

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009 Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer Géry Vanlommel 30 maart 2009 Taken distributienetbeheerder takenpakket van DNB s niet langer beperken tot louter doorvoeren van elektriciteit

Nadere informatie

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Infosessie POM-ODE 05/04/11 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vaststellingen Net uitgebouwd vanuit centrale filosofie Centrale

Nadere informatie

Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit

Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit 1. Inleiding Conform artikel 4.2.1. van het Energiedecreet is de VREG gehouden om, na consultatie

Nadere informatie

Capaciteitsplan Elektriciteit

Capaciteitsplan Elektriciteit Titel Nummer Datum 31 oktober 2002 Inhoud Pagina 1 INLEIDING... 3 2 HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE BEHOEFTE AAN TRANSPORT... 3 2.1 HET MAXIMALE SCENARIO... 4 2.2 HET MINIMALE SCENARIO... 5 2.3 HET WERKELIJKE SCENARIO...

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 PRIVE-VERKAVELING

Nadere informatie

VOORSTEL (C)060928-CDC-567

VOORSTEL (C)060928-CDC-567 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING AARDGAS

SOCIALE VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 SOCIALE

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF CAPACITEITSPLAN ELEKTRICITEIT 2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF Inhoudsopgave: Inleiding 3 Toelichting op het Capaciteitsplan 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Opbouw van het net 4 1.3 Invullen

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-495

BESLISSING (B) CDC-495 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011 De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG Studiedag energie, 26 oktober 2011 Inhoud Algemene structuur van de energiesector Productie en invoer Transportnetbeheer Distributienetbeheer

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio SEAGRIDS Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Noodzaak van de Seagrids investeringsprojecten Aansluiting van de internationale, onderzeese

Nadere informatie

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract Art 1 Definities en interpretatie Een definitie wordt toegevoegd: Flexibele Toegang : Het regime dat van toepassing is op een Productie-eenheid waarvan de aansluiting, die conform de standaard vigerende

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 25 juli 2008

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 25 juli 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME INHOUD Voorstelling van Synergrid en de rol van de netbeheerders Integratie van elektrische voertuigen

Nadere informatie

Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Veelgestelde vragen prosumententarief

Veelgestelde vragen prosumententarief Veelgestelde vragen prosumententarief 1. Waarom wordt een prosumentarief aangerekend? Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen enkel algemeen

Nadere informatie

Tabel 1: Federale bijdrage

Tabel 1: Federale bijdrage TOESLAGEN Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari 2010. 1 Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt

Nadere informatie

Vlaams Gewest 30 juni 2005. Investeringsplan Vlaams Gewest 2005 2008 1

Vlaams Gewest 30 juni 2005. Investeringsplan Vlaams Gewest 2005 2008 1 Vlaams Gewest 30 juni 2005 Investeringsplan Vlaams Gewest 2005 2008 1 2 Investeringsplan Vlaams Gewest 2005 2008 30 juni 2005 We are a team of dedicated professionals, accountable for keeping the lights

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2012-2015 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De tarifaire condities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

DE RENTABILITEIT VAN ELEKTRICITEITSOPSLAG IN BELGIE

DE RENTABILITEIT VAN ELEKTRICITEITSOPSLAG IN BELGIE DE RENTABILITEIT VAN ELEKTRICITEITSOPSLAG IN BELGIE KVAB Laurent Jacquet - Directeur 05-05-2015 INHOUDSOPGAVE 1. Context & doelstellingen van de studie 2. Huidige beschikbare opslagtechnologieën 3. Kosten

Nadere informatie

5.3.03. Elektriciteit

5.3.03. Elektriciteit 5.3.03 Elektriciteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beschrijving van de capaciteit van het huidige net 3. Lange termijn visie op de capaciteitsvraag en vertaling hiervan naar transport scenario s 4. Inschatting

Nadere informatie

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Toegang Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Wanneer een netgebruiker die aangesloten is op het Elia-net beheerder wordt van een

Nadere informatie

Brussel, 11 januari 2006. 011103_advies_besluit_WKK. Advies. Besluit warmtekrachtkoppeling

Brussel, 11 januari 2006. 011103_advies_besluit_WKK. Advies. Besluit warmtekrachtkoppeling Brussel, 11 januari 2006 011103_advies_besluit_WKK Advies Besluit warmtekrachtkoppeling Inhoud 1. Krachtlijnen van het advies... 3 2. Situering van de adviesvraag... 4 3. Codificatie in één WKK-besluit

Nadere informatie

Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder voor de periode 2013-2023

Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder voor de periode 2013-2023 REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20121123-155) Betreffende het: Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse gewestelijke

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 behalve anders vermeld.

Nadere informatie

Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur

Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Inhoud Inleiding... 2 I. Krachtlijnen van de ontwikkeling van het voorstel van Elia tot

Nadere informatie

TOESLAGEN. Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari Federale bijdrage

TOESLAGEN. Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari Federale bijdrage TOESLAGEN Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari 2011. 1 Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt

Nadere informatie

INDUSTRIËLE VERKAVELING ELEKTRICITEIT VAN TOEPASSING VOOR ONDERNEMINGEN MET EEN VERMOGEN VAN MAXIMUM 1 MVA

INDUSTRIËLE VERKAVELING ELEKTRICITEIT VAN TOEPASSING VOOR ONDERNEMINGEN MET EEN VERMOGEN VAN MAXIMUM 1 MVA Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 INDUSTRIËLE VERKAVELING ELEKTRICITEIT VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Bijlagen. Vlaams Gewest 30 juni 2005. BIJLAGEN Investeringsplan Vlaams Gewest 2005 2008 B1

Bijlagen. Vlaams Gewest 30 juni 2005. BIJLAGEN Investeringsplan Vlaams Gewest 2005 2008 B1 Bijlagen Vlaams Gewest 30 juni 2005 BIJLAGEN Investeringsplan Vlaams Gewest 2005 2008 B1 B2 Investeringsplan Vlaams Gewest 2005 2008 BIJLAGEN We are a team of dedicated professionals, accountable for keeping

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2005

Aansluitingstarieven 2005 Aansluitingstarieven 2005 De tarifaire voorwaarden voor elke aansluiting op het Elia-net, zoals bepaald door de beslissing van de CREG van 6 december 2004 en hernieuwd door de beslissing van de CREG van

Nadere informatie

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De prijscondities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, zoals bepaald door de beslissing van de

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen 7 maart 2013 Visie distributienetbeheer in Vlaanderen De Raad van Bestuur van Eandis heeft op 6 maart 2013 haar visie geformuleerd over de ontwikkelingen, de evoluties en de hiermee gepaard gaande hervormingen

Nadere informatie

Studie Onthaalcapaciteit - reacties en bemerkingen ODE

Studie Onthaalcapaciteit - reacties en bemerkingen ODE Studie Onthaalcapaciteit - reacties en bemerkingen ODE VREG Beleidsplatform Slimme Netten 12/11/2012 Tine Deheegher, ODE Francies Van Gijzeghem, ODE ODE Koepelorganisatie duurzame energie Vlaams Gewest

Nadere informatie

Onthaalcapaciteit decentrale productie in Vlaanderen

Onthaalcapaciteit decentrale productie in Vlaanderen Studie: Onthaalcapaciteit decentrale productie in Vlaanderen 2011-2020 Executive Summary De bedoeling van deze studie is om meer zicht te krijgen op de toekomstige noden van het net voor het behalen van

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 behalve anders vermeld.

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

van 6 september 2011

van 6 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris Vandenbroucke

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris Vandenbroucke Zitting 2005-2006 7 juli 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris Vandenbroucke houdende wijziging van het Aardgasdecreet van 6 juli

Nadere informatie

Toelichting beleid noodgroepen

Toelichting beleid noodgroepen Toelichting beleid noodgroepen 6th Experts working group Balancing 19 maart 2014 Agenda Beleid Noodgroepen Impact op R3DP Vragen 19/03/2014 Noodgroep vs lokale productie Wat verstaan we onder noodgroepen?

Nadere informatie

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023;

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023; De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Dat op grond van richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter

Nadere informatie

Stimuleren van een energienet in evenwicht. Opslag en Demand-side management

Stimuleren van een energienet in evenwicht. Opslag en Demand-side management Stimuleren van een energienet in evenwicht Opslag en Demand-side management Stimuleren van een energienet in evenwicht I. Context en doelstellingen I. Doelstellingen II. Uitdagingen III. Actief netbeheer

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Capaciteitsplan ENET

Capaciteitsplan ENET Capaciteitsplan ENET Eindhoven, januari 2001 Inhoud: 1. Doelstelling van het plan 2. Omschrijving van het net 3. Wijzigingen in het net 4. Prognose van de capaciteitsbehoefte 5. Transportscenario( s) 6.

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000 Capaciteitsplan ONS Netbeheer BV 2001 2007 30-11-2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Modellen 3.1. Model 1 Belasting, invoeden en uitwisselen in knooppunten bij verschillende transportscenario's

Nadere informatie

CAPACITEITSPLAN ELEKTRICITEIT

CAPACITEITSPLAN ELEKTRICITEIT CAPACITEITSPLAN 2003-2009 ELEKTRICITEIT Maastricht, 29 november 2002 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van het huidige net 2 2.1 beschrijving van het primaire en secundaire net 2 2.2

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42535 24 juli 2017 Besluit van de Minister van Economische Zaken tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel

Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel Compteurs évolués Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel Michel Quicheron Seminarie BRUGEL 1 april 2009 01/04/2009 1 Samenvatting 1. De slimme meter (smart meter): definitie, wettelijke

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

(zie artikels 8, 11 en 20)

(zie artikels 8, 11 en 20) Bijlage 3ter: Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken belast met de afname of de injectie en aanduiding van de overeenkomstige energieleverancier (zie

Nadere informatie