ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door K.T. Kramer te Amsterdam (Nederland), verder te noemen opdrachtnemer, te leveren producten of door opdrachtnemer te leveren diensten van welke aard dan ook. 1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met "opdrachtgever" bedoeld; iedere (rechts)persoon die opdrachtnemer heeft verzocht of heeft opgedragen om diensten te verlenen alsmede iedere persoon of rechtspersoon die bij of via opdrachtnemer goederen heeft besteld en/of heeft gekocht. 1.3 Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden die door opdrachtgever van toepassing worden verklaard, behoudens indien opdrachtnemer daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Offerte, totstandkoming en wijziging overeenkomst 2.1 Alle aanbiedingen en offertes door opdrachtnemer, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van opdrachtnemer of door feitelijke uitvoering komt een overeenkomst tot stand. 2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is elke aanbieding gebaseerd op verrichting van de geoffreerde prestatie onder normale omstandigheden en gedurende de normale werkuren. 2.3 Wijzigingen van de overeenkomst binden opdrachtnemer slechts voor zover deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd c.q. feitelijk door opdrachtnemer zijn uitgevoerd. Uitvoering overeenkomst 3.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eis van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschappen. Alle door opdrachtnemer te verrichten en reeds verrichte werkzaamheden zijn uitsluitend gebaseerd op een inspanningsverplichting van opdrachtnemer jegens opdrachtgever. Ook indien de werkzaamheden van opdrachtnemer niet tot het gewenste resultaat zouden leiden of zouden hebben geleid, is opdrachtgever de overeengekomen vergoeding voor die werkzaamheden verschuldigd. 3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de onderdelen van die overeenkomst die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Medewerking en verantwoordelijkheden van opdrachtgever 1

2 4.1 Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de opdracht. 4.2 Indien medewerkers van opdrachtnemer of medewerkers van derden die door opdrachtnemer zijn ingeschakeld werkzaamheden dienen te verrichten op de locatie van opdrachtgever of op een door opdrachtgever aangewezen locatie elders, zal opdrachtgever ervoor zorgdragen dat die locatie toegankelijk is en dat alle faciliteiten voorhanden zijn die voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigd zijn. 4.3 Indien de gegevens waarover opdrachtnemer voor een goede uitvoering van de opdracht dient te beschikken niet of niet tijdig door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft opdrachtnemer in ieder geval het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Uitvoeringstermijnen 5.1 Indien tussen partijen is overeengekomen dat bepaalde werkzaamheden binnen een specifiek tijdvak of op een specifiek tijdstip zullen zijn voltooid of dat bepaalde goederen binnen een specifieke termijn zullen zijn geleverd, moet het betreffende tijdvak, het betreffende tijdstip, of de betreffende termijn geacht worden bij benadering te zijn opgegeven en te zijn vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder en waarvoor die werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met betrekking tot de tijdsplanning na het sluiten van de overeenkomst niet zullen wijzigen. 5.2 De enkele overschrijding van het in de voorgaande bepaling genoemde tijdvak of tijdstip of van de in die bepaling genoemde termijn brengt opdrachtnemer niet in verzuim. In dat geval zal opdrachtgever voorafgaand aan een eventuele ingebrekestelling van opdrachtnemer met opdrachtnemer in overleg treden omtrent de voorkoming van verdere vertraging. Prijzen 6.1 Alle prijzen en honoraria zijn in Euro s en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt. 6.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging betreft van meer dan 10%, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Betaling 7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. 7.2 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening. Opdrachtnemer heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de 2

3 opdracht door opdrachtnemer, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door opdrachtnemer is ontvangen. 7.3 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is aan opdrachtnemer vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1% per maand. 7.4 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is opdrachtgever een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of opdrachtnemer buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken. 7.5 Onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer in dit artikel, is opdrachtgever jegens opdrachtnemer gehouden om buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden die opdrachtnemer heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland. Reclames 8.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de opdracht, dienen door opdrachtgever binnen acht dagen na constatering van de betreffende vermeende onvolkomenheid, doch uiterlijk binnen veertien dagen na het verrichten van die werkzaamheden respectievelijk levering van die goederen schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Deze schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de onvolkomenheid of tekortkoming te bevatten zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 8.2 Indien een klacht van opdrachtgever jegens opdrachtnemer gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden of goederen alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien van laatstbedoelde zinloosheid sprake zou zijn, dient dit door opdrachtgever schriftelijk te worden kenbaar gemaakt en toegelicht. Ontbinding en beëindiging 9.1 De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen. 9.2 Ingeval van verzuim van opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de hem toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan opdrachtgever en/of het door opdrachtgever eventueel aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen. Aansprakelijkheid 10.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die opdrachtgever ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst lijdt, indien en voor zover die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer. 3

4 10.2 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens een eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs als bedoeld in de voorgaande volzin vastgesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade voor bedrijfsstagnatie is uitgesloten Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, indien en voorzover opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren. Overmacht 11.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat terzake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenissen geheel of gedeeltelijk verhinderen en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Daaronder moet onder meer doch niet uitsluitend worden begrepen het door opdrachtnemer niet of niet tijdig van derden ontvangen van al hetgeen voor de nakoming van zijn verplichtingen noodzakelijk is Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en voor zover aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om dat gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst daarvoor. Geschillen en toepasselijk recht 12.1 Op een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen, direct of indirect voortvloeiende uit of betrekking hebbende op deze overeenkomst worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde (kanton)rechter te s-hertogenbosch. Voor zover deze rechter, ingeval van een overeenkomst met een natuurlijk persoon (niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf) niet relatief bevoegd is, dan is die opdrachtgever gerechtigd om binnen één maand nadat opdrachtnemer zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter. 4

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Definities. 1.1 Leverancier: Univacco Foils

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 1. WERKINGSSFEER Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. All-In-Media: Eenmanszaak All-In-Media., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Artikel 1 Definitie 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer of leverancier of Hulshof wordt bedoeld de

Nadere informatie