ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER Artikel 1: Definities 1. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Editoo B.V., voorheen tevens handelend onder de naam SMIC, alsmede haar rechtsverkrijgende(n) en rechtsopvolger(s); 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met wie door opdrachtnemer een overeenkomst wordt aangegaan en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen; 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand komt met betrekking tot het leveren van zaken en het verlenen van diensten door opdrachtnemer, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; 4. Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever. Artikel 2: Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen en offertes, op opdrachten van opdrachtgever, op opdrachtbevestigingen van opdrachtnemer, op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen partijen. Aldus zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van partijen ter zake. 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze algemene voorwaarden binden opdrachtnemer enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst. 3. Deze algemene voorwaarden stellen algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever terzijde, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opvolgende en toekomstige overeenkomsten, ook indien daarbij niet naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen. 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden na tussenkomst van een gerechtelijke instantie niet van toepassing dan wel nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling als niet geschreven beschouwd. In plaats daarvan heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. 6. Indien opdrachtnemer zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht, is zij bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het door opdrachtnemer aangekondigde tijdstip. 7. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van derden die door opdrachtnemer bij de tenuitvoerlegging van de desbetreffende overeenkomst worden ingeschakeld.!artikel 3: Aanbieding 1. Alle door opdrachtnemer, dan wel haar ondergeschikten, gedane aanbiedingen, offertes, etc. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen en kunnen steeds door opdrachtnemer worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Een aanbieding bindt opdrachtnemer niet en geldt slechts als een uitnodiging voor de Opdrachtgever tot het plaatsen van een opdracht. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, offertes, etc. zijn geldig gedurende 3 (drie) maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door opdrachtnemer desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 (vijf) dagen na de ontvangst door opdrachtnemer. 2. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 (veertien) dagen wordt bevestigd. Na ommekomst van de termijn van 3 (drie) maanden vervalt het aanbod van rechtswege, tenzij opdrachtnemer aangeeft dat het aanbod langer gestand wordt gedaan. Tevens is opdrachtnemer in voorkomend geval gerechtigd om de uitvoeringstermijnen en/of honorering en/of kosten met betrekking tot de overeenkomst eenzijdig aan te passen. 3. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden opdrachtnemer slechts na schriftelijke aanvaarding daarvan. 4. Alle (rechts)handelingen en gedragingen die in het kader van de totstandkoming, uitvoering en wijziging van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever door een functionaris of werknemer van opdrachtgever worden verricht, worden geacht bevoegdelijk namens opdrachtgever te zijn verricht en binden opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich er jegens opdrachtnemer niet op beroepen dat ter zake deze handelingen of gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen of te binden.!artikel 4: Betaling, incassokosten 1. Alle prijzen luiden in Euro s, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 2. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari) herzien aan de hand van loon- en prijsontwikkelingen en andere voor tarifering relevante factoren. 3. Periodieke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de overeenkomst is ingegaan. Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen brengt opdrachtnemer alle in het kader van de overeenkomst verschuldigde bedragen door middel van termijnnota s in rekening bij opdrachtgever. Indien is overeengekomen dat termijnnota s aan een of meer derden naar afwijkende adressen zullen worden gezonden, blijft opdrachtgever jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor correcte betaling. 5. Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen voor de vervaldatum van de nota aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op overschrijding van deze termijn indien deze bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn ontdekt konden worden. Betaling mag niet worden opgeschort met betrekking tot het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar kenbaar is gemaakt. 6. Indien in een kwartaal meer drukwerk wordt afgenomen dan vooraf is overeengekomen, zal aan het einde van dat betreffende kwartaal een naverrekening plaatsvinden op basis van dan geldende tarieven. Indien in een kwartaal minder drukwerk wordt afgenomen dan vooraf is overeengekomen, zal aan het einde van dat betreffende kwartaal het ontstane tegoed worden overgeheveld naar een volgend kwartaal. Er zal geen restitutie van tegoeden plaatsvinden. Ook kunnen nieuw te ontvangen termijnnota s niet worden verrekend met het ontstane tegoed. 7. Verwerking bij wanbetaling: Indien opdrachtnemer in het kader van de incasso van vorderingen op opdrachtgever gebruikt maakt van derden zoals incassobureaus, is zij gerechtigd de haar bekende gegevens van opdrachtgever aan deze derden te verstrekken.

2 8. Opdrachtgever is verplicht alle facturen zonder korting of verrekening binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te betalen, door storting op een door opdrachtnemer aangegeven rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 9. Indien facturen niet binnen de hierboven genoemde termijn worden betaald (zonder enige aftrek, verrekening of schuldvergelijking), is opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 10. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is opdrachtnemer alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag tot de datum van betaling. Opdrachtgever is in geval van verzuim voorts gehouden om de buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de invordering aan opdrachtnemer te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom. 11. Alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel als eisende als verwerende partij, zijn in eerste instantie voor rekening van opdrachtgever. De verschuldigde gerechtelijke incassokosten bedragen het daadwerkelijk door opdrachtnemer ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat. 12. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten - rente en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart opdrachtgever te dien aanziens anders. 13. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij in kracht van gewijsde gegane arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft. 14. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, dient opdrachtgever op eerste verzoek van opdrachtnemer (nadere) zekerheid te verschaffen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is om de uitvoering van de overeenkomst per direct op te schorten. 15. Opschorting van de dienstverlening: opdrachtnemer is gerechtigd de levering van haar dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien opdrachtgever haar verplichting tot betaling niet nakomt en deze niet nakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting tot betaling van de periodieke vergoedingen als bedoeld in artikel 4 blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan. 16. Tot opheffing van de opschorting wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.!artikel 5. Wijziging van voorwaarden en tarieven: 1. Opdrachtnemer is gerechtigd een beding van de overeenkomst, waaronder de Algemene Voorwaarden en tarieven, te wijzigen. 2. Dergelijke wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij opdrachtnemer aangeeft dat dit niet het geval is. 3. De wijzigingen treden 4 weken na bekendmaking, of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. 4. Indien opdrachtgever een wijziging, die betrekking heeft op de door hem afgenomen dienst, niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst met betrekking tot die dienst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door opdrachtnemer te zijn ontvangen.!artikel 6. Uitvoering De vestigingsplaats van opdrachtnemer is de plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer moet voldoen. 1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de termijn waarbinnen de overeenkomst dient te worden uitgevoerd te verlengen, en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. 3. Niettegenstaande de hierboven bedoelde opschorting blijven de overeengekomen betalingstermijnen ongewijzigd van kracht en geldt het bepaalde in Artikel 17.!Artikel 7: Voltooiing 1. Een overeengekomen termijn waarbinnen de overeenkomst moet worden nagekomen is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet, niet-tijdige of niet volledige nakoming door opdrachtnemer dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. De betalingstermijn voor opdrachtgever is altijd een fatale termijn. 2. Indien geen termijn is overeengekomen waarvan het voortbestaan van de overeenkomst uitdrukkelijk afhankelijk is, geeft een door opdrachtnemer veroorzaakte overschrijding van de geplande levertijd met minder dan 30 dagen geen recht op opzegging, noch op vervangende levering door derden, noch enige aanspraken op grond van vertraging of aanspraken op vergoeding van een door de overschrijding van de levertijd ontstane schade. Dit geldt alleen indien de overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van opdrachtnemer of door andere ondernemingen wordt veroorzaakt.!artikel 8: Wijziging 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Voor zover op verzoek van opdrachtgever extra

3 werkzaamheden dienen te worden verricht, is opdrachtnemer gerechtigd om de termijnen en/of honorering en/of kosten eenzijdig en in redelijkheid aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.!artikel 9: Geheimhouding 1. Opdrachtgever verbindt zich tot volledige geheimhouding van alles wat hem ter kennis komt (op welke wijze dan ook) met betrekking tot opdrachtnemer en haar producten en diensten in de meest brede zin, derhalve met inbegrip van, maar niet beperkt tot: ideeën, processen, werkwijzen, werkzaamheden, knowhow en intellectuele eigendomsrechten, op straffe van verbeurte van een boete van 5.000,-- per overtreding. Deze geheimhoudingsplicht duurt onverminderd voort na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen. 2. Onverlet het bepaalde in lid 1 van dit artikel staat het opdrachtnemer vrij aan door haar bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen personeelsleden en derden die gegevens, documenten en informatie te verstrekken, die voor een juiste en tijdige uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, zulks evenwel met dien verstande dat opdrachtnemer van de door haar ingeschakelde personeelsleden en derden dezelfde geheimhouding zal bedingen als waartoe zij zelf ingevolge lid 1 van dit artikel gehouden is. 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie en gegevens: - die van publieke bekendheid zijn, anders dan door toedoen van een der partijen (direct of indirect); - die zijn vrijgegeven ingevolge een wettelijke verplichting of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak; - ten aanzien waarvan opdrachtnemer schriftelijk ontslag uit de geheimhoudingsplicht heeft verleend. 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken, tenzij opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt bij het aangaan van deze overeenkomst. Artikel 10. Exclusiviteit Opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen. Artikel 11: (Intellectuele) eigendom 1. Alle door opdrachtnemer verstrekte (schriftelijke of digitale) stukken, door opdrachtnemer gedane voorstellen alsmede hulpmiddelen, instrumenten, waaronder software en gereedschappen die zijn gebruikt voor de overeenkomst, dan wel door opdrachtnemer opgestelde adviezen en/of uitgebrachte rapporten, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Zij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. 2. Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede auteursrechten blijven bij opdrachtnemer berusten. 3. In het bijzonder blijft de software, al dan niet nieuw ontwikkeld voor opdrachtgever, die wordt gebruikt voor de contractuele werkzaamheden het exclusieve eigendom van opdrachtnemer. 4. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 5. Slechts na schriftelijke toestemming en op aanwijzing van opdrachtnemer mag de opdrachtgever gebruik maken van de handelsnamen en merken die door opdrachtnemer in het handelsverkeer worden gebezigd. 6. Opdrachtgever is gehouden om nauwgezet de aanwijzingen van de door opdrachtnemer gevoerde handelsnamen en merken op te volgen. Artikel 12: Opzegging 1. Overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. 2. Behoudens opzegging wordt de contractperiode na afloop van de contractperiode stilzwijgend steeds voor een jaar verlengd, waarbij een opzegtermijn geldt van 3 maanden voor einde overeenkomst. 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de (a) uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten en/of (b) die overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: a. Opdrachtgever enige verplichting op grond van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; b. ten aanzien van opdrachtgever faillissement of surséance van betaling is aangevraagd dan wel indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is en een verzoek tot toelating tot de schuldsanering heeft gedaan; c. de onderneming van opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd; d. executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van opdrachtgever; e. Opdrachtnemer gegronde redenen heeft om te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten te voldoen en opdrachtgever op verzoek van opdrachtnemer, binnen 7 (zeven) dagen na het verzoek daartoe van opdrachtnemer, niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. f. door of namens opdrachtgever ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en/of de Invorderingswet 1990 mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan. g. een der partijen als gevolg van overmacht zoals bedoeld in Artikel 15 gedurende een periode langer dan een maand niet in staat is de overeenkomst na te komen. 4. Alle vorderingen die opdrachtnemer in de gevallen bedoeld in lid 4 van dit artikel op opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn. 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. 6. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die ontstaat doordat opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschort of de overeenkomst ontbindt op grond van een omstandigheid als bedoeld in lid 4 van dit artikel. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle

4 aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van opschorting of ontbinding van de overeenkomst. 7. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij opdrachtnemer een andere wijze van opzegging bekend heeft gemaakt. Opzegging is pas definitief nadat opdrachtgever een ontvangstbevestiging van de opzegging heeft ontvangen. 8. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen, voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is zal eerst een schriftelijke aanmaning moeten worden verzonden. 9. Bij beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de grond daarvoor, vervalt iedere aanspraak van opdrachtgever op eventueel resterende tegoeden. Artikel 13: Gebreken en klachten 1. Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken terstond na aflevering op eventuele zichtbare of onzichtbare tekortkomingen of beschadigingen te controleren. Opdrachtgever dient ontdekte tekortkomingen en/of beschadigingen terstond, maar uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan opdrachtnemer te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Indien opdrachtgever deze redelijke controle en/of deze melding nalaat, verliest opdrachtgever iedere aanspraak op grond van enige tekortkomingen. 2. Indien de geleverde zaken in slechts geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden mate afwijken van de overeenkomst en/of gering verschillen in kwaliteit, maten, afwerking of kleur, worden de geleverde zaken geacht te beantwoorden aan de overeenkomst. 3. Andere reclamaties dan bedoeld in lid 1 van dit artikel ter zake van de door opdrachtnemer geleverde zaken moeten door opdrachtgever onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd schriftelijk ter kennis van opdrachtnemer worden gebracht. Opdrachtgever kan in ieder geval geen aanspraken meer doen gelden indien de kennisgeving aan opdrachtnemer later plaatsvindt dan 7 (zeven) dagen na het moment waarop opdrachtgever het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken. 4. Het in behandeling nemen van een reclame geeft de opdrachtgever niet het recht om de betalingsverplichtingen op te schorten. 5. Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om een eventueel gebrek te herstellen. 6. Reclame is niet mogelijk, indien: - de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever; - Opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen van opdrachtnemer; - Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan. 7. Indien de inzichten in de branche dan wel de ter zake relevante overheidsvoorschriften zich na contractsluiting wijzigen, kan dat opdrachtnemer niet toegerekend worden en opdrachtgever kan daaraan geen recht ontlenen om te reclameren. 8. In geval opdrachtgever met inachtneming van het hiervoor in lid 1 bepaalde reclameert en zijn reclame door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, zal opdrachtnemer te hare keuze de opdracht alsnog (opnieuw) uitvoeren of een prijsreductie verlenen. De door opdrachtgever hieraan te ontlenen rechten zijn niet vatbaar voor overdracht, noch voor overgang van rechtswege. 9. Indien buiten de boven omschreven gevallen door opdrachtnemer aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht.! Artikel 14: Annulering 1. In geval van opzegging door opdrachtgever, welke niet aan opdrachtnemer is toe te rekenen, zijn alle door opdrachtnemer ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door opdrachtnemer ten gevolge van de annulering geleden schade. 2. Opdrachtnemer is gerechtigd een drukopdracht te annuleren voordat er met de werkzaamheden is aangevangen. Opdrachtnemer zal bij annulering van een drukopdracht ten alle tijden telefonisch of schriftelijk contact opnemen met opdrachtgever om de reden van annulering toe te lichten. Artikel 15: Overmacht 1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van opdrachtnemer, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vertraging van tijdig en op juiste wijze door opdrachtnemer bestelde materialen, onderdelen of andere zaken, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, tekortkomingen van derden die door opdrachtnemer worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, etc. 2. Tijdens de overmachttoestand worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer direct opgeschort. 3. Overmacht geeft opdrachtnemer het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden. 4. Indien zich aan de zijde van opdrachtnemer een overmachtsituatie voordoet, zal zij opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem berichten of nakoming nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn. 5. In geval van ontbinding van de overeenkomst op grond van dit artikel is opdrachtnemer nimmer tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden, ook niet indien een overeengekomen activiteit als gevolg van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer geen doorgang vindt. 6. Indien nakoming onmogelijk is, of weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen één maand kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen. 7. Ter zake van het door opdrachtnemer reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden.!artikel 16: Aansprakelijkheid 1. Behoudens voor zover de aansprakelijkheid en schade zijn gedekt door de verzekeraar van opdrachtnemer, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder mede wordt verstaan gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, gederfde winst), direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze schade is ontstaan en de personen door wie deze schade is veroorzaakt. Ingeval de aansprakelijkheid en

5 schade zijn gedekt door de verzekeraar van opdrachtnemer, is opdrachtnemer slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten. 2. Indien en voor zover de verzekering geen dekking biedt, dan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan, doch nooit meer dan ,= (zegge: honderdduizend Euro). 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan in verband met de uitvoering van enige opdracht, voor zover deze aansprakelijkheid zou zijn uitgesloten indien opdrachtnemer zich tegenover die derden op de onderhavige voorwaarden zou kunnen beroepen. 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontdekking, de schade schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gemeld.!artikel 17: Vrijwaring Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden van welke aard dan ook die derden jegens opdrachtnemer geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade die verband houden met door Opdrachtnemer geleverde goederen of diensten.!artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen 1. Overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag, gesloten op 1 april 1980 te Wenen, Trb 1981/184). De rechtsgeldigheid van deze clausule wordt beheerst door Nederlands recht. 2. De rechter te Arnhem steeds exclusief bevoegd om te oordelen over alle geschillen ter zake van of in verband met de overeenkomst. Opdrachtnemer is daarnaast altijd bevoegd om een geschil voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechtbank. De rechtsvraag of de rechter te Arnhem bevoegd is, daaronder begrepen de vraag naar de geldigheid van deze clausule, wordt beheerst door Nederlands recht.!artikel 19: Algemene voorzieningen 1. Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van tot stand komen van de overeenkomst zijn uitgegaan, zodanig wijzigen dat naleving van een of meer van deze algemene voorwaarden daardoor in redelijkheid van een der partijen niet meer kan worden gevergd, dan zal overleg plaatsvinden over het tussentijds wijzigen van de overeenkomst. 2. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van alle door opdrachtnemer afgesloten overeenkomsten haar administratieve gegevens beslissend.!

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Artikel 1 Definitie 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer of leverancier of Hulshof wordt bedoeld de

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Definities. 1.1 Leverancier: Univacco Foils

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie