Appendix B Overzicht van de Definition linkbases

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Appendix B Overzicht van de Definition linkbases"

Transcriptie

1 Appendix B Overzicht van de Definition linkbases Grondslag [tabel] Grondslag [posten] hypercube-dimensionhttp:// Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon Locatie van de feitelijke activiteiten Continuïteit Continuïteit, veronderstelling over de continuïteit van het geheel der werkzaamheden Continuïteit, omstandigheden waarin de onderneming verkeert Continuïteit, grondslag Continuïteit, invloed van de grondslag op het vermogen Continuïteit, invloed van de grondslag op het resultaat Groepsverhoudingen Groepsverhoudingen, naam van het hoofd van de groep Groepsverhoudingen, woonplaats van het hoofd van de groep Groepsverhoudingen, plaats waar afschriften van de geconsolideerde jaarrekening tegen niet meer dan de kostprijs zijn te verkrijgen Groepsverhoudingen, toelichting omtrent fiscale eenheid Consolidatie, informatie Consolidatie, consolidatie plicht Consolidatie, vrijstelling van consolidatie Consolidatie, grondslag Consolidatie, methode Consolidatie, toevoegingen aan consolidatiekring Consolidatie, onttrekking uit consolidatiekring Rechtspersoon, naam Rechtspersoon, woonplaats Rechtspersoon, aandeel in geplaatst kapitaal Rechtspersoon, aandeel in stemrecht Rechtspersoon, reden van consolideren Rechtspersoon, reden van gebruik van afwijkende grondslagen dan de geconsolideerde grondslagen Beëindiging van bedrijfsactiviteiten Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, beschrijving Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, tijdstip van gebeurtenis Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, beschrijving van gebeurtenis Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, tijdstip van afwikkeling Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, boekwaarde van de activa die worden afgestoten of geliquideerd Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, boekwaarde van de posten van het vreemd vermogen die worden afgestoten of geliquideerd Fusies en overnames Fusies en overnames, naam van de gefuseerde of overgenomen partij Fusies en overnames, beschrijving van de gefuseerde of overgenomen partij Fusies en overnames, wijze van verwerking in de rapportage Fusies en overnames, ingangsdatum van de fusie of overname Fusies en overnames, percentage van de verkregen zeggenschap in het belang Fusies en overnames, toelichting praktisch niet mogelijk Schattingen Algemene grondslagen Algemene grondslagen, aanvullende informatie over actuele waarde bij toepassing van historische prijsgrondslag Algemene grondslagen, vrijstellingen Algemene grondslagen, grondslagen indien de continuïteit niet gewaarborgd is Algemene grondslagen, verschillen tussen waardering volgens fiscale en commerciële grondslagen Stelselwijzigingen Stelselwijziging, beschrijving van wijziging Stelselwijziging, reden voor wijziging Stelselwijziging, wijze van verwerking Stelselwijziging, reden voor het niet aanpassen van het financiële effect op voorgaande perioden Stelselwijziging, aard van de aanpassing van het financiële effect op voorgaande perioden indien deze wel had plaatsgevonden Stelselwijziging, verschillen tussen oude en nieuwe stelsel Stelselwijziging, effect op eigen vermogen

2 Stelselwijziging, effect op resultaat Stelselwijziging, effect op individuele posten Stelselwijziging, toelichting indien een betrouwbare berekening of schatting van het effect op het resultaat niet mogelijk is Stelselwijziging, toelichting indien een betrouwbare berekening of schatting van het effect op het eigen vermogen niet mogelijk is Stelselwijziging, overgang van commerciële naar fiscale grondslagen Schattingswijziging Schattingswijziging, beschrijving van de wijziging Schattingswijziging, financieel effect op de huidige periode Schattingswijziging, financieel effect op toekomstige periodes Foutenherstel Fundamentele fouten Fundamentele fout, beschrijving van de fundamentele fout Fundamentele fout, omvang van de fundamentele fout Fundamentele fout, wijze van herstel van de fundamentele fout Fundamentele fout, reden van niet aanpassen van de fundamentele fout in de vergelijkende cijfers Fundamentele fout, aard van de aanpassing in de vergelijkende cijfers indien deze wel had plaatsgevonden Omrekening van vreemde valuta, grondslag Omrekening van vreemde valuta, wijze van verwerking van koersverschillen Omrekening van vreemde valuta, presentatievaluta wijkt af van de functionele valuta Omrekening van vreemde valuta, wijziging van presentatievaluta Leases, grondslag Financiële leases, grondslag Operationele leases, grondslag Op aandelen gebaseerde betalingen, grondslag Pensioenregelingen, grondslag Financiële instrumenten, grondslag Financiële instrumenten, methoden en belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij het schatten van de reële waarde van de financiële activa Financiële instrumenten, methoden en belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij het schatten van de reële waarde van de financiële verplichtingen Financiële instrumenten, wijze van verwerking van baten en lasten uit veranderingen in de reële waarde Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva Activa, grondslag Vaste activa, grondslag Vaste activa, waardeverminderingen, grondslag Immateriële vaste activa, grondslag Materiële vaste activa, grondslag Financiële vaste activa, grondslag Vlottende activa, grondslag Voorraden, grondslag Onderhanden projecten in handen van derden, grondslag Vorderingen, grondslag Effecten, grondslag Liquide middelen, grondslag Passiva, grondslag Groepsvermogen, grondslag Aandeel van derden, grondslag Eigen vermogen, grondslag Gestort en opgevraagd kapitaal, grondslag Agio, grondslag Herwaarderingsreserve, grondslag Wettelijke en statutaire reserves, grondslag Wettelijke reserves, grondslag Statutaire reserves, grondslag Overige reserves, grondslag Reserve onverdeelde winst, grondslag Dividend uitkering, grondslag Voorzieningen, grondslag Voorziening voor pensioenen, grondslag Voorziening voor belastingen, grondslag Overige voorzieningen, grondslag Langlopende schulden, grondslag

3 Kortlopende schulden, grondslag Uitkomst van vlottende activa min kortlopende schulden, grondslag Uitkomst van activa min kortlopende schulden, grondslag Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat Omzetverantwoording, grondslag Overige bedrijfsopbrengsten, grondslag Brutomarge, grondslag Lonen en salarissen, grondslag Sociale lasten, grondslag Pensioenlasten, grondslag Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, grondslag Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa, grondslag Bijzondere waardevermindering van vlottende activa, grondslag Overige bedrijfskosten, grondslag Verkoopkosten, grondslag Algemene beheerskosten, grondslag Som der bedrijfslasten, grondslag Bedrijfsresultaat, grondslag Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten, grondslag Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen, grondslag Uit herwaarderingsreserve vrijgeven bedragen, grondslag (Overheids)subsidies, grondslag Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten, grondslag Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten, grondslag Rentelasten en soortgelijke kosten, grondslag Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen, grondslag Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, grondslag Aandeel in winst (verlies) van ondernemingen waarin wordt deelgenomen, grondslag Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, grondslag Buitengewone baten, grondslag Buitengewone lasten, grondslag Belastingen buitengewoon resultaat, grondslag Buitengewoon resultaat na belastingen, grondslag Resultaat na belastingen, grondslag Resultaat aandeel van derden, grondslag Nettoresultaat na belastingen, grondslag Winst per aandeel, normaal, grondslag Winst per aandeel, verwaterd, grondslag Netto-omzet, grondslag Grondslag, commercieel [tabel] Grondslag [posten] hypercube-dimensionhttp:// Transacties met verbonden partijen Transacties met verbonden partijen, type transactie Transacties met verbonden partijen, naam tegenpartij Transacties met verbonden partijen, beschrijving Transacties met verbonden partijen, omvang Transacties met verbonden partijen, overige informatie Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, type gebeurtenis Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, segment Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, opbrengsten uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen toe te rekenen aan deze bedrijfsactiviteiten Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, kosten uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen toe te rekenen aan deze bedrijfsactiviteiten Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen toe te rekenen aan deze bedrijfsactiviteiten Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening toe te rekenen aan deze bedrijfsactiviteiten Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, kasstromen uit operationele activiteiten van de te beëindigen bedrijfsactiviteit Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, kasstromen uit investeringsactiviteiten van de te beëindigen bedrijfsactiviteit

4 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, kasstromen uit financieringsactiviteiten van de te beëindigen bedrijfsactiviteit Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, resultaat vóór belastingen dat wordt behaald met de verkoop van activa of de afwikkeling van posten van het vreemd vermogen Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, belastingen over het resultaat dat wordt behaald met de verkoop van activa of de afwikkeling van posten van het vreemd vermogen Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, netto-opbrengst van de activa en posten van het vreemd vermogen waarvoor de rechtspersoon een bindende overeenkomst is aangegaan Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, boekwaarde van de activa waarvoor de rechtspersoon een bindende overeenkomst is aangegaan Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, boekwaarde van de posten van het vreemd vermogen waarvoor de rechtspersoon een bindende overeenkomst is aangegaan Beëindiging van bedrijfsactiviteiten, verwachte tijdstip van ontvangst ter afwikkeling van de bindende overeenkomst Fusies en overnames, af te stoten activiteiten als gevolg van de fusie of overname Fusies en overnames, beschrijving van de (voorwaardelijke) koopsom Fusies en overnames, schatting van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva Fusies en overnames, additionele informatie over de pooling of interest methode Algemene grondslagen, grondslagen voor de indeling en andere aspecten van de presentatie Algemene grondslagen, aanvullende informatie over historische prijsgrondslag bij toepassing van actuele waarde Stelselwijziging, financieel effect op toekomstige perioden Stelselwijziging, toelichting indien geen cijfermatige indicatie is te bepalen van de kwantitatieve invloed op een of meer volgende boekjaren Schattingswijziging, toelichting indien financieel effect op de huidige periode niet praktisch is te bepalen Schattingswijziging, toelichting indien financieel effect op de toekomstige periodes niet praktisch is te bepalen Omrekening van vreemde valuta, presentatievaluta wijkt af van de lokale valuta Omrekening van vreemde valuta, wijziging van functionele valuta Omrekening van vreemde valuta, functionele valuta met hyperinflatie Pensioenregelingen, pensioenregelingen in Nederland, grondslag Pensioenregelingen, pensioenregelingen in het buitenland, grondslag Financiële instrumenten, type financieel actief Financiële instrumenten, financieel actief, grondslag Financiële instrumenten, hedge accounting, grondslag Financiële instrumenten, hedge accounting, reële waarde hedge, grondslag Financiële instrumenten, hedge accounting, kasstroom hedge, grondslag Financiële instrumenten, hedge accounting, kostprijs hedge, grondslag Gesegmenteerde informatie, grondslag Gesegmenteerde informatie, transacties tussen te rapporteren segmenten, grondslag Gesegmenteerde informatie, beschrijving van eventuele verschillen in de bepaling van het resultaat voor de te rapporteren segmenten in vergelijking met die van de jaarrekening Gesegmenteerde informatie, beschrijving van eventuele verschillen in de grondslagen van waardering van activa en verplichtingen voor de te rapporteren segmenten in vergelijking met de jaarrekening Gesegmenteerde informatie, beschrijving van eventuele wijzigingen in waardering en bepaling van resultaat ten opzichte van voorgaande perioden Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen, grondslag Kosten van onderzoek en ontwikkeling, grondslag Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom, grondslag Goodwill, grondslag Vooruitbetaald op immateriële vaste activa, grondslag Overige immateriële vaste activa, grondslag Bedrijfsgebouwen en -terreinen, grondslag Machines en instaties, grondslag Andere vaste bedrijfsmiddelen, grondslag Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa, grondslag Vastgoedbeleggingen, grondslag Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa, grondslag Deelnemingen in groepsmaatschappijen, grondslag Vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend), grondslag Andere deelnemingen, grondslag Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend), grondslag Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend), grondslag Overige effecten (langlopend), grondslag Overige vorderingen (langlopend), grondslag Latente belastingvorderingen (langlopend), grondslag Overige financiële vaste activa, grondslag Voorraad grond- en hulpstoffen, grondslag Onderhanden werk, grondslag Voorraad gereed product en handelsgoederen, grondslag Vooruitbetalingen op voorraden, grondslag Vorderingen op handelsdebiteuren, grondslag Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend), grondslag

5 Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend), grondslag Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend), grondslag Overige vorderingen (kortlopend), grondslag Latente belastingvorderingen (kortlopend), grondslag Van aandeelhouders opgevraagde stortingen, grondslag Vorderingen uit hoofde van pensioenen, grondslag Vorderingen uit hoofde van belastingen, grondslag Vorderingen uit hoofde van personeelsbeloningen, grondslag Overlopende activa, grondslag Voorziening voor pensioenverplichtingen, beschrijving verplichtingen Voorziening voor pensioenverplichtingen, methode van waardering Voorziening voor pensioenverplichtingen, actuariële grondslagen Achtergestelde leningen (langlopend), grondslag Converteerbare leningen (langlopend), grondslag Andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend), grondslag Financiële lease verplichtingen (langlopend), grondslag Schulden aan kredietinstellingen (langlopend), grondslag Vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend), grondslag Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend), grondslag Te betalen wissels en cheques (langlopend), grondslag Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend), grondslag Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend), grondslag Schulden aan overige verbonden partijen (langlopend), grondslag Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend), grondslag Schulden ter zaken van pensioenen (langlopend), grondslag Negatieve goodwill, grondslag Overige schulden (langlopend), grondslag Overlopende passiva (langlopend), grondslag Achtergestelde leningen (kortlopend), grondslag Converteerbare leningen (kortlopend), grondslag Andere obligaties en onderhandse leningen (kortlopend), grondslag Financiële lease verplichtingen (kortlopend), grondslag Schulden aan kredietinstellingen (kortlopend), grondslag Vooruit ontvangen op bestellingen (kortlopend), grondslag Schulden aan leveranciers en handelskredieten (kortlopend), grondslag Te betalen wissels en cheques (kortlopend), grondslag Schulden aan groepsmaatschappijen (kortlopend), grondslag Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend), grondslag Schulden aan verbonden partijen (kortlopend), grondslag Schulden uit hoofde van personeelsbeloningen (kortlopend), grondslag Belastingen en premies sociale verzekeringen (kortlopend), grondslag Schulden ter zake van pensioenen (kortlopend), grondslag Overige schulden (kortlopend), grondslag Overlopende passiva (kortlopend), grondslag Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk, grondslag Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, grondslag Som der bedrijfsopbrengsten, grondslag Kosten van grond- en hulpstoffen, grondslag Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten, grondslag Kostprijs van de omzet, grondslag Bruto-omzetresultaat, grondslag Netto-omzetresultaat, grondslag Kasstroomoverzicht, grondslag Overzicht totaalresultaat, grondslag Grondslag, fiscaal [tabel] Grondslag [posten]

6 Stelselwijziging, commercieel vermogen Stelselwijziging, verandering van de waarderingsmethode voor deelnemingen Stelselwijziging, in het verleden toegepaste herinvesteringsreserve Stelselwijziging, overige aanpassingen Stelselwijziging, belastingeffect van aanpassingen Stelselwijziging, fiscaal vermogen Herinvesteringsreserve, grondslag Winstreserve, grondslag Overige fiscale reserves, grondslag hypercube-dimensionhttp:// Type jaarrekening, e types, commercieel [tabel] Type jaarrekening [posten] Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen Kosten van onderzoek en ontwikkeling Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom Goodwill Vooruitbetaald op immateriële vaste activa Overige immateriële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en instaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen Vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) Andere deelnemingen Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend) Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) Overige effecten (langlopend) Overige vorderingen (langlopend) Latente belastingvorderingen (langlopend) Overige financiële vaste activa (langlopend) Voorraad grond- en hulpstoffen Onderhanden werk Voorraad gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen op voorraden Vorderingen op handelsdebiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) Overige vorderingen (kortlopend) Latente belastingvorderingen (kortlopend) Van aandeelhouders opgevraagde stortingen Vorderingen uit hoofde van pensioenen Vorderingen uit hoofde van belastingen Vorderingen uit hoofde van personeelsbeloningen Overlopende activa Achtergestelde leningen (kortlopend) Converteerbare leningen (kortlopend) Andere obligaties en onderhandse leningen (kortlopend) Financiële lease verplichtingen (kortlopend) Schulden aan kredietinstellingen (kortlopend) Vooruit ontvangen op bestellingen (kortlopend) hypercube-dimensionhttp:// hypercube-dimensionhttp://

7 Schulden aan leveranciers en handelskredieten (kortlopend) Te betalen wissels en cheques (kortlopend) Schulden aan groepsmaatschappijen (kortlopend) Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) Schulden aan overige verbonden maatschappijen (kortlopend) Schulden uit hoofde van personeelsbeloningen (kortlopend) Belastingen en premies sociale verzekeringen (kortlopend) Schulden ter zake van pensioenen (kortlopend) Overige schulden (kortlopend) Overlopende passiva (kortlopend) Onderhanden projecten in opdracht van derden (passief) Achtergestelde leningen (langlopend) Converteerbare leningen (langlopend) Andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend) Financiële lease verplichtingen (langlopend) Schulden aan kredietinstellingen (langlopend) Vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) Te betalen wissels en cheques (langlopend) Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) Schulden ter zaken van pensioenen (langlopend) Negatieve goodwill Overige schulden (langlopend) Overlopende passiva (langlopend) Voorziening voor pensioenen Voorziening voor belastingen Overige voorzieningen Statutaire reserves Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Kosten van grond- en hulpstoffen Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Som der bedrijfslasten Kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat Bedrijfsresultaat Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk (credit) Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden (credit) Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten (credit) Financiële baten Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (credit) Aandeel in winst (verlies) van ondernemingen waarin wordt deelgenomen (credit) Belastingen buitengewoon resultaat (credit) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen (credit) Buitengewoon resultaat na belastingen (credit) Verlies na belastingen Verlies aandeel van derden Netto verlies na belastingen Totale baten Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk (debet) Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten (debet) Financiële lasten Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (debet) Aandeel in (winst) verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen (debet)

8 Belastingen buitengewoon resultaat (debet) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen (debet) Buitengewoon resultaat na belastingen (debet) Winst na belastingen Winst aandeel van derden Netto winst na belastingen Totale lasten Vrijstelling voor het opstellen van het kasstroomoverzicht Ontvangsten van afnemers Betalingen aan werknemers Betalingen aan leveranciers Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest (uit operationele activiteiten) Ontvangen dividenden (uit operationele activiteiten) Ontvangen winstbelasting (uit operationele activiteiten) Ontvangen buitengewone baten (uit operationele activiteiten) Betaalde interest (voor operationele activiteiten) Betaalde dividenden (voor operationele activiteiten) Betaalde winstbelasting (voor operationele activiteiten) Betaalde buitengewone lasten (voor operationele activiteiten) Overige kasstromen (uit operationele activiteiten) Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in immateriële vaste activa Desinvesteringen in immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Investeringen in vastgoedbeleggingen Desinvesteringen van vastgoedbeleggingen Verwerving van groepsmaatschappijen Vervreemding van groepsmaatschappijen Verwerving van niet-geconsolideerde maatschappijen Vervreemding van niet-geconsolideerde maatschappijen Investeringen in overige financiële vaste activa Desinvesteringen in overige financiële vaste activa Ontvangen interest (uit investeringsactiviteiten) Ontvangen dividenden (uit investeringsactiviteiten) Ontvangen winstbelasting (uit investeringsactiviteiten) Ontvangen buitengewone baten (uit investeringsactiviteiten) Betaalde interest (voor investeringsactiviteiten) Betaalde dividenden (voor investeringsactiviteiten) Betaalde winstbelasting (voor investeringsactiviteiten) Betaalde buitengewone lasten (voor investeringsactiviteiten) Overige kasstromen (uit investeringsactiviteiten) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie van de schulden aan kredietinstellingen Ontvangsten uit aandelenuitgifte Uitgaven ter inkoop van eigen aandelen Verstrekking van langlopende schulden Aflossingen van langlopende schulden Ontvangen interest (uit financieringsactiviteiten) Ontvangen dividenden (uit financieringsactiviteiten) Ontvangen winstbelasting (uit financieringsactiviteiten) Ontvangen buitengewone baten (uit financieringsactiviteiten) Betaalde interest (voor financieringsactiviteiten) Betaalde dividenden (voor financieringsactiviteiten) Betaalde winstbelasting (voor financieringsactiviteiten) Betaalde buitengewone lasten (voor financieringsactiviteiten) Overige kasstromen (uit financieringsactiviteiten) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto-kasstroom

9 Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen Aanpassing voor afschrijvingen Aanpassing voor waardeveranderingen Mutatie van voorzieningen Overige aanpassingen voor aansluiting van bedrijfsresultaat Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat Mutatie van effecten Mutatie van kortlopende vorderingen Mutatie van voorraden Mutatie van kortlopende schulden Mutatie in werkkapitaal Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen, toelichting Kosten van onderzoek en ontwikkeling, toelichting Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom, toelichting Goodwill, toelichting Vooruitbetaald op immateriële vaste activa, toelichting Overige immateriële vaste activa, toelichting Immateriële vaste activa, omschrijving van volledig afgeschreven activa Immateriële vaste activa, omschrijving van activa die niet zijn opgenomen op de balans Immateriële vaste activa, individueel immaterieel vast actief dat van groot belang is voor de rechtspersoon, omschrijving Immateriële vaste activa, individueel immaterieel vast actief dat van groot belang is voor de rechtspersoon, boekwaarde Immateriële vaste activa, individueel immaterieel vast actief dat van groot belang is voor de rechtspersoon, resterende levensduur Bedrijfsgebouwen en -terreinen, toelichting Machines en instaties, toelichting Andere vaste bedrijfsmiddelen, toelichting Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa, toelichting Vastgoedbeleggingen, toelichting Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa, toelichting Materiële vaste activa, boekwaarde van tijdelijk buiten gebruik zijnde activa Materiële vaste activa, bruto-boekwaarde van volledig afgeschreven activa die nog worden gebruikt Materiële vaste activa, boekwaarde van buiten gebruik gestelde activa die voor vervreemding worden gehouden Materiële vaste activa, reële waarde, toelichting Materiële vaste activa, reële waarde, jaar van de laatste herwaardering Materiële vaste activa, reële waarde, betrokkenheid van taxateur Materiële vaste activa, reële waarde, methoden en veronderstellingen van taxateur Materiële vaste activa, reële waarde gebaseerd op informatie uit een actieve markt of op basis van andere waarderingsmethoden Deelnemingen in groepsmaatschappijen, toelichting Vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend), toelichting Andere deelnemingen, toelichting Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend), toelichting Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend), toelichting Overige effecten (langlopend), toelichting Overige vorderingen (langlopend), toelichting Latente belastingvorderingen (langlopend), toelichting Overige financiële vaste activa, toelichting Voorraad grond- en hulpstoffen, toelichting Onderhanden werk, toelichting Voorraad gereed product en handelsgoederen, toelichting Vooruitbetalingen op voorraden, toelichting Voorraden, kostprijs van de voorraden verwerkt in de winst- en verliesrekening Voorraden, afwaarderingen van de voorraden verwerkt in de winst- en verliesrekening Voorraden, herwaarderingen via de herwaarderingsreserves bij het waarderen van de voorraden tegen reële waarde Voorraden, afwaarderingen via de herwaarderingsreserves bij het waarderen van de voorraden tegen reële waarde Onderhanden projecten in opdracht van derden, opbrengsten uit onderhanden projecten verwerkt in de winst- en verliesrekening Onderhanden projecten in opdracht van derden, beschrijving van het project Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve project opbrengsten Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen

10 Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten Onderhanden projecten in opdracht van derden Onderhanden projecten in opdracht van derden, classificatie op de balans Vorderingen op handelsdebiteuren, toelichting Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend), toelichting Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend), toelichting Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend), toelichting Overige vorderingen (kortlopend), toelichting Latente belastingvorderingen (kortlopend), toelichting Van aandeelhouders opgevraagde stortingen, toelichting Vorderingen uit hoofde van pensioenen, toelichting Vorderingen uit hoofde van belastingen, toelichting Vorderingen uit hoofde van personeelsbeloningen, toelichting Overlopende activa, toelichting Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto Vorderingen op handelsdebiteuren, voorziening dubieuze debiteuren Vorderingen op handelsdebiteuren, netto Vorderingen op handelsdebiteuren, looptijd langer dan een jaar Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend), looptijd langer dan een jaar Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend), looptijd langer dan een jaar Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend), looptijd langer dan een jaar Overige vorderingen (kortlopend), looptijd langer dan een jaar Latente belastingvorderingen (kortlopend), looptijd langer dan een jaar Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal, looptijd langer dan een jaar Vorderingen uit hoofde van pensioenen, looptijd langer dan een jaar Vorderingen uit hoofde van belastingen, looptijd langer dan een jaar Vorderingen uit hoofde van personeelsbeloningen, looptijd langer dan een jaar Overlopende activa, looptijd langer dan een jaar Deelnemingen in andere maatschappijen (kortlopend) Obligaties, beursgenoteerd Obligaties, niet-beursgenoteerd Aandelen, beursgenoteerd Aandelen, niet-beursgenoteerd Overige effecten (kortlopend) Deelnemingen in andere maatschappijen (kortlopend), toelichting Obligaties, beursgenoteerd, toelichting Obligaties, niet-beursgenoteerd, toelichting Aandelen, beursgenoteerd, toelichting Aandelen, niet-beursgenoteerd, toelichting Overige effecten (kortlopend), toelichting Gewone aandelen, toelichting Preferente aandelen, toelichting Prioriteitsaandelen, toelichting Eigen aandelen, toelichting Aandelenkapitaal, fiscaal niet erkend Agio, fiscaal niet erkend Voorziening voor herstelkosten, toelichting Voorziening voor belastingen, toelichting Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling, toelichting Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen, toelichting Voorziening voor groot onderhoud, toelichting Voorziening voor verwijderingsverplichtingen, toelichting Voorziening voor verlieslatende contracten, toelichting Voorziening voor pensioenen, toelichting Voorziening in verband met reorganisaties, toelichting Voorziening in verband met deelnemingen, toelichting Garantievoorziening, toelichting Jubileumvoorziening, toelichting Overige voorzieningen, toelichting Voorzieningen met looptijd korter dan een jaar

11 Voorzieningen met looptijd langer dan vijf jaar Achtergestelde leningen (langlopend), toelichting Converteerbare leningen (langlopend), toelichting Andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend), toelichting Financiële lease verplichtingen (langlopend), toelichting Financiële leases, belangrijkste bepalingen Financiële leases, minimale lease betalingen Financiële leases, minimale lease betalingen, looptijd korter dan een jaar Financiële leases, minimale lease betalingen, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar Financiële leases, minimale lease betalingen, looptijd langer dan langer dan vijf jaar Financiële leases, contante waarde Financiële leases, contante waarde, looptijd korter dan een jaar Financiële leases, contante waarde, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar Financiële leases, contante waarde, looptijd langer dan langer dan vijf jaar Financiële leases, voorwaardelijke lease betalingen Financiële leases, te ontvangen toekomstige minimale sublease betalingen met betrekking tot niet tussentijds opzegbare subleases Financiële leases, onverdiende rentebaten Financiële leases, gegarandeerde restwaarde van de leaseobjecten die de lessor economisch toekomen Schulden aan kredietinstellingen (langlopend), toelichting Vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend), toelichting Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend), toelichting Te betalen wissels en cheques (langlopend), toelichting Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend), toelichting Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend), toelichting Schulden aan overige verbonden partijen (langlopend), toelichting Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend), toelichting Schulden ter zake van pensioenen (langlopend), toelichting Negatieve goodwill, pooling of interest methode, additionele informatie Negatieve goodwill, informatie praktisch niet haalbaar Overige schulden (langlopend), toelichting Overlopende passiva (langlopend), toelichting Langlopende schulden, directe opeisbaarheid Achtergestelde leningen (kortlopend), toelichting Converteerbare leningen (kortlopend), toelichting Andere obligaties en onderhandse leningen (kortlopend), toelichting Financiële lease verplichtingen (kortlopend), toelichting Schulden aan kredietinstellingen (kortlopend), toelichting Vooruit ontvangen op bestellingen (kortlopend), toelichting Schulden aan leveranciers en handelskredieten (kortlopend), toelichting Te betalen wissels en cheques (kortlopend), toelichting Schulden aan groepsmaatschappijen (kortlopend), toelichting Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend), toelichting Schulden aan verbonden partijen (kortlopend), toelichting Schulden uit hoofde van personeelsbeloningen (kortlopend), toelichting Belastingen en premies sociale verzekeringen (kortlopend), toelichting Schulden ter zake van pensioenen (kortlopend), toelichting Overige schulden (kortlopend), toelichting Overlopende passiva (kortlopend), toelichting Kortlopende schulden, directe opeisbaarheid Financiële instrumenten, boekwaarde, toelichting Financiële instrumenten, beschrijving Financiële instrumenten, omvang Financiële instrumenten, boekwaarde Financiële instrumenten, reële waarde Financiële instrumenten, details Financiële instrumenten, reële waarde, toelichting Financiële instrumenten, reële waarde, waardeveranderingen verwerkt in de winst- en verliesrekening Financiële instrumenten, reële waarde, waardeveranderingen verwerkt in de herwaarderingsreserve Financiële instrumenten, reële waarde, waardeveranderingen verwerkt in de vrije reserves Financiële instrumenten, reële waarde, gerealiseerde baten en lasten waarvoor reële waarde verschillen direct in het eigen vermogen verwerkt worden

12 Financiële instrumenten, reële waarde niet betrouwbaar vast te stellen Financiële instrumenten, reële waarde niet betrouwbaar vast te stellen, beschrijving van het instrument Financiële instrumenten, reële waarde niet betrouwbaar vast te stellen, bandbreedte van de reële waarde Financiële instrumenten, reële waarde niet betrouwbaar vast te stellen, niet langer verwerkt Financiële instrumenten, reële waarde niet toegelicht, kwalitatieve informatie Financiële instrumenten, details, toelichting Financiële instrumenten, type instrument Financiële instrumenten, belangrijke contractuele bepalingen Financiële instrumenten, hoofdsom of nominaal bedrag Financiële instrumenten, datum van aflossing, expiratie of uitoefening Financiële instrumenten, opties tot vervroegde afwikkeling Financiële instrumenten, opties tot conversie Financiële instrumenten, toekomstige ontvangsten Financiële instrumenten, rente, dividend of andere periodieke vergoeding op de hoofdsom Financiële instrumenten, overzicht van posities per vreemde valuta Financiële instrumenten, voorwaarden die leiden tot verandering van andere bepalingen Financiële instrumenten, afgeleide instrumenten, toelichting Financiële instrumenten, samengestelde instrumenten, toelichting Financiële instrumenten, overige instrumenten, toelichting Financiële instrumenten, hedge accounting, toelichting Financiële instrumenten, rente- en kasstroomrisico, toelichting Financiële instrumenten, kredietrisico, toelichting Financiële instrumenten, rente baten en lasten, toelichting Financiële instrumenten, securitisatie en terugkoopovereenkomst, toelichting Niet in de balans opgenomen regelingen, toelichting Niet in de balans opgenomen verplichtingen, lopende risico s met betrekking tot verdisconteerde wissels en cheques Niet in de balans opgenomen verplichtingen, beschrijving Niet in de balans opgenomen verplichtingen, schatting van financiële effect Niet in de balans opgenomen verplichtingen, looptijd Niet in de balans opgenomen verplichtingen, indicatie van onzekerheden omtrent bedrag Niet in de balans opgenomen verplichtingen, mogelijkheid van vergoeding Niet in de balans opgenomen verplichtingen, informatie praktisch niet mogelijk Operationele lease verplichtingen, minimale lease betalingen, looptijd korter dan een jaar Operationele lease verplichtingen, minimale lease betalingen, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar Operationele lease verplichtingen, minimale lease betalingen, looptijd langer dan langer dan vijf jaar Operationele lease verplichtingen, te ontvangen toekomstige minimale sublease betalingen met betrekking tot niet tussentijds opzegbare subleases Operationele lease verplichtingen, voorwaardelijke lease betalingen (als last verwerkt in de periode) Operationele lease verplichtingen, voorwaardelijke lease betalingen (als last verwerkt in de periode), toelichting Operationele lease verplichtingen, voorwaardelijke sublease betalingen (als last verwerkt in de periode) Operationele lease verplichtingen, voorwaardelijke sublease betalingen (als last verwerkt in de periode), toelichting Netto-omzet, segmentatie, toelichting Netto-omzet, segmentatie per geografisch gebied, toelichting Netto-omzet, segmentatie per geografisch gebied, beschrijving Netto-omzet, segmentatie per geografisch gebied, bedrag Netto-omzet, segmentatie per bedrijfstak, toelichting Netto-omzet, segmentatie per bedrijfstak, beschrijving Netto-omzet, segmentatie per bedrijfstak, bedrag Kostprijs van de omzet, toelichting Bruto-omzetresultaat, toelichting Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk, toelichting Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden, toelichting Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, toelichting Som der bedrijfsopbrengsten, toelichting Kosten van grond- en hulpstoffen, toelichting Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten, toelichting Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa, segmentatie, toelichting Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa, segmentatie, beschrijving van kasstroomgenererende eenheid Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa, segmentatie, bedrag waardeverminderingsverlies Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa, segmentatie, bedrag terugname van waardeverminderingsverlies Rentebaten en soortgelijke opbrengsten, uit banktegoeden

13 Rentebaten, uit verstrekte leningen Rentebaten, uit financiële instrumenten Rentebaten, overig Rentelasten, uit banktegoeden Rentelasten, uit verstrekte leningen Rentelasten, uit financiële instrumenten Rentelasten, overig Belastingen, verrekening belasting in verband met aftrek elders belast Belastingen, effectieve belastingtarief Belastingen, toepasselijke belastingtarief Belastingen, belangrijke afwijking belastingtarief ten opzichte van voorgaande periode Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen, toelichting Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, toelichting Belastingen, verrekening belasting in verband met aftrek elders belast, toelichting Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, toelichting Belastingen buitengewoon resultaat, toelichting Belastingen, bedrag van beschikbare verliescompensatie indien geen actieve of passieve latentie is opgenomen Belastingen, bedrag van tijdelijke verschillen indien geen actieve of passieve latentie is opgenomen Belastingen, bedrag van tijdelijke verschillen inzake investeringen in groepsmaatschappijen, buitenlandse niet zelfstandige eenheden, deelnemingen en joint ventures indien geen actieve of passieve latentie is opgenomen Belastingen, gevolgen van voorgestelde/gedeclareerde dividenden die niet als verplichting zijn verwerkt Belastingen, gevolgen van de impact van winstinhouding op de fiscale tarieven Aandeel in resultaat van groepsmaatschappijen Aandeel in resultaat van overige verbonden maatschappijen Aandeel in resultaat van andere deelnemingen Buitengewone posten, beschrijving Buitengewone posten, omvang Kasstroomoverzicht, toelichting Samengestelde transacties en andere transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, toelichting Verschillen tussen het kasstroomoverzicht en de verloopoverzichten van activa en passiva, toelichting Samenstelling van de geldmiddelen, toelichting Belangrijke afwijkingen tussen het kasstroomoverzicht volgens de indirecte en directe methode, toelichting Bijzondere ontvangsten en uitgaven in het kasstroomoverzicht, toelichting Hoeveelheid geldmiddelen en de kasstromen uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten toerekenbaar aan derden, toelichting Aansluiting tussen het bedrijfsresultaat en de kasstroom uit bedrijfsoperaties bij het toepassen van de directe methode, toelichting Concessies, beschrijving Concessies, belangrijke voorwaarden Concessies, omvang Concessies, veranderingen in afspraken gedurende de periode Gemiddeld aantal werknemers over de periode, per segment, beschrijving van segment Op aandelen gebaseerde betalingen, beschrijving Op aandelen gebaseerde betalingen, omvang Op aandelen gebaseerde betalingen, belangrijkste bepalingen Op aandelen gebaseerde betalingen, verwerkte bedrag Op aandelen gebaseerde betalingen, bedrag opgenomen onder lonen en salarissen Bezoldiging van bestuurders en commissarissen, type bezoldiging Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen Bezoldiging van bestuurders en commissarissen Gesegmenteerde informatie, toelichting Gesegmenteerde informatie, wijze van identificatie van segment Gesegmenteerde informatie, producten en diensten die leiden tot de netto omzet Gesegmenteerde informatie, beschrijving van segment Gesegmenteerde informatie, opbrengsten uit transacties met derden Gesegmenteerde informatie, opbrengsten uit overige segmenten Gesegmenteerde informatie, opbrengsten Gesegmenteerde informatie, wijziging in de voorraden gereed product en onderhanden werk (categoriale indeling) Gesegmenteerde informatie, resultaat Gesegmenteerde informatie, boekwaarde van activa Gesegmenteerde informatie, totaal van verplichtingen Gesegmenteerde informatie, investeringen in immateriële vaste activa gedurende de periode

14 Gesegmenteerde informatie, investeringen in materiële vaste activa gedurende de periode Gesegmenteerde informatie, afschrijving van immateriële vaste activa gedurende de periode Gesegmenteerde informatie, afschrijving van materiële vaste activa gedurende de periode Gesegmenteerde informatie, aandeel in resultaat van deelnemingen Gesegmenteerde informatie, waarde van aandeel in deelnemingen Gesegmenteerde informatie, significante kosten die niet tot uitgaven hebben geleid Gesegmenteerde informatie, opbrengsten die door aard of omvang van bijzondere invloed zijn geweest Gesegmenteerde informatie, kosten die door aard of omvang van bijzondere invloed zijn geweest Gesegmenteerde informatie, aansluiting tussen gesegmenteerde informatie met geaggregeerde informatie Accountantshonoraria, toelichting Accountantshonoraria, vrijstelling Accountantshonoraria, onderzoek van de jaarrekening Accountantshonoraria, andere controleopdrachten Accountantshonoraria, adviesdiensten op fiscaal terrein Accountantshonoraria, andere niet-controlediensten Accountantshonoraria Type jaarrekening, e types, fiscaal [tabel] Type jaarrekening [posten] Herinvesteringsreserve Winstreserve Overige fiscale reserves Herinvesteringsreserve, toelichting Winstreserve, toelichting Overige fiscale reserves, toelichting Opwaarderingsreserve Kosten egalisatiereserve Exportreserve Risicoreserve Herbestedingsreserve Andere fiscale reserves hypercube-dimensionhttp:// hypercube-dimensionhttp:// Type jaarrekening, e types, e grondslagen [tabel] Type jaarrekening [posten] Balans voor of na resultaatbestemming Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa Voorraden Onderhanden projecten in opdracht van derden (activa) Vorderingen Effecten Liquide middelen Vlottende activa Kortlopende schulden Uitkomst van vlottende activa min kortlopende schulden Uitkomst van activa min kortlopende schulden Langlopende schulden Voorzieningen hypercube-dimensionhttp:// hypercube-dimensionhttp://

15 Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Overige reserves Reserve onverdeelde winst Resultaat boekjaar Eigen vermogen Activa Passiva Brutomarge Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardevermindering van vlottende activa Overige bedrijfskosten Som der kosten Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen Vrijval uit herwaarderingsreserve (Overheids)subsidies Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Rentelasten en soortgelijke kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Aandeel in winst (verlies) van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Buitengewone baten Buitengewone lasten Belastingen buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat na belastingen Resultaat na belastingen Resultaat aandeel van derden Nettoresultaat na belastingen Verkoopkosten Algemene beheerskosten Netto-omzetresultaat Immateriële vaste activa, toelichting Immateriële vaste activa, beperkte eigendomsrechten Immateriële vaste activa, niet juridisch eigendom Immateriële vaste activa, ter zekerheid gesteld voor schulden Immateriële vaste activa, verplichtingen uit hoofde van verwerving van immateriële vaste activa Immateriële vaste activa, rente geactiveerd gedurende de verslagperiode J/N Immateriële vaste activa, geactiveerde rente gedurende de verslagperiode Materiële vaste activa, toelichting Materiële vaste activa, beperkte eigendomsrechten Materiële vaste activa, niet juridisch eigendom Materiële vaste activa, beperkt zakelijk of persoonlijk duurzaam genotsrecht Materiële vaste activa, ter zekerheid gesteld voor schulden Materiële vaste activa, investeringsverplichtingen inzake materiële vaste activa Materiële vaste activa, informatie over bijzondere waardeverminderingen Materiële vaste activa, vergoedingen van derden inzake waardeverminderingen, verloren gegane of opgegeven activa Materiële vaste activa, verwachting van kosten van herstel Materiële vaste activa, financiële lease, toelichting Financiële vaste activa, toelichting Financiële vaste activa, niet juridisch eigendom Financiële vaste activa, ter zekerheid gesteld voor schulden

16 Overzicht van deelnemingen Rechtspersoon, naam Rechtspersoon, woonplaats Rechtspersoon, aandeel in geplaatst kapitaal Rechtspersoon, aandeel in stemrecht Rechtspersoon, reden voor het niet-consolideren Rechtspersoon, eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde jaarrekening Rechtspersoon, resultaat volgens de laatst vastgestelde jaarrekening Rechtspersoon, datum van de laatst vastgestelde jaarrekening Rechtspersoon, vermelding aansprakelijkheidsstelling Rechtspersoon, niet verwerkte verliezen van een deelneming (gewaardeerd op nihil) Rechtspersoon, reden voor afwijking van de vermogensmutatiemethode Rechtspersoon, overige toelichtingen Voorraden, toelichting Voorraden, rente geactiveerd gedurende de verslagperiode J/N Voorraden, geactiveerde rente gedurende de verslagperiode Voorraden, niet juridisch eigendom Voorraden, ter zekerheid gesteld voor schulden Voorraden, Niet in de balans opgenomen verplichting tot aan- of verkoop van voorraden Voorraden, boekwaarde van voorraden gewaardeerd op lagere marktwaarde Voorraden, boekwaarde van voorraden gewaardeerd op lagere marktwaarde, toelichting Voorraden, terugneming van een eerder verwerkte afwaardering tot lagere opbrengstwaarde Voorraden, terugneming van een eerder verwerkte afwaardering tot lagere opbrengstwaarde, toelichting Voorraden, gemiddelde kostprijs van voorraden bij het toepassen van de LIFO methode Voorraden, kostprijs van voorraden op basis van de FIFO methode bij het toepassen van de LIFO methode Voorraden, reële waarde van voorraden bij het toepassen van de LIFO methode Voorraden, waardeveranderingen agrarische voorraden rechtstreeks in winst-en-verliesrekening Onderhanden projecten in opdracht van derden, toelichting Onderhanden projecten in opdracht van derden, niet juridisch eigendom Onderhanden projecten in opdracht van derden, ter zekerheid gesteld voor schulden Vorderingen, toelichting Vorderingen, niet juridisch eigendom Vorderingen, ter zekerheid gesteld voor schulden Vorderingen, looptijd langer dan een jaar, toelichting Effecten, toelichting Effecten, niet ter vrije beschikking Effecten, niet juridisch eigendom Effecten, reële waarde van effecten gewaardeerd tegen kostprijs Effecten, beursgenoteerd, verschil tussen reële waarde en kostprijs Liquide middelen, toelichting Liquide middelen, niet ter vrije beschikking Liquide middelen, niet juridisch eigendom Eigen vermogen, toelichting Eigen vermogen, nadere toelichting met betrekking tot de continuïteit Eigen vermogen, belangrijke mutaties na balansdatum Eigen vermogen, samenstelling garantievermogen Eigen vermogen, ingehouden deel van de jaarwinst Gestort en opgevraagd kapitaal, toelichting Aandelenkapitaal, geplaatst kapitaal Aandelenkapitaal, gestort en opgevraagd kapitaal Aandelenkapitaal, gestort kapitaal Aandelenkapitaal, waarde in euro's indien dit niet de presentatievaluta is Aandelenkapitaal, waarde in euro's indien dit niet de presentatievaluta is, gehanteerde wisselkoers Aandelenkapitaal, waarde in euro's indien dit niet de presentatievaluta is, toelichting Aandelenkapitaal, beschrijving van de inbreng anders dan in geld Agio, toelichting Herwaarderingsreserve, toelichting Wettelijke en statutaire reserves, toelichting Wettelijke reserves, toelichting Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Besluit van 23 december 1983, tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen

Besluit van 23 december 1983, tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 december 1983, tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Opgave 12.3* A bezit een aantal deelnemingen. De deelnemingen worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd. Op 1 juli 2012 verwerft A tegen betaling per bank van 400.000

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Tussentijds financieel verslag over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015. D Ieteren Trading B.V. Rotterdam

Tussentijds financieel verslag over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015. D Ieteren Trading B.V. Rotterdam Tussentijds financieel verslag over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 D Ieteren Trading B.V. Rotterdam Inhoud Directieverslag 2 Tussentijds financieel verslag 3 Balans per 30 juni 2015

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2015 Synchroon Zorg B.V.

Financiële verantwoording 2015 Synchroon Zorg B.V. Synchroon Zorg B.V. Leo van der Weijdenstraat 21 5461 EH Veghel KvK-nummer: 17231947 Financiële verantwoording 2015 Synchroon Zorg B.V. Status: ter controle INHOUD JAARREKENING Balans Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Balans per 31-12-2011

Balans per 31-12-2011 Jaarrekeninglezen Balans per 31-12-2011 DEBET (LINKS) CREDIT (RECHTS) BEZITTINGEN EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN Wat hebben we? Hoe zijn we eraan gekomen? ACTIVA PASSIVA TOTAAL TOTAAL 2 1 Balans per

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Voorbeeld Dhr A. Voorbeeld Van Boetelaerlaan 131 2581 AG DEN HAAG. Jaarrekening 2015

Voorbeeld Dhr A. Voorbeeld Van Boetelaerlaan 131 2581 AG DEN HAAG. Jaarrekening 2015 Voorbeeld Dhr A. Voorbeeld Van Boetelaerlaan 131 2581 AG DEN HAAG Jaarrekening 2015 Voorbeeld Dhr A. Voorbeeld Van Boetelaerlaan 131 2581 AG DEN HAAG Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2012 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9 Tata Steel Nederland Services BV Draft Jaarverslag 2015 Inhoud Page A. Inleiding 1 B. Jaarrekening 2 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2014 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 2013. SC Cambuur Leeuwarden B.V. te Leeuwarden

Financieel verslag 2012 2013. SC Cambuur Leeuwarden B.V. te Leeuwarden Financieel verslag 2012 2013 SC Cambuur Leeuwarden B.V. te Leeuwarden Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 30 juni 2013 Winst- en Verliesrekening over 2012-2013 Toelichting op de balans en winst-

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie