Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk"

Transcriptie

1 Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d

2 Technische Omschrijving en Algemene Informatie Adriaan van Erk BOUW Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof, deelplan de Vogelwijk fase 3A - 5 ééngezinswoningen - Woningtype Fazant type C1 bouwnummers 116, 117 en 118 type C3 bouwnummer 115 type C7s bouwnummer 119 Datum 01 juli 2015 Projectnummer Ontwikkeling BPD Ontwikkeling B.V. Gevestigd te Hoevelaken, en mede kantoorhoudend te Delft. Bezoekadres: Poortweg PA DELFT telefoon: Postadres: Postbus AB DELFT Realisatie: Postbus AA BERGAMBACHT Telefoon: Bezoekadres: Kadijk 4a 2861 CM BERGAMBACHT Telefoon: Bij deze omschrijving behoren tekeningen waarop de plattegronden, gevels en doorsneden zijn aangegeven. Daar waar in onderstaande tekst een woningtype genoemd wordt, is datgene wat staat vermeld ook op het gespiegelde type van toepassing. Kadijk 4a Postbus AA Bergambacht Telefoon (0182) Fax (0182) K.v.K. Rotterdam

3 Inhoud Algemene Informatie 4 Voorschriften en bepalingen 4 Woningborg-garantie 4 Wat houdt de Woningborg-garantie in 4 Klantgericht Bouwen en Bouwprestaties.nl 4 Koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst 5 Koopsom vrij op naam 5 Prijsstijgingen 6 Eigendomsoverdracht 6 Wat en wanneer te betalen 6 Hypotheek tijdens de bouw 7 Verzekeringen 7 Situatietekening 7 Wijzigingen 7 Meerwerk 7 Oplevering 8 Energielevering 8 Energielabel 8 Technische Omschrijving 9 Woning 9 1 Hoogteligging 9 2 Fundering 9 3 Riolering 9 4 Terreininventaris Wateroverlast 10 5 Vloeren 10 6 Gevels 10 7 Daken 11 8 Wanden en muren 11 9 Ventilatievoorzieningen Materiaal- en uitvoeringsomschrijving van: Rook- / gasafvoerkanalen Goten en hemelwaterafvoeren Buitentimmerwerk Dorpels Waterslagen Vensterbanken Buitenkozijnen en ramen Buitendeuren Binnenkozijnen en binnendeuren Hang- en sluitwerk Trappen en hekwerken Keukeninrichting Meterruimte Aftimmerwerk Sanitair 13 Pagina 2

4 Badkamer 14 Toiletruimte 14 Diversen Gas, Water, Elektra 14 Gas 14 Water 14 Elektra 14 Datacommunicatie- en centrale antennesysteem Wandafwerkingen Vloerafwerking Plafondafwerking Glas- en Schilderwerk 16 Glaswerk 16 Schilderwerk Verwarmingsinstallatie en Warmwatervoorziening 16 Verwarmingsinstallatie 16 Warmwatervoorziening Bouwbesluit 17 Pagina 3

5 Algemene Informatie Voorschriften en bepalingen Op dit project zijn de voorschriften en bepalingen van toepassing, die van kracht waren op het moment van indiening van de aanvraag voor de bouwvergunning. Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg N.V. (Woningborg) gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval dat enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn dan wel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Als een soort samenvatting hebben wij voor u een afwerkstaat opgesteld welke als bijlage aan deze technische omschrijving is toegevoegd. Ongeacht datgene wat in de afwerkstaat is omschreven, geldt onverkort hetgeen in de technische omschrijving zelf is bepaald. Woningborg-garantie De woning wordt geleverd met een officieel erkend garantiecertificaat van Woningborg. Om deze garantie te kunnen aanbieden heeft de aannemer zich aangesloten bij Woningborg. Deze waarborgmaatschappij hanteert strenge normen voordat een ondernemer ingeschreven kan worden. Bij elk bouwplan dat voor garantie bij Woningborg is aangemeld, is nauwkeurig bekeken of het voldoet aan de technische eisen die door Woningborg worden gesteld, maar ook of de omvang van het plan de financiële en technische capaciteiten van de ondernemer niet te boven gaat. Pas als aan alle eisen is voldaan mag het huis onder Woningborg-garantie worden verkocht en ontvangt de koper na het ondertekenen van de overeenkomst het garantiecertificaat. De bouwkundige voorzieningen buiten de woning, welke niet één geheel vormen met de woning, en hekwerken en groenvoorzieningen zijn uitgesloten van de Woningborg garantie. Wat houdt de Woningborg-garantie in Als de koper een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dat onder andere het volgende: Met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het Woningborg -garantiecertificaat verplicht de ondernemer zich tot garantie op de kwaliteit van de woning; De tekst van de aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van Woningborg; De koper heeft altijd een contract met zekerheid; De verkoopdocumentatie wordt samengesteld volgens de richtlijnen van Woningborg; Mocht de bouwondernemer gedurende de bouw failliet gaan, dan zorgt Woningborg voor de volledige afbouw van uw woning. Is de afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een schadeloosstelling. E.e.a. conform de door Woningborg vastgestelde regels. Klantgericht Bouwen en Bouwprestaties.nl De aannemer is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Klantgericht Bouwen ( Het Keurmerk wordt uitgereikt door de gelijknamige Stichting Klantgericht Bouwen. Deze stichting is opgericht door de brancheorganisatie Bouwend Nederland, in samenwerking met kopers belangenvereniging Eigen Huis en heeft als doel de kwaliteit van nieuwbouwwoningen te verhogen en de dienstverlening aan kopers te verbeteren. Het keurmerk wordt toegekend aan ontwikkelaars, aannemers en woningbouwcorporaties, die projectmatig nieuwbouwwoningen laten bouwen en die beter presteren dan de markt. De tevredenheid van de kopers en de kwaliteit van de opgeleverde nieuwbouwwoningen wordt continu gemeten en vergeleken met Nederlandse ondernemingen in dezelfde branche. Met de website biedt de Stichting Klantgericht Bouwen een platform voor het objectieve wijze vergelijken van de bouwprestaties van verschillende bouwondernemingen in nieuwbouw(koop)projecten. Consumenten (kopers) worden uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over de bouwonderneming, die betrokken is geweest bij de bouw van hun woning. Op basis van de uitkomst van de enquêtes worden beoordelingen (uitgedrukt in cijfers) uitgerekend en Pagina 4

6 gepubliceerd. Daarnaast kunnen consumenten in de enquête een tekstuele review geven over hun bouwonderneming. Kijk op voor de bouwprestaties van de aannemer. Koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst De woningen in dit project zijn in opdracht van BPD Ontwikkeling B.V. ontwikkeld. De woningen zullen worden gebouwd door Bij aankoop van de woning zult u een koopovereenkomst sluiten met BPD ( verkoper ) voor de levering van de grond en een aannemingsovereenkomst sluiten met ( bouwondernemer ) voor de bouw van uw woning. Alle afspraken met betrekking tot de aankoop van de grond worden vastgelegd in een koopovereenkomst en, met betrekking tot de bouw van de woning, in een aannemingsoverkomst. De koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De koopovereenkomst wordt getekend door u en de verkoper en de aannemingsovereenkomst wordt getekend door u en de bouwondernemer. Zodra u beiden getekend heeft, zal (een kopie van) de overeenkomst naar de notaris verzonden worden. Als de notaris bericht krijgt dat de notariële leveringen kunnen plaatsvinden, zult u rechtstreeks van de notaris vernemen op welke datum de leveringsakte en de hypotheekakte kunnen worden gepasseerd. In de koop- en de aannemingsovereenkomst worden de rechten en verplichtingen van de koper, de verkoper en de bouwondernemer vastgelegd. Door het ondertekenen van deze overeenkomsten verplicht de koper zich tot het betalen van de V.O.N.-prijs terwijl de bouwondernemer zich door medeondertekening verplicht tot de bouw van het huis, mits aan alle opschortende voorwaarden voortvloeiende uit genoemde overeenkomst is voldaan. Nadat de overeenkomsten door de koper, de verkoper en de bouwondernemer zijn ondertekend ontvangt de koper hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan opmaken. Eveneens wordt er een kopie naar Woningborg verzonden ter verkrijging van het garantiecertificaat. Koopsom vrij op naam De koop- en aanneemsom van de woning is vrij op naam, dat wil zeggen, dat de volgende kosten hierin zijn opgenomen: de koopsom van de bouwkavel; de bouwkosten van de basisuitvoering; de honoraria van de architect, de constructeur en de overige adviseurs; de verkoopkosten; de notariskosten verband houdende met de juridische levering, inclusief de kadastrale inmeting; de legeskosten van de bouwvergunning; de eenmalige huis aansluitkosten van elektra, gas, water en riolering; de aansluitkosten van het centrale antennesysteem tot en met het abonnee-overgavepunt in de meterkast; de voorziening voor de invoer van de kabel voor het telecommunicatiesysteem naar de meterkast (mantelpijp). De aansluitkosten van het telecommunicatiesysteem tot en met het abonneeovergavepunt in de meterkast zijn niet opgenomen; de kosten in verband met de aanvraag van Woningborg; de CAR-verzekering; het geldend btw-tarief. De kosten in verband met de eventuele financiering van de woning zijn niet in de koop- en aanneemsom begrepen. Deze kosten zijn: de afsluitprovisie voor een hypothecaire geldlening; de taxatiekosten; de notariskosten van de hypotheekakte; het renteverlies tijdens de bouw. Pagina 5

7 de kosten in verband met het aanvragen van een nationale hypotheekgarantie (indien van toepassing). Tevens zijn de volgende kosten niet in de koopsom begrepen: de aansluiting van de telefoon; de entreegelden en abonnementskosten van het centrale antennesysteem (kosten in verband met de signaallevering); de inschakelkosten c.q. bewoners aansluitkosten in verband met de levering van elektra, gas, water en signaallevering van het centraal antennesysteem; de kosten met betrekking tot gemeentelijke en provinciale belastingen en heffingen alsmede abonnementsgelden ten behoeve van alle aanvullende producten welke worden geïnd door het plaatselijke energie bedrijf; De kosten benodigd voor het verkrijgen van een Energielabel zoals dit sinds 1 januari 2008 verplicht is gesteld door de overheid bij verkoop van een bestaande woning. Prijsstijgingen De in de koop- en aanneemsom overeengekomen totale koopsom is vast. Loon- en materiaalkosten stijgingen tijdens de bouw worden dus niet aan u doorberekend. Wijzigingen in prijzen van niet standaard producten en materialen (van externe toeleveringsbedrijven en/of fabrikanten) welke het directe gevolg zijn van keuzes uit toegestaan meerwerk worden wel aan u doorberekend. Ook indien er inmiddels een voor akkoord getekende offerte is geretourneerd van de betreffende leverancier en/of showroom. Wijzigingen in het btw-tarief worden zowel in het meerwerk als in de koop-/ aanneemsom doorberekend. Eigendomsoverdracht De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde "akte van transport" bij de notaris. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris de koper een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten). Op de afrekening is tevens vermeld welk bedrag de koper tijdig aan de notaris moet overmaken. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft, moet gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten worden uit eigen middelen. Op de transportdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van eigendomsoverdracht én de hypotheekakte. Bijkomende kosten kunnen zijn: de (bouw)rente over de vervallen maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum; de kosten in verband met een hypothecaire geldlening; eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering. Wat en wanneer te betalen De termijnregeling is in de aannemingsovereenkomst vermeld. Deze overeenkomst geeft aan, dat de koper tot de datum van de akte van levering uitstel van betaling heeft. Maar voor de vervallen bouwtermijnen ontvangt de koper inmiddels wel de termijnnota's. Op de datum van de akte van levering moet de koper deze bouwtermijnen en de daarover verschuldigde bouwrente voldoen. Over deze rente is BTW verschuldigd. Indien de koper over eigen middelen beschikt, kan de koper eventueel voor de akte van levering de verschuldigde termijnnota s aan de ondernemer betalen. Na de betaling van de termijnnota s is de koper geen bouwrente meer verschuldigd over de vervallen termijnnota s. Vervolgens ontvangt de koper telkens wanneer de bouw zover is gevorderd een volgende termijnnota. Deze nota's moeten uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening zijn voldaan. Op dit project is verder het opschortingsrecht (5%-regeling) van toepassing, zoals omschreven in de garantie en waarborgregeling van Woningborg. Pagina 6

8 Hypotheek tijdens de bouw Na de notariële overdracht ontvangt de koper van de ondernemer de nota's over de vervallen termijnen in tweevoud. De kopie dient zo spoedig mogelijk, voorzien van de handtekening van de koper, naar de hypotheekverstrekker verzonden te worden, die voor de betaling zorg draagt. Vanaf de transportdatum betaalt de koper hypotheekrente tijdens de bouw. Deze is opgebouwd uit de rente die betaald moet worden over het volledige hypotheekbedrag met daarop eventueel in mindering te brengen de te ontvangen rente over het nog in depot staande bedrag. Verzekeringen Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd. Vanaf de dag van de oplevering heeft de koper een opstalverzekering nodig. De koper is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van deze verzekering. Situatietekening Het ontwikkelen van een wijk is een voortdurend proces waarbij, naarmate het proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen, die in de verkoopdocumentatie zijn opgenomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Er kunnen zich altijd wijzigingen met betrekking tot de situering van de groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke voordoen. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een bestemmings- of uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Eveneens wijzen wij u erop dat de aanleg van het openbaar gebied valt onder de verantwoording van de gemeente. De ondernemer is hiervoor derhalve dan ook niet aansprakelijk. De nummers in de woningen op de situatietekening zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door alle partijen gehanteerd, ook in de officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers, die betrekking hebben op het nieuwe adres. Deze worden pas bekend gemaakt nadat de straatnamen zijn vastgesteld. Wijzigingen De technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architecten, constructeurs en adviseurs van het plan. Desondanks is een voorbehoud gemaakt ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit bijvoorbeeld een stedenbouwkundige verkaveling, een gewijzigde constructie of uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven of welstandseisen. Tevens is het recht voorbehouden om wijzigingen op de tekeningen en/of technische omschrijving door te voeren, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van de woning. De voornaamste maten zijn op de verkooptekeningen vastgelegd of zijn in de technische omschrijving vermeld. Hoewel aan de maatvoering veel zorg is besteed, kunnen er maatafwijkingen voorkomen. Een afwijkende perceelgrootte is niet verrekenbaar. De definitieve grootte van de kavel is pas bepaald bij de kadastrale opmeting, die plaatsvindt na de oplevering. Bij het inrichten van de woning dienen de maten ter plaatse ingemeten te worden. Geringe wijzigingen in de maten, die verband houden met de nadere uitwerking en met de maten van de bouwstoffen, geven geen aanleiding tot verrekening. Afwijkingen in maat, constructie en vorm zijn voorbehouden. De opgenomen perspectieftekeningen geeft een artist impression weer. Verschillen tussen deze impressie en de daadwerkelijke uitvoering kunnen voorkomen. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden. Ook niet qua kleurstelling en dergelijke, deze worden veelal in een later stadium bepaald door de architect. Meerwerk De koper wordt in de gelegenheid gesteld, mits tijdig ingediend, te kiezen uit wijzigingen, zodat de woning kan worden aangepast aan de persoonlijke wensen. De mogelijke wijzigingen, met de bijbehorende meerprijzen, zijn opgenomen in de standaard koperskeuzelijst. De koperskeuzelijst maakt deel uit van het contract. Pagina 7

9 Oplevering Alles wordt uitgevoerd naar eis van goed en deugdelijk werk. De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten worden schoon opgeleverd. Voor de officiële oplevering vindt er een vooropname plaats in het bijzijn van u en de aannemer. Eventueel nog geconstateerde onvolkomenheden worden tijdens de vooropname genoteerd. Let op! Ook het door u gekozen meerwerk wordt hierbij geïnspecteerd. Deze vooropname heeft overigens geen juridische status, maar is bedoeld om, ter voorbereiding op de officiële oplevering, eventuele onvolkomenheden vooraf op te lossen. Circa één week na de vooropname vindt de officiële oplevering plaats. Tijdens deze oplevering vindt er een laatste grondige inspectie van de woning plaats, hierbij worden eventuele gebreken en/of tekortkomingen alsmede de meterstanden genoteerd op het proces verbaal van oplevering. De woning kan alleen aan u worden opgeleverd indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan en het transport van de eigendomsakte van het huis en de eventuele hypotheekakte heeft plaatsgevonden. Pas na ondertekening van het proces verbaal van oplevering is de woning officieel van u en worden de sleutels overhandigd. Direct aansluitend gaat de onderhoudstermijn van drie maanden in, zoals beschreven in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010, waarna de garantietermijnen gaan gelden. Energielevering Om in de periode kort voor de oplevering alle installaties te kunnen testen en bijvoorbeeld uw keukenapparatuur te kunnen aansluiten, zullen wij kort voor de oplevering een energieleveringscontract afsluiten. Dit gebeurt zo n vijf tot tien weken voor de oplevering van uw woning. Dit energieleveringscontract ten behoeve van elektriciteit en/of gas is tot de oplevering van uw woning. U kunt zelf uw gewenste energieleverancier kiezen. Heeft u in het verleden een contract met Eneco afgesloten, dan kan dit contract vrijwel altijd mee verhuisd worden naar uw nieuwe adres. Tijdens de oplevering worden de meterstanden opgenomen en door ons doorgegeven aan de energieleverancier. Wij benadrukken dat het gezien de bouwtijd op dit moment voor iedereen mogelijk is een bestaand (persoonlijk) contract bij de huidige energieleverancier tijdig op te zeggen en/of te beëindigen. Wij zullen u hier later nog over informeren. Voor de exacte voorwaarden welke uw huidige energieleverancier stelt, verzoeken wij u de toepasselijke algemene voorwaarden te raadplegen. Energielabel Vanaf 1 januari 2008 /2015 (met sanctie mogelijkheid) bent u verplicht als eigenaar van een woning bij een eventuele verkoop een zogenaamd Energielabel te overleggen. De invoering van het energielabel is door de rijksoverheid echter erg laat ingevoerd, waardoor partijen, waaronder softwarehuizen, nog niet gereed zijn ten aanzien van de verwerking van het label bij nieuwbouw. Ook het digitale bestand van nieuwbouwprojecten bij RVO.nl is nog niet op orde. Het is voor ons derhalve niet mogelijk een energielabel bij uw nieuwbouwwoning te verstrekken. Wanneer de registratie bij RVO.nl op orde is kunt u zelf, met uw eigen DigiD, het energielabel raadplegen en aanvragen. Bij de oplevering van uw woning ontvangt u hierover nog een brief van ons. Woningen die gebouwd zijn met een EPC-norm van 0,6 of lager hebben automatisch recht op energielabel A. De begane grond vloer, gevels en dak zijn zeer goed geïsoleerd en er is HR++ glas en een HR ketel gebruikt. Wij kunnen garanderen dat uw nieuwe woning energielabel A heeft. Pagina 8

10 Technische Omschrijving Woning Het verblijfsgebied op de begane grond bestaat uit: de woonkamer en de keuken; Het verblijfsgebied op de eerste verdieping bestaat uit: 3 slaapkamers; Het verblijfsgebied op de tweede verdieping van woningtype C7s bestaat uit: 1 slaapkamer; Op de niet ingedeelde zolderverdieping van woningtype C1 en C3 bevindt zich geen verblijfsgebied. 1 Hoogteligging Als peil wordt aangenomen de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer ter plaatse van de hoofdtoegang van de woning. Vanaf dit peil, dat zich ca. 10 cm boven het toekomstige maaiveld bevindt, worden alle hoogten en diepten gemeten. 2 Fundering De woningen worden gefundeerd op prefab betonpalen. Voor de fundering van de vrijstaande bergingen worden, indien mogelijk, houten palen met betonoplangers toegepast. Over de heipalen van de woningen worden funderingsbalken van gewapend beton gestort. De fundering van de vrijstaande bergingen wordt als prefab fundering uitgevoerd. De kruipruimte onder de begane grondvloer, die voorzien wordt van een bodemafsluiting van zand, wordt geventileerd door middel van ventilatiekokers met muurroosters in de buitengevels. De mogelijkheid bestaat dat na de oplevering water onder de begane grondvloer aanwezig is. 3 Riolering De riolering buitenshuis wordt aangesloten op het gemeenteriool (gescheiden stelsel). Het gemeenschappelijke achterpad wordt voorzien van straatkolken, die aangesloten worden op het gemeenteriool. De hemelwaterafvoeren van de vrijstaande bergingen worden aangesloten op de riolering in het achterpad. Op de vuilwater riolering binnenshuis worden met de nodige stankafsluiters het sanitair, de spoelbak in de keuken, de wateroverstort van de cv-installatie en de afvoer van de wasmachine aangesloten. Het rioleringssysteem wordt belucht en voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. De riolering, inclusief de bijbehorende hulpstukken, wordt uitgevoerd in ppc. De hemelwaterafvoeren en de riolering buitenshuis worden uitgevoerd in pvc. 4 Terreininventaris De erfgrens tussen de woningen wordt ter plaatse van de hoekpunten aangegeven met houten paaltjes. Alle tuingedeelten worden opgehoogd en/of geëgaliseerd met beteelbare grond. De bestrating van de paden en het terras wordt uitgevoerd met betontegels op een zandbed, zoals op tekening is aangegeven. De voortuinen worden uitgevoerd als zogenaamde Delftse stoep met betonnen dubbelklinkers, kleur antraciet. Zoals op de situatietekening is aangegeven wordt de zijerfgrens van de hoekwoning van bouwnummer 115 (C3) en 119 (C7s) ter plaatse van de achtertuin voorzien van een zogenaamde kant-en-klaar haag (gaasmat hekwerk ingevuld met hedera beplanting) met een hoogte van ca. 180 cm plus maaiveld. De hoge afscheiding ter plaatse van bouwnummer 119 (C7s) wordt ter plaatse van de achtergevel van de woning omgezet naar de kopgevel en voorzien van een afsluitbare draaipoort, een en ander volgens de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het overige gedeelte van de zijerfgrens van de hoekwoning met bouwnummer 119 (C7s) wordt voorzien van een zogenaamde kant-en-klaar haag (gaasmat hekwerk ingevuld met hedera beplanting) met een hoogte van ca. 60 cm plus maaiveld. Afhankelijk van het plantseizoen zijn de kant- en klaar haag en de beukhaag bij oplevering aangebracht, dan wel wordt deze op een later tijdstip aangebracht. Pagina 9

11 De omschreven hekwerken vallen niet onder de Woningborg Garantie. De groenstroken en parkeerplaatsen, gelegen buiten de erfgrenzen, worden aangelegd door derden en onderhouden door de gemeente. 4.1 Wateroverlast De mogelijkheid bestaat dat na de oplevering bij regenval water in de tuin blijft staan. Wateroverlast ontstaat in het algemeen in gebieden met slecht/minder waterdoorlatende grond en bij tuinen welke volledig zijn voorzien van bestrating. Wateroverlast is helaas niet altijd te voorkomen. Om wateroverlast bij uw nieuwbouwwoning in ieder geval zoveel mogelijk tegen te gaan of zoveel mogelijk te beperken zult u zelf afdoende maatregelen moeten nemen. U dient bij aanleg van de tuin zelf zorg te dragen voor grondverbetering zodat de bovenlaag waterdoorlatend is. Wateroverlast blijkt vaak slechts van tijdelijke aard. Immers, de bodemstructuur is verstoord tijdens het bouwproces. Deze structuur herstelt zich in 1 tot enkele jaren op natuurlijke wijze met behulp van de in bodem aanwezige organismen die een belangrijke bijdrage leveren aan het wateropnemend vermogen van de aanwezige grond. Wij adviseren u dringend om bij de aanleg en inrichting van uw tuin, advies in te winnen bij een deskundige. Met tenminste de volgende zaken moet u rekening houden en dient u zo nodig afdoende maatregelen treffen: voldoende afschot van de bestrating vanaf de woning en/of berging naar de openbare perceelsgrens of achterpad; keuzes met betrekking tot waterdichte en/of doorlatende bestrating; (voorzorg)maatregelen in de grond; vrijhouden van stroken grond rondom de woning, berging en eventuele overige bijgebouwen/aanbouwen; (on)mogelijkheden met belasting van de grond door (zwaar) transport; onderhoud aan eventueel aanwezige drainages, molgoten e.d.; beperkingen m.b.t. het aansluiten van bijvoorbeeld putjes of hemelwaterafvoeren op het drainagesysteem, etc. De verkoper en de bouwondernemer zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de wijze waarop u (in eigen beheer) uw tuin aanlegt c.q. uw tuin laat aanleggen. 5 Vloeren De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd als een geïsoleerde ribbenvloer. De vloer van de vrijstaande bergingen worden uitgevoerd als een ongeïsoleerde prefab betonplaat met vorstrand. De verdiepingsvloeren en de zoldervloeren van de woningen worden uitgevoerd als voorgespannen kanaalplaatvloeren. 6 Gevels De buitengevels van de woningen worden uitgevoerd in baksteen. De woningen worden uitgevoerd in een gele genuanceerde baksteen met een plint in een donkere steen. Het gevelmetselwerk boven de gevelkozijnen op de eerste verdieping in de voorgevel bij woningtype C1 en C3 wordt uitgevoerd in een siermotief, zoals op de voorgeveltekening is aangegeven. Het bovenste gedeelte van de topgevel aan de voorzijde van woningtype C7s wordt uitgevoerd in staand metselwerk, zoals op tekening is aangegeven. In de spouwmuren van de voor-, achter- en kopgevels van de woningen wordt spouwisolatie aangebracht van een hoogwaardige kwaliteit. Boven de kozijnen in de buitengevels worden (waar nodig) stalen lateien of stalen geveldragers ingemetseld. Voor een waterdichte aansluiting wordt boven de gevelkozijnen (waar nodig) een kunststofslabbe toegepast van voldoende lengte en breedte. De gevels van de vrijstaande bergingen worden opgebouwd uit houten stijl- en regelwerk met houten delen, zoals op tekening is aangegeven. Pagina 10

12 Het schoonmetselwerk van de buitengevels van de woningen wordt gevoegd. De raamkozijnen op de begane grond in de voorgevel van de woningen worden voorzien van een prefab betonnen omkadering. 7 Daken De schuine dakconstructies van de woningen worden opgebouwd uit geprefabriceerde doos dakelementen, waarbij tussen de sporen van de elementen een isolatielaag wordt aangebracht. Alle schuine dakvlakken worden belegd met keramische dakpannen, volgens monster. In het achtergevel dakvlak van de woningen wordt het op tekening aangegeven dakvenster, fabricaat Fakro type FTP V03-01 afmeting 550x780 mm, aangebracht. De platte daken van de vrijstaande bergingen worden opgebouwd uit een houten balklaag waarop onder afschot naar de hemelwaterafvoeren beplating wordt aangebracht. De daken worden voorzien van een één-laagse dakbedekking en de dakranden worden afgewerkt met een stalen afdekkap. 8 Wanden en muren De woningscheidende wanden van de woningen worden uitgevoerd als ankerloze spouwmuren in kalkzandsteen. De binnenspouwbladen van de buitengevels van de woningen en de stabiliteitswand op de begane grond naast de trap worden eveneens in kalkzandsteen uitgevoerd. Het niet-dragende binnenwerk van de woningen wordt uitgevoerd in een lichte bouwsteen. De omkasting van de mechanische ventilatie unit in slaapkamer 4 van woningtype C7s wordt opgebouwd uit houten stijl- en regelwerk bekleed met spaanplaat en wordt voorzien van een kozijn met luik, zoals op tekening is aangegeven. De omkasting van de mechanische ventilatie unit wordt zodanig uitgevoerd, dat in slaapkamer 4 geen hoger geluidsniveau ontstaat dan 30dBA. De tussenwand van de vrijstaande dubbele bergingen wordt opgebouwd uit stijl- en regelwerk van geïmpregneerd vuren bekleed met spaanplaat. 9 Ventilatievoorzieningen Als mechanisch ventilatiesysteem wordt een zogenaamd ComfoFan S CO 2 systeem van Zehnder J.E.StorkAir in de woningen aangebracht, bestaande uit een energiezuinige en stille ventilatorbox. Deze wordt geplaatst op de zolderverdieping. Het systeem zuigt vervuilde lucht af door middel van afzuigventielen in de keuken, toilet, badkamer en bij de opstelplaats van de wasmachine op zolder door middel van een kanalensysteem, weggewerkt in de vloeren en in de leidingkokers. De hoofdbediening van het systeem, die radiografisch communiceert met de ventilatorbox, wordt in de woonkamer naast de thermostaat aangebracht en regelt het ventilatiesysteem op basis van constante CO 2 meting. Door het meten van de CO 2 waarden wordt de luchtkwaliteit gemeten, op basis waarvan het systeem automatisch zal worden ingeschakeld. Het systeem ventileert op basis van het fluctueren van de CO 2 waarden door het af- en aanwezig zijn van mensen in de woning. Op basis van eenvoudige handelingen is de hoofdbediening handmatig te bedienen in stand afwezig, aanwezig, maximaal en auto (CO 2 ). Daarnaast wordt er een bediening in de badkamer aangebracht, die radiografisch communiceert met de hoofdbediening, zodat tijdens het baden of douchen de mechanische ventilatie in een boost stand ingesteld kan worden. Dit kan door een nalooptijd te kiezen van 10, 30 of 60 minuten op de bediening. Ter plaatse van het kooktoestel in de keuken wordt een motorloze afzuigkap aangebracht, die wordt aangesloten op het mechanisch ventilatiesysteem. Ten behoeve van de vereiste ventilatie worden in de buitengevelkozijnen zelfregelende ventilatieroosters opgenomen. Tevens worden in de gevelkozijnen draaiende delen opgenomen, zoals op tekening is aangegeven. De draairamen in de woning worden voorzien van raamuitzetters. De vrijstaande bergingen worden op een natuurlijke wijze geventileerd. Pagina 11

13 10 Materiaal- en uitvoeringsomschrijving van: 10.1 Rook- / gasafvoerkanalen De rookgasafvoer en luchttoevoer van de centrale verwarming en de luchtafvoer van de unit van de mechanische ventilatie worden overeenkomstig de geldende voorschriften aangelegd en worden aangesloten op een prefab gecombineerde schoorsteen op het schuine dak van de woning Goten en hemelwaterafvoeren Langs de onderkant van de schuine daken worden zinken bakgoten aangebracht. Ter plaatse van de aansluiting van de dwarskap op de langskap bij woningtype C7s worden zinken kilgoten aangebracht. De hemelwaterafvoeren van de woningen en van de bergingen worden uitgevoerd in pvc en worden vanaf de zinken bakgoten en vanaf de platte daken stankvrij aangesloten op de riolering Buitentimmerwerk Langs de goten op de gootbeugels en langs de dakranden en de overstekken worden boeidelen van western red cedar hout aangebracht, die worden behandeld met een dekkende beitsverf. Het plafond van de overstekende schuine daken wordt gemaakt van garant multiplex en wordt eveneens behandeld met een dekkende beitsverf. Ten behoeve van tochtvrije afsluitingen bij diverse betimmeringen en rondom kozijnen wordt, indien nodig, band of schuim toegepast Dorpels Ter plaatse van de deur van de badkamer en het toilet wordt een kunststenen dorpel aangebracht in een antraciet kleur. Ter plaatse van het voordeurkozijn en het achterdeurkozijn van de woningen wordt een rolstoel toegankelijke kunststenen dorpel aangebracht, met daaronder een geïsoleerde kantplank. Het kopgevelkozijn op de begane grond van woningtype C7s, dat aansluit op het vloerpeil wordt voorzien van een kunststenen dorpel, met daaronder een geïsoleerde kantplank Waterslagen Onder de raamkozijnen in de buitengevels met een gemetselde borstwering worden aan de buitenzijde verglaasde raamdorpelstenen aangebracht Vensterbanken In de gevelkozijnen met gemetselde borstweringen worden aan de binnenzijde vensterbanken van kunststeen, type Bianco C aangebracht, volgens monster: ter plaatse van het tegelwerk in de keuken en in de badkamer; ter plaatse van de overige kozijnen op de begane grond en op de verdiepingen Buitenkozijnen en ramen De buitenkozijnen en ramen van de woningen en bergingen worden gemaakt van hardhout en behandeld met een dekkende beitsverf. De kozijnen en ramen worden geleverd onder SKH Komo-keur. Ten behoeve van tochtvrije afsluitingen bij de kozijnen wordt, indien nodig, band of schuim toegepast. Bij draaiende delen in de buitenkozijnen van de woning wordt de benodigde tochtwering aangebracht Buitendeuren De voordeur van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde multiplex deur met lattenvulling. De achterdeur van de woningen en de deur van de vrijstaande berging worden gemaakt van hardhout, met glasopeningen, zoals is aangegeven op de tekening. De deuren worden behandeld met een dekkende beitsverf. Pagina 12

14 10.9 Binnenkozijnen en binnendeuren Alle binnendeurkozijnen, m.u.v. het hieronder omschreven kozijn, worden uitgevoerd als kozijnen van plaatstaal met bovenlicht, geleverd in afgelakte uitvoering, kleur wit volgens monster. Het binnendeurkozijn op de tweede verdieping van woningtype C7s wordt zonder bovenlicht uitgevoerd. In de binnendeurkozijnen worden opdekdeuren in dichte uitvoering toegepast, die fabrieksmatig worden gelakt Hang- en sluitwerk Op alle ramen en buitendeuren wordt hang- en sluitwerk aangebracht van solide kwaliteit, dat voldoet aan de eisen van inbraakwerendheid. De buitendeuren worden voorzien van een veiligheidsgarnituur. De deuren van het toilet en van de badkamer worden voorzien van een vrij- en bezet garnituur. De deur van slaapkamer 1 wordt voorzien van een dag- en nachtslot. De deur van de meterkast wordt voorzien van een kastslot. Alle overige binnendeuren worden voorzien van een loopslot. Er wordt standaard een brievenklep in de voordeur aangebracht. Indien PostNL een postkastje eist, dan is deze voor rekening van de kopers Trappen en hekwerken De op tekening aangegeven trappen worden uitgevoerd in hout, compleet met leuning en hekwerken. De trappen worden uitgevoerd met zogenaamde lepe hoeken zoals op tekening is aangegeven ten behoeve van het leidingwerk in de woningen. De lepe hoeken worden afgetimmerd met MDF beplating en worden geschilderd. De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als dichte trap en de trap van de eerste naar de tweede verdieping wordt uitgevoerd als open trap. Het kozijn in de kopgevel ter plaatse van slaapkamer 1 bij bouwnummer 119 (C7s) wordt voorzien van een stalen spijlen hekwerk, zoals op tekening is aangegeven. De hekwerken ten behoeve van de tuinafscheidingen zijn omschreven bij paragraaf Keukeninrichting De keukenopstelling ten behoeve van de woningen wordt geleverd overeenkomstig de bijgevoegde artist impression en de bijbehorende omschrijving. Men kan voor de deurtjes, de ladefronten en het werkblad een keuze maken uit diverse varianten en kleuren binnen de voor dit project geselecteerde standaard keukenserie. Voor de aan te sluiten motorloze afzuigkap, zie paragraaf 9. De bijgevoegde keukeninformatie en keukentekening zijn informatief, wijzigingen om technische redenen zijn voorbehouden Meterruimte In de hal van de woning wordt een meterkast aangebracht met afmetingen overeenkomstig de geldende voorschriften Aftimmerwerk De woningen worden zonder plinten uitgevoerd. Waar nodig wordt een houten aftimmering aangebracht ter plaatse van trapgaten, lepe hoeken in de trappen, rond afvoer- en ontluchtingsleidingen, met uitzondering van de leidingen op de zolderverdieping. 11 Sanitair Het sanitair wordt geleverd overeenkomstig de tekening en bestaat uit: Pagina 13

15 Badkamer een douchecombinatie, bestaande uit een acryl douchebak (fabricaat Villeroy&Boch type O.Novo afm. 900x900x60 mm) met een bijbehorende douchemengkraan (fabricaat H. Grohe type Focus E2) en een doucheset (fabricaat H. Grohe, type Croma 100 Variojet 65 cm); een wastafelcombinatie met chromen vloerbuis, bestaande uit een wastafel (fabricaat Villeroy&Boch type O.Novo met een bijbehorende mengkraan (fabricaat H. Grohe, type Focus E2), en een rechthoekige spiegel, horizontaal gemonteerd (fabricaat Swallow 60x50 cm); een wandclosetcombinatie, (fabricaat Villeroy&Boch type O.Novo) en met een bijbehorende zitting met een deksel (niet bij C1 en C3). Bij het ontwerp van de riolering van de badkamer van woningtype C1 en C3 wordt rekening gehouden met de mogelijke aansluiting van een wandcloset in de badkamer. Toiletruimte een wandclosetcombinatie, (fabricaat Villeroy&Boch type O.Novo) en met een bijbehorende zitting met een deksel; een fonteincombinatie met vloerbuis bestaande uit een fontein (fabricaat Villeroy&Boch type O.Novo), met een bijbehorende fonteinkraan (fabricaat H. Grohe). Diversen een keukenmengkraan op het keukenblad (fabricaat Doeco royal); een VHS beluchterkraan, chroom, H-model, met een keerklep en een slangkoppeling, ten behoeve van de wasmachine op de zolderverdieping. De kleur van het sanitair is wit. 12 Gas, Water, Elektra Gas De gasleiding wordt overeenkomstig de geldende voorschriften aangelegd in een gasbuis ten behoeve van de aansluiting van de gaskookplaat en de cv-combi-ketel. Water De waterleiding wordt overeenkomstig de geldende voorschriften aangelegd. Alle tappunten alsmede aansluiting van de wasmachine worden aangesloten op het waterleidingnet voor drinkwater. De waterleiding wordt afsluitbaar en aftapbaar aangelegd en zodanig ontworpen dat geen bevriezingsgevaar ontstaat. Tevens worden de koud waterleidingen zodanig ontworpen en aangelegd dat er geen gevaar bestaat op ongewenste opwarming, ter voorkoming van legionella besmetting. Elektra De elektrische installatie wordt overeenkomstig de geldende voorschriften aangelegd, waarbij alle toegepaste materialen voorzien zijn van KEMA-keur. De lichtinstallatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en wordt voorzien van aardlekschakelaars. De schakelaars en de wandcontactdozen in de woningen worden als inbouwmateriaal uitgevoerd. De schakelaars en de wandcontactdozen in de meterkast en in de vrijstaande bergingen worden als opbouwmateriaal uitgevoerd. Voor de aansluitpunten geldt het volgende: schakelaars en wandcontactdozen op ca. 105 cm vanaf de vloer; aansluitpunten voor het centrale antennesysteem en voor het datacommunicatiesysteem op ca. 30 cm vanaf de vloer; kamerthermostaat op ca. 150 cm vanaf de vloer; wandlichtpunt op ca. 220 cm vanaf de vloer; wandlichtpunt badkamer op ca cm vanaf de vloer; buitenwandlichtpunt op ca. 210 cm vanaf de vloer; Pagina 14

16 buitenwandlichtpunt ter plaatse van de voordeur op eveneens ca. 210 cm vanaf de vloer; beldrukker op ca. 120 cm vanaf de vloer. Ten behoeve van de thermostaat wordt een bedrade leiding vanaf de cv-ketel naar de woonkamer gelegd. De woning wordt voorzien van een belinstallatie, bestaande uit een beldrukker, een trafo en een schel. Ter plaatse van de toegangsdeuren van de woning en van de vrijstaande berging wordt een aansluitpunt voor buitenverlichting aangebracht, zoals op tekening wordt aangegeven De woningen type C1 en C3wordt voorzien van een rookmeldinstallatie, aangesloten op het lichtnet, bestaande uit een rookmelder tegen het plafond van de hal en van de overloop van de eerste verdieping en op de woningscheidende wand op de zolderverdieping, zoals op tekening is aangegeven. Woningtype C7s wordt eveneens voorzien van een rookmeldinstallatie, aangesloten op het lichtnet, bestaande uit een rookmelder tegen het plafond van de hal en van de overloop van de eerste verdieping en op de scheidingswand tussen de zolder en slaapkamer 4, zoals op tekening is aangegeven. Ten behoeve van de verlichting van de het achterpad achter blok 23 wordt op alle vrijstaande bergingen, zoals aangegeven op de situatietekening, een aansluitpunt voor buitenverlichting aangebracht, dat voorzien wordt van een armatuur op schemerschakelaar, en dat aangesloten wordt op de elektrische installatie van de desbetreffende woning. Datacommunicatie- en centrale antennesysteem Voor het datacommunicatiesysteem worden de woningen voorzien van leidingen ten behoeve van aansluitpunten in de woonkamer en in de hoofdslaapkamer, waarbij alleen het aansluitpunt in de woonkamer wordt bedraad en afgemonteerd. Het aansluitpunt in de hoofdslaapkamer wordt voorzien van een controledraad. Voor het centrale antennesysteem worden de woningen voorzien van leidingen ten behoeve van aansluitpunten in de woonkamer en in de hoofdslaapkamer, waarbij alleen het aansluitpunt in de woonkamer wordt bedraad en afgemonteerd. Het aansluitpunt in de hoofdslaapkamer wordt voorzien van een controledraad. 13 Wandafwerkingen In de woningen worden tot een bepaalde hoogte, gerekend vanaf de afgewerkte vloer, wandtegels, volgens monster, fabricaat Mosa kleur wit glanzend nr , afm. 200x250 mm, staand verwerkt, aangebracht in de volgende ruimten: in de keuken boven het aanrechtblad tot ca. 150 cm hoogte; in het toilet op de begane grond tot ca. 150 cm hoogte; in de badkamer op de verdieping tot ca. 225 cm hoogte. De wanden van het toilet, de badkamer en van de keuken worden boven de aangebrachte tegelwerken afgewerkt met spuitpleisterwerk. Alle overige wanden in de woningen worden behangklaar opgeleverd. Het knieschot op de zolderverdieping blijft onbehandeld. De knieschotten in slaapkamer 4 van woningtype C7s worden dekkend gesausd. De binnenzijde van de buitenwanden van de vrijstaande bergingen en de tussenwand van de dubbele vrijstaande bergingen blijven eveneens onbehandeld. 14 Vloerafwerking In de woning worden in de volgende ruimten vloertegels gelegd, volgens monster, fabricaat Mosa kleur mat antraciet nr. 216 V, afm. 300x300 mm: in het toilet op de begane grond; in de badkamer op de eerste verdieping. De wand- en vloertegels worden niet-strokend verwerkt. Pagina 15

17 De betonvloeren in alle ruimten in de woning, waar geen vloertegels worden omschreven, worden afgewerkt met een zandcementvloer, uitgezonderd de ruimte achter de knieschotten op zolder. Voor de toegang van de kruipruimte wordt in de hal een sparing gemaakt in de begane grondvloer, die afgedicht wordt met een kierdicht geïsoleerd kruipluik, voorzien van een luikring. De vloer van de vrijstaande bergingen wordt vlak afgewerkt. 15 Plafondafwerking De betonplafonds in alle ruimten van de woning worden afgewerkt met spuitpleisterwerk. De onderzijde van de schuine dakelementen op zolder blijft onbehandeld. De onderzijde van de schuine dakelementen in slaapkamer 4 van woningtype C7s wordt dekkend gesausd. Het plafond van de vrijstaande bergingen blijft onbehandeld. 16 Glas- en Schilderwerk Glaswerk Het in paragraaf 7 omschreven dakvenster wordt voorzien van isolatieglas (HR++ glas met gasvulling) De deur van de vrijstaande bergingen wordt voorzien van enkel brute draadglas. Alle overige buitengevelkozijnen, ramen en deuren van de woningen worden voorzien van isolatieglas (HR++ glas met gasvulling). De bovenlichten in de binnenkozijnen worden voorzien van enkel glas, met uitzondering van het bovenlicht van het kozijn van de meterkast en van de bergkast onder de trap, dat wordt voorzien van een paneel van hardboard. Schilderwerk Alle in het zicht blijvende hout- en metaalwerken, alsmede betimmeringen van multiplex en M.D.Fboard worden geschilderd. De traptreden worden geleverd in de grondverf en derhalve niet afgelakt. Er wordt geen schilderwerk aangebracht op leidingwerk, cv-leidingen, dakplaten (met uitzondering van slaapkamer 4 van woningtype C7s), knieschotten (met uitzondering van slaapkamer 4 van woningtype C7s), het houtwerk van de trap in de kast, en in het zicht komende stalen lateien. De kleuren worden door de architect bepaald. De binnenzijde van de buitenwanden van de vrijstaande bergingen en de tussenwand van de dubbele houten bergingen blijven onbehandeld. 17 Verwarmingsinstallatie en Warmwatervoorziening Verwarmingsinstallatie De verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als een radiatorverwarming overeenkomstig de geldende voorschriften. Er wordt een berekening van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie uitgevoerd volgens de ISSO- 51 publicatie Warmteverlies berekening voor woningen en woongebouwen. De gasgestookte centrale verwarmings-combinatie-ketel (fabricaat Intergas type Kombi Kompakt HRE 28/24) heeft een capaciteit van ca. 23,4 kw en wordt op de zolder geplaatst. Vanaf de centrale verwarmings-combinatieketel wordt het leidingnet geheel uitgevoerd in kunststof leidingen, weggewerkt in de afwerkvloer. In de te verwarmen vertrekken worden fabrieksmatig afgelakte radiatoren gemonteerd. De juiste afmetingen, aantal en plaats van de radiatoren wordt bepaald door de berekeningen van de installateur. De radiatoren worden onderling doorgelust. De centrale temperatuurregeling wordt verzorgd door een klokthermostaat met dag- en nachtregeling in de woonkamer. In de volgende ruimten van de woningen worden geen radiatoren gemonteerd: toilet begane grond; overloop eerste verdieping In de vrijstaande berging wordt eveneens geen radiator aangebracht. Pagina 16

18 De hieronder te noemen vertrektemperaturen kunnen worden bereikt en kunnen onderhouden worden in geval van een gelijkwaardige verwarming van alle vertrekken: verblijfsruimten (begane grond) 20 C; verblijfsruimten (verdieping) 20 C; verblijfsruimte (zolder) (slaapkamer 4 woningtype C7s) 20 C; verkeersruimten (entree begane grond) 15 C; badkamer 22 C; besloten ruimte niet zijnde een verblijfsruimte (zolder) 15 C. Warmwatervoorziening De warmwatervoorziening in de badkamer en in de keuken wordt verzorgd door de centrale verwarmingsketel op de zolderverdieping. 18 Bouwbesluit Het ontwerp van de woningindeling is van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op sommige plaatsen enigszins in het geding komt. Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken van de zogenaamde krijtstreep methode. Een wettelijk legitieme methode. Dit betekent dat niet over het gehele vloeroppervlak in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende daglicht aanwezig is conform de hiertoe geëigende norm. In werkelijkheid betekent dit dat er in het achterste gedeelte van het betreffende verblijfsgebied relatief donkere gedeelten aanwezig kunnen zijn. Pagina 17

19 vloer wanden plafond elektra diversen hal 1 wisselschakelaar t.b.v. leuning lichtpunt overloop 1 meterkast 1 dubbele wcd met randaarde 1 dubbele wcd met randaarde in de meterkast zandcement afwerkvloer behangklaar afgewerkt spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 1 dichte houten trap met 1 schakelaar t.b.v. 1 belinstallatie buitenlichtpunt 1 rookmelder toilet tegels volgens monster tegels volgens monster spuitwerk 1 lichtpunt op bewegings- wandclosetcombinatie met tot ca. 150 cm hoogte; melder fonteintje daarboven spuitwerk ventilatie volgens voorschrift bergkast zandcement afwerkvloer behangklaar afgewerkt houten trap onbehandeld 1 wandlichtpunt met schakelaar (onder trap) 1 dubbele wcd met randaarde woonkamer buitenlichtpunt achtergevel 1 bedraad en afgemonteerd 5 dubbele wcd met randaarde aansluitpunt t.b.v. datacommunicatie 1 hoofdbediening t.b.v. ventilatie systeem 1 kamerthermostaat zandcement afwerkvloer behangklaar afgewerkt spuitwerk 3 lichtpunten met schakelaars 1 bedraad en afgemonteerd 1 schakelaar t.b.v. aansluitpunt t.b.v. tv 01 juli 2015 Staat van afwerking verkoop "Fazant" type C1, C3 en C7s Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof deelplan de Vogelwijk fase 3a

20 vloer wanden plafond elektra diversen keuken (dubbele wcd met ra) 1 loos aansluitpunt t.b.v. elek. kooktoestel 1 loos aansluitpunt 1 loos aansluitpunt 1 bedraad aansluitpunt t.b.v. koelkast (dubbele wcd) 2 dubbele wcd met randaarde zandcement afwerkvloer tegels volgens monster spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar inrichting volgens bijgaande boven werkblad 1 bedraad aansluitpunt specificatie en tekening en kooktoestel t.b.v. afzuigkap ventilatie volgens voorschrift tot ca. 150 cm hoogte; (dubbele wcd met ra) 1 aansluitpunt op gas t.b.v. daarboven spuitwerk; 1 bedraad aansluitpunt t.b.v. kooktoestel overig behangklaar afgewerkt vonkontsteking gaskookplaat t.b.v. boiler t.b.v. vaatwasser overloop zandcement afwerkvloer behangklaar afgewerkt spuitwerk 1 lichtpunt met wisselschakelaar 1 open houten trap met 1 wisselschakelaar leuning t.b.v. lichtpunten zolder 1 rookmelder 1 dubbele wcd met randaarde 01 juli 2015 Staat van afwerking verkoop "Fazant" type C1, C3 en C7s Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof deelplan de Vogelwijk fase 3a

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp. Nootdorp plan Keijzershof,, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp. Nootdorp plan Keijzershof,, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp Nootdorp plan Keijzershof,, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 02-11-2015 02 Technische Omschrijving

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 8 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 02-11-2015 Technische Omschrijving

Nadere informatie

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken.

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken. PRIJSLIJST Bouwfonds Ontwikkeling BV Regio Zuid-West Gemeente Project Woningtype : Pijnacker : Plan Keijzershof : Bosuil Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2623363

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder A1 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m 2 A2 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening.

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening. project: Willemstad, Kloosterblokje IV fase 2, 5 woningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke. De woningen worden aangesloten op nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra, evenals

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage B1 146 m 2 39,4 m 2 14,9 m 2 10,6 m 2 6,6 m 2 32 m 2 19,4 m 2 9 10 11 12 13 14 15 Type / nr. Ruimte

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A Betreft Bouwnummer... / woningtype C Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door S. (Suzanne) Smit E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk Betreft

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V. TEGELWERK Sanitair T 101 Tegelwerk via projectshowroom 08-07-16 0,00 Tegelwerk door projectshowroom "Tegelidee BV". U ontvangt een complete offerte met de verrekening van de stelpost De betaling geschiedt

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bayeuxlaan Eindhoven Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING project: Eindhoven, Bayeuxlaan, 25 huurwoningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke.

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 8 eengezinswoningen type Albatros 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil Keijzershof Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp Technische Omschrijving en Algemene Informatie Datum

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 8 eengezinswoningen type Albatros 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil Keijzershof Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp Technische Omschrijving en Algemene Informatie Datum

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage C1 139 m 2 31,7 m 2 16,4 m 2 22,6 m 2 17,2 m 2 15 m 2 19,7 m 2 C3 153,6 m 2 31,7 m 2 17,6 m 2 22,6

Nadere informatie

Bergambacht 8 woningen plan Dijklaan-West

Bergambacht 8 woningen plan Dijklaan-West Bergambacht 8 woningen plan Dijklaan-West II fase 3a 6 eengezinswoningen type Grutto TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-12-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35)

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35) Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35) Betreft Bouwnummer...

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Bergambacht 8 woningen plan Dijklaan-West

Bergambacht 8 woningen plan Dijklaan-West Bergambacht 8 woningen plan Dijklaan-West II fase 3a 2 ruime ééngezinswoningen type Ooievaar TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-12-2015 Technische Omschrijving

Nadere informatie

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n.

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Met mogelijkheid voor starterslening 9 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 1 vrijstaande woning 10 twee-onder-een-kapwoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler 6 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie Liduinahof WONEN IN GEMEENTE LEUDAL Leudal is een gemeente die op

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Nieuwbouw 9 woningen Palmstraat Nijmegen, fase 1

Nieuwbouw 9 woningen Palmstraat Nijmegen, fase 1 Omschrijving alternatieven en opties: Voor de prijzen van de alternatieven / opties verwijzen wij u naar de prijslijst alternatieven, verderop. Hieronder geven wij aan welke werkzaamheden hiervoor worden

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk 4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk made by Groothuis inspired by you P L A A N Stadsdennen-Oost A N N I E S A L O M O N S L A A N A N N A B L A M A N Een typische jaren vijftig

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door S. (Suzanne) Smit E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk Betreft

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Bouwnummer... / woningtype A Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A Betreft Bouwnummer... / woningtype D1 Geachte kopers(s), In

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Moorland Oirschot. Fraaie waterpartijen en dichtbij alle voorzieningen van de kern van Oirschot TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Moorland Oirschot. Fraaie waterpartijen en dichtbij alle voorzieningen van de kern van Oirschot TECHNISCHE OMSCHRIJVING Moorland Oirschot Fraaie waterpartijen en dichtbij alle voorzieningen van de kern van Oirschot TECHNISCHE OMSCHRIJVING project: Oirschot Moorland, 11 woningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won. : Kroon en De Koning B.V. COMBINATIE OPTIES BOUWKUNDIGE OPTIES R 000 EPC-maatregelen 03-06-16 0,00 Afhankelijk van de orientatie van de woning alsmede door de combinatie met andere kopersopties, kan het noodzakelijk zijn dat aanvullende

Nadere informatie

STAD VAN DE ZON type WESTRAND

STAD VAN DE ZON type WESTRAND STAD VAN DE ZON type WESTRAND 3 vrijstaande woning 26 twee onder één kapwoningen Architect Kuiper Compagnons te Rotterdam Opdrachtgever Hallokaties CV te Alkmaar, een participatie van: Vos Holding BV AM

Nadere informatie

12 eengezinswoningen

12 eengezinswoningen De Bolst Erp 12 eengezinswoningen 15 t/m 37 oneven 1. Inhoudsopgave 2 2. Wonen in De Bolst, Erp 3 3. Kenmerken + situatietekening 4 4. Plattegronden + gevels 6 5. Technische beschrijving 12 E info@areawonen.nl

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8 KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp Vroondaal aan het Park, fase 8 13 april 2017 Koperskeuzelijst Constructieve opties 10020 Uitbouw begane grond 1200 mm 15.800,00 Het uitbouwen van de

Nadere informatie

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl www.wonenaandepeppelweg.nl 3 Welko o de Peppel e! Peppelweg Wilt u wonen op een aantrekkelijke locatie, die niet alleen uitstekend bereikbaar is, maar ook een fijn aanbod aan winkels heeft? In een wijk

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN RUST, RUIMTE ÉN DE VOORDELEN VAN BRUISEND ROERMOND 2 VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN HEERLIJK WONEN IN ASENRAY Asenray maakt deel uit van Roermond.

Nadere informatie

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl impressie d.d. dec 2006 woningtype 1 d.d. dec 2006 slaapkamer berging verklaring: entree 1,9 m² badkamer slaapkamer woonkamer keuken 29,5 m² 5,5 m² keuken entree mk toilet gang 13685 gang toilet badkamer

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie