Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer, hierna te noemen Pronkstuk en de afnemer voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Pronkstuk, voor de uitvoering waarvan door Pronkstuk derden dienen te worden betrokken. 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of ander voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In geval van strijdigheid met anderen voorwaarden prevaleren steeds de onderhavige voorwaarden van Pronkstuk. 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Pronkstuk en de afnemer en/of derden zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen in acht wordt genomen. 5. Indien onduidelijkheden bestaan, omtrent de uitleg van één of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te werden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 7. Indien Pronkstuk niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Pronkstuk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Artikel 1: Definities: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De ondernemer: de verkoper/opdrachtgever, hierna te noemen: Pronkstuk, die met de afnemer en /of derden een overeenkomst aangaat of wil aangaan; De afnemer: de koper/opdrachtgever/klant of een ieder die met Pronkstuk een overeenkomst aangaat of wil aangaan; Derde: een natuurlijk persoon of bedrijf die/dat door Pronkstuk wordt betrokken in de overeenkomst tussen Pronkstuk en de afnemer; Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of overeengekomen zaken en/of half-gerede producten en/of het geven van interieuradvies aan de afnemer; De op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten der overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. Artikel 2: Offertes en aanbiedingen: 2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Pronkstuk zijn gedurende 21 dagen na offertedatum geldig, tenzij in de offerte een afwijkende termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt, indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2.2 Pronkstuk kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer en/of derde redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(ten). 2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en ander heffingen van overheidswege alsmede in het kader van de overeenkomst te maken verpakking en administratiekosten en exclusief verzendkosten en eventuele reiskosten, tenzij anders overeengekomen. 2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbood, dan is Pronkstuk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt da niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pronkstuk schriftelijk aangeeft dat dit wel het geval is. 2.5 De afnemer kan Pronkstuk niet verplichten tot het in stand houden van een (gedeelte van een) samengestelde prijsopgaaf, wanneer deze in aanzienlijke mate veranderd. Net zo min gelden aanbiedingen of offertes automatisch voor toekomstige orders. 2.6 De offerte en adviezen zijdens Pronkstuk zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten. De afnemer is verplicht Pronkstuk zo spoedig mogelijk te informeren over feiten/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. 2.7 De afnemer stelt Pronkstuk en/of de in de overeenkomst betrokken derde in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten. 2.8 De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door: -onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden en in de door afnemer aangedragen gegevens, zoals maten, kleuren, hoeveelheden, soort stof etc.; -onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen; -gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld; 2.9 De afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of

2 leveringen, die niet tot het werk van Pronkstuk behoren, zo danig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de overeenkomst met Pronkstuk daarvan geen vertraging ondervindt. In dien desondanks vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de afnemer Pronkstuk daarvan in kennis te stellen De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van eventuele aflevering van de zaken goed bereikbaar is. Voorts zal de afnemer alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om een vlotte open aflevering mogelijk te maken Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd, door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, dient de afnemer de daarmee voor Pronkstuk verband houdende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de afnemer kunnen worden aangerekend De afnemer is verplicht zorgvuldig zorg te dragen voor de artikelen, materialen en eventueel gereedschappen van Pronkstuk, die zich onder de afnemer of op het adres van levering bevinden, totdat de overeenkomst volledig door afnemer is nagekomen De offerte geeft inzicht in de prijs van de te leveren materialen/producten en eventueel uit te voeren werkzaamheden Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken. Artikel 3: De overeenkomst: 3.1 De overeenkomst tussen Pronkstuk en afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 3.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of op gegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient afnemer Pronkstuk derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Pronkstuk dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Deze redelijke termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd, met een maximum van een maand. 3.3 Pronkstuk heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verricht door derden. 3.4 Pronkstuk is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 3.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Pronkstuk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fade schriftelijk heeft goedgekeurd en de afnemer zijn betalingsverplichtingen tot dan toe is nagekomen. 3.6 Indien Pronkstuk gegevens behoeft van de afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de afnemer deze juist en volledig aan Pronkstuk ter beschikking heeft gesteld. 3.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van afnemer, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Pronkstuk zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 3.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Pronkstuk gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven, nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Pronkstuk bevoegde persoon en afnemer akkoord is gegaan met voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop aan de wijziging uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Pronkstuk op en is voor afnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen. 3.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Pronkstuk een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken Indien afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Pronkstuk gehouden is, dan is afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Pronkstuk daardoor direct of indirect ontstaan Indien Pronkstuk bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Pronkstuk niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven als marktomstandigheden of wetgeving daartoe aanleiding geven Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is afnemer gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Pronkstuk alsdan alsnog bereid is om de

3 overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk was overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Pronkstuk rustend verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden Pronkstuk is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een afnemer een aanbetaling te vragen. De hoogte van het maximum percentage is afhankelijk van het product Pronkstuk blijft eigenaar van de door haar aan de afnemer verkochte zaken, zolang de afnemer de koopprijs en hetgeen eventueel meer is verschuldigd, niet volledig aan Pronkstuk heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het door of namens Pronkstuk geleverde aan derden af te staan, of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimte alwaar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom alsmede eventuele rente en terecht gemaakte en gevorderde kosten, volledig aan Pronkstuk zijn voldaan. Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Pronkstuk veilig te stellen. De afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan pronkstuk ter inzage te geven. Bj een eventuele uitkering van de verzekering is Pronkstuk gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de afnemer zich er jegens Pronkstuk bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Voor het geval Pronkstuk haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Pronkstuk en door laatstgenoemde aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waarde eigendommen van Pronkstuk zich bevinden en die zaken terug te nemen Pronkstuk is, bij de uitvoering van een overeenkomst met een afnemer, nimmer tot enige ander schadevergoeding gehouden, dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke Pronkstuk is gerechtigd transportkosten en/of reiskosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46 lid a tot en met j BW van toepassing Pronkstuk behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, op onder andere al dan niet bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Pronkstuk onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Pronkstuk ten diensten staande wettelijke maatregelen ter waarborging van har rechten. Pronkstuk heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de afnemer ter kennis van derden wordt gebracht, tenzij met toestemming van de afnemer. Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst: 4.1 Pronkstuk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: -de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; -na het sluiten van de overeenkomst Pronkstuk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichting niet zal nakomen; -de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; -door vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van Pronkstuk kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; -zich omstandigheden voordien welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Pronkstuk kan worden gevergd. 4.2 Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is de afnemer gehouden tot vergoeding van schade aan Pronkstuk, daaronder begrepen alle kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pronkstuk op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Pronkstuk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 4.4 Indien Pronkstuk tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan, terwijl de afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 4.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Pronkstuk, als zij in overleg met de afnemer zorg dragen voor overdracht van nog na

4 te komen verplichtingen jegens derden. Dit tenzij de opzegging aan de afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Pronkstuk extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan afnemer in rekening gebracht. Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Pronkstuk genoemde termijn te voldoen, tenzij Pronkstuk anders aangeeft. 4.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement of beslaglegging ten laste van afnemer, van schuldsanering of een ander omstandigheid waardoor afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Pronkstuk vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enig schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Pronkstuk op afnemer zin in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 4.7 Indien afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan afnemer in rekening worden gebracht. Artikel 5: Overmacht: 5.1 Pronkstuk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pronkstuk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen jegens afnemer na te komen. Werkstakingen bij derden zijn daaronder begrepen, Pronkstuk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Pronkstukhaar verbintenis had moeten nakomen. 5.3 Pronkstuk kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij. 5.4 Voor zoveel Pronkstuk ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pronkstuk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 6: Betaling: 6.1 Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetaling bedrag dient vooruit te geschieden zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie of aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 6.2 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden is de betalingstermijn netto per omgaande, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven. Levering zal eerst dan geschieden indien het volledige factuurbedrag is betaald. 6.3 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zij tussen Pronkstuk en afnemer schriftelijk zijn overeengekomen. 6.4 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door Pronkstuk opgestelde facturen en factuuroverzichten. 6.5 Indien afnemer niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Pronkstuk, zonder enige ingebrekestelling, het recht afnemer over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente, vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door het niet (tijdig) betalen van afnemer veroorzaakt, zin voor rekening van afnemer. De buitengerechtigde incassokosten bedragen 15% (vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van Pronkstuk is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. In dat geval heeft afnemer de keuze tussen contante betaling van de te leveren zaken c.q. te verrichten werkzaamheden onder verrekening van een eventueel betaald voorschot, en annulering van de overeenkomst, met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde. 6.7 Betalingen die vanwege afnemer aan Pronkstuk plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van afnemer nog openstaande post, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten. 6.8 Bij het uitblijven van betaling op het moment van levering is het voor Pronkstuk mogelijk niet over te gaan tot daadwerkelijke levering. Indien en voor zover zij niet overgaat tot levering is afnemer gehouden aan Pronkstuk de kosten van transport en een bedrag van 50 per dag, of gedeelte van een dag te voldoen, totdat levering plaatsvindt. Dit

5 mede ter vergoeding van de kosten die Pronkstuk heeft wegens opslag van de zaak/zaken. Artikel 7: Reclamatie, klachten en garantie: 7.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lakschade, door Pronkstuk worden afgeleverd, dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient afnemer direct daarna of in ieder geval binnen 24 uren na ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij Pronkstuk te reclameren. Bij zaken welke door of namens afnemer zelf worden ver- en/of bewerkt dient afnemer zich onmiddellijk bij de ontvangst van deze zaken van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is, dient afnemer binnen een week na ontvangst van de zaken of oplevering van het werk schriftelijk te reclameren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken Onder reclamaties worden verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken, materialen of van uitvoering van werk. 7.2 Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclamaties opleveren, noch kleurafwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster. Indien afnemer zelf door Pronkstuk geleverde zaken monteert, dient afnemer zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door afnemer, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen. 7.3 Het in artikel 5.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen 5 werkdagen na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij Pronkstuk. 7.4 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot Pronkstuk gekomen, zin van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen. 7.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen voor Pronkstuk en/of afnemer hebben verricht. 7.6 Reclamaties geven afnemer nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen. 7.7 Tenzij Pronkstuk zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het afnemer niet vrij om zaken aan Pronkstuk te retourneren. Sowieso is retournering c.q. het recht van herroeping nooit mogelijk bij de volgende zaken en diensten: a. zaken die door Pronkstuk tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van afnemer; b. zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. zaken die snel verouderen of die na retournering door afnemer niet meer als zijnde nieuw door Pronkstuk kunnen worden doorverkocht voor de oorspronkelijke verkoopprijs; e. behangrollen; f. tegen betaling door Pronkstuk aan afnemer gegeven interieuradviezen. 7.8 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Pronkstuk, zal deze garantie ook gelden voor afnemer, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is. 7.9 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, papier, kunststof, textiel, of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens handels beding algemeen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan afnemer het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding. Artikel 8: Niet aanvaarden levering: 8.1 In geval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan gebrekkige levering, dan wel omdat afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal Pronkstuk binnen een redelijke termijn zorg dragen voor een tweede levering. Pronkstuk is na weigering, dan wel na tweede levering, gerechtigd opslagkosten en eventuele verder aantoonbare schade en redelijke kosten aan de afnemer in rekening te brengen. 8.2 Indien ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Pronkstuk: a. nakoming van de overeenkomst vorderen en redelijke kosten, opslagkosten en eventuele verder aantoonbare schade aan de afnemer in rekening brengen; b. gerechtigd zijn de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden. Alsdan zullen de annuleringskosten worden verhoogd met het bedrag van kosten als bedoeld onder lid 2a van dit artikel. In geval van weigering, hetzij na de tweede levering, heeft Pronkstuk de keuze te handelen als beschreven in lid a of b van dit artikel. Artikel 9: Aansprakelijkheid: 9.1 Onverlet haar aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen partijen zijn overeengekomen, is Pronkstuk niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die Pronkstuk niet kende, noch behoorde te kennen, zoals: -leeftijd, herkomst en gebruik der geleverde zaken;

6 -het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes, ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen, zoals zon, cv- leidingen en haarden; -extreme afwijkingen/ veranderingen in (lucht-) vochtigheidspercentages c.q. temperaturen die direct dan wel indirect inwerken op de geleverde zaak, in de ruimte waar de geleverde zaak zich bevindt alsmede in omliggende ruimten. Pronkstuk is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pronkstuk is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 9.2 Indien Pronkstuk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden of dwingend rechtelijke bepalingen is geregeld. In dat geval is de aansprakelijkheid van Pronkstuk beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 9.3 De aansprakelijkheid van Pronkstuk is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 9.4 Pronkstuk kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade. 9.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: -de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; -de eventuele redelijke kosten gemaakt om de eventuele gebrekkige prestatie van Pronkstuk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Pronkstuk toegerekend kan worden; -redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 9.6 Pronkstuk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijf- of andersoortige stagnatie. 9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pronkstuk aan haar ondergeschikten. geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden. Na (deel)levering aan afnemer is annulering door afnemer uitgesloten, tenzij de onderhavige voorwaarden anders bepalen. Artikel 11: Risico-overgang: Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op afnemer over op het moment waarop zaken in de macht van afnemer worden gebracht. Artikel 12: Vrijwaring: Afnemer vrijwaart Pronkstuk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Pronkstuk toerekenbaar is. Artikel 13: Geschillen: 13.1 Op alle geschillen met Pronkstuk gesloten overeenkomsten zij steeds en bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. In geval van geschillen tussen Pronkstuk en afnemer en/of derden is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft Geschillen die uit deze overeenkomsten voortvloeien zullen in eerste aanleg, bij uitsluiting, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Artikel 10: De annulering: Bij annulering van de overeenkomst door afnemer, voor levering door Pronkstuk, is afnemer een schadevergoeding verschuldigd aan Pronkstuk van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van de overeenkomst door de afnemer

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Artikel 1 Definitie 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer of leverancier of Hulshof wordt bedoeld de

Nadere informatie

( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL)

( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL) ER-COMPANY ( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. Verwijzingen naar de Algemene Voorwaarden verwijzen naar de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. All-In-Media: Eenmanszaak All-In-Media., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Definities. 1.1 Leverancier: Univacco Foils

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2. De toepasselijkheid

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie