Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg"

Transcriptie

1 Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg Besteknummer Prijs 4 EUR N74/N715: Het toepassen van risicomanagement op de herinrichting van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren Opening van de offertes Donderdag 11 januari 2007 te 11 uur Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg V.A.C. Hendrik Van Veldeke Koningin Astridlaan 50 bus HASSELT Besteknummer Pg. 1 van 27 Dossiernummer

2 DEEL 1 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 1. DE AANBESTEDENDE OVERHEID De opdracht wordt uitgevoerd in opdracht en voor rekening van het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, voor wie optreedt de Vlaamse minister, bevoegd voor de Openbare Werken. De administratieve entiteit die met de opvolging van deze opdracht is belast, verder ook het bestuur genoemd, is: Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg Vlaams Administratief Centrum Koningin Astridlaan 50 bus Hasselt Tel.: Fax: Inlichtingen betreffende onderhavige opdracht kunnen tijdens de kantooruren bekomen worden bij de voornoemde afdeling. 2. VOORWERP VAN DE OPDRACHT De opdracht omvat het toepassen van risicomanagement (of specifieke onderdelen ervan) op het hierna beschreven infrastructuurproject (zoals uitgebreid beschreven onder deel 2 Technische bepalingen van het onderhavige bestek). Hiermede wordt uitvoering gegeven aan artikel 3, lid 1 van het decreet van 8 november 2002 houdende de controle op grote infrastructuurprojecten. Korte beschrijving van het project met duiding van de belangrijkheid: De N2 in Limburg wordt afgewerkt in 2 grote fasen. Zeker de 2 de fase wordt als DBFM-project uitgewerkt. De dienstverlener ondersteunt de aanbestedende overheid voor de taken zoals beschreven in dit lastenboek. Het betreft een opdracht van diensten volgens CPV-classificatie en volgens de categorie 11 van de bijlage 2, A van de wet van 24 december De opdracht wordt technisch nader omschreven in deel 2, Technische bepalingen, van dit bijzonder bestek. 3. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHTEN VAN DE INSCHRIJVER Door het indienen van zijn offerte erkent de dienstverlener dat hij zich voorafgaandelijk uitvoerig en volledig heeft geïnformeerd i.v.m. de onderhavige opdracht. Derhalve zijn in de offerteprijs alle kosten van het uitvoeren van deze specifieke opdracht begrepen. Door zijn offerte verbindt de inschrijver er zich toe om binnen de gestelde termijn de opdracht te voltooien. Hij zal alle inlichtingen inwinnen die hem nuttig lijken en noodzakelijk blijken om zijn opdracht met goed gevolg te kunnen uitvoeren. Hij zal deelnemen aan de vergaderingen die de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde belegt omtrent deze opdracht. Om tot de beste studieresultaten te komen, is het van belang dat de dienstverlener en het bestuur in een sfeer van wederzijds vertrouwen kunnen samenwerken. Tijdens de uitvoering van de opdracht zal er veelvuldig gestructureerd contact nodig zijn tussen de dienstverlener en het bestuur. Besteknummer 2 Dossiernummer

3 Door zijn offerte, zijn plan van aanpak en de beschrijving van zijn inzichten in het procesverloop en de procesorganisatie verplicht de inschrijver zich derhalve de opdracht uit te voeren conform de inhoud van deze documenten. Het bestuur behoudt zich evenwel ten allen tijde het recht toe om hieraan nog wijzigingen aan te brengen. De dienstverlener doet het nodige om alle eventuele toelatingen, nodig voor het uitvoeren van de opdracht, te bekomen. Hij verbindt er zich toe om bij de uitvoering van de opdracht te handelen volgens de bepalingen van de Algemene Aannemingsvoorschriften (AAV) en volgens de voorwaarden en richtlijnen van dit bijzonder bestek. Indien de dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht kennis krijgt van gegevens die vertrouwelijk worden meegedeeld, is hij verplicht deze gegevens geheim te houden krachtens de regels van de beroepsethiek. In de regel zal de dienstverlener zich onthouden van het verstrekken van informatie aan buitenstaanders of van het uitvoeren van gelijk welke handeling waardoor zijn onafhankelijkheid of objectiviteit in het gedrang kan worden gebracht. Teneinde de opdracht kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren is het bestuur van oordeel dat de dienstverlener voor de uitvoering van de opdracht een ervaren en kwalitatief hoogstaand projectteam ter beschikking stelt. De technische kennis en beroepsbekwaamheid van het ingezette team moeten borg staan voor het welslagen van de opdracht. De kwalificaties van dit projectteam worden vastgelegd in deel 2 Technische Bepalingen van dit bijzonder bestek. De dienstverlener is er toe gehouden de opdracht uit te voeren met het projectteam voorzien in zijn offerte. Door in te schrijven, verbindt de dienstverlener er zich expliciet toe om de opdracht tot het einde door dit door hem samengestelde en gemandateerde projectteam te laten uitvoeren. In geval, om redenen van heirkracht, in de vervanging van een lid van het projectteam moet worden voorzien, is voorafgaand het schriftelijk akkoord van de leidend ambtenaar met de voorgestelde vervanger vereist. 4. MEDEWERKING VAN HET BESTUUR Het bestuur zal op eenvoudige vraag van de dienstverlener alle nuttige gegevens en inlichtingen waarover het beschikt verstrekken, en zal alle steun verlenen die redelijkerwijze mag worden verwacht tijdens de uitvoering van de opdracht. 5. WIJZE VAN GUNNING De opdracht wordt gegund bij wijze van algemene offerteaanvraag. 6. INDIENING EN OPENING VAN DE OFFERTES De taal van de offertes en van de studieresultaten is het Nederlands. De offertes dienen voor de opening ingediend te worden op het adres zoals hieronder vermeld. De opening van de offertes vindt plaats op donderdag 11 januari 2007 om 11 uur in lokaal Kuringerzaal op het adres V.A.C. Hendrik Van Veldeke, Koningin Astridlaan 50 bus 4 te 3500 HASSELT Elke offerte wordt in een omslag ingediend waarop dient vermeld: Bestek nr. N74-N715: Het toepassen van risicomanagement op de herinrichting van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren. Intekeningen per post dienen aangetekend verzonden te worden onder dubbele omslag. Op de buitenste omslag moet duidelijk de vermelding OFFERTE vermeld worden. Besteknummer 3 Dossiernummer

4 7. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN Op deze opdracht zijn van toepassing: - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, boek I, Titels I, II en IV, BOEK III (B.S. 22 januari 1994) en latere wijzigingen; - het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, Titels III tot en met VI, Titel IX (B.S. 26 januari 1996) en latere wijzigingen; - het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken, Titels I en IV, en de bijlage bij dit besluit: de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 afdeling 3 (B.S. 18 oktober1996) en latere wijzigingen; gewijzigd door en aangevuld met de bepalingen van dit bestek en de andere documenten waarnaar dit bestek verwijst. 8. AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN De bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) waarvan dit bestek afwijkt, zijn de volgende artikelen: Art. 14 Intellectuele rechten Art. 69 Uitvoeringsmodaliteiten Art. 74 Einde van de opdracht Art. 75 Boete wegens laattijdige uitvoering. 9. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN DE WET VAN 24 DECEMBER 1993 BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN SOMMIGE OPDRACHTEN VOOR AANNE- MING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN Art.18 Toewijzing opdracht Het bestuur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de opdracht niet toe te wijzen. De door de inschrijver hiervoor gemaakte voorbereidende kosten kunnen niet ten laste van het bestuur worden gelegd. 10. BELANGRIJKE OPMERKING Bij toepassing van artikel 17 2, 2 b van de wet van 24 december 1993 heeft de aanbestedende overheid het recht om deze opdracht te herhalen. Besteknummer 4 Dossiernummer

5 11. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 JANUARI 1996 BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN. Art Kwalitatieve selectiecriteria A. De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting, vermeld in artikel 69, bevindt door het voorleggen van: 1. een attest van de Rechtbank van Koophandel of evenwaardig waaruit blijkt dat betrokkene niet in staat van faillissement of vereffening verkeert noch een gerechtelijk akkoord heeft aangegaan; 2. een origineel attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid m.b.t. het voorlaatste kalenderkwartaal voor datum offerte (voorzien van een droogstempel), waaruit blijkt dat de betrokkene heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor sociale zekerheid en bestaanszekerheid (voor inschrijvers van vreemde nationaliteit een evenwaardig document); 3. een attest uitgereikt door de administratie der Belastingen (attest inkomstenbelastingen en attest BTW) waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen (voor inschrijvers van vreemde nationaliteit een evenwaardig document); 4. voor het geval de documenten onder punt 1 tot en met 3 niet kunnen voorgelegd worden, een verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in één der gevallen van uitsluiting, zoals vermeld in artikel 69. B. De inschrijver toont zijn financiële en economische draagkracht aan door het voorleggen van een passende bankverklaring of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico s. De bankverklaring kan volgende vorm aannemen: Met betrekking tot overheidsopdrachtnummer., gepubliceerd in.., op datum van : Hierbij bevestigen wij u dat (naam inschrijver) onze cliënt is sinds (datum). De financiële relaties die wij onderhouden met deze cliënt hebben tot op heden, (datum), beantwoord aan onze verwachtingen. Op basis van de gegevens waarover onze bank vandaag beschikt, hebben wij geen ongunstige elementen vastgesteld en deze cliënt heeft tot op heden, voor zover wij kunnen nagaan en met betrekking tot de ons gekende contracten en projecten, de financiële capaciteit gehad om de contracten of projecten uit te voeren die haar werden toegewezen. Deze verklaring houdt geen verbintenis voor de toekomst in van onzentwege en onze bank neemt dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid. Opgemaakt te op. Handtekening: Naam:.. Functie:. Naam en adres bank: C. De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan, door: 1. een overzicht van het personeelsbestand, inbegrepen dat van de onderaannemers, dat ter beschikking staat van de inschrijver voor de uitvoering van de onderhavige opdracht. Voor elke persoon dient te worden opgegeven: diploma en specialisatie, aantal jaren ervaring, aantal jaren in dienst bij de inschrijver of de onderaannemer, lijst met de door de persoon uitgevoerde projecten - betreffende grote infrastructuurprojecten, risicobeheer en impacthebbende beleidsdomeinen- die relevant zijn voor deze opdracht. De referenties moeten gestaafd worden met documenten waaruit de werkelijke inhoud van de projecten blijkt. In dit personeelsbestand moeten minstens personen aanwezig zijn met volgende diploma s of ervaring: Besteknummer 5 Dossiernummer

6 - een licentiaat toegepaste economische wetenschappen of handelsingenieur met een master in business administration en relevante ervaring in interne audit en interne controle diensten; - een licentiaat toegepaste economische wetenschappen of handelsingenieur met een master in business administration en een aanvullend diploma risk management; 5 jaar nuttige ervaring aantonen inzake risk consulting; - een ingenieur bouwkunde met ervaring inzake grote infrastructuurprojecten; - een jurist met een relevante ervaring inzake milieu- en natuurwetgeving en wetgeving betreffende de ruimtelijke ordening in Vlaanderen; - een analist / statisticus met ervaring inzake risicobeheer en risicobeheersing - een communicatiespecialist 2. een lijst met voor de opdracht relevante studieopdrachten die door de inschrijver of zijn onderaannemers de laatste 3 jaar werden uitgevoerd, of worden uitgevoerd, met een duidelijke omschrijving van de inhoud van het project en per project een ondertekende verklaring van de opdrachtgever m.b.t. de goede uitvoering ervan. Hiertoe moeten minstens volgende projecten behoren: - een project i.v.m. de advisering, de begeleiding, de ondersteuning, het ontwerpen of de realisatie van een belangrijk infrastructuurproject; - een project inzake risicomanagement; - een project i.v.m. de organisatie van de Vlaamse overheid of een doorlichting van een onderdeel ervan; De referenties moeten op naam staan van de inschrijver zelf of van zijn onderaannemers. 3. een opgave van het (de) onderde(e)l(en) van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven met vermelding van de onderaannemer. Per onderaannemer wordt een lijst gegeven van de voor dat gedeelte van de opdracht relevante studieopdrachten die door de onderaannemer de laatste 3 jaar werden uitgevoerd, of worden uitgevoerd, met een duidelijke omschrijving van de inhoud van het project en per project een ondertekende verklaring van de opdrachtgever m.b.t. de goede uitvoering ervan (Cf. punt 2). Het (De) contract(en) met de onderaannemer(s) wordt(en) toegevoegd; 4. een bewijs van inschrijving in het beroepsregister en / of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; Art Getuigschriften en documenten Aangezien de aanbestedende overheid niet kosteloos en via elektronische weg toegang heeft tot de inlichtingen of documenten die haar toelaten, binnen de grenzen van de artikelen 69 tot 73, de persoonlijke situatie en de bekwaamheid van de betrokken inschrijvers na te gaan, dienen de inschrijvers de inlichtingen of documenten die in onderhavig bestek worden gevraagd, zelf te leveren. Art. 78 Onverenigbaarheden Door in te schrijven voor deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel. Art. 86 Prijsbepaling Deze opdracht is een opdracht voor globale prijs voor het geheel van de uit te voeren prestaties. Om de uitvoering en de betaling van de opdracht in onderdelen mogelijk te maken, moet de inschrijver ook de prijs van ieder onderdeel apart opgeven. Art. 89 en 90 Inhoud van de offerte De inschrijvers dienen hun offerte op te maken volgens het bij het bestek gevoegde model offerteformulier. Besteknummer 6 Dossiernummer

7 Bij het ingevulde, gedagtekende en ondertekende offerteformulier voegt de inschrijver volgende bescheiden: - een bij het offerteformulier horende inventaris; - een verantwoordingsnota waarin de op het offerteformulier en de inventaris ingevulde prijzen worden toegelicht, in het bijzonder aan de hand van de tijdbesteding per onderdeel van de verschillende ingezette personeelsleden en hun tarieven per uur; - een document dat de resultaten van de voorstudie beschrijft en een plan van aanpak met tijdsplanning; - een beschrijving van het procesverloop, de projectorganisatie en het projectteam; - documenten die het mandaat bewijzen, indien de offerte door volmachthouders werd ingediend. Alle stukken en nota's die bij de offerte worden gevoegd, moeten worden gedagtekend en ondertekend onder de vermelding "Opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn offerte van heden". Op elke offerte of inventaris, die op een ander (niet bij het bestek horende) document is opgemaakt, moet de inschrijver bovenaan ieder document de volgende verklaring vermelden: Ik, ondergetekende.., verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het bij het bestek behorende formulier en de inventaris en neem daarvoor de volledige verantwoordelijkheid op. Art Prijsopgave De inschrijver geeft prijsopgave in euro. Prijzen in euro worden uitgedrukt tot twee cijfers na de komma. Bedragen worden voor de tweede decimaal afgerond naar boven of beneden naargelang de derde decimaal hoger of gelijk is aan vijf of lager dan vijf. De belasting over de toegevoegde waarde wordt in een afzonderlijke post van de inventaris vermeld om bij de prijs van de offerte te worden gevoegd. Art. 102 Taalgebruik De taal van de offertes en de uitvoering van de opdracht is het Nederlands. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan het bestuur een beëdigde vertaling eisen. Art. 115 Gunningscriteria De beoordeling van de verschillende offertes en de keuze van de voor het bestuur meest voordelige bieding geschiedt rekening houdend met de volgende gunningcriteria, die als volgt worden gequoteerd: 1. Inhoudelijke voorstudie en plan van aanpak met tijdsplanning (quotering 40 punten) Op basis van een korte voorstudie geeft de inschrijver de opdrachtgever een beeld van de inhoudelijke uitwerking van de verschillende onderdelen van de opdracht. Deze voorstudie beschrijft op een bondige wijze voor de verschillende onderdelen van de studie de invulling die de inschrijver hieraan wenst te geven met opgave van de te verwachten resultaten. Het plan van aanpak concretiseert op een realistische en samenhangende wijze de uitwerking van de opdracht en dit verbonden aan een tijdsplanning. De structuur van de manier waarop de opdracht uitgevoerd zal worden, de onderlinge samenhang tussen verschillende onderdelen en de eventuele terugkoppeling dient duidelijk beschreven te worden evenals de verschillende te ondernemen stappen, de gebruikte methodologie en/of instrumentarium en een voorstel van uitvoeringstijd om tot een afgewerkt product te komen. Hierbij dient het aantal gepresteerde uren en dagen per onderdeel van de opdracht duidelijk vermeld te worden. 2. Procesverloop, projectorganisatie en projectteam (quotering 25 punten): De inschrijver dient in zijn offerte een gedetailleerde beschrijving te geven van het door hem uitgetekende realisatieproces van de onderhavige studieopdracht. Met name: Besteknummer 7 Dossiernummer

8 - voorstel van een specifieke en kwaliteitsvolle projectorganisatie: de kwaliteit van de samenstelling van het projectteam aan de hand van een opsomming van de personen die ingezet zullen worden voor uitvoering van de opdracht met per persoon het onderdeel van de opdracht waaraan hij zal werken en zijn beschikbaarheid en inzetbaarheid voor deze opdracht. De technische kennis en beroepsbekwaamheid van het ingezette team moeten borg staan voor het welslagen van de opdracht. Dit zal o.a. mede beoordeeld worden aan de hand van de gegevens verstrekt in het kader van de technische bekwaamheid. (cf. punt 9) de organisatie van het projectteam aan de hand van een beschrijving van de interne werkprocedures tussen de verschillende leden van het team en binnen de organisatiestructuur van de inschrijver; een beschrijving van de samenwerking van het projectteam met de opdrachtgever; een beschrijving van het beschikbaar gestelde document- en informatiebeheer; een beschrijving van de wijze waarop de voortgang van de opdracht wordt opgevolgd, aangestuurd, zo nodig bijgestuurd en gerapporteerd; - voorstellen van een aangepast en kwaliteitsvol procesverloop: beschrijving van de technieken en vaardigheden die de opdrachtgever hanteert om kwaliteitsvolle studieresultaten tussentijds en finaal te verzekeren en hoe en wanneer deze technieken ingezet zullen worden. 3. Bedrag van de offerte (quotering 25 punten): De inschrijver dient in zijn offerte eveneens een verantwoordingsnota toe te voegen waarin de op het offerteformulier en de inventaris ingevulde prijzen worden toegelicht, in het bijzonder aan de hand van de tijdsbesteding per onderdeel van de verschillende ingezette personeelsleden en hun tarieven per uur. De prijs per onderdeel moet dus éénduidig kunnen worden vastgesteld, evenals de onderbouwing van deze prijs. 4. Helderheid, duidelijkheid en volledigheid van de offerte (quotering 10 punten): De ingediende offerte en de bijhorende documenten dienen overzichtelijk en duidelijk opgesteld en toegelicht te worden, zodat de opdrachtgever éénduidig de door de inschrijver aangeboden informatie kan beoordelen. Hiervoor is een kwaliteitsvol taalgebruik noodzakelijk. Dubbelzinnigheid moet worden vermeden. Ook moet er bij de opmaak van de documenten gewaakt worden op de volledigheid, zonder de gedetailleerdheid van de inhoud uit het oog te verliezen. Art. 116 Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. Besteknummer 8 Dossiernummer

9 12. KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 SEPTEMBER 1996 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UIT- VOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBA- RE WERKEN EN DE BIJLAGE BIJ DIT BESLUIT (ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIEN- STEN EN VOOR DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN) ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 SEPTEMBER 1996 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVER- HEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN Art. 4 Betalingsmodaliteiten De betalingen gebeuren in schijven, na beëindiging van ieder onderdeel van de opdracht. Per onderdeel wordt tachtig procent van de totale prijs voor dat onderdeel uitbetaald na het indienen van de volgende rapporteringsdocumenten bij de leidend ambtenaar en mits goedkeuring van deze documenten door de leidend ambtenaar en het respecteren van de modaliteiten voorzien in artikel 15 van dit bestek (zie ook punt 2 Beschrijving van de opdracht in deel 2 Technische Bepalingen van dit bestek): - het vaststellen van de doelen die het risicomanagement beoogt in het specifieke infrastructuurproject en van de uitgangspunten van toepassing op de risicoanalyse met bijhorend overzichtelijk en tijdsgebonden actieplan; - identificatie van de risico s: evaluatie van de projectinformatie en oplijsting van de risico s - analyse en beoordeling van de risico s: oplijsting van de belangrijkste risico s en het bestaand niveau van beheersing van deze risico s. Rapport inzake residuale risico s. - beheersen van de belangrijkste risico s: beschrijving en effectinschatting van de mogelijke beheersmaatregelen - keuze van beheersmaatregelen: onderbouwend rapport voor de keuze van de beheersmaatregelen - uitvoering van de beheersmaatregelen: actieve opvolging met rapportering - monitoring en evaluatie van de beheersmaatregelen: rapport betreffende de evaluatie van de beheersmaatregelen - opzetten van een monitoringsfunctie en een interne controlefunctie: rapport betreffende de implementatie en de operationalisering van een monitoringsfunctie en een interne controlefunctie - actualisatie van de risicoanalyse: rapport betreffende de actualisatie van de risicoanalyse met oplijsting van de risico s - ondersteuning bij de organisatie van het risicomanagement voor een pilootproject: rapport betreffende de implementatie en operationalisering van risicomanagement voor het pilootproject Twintig procent van de prijs van ieder onderdeel wordt betaald na het voorleggen en het goedkeuren door de leidend ambtenaar van het eindrapport van de opdracht. Het eindrapport omvat al de hoger vermelde rapporteringsdocumenten. Besteknummer 9 Dossiernummer

10 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN DE ALGEMENE AANNE- MINGSVOORWAARDEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LE- VERINGEN EN DIENSTEN EN VOOR DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN (BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 SEPTEMBER 1996) Art. 1 Leidend ambtenaar Het mandaat van de leidend ambtenaar bestaat enkel uit: - de administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; - de goedkeuring van de geleverde diensten; - het nazicht van de facturen; - het opstellen van de processen-verbaal; - de opleveringen; - het instaan voor het bestendig toezicht op de prestatie. Dit toezicht omvat het geven van onderrichtingen telkens wanneer het bestek of de gunningsdocumenten onvoldoende duidelijk blijken te zijn. Deze onderrichtingen worden schriftelijk ter kennis gebracht. De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde heeft het recht op gelijk welk ogenblik de werkzaamheden van de dienstverlener te controleren, desgevallend in de kantoren van de dienstverlener. Daartoe is de dienstverlener verplicht een gedetailleerde planning van de opdracht op te nemen in het plan van aanpak. Art. 5 1 Bedrag van de borgtocht Voor deze opdracht wordt een borgtocht geëist van 5% van de aannemingssom (exclusief BTW). Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hoger tiental afgerond. Art. 5 3 Borgstelling en bewijs van borgstelling De opdrachtnemer levert binnen de 30 kalenderdagen volgend op de dag van de gunning van de opdracht, het bewijs dat hij of een derde de borgtocht heeft gesteld door storting van het voorziene bedrag op het rekeningnummer van de Deposito- en Consignatiekas, Kunstlaan 30, 1040 Brussel, met als referentie borgtocht N74-N715: Het toepassen van risicomanagement op de herinrichting van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren of op een andere manier, zoals voorzien in de AAV. Art. 9 Vrijgave van de borgtocht Deze borgsom wordt vrijgemaakt bij de enige oplevering, voor zover de dienstverlener zelf een verzoek tot de leidend ambtenaar heeft gericht voor vrijgave ervan. Art Onderaannemers De uitvoering van taken door onderaannemers blijft steeds onderworpen aan de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de leidend ambtenaar. Art Prijsherziening Er is geen prijsherziening van toepassing op deze opdracht. Art. 14 Intellectuele rechten De dienstverlener staat borg, zonder beperking van het bedrag, voor elk verhaal dat een derde zou stellen wegens het niet eerbiedingen van de intellectuele rechten van deze derde in het kader van de uit te voeren opdracht. Besteknummer 10 Dossiernummer

11 De dienstverlener verbindt zich er toe om alle informatie verkregen naar aanleiding of bij de uitvoering van de opdracht geheim te houden en enkel te gebruiken in het kader van deze opdracht. Hij is tevens gehouden tot strikte geheimhouding van de resultaten en de werkzaamheden. Het bestuur wordt bij de enige oplevering eigenaar van al de geleverde documenten en van alle resultaten die rechtstreeks voortvloeien uit onderhavige overeenkomst. Nochtans mag de dienstverlener, op zijn kosten, resultaten van zijn studie die uit de overeenkomst voortvloeien, publiceren, in zoverre hij hiervoor expliciet de voorafgaande schriftelijke toelating heeft verkregen van het bestuur en wanneer hij melding maakt van het feit dat de studie de eigendom is van het bestuur. Art. 15 Betalingen De betalingen worden per aangetekend schrijven aangevraagd via een gedagtekende en behoorlijk ondertekende factuur (in drievoud). Alle betalingsaanvragen worden gericht aan de leidende ambtenaar op onderstaand adres: Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg V.A.C. Hendrik Van Veldeke Koningin Astridlaan 50 bus Hasselt De factuur dient te voldoen aan de voorschriften inzake de Belgische BTW-wetgeving en dient voorzien van volgende twee formules: De betalingen worden geldig gedaan door storting op de rekening op naam van en met nummer, geopend bij. (naam van de bank). Waar en echt verklaard voor de som van..(in letterschrift) Datum: Naam:.. Handtekening: De factuur kan slechts aan de leidend ambtenaar worden voorgelegd na goedkeuring door de leidend ambtenaar van de overeenstemmende documenten waarop de factuur betrekking heeft (cfr. Art. 4 en 19 1). De betalingen gebeuren op naam van de inschrijver en op het rekeningnummer dat door de inschrijver wordt vermeld in zijn offerte. De betalingen gebeuren in schijven en worden uitgevoerd voor rekening van het Vlaams Gewest. Voor het bepalen van de betalingstermijn geldt de datum van ontvangst van de factuur op het aangeduide adres. Bij foutieve adressering zal het bestuur de datum van de werkelijke ontvangst van het desbetreffende document als bindend beschouwen voor het bepalen van de termijn waarbinnen de betaling moet gebeuren. De opdrachthouder zal in dat geval schriftelijk in kennis worden gesteld van de werkelijke ontvangstdatum van de factuur. Onderhavig bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de interesten. Art. 18 Rechtsvorderingen en termijnen Het Belgisch recht is van toepassing op deze opdracht. Elke rechtsvordering van de dienstverlener wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. Besteknummer 11 Dossiernummer

12 Art Opleveringen en waarborgtermijnen Alle kosten van prestaties in verband met de enige oplevering vallen ten laste van de dienstverlener. Om over te gaan tot de enige oplevering dient de opdrachthouder het eindrapport over te maken aan de leidend ambtenaar. Deze documenten worden in tienvoud afgeleverd samen met 4 CD-ROM s. De dienstverlener is er toe gehouden die documenten die niet de instemming van de leidend ambtenaar wegdragen, zonder enige bijkomende vergoeding, overeenkomstig de onderrichtingen die de leidend ambtenaar hem verstrekt, te wijzigen of met bijkomende documenten aan te vullen. Hij moet de aldus gewijzigde of de aanvullende documenten terug in het voorziene aantal exemplaren aan de leidend ambtenaar afleveren. Art. 20 Middelen van optreden van de aanbestedende overheid De dienstverlener is er toe gehouden de opdracht uit te voeren met het projectteam voorzien in zijn offerte. Door in te schrijven, verbindt de dienstverlener er zich expliciet toe om de opdracht tot het einde door dit door hem aangesteld hoog gekwalificeerd projectteam te laten uitvoeren. Ze moeten dus ook tijdens alle vergaderingen en de bijhorende rapporteringen een substantiële bijdrage leveren. In geval van vervanging (cf. punt 3) is het voorafgaande schriftelijk akkoord van de leidend ambtenaar vereist. Indien de dienstverlener niet voldoet aan deze bepalingen, wordt hij geacht in gebreke te zijn. De dienstverlener wordt ook geacht in gebreke te zijn indien uit tussentijdse rapporteringen blijkt dat niet voldaan wordt aan de opmerkingen die geformuleerd werden tijdens voorgaande vergaderingen. Per vastgestelde inbreuk zal een eenmalige boete worden toegepast overeenkomstig art.20 4 van de AAV. Indien bij herhaalde vaststelling van een dergelijke inbreuk blijkt dat dit te wijten is aan de kwaliteiten van een lid van het projectteam heeft het Bestuur het recht om de vervanging van dit teamlid door een beter gekwalificeerd personeelslid te eisen. Art. 67 Elementen die in de prijzen zijn begrepen Naast alle elementen die vervat zijn in art. 67 van de AAV zijn alle kostenbepalende elementen voor de uitvoering van de opdracht in de prijzen begrepen, zoals bijvoorbeeld: - de kosten verbonden aan het organiseren van de regelmatige overlegvergaderingen: de te bespreken documenten die aan ieder vergaderlid worden bezorgd (inclusief op elektronische manier), het opmaken van de verslagen, e.a.; - de telefoonkosten; - de prestaties beschreven in dit bestek; - de kosten verbonden aan het opvragen van informatie aan derden; - het eindrapport (zie deel 2) in tienvoud geleverd aan het bestuur, vergezeld van 4 elektronische versies op CD-ROM. Voor de elektronische versies dient de opdrachthouder er op toe te zien dat de gebruikte software compatibel is met de door het bestuur gebruikte software (waaronder MS Microsoft Word, MS Excel, MS Power Point). Art. 69 Uitvoeringsmodaliteiten Tijdens de uitvoering van de opdracht behoudt de overheid zich het recht voor om, in functie van het verloop en de invulling van een onderdeel van de opdracht, te besluiten om het/de daaropvolgende onderdeel(en) al dan niet uit te laten voeren. De beslissing tot het aanvangen van een volgend onderdeel van de opdracht behoort toe aan de projectgroep. Het niet uitvoeren van een onderdeel van de opdracht laat de opdrachthouder niet toe om schadevergoeding te vragen. Besteknummer 12 Dossiernummer

13 In de aangetekende brief waarmee de betekening van de goedkeuring van de opdracht zal worden overgemaakt, zal de opdracht gegeven worden tot aanvangen van de opdracht (d.w.z. het eerste onderdeel) met vermelding van de datum die geldt als de datum van het aanvangsbevel. De leidend ambtenaar belegt een startvergadering waarop alle, voor de studie relevante, documenten aan de dienstverlener worden overhandigd. Het gaat minstens om de volgende documenten: het decreet van 8 november 2002 houdende controle op grote infrastructuurwerken de projectomschrijving van het specifieke infrastructuurproject met alle projectrelevante gegevens en studieresultaten. Het projectteam van de inschrijver wordt geacht de wetgeving inzake leefmilieu, natuur en ruimtelijke ordening te kennen en te beheersen. De uitvoeringstermijn wordt geraamd op 12 kalendermaanden Ieder onderdeel van de opdracht wordt aangevangen met een afzonderlijk dienstbevel. De inschrijver wordt er attent op gemaakt dat de deel-uitvoeringstermijnen van de verschillende onderdelen elkaar daardoor niet naadloos opvolgen. In het bij de offerte te voegen plan van aanpak met tijdsplanning geeft de inschrijver een duidelijk overzicht van de door hem voorgestelde uitvoeringstermijn met duidelijke deel-uitvoeringstermijnen voor de verschillende onderdelen van de opdracht. De in het plan van aanpak aangegeven uitvoeringstermijnen zijn bindend voor de uitvoering van de opdracht. Hierbij dient de inschrijver rekening te houden met het feit dat vergaderingen van de projectgroep geruime tijd op voorhand moeten worden vastgelegd opdat alle vergaderleden de mogelijkheid zouden hebben om ook aan de vergaderingen deel te nemen. Bovendien moeten de ter bespreking voorliggende documenten uiterlijk 5 werkdagen voor de vergadering aan de vergaderleden overgemaakt zijn. Art. 70 Plaats van dienstverlening In overeenstemming met de taakomschrijving in dit bestek situeert de plaats van dienstverlening zich deels in de kantoren van de dienstverlener en deels in de kantoren van de opdrachtgever in Vlaams Administratief Centrum, Hasselt., waar ook de vergaderingen zullen door gaan. Art. 74 Einde van de opdracht De opdracht wordt pas als beëindigd beschouwd voor zover de ingediende documenten de goedkeuring van de leidend ambtenaar wegdragen. De dienstverlener verzoekt in alle gevallen tijdig aan de leidend ambtenaar om over te gaan tot de enige oplevering. Art Boeten bij laattijdige uitvoering De overschrijding van de uitvoeringstermijn geeft ambtshalve aanleiding tot een boete van 100 per kalenderdag vertraging. Besteknummer 13 Dossiernummer

14 DEEL 2: TECHNISCHE BEPALINGEN 1. ALGEMENE TOELICHTING Het decreet van 8 november 2002 houdende controle op grote infrastructuurwerken werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 10 februari Dit decreet voorziet de invoering van een systeem van risicobeheer binnen de diensten van de Vlaamse Regering en de Vlaamse openbare instellingen. De decreetgever heeft aan de Vlaamse Regering (via artikel 3, eerste lid van het voornoemde decreet) de verplichting opgelegd om binnen haar diensten, dit is het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen, een systeem van risicobeheer te gebruiken voor grote infrastructuurprojecten. Aangezien dit onderdeel van het decreet rechtstreeks uitvoerbaar is en het decreet geen inwerkingtredingsbepaling bevat, is dit onderdeel van het decreet tien kalenderdagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking getreden, nl. op 20 februari Dit is ook de aanvangsdatum voor het bepalen van de termijn waarbinnen de Vlaamse Regering, krachtens artikel 4, tweede lid, aan het Vlaams Parlement de planning moet voorleggen met opgave van de verschillende fases waarin de onderdelen van het systeem voor risicobeheer worden gerealiseerd. Vanaf het tweede jaar, volgend op de vermelde datum van inwerkingtreding, moet de Vlaamse Regering krachtens artikel 4, derde lid, jaarlijks vóór 30 april aan het Vlaams Parlement een rapport met de resultaten van de risicomonitoring voorleggen, beperkt weliswaar tot die diensten waar het risicobeheer al werd geïmplementeerd. In afwachting van de invoering van het systeem van risicobeheer voorziet het decreet het gebruik van voortgangsrapporten. Deze manier van werken werd geïnspireerd op de procedureregeling voor grote projecten, zoals die in Nederland wordt toegepast en vastgesteld door de Tweede Kamer op 9 april Het beschikbaar stellen van een systeem van risicobeheer voor grote infrastructuurprojecten ten behoeve van de diensten van de Vlaamse Regering is derhalve aan de orde. De introductie van een systeem van risicobeheer als operationele standaardmethodologie voor het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken is slechts mogelijk wanneer de op de markt beschikbare operationele risicomanagementmethoden voor de doelgroep grote infrastructuurprojecten uitgeprobeerd en geëvalueerd zijn. Het doorlopen van een risicomanagementcyclus wordt beschreven in het voorliggend bestek, zodat in principe een generieke aanpak beschikbaar is. In functie van de resultaten van de marktraadpleging, opteert de opdrachtgever voor één van de aangeboden, dus beschikbare, operationele risicomanagementmethoden. Belangrijk hierbij is dat de aangewende methodologie gestoeld is op een reeds erkende (beschikbare) - dus in gebruik zijnde - risicomanagement-standaard. Deze standaard dient daarenboven aan te sluiten bij en inpasbaar zijn in het COSO-raamwerk 1. Dit vergt een afstemming met het intern controleproces binnen de projectorganisatie en het strategisch risicomanagement binnen de entiteit. Risicomanagement is het globale cyclische proces van het identificeren en het analyseren van de risico s en vervolgens het ontwerpen en het implementeren van de maatregelen om de kans van optreden van deze risico s te vermijden, te verminderen (oorzaak- of gevolggericht) of te aanvaarden. Samengevat bestaat een risicomanagementcyclus uit drie delen: - de identificatie, analyse en beoordeling van de risico s; - het kiezen en uitvoeren van beheermaatregelen voor het beheren en de beheersing van de risico s; - monitoring aan de hand van een evaluatie van de genomen beheermaatregelen. 1 Het COSO-raamwerk is het resultaat van de werkzaamheden van het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission en omvat internationaal aanvaarde en toegepaste uniforme maatregelen waarop enerzijds het intern controlesysteem (COSO-IC) en anderzijds het strategisch risicomanagement (COSO-ERM) geschraagd wordt. Besteknummer 14 Dossiernummer

15 De onderhavige opdracht wordt opgevolgd door een projectgroep (samen te stellen door de opdrachtgever) die in principe maandelijks vergadert. De dienstverlener bereidt ten behoeve van deze vergaderingen een document voor waaruit de vordering van zijn werkzaamheden blijkt en waarin de tussentijdse resultaten van die werkzaamheden zijn opgenomen. Dit document dient uiterlijk 5 werkdagen voor elke vergadering te worden overgemaakt aan de leden van de projectgroep. Tijdens de vergadering presenteert de dienstverlener zijn tussentijdse resultaten en geeft aan welke aanpassingen hij desgevallend heeft doorgevoerd aan de voorgaande resultaten. De projectgroep bespreekt en beoordeelt de ingediende documenten en formuleert opmerkingen terzake. De dienstverlener maakt het verslag van de vergadering en stelt dit uiterlijk 5 werkdagen na de vergadering beschikbaar aan de leden. De dienstverlener zorgt er voor dat tegen de volgende vergadering de tussentijdse resultaten aan de opmerkingen van de vergadering worden aangepast en aangevuld met nieuwe resultaten. Op het einde van de uitvoeringstermijn moeten de eindresultaten en de tot dan toe aangepaste tussentijdse resultaten voor goedkeuring worden ingediend. Indien er onderbouwende documenten worden opgemaakt, dienen deze ook aan de allerlaatste opmerkingen te worden aangepast, zodat een definitief en volledig document kan worden beschikbaar gesteld voor oplevering. Teneinde de opdracht kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren is de opdrachtgever van oordeel dat een ervaren team dient te worden ingezet. Dit team omvat minstens een : - licentiaat toegepaste economische wetenschappen of handelsingenieur met master in business administration en relevante ervaring in interne audit en interne controle diensten; - licentiaat toegepaste economische wetenschappen of handelsingenieur met master in business administration en aanvullend diploma risk management; 5 jaar nuttige ervaring aantonen inzake risk consulting. Algemeen dient de dienstverlener permanent zorg te besteden aan het mijden van supplementaire administratieve lasten zonder aantoonbare toegevoegde waarden. 2. BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT Overeenkomstig de vakliteratuur is risicomanagement het proces van identificeren en analyseren van risico s (alle mogelijke gebeurtenissen die een overheidsorganisatie hindert in het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen met aanduiding van de problemen/ gebeurtenissen die een hoog risico inhouden en deze die een laag niveau van risicobeheer hebben), het ontwerpen en implementeren van maatregelen om de kans van optreden van de risico s te verminderen of om de schade veroorzaakt door de risico s te beperken en tenslotte het monitoren van deze beheermaatregelen. De bedoeling is om voor belangrijke infrastructuurwerken vanaf de fase voorafgaand aan de besluitvorming (of een andere fase na de besluitvorming, zoals hierna wordt aangegeven), de risico s in kaart te brengen en te evalueren met het oog op het voorkomen of het inperken van voorvallen die de verwezenlijking van de projectdoelstellingen in gevaar brengen. Dit laat een weloverwogen besluitvorming over deze projecten toe en een nauwgezette controle op de uitvoering ervan. Het risicobeheer moet uitgaan van een planmatige aanpak, waarbij alle facetten van risicobeheer aan bod komen zoals risicoinschatting, risicobeheersing en risicomonitoring. Voor elk onderdeel van de opdracht verzorgt de opdrachthouder een functionele rapportering met opgave van: de gehanteerde methodologie en procesbeschrijving; de gehanteerde onderzoeksmiddelen; de beschrijvende onderzoeksresultaten; de besluitvorming; de aanbevelingen; in bijlagen: de onderbouwende referentiestukken. Besteknummer 15 Dossiernummer

16 De volgende onderdelen worden onderscheiden: 2.1. Het vaststellen van de doelen die het risicomanagement beoogt in het specifieke infrastructuurproject en van de uitgangspunten van toepassing op de risicoanalyse Benevens een inzicht te verkrijgen in de grootste risico s die het project negatief kunnen beïnvloeden, kunnen nog andere specifieke doelen een rol spelen, zoals : het stimuleren van het risicobewustzijn bij de projectmedewerkers; het stimuleren van interne en externe communicatie over de te verwachten risico s. De opdrachthouder geeft de opdrachtgever een kader aan om deze doelen te realiseren met een overzichtelijk en tijdsgebonden actieplan. Het behoort tot de taak van de opdrachtnemer om de opdrachtgever te begeleiden bij het maken van volgende belangrijke keuzes: de beheersaspecten waarop de risicoanalyses gericht zijn: tijd (opleveringsdatum), projectkosten of kwaliteit van het projectresultaat (met als voorbeelden van kwaliteitsaspecten: omgevingseffecten, veiligheid, sterkte, betrouwbaarheid, levensduur, onderhoudsbehoefte, stedelijke/omgevingsinpasbaarheid, vernieuwend, esthetica, e.a.); een kwalitatieve of kwantitatieve risicoanalyse; de projectfase(s) of het (de) projectonderdeel(en) waarop de risicoanalyses minimaal dienen te worden uitgevoerd; de noodzaak om een voorafgaande quick scan te maken. Zodoende kan in een kort tijdsbestek met een relatief geringe inspanning een globaal inzicht worden verkregen in de belangrijkste risico s van het project (cf. haalbaarheid van planning en/of kostenraming ten behoeve van een tussentijdse beslissing, edm.) Hiervoor brengt de opdrachtnemer zijn expertise in en geeft voor ieder te maken keuze duidelijk de voor- en nadelen aan. Het project dat voorwerp uitmaakt van deze opdracht wordt als volgt omschreven: Projectdefinitie Het betreft de realisatie van het ontbrekende stuk van de NZ in Limburg op grondgebied Houthalen- Helchteren. Projectbeschrijving Het project is opgesplitst in 2 fasen. Een eerste fase zou van start moeten gaan eind 2007, begin 2008 en omvat de omvorming van de bestaande weg tot een weg voor doorgaand en een weg voor lokaal verkeer. Fase 2 omvat tot op heden de ombouw van de bestaande weg tot een primaire weg door middel van 2 tunnels. Fase 2 zal zeker via een DBFM-contract worden uitgevoerd. Het hele project is opgenomen in het Limburgplan. Projectplannen Er is reeds een haalbaarheidsstudie geweest waaruit het beschreven concept als beste naar voor kwam. Nu moeten de procedures nog verder uitgewerkt worden. Er zal begin 2007 een globale studie worden uitgeschreven die de MER-rapporten omvat, het GRUP, de uitwerking van de plans en lastenboeken en dergelijke. Projectorganisatie Het project is opgenomen binnen de missing links die door Via-Invest zullen gefinancierd worden. Er zal een projectorganisatie worden opgezet binnen de studie die begin 2007 op de markt komt. Besteknummer 16 Dossiernummer

17 Tijdplanning De eerste fase zou eind 2007, begin 2008 moeten starten. De uitvoering van de tweede fase zal over een 6-tal jaren lopen, mogelijk van 2009 tot Kostenraming 300 miljoen euro Omgevingsfactoren Habitat- en vogelrichtlijngebieden, veel eigendommen te onteigenen Project-MER Voorzien in de globale studie die begin 2007 zal starten. MKBA Beperkt opgenomen in de haalbaarheidsstudie via een MCA. Passende beoordeling of natuurtoets Reeds uitgevoerd voor fase 1, nog te verfijnen binnen MER Watertoets In MER-studie Bijzondere bestekken Nog op te maken Controlefuncties Nog te bepalen 2.2. Identificatie van de risico s Dit onderdeel start met een controle op de volledigheid en de actualisatiegraad van de specifieke projectinformatie. Ontbrekende en / of onzorgvuldige informatie wordt door de opdrachthouder geduid. Vervolgens dienen alle potentiële risico s te worden geïdentificeerd, geïnventariseerd en gestructureerd. Daarbij wordt voor ieder risico de gebeurtenis omschreven, de oorzaak en het gevolg van deze gebeurtenis. Het betreft hier zowel de strategische als de operationele risico s. Alle mogelijke risico s, ook deze binnen de organisatie, die het bereiken van de vooropgestelde doelen kunnen beïnvloeden, worden hiermede bedoeld: risico s op bouwtechnisch, maatschappelijk, juridisch, economisch, procedureel/organisatorisch, financieel/budgettair vlak en aansprakelijkheidsrisico's, imagorisico's, informatierisico s, milieurisico s, edm. Voor dit onderdeel van de opdracht kan de opdrachthouder gebruik maken van specifieke technieken zoals enquêtes en afstemming via projectteamvergaderingen/workshops, gevisualiseerd a.h.v. risicomatrix, risicoraamwerk, risicodiagrammen, e.a.. De dienstverlener geeft in zijn offerte duidelijk zijn werkwijze aan waarvan hij gebruik zal maken. De opdracht wordt in nauw overleg met de opdrachtgever uitgevoerd. Besteknummer 17 Dossiernummer

18 2.3. Analyse en beoordeling van de risico s Het in kaart brengen van de risico s heeft het mogelijk gemaakt om deze vervolgens te analyseren en te beoordelen teneinde de belangrijkste risico s te identificeren. Dit kan gebeuren op een kwalitatieve en / of kwantitatieve manier, zoals bepaald onder onderdeel 2.1 van deze opdracht en vergt een bijdrage van de verschillende leden van het projectteam en zonodig bijkomende inschattingen door externe deskundigen. De analyse en beoordeling van de risico s bestaat uit een inschatting van de waarschijnlijkheid dat een bepaalde gebeurtenis optreedt, waarbij wordt aangegeven wat de gevolgen (inclusief de indirecte gevolgen) en de omvang van deze gevolgen (kwalitatief en / of kwantitatief beschreven) zijn. Dit kan zowel financieel verlies, tijdverlies als een kwaliteitsverlies zijn. Ook hiervoor kunnen meerdere beoordelingstechnieken gebruikt worden zoals individueel gestructureerde interviews of schriftelijke enquêtes, af te stemmen via gefaciliteerde projectteamvergaderingen / workshops. De voor deze opdracht te gebruiken technieken worden duidelijk opgegeven in de offerte. Aan de hand van deze uitkomsten, die impliciet of expliciet de bijdrage geven van een specifiek risico aan het totale projectrisico met een bijhorende onzekerheidsfactor, worden de 20 (of een nader te specifiëren aantal) belangrijkste risico s vastgelegd. Ook het bestaande niveau van beheersing van deze risico s wordt in beeld gebracht. Dit onderdeel van de opdracht wordt in nauw overleg met de opdrachtgever uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat het nooit mogelijk is om alle risico s te voorzien. Derhalve zal er steeds een residuaal risico blijven bestaan. De opdrachthouder geeft eveneens inzicht in het probleem van de residuale risico s en kadert dit in het totale projectrisico Beheersen van de belangrijkste risico s Voorafgaand werden de belangrijkste risico s die het infrastructuurproject bedreigen en het bestaande niveau van beheersing van deze risico s opgelijst. Vervolgens dienen de nieuwe maatregelen voor de beheersing en het beheren van deze risico s in kaart te worden gebracht, samen met de bijhorende verantwoordelijkheden. Deze beheersmaatregelen dienen bij te dragen tot het reduceren van de in beeld gebrachte risico s en alzo tot het beheersen van het infrastructuurproject. (Het bestaande niveau van beheersing vormt hierbij het uitgangspunt, doch geenszins het eindpunt.) De uit te voeren acties voor dit onderdeel van de opdracht omvatten: - identificatie van de beheersmaatregelen; - effectinschatting van de beheersmaatregelen; Er bestaan verschillende soorten beheersmaatregelen: - maatregelen waarbij één of meer risico s worden overgedragen; - maatregelen waarbij één of meer risico s zelf worden gedragen door deze risico s te vermijden, te beperken, en/of te accepteren; Per beheersmaatregel wordt een effectinschatting uitgevoerd. Hiervoor dienen de kosten/de inspanningen voor het uitvoeren van de beoogde maatregelen afgewogen te worden tegen de te verwachten effecten. Het resultaat van deze acties is een maatregelentabel of -matrix waarin per risico wordt aangegeven welke concrete maatregelen kunnen worden toegepast om het betreffende risico te beheersen met opgave van het te verwachten effect. Ook voor dit onderdeel van de opdracht geeft de dienstverlener duidelijk de gebruikte technieken weer in zijn offerte. De opdracht wordt in nauw overleg met de opdrachtgever uitgevoerd. Besteknummer 18 Dossiernummer

19 2.5. Keuze van beheersmaatregelen Bij het kiezen van de beheersmaatregelen spelen vele factoren een rol, zoals ondermeer het te verwachten netto-effect (kosten beheersmaatregel versus te verwachten baten), de uitvoerbaarheid van de beheersmaatregel, e.a. De keuze is afhankelijk van de aard van de opgelijste belangrijkste risico s en van de door de organisatie vastgestelde beheerdoelstellingen. Dit wordt vertaald in het vermijden, overdragen, beperken of aanvaarden van risico s. Opgemerkt wordt dat het nooit mogelijk zal zijn om risico s volledig te elimineren en als dusdanig exact in te schatten of te begroten. Een residuaal risico zal ondanks alle beheersmaatregelen altijd aanwezig blijven. Eenmaal de beheersmaatregelen gekozen, wordt een verantwoordelijke voor de uitvoering van deze maatregel aangeduid. Dit kan de projectverantwoordelijke zijn of andere leden van de organisatie. Zo worden zij actief betrokken bij het risicobeheer. Zonodig wordt een budget voor de uitvoering van de beheersmaatregelen vastgesteld en vastgelegd. Hierbij kan het nuttig zijn een beheersmaatregel eerst verder uit te werken naar concrete activiteiten en zonodig op te nemen in beslisdocumenten, voortgangrapportages of actielijsten van het infrastructuurproject. Op deze wijze wordt het risicomanagement een onderdeel van het projectmanagement, m.n. een integraal projectmanagement. De opdrachthouder ondersteunt de opdrachtgever bij het kiezen van de juiste beheersmaatregelen en geeft in zijn offerte de daarbij gebruikte technieken aan Monitoring en evaluatie van beheersmaatregelen Worden de gevalideerde beheersmaatregelen en hun onderliggende acties (correct) uitgevoerd en hebben deze het gewenste effect? Wat heeft er toe geleid dat niet het gewenste resultaat werd bereikt? Blijken de verantwoordelijkheden juist toegewezen, en waarom (niet)? Werd de gewenste informatie gecommuniceerd of moet de wijze van informatievoorziening worden aangepast? Deze en andere vragen worden hierbij van antwoord voorzien. Bij het monitoren van de beheersmaatregelen en/of de risico s worden de bereikte effecten ingevolge de uitvoering van de beheersmaatregelen vastgesteld en getoetst aan de vooropgestelde effectdoelen. Ook het proces dat tot de effectresultaten heeft geleid, wordt in beeld gebracht. Op basis van deze resultaten kunnen de gekozen beheersmaatregelen worden bijgestuurd of andere beheersmaatregelen worden gekozen. De opdrachthouder ondersteunt de opdrachtgever bij de monitoring en evaluatie van de beheersmaatregelen. Voor het monitoren en evalueren van de beheersmaatregelen dient een specifieke monitoringfunctie opgezet te worden. De opdrachthouder ondersteunt de opdrachtgever bij het opzetten van een dergelijke functie, waarbij o.a. voorstellen worden geformuleerd inzake de implementatie en operationalisering van een dergelijke functie. De beoordeling van de resultaten van deze monitoring en de doorlichting van de doorloop van het risicomanagementproces kan worden toevertrouwd aan een interne controlefunctie binnen het beleidsdomein. Op basis van de bekomen resultaten kan de interne controlefunctie de kwaliteit van het risicomanagement aansturen via de opgezette monitoringsfunctie. De opdrachthouder ondersteunt de opdrachtgever bij het opzetten van een dergelijke functie, waarbij o.a. voorstellen worden geformuleerd inzake de implementatie en operationalisering van een dergelijke controlefunctie. Besteknummer 19 Dossiernummer

20 Naast de opvolging van het risicomanagementsproces door de interne controlefunctie, moet deze laatste inpasbaar zijn in het COSO-raamwerk. 2.7 Actualisatie van de risicoanalyse Na de evaluatie van de gekozen beheersmaatregelen is de risicomanagementcyclus rond en kan het proces een doorstart nemen met een actualisatie van de risicoanalyse. Van de reeds opgelijste risico s wordt nagegaan of ze nog actueel zijn. Nieuwe risico s worden geïdentificeerd. Vervolgens worden al deze risico s geanalyseerd en beoordeeld. De belangrijkste risico s worden opnieuw geselecteerd en de beheersmaatregelen in kaart gebracht. Voor een actualisatie van de risicoanalyse wordt meestal gewacht tot een nieuwe projectfase zich aandient en belangrijke nieuwe risico s kunnen worden geïdentificeerd. Dit onderdeel van de opdracht wordt in nauw overleg met de opdrachtgever uitgevoerd. De dienstverlener geeft in zijn offerte aan welke ondersteuning hij hiervoor levert. 2.8 Ondersteuning bij de organisatie van het risicomanagement voor dit infrastructuurproject. Het expliciteren van risicomanagement is een recent gegeven binnen de infrastructuurentiteiten. Belangrijk hierbij is dat het risicomanagement geïntegreerd wordt in het projectmanagement, aansluit bij de bestaande werkwijze en dat het proces levend gehouden wordt (de aandacht voor de risico s moet levend gehouden worden binnen de projectorganisatie). Dit vergt concrete acties en het opstellen van structuren, rapporteringslijnen, het aanwijzen van verantwoordelijken, de verstrekking van kwalitatieve informatie, het voeren van een goede communicatie, edm. De opdrachthouder ondersteunt de opdrachtgever bij de concrete implementatie van het risicomanagement voor het gekozen infrastructuurproject. Het risicomanagement wordt uitgevoerd door de entiteit zelf, waarbij de opdrachthouder de opdrachtgever begeleidt bij het uitvoeren van deze taak. Hasselt, 22 november 2006 Ir. Maarten Blomme ir. Gijs Moors afdelingshoofd Besteknummer 20 Dossiernummer

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN 2 6 JA NUA RI 201 7 OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN OVEREENKOMST TUSSEN : het AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C Bus

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Administratie Wegen en Verkeer Afdeling Wegen en Verkeer OPENBARE AANBESTEDING VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

Administratie Wegen en Verkeer Afdeling Wegen en Verkeer OPENBARE AANBESTEDING VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Administratie Wegen en Verkeer Afdeling Wegen en Verkeer OPENBARE AANBESTEDING VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Bestek 2,60 EUR A12-A13: Herinrichting verkeerswisselaar te Lummen Complex ter ontsluiting industrieterrein

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres):

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): OFFERTEFORMULIER Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: wetenschappelijke ondersteuning voor het verwerken en analyseren van de verzamelde data die de Vlaamse erkende woonzorgcentra halfjaarlijks aan

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Wetenschap, Innovatie en Media. Administratie Wetenschap en Innovatie

Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Wetenschap, Innovatie en Media. Administratie Wetenschap en Innovatie Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap Departement Wetenschap, Innovatie en Media Administratie Wetenschap en Innovatie algemene offerteaanvraag van diensten Bestek nr. AWI/2006/Steunpunten/01 Specifieke

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst cultuur MONUMENTENZORG Aanvraag tot het bekomen van een stedelijke subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle, niet-beschermde gebouwen (aan te vragen voor aanvang

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Bron : Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie