Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk"

Transcriptie

1 Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d

2 Technische Omschrijving en Algemene Informatie Adriaan van Erk BOUW Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof, deelplan de Vogelwijk fase 3A onder-1 kapwoningen (type D1 en D2) en 1 halfvrijstaande woning (type D3) Woningtype Patrijs (D1, D1s en D2) en Buizerd (D3) type D1 bouwnummers 102, 110, 111, 113 en 120 type D1s bouwnummer 101, 103, 109, 112, 114 en 121 type D2 bouwnummers 100 type D3 bouwnummer 122 Datum 01 juli 2015 Projectnummer Ontwikkeling BPD Ontwikkeling B.V. Gevestigd te Hoevelaken, en mede kantoorhoudend te Delft. Bezoekadres: Poortweg PA DELFT telefoon: Postadres: Postbus AB DELFT Realisatie: Postbus AA BERGAMBACHT Telefoon: Bezoekadres: Kadijk 4a 2861 CM BERGAMBACHT Telefoon: Bij deze omschrijving behoren tekeningen waarop de plattegronden, gevels en doorsneden zijn aangegeven. Daar waar in onderstaande tekst een woningtype genoemd wordt, is datgene wat staat vermeld ook op het gespiegelde type van toepassing. Kadijk 4a Postbus AA Bergambacht Telefoon (0182) Fax (0182) K.v.K. Rotterdam

3 Inhoud Algemene Informatie 4 Voorschriften en bepalingen 4 Woningborg-garantie 4 Wat houdt de Woningborg-garantie in 4 Klantgericht Bouwen en Bouwprestaties.nl 4 Koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst 5 Koopsom vrij op naam 5 Prijsstijgingen 6 Eigendomsoverdracht 6 Wat en wanneer te betalen 6 Hypotheek tijdens de bouw 7 Verzekeringen 7 Situatietekening 7 Wijzigingen 7 Meerwerk 7 Oplevering 8 Energielevering 8 Energielabel 8 Technische Omschrijving 9 Woning 9 1 Hoogteligging 9 2 Fundering 9 3 Riolering 9 4 Terreininventaris Wateroverlast 10 5 Vloeren 10 6 Gevels 10 7 Daken 11 8 Wanden en muren 11 9 Ventilatievoorzieningen Materiaal- en uitvoeringsomschrijving van: Rook- / gasafvoerkanalen Goten en hemelwaterafvoeren Buitentimmerwerk Luifel Dorpels Waterslagen Vensterbanken Buitenkozijnen en ramen Buitendeuren Binnenkozijnen en binnendeuren Hang- en sluitwerk Trappen en hekwerken Keukeninrichting Meterruimte Aftimmerwerk 14 Pagina 2

4 11 Sanitair 14 Badkamer 14 Toiletruimten 14 Diversen Gas, Water, Elektra 14 Gas 14 Water 14 Elektra 14 Datacommunicatie- en centrale antennesysteem Wandafwerkingen Vloerafwerking Plafondafwerking Glas- en Schilderwerk 16 Glaswerk 16 Schilderwerk Verwarmingsinstallatie en Warmwatervoorziening 16 Verwarmingsinstallatie 16 Warmwatervoorziening Bouwbesluit 17 Pagina 3

5 Algemene Informatie Voorschriften en bepalingen Op dit project zijn de voorschriften en bepalingen van toepassing, die van kracht waren op het moment van indiening van de aanvraag voor de bouwvergunning. Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg N.V. (Woningborg) gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval dat enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn dan wel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Als een soort samenvatting hebben wij voor u een afwerkstaat opgesteld welke als bijlage aan deze technische omschrijving is toegevoegd. Ongeacht datgene wat in de afwerkstaat is omschreven, geldt onverkort hetgeen in de technische omschrijving zelf is bepaald. Woningborg-garantie De woning wordt geleverd met een officieel erkend garantiecertificaat van Woningborg. Om deze garantie te kunnen aanbieden heeft de aannemer zich aangesloten bij Woningborg. Deze waarborgmaatschappij hanteert strenge normen voordat een ondernemer ingeschreven kan worden. Bij elk bouwplan dat voor garantie bij Woningborg is aangemeld, is nauwkeurig bekeken of het voldoet aan de technische eisen die door Woningborg worden gesteld, maar ook of de omvang van het plan de financiële en technische capaciteiten van de ondernemer niet te boven gaat. Pas als aan alle eisen is voldaan mag het huis onder Woningborg-garantie worden verkocht en ontvangt de koper na het ondertekenen van de overeenkomst het garantiecertificaat. De bouwkundige voorzieningen buiten de woning, welke niet één geheel vormen met de woning, en hekwerken en groenvoorzieningen zijn uitgesloten van de Woningborg garantie. Wat houdt de Woningborg-garantie in Als de koper een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dat onder andere het volgende: Met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het Woningborg -garantiecertificaat verplicht de ondernemer zich tot garantie op de kwaliteit van de woning; De tekst van de aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van Woningborg; De koper heeft altijd een contract met zekerheid; De verkoopdocumentatie wordt samengesteld volgens de richtlijnen van Woningborg; Mocht de bouwondernemer gedurende de bouw failliet gaan, dan zorgt Woningborg voor de volledige afbouw van uw woning. Is de afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een schadeloosstelling. E.e.a. conform de door Woningborg vastgestelde regels. Klantgericht Bouwen en Bouwprestaties.nl De aannemer is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Klantgericht Bouwen (www.klantgerichtbouwen.com). Het Keurmerk wordt uitgereikt door de gelijknamige Stichting Klantgericht Bouwen. Deze stichting is opgericht door de brancheorganisatie Bouwend Nederland, in samenwerking met kopers belangenvereniging Eigen Huis en heeft als doel de kwaliteit van nieuwbouwwoningen te verhogen en de dienstverlening aan kopers te verbeteren. Het keurmerk wordt toegekend aan ontwikkelaars, aannemers en woningbouwcorporaties, die projectmatig nieuwbouwwoningen laten bouwen en die beter presteren dan de markt. De tevredenheid van de kopers en de kwaliteit van de opgeleverde nieuwbouwwoningen wordt continu gemeten en vergeleken met Nederlandse ondernemingen in dezelfde branche. Met de website biedt de Stichting Klantgericht Bouwen een platform voor het objectieve wijze vergelijken van de bouwprestaties van verschillende bouwondernemingen in nieuwbouw(koop)projecten. Consumenten (kopers) worden uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over de bouwonderneming, die betrokken is geweest bij de bouw van hun woning. Op basis van de uitkomst van de enquêtes worden beoordelingen (uitgedrukt in cijfers) uitgerekend en Pagina 4

6 gepubliceerd. Daarnaast kunnen consumenten in de enquête een tekstuele review geven over hun bouwonderneming. Kijk op voor de bouwprestaties van de aannemer. Koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst De woningen in dit project zijn in opdracht van BPD Ontwikkeling B.V. ontwikkeld. De woningen zullen worden gebouwd door Bij aankoop van de woning zult u een koopovereenkomst sluiten met BPD ( verkoper ) voor de levering van de grond en een aannemingsovereenkomst sluiten met ( bouwondernemer ) voor de bouw van uw woning. Alle afspraken met betrekking tot de aankoop van de grond worden vastgelegd in een koopovereenkomst en, met betrekking tot de bouw van de woning, in een aannemingsoverkomst. De koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De koopovereenkomst wordt getekend door u en de verkoper en de aannemingsovereenkomst wordt getekend door u en de bouwondernemer. Zodra u beiden getekend heeft, zal (een kopie van) de overeenkomst naar de notaris verzonden worden. Als de notaris bericht krijgt dat de notariële leveringen kunnen plaatsvinden, zult u rechtstreeks van de notaris vernemen op welke datum de leveringsakte en de hypotheekakte kunnen worden gepasseerd. In de koop- en de aannemingsovereenkomst worden de rechten en verplichtingen van de koper, de verkoper en de bouwondernemer vastgelegd. Door het ondertekenen van deze overeenkomsten verplicht de koper zich tot het betalen van de V.O.N.-prijs terwijl de bouwondernemer zich door medeondertekening verplicht tot de bouw van het huis, mits aan alle opschortende voorwaarden voortvloeiende uit genoemde overeenkomst is voldaan. Nadat de overeenkomsten door de koper, de verkoper en de bouwondernemer zijn ondertekend ontvangt de koper hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan opmaken. Eveneens wordt er een kopie naar Woningborg verzonden ter verkrijging van het garantiecertificaat. Koopsom vrij op naam De koop- en aanneemsom van de woning is vrij op naam, dat wil zeggen, dat de volgende kosten hierin zijn opgenomen: de koopsom van de bouwkavel; de bouwkosten van de basisuitvoering; de honoraria van de architect, de constructeur en de overige adviseurs; de verkoopkosten; de notariskosten verband houdende met de juridische levering, inclusief de kadastrale inmeting; de legeskosten van de bouwvergunning; de eenmalige huis aansluitkosten van elektra, gas, water en riolering; de aansluitkosten van het centrale antennesysteem tot en met het abonnee-overgavepunt in de meterkast; de voorziening voor de invoer van de kabel voor het telecommunicatiesysteem naar de meterkast (mantelpijp). De aansluitkosten van het telecommunicatiesysteem tot en met het abonneeovergavepunt in de meterkast zijn niet opgenomen; de kosten in verband met de aanvraag van Woningborg; de CAR-verzekering; het geldend btw-tarief. De kosten in verband met de eventuele financiering van de woning zijn niet in de koop- en aanneemsom begrepen. Deze kosten zijn: de afsluitprovisie voor een hypothecaire geldlening; de taxatiekosten; de notariskosten van de hypotheekakte; het renteverlies tijdens de bouw. Pagina 5

7 de kosten in verband met het aanvragen van een nationale hypotheekgarantie (indien van toepassing). Tevens zijn de volgende kosten niet in de koopsom begrepen: de aansluiting van de telefoon; de entreegelden en abonnementskosten van het centrale antennesysteem (kosten in verband met de signaallevering); de inschakelkosten c.q. bewoners aansluitkosten in verband met de levering van elektra, gas, water en signaallevering van het centraal antennesysteem; de kosten met betrekking tot gemeentelijke en provinciale belastingen en heffingen alsmede abonnementsgelden ten behoeve van alle aanvullende producten welke worden geïnd door het plaatselijke energie bedrijf; De kosten benodigd voor het verkrijgen van een Energielabel zoals dit sinds 1 januari 2008 verplicht is gesteld door de overheid bij verkoop van een bestaande woning. Prijsstijgingen De in de koop- en aanneemsom overeengekomen totale koopsom is vast. Loon- en materiaalkosten stijgingen tijdens de bouw worden dus niet aan u doorberekend. Wijzigingen in prijzen van niet standaard producten en materialen (van externe toeleveringsbedrijven en/of fabrikanten) welke het directe gevolg zijn van keuzes uit toegestaan meerwerk worden wel aan u doorberekend. Ook indien er inmiddels een voor akkoord getekende offerte is geretourneerd van de betreffende leverancier en/of showroom. Wijzigingen in het btw-tarief worden zowel in het meerwerk als in de koop-/ aanneemsom doorberekend. Eigendomsoverdracht De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde "akte van transport" bij de notaris. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris de koper een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten). Op de afrekening is tevens vermeld welk bedrag de koper tijdig aan de notaris moet overmaken. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft, moet gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten worden uit eigen middelen. Op de transportdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van eigendomsoverdracht én de hypotheekakte. Bijkomende kosten kunnen zijn: de (bouw)rente over de vervallen maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum; de kosten in verband met een hypothecaire geldlening; eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering. Wat en wanneer te betalen De termijnregeling is in de aannemingsovereenkomst vermeld. Deze overeenkomst geeft aan, dat de koper tot de datum van de akte van levering uitstel van betaling heeft. Maar voor de vervallen bouwtermijnen ontvangt de koper inmiddels wel de termijnnota's. Op de datum van de akte van levering moet de koper deze bouwtermijnen en de daarover verschuldigde bouwrente voldoen. Over deze rente is BTW verschuldigd. Indien de koper over eigen middelen beschikt, kan de koper eventueel voor de akte van levering de verschuldigde termijnnota s aan de ondernemer betalen. Na de betaling van de termijnnota s is de koper geen bouwrente meer verschuldigd over de vervallen termijnnota s. Vervolgens ontvangt de koper telkens wanneer de bouw zover is gevorderd een volgende termijnnota. Deze nota's moeten uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening zijn voldaan. Op dit project is verder het opschortingsrecht (5%-regeling) van toepassing, zoals omschreven in de garantie en waarborgregeling van Woningborg. Pagina 6

8 Hypotheek tijdens de bouw Na de notariële overdracht ontvangt de koper van de ondernemer de nota's over de vervallen termijnen in tweevoud. De kopie dient zo spoedig mogelijk, voorzien van de handtekening van de koper, naar de hypotheekverstrekker verzonden te worden, die voor de betaling zorg draagt. Vanaf de transportdatum betaalt de koper hypotheekrente tijdens de bouw. Deze is opgebouwd uit de rente die betaald moet worden over het volledige hypotheekbedrag met daarop eventueel in mindering te brengen de te ontvangen rente over het nog in depot staande bedrag. Verzekeringen Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd. Vanaf de dag van de oplevering heeft de koper een opstalverzekering nodig. De koper is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van deze verzekering. Situatietekening Het ontwikkelen van een wijk is een voortdurend proces waarbij, naarmate het proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen, die in de verkoopdocumentatie zijn opgenomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Er kunnen zich altijd wijzigingen met betrekking tot de situering van de groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke voordoen. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een bestemmings- of uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Eveneens wijzen wij u erop dat de aanleg van het openbaar gebied valt onder de verantwoording van de gemeente. De ondernemer is hiervoor derhalve dan ook niet aansprakelijk. De nummers in de woningen op de situatietekening zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door alle partijen gehanteerd, ook in de officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers, die betrekking hebben op het nieuwe adres. Deze worden pas bekend gemaakt nadat de straatnamen zijn vastgesteld. Wijzigingen De technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architecten, constructeurs en adviseurs van het plan. Desondanks is een voorbehoud gemaakt ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit bijvoorbeeld een stedenbouwkundige verkaveling, een gewijzigde constructie of uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven of welstandseisen. Tevens is het recht voorbehouden om wijzigingen op de tekeningen en/of technische omschrijving door te voeren, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van de woning. De voornaamste maten zijn op de verkooptekeningen vastgelegd of zijn in de technische omschrijving vermeld. Hoewel aan de maatvoering veel zorg is besteed, kunnen er maatafwijkingen voorkomen. Een afwijkende perceelgrootte is niet verrekenbaar. De definitieve grootte van de kavel is pas bepaald bij de kadastrale opmeting, die plaatsvindt na de oplevering. Bij het inrichten van de woning dienen de maten ter plaatse ingemeten te worden. Geringe wijzigingen in de maten, die verband houden met de nadere uitwerking en met de maten van de bouwstoffen, geven geen aanleiding tot verrekening. Afwijkingen in maat, constructie en vorm zijn voorbehouden. De opgenomen perspectieftekeningen geeft een artist impression weer. Verschillen tussen deze impressie en de daadwerkelijke uitvoering kunnen voorkomen. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden. Ook niet qua kleurstelling en dergelijke, deze worden veelal in een later stadium bepaald door de architect. Meerwerk De koper wordt in de gelegenheid gesteld, mits tijdig ingediend, te kiezen uit wijzigingen, zodat de woning kan worden aangepast aan de persoonlijke wensen. De mogelijke wijzigingen, met de bijbehorende meerprijzen, zijn opgenomen in de standaard koperskeuzelijst. De koperskeuzelijst maakt deel uit van het contract. Pagina 7

9 Oplevering Alles wordt uitgevoerd naar eis van goed en deugdelijk werk. De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten worden schoon opgeleverd. Voor de officiële oplevering vindt er een vooropname plaats in het bijzijn van u en de aannemer. Eventueel nog geconstateerde onvolkomenheden worden tijdens de vooropname genoteerd. Let op! Ook het door u gekozen meerwerk wordt hierbij geïnspecteerd. Deze vooropname heeft overigens geen juridische status, maar is bedoeld om, ter voorbereiding op de officiële oplevering, eventuele onvolkomenheden vooraf op te lossen. Circa één week na de vooropname vindt de officiële oplevering plaats. Tijdens deze oplevering vindt er een laatste grondige inspectie van de woning plaats, hierbij worden eventuele gebreken en/of tekortkomingen alsmede de meterstanden genoteerd op het proces verbaal van oplevering. De woning kan alleen aan u worden opgeleverd indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan en het transport van de eigendomsakte van het huis en de eventuele hypotheekakte heeft plaatsgevonden. Pas na ondertekening van het proces verbaal van oplevering is de woning officieel van u en worden de sleutels overhandigd. Direct aansluitend gaat de onderhoudstermijn van drie maanden in, zoals beschreven in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010, waarna de garantietermijnen gaan gelden. Energielevering Om in de periode kort voor de oplevering alle installaties te kunnen testen en bijvoorbeeld uw keukenapparatuur te kunnen aansluiten, zullen wij kort voor de oplevering een energieleveringscontract afsluiten. Dit gebeurt zo n vijf tot tien weken voor de oplevering van uw woning. Dit energieleveringscontract ten behoeve van elektriciteit en/of gas is tot de oplevering van uw woning. U kunt zelf uw gewenste energieleverancier kiezen. Heeft u in het verleden een contract met Eneco afgesloten, dan kan dit contract vrijwel altijd mee verhuisd worden naar uw nieuwe adres. Tijdens de oplevering worden de meterstanden opgenomen en door ons doorgegeven aan de energieleverancier. Wij benadrukken dat het gezien de bouwtijd op dit moment voor iedereen mogelijk is een bestaand (persoonlijk) contract bij de huidige energieleverancier tijdig op te zeggen en/of te beëindigen. Wij zullen u hier later nog over informeren. Voor de exacte voorwaarden welke uw huidige energieleverancier stelt, verzoeken wij u de toepasselijke algemene voorwaarden te raadplegen. Energielabel Vanaf 1 januari 2008 /2015 (met sanctie mogelijkheid) bent u verplicht als eigenaar van een woning bij een eventuele verkoop een zogenaamd Energielabel te overleggen. De invoering van het energielabel is door de rijksoverheid echter erg laat ingevoerd, waardoor partijen, waaronder softwarehuizen, nog niet gereed zijn ten aanzien van de verwerking van het label bij nieuwbouw. Ook het digitale bestand van nieuwbouwprojecten bij RVO.nl is nog niet op orde. Het is voor ons derhalve niet mogelijk een energielabel bij uw nieuwbouwwoning te verstrekken. Wanneer de registratie bij RVO.nl op orde is kunt u zelf, met uw eigen DigiD, het energielabel raadplegen en aanvragen. Bij de oplevering van uw woning ontvangt u hierover nog een brief van ons. Woningen die gebouwd zijn met een EPC-norm van 0,6 of lager hebben automatisch recht op energielabel A. De begane grond vloer, gevels en dak zijn zeer goed geïsoleerd en er is HR++ glas en een HR ketel gebruikt. Wij kunnen garanderen dat uw nieuwe woning energielabel A heeft. Pagina 8

10 Technische Omschrijving Woning Het verblijfsgebied op de begane grond bestaat uit: de woonkamer en de keuken; Het verblijfsgebied op de eerste verdieping bestaat uit: 3 slaapkamers; Op de niet ingedeelde zolderverdieping van woningtype D1, D1s, D2 en D3 bevindt zich geen verblijfsgebied. 1 Hoogteligging Als peil wordt aangenomen de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer ter plaatse van de hoofdtoegang van de woning. Vanaf dit peil, dat zich ca. 10 cm boven het toekomstige maaiveld bevindt, worden alle hoogten en diepten gemeten. 2 Fundering De woningen en de vrijstaande berging worden gefundeerd op prefab betonpalen. Over de heipalen van de woningen worden funderingsbalken van gewapend beton gestort. De fundering van de houtenvrijstaande berging van bouwnummer 100 wordt als prefab fundering uitgevoerd. De kruipruimte onder de begane grondvloer, die voorzien wordt van een bodemafsluiting van zand, wordt geventileerd door middel van ventilatiekokers met muurroosters in de buitengevels. De mogelijkheid bestaat dat na de oplevering water onder de begane grondvloer aanwezig is. 3 Riolering De riolering buitenshuis wordt aangesloten op het gemeenteriool (gescheiden stelsel). Het gemeenschappelijke achterpad wordt voorzien van straatkolken, die aangesloten worden op het gemeenteriool. De hemelwaterafvoeren van de vrijstaande berging van bouwnummer 100 wordt aangesloten op de riolering van de woning. Op de vuilwater riolering binnenshuis worden met de nodige stankafsluiters het sanitair, de spoelbak in de keuken, de wateroverstort van de cv-installatie en de afvoer van de wasmachine aangesloten. Het rioleringssysteem wordt belucht en voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. De riolering, inclusief de bijbehorende hulpstukken, wordt uitgevoerd in ppc. De hemelwaterafvoeren en de riolering buitenshuis worden uitgevoerd in pvc. 4 Terreininventaris De erfgrens tussen de woningen wordt ter plaatse van de hoekpunten aangegeven met houten paaltjes. Alle tuingedeelten worden opgehoogd en/of geëgaliseerd met beteelbare grond. De bestrating van de paden en het terras wordt uitgevoerd met betontegels op een zandbed, zoals op tekening is aangegeven. Zoals op de situatietekening is aangegeven wordt de zijerfgrens van de hoekwoning met bouwnummer 103 en 114 (D1s), 120 (D1) en 122 (D3) ter plaatse van de achtertuin voorzien van een zogenaamde kant-en-klaar haag (gaasmat hekwerk ingevuld met hedera beplanting) met een hoogte van ca. 180 cm plus maaiveld. De hoge afscheiding ter plaatse van bouwnummer 103 en 114 (D1s) en 122 (D3) wordt ter plaatse van de achtergevel van de woning en daar waar op tekening wordt aangegeven omgezet naar de kopgevel en voorzien van een afsluitbare draaipoort, een en ander volgens de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. De voorerfgrenzen van alle woningen (met uitzondering van bouwnummer 109 (D1s) en 110 (D1)) en de zijerfgrenzen van de hoekwoning met bouwnummer 103 en 114 (D2s), 120 (D1) en 122 (D3) worden ter plaatse van de voortuin gedeeltelijk voorzien van een zogenaamde kant-en-klaar haag (gaasmat hekwerk ingevuld met hedera beplanting) met een hoogte van ca. 60 cm plus maaiveld. De voorerfgrenzen van de woningen met bouwnummer 109 (D1s) en 110 (D1) worden gedeeltelijk voorzien van een beukhaag met een hoogte van ca. 30 cm plus maaiveld. Pagina 9

11 Afhankelijk van het plantseizoen zijn de klimopbeplanting en de beukhaag bij oplevering aangebracht, dan wel wordt deze op een later tijdstip aangebracht. De omschreven hekwerken vallen niet onder de Woningborg Garantie. De groenstroken en parkeerplaatsen, gelegen buiten de erfgrenzen, worden aangelegd door derden en onderhouden door de gemeente. 4.1 Wateroverlast De mogelijkheid bestaat dat na de oplevering bij regenval water in de tuin blijft staan. Wateroverlast ontstaat in het algemeen in gebieden met slecht/minder waterdoorlatende grond en bij tuinen welke volledig zijn voorzien van bestrating. Wateroverlast is helaas niet altijd te voorkomen. Om wateroverlast bij uw nieuwbouwwoning in ieder geval zoveel mogelijk tegen te gaan of zoveel mogelijk te beperken zult u zelf afdoende maatregelen moeten nemen. U dient bij aanleg van de tuin zelf zorg te dragen voor grondverbetering zodat de bovenlaag waterdoorlatend is. Wateroverlast blijkt vaak slechts van tijdelijke aard. Immers, de bodemstructuur is verstoord tijdens het bouwproces. Deze structuur herstelt zich in 1 tot enkele jaren op natuurlijke wijze met behulp van de in bodem aanwezige organismen die een belangrijke bijdrage leveren aan het wateropnemend vermogen van de aanwezige grond. Wij adviseren u dringend om bij de aanleg en inrichting van uw tuin, advies in te winnen bij een deskundige. Met tenminste de volgende zaken moet u rekening houden en dient u zo nodig afdoende maatregelen treffen: voldoende afschot van de bestrating vanaf de woning en/of berging naar de openbare perceelsgrens of achterpad; keuzes met betrekking tot waterdichte en/of doorlatende bestrating; (voorzorg)maatregelen in de grond; vrijhouden van stroken grond rondom de woning, berging en eventuele overige bijgebouwen/aanbouwen; (on)mogelijkheden met belasting van de grond door (zwaar) transport; onderhoud aan eventueel aanwezige drainages, molgoten e.d.; beperkingen m.b.t. het aansluiten van bijvoorbeeld putjes of hemelwaterafvoeren op het drainagesysteem, etc. De verkoper en de bouwondernemer zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de wijze waarop u (in eigen beheer) uw tuin aanlegt c.q. uw tuin laat aanleggen. 5 Vloeren De begane grondvloer van de woningen en van de aangebouwde bergingen/tuinkamer van woningtype D1 en D3 en de erker van woningtype D2 wordt uitgevoerd als een geïsoleerde ribbenvloer. De vloer van de vrijstaande houtenberging van bouwnummer 100 wordt uitgevoerd als een ongeïsoleerde prefab betonplaat met vorstrand. De verdiepingsvloeren en de zoldervloeren van de woningen worden uitgevoerd als voorgespannen kanaalplaatvloeren. 6 Gevels De buitengevels van de woningen en de aangebouwde bergingen/tuinkamer (bij woningtype D1 en D3) worden uitgevoerd in een oranje/rode baksteen. De woningen van blok 21 (bouwnummer 109 en 110) worden uitgevoerd in een gele genuanceerde baksteen met een plint in een donkere steen. De kleuren van het metselwerk worden door de architect bepaald. In de spouwmuren van de voor-, achter- en kopgevels van de woningen en van de aangebouwde bergingen/tuinnkamer (bij woningtype D1 en D3) wordt spouwisolatie aangebracht van een hoogwaardige kwaliteit. Boven de kozijnen in de buitengevels worden (waar nodig) stalen lateien of stalen geveldragers ingemetseld. Pagina 10

12 Voor een waterdichte aansluiting wordt boven de gevelkozijnen (waar nodig) een kunststofslabbe en bij het opgaande werk in aansluiting op platte daken een loodslabbe toegepast van voldoende lengte en breedte. De gevels van de vrijstaande berging van bouwnummer 100 (D2) worden opgebouwd uit houten stijlen regelwerk met houten delen, zoals op tekening is aangegeven. Het schoonmetselwerk van de buitengevels van de woningen wordt gevoegd. 7 Daken De schuine dakconstructies van de woningen worden opgebouwd uit geprefabriceerde doos dakelementen, waarbij tussen de sporen van de elementen een isolatielaag wordt aangebracht. Alle schuine dakvlakken worden belegd met keramische dakpannen, volgens monster. Het dak van de aangebouwde bergingen/tuinkamer wordt uitgevoerd als een prefab betonnen kanaalplaatvloer, met zandcement op afschot afgewerkt naar de hemelwaterafvoeren. Het platte dak van de aangebouwde berging/tuinkamer van woningtype D1 en D3 wordt geïsoleerd met isolatieplaten en belegd met een 2-laagse dakbedekking, waarop een laag grind wordt aangebracht. Het platte dak van de erker met daarboven een balkon bij woningtype D2 en D3 wordt opgebouwd uit een houten balklaag met daar tussen isolatie en waarop onder afschot een underlayment beplating wordt aangebracht, 2-laagse bitumineuze dakbedekking met dreentegels en gipsplaten op rachelwerk aan de onderzijde. Langs de omschreven platte daken wordt een blank geanodiseerde aluminium daktrim aangebracht. Het schuine dak van de erker bij woningtype D1 aan de voorgevel van de woning wordt opgebouwd uit een underlaymentplaat, waarop een isolatie-element en losanges worden aangebracht. Het platte dak van de vrijstaande berging van bouwnummer 100 (D2) wordt opgebouwd uit een houten balklaag waarop onder afschot naar de hemelwaterafvoeren beplating wordt aangebracht. De daken worden voorzien van een éénlaagse dakbedekking en de dakranden worden afgewerkt met een stalen afdekkap. 8 Wanden en muren De woningscheidende wanden van de woningen worden uitgevoerd als ankerloze spouwmuren in kalkzandsteen. De binnenspouwbladen van de buitengevels van de woningen en de stabiliteitswand op de begane grond naast de trap worden eveneens in kalkzandsteen uitgevoerd. In de binnenspouwmuur tussen de woning en de aangebouwde berging van woningtype D1 bouwnummers 101 t/m 103, 109 t/m 114, 120, 121 en woningtype D3 bouwnummer 122 wordt isolatie aangebracht. Het niet-dragende binnenwerk van de woningen wordt uitgevoerd in een lichte bouwsteen. 9 Ventilatievoorzieningen Als mechanisch ventilatiesysteem wordt een zogenaamd ComfoFan S CO 2 systeem van Zehnder J.E.StorkAir in de woningen aangebracht, bestaande uit een energiezuinige en stille ventilatorbox. Deze wordt geplaatst op de zolderverdieping. Het systeem zuigt vervuilde lucht af door middel van afzuigventielen in de keuken, toilet op begane grond en eerste verdieping, badkamer en bij de opstelplaats van de wasmachine op zolder door middel van een kanalensysteem, weggewerkt in de vloeren en in de leidingkokers. De hoofdbediening van het systeem, die radiografisch communiceert met de ventilatorbox, wordt in de keuken aangebracht en regelt het ventilatiesysteem op basis van constante CO 2 meting. Door het meten van de CO 2 waarden wordt de luchtkwaliteit gemeten, op basis waarvan het systeem automatisch zal worden ingeschakeld. Het systeem ventileert op basis van het fluctueren van de CO 2 waarden door het af- en aanwezig zijn van mensen in de woning. Op basis van eenvoudige handelingen is de hoofdbediening handmatig te bedienen in stand afwezig, aanwezig, maximaal en auto (CO 2 ). Daarnaast wordt er een bediening in de badkamer aangebracht, die radiografisch communiceert met de hoofdbediening, zodat tijdens het baden of douchen de mechanische ventilatie in een boost stand ingesteld kan worden. Dit kan door een nalooptijd te kiezen van 10, 30 of 60 minuten op de bediening. Pagina 11

13 Ter plaatse van het kooktoestel in de keuken wordt een afzuigkap met motor aangebracht, de afvoer wordt onder het plafond in een koof door de gevel naar buiten afgevoerd. Ten behoeve van de vereiste ventilatie worden in de buitengevelkozijnen zelfregelende ventilatieroosters opgenomen. Tevens worden in de gevelkozijnen draaiende delen opgenomen, zoals op tekening is aangegeven. De draairamen in de woning worden voorzien van raamuitzetters. De vrijstaande berging van bouwnummer 100 (D2) worden op een natuurlijke wijze geventileerd. 10 Materiaal- en uitvoeringsomschrijving van: 10.1 Rook- / gasafvoerkanalen De rookgasafvoer en luchttoevoer van de centrale verwarming en de luchtafvoer van de unit van de mechanische ventilatie worden overeenkomstig de geldende voorschriften aangelegd en worden aangesloten op een prefab gecombineerde schoorsteen op het schuine dak van de woning Goten en hemelwaterafvoeren Langs de onderkant van de schuine daken worden zinken bakgoten aangebracht. Ter plaatse van de aansluiting van de dwarskap op de langskap bij woningtype D2 worden zinken kilgoten aangebracht. De hemelwaterafvoeren van de woningen en van de vrijstaande berging van bouwnummer 100 (D2) worden uitgevoerd in pvc en worden vanaf de zinken bakgoten en vanaf de platte daken stankvrij aangesloten op de riolering Buitentimmerwerk Langs de goten op de gootbeugels, de dakranden bij de erkers van woningtype D1, D2 en D3 en langs de overstekken van de schuine daken worden boeidelen van western red cedar hout aangebracht, die worden behandeld met een dekkende beitsverf. Het plafond van de overstekende schuine daken, de plafonds van de overstekken bij de erkers bij woningtype D2 en D3 en de plafonds bij de goten op de gootbeugels worden gemaakt van garant multiplex en wordt eveneens behandeld met een dekkende beitsverf. Ten behoeve van tochtvrije afsluitingen bij diverse betimmeringen en rondom kozijnen wordt, indien nodig, band of schuim toegepast Luifel De luifel boven de voordeur wordt op dezelfde wijze opgebouwd als de erker ter plaatse van de voorgevel van woningtype D2 en D3, echter zonder isolatie (zie paragraaf 7) Dorpels Ter plaatse van de deur van de badkamer en het toilet wordt een kunststenen dorpel aangebracht in een antraciet kleur. Ter plaatse van het voordeurkozijn en het achterdeurkozijn van de woningen wordt een rolstoel toegankelijke kunststenen dorpel aangebracht, met daaronder een geïsoleerde kantplank. Het kozijn in de achtergevel op de begane grond, dat aansluit op het vloerpeil wordt voorzien van een kunststenen dorpel, met daaronder een geïsoleerde kantplank Waterslagen Onder de raamkozijnen in de buitengevels met een gemetselde borstwering worden aan de buitenzijde verglaasde raamdorpelstenen aangebracht Vensterbanken In de gevelkozijnen met gemetselde borstweringen worden aan de binnenzijde vensterbanken van kunststeen, type Bianco C aangebracht, volgens monster: ter plaatse van het tegelwerk in de keuken en in de badkamer; ter plaatse van de overige kozijnen op de begane grond en op de verdiepingen. Tevens wordt er een kunststeen vensterbank, type Bianco C, aangebracht aan de binnenzijde van het gevelkozijn bij de dubbele deuren naar het balkon bij woningtype D2 en D3. Pagina 12

14 10.8 Buitenkozijnen en ramen De buitenkozijnen en ramen van de woningen en van de vrijstaande berging van bouwnummer 100 (D2) worden gemaakt van hardhout en behandeld met een dekkende beitsverf. De kozijnen en ramen worden geleverd onder SKH Komo-keur. Ten behoeve van tochtvrije afsluitingen bij de kozijnen wordt, indien nodig, band of schuim toegepast. Bij draaiende delen in de buitenkozijnen van de woning wordt de benodigde tochtwering aangebracht Buitendeuren De voordeur van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde multiplex deur met lattenvulling. De dubbele achterdeuren van de woningen en de deur van de vrijstaande berging van bouwnummer 100 (D2) worden gemaakt van hardhout, met glasopeningen, zoals is aangegeven op de tekening. De deuren worden behandeld met een dekkende beitsverf Binnenkozijnen en binnendeuren Alle binnendeurkozijnen, m.u.v. het hieronder omschreven kozijn, worden uitgevoerd als kozijnen van plaatstaal met bovenlicht, geleverd in afgelakte uitvoering, kleur wit volgens monster. In de binnendeurkozijnen worden opdekdeuren in dichte uitvoering toegepast, die fabrieksmatig worden gelakt Hang- en sluitwerk Op alle ramen en buitendeuren wordt hang- en sluitwerk aangebracht van solide kwaliteit, dat voldoet aan de eisen van inbraakwerendheid. De buitendeuren worden voorzien van een veiligheidsgarnituur. De deuren van het toilet op de begane grond en eerste verdieping en van de badkamer worden voorzien van een vrij- en bezet garnituur. De deur van slaapkamer 1 wordt voorzien van een dag- en nachtslot. De deur van de meterkast wordt voorzien van een kastslot. Alle overige binnendeuren worden voorzien van een loopslot. Er wordt standaard een brievenklep in de voordeur aangebracht. Indien PostNL een postkastje eist, dan is deze voor rekening van de kopers Trappen en hekwerken De op tekening aangegeven trappen worden uitgevoerd in hout, compleet met leuning en hekwerken. De trap van de begane grond naar de eerste verdieping en de trap van de eerste naar de tweede verdieping wordt uitgevoerd als open trap. Het balkon ter plaatse van de voorgevel bij slaapkamer 2 van bouwnummer 100 (D2) en 122 (D3) worden voorzien van een stalen spijlen hekwerk, zoals op tekening is aangegeven. De hekwerken ten behoeve van de tuinafscheidingen zijn omschreven bij paragraaf Keukeninrichting De keukenopstelling ten behoeve van de woningen wordt geleverd overeenkomstig de bijgevoegde artist impression en de bijbehorende omschrijving. Men kan voor de deurtjes, de ladefronten en het werkblad een keuze maken uit diverse varianten en kleuren binnen de voor dit project geselecteerde standaard keukenserie. Voor de aan te sluiten afzuigkap, zie paragraaf 9. De bijgevoegde keukeninformatie en keukentekening zijn informatief, wijzigingen om technische redenen zijn voorbehouden Meterruimte In de hal van de woning wordt een meterkast aangebracht met afmetingen overeenkomstig de geldende voorschriften. Pagina 13

15 10.15 Aftimmerwerk De woningen worden zonder plinten uitgevoerd. Waar nodig wordt een houten aftimmering aangebracht ter plaatse van trapgaten en rond afvoer- en ontluchtingsleidingen, met uitzondering van de leidingen op de zolderverdieping. Het plafond in de erker ter plaatse van de voorgevel wordt uitgevoerd in gipsplaten op rachelwerk. 11 Sanitair Het sanitair wordt geleverd overeenkomstig de tekening en bestaat uit: Badkamer een douchecombinatie, bestaande uit een acryl douchebak (fabricaat Villeroy&Boch type O.Novo afm. 900x900x60 mm) met een bijbehorende douchemengkraan (fabricaat H. Grohe type Focus E2) en een doucheset (fabricaat H. Grohe, type Croma 100 Variojet 65 cm); een wastafelcombinatie met chromen vloerbuis, bestaande uit een wastafel (fabricaat Villeroy&Boch type O.Novo met een bijbehorende mengkraan (fabricaat H. Grohe, type Focus E2), en een rechthoekige spiegel, horizontaal gemonteerd (fabricaat Swallow 60x50 cm); een badcombinatie, bestaat uit een kunststof duobad (fabricaat Villeroy&Boch type O.Novo afm. 1800x800 mm) met bijbehorende badmengkraan (fabricaat H. Grohe type Focus E2) en een badset (fabricaat H. Grohe, type Croma 100 Vario/Porter S 125 cm) chroom. Toiletruimten begane grond en eerste verdieping een wandclosetcombinatie, (fabricaat Villeroy&Boch type O.Novo) en met een bijbehorende zitting met een deksel; een fonteincombinatie met vloerbuis bestaande uit een fontein (fabricaat Villeroy&Boch type O.Novo), met een bijbehorende fonteinkraan (fabricaat H. Grohe). Diversen een keukenmengkraan op het keukenblad (fabricaat Doeco royal); een VHS beluchterkraan, chroom, H-model, met een keerklep en een slangkoppeling, ten behoeve van de wasmachine op de zolderverdieping. De kleur van het sanitair is wit. 12 Gas, Water, Elektra Gas De gasleiding wordt overeenkomstig de geldende voorschriften aangelegd in een gasbuis ten behoeve van de aansluiting van de gaskookplaat en de cv-combi-ketel. Water De waterleiding wordt overeenkomstig de geldende voorschriften aangelegd. Alle tappunten alsmede aansluiting van de wasmachine worden aangesloten op het waterleidingnet voor drinkwater. De waterleiding wordt afsluitbaar en aftapbaar aangelegd en zodanig ontworpen dat geen bevriezingsgevaar ontstaat. Tevens worden de koud waterleidingen zodanig ontworpen en aangelegd dat er geen gevaar bestaat op ongewenste opwarming, ter voorkoming van legionella besmetting. Elektra De elektrische installatie wordt overeenkomstig de geldende voorschriften aangelegd, waarbij alle toegepaste materialen voorzien zijn van KEMA-keur. De lichtinstallatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en wordt voorzien van aardlekschakelaars. De schakelaars en de wandcontactdozen in de woningen worden als inbouwmateriaal uitgevoerd. De schakelaars en de wandcontactdozen in de meterkast en in de vrijstaande berging van bouwnummer 100 (D2) worden als opbouwmateriaal uitgevoerd. Pagina 14

16 Voor de aansluitpunten geldt het volgende: schakelaars en wandcontactdozen op ca. 105 cm vanaf de vloer; aansluitpunten voor het centrale antennesysteem en voor het datacommunicatiesysteem op ca. 30 cm vanaf de vloer; kamerthermostaat op ca. 150 cm vanaf de vloer; wandlichtpunt op ca. 220 cm vanaf de vloer; wandlichtpunt badkamer op ca cm vanaf de vloer; buitenwandlichtpunt op ca. 210 cm vanaf de vloer; buitenwandlichtpunt ter plaatse van de voordeur op eveneens ca. 210 cm vanaf de vloer; beldrukker op ca. 120 cm vanaf de vloer. Ten behoeve van de thermostaat wordt een bedrade leiding vanaf de cv-ketel naar de woonkamer gelegd. De woning wordt voorzien van een belinstallatie, bestaande uit een beldrukker, een trafo en een schel. Ter plaatse van de toegangsdeuren van de woning en aangebouwde berging en van de vrijstaande berging bij bouwnummer 100 (D2) wordt een aansluitpunt voor buitenverlichting aangebracht, zoals op tekening wordt aangegeven. Woningtype D1 wordt voorzien van een rookmeldinstallatie, aangesloten op het lichtnet, bestaande uit een rookmelder tegen het plafond van de hal en van de overloop van de eerste verdieping en op de woningscheidende wand op de zolderverdieping, zoals op tekening is aangegeven. Woningtype D2 en D3 worden eveneens voorzien van een rookmeldinstallatie, aangesloten op het lichtnet, bestaande uit een rookmelder tegen het plafond van de hal, van de overloop van de eerste verdieping en van de zolder, zoals op tekening is aangegeven. Datacommunicatie- en centrale antennesysteem Voor het datacommunicatiesysteem worden de woningen voorzien van leidingen ten behoeve van aansluitpunten in de woonkamer en in de slaapkamers, waarbij alleen het aansluitpunt in de woonkamer wordt bedraad en afgemonteerd. De aansluitpunten in de slaapkamers worden voorzien van een controledraad. Voor het centrale antennesysteem worden de woningen voorzien van leidingen ten behoeve van aansluitpunten in de woonkamer en in de slaapkamers, waarbij alleen het aansluitpunt in de woonkamer wordt bedraad en afgemonteerd. De aansluitpunten in de slaapkamers worden voorzien van een controledraad. 13 Wandafwerkingen In de woningen worden tot een bepaalde hoogte, gerekend vanaf de afgewerkte vloer, wandtegels, volgens monster, fabricaat Mosa kleur wit glanzend nr , afm. 200x250 mm, staand verwerkt, aangebracht in de volgende ruimten: in de keuken boven het aanrechtblad tot ca. 150 cm hoogte; in het toilet op de begane grond en eerste verdieping tot ca. 150 cm hoogte; in de badkamer op de verdieping tot plafondhoogte. De wanden van de toiletten, de badkamer en van de keuken worden boven de aangebrachte tegelwerken afgewerkt met spuitpleisterwerk. Alle overige wanden in de woningen worden behangklaar opgeleverd. Het knieschot op de zolderverdieping blijft onbehandeld. De kalkzandsteenwanden van de aangebouwde berging worden glad afgepleisterd. De binnenzijde van de buitenwanden van de vrijstaande berging bouwnummer 100 (D2) blijft eveneens onbehandeld. 14 Vloerafwerking In de woning worden in de volgende ruimten vloertegels gelegd, volgens monster, fabricaat Mosa kleur mat antraciet nr. 216 V, afm. 300x300 mm: Pagina 15

17 in het toilet op de begane grond en op de eerste verdieping; in de badkamer op de eerste verdieping. De wand- en vloertegels worden niet-strokend verwerkt. De betonvloeren in alle ruimten in de woning, waar geen vloertegels worden omschreven, worden afgewerkt met een zandcementvloer, uitgezonderd de ruimte achter de knieschotten op zolder. Voor de toegang van de kruipruimte wordt er in de hal en in de aangebouwde berging een sparing gemaakt in de begane grondvloer, die afgedicht wordt met een kierdicht geïsoleerd kruipluik, voorzien van een luikring. De vloer van de vrijstaande berging bij bouwnummer 100 (D2) wordt vlak afgewerkt. 15 Plafondafwerking In de woning worden de betonplafonds in alle ruimten, met uitzondering van de aangebouwde berging, afgewerkt met spuitpleisterwerk. Het plafond van gipsplaten in de erker aan de voorgevel wordt eveneens afgewerkt met spuitpleisterwerk. De onderzijde van de schuine dakelementen op zolder blijft onbehandeld. Het plafond van de vrijstaande berging bij bouwnummer 100 (D2) blijft onbehandeld. 16 Glas- en Schilderwerk Glaswerk De deur van de vrijstaande berging bij bouwnummer 100 (D2) wordt voorzien van enkel brute draadglas. Alle overige buitengevelkozijnen, ramen en deuren van de woningen worden voorzien van isolatieglas (HR++ glas met gasvulling). De bovenlichten in de binnenkozijnen worden voorzien van enkel glas, met uitzondering van het bovenlicht van het kozijn van de meterkast, dat wordt voorzien van een paneel van hardboard. Schilderwerk Alle in het zicht blijvende hout- en metaalwerken, alsmede betimmeringen van multiplex en M.D.Fboard worden geschilderd. De traptreden worden geleverd in de grondverf en derhalve niet afgelakt. Er wordt geen schilderwerk aangebracht op leidingwerk, cv-leidingen, dakplaten, knieschotten en in het zicht komende stalen lateien. De kleuren worden door de architect bepaald. De binnenzijde van de buitenwanden van de vrijstaande berging bij bouwnummer 100 (D2) blijfven onbehandeld. 17 Verwarmingsinstallatie en Warmwatervoorziening Verwarmingsinstallatie De verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als een radiatorverwarming overeenkomstig de geldende voorschriften. Er wordt een berekening van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie uitgevoerd volgens de ISSO- 51 publicatie Warmteverlies berekening voor woningen en woongebouwen. De gasgestookte centrale verwarmings-combinatie-ketel (fabricaat Intergas type Kombi Kompakt HRE 28/24) heeft een capaciteit van ca. 23,4 kw en wordt op de zolder geplaatst. Vanaf de centrale verwarmings-combinatieketel wordt het leidingnet geheel uitgevoerd in kunststof leidingen, weggewerkt in de afwerkvloer. In de te verwarmen vertrekken worden fabrieksmatig afgelakte radiatoren gemonteerd. De juiste afmetingen, aantal en plaats van de radiatoren wordt bepaald door de berekeningen van de installateur. De radiatoren worden onderling doorgelust. De centrale temperatuurregeling wordt verzorgd door een klokthermostaat met dag- en nachtregeling in de woonkamer. In de volgende ruimten van de woningen worden geen radiatoren gemonteerd: toilet begane grond en op de eerste verdieping; Pagina 16

18 de kast op de eerste verdieping; overloop eerste verdieping. In de vrijstaande berging bij bouwnummer 100 (D2) wordt eveneens geen radiator aangebracht. De hieronder te noemen vertrektemperaturen kunnen worden bereikt en kunnen onderhouden worden in geval van een gelijkwaardige verwarming van alle vertrekken: verblijfsruimten (begane grond) 20 C; verblijfsruimten (verdieping) 20 C; verkeersruimten (entree begane grond) 15 C; badkamer 22 C; besloten ruimte niet zijnde een verblijfsruimte (zolder) 15 C; aangebouwde berging vorstvrij. Warmwatervoorziening De warmwatervoorziening in de badkamer en in de keuken wordt verzorgd door de centrale verwarmingsketel op de zolderverdieping. 18 Bouwbesluit Het ontwerp van de woningindeling is van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op sommige plaatsen enigszins in het geding komt. Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken van de zogenaamde krijtstreep methode. Een wettelijk legitieme methode. Dit betekent dat niet over het gehele vloeroppervlak in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende daglicht aanwezig is conform de hiertoe geëigende norm. In werkelijkheid betekent dit dat er in het achterste gedeelte van het betreffende verblijfsgebied relatief donkere gedeelten aanwezig kunnen zijn. Pagina 17

19 vloer wanden plafond elektra diversen hal 1 wisselschakelaar t.b.v. leuning lichtpunt overloop 1 meterkast 1 dubbele wcd met randaarde 1 dubbele wcd met randaarde in de meterkast zandcement afwerkvloer behangklaar afgewerkt spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 1 open houten trap met 1 schakelaar t.b.v. 1 belinstallatie buitenlichtpunt 1 rookmelder toilet tegels volgens monster tegels volgens monster spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar wandclosetcombinatie met (begane grond en tot ca. 150 cm hoogte; fonteintje eerste verdieping) daarboven spuitwerk ventilatie volgens voorschrift aangebouwde zandcement afwerkvloer glad afgepleisterd betonplaat onafgewerkt 1 lichtpunt met schakelaar ventilatie volgens voorschrift berging 1 dubbele wcd met randaarde (D1, D1s, en D3) woonkamer buitenlichtpunt achtergevel 1 bedraad en afgemonteerd 7 dubbele wcd met randaarde aansluitpunt t.b.v. datacommunicatie 1 kamerthermostaat zandcement afwerkvloer behangklaar afgewerkt spuitwerk 3 lichtpunten met schakelaars 1 bedraad en afgemonteerd 1 schakelaar t.b.v. aansluitpunt t.b.v. tv 01 juli 2015 Staat van afwerking verkoop "Patrijs" type D1, D1s en D2 en "Buizerd" type D3 Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof deelplan de Vogelwijk fase 3a

20 vloer wanden plafond elektra diversen keuken (dubbele wcd met ra) ventilatie systeem 1 loos aansluitpunt t.b.v. elek. kooktoestel 1 loos aansluitpunt 1 loos aansluitpunt 1 bedraad aansluitpunt t.b.v. koelkast (dubbele wcd) 1 bedraad aansluitpunt t.b.v. combimagnetron (enkele wcd) 3 dubbele wcd met randaarde zandcement afwerkvloer tegels volgens monster spuitwerk 2 lichtpunten met schakelaar inrichting volgens bijgaande boven werkblad 1 bedraad aansluitpunt specificatie en tekening en kooktoestel t.b.v. afzuigkap ventilatie volgens voorschrift tot ca. 150 cm hoogte; (dubbele wcd met ra) 1 aansluitpunt op gas t.b.v. daarboven spuitwerk; 1 bedraad aansluitpunt t.b.v. kooktoestel overig behangklaar afgewerkt vonkontsteking gaskookplaat 1 hoofdbediening t.b.v. t.b.v. boiler t.b.v. vaatwasser overloop zandcement afwerkvloer behangklaar afgewerkt spuitwerk 2 lichtpunten met 1 open houten trap met 2 wisselschakelaars leuning 1 wisselschakelaar 1 rookmelder t.b.v. lichtpunt zolder 1 dubbele wcd met randaarde 01 juli 2015 Staat van afwerking verkoop "Patrijs" type D1, D1s en D2 en "Buizerd" type D3 Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof deelplan de Vogelwijk fase 3a

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Holland Park Buitengewoon

Holland Park Buitengewoon Holland Park Buitengewoon wonen Blok 1 in het kort 131 appartementen gemeenschappelijke binnentuin 80 parkeerplaatsen appartementen vanaf 43 m 2 tot 136 m 2 eigen grond Wonen in Blok 1 3 WELKOM IN HOLLAND

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep Kleurrijk wonen in Colorant Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep 1 Colorant 2 3 Brouwerspoort Veenendaal: nieuwe binnenstad vol beloften Wonen in een binnenstad heeft bijzondere kwaliteiten.

Nadere informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie www.bestensuite.nl 19 sfeervolle jaren 30 woningen Meer informatie Van Santvoort Makelaars, Eindhoven Edenstraat 1, 5611 JM Eindhoven T 040 269 25 30 info@eindhoven.vansantvoort.nl ERA makelaardij Ed Willems

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond 5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond DE KAPITEINS- APPARTEMENTEN HEBBEN O.A. DE VOLGENDE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN: Royaal appartement

Nadere informatie

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen RT Omdat uw woning de aankoo van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-ka woningen BUITENPLAATS WIJNBERGEN te DOETINCHEM RT 2 IS ALLES WAT U VERWACHT VAN UW WONING. 3 Woonkwaliteit RT van Roosdom Tijhuis

Nadere informatie

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouwplan Boerhave Plan Binnenveld II te Tubbergen Algemeen Grenzend aan de wijk Binnenveld I ontwikkelt Woningstichting Tubbergen samen met

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V.

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V. 20 Groothuis Wonen B.V. Ootmarsumseweg 12 7615 PL Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo Telefoon 0546-480 000 Fax 0546-480 048 info@groothuis.nl www.groothuis.nl Bank 75.99.56.243 KvK Oost Nederland

Nadere informatie

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl 65% VERKOCHT Heemstede Volop genieten in Heemstede www.dewatertoren-heemstede.nl Heemstede Schitterend wonen in Heemstede Heemstede is een dorp waar u heerlijk kunt wonen en recreëren. Zodra u dit dorp

Nadere informatie

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN Koopsom 239.000,= v.o.n. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Nieuw te realiseren sfeervol 3-kamerappartement op geliefde locatie in de wijk Hees. Winkels, cultuur en het centrum van

Nadere informatie

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 1 Wonen in Lekkerkerk Lekkerkerk is gelegen in Zuid Holland, in de driehoek Krimpen a/d IJssel, Gouda en Schoonhoven. Lekkerkerk is sinds de gemeentelijke

Nadere informatie

Appartementenvilla De Meeuw

Appartementenvilla De Meeuw Appartementenvilla De Meeuw Aanvullende informatie april 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... 3 - Werkbare dagen... 3 - Opleveringsprognose... 3 -

Nadere informatie

Waterwijck Fase 2 te Delft

Waterwijck Fase 2 te Delft Waterwijck Fase 2 te Delft Aanvullende informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

Fraai wonen aan de rand van het centrum

Fraai wonen aan de rand van het centrum Te huur 24 sociale appartementen Fraai wonen aan de rand van het centrum Christiaan Huygens Barneveld Fraai wonen in het centrum Op een steenworp afstand van het centrum van Barneveld ligt het voormalig

Nadere informatie

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015 Opdrachtgever: HW Wonen t.a.v. mevrouw E. van liet Postbus 1502 3260 BA OUD BEIJERLAND Datum offerte: 13 januari 2013 0186899.899 Te keuren pand: Bouwkeuring HW Wonen Bouwkundige:.A. Breur Wilhelminastraat

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie