ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G"

Transcriptie

1 ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008

2

3 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag

4 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag

5 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend woord 5 2. Signalen 7 3. De klachten en de aantallen Het overzicht van de behandelde klachten Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de gemeentelijke organisatie Bijlage 99

6 4 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag A. Lorenzetti: Allegoria di Buon Governo Palazzo Pubblico, Siena (Italië) ofwel Lofzang op het goede bestuur van de stad

7 1. Een inleidend woord 5 1. Een inleidend woord Harmonie: het effect van Goed Stadsbestuur De korte inleiding op het jaarverslag gebruik ik als een periodieke oriëntatie op mijn functie: wat en hoe draagt de ombudsman bij aan het bestuur van de stad. Kunst vind ik een belangrijke inspiratiebron. Al eerder heb ik daarom gebruik gemaakt van het fresco dat het stadhuis van de Italiaanse stad Siena siert. Het staat op de andere bladzijde afgebeeld. Het fresco heeft als titel: De effecten van het goede bestuur op de stad. Wat goed bestuur kan bereiken, toont diezelfde stad, een paar honderd jaar later, nog steeds aan de vele bezoekers. Wat kenmerkt dat goede bestuur en wat is de bijdrage van de ombudsman daaraan. Op het fresco staan de deugden verbeeld die goed bestuur kenmerken. Bovenaan staat de Rechtvaardigheid, die voortkomt uit ware Wijsheid. Het leidt tot Harmonie in de samenleving. Daarnaast betoont goed bestuur zich geduldig, grootmoedig, matig, moedig en vredelievend. In te nemen besluiten en allerlei uitingen van bestuur en bestuurders moeten deze deugden herkenbaar zijn; met behulp van deze deugden is er een goede balans tussen bestuur en burger en tussen burgers onderling: een samenleving in harmonie. In essentie vormen deze deugden nog steeds het wezen van goed bestuur in onze tijd al zijn die tijden sterk veranderd. Bestuur is niet bij uitstek meer gebaseerd op van een bovenaf uitgeoefende macht. Burgers hebben veel meer te zeggen gekregen. Besluiten zijn complexer door de veelheid van factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Naast burgers spelen media en ICT hun rol. Goed bestuur moet daarmee rekening houden: de kern blijft uiteindelijk wel dat de evenwichtige inbreng van de genoemde deugden erin terug te vinden moet zijn. In onze complexe samenleving is het niet ondenkbeeldig dat het evenwicht niet altijd bereikt wordt: dat beslissingen en gedrag van bestuur en bestuurders de gewenste harmonie in gevaar brengen. De ombudsman spreekt vanuit zijn functie het stadsbestuur aan in die gevallen dat door gebrek aan evenwicht een burger in de knel dreigt te komen, in de gevallen dat de gewenste harmonie uit beeld is geraakt. Veel ogenschijnlijk soms kleine klachten komen voort uit teleurstelling in verwachtingen, die burgers dachten te kunnen hebben van het stadsbestuur. Het is dan aan de ombudsman om het gemeentebestuur aan te sporen alsnog aan die verwachting te voldoen of om die verwachting te temperen. In het oordeel over de klacht, dat door onderzoek wordt gevormd, moet de wens tot herstel van die balans herkenbaar zijn. Het jaarverslag biedt een bescheiden platform om openlijk aan te geven waar de ombudsman vindt dat de balans naar een van beide kanten is doorgeschoten en welke elementen daarbij te weinig aandacht hebben gekregen, waardoor de Harmonie verstoord is geraakt. Daarnaast geeft de ombudsman aan op welke wijze naar zijn inzicht die balans hersteld kan worden. Daarom doe ik in het jaarverslag moeite zowel met behulp van de feitelijke gegevens en de min of meer juridische beschrijvingen als in de korte samenvattingen van de behandelde klachten te verwoorden wat naar het oordeel van de ombudsman gedaan kan worden om de relatie burger en stadsbestuur zo harmonieus als mogelijk te laten zijn. Zo klein als het korte verhaal mag zijn, zo belangrijk kan het voor burgers zijn als ook het stadsbestuur erkent dat de klacht gegrond was. Zo kan deze burger ervaren dat het stadsbestuur ook Harmonie nastreeft.

8 6 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag

9 2. Signalen 7 2. Signalen Uitvoering van beleid wordt onderschat. Sterk onderschat. Excellente dienstverlening veronderstelt dat de uitvoering tot in de puntjes is geregeld. Er is dus heel wat werk aan de winkel als de gemeente zich wil laten prijzen met de kwalificatie van Excellente dienstverlener. Voordat dit werk en al die energie kan worden besteed aan allerlei nieuwe initiatieven, is het van groot belang dat allerhande vormen van dienstverlening die de gemeente nu al aanbiedt, probleemloos functioneren. De cartoon die dit keer in het jaarverslag staat, illustreert dat treffend, evenals trouwens de klachten top-drie van Veel klachten hebben een relatie met de uitvoering van de wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het financiële systeem was niet gereed om alle betalingen van de persoonsgebonden budgetten tijdig de deur uit te doen. Dat gaf veel onrust bij burgers die zelf hun huishoudelijke hulp betalen uit dat budget. De gemeente heeft uiteindelijk met behulp van een bloemetje verontschuldigingen aangeboden en de budgetten uitbetaald. De gemeente zei ook toe in 2009 de betalingen voor eind januari te doen. Voor een beperkt aantal burgers is dat helaas nog niet het geval geweest zoals blijkt uit enkele, begin 2009 binnengekomen brieven en s.

10 8 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Daarnaast bleek de gemeente vergeten te zijn burgers te (laten) informeren over de flinke verhoging van het tarief voor de zogenaamde huishoudelijke verzorging categorie II. Het bleef stil tot medio 2008, omdat het Centrale Administratie Kantoor (de landelijke uitvoerder van de financiële kant van de zorgverlening) toen pas ontdekte een fout te hebben gemaakt: men was vergeten om het verhoogde tarief in het financiële administratiesysteem door te voeren. Het CAK kwam er halverwege het jaar achter dat in het nieuwe jaar het lage tarief nog steeds werd gehanteerd en bracht vervolgens de nieuwe, sterk verhoogde tarieven in rekening bij de niet-geïnformeerde burgers. Dat leverde medio 2008 talrijke verontruste telefoontjes en brieven op. Het duurde geruime tijd voordat de gemeente burgers duidelijkheid verschafte. De gemeente trok het boetekleed aan. Burgers zijn intussen ingelicht, en de gemeente neemt in 2008 het verschil tussen het oude tarief en het nieuwe tarief voor eigen rekening. De uitvoering van de wet lijkt op het eerste gezicht misschien niet zo ingewikkeld: mensen die het nodig hebben, huishoudelijke hulp toekennen. De uitvoeringsketen is echter lang. Er zijn veel externe partners van wie de gemeente afhankelijk is. Een fout bij een zorgverlener of het CAK wordt de gemeente aangerekend. Men is afhankelijk van goed functionerende, geautomatiseerde systemen. Om die te kunnen inrichten is tevoren voldoende tijd en informatie nodig: factoren waar te weinig rekening mee wordt gehouden als de beslissingen over de invoerdatum worden genomen. Dat zijn overigens niet alleen beslissingen op lokaal niveau; vaak is de gemeente afhankelijk van landelijke besluiten die op het laatst mogelijke tijdstip in het jaar worden genomen zonder rekening te houden met het vele werk dat dan nog moet worden verricht voor een precieze uitvoering. In de tussentijd krijgen burgers de rekening gepresenteerd. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn dat nu juist burgers die voor hun maatschappelijk functioneren direct afhankelijk zijn van de gemeente. Goed opgeleid personeel, voldoende tijd en middelen zijn cruciale factoren om de uitvoering van beleid goed in te richten: zaken die vooraf moeten zijn voorzien en niet achteraf. 2. De gemeente is er in 2008 niet in geslaagd de afhandeling van meldingen over problemen in de openbare ruimte, vooral over kapotte straatverlichting, goed in te richten. Evenals in 2007 zijn herhaalde meldingen onvoldoende herkend. Regelmatig krijgen burgers geen bericht als om welke reden dan ook hun melding niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Een op het oog kleine ergernis wordt op die manier een grote ergernis, nog los van het feit, dat donkere onverlichte plekken in de openbare ruimte (het gevoel van) veiligheid niet bevorderen. De afgelopen periode heeft de gemeente te maken gehad met een sterke stijging van het aantal meldingen. Deels vindt dat zijn oorzaak in de kwaliteit van het verlichtingsmateriaal, deels in de toename van het aantal (bouw)werkzaamheden in de stad en deels in de toename van vandalisme. Deze stijging belast de firma, die het reparatiewerk moet verrichten: niet altijd is er voldoende gekwalificeerd personeel. Maar het belast ook de ambtenaren die betrokken zijn bij een goede afhandeling van de meldingen. De gemeente heeft toegezegd dat het inrichten van een goed werkende organisatie hoge prioriteit heeft. Een lastig probleem bleef de relatie tussen de klachtmelding bij het Gemeentelijk ContactCentrum (GCC) en de behandeling van de melding door medewerkers bij de stadsdelen. Met enige regelmaat wordt aan meldingen geen goed gevolg gegeven; soms komen zij niet op de juiste plek terecht. Het opnieuw versterken van de keten click-call-face-home (eerst kijken op de website, dan het ContactCentrum bellen, eventueel een ambtenaar spreken en uiteindelijk op kantoor verschijnen) is belangrijk. De belofte dat men zijn zaken via het web en het call-center kan doen is tijden geleden gedaan, het vlekkeloos laten functioneren blijkt nog telkens een te grote opgave.

11 2. Signalen 9 3. Een plaats is de top-drie wordt ook dit jaar ingenomen door klachten over de rekeningen voor verkeerd aangeboden huisvuil. Ook hier wreekt het zich dat de uitvoering van vastgesteld beleid niet op orde is. Een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen stadsdeel en centrale organisatie bracht onbekendheid mee met de werkprocessen. Opnieuw kregen burgers veel te laat de mededeling dat men geconstateerd had dat het huisvuil niet juist was aangeboden, en waren er gebrekkige reacties op verweer van burgers waarin volstrekt voorbij werd gegaan aan de inhoud van dat verweer. De stroomlijning van de uitvoering is ook belangrijk nu gekozen is voor de bestuurlijke strafbeschikking in plaats van de civielrechtelijke handhaving. De ombudsman komt er in de nieuwe situatie minder aan te pas. Nu moeten de zaken op orde zijn ten behoeve van de officier van justitie en de rechter, die in de bezwaar- en beroepsprocedure hun rol vervullen, als burgers menen ten onrechte beboet te zijn. En bovenal is het belangrijk de zaak goed op orde te hebben om de actie Den Haag schoon te laten slagen. Burgers zullen eerder geneigd zijn hun aandeel in de schoonmaakactie te leveren als de gemeente van haar kant ook alles op orde heeft. 4. Twee voorbeelden van de complexheid van het goed inrichten van uitvoering van ogenschijnlijk simpele beslissingen waren in het afgelopen jaar het elektronische telefoonboek waarin de namen en telefoonnummers van alle medewerkers van de gemeente terug te vinden zijn en de wachttijden van het centrale telefoonnummer. De vele verhuizingen maakten een groot aantal medewerkers een behoorlijke periode onzichtbaar voor de elektronische telefoongids. Daar had niet alleen de ombudsman last van als zij op zoek was naar medewerkers. Ook de telefonisten bij het GCC waren mensen kwijt. Het duurde soms lange tijd voordat een bepaalde medewerker getraceerd kon worden. Met het vaststellen van een verhuisdatum is de verhuizing zelf niet geregeld: iedereen die daar in huiselijke kring ervaring mee heeft, weet dat je er niet bent met het bestellen van de verhuiswagen. Het venijn zit hem meestal in de staart. Daarnaast komt het met regelmaat voor dat mensen niet te bereiken zijn, omdat het centrale telefonische toegangsnummer feitelijk onbereikbaar is. Tien minuten in de wacht staan om een medewerker van Den Haag op Maat (het loket voor onder andere aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) te kunnen spreken, is echt te lang.

12 10 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag 5. In maart 2008 heb ik aan de griffier van de gemeenteraad advies uitgebracht over de wijze van ter inzage leggen van burgerbrieven aan de gemeenteraad. Conclusie van het advies is, dat in principe de brieven van burgers aan de raad die een inbreng geven voor het publieke debat, openbaar dienen te zijn. Internet is op dit moment het meest toegankelijke, openbare medium waarover beschikt kan worden. Bovengenoemde brieven moeten dan in principe ook in zijn geheel op internet verschijnen, indien de Raad althans dit soort stukken in zijn geheel op internet publiceert. Wel is het belangrijk burgers er tevoren op te wijzen, dat zij met naam en toenaam op internet verschijnen. Zij hebben dan zelf de keuze zich al dan niet langs schriftelijke weg in het debat te mengen. Uiteraard zijn er brieven die een meer persoonlijk karakter hebben: voor deze brieven geldt het met naam en toenaam publiceren niet. 6. In het jaarverslag worden ambtenaren altijd in functie vermeld. Het is immers niet de taak van de ombudsman mensen herkenbaar in de publiciteit te brengen. Dat is wel jammer als het gaat om medewerkers die in relatie tot het werk van de ombudsman meer dan gemiddeld positief hun functie vervullen. Zij handelen klachten af en zorgen dat alle aspecten meer dan goed aan bod komen. Na afloop weten ombudsman en burgers precies hoe de vlag er bij hangt, niets is teveel om de klacht te verhelpen of de achtergrond van zaken toe te lichten. Het waren het afgelopen jaar in het bijzonder de functionarissen bij de afdeling belast met het verhelpen van klachten over de uitvoering van de WMO/huishoudelijke hulp en van de afdeling Stedelijke Structuren, belast met het verhelpen van de klachten over de straatverlichting die wat de ombudsman betreft vallen in de categorie: excellente dienstverleners.

13 3. Klachten en aantallen Klachten en aantallen - Er is in 2008 meer dan in 2007 een beroep op de Gemeentelijke ombudsman gedaan. Kennelijk ervaren mensen de ombudsman als een makkelijk toegankelijk adres in het woud van instellingen en organisaties waarmee men in de samenleving te maken heeft. Alle mensen die zich tot de ombudsman wenden, krijgen antwoord en worden zo nodig naar de juiste instantie verwezen. Zo was er sprake van een toename van het aantal burgers dat het spreekuur bezocht en kon worden geholpen met een doorverwijzing naar het juiste adres of met informatie over hun probleem. - De meeste gegronde klachten zijn te vinden in de dossiers rond straatverlichting, verkeerd aangeboden huisvuil en de uitvoering van de wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze klachten geven ook een belangrijke verklaring voor de toename van het aantal gegronde klachten ten opzichte van De meest geschonden behoorlijkheidsnormen zijn het vereiste van een adequate organisatorische voorziening en het vereiste van adequate informatieverstrekking. In het onderdeel signalen ben ik ingegaan op het feit, dat uitvoering van beleid onvoldoende aandacht krijgt. Dat leidt vaak tot problemen die met een betere inrichting van werkprocessen voor een groot deel zouden kunnen worden voorkomen. De tweede norm betekent, dat ambtenaren zich vaak onvoldoende realiseren, dat zij veel kennis vooronderstellen bij burgers. Helder taalgebruik, meer denken vanuit de positie van de burger: het moet mogelijk zijn daarin verbeteringen aan te brengen. - In het afgelopen jaar kreeg de herinrichting van taken op de stadsdeelkantoren zijn beslag. Bepaalde taken die voorheen onder de verantwoordelijkheid van de dienst Stadsbeheer werden uitgevoerd, kwamen daardoor onder de paraplu van de Bestuursdienst. Klachten die met deze taken samenhangen zijn dan ook van dienst veranderd. - Het jaar 2008 was het laatste jaar voor het oude registratiesysteem. Veel handmatige tellingen zullen dan hopelijk tot het verleden gaan behoren. Om een goede en tijdige overgang zoveel mogelijk te bewerkstelligen is het boekhoudkundige dossierjaar halverwege de maand december gesloten. Het spreekt voor zich dat nadien binnengekomen klachten daarmee niet aan de aandacht van de ombudsman en de medewerkers zullen ontsnappen.

14 12 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag 4. Het overzicht van de behandelde klachten Tabel 1 Overzicht van de aanmeldingen in de afgelopen jaren * * Om administratieve redenen: dossiers t/m 18 december 2008 Tabel 2 Overzicht ontvangen klachten in Per telefoon 30 * 46 * 74 * Spreekuur 246 ** 197 ** 221 ** Per brief Per fax Per Totaal * Voor zover deze hebben geleid tot een nader onderzoek. ** Totaal aantal spreekuurbezoekers in ** Totaal aantal spreekuurbezoekers in ** Totaal aantal spreekuurbezoekers in Tabel 3 Overzicht van de klachtenbehandeling in Totaal ontvangen klachten Openstaand per 1 januari Totaal af te handelen klachtendossiers Af te handelen klachtendossiers/verzoeken Overgeheveld naar volgend jaar

15 3. Klachten en aantallen 13 Tabel 4 Afgehandelde klachten in het jaarverslag naar uitkomst uitgesplitst afwachten beëindigd deels gegrond, deels informatie verstrekt deels gegrond, deels ongegrond 4 5 3* - deels gegrond, deels ongegrond met aanbeveling deels gegrond, deels onbevoegd deels ongegrond, deels onbevoegd gegrond ** - gegrond met aanbeveling *** - informatie verstrekt ingetrokken (zouden gegrond geweest zijn) ingetrokken (zouden ongegrond geweest zijn) kenbaarheid kenbaarheid met aanbeveling niet verplicht verklaard onbevoegd verklaard ongegrond met aanbeveling ongegrond **** Totaal afgehandelde klachtendossiers/verzoeken * waarvan 1 klacht zonder schriftelijke afhandeling (z.s.a.) ** waarvan 70 klachten z.s.a. *** waarvan 1 klacht z.s.a. **** waarvan 8 klachten z.s.a. Een klacht kan aan verschillende diensten worden gekoppeld, wat er voor zorgt dat het aantal afgesloten dossiers lager is, dan de optelsom van de afgehandelde klachten per dienst.

16 14 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag

17 3. Klachten en aantallen 15 Tabel 5 Overzicht van de behoorlijkheidsnormen van de klachten, zoals toegedeeld aan de diensten Behoorlijkheidsnormen* actieve en adequate informatieverstrekking actieve en adequate informatieverwerving adequate organisatorische voorzieningen administratieve nauwkeurigheid correcte bejegening (dienstbaarheid) correcte bejegening (beleefdheid en fatsoen) correcte bejegening (eenvoudige hulpvaardigheid) coulance gelijkheid hoor en wederhoor motivering onpartijdigheid/vooringenomenheid privacyrecht (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) professionaliteit rechtszekerheid (gevolg geven aan rechterlijke uitspraken) rechtszekerheid (opgewekt vertrouwen) redelijkheid verbod van misbruik van bevoegdheid (verbod van détournement de pouvoir) voortvarendheid * Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten, omdat de behoorlijkheidsnorm uit sommige klachten meer dan één dienst betreffen. Den Haag, maart 2009 De Gemeentelijke ombudsman, mevrouw mr H.L.G. Seuren

18 16 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag

19 5. Het overzicht van de behandelde klachten van de gemeentelijke organisatie Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de gemeentelijke organisatie Bestuursdienst 19 Brandweer 23 Burgemeester 25 Dienst Burgerzaken 27 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn 31 Dienst Openbare Bibliotheek 35 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten 37 Dienst Stadsbeheer 47 Dienst Stedelijke Ontwikkeling 67 Gemeentelijke Accountantsdienst 79 Gemeentelijke Belastingdienst 81 Haeghe Groep 85 Intern Dienstencentrum 87 Leden van het College van Burgemeester en Wethouders 95

20 18 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag

21 5. Het overzicht van de behandelde klachten van de gemeentelijke organisatie: BESTUURSDIENST 19 BESTUURSDIENST Aantal klachten: 18 Waarvan: - Deels gegrond, deels ongegrond z.s.a 1 - Gegrond met aanbeveling 1 - Informatie verstrekt 3 - Kenbaarheid 9 - Onbevoegd 3 - Ongegrond 1 * Behoorlijkheidsnormen - actieve en adequate informatieverstrekking 1 - gelijkheid 1 * Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten omdat in een zaak meerdere behoorlijksnormen aan de orde kunnen zijn. Het aantal behandelde klachten als hierboven aangegeven komt niet overeen met het aantal samenvattingen van klachten hieronder Deels gegrond, deel ongegronde klacht z.s.a. Dossier (zie ook de DSB) (Verkeer en vervoer, parkeren, wegslepen voertuig) Behoorlijkheidsnorm: actieve en adequate informatieverstrekking Van de gemeente mag worden verwacht dat men tijdig burgers op de hoogte stelt van de wijze van afhandeling van hun bezwaarschrift. Door klager niet te informeren over de doorzending van het bezwaarschrift naar een andere afdeling handelt de gemeente in strijd met het behoorlijkheidsvereiste van actieve en adequate informatieverstrekking Doorsturen maar en niets zeggen Klagers auto is weggesleept en hij stelt dat hierbij schade aan de auto is ontstaan. Hij heeft een bezwaarschrift ingediend bij de Adviescommissie Bezwaarschriften. Hierop heeft hij, ondanks rappelleren, geen reactie ontvangen en van het Justitieel incassobureau heeft hij inmiddels ook nog een boete ontvangen. Klager wil dat de gehele zaak wordt ingetrokken en dat de schade aan zijn auto wordt vergoed. De ombudsman neemt contact op met de Adviescommissie Bezwaarschriften. Daar blijkt het bezwaar te zijn doorgestuurd naar de afdeling Parkeren van de dienst Stadsbeheer (DSB) ter verdere afhandeling. Duidelijk wordt dat de Adviescommissie Bezwaarschriften klager hiervan niet op de hoogte heeft gesteld. Inmiddels heeft de afdeling Bezwaar van de afdeling Parkeren de kosten voor het wegslepen aan klager terugbetaald. Klagers bezwaar is gegrond verklaard. Voor wat betreft de schade aan zijn auto meldt de DSB in een apart schrijven dat men van mening is dat er geen aanleiding bestaat om de schade te vergoeden. Voordat de auto wordt weggesleept worden door de medewerkers foto s gemaakt van het voertuig en dit gebeurt ook na aflevering in de opslag. Hieruit blijkt dat de auto onbeschadigd is afgeleverd. Indien klager een andere mening is toegedaan moet hij dit zelf aantonen om voor eventuele schadevergoeding in aanmerking te komen. Voor wat betreft het Justitieel incassobureau is er

22 20 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag voor de ombudsman geen taak weggelegd. Het betreft hier een bekeuring in verband met foutparkeren. Deze sanctie werd opgelegd door de politie. De ombudsman is onbevoegd met betrekking tot deze bekeuring. Samenvattend kan gesteld worden dat deze klacht gegrond is voor zover deze gaat over de Adviescommissie Bezwaarschriften nu deze verzuimd heeft klager op de hoogte te stellen van de doorzending naar de afdeling Parkeren van de DSB. Klager ontvangt hierover nog een brief van de Adviescommissie Bezwaarschriften waarin uitleg wordt verstrekt en excuses worden gemaakt. De afdeling Parkeren van de DSB heeft correct gehandeld, waardoor klagers klacht hierover ongegrond is. Klager wordt hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. Gegronde klacht met aanbeveling (gevolgd) Dossier (Zorg en welzijn, gehandicaptenparkeerplaats) Behoorlijkheidsnorm: gelijkheid Van de gemeente mag worden verwacht dat men gelijke gevallen gelijk behandelt. Door niet alle stadsdelen op gelijke gronden extra parkeervoorzieningen te laten verstrekken handelt de gemeente in strijd met het behoorlijkheidsvereiste van gelijkheid. Welles, nietes, welles Klager heeft een gehandicaptenparkeerplaats. Daar zijn de buren kennelijk erg jaloers op want regelmatig parkeren zij hun auto deels op zijn plaats. Klager komt wel eens op andere plekken in de stad en ziet daar dat er soms paaltjes ter afbakening van de plek zijn geplaatst. Hij neemt contact op met de wegbeheerder van zijn stadsdeel. Deze zegt dat de gemeente geen paaltjes plaatst: de politie moet komen als burgers de regels en dus ook de parkeerplaats negeren. Klager vindt het vervelend de politie telkens erbij te moeten halen: dat hoeven die anderen in de stad toch ook niet. Maar het antwoord blijft nee. Hij stapt daarop naar de ombudsman. Hoewel de ombudsman tegen de betrokken stadsdeeldirecteur zegt dat zij begrip heeft voor zijn standpunt dat paaltjes niet worden geplaatst, wijst ze toch op de handelwijze van andere stadsdelen: die plaatsen bewijsbaar wel palen. Ze vindt dat zoiets niet kan: er moet één gedragslijn binnen de gehele gemeente zijn. Dat vindt de stadsdeeldirecteur ook en belooft te gaan overleggen met zijn collega s. Al snel daarna deelt hij de ombudsman mee, dat het beleid blijft dat er geen paaltjes worden geplaatst. Alleen voor invaliden die hun rolstoel moeten inladen via de achterbak van de auto, zal in heel Den Haag een uitzondering worden gemaakt. Of klager binnen die categorie valt, weet de ombudsman niet. Mocht dat het geval zijn, dan moet hij zelf even contact zoeken met de gemeente. Informatie verstrekt Dossier (Leefomgeving en veiligheid, bestrating, straatmeubilair en straatverlichting) Weten is begrijpen Klaagster maakt melding van paaltjes op straat die iedereen in de weg zitten. Navraag bij de wegbeheerder leert, dat de paaltjes jaren geleden daar juist op verzoek van een school zijn geplaatst. De achterliggende redenen voor de plaatsing zijn verdwenen: ze kunnen dus weg.

23 5. Het overzicht van de behandelde klachten van de gemeentelijke organisatie: BESTUURSDIENST 21 Klaagster blij. Na een poosje belt ze weer. Van de drie paaltjes zijn er intussen twee verdwenen: in twee beurten. Nu nog het derde paaltje. Echt weer de gemeente die handelt altijd zo inefficiënt! Toch blijkt haar conclusie te zijn gebaseerd op een vooroordeel. De gemeente is elke keer gehinderd bij de werkzaamheden: er stonden auto s geparkeerd, zodat de kraanwagen niet in één keer zijn werk kon doen. Binnenkort rijdt de kraanwagen weer voor om het derde paaltje te verwijderen. Fijn, dat ik het weet, zegt klaagster: dan zal ik ook deze boodschap in de buurt verspreiden. Ongegronde klacht Dossier (Verkeer en vervoer, verkeer en parkeren, bereikbaarheid) Wie nou wat nou Klaagster schrijft de ombudsman dat zij een verschil van inzicht heeft met de dienst. Klaagster heeft een garage met een in/uitrit. Doordat er vaak auto s deels op de in/uitrit staan, kan klaagster niet altijd in of uit haar garage komen. Zij is van mening dat de gemeente, lees de dienst, haar vrije toegang tot haar garage moet garanderen. De dienst laat haar weten dat dit een taak van de politie is. Indien er een auto deels op de in/uitrit staat moet klaagster de politie bellen om de auto te laten wegslepen. Klaagster blijft echter van mening dat het een taak van de gemeente is en wil dat de openbare weg zodanig wordt aangepast dat er geen auto s meer voor haar garage kunnen staan. De kosten die hiermee gemoeid zullen zijn moeten naar haar mening voor rekening komen van de dienst. De dienst heeft meermaals aangegeven bereid te zijn de in/uitrit aan te passen, maar dat dit voor klaagsters rekening komt. Er is volgens de dienst geen aanleiding om de openbare weg aan te passen. Klaagster wil graag dat de ombudsman de kwestie onderzoekt. De ombudsman onderzoekt de zaak en komt tot de conclusie dat de dienst op correcte wijze informatie verstrekt heeft. Klaagster moet bij een geblokkeerde in/uitrit de politie bellen. Het betreft immers een verkeersovertreding. De gemeente kan hier niet handhavend optreden, dit is een politietaak. Voor wat betreft de aanpassing van de openbare weg stelt de ombudsman vast dat de dienst hierin niet hoeft te voorzien. De openbare weg voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. De parkeervakken voldoen ook aan alle vereisten. Klaagster kan haar in/uitrit zelf laten aanpassen en de dienst heeft aangeboden haar hiermee te willen helpen. Ook heeft de dienst aangegeven dat klaagster het parkeerkruis op het wegdek kan laten opfrissen door het opnieuw te laten verven. Alle kosten die met de aanpassing van de in/uitrit en het opfrissen van het al bestaande kruis gemoeid zijn dienen voor rekening van klaagster te komen, hierover is geen discussie mogelijk. De dienst heeft klaagster correct geïnformeerd wie waarvoor verantwoordelijk is en wat hiervan de financiële consequenties zijn. Klaagster klacht is ongegrond. De ombudsman informeert klaagster hierover schriftelijk.

24 22 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag

25 5. Het overzicht van de behandelde klachten van de gemeentelijke organisatie: BRANDWEER 24 BRANDWEER Aantal klachten: 5 Waarvan: - Beëindigd 1 - Kenbaarheid 3 - Onbevoegd 1 Gelet op de aard van de klachten is hiervan geen korte samenvatting geschreven.

26 24 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag

27 5. Het overzicht van de behandelde klachten van de gemeentelijke organisatie: BURGEMEESTER 25 BURGEMEESTER Aantal klachten: 1 Waarvan: - Onbevoegd 1 Gelet op de aard van de klacht is hiervan geen korte samenvatting geschreven.

28 26 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag

29 5. Het overzicht van de behandelde klachten van de gemeentelijke organisatie: DIENST BURGERZAKEN 27 DIENST BURGERZAKEN Aantal klachten: 56 Waarvan: - Beëindigd 8 - Gegrond z.s.a.9 - Informatie verstrekt 17 - Kenbaarheid 14 - Onbevoegd 7 - Ongegrond z.s.a. 1 Behoorlijkheidsnormen* - adequate organisatorische voorzieningen 7 - administratieve nauwkeurigheid 2 * Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten omdat in een zaak meerdere behoorlijkheidsnormen aan de orde kunnen zijn. Beëindigde klacht Dossier (Leven, reizen en papieren, trouwen en samenwonen) Getrouwd: maar met wie? Getrouwd met je moeder? Dat overkomt klager. Tijdens zijn groots opgezet bruiloftsfeest leest hij tot zijn verbijstering in het trouwboekje, dat hij met zijn moeder is getrouwd, althans dat haar naam is ingevuld waar die van zijn echtgenote had behoren te staan. Hij neemt contact op met de medewerker van de dienst Burgerzaken. Stom, stom zegt deze. Om het goed te maken komt ze op bezoek met een grote bos bloemen en de belofte dat alles in orde komt, hem intussen verzekerende dat hij echt getrouwd is met zijn geliefde. Klager weigert echter de bloemen in ontvangst te nemen. Elke oplossing is niet goed genoeg. Hij wil een nieuwe akte opgemaakt hebben. Dat kan helaas volgens de wettelijke regels niet: achter de bestaande akte wordt een papier gehangen waarin de fout staat vermeld en tevens wordt aangegeven met wie klager wel is getrouwd. Het trouwboekje heeft geen wettelijke status en dus biedt men aan dit boekje opnieuw feestelijk te overhandigen. Niet goed genoeg. Klager belandt bij de ombudsman die alles nog eens voor hem op een rij zet. Wanneer bent u dan wel tevreden, vraagt zij. En dan komt de aap uit de mouw: als de dienst de kosten van de bruiloft: 6500,, vergoedt. Daar kan ik niet voor pleiten, zegt de ombudsman. Ook niet voor 2000, zegt hij: de ombudsman ziet daartoe geen reden. En met de wijze waarop de akte is hersteld, zult u echt genoegen moeten nemen, zegt ze: daar kunnen ook de Koningin of de Kroonprins, op wie klager dan zijn hoop wil richten, niet voor zorgen. Hij gaat een procedure starten tegen de gemeente om de schade vergoed te krijgen: een verpest huwelijksfeest en geen echt huwelijk, zo stelt hij: hij vreest dat het tussen hem en zijn vrouw nooit meer goed komt. Zijn klacht wil hij niet verder meer behandeld zien.

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Trage behandeling restitutieverzoek

Trage behandeling restitutieverzoek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage behandeling restitutieverzoek Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West RA0612517 21 december 2006 Samenvatting Op 9 januari 2004 wijst verzoekster

Nadere informatie

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 10 september 2009 RA0942181 Samenvatting De Dienst Werk en Inkomen beëindigt een aanvullende

Nadere informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie 20 september 2011 RA111227 Samenvatting Een vrouw verhuist

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Datum: 25 maart 2014 Rapportnummer: 2014/024 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK niet klantvriendelijk te werk is gegaan bij het behandelen

Nadere informatie

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer 20 oktober 2008 RA0830634 Samenvatting De eigenaar van

Nadere informatie

Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 17 juli 2009 RA0940351 Samenvatting Een buurtbewoner wil zijn buurt in Amsterdam-Geuzenveld

Nadere informatie

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 29 juli 2011 RA110984 Samenvatting Een vrouw krijgt vanwege haar

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman ` Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken 30 juni 2009 RA0939617 Samenvatting Een vrouw dient in Almere een bouwaanvraag in voor een uitbouw

Nadere informatie

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord 11 mei 2010 RA0938492 Samenvatting Een vader, die het ouderschap met

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp RA0612546 18 december 2006 Samenvatting Door een gemeentelijke fout

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013. Rapportnummer: 2013/054

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013. Rapportnummer: 2013/054 Rapport Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013 Rapportnummer: 2013/054 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK slordig te werk is gegaan bij het innen van de eigen

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 Rapport Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland (verder te noemen: IZA) hem voorafgaand aan de behandeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

2. Ouder/verzorger klaagt er verder over dat organisatie niet heeft gereageerd op haar brief d.d. 22 december 2008.

2. Ouder/verzorger klaagt er verder over dat organisatie niet heeft gereageerd op haar brief d.d. 22 december 2008. 09-40 Communicatie, financiën 2009 Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen Betreft financiën Inleiding De klacht 1. Ouder/verzorger klaagt er over dat organisatie haar al enige tijd lastig valt

Nadere informatie

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 25 september 2009 RA0942697 Samenvatting Vanaf eind mei 2009 komen

Nadere informatie

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken 26 mei 2011 RA110674 Samenvatting Een alleenstaande

Nadere informatie

Olst-Wijhe, januari 2012 doc. nr.: Klachtenrapportage 2011 gemeente Olst-Wijhe

Olst-Wijhe, januari 2012 doc. nr.: Klachtenrapportage 2011 gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, januari 2012 doc. nr.: 12.005683 Klachtenrapportage 2011 gemeente Olst-Wijhe INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Overzicht klachten 4 3. Analyse 6 3.1 Aard van de klachten 3.2 Oordeel over de klachten

Nadere informatie

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West 14 april 2011 RA110478 Samenvatting Een vrouw heeft een bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Geen waarschuwing en schadevergoeding, wel weggesleept Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam

Geen waarschuwing en schadevergoeding, wel weggesleept Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen waarschuwing en schadevergoeding, wel weggesleept Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam 28 juli 2009 RA0940669 Samenvatting

Nadere informatie

Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten

Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten Rapport Geduld, een schone zaak? Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de gemeente Voorschoten gegrond.

Nadere informatie

Een onderzoek naar de trage uitbetaling van een stagevergoeding door de. Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Een onderzoek naar de trage uitbetaling van een stagevergoeding door de. Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Rapport Een onderzoek naar de trage uitbetaling van een stagevergoeding door de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Publicatiedatum: 16 september 2014 Rapportnummer:

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kansloos bezwaar in plaats van correctie bij foute jaaropgaven Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Handhaving Dienstencentrum, Juridische Zaken 18 september 2012

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Tevens klaagt verzoekster erover dat zij op haar diverse brieven aan de Belastingdienst geen antwoord heeft gekregen.

Tevens klaagt verzoekster erover dat zij op haar diverse brieven aan de Belastingdienst geen antwoord heeft gekregen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat zij, hoewel daartoe na haar emigratie naar Spanje geen enkele aanleiding bestaat, nog regelmatig aangiftes en andere stukken van de Belastingdienst ontvangt.

Nadere informatie

Niet waarschuwen, wel bekeuren Dienst Stadstoezicht

Niet waarschuwen, wel bekeuren Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Niet waarschuwen, wel bekeuren Dienst Stadstoezicht 17 december 2009 RA0945878 Samenvatting Een vrouw staat met haar fiets op het perron. In haar buurt staan een aantal

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162

Rapport. Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162 Rapport Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop ambtenaren van het regionale politiekorps Utrecht op 6 mei 2006 hebben gereageerd op zijn verzoek om

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

*Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten omdat in een zaak meerdere behoorlijkheidsnormen aan de orde kunnen zijn.

*Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten omdat in een zaak meerdere behoorlijkheidsnormen aan de orde kunnen zijn. DIENST BURGERZAKEN Aantal klachten: 46 Waarvan: - Beëindigd 11 - Deels gegrond en deels ongegrond 1 - Informatie verstrekt 15 - Ingetrokken (zou gegrond geweest zijn) 1 - Ingetrokken (zou ongegrond geweest

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086 2 Klacht Op 5 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Oss, ingediend door Buro voor Rechtshulp te Oss, met een

Nadere informatie

Rapport. "Gevecht tegen windmolens" Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de

Rapport. Gevecht tegen windmolens Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Rapport "Gevecht tegen windmolens" Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen gegrond. Publicatiedatum: 11 februari 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 november 2003 Rapportnummer: 2003/435

Rapport. Datum: 25 november 2003 Rapportnummer: 2003/435 Rapport Datum: 25 november 2003 Rapportnummer: 2003/435 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten b.v. te Den Haag haar na beëindiging van de thuiszorg

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042. Dossiernummer 2012 042 RAPPORT Verzoeker De heer J.S. M. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), kantoor Haarlem: tot op het moment waarop zij zich

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West 2 november 2010 RA1057949 Samenvatting Op

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Dossiernummer Rapport. Verzoekers De heer E hierna genoemd: verzoeker.

Dossiernummer Rapport. Verzoekers De heer E hierna genoemd: verzoeker. Dossiernummer 2016 029 Rapport Verzoekers De heer E hierna genoemd: verzoeker. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 8 april 2016 en een aanvulling op 11 april 2016. Het

Nadere informatie

Onvoldoende motivering beslissing op bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Cition B.V.

Onvoldoende motivering beslissing op bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Cition B.V. Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onvoldoende motivering beslissing op bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Cition B.V. 12 april 2012 RA120587 Samenvatting Een man parkeert zijn auto aan de Pieter

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

Ten onrechte gedagvaard voor watergeld Gemeente Amsterdam Waternet

Ten onrechte gedagvaard voor watergeld Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ten onrechte gedagvaard voor watergeld Gemeente Amsterdam Waternet 28 juli 2010 RA1054092 Samenvatting Nadat in de woning van een vrouw een watermeter geplaatst is, verandert

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast 10 juli 2013 RA131236 Samenvatting Een man heeft zijn huurwoning moeten verlaten

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 Rapport Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau bij de te late terugbetaling van een bekeuring niet standaard wettelijke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 Rapport Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Limburg-Zuid zijn meldingen van geluidsoverlast vanaf 22 oktober 2009 tot heden, welke

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw S. te Rotterdam over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Werk en Inkomen Dossiernummer: 2014.933 Datum:

Nadere informatie

Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 18 juni 2008 RA0826588 Samenvatting Een man meldt

Nadere informatie

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer :

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer : EINDRAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer : 14.1.052 Klacht Verzoekers zijn het er niet mee eens dat er geen rekening is gehouden met hun persoonlijke

Nadere informatie

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg Rapport Gemeentelijke Ombudsman Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg 18 oktober 2011 RA111409 Samenvatting Een vrouw vraagt

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw S. namens de heer A. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw N. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Informatie over gratis parkeervergunning

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman In plaats van trajectvergoeding gekort op uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Dienstencentrum, Juridische Zaken Samenvatting

Nadere informatie

Aan de bewoner van dit pand Gemeente Amsterdam Dienst Persoonsgegevens

Aan de bewoner van dit pand Gemeente Amsterdam Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aan de bewoner van dit pand Gemeente Amsterdam Dienst Persoonsgegevens 30 september 2008 RA0829618 Samenvatting De Dienst Persoonsgegevens start een adresonderzoek naar

Nadere informatie

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet 28 april 2010 RA1050818 Samenvatting In het najaar van 2007 ontstaat onenigheid tussen

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtenafhandeling

Jaarverslag Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel Afdeling Bedrijfsvoering Sascha Beekman Datum: 28 februari 2017 Jaarverslag Klachtenafhandeling

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Dossiernummer 2012 027 OORDEEL Verzoekster Mevrouw N. G. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Betreft

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/231 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand.

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Raad voor Rechtsbijstand gegrond. Datum: 12 december 2016 Rapport: 2016/114

Nadere informatie

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt Onze servicenormen Regelmatig krijgt u te maken met de gemeente; bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of een vergunning maar bijvoorbeeld ook om ons te laten weten dat er in uw straat een lantaarnpaal

Nadere informatie

Rapport. De behandeling van een bezwaarschrift. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over

Rapport. De behandeling van een bezwaarschrift. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Rapport De behandeling van een bezwaarschrift Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht gegrond. Publicatiedatum: 26 november

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 Rapport Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) hem onheus heeft bejegend toen hij begin mei 2006

Nadere informatie

Bejegening tijdens een telefoongesprek Sociale Dienst Amsterdam, Regio Noord

Bejegening tijdens een telefoongesprek Sociale Dienst Amsterdam, Regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Bejegening tijdens een telefoongesprek Sociale Dienst Amsterdam, Regio Noord 1 augustus 2005 RA0510743 Samenvatting Verzoekster heeft een bijstandsuitkering. Als gevolg

Nadere informatie

Adreswijzing doorgegeven, toch een naheffingsaanslag Gemeente Amsterdam Cition Stadsdeel Oost Dienst Basisinformatie

Adreswijzing doorgegeven, toch een naheffingsaanslag Gemeente Amsterdam Cition Stadsdeel Oost Dienst Basisinformatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Adreswijzing doorgegeven, toch een naheffingsaanslag Gemeente Amsterdam Cition Stadsdeel Oost Dienst Basisinformatie 3 mei 2012 RA120618 Samenvatting Een man verhuist in

Nadere informatie

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen 20 september 2012 RA121673 Samenvatting Een man ontvangt in

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 2 mei 2012 RA120655 Samenvatting Een daklift staat al tijden bij een vrouw op straat voor de deur weg

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (het COKZ) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het COKZ te Leusden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 december 2010 Rapportnummer: 2010/338

Rapport. Datum: 1 december 2010 Rapportnummer: 2010/338 Rapport Datum: 1 december 2010 Rapportnummer: 2010/338 2 Klacht Beoordeling Conclusie AANBEVELING Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de IVW hem tijdens een telefoongesprek op 5 februari

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2015

Jaaroverzicht klachten 2015 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven

Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven 23 juli 2007 RA0713703 Samenvatting Een vrouw vraagt bij de Dienst Zorg en Samenleven een speciale fiets aan. Bijna acht

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Rapport. gemeentelijke ombudsman

Rapport. gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman over de klacht van de heer H. uit Rotterdam over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, afdeling Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Informatie over. indienen van een klacht

Informatie over. indienen van een klacht Informatie over indienen van een klacht Iedere klacht is gratis advies Bestuur en medewerkers van de gemeente Boekel hechten veel waarde aan goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid 11 december 2009 RA0945634 Samenvatting Een man

Nadere informatie

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst 25 maart 2009 RA0936013 Samenvatting Een inwoner van Almere heeft een dubbele geslachtsnaam met een tussenvoegsel.

Nadere informatie

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht 19 april 2013 RA130652 Samenvatting Een inwoonster

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer Dossiernummer 2013 051 RAPPORT Verzoeker De heer G. G. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer 2013 051.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 mei 2002 Rapportnummer: 2002/142

Rapport. Datum: 8 mei 2002 Rapportnummer: 2002/142 Rapport Datum: 8 mei 2002 Rapportnummer: 2002/142 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Leeuwarden, zijn klacht van 14 november 2001 bij brief van 3 januari 2002 ongegrond heeft verklaard

Nadere informatie

Eisen aan klachtafhandeling Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Eisen aan klachtafhandeling Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Eisen aan klachtafhandeling Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 7 januari 2010 RA1046612 Samenvatting Een inwoonster van Amsterdam is niet tevreden over het Aanvullend

Nadere informatie

Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken

Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken 13 juli 2011 RA110929 Samenvatting

Nadere informatie

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 21 juli 2009 RA0830829 Samenvatting Eind 2006 legt de gemeente Zaanstad bij verzoeker in de straat een

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken 12 oktober 2011 RA111379 Samenvatting Een alleenstaande moeder vraagt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026

Rapport. Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026 Rapport Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet bereid is om hem ter zake van de afkoop van een lijfrenteverzekering een vrijwaringsbewijs

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 Rapport Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 2 Klacht Verzoeker klaagt er namens de Buurtvereniging Bieberglaan over dat de gemeente Breda niet of niet adequaat heeft gereageerd op door de buurtvereniging

Nadere informatie

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen 16 september 2011 RA111228 Samenvatting Een

Nadere informatie

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid 16 februari 2012 RA120235 Samenvatting Een vrouw doet begin

Nadere informatie

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp 20 september 2012 RA121649 Samenvatting Een vrouw vraagt de gemeente Weesp op 2 november 2011 om een afschrift van stukken

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 4 december 2008 RA0832196 Samenvatting Een man moet de woning van zijn overleden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055

Rapport. Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055 Rapport Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI) Almere zijn herhaalde verzoeken, vanaf 5 december 2005, om een aanvraag

Nadere informatie

Mijn auto is weg! Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht

Mijn auto is weg! Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Mijn auto is weg! Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht 15 april 2011 RA110402 Samenvatting Een bewoonster van stadsdeel Centrum parkeert op een zaterdagavond in juli

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2008

Jaarverslag klachten 2008 Jaarverslag klachten 8 Inleiding Sinds 2 hebben wij een klachtenregeling, deze regeling is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betreft het interne klachtrecht. Intern

Nadere informatie