Landschapsplan. IP Catsop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landschapsplan. IP Catsop"

Transcriptie

1 IP Catsop

2 Document: IP Catsop Project: IP Catsop (09300) Status: Definitief Datum: Oktober 2010 Opdrachtgever: Gemeente Stein Stadhouderslaan KP Stein Tel: Web: In samenwerking met: Gemeente Beek Raadhuisstraat AA Beek Tel: Web: Gebiedsbureau Westelijke Mijnstreek Daniken RA Schinnen Tel: Web: Opdrachtnemer: Heusschen Copier Rijksweg AE Gulpen Tel: Web: Met steun van: Dit project wordt gedeeltelijk gerealiseerd met financiële steun van de provincie Limburg 2

3 Inhoud 1 INLEIDING INTEGRAAL PROJECT? AANLEIDING DOELSTELLING AANPAK ORGANISATIE- EN OVERLEGSTRUCTUUR STUDIE- EN PLANGEBIED PROCEDURE/STATUS LEESWIJZER 9 2 INTEGRAAL PROJECT CATSOP OPDRACHT UITGANGSPUNTEN/RANDVOORWAARDEN SAMENHANG 13 3 INVENTARISATIE/ANALYSE BELEID/VISIES/PLANNEN POL VISIE GROENE WAARDEN LANDSCHAPSVISIE ZUID LIMBURG OVERIG BELEID/VISIES/ PLANNEN OPBOUW VAN HET LANDSCHAP ESSENTIE VAN HET LANDSCHAP RONDOM CATSOP SWOT 23 4 VISIE VISIE OP DE ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE ECOPASSAGES CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING 31 3

4 5 LANDSCHAPSPLAN HOOFDDOELSTELLING REE DAS INPASSING SUBDOELSTELLINGEN LANDSCHAPPELIJKE KWALITEIT ARCHEOLOGISCHE/CULTUURHISTORISCHE KWALITEIT HEMELWATERPROBLEMATIEK EN EROSIEBESTRIJDING RECREATIESTRUCTUUR TOEGANKELIJKHEID LANDSCHAPSPLAN COMPLEET UITLEG LEGENDA EENHEDEN: 47 6 HOE GAAN WE VERDER 55 BIJLAGEN 57 BIJLAGE 1 VERBINDING 5 59 BIJLAGE 2 LANDSCHAPSPLAN 61 4

5 1 Inleiding 1.1 Integraal Project? Een Integraal Project (IP) is een complex plan voor een groot gebied waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Het is de bedoeling om verschillende doelen zoals natuur, landschap, recreatie, archeologie/cultuurhistorie, hemelwater- en erosieproblematiek en de landbouw in samenhang te realiseren. Hierbij wordt zo veel mogelijk gezocht naar een win-win situaties. Gezien de complexe en enorme omvang van de Integrale Projecten heeft de Provincie Limburg een handreiking gemaakt; Handreiking Integrale Gebiedsuitwerking (HIGU). Deze goed doordachte aanpak is bedoeld als hulpmiddel voor partners die te maken krijgen met Integrale gebiedsuitwerkingen. Middels een afwijkende alternatieve strategie wordt gestreefd om in een relatief kort tijdsbestek maatwerk te leveren en zo een hoogwaardig, duurzaam en multifunctioneel landschap te creëren. 1.2 Aanleiding In het najaar van 2006 is de Integrale Gebiedsuitwerking voor het buitengebied van Beek en omstreken gestart. Vanwege belangrijke relaties tussen Beek en Catsop heeft de regio Westelijke Mijnstreek in de startfase voorgesteld om het gebied Catsop in de integrale gebiedsontwikkeling Beek op te nemen. In het voorjaar van 2007 is besloten om IP Beek en IP Catsop afzonderlijk uit te voeren. De Gebiedscommisie Westelijke Mijnstreek hecht groot belang aan de verdere ontwikkeling en opwaardering van het gebied Catsop en heeft het project voorgedragen voor de derde tranche integrale gebiedsuitwerkingen. 1.3 Doelstelling IP Catsop wordt ingezet om een deel van de droge ecologische verbindingszone tussen Grensmaas en de Geleenbeek te realiseren. Concreet voor IP Catsop betekent dit dat er onderzocht wordt hoe de ecologische verbinding tussen het Bunder-/Elsloërbos en de autosnelweg A2 gerealiseerd kan/moet worden. Deze verbinding moet naadloos aansluiten op de nog te realiseren faunapassage en het IP Beek. 5

6 Naast deze hoofddoelstelling zijn er een aantal subdoelstellingen onderverdeeld in de volgende vijf thema s: Landschappelijke kwaliteit; Archeologische/cultuurhistorische kwaliteit; Hemelwater- en erosieproblematiek; Recreatiestructuur; Toegankelijkheid. Alle hoofd- en subdoelstellingen gaan ervan uit dat de continuïteit van de landbouw gewaarborgd blijft en kansen gegrepen moeten worden om knelpunten op te lossen. 1.4 Aanpak Het planproces kenmerkt zich door een complex samenspel van verschillende factoren. Deze factoren zijn vooraf kenbaar gemaakt of worden inzichtelijk gedurende het ontwikkelingstraject van het plan. Draagvlak en het stellen van de juiste prioriteiten zijn essentieel om het uiteindelijke doel te bereiken. In ieder geval zijn communicatie en overleg met de gemeenten Stein en Beek, Provincie Limburg, Gebiedscommisie Westelijke Mijnstreek, landbouwsector en overige betrokkenen onmisbare factoren in dit planproces. Om te komen tot een succesvol resultaat is een pragmatische aanpak voorgesteld. Via een gebiedsinventarisatie/-analyse, visievorming, landschapsplan met bijbehorende maatregelen hopen we op voldoende draagvlak om te komen tot een gedragen uitvoeringsplan. 6

7 1.5 Organisatie- en overlegstructuur Het samenstellen van een breed gedragen plan binnen een beperkte doorlooptijd vergt veel aandacht voor communicatie en overleg. Het proces kent een aantal overlegmomenten, te weten: Kernteam Het kernteam is een kleine pragmatisch ingestelde werkgroep bemand door de gemeentelijke projectleider van de gemeente Stein, de gebiedscoördinator(s) Westelijke Mijnstreek, de voorzitter van de gebiedscommissie Westelijke Mijnstreek, ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente Beek, gebiedsmanager van de Provincie Limburg en de projectleden van Heusschen Copier. Het kernteam is de gesprekspartner van de opdrachtnemer, bespreekt inhoudelijke documenten, strategische keuzes en heeft een adviserende rol aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Stein en Beek. De opdrachtgever heeft in samenspraak met de Gebiedscommissie Westelijke Mijnstreek en de Provincie Limburg beslissingsrecht. Klankbordgroep Naast overlegmomenten met het kernteam heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met een klankbordgroep. Deze groep belangenbehartigers met verschillende disciplines en/of belangen hebben een adviserende rol aan het kernteam en kunnen/mogen reageren en meedenken over de verschillende onderwerpen die aan bod komen. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Waterschap Roer & Overmaas (WRO), Provincie Limburg, De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Stichting Instandhouding Kleine landschapselementen in Limburg (IKL), IVN Natuur- en milieueducatie en Aelserloog Guus Peters. Eigenaren/gebruikers Naast overleg met vakspecialisten en belangenbehartigers wordt gestreefd naar tijdige communicatie met de betrokken grondeigenaren. Deze zijn al vroeg in het proces benaderd middels de zogenaamde keukentafelgesprekken en overlegmomenten met de agrarische sector. De bewoners/gebruikers van het plangebied worden geïnformeerd via informatiebijeenkomsten en diverse websites van bijvoorbeeld de gemeenten Stein en Beek en de website van Heusschen Copier. 7

8 1.6 Studie- en plangebied In deze rapportage wordt onderscheid gemaakt in een studie- en plangebied. Het studiegebied is de grotere context waarin het plangebied is gelegen. Het plangebied bevat de exacte begrenzing van het project IP Catsop. In de onderstaande afbeelding is het studiegebied met hierin het plangebied van circa 270 ha. (rood omkaderd) weergegeven. Circa 85 % van de gronden ligt in de gemeente Stein en 15% in de gemeente Beek. Plangebied IP Catsop (onderverdeling gemeente Stein en Beek) 1.7 Procedure/status IP Catsop is een strategisch project en vormt een programma met alle componenten van een Integraal Project. Door samenwerking worden de gezamenlijke doelen opgepakt. Het product hiervan, het landschapsplan, schetst het streefbeeld voor het buitengebied van Catsop. Het project is ingebed in de regiovisie Groene Waarden opgesteld door de Gebiedscommissie Westelijke Mijnstreek. De gemeenten Stein en Beek alsmede de projectpartners van de Provincie Limburg, Gebiedscommisie Westelijke Mijnstreek, De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL), Waterschap Roer en Overmaas, IVN Natuur- en milieueducatie hebben vanaf het begin bijgedragen aan de totstandkoming van het voorliggend document. 8

9 1.8 Leeswijzer Voordat inhoudelijk op het landschapsplan wordt ingegaan wordt in hoofdstuk twee uitleg gegeven wat een integraal project is, hoe het tot stand is gekomen en welke eisen de opdrachtgever aan het project IP Catsop heeft gesteld. Hoofdstuk drie geeft de inventarisatie op gebied van beleid/visies/plannen weer in de vorm van een SWOT analyse. De opbouw van het landschap en de essentie worden hier ook beschreven. Hoofdstuk vier beschrijft de visie op de ecologische verbindingszone, cultuurhistorie & archeologie en landschappelijke inpassing. De visie vormt de input voor het landschapsplan (hoofdstuk 5). De hoofddoelstelling en de subdoelstellingen worden verder toegelicht met de bijbehorende sterktes, zwaktes en knelpunten. Vanuit deze worden de kansen omschreven en geprojecteerd op het plangebied. Een visualisatie van het landschapsplan geeft vervolgens het wensbeeld weer. De legenda eenheden van deze afbeelding worden beschreven en geven telkens een voorbeeld uit het plangebied. Ten slotte schetst hoofdstuk 6 de te nemen vervolgstappen. 9

10 10

11 2 Integraal Project Catsop Het buitengebied van Catsop vormt een belangrijke schakel in de ecologische verbinding die het Rivierenpark Grensmaas moet gaan verbinden met de robuuste ecologische verbindingszone Schinveld- Mook. Deze visie is nader uitgewerkt binnen de visie Groene Waarden (augustus 2008) en draagt de naam droge verbinding Centraal Plateau (nr. 5). Visie Groene waarden (Gebiedscommisie Westelijke Mijnstreek) (studiegebied IP Catsop rood omcirkeld). De verbinding heeft de volgende beschrijving meegekregen: Een verbinding tussen de Rode Beek via de Kollenberg, Geleenbeekdal en Centraal Plateau naar het Maasdal. Het streefbeeld is een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap dat bestaat uit akkers, weilanden, bosjes, hagen, graften, houtwallen, boomgaarden, holle wegen en poelen. Integraal Project Catsop (IP Catsop) is een project waarbij wordt ingezet op het realiseren van een deel van de bovengenoemde verbinding. 11

12 Het project IP Catsop is gericht op de realisatie en het functioneren van de ecologische verbindingzone voor diverse doelsoorten zoals het ree en de das. Andere doelsoorten zijn gedefinieerd in de visie Groene Waarden, zie bijlage 1. Het gebied ten zuiden van Catsop vormt één van de weinige plekken in de sterk verstedelijkte Westelijke Mijnstreek waar een toekomstige ecologische verbinding voldoende fysieke ruimte heeft. Er moeten natuurlijk wel enkele infrastructurele barrières overwonnen worden. De gemeente Stein zet in op een proactieve aanpak die overeenkomt met een integrale gebiedsuitwerking. Deze aanpak is specifiek gericht op de realisatie van de ecologische verbinding. 2.1 Opdracht De gemeente Stein heeft aan Heusschen Copier de opdracht verleend om op basis van de voorgestelde alternatieve strategie nader onderzoek te doen en invulling te geven aan de ecologische verbindingszone (EVZ) tussen het Bunder-/Elsloërbos en de toekomstige ecopassage A2 (hoofddoelstelling). Ook wordt er gekeken naar andere knelpunten en/of wensen die in het gebied voorkomen om het project zo integraal mogelijk op te pakken. Deze worden subdoelstellingen genoemd Uitgangspunten/randvoorwaarden De gemeente Stein heeft de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd: Geen ruilverkaveling; Minimale ingrepen en ruimtebeslag; Planvorming gericht op het maken van een functionerende ecologische verbindingszone; Realiseren van de ecologische verbinding door middel van maatwerk; Uitvoering op basis van vrijwilligheid; De landbouw blijft de hoofdgebruiker-/beheerder; Integrale benadering op andere doelstellingen te bereiken; Kansen grijpen om knelpunten op te lossen; Streven naar een win-win situatie. 12

13 2.2 Samenhang IP Catsop heeft een directe relatie met: Project 21 IP Beek Project 43 A2 ecopassage Beek Bunderbos-/Elsloërbos Natura 2000 In de onderstaande afbeelding is de projectenkaart van de Gebiedscommissie Westelijke Mijnstreek afgebeeld met hierop de projecten die een directe relatie hebben met IP Catsop (rood omcirkeld) en een indirecte relatie (gestippeld rood omcirkeld). Deze projecten staan in het teken om de ecologische verbindingzone Rivierenpark Grensmaas met de robuuste verbinding Schinveld-Mook te verbinden Projecten overzicht Gebiedscommisie Westelijke Mijnstreek 13

14 14

15 3 Inventarisatie/analyse Aan de basis van een duurzame visie staat een grondige inventarisatie/analyse. Heusschen Copier heeft in het najaar van 2009 een (interne) quickscan opgesteld die het vigerend beleid, visies en plannen inzichtelijk maakt en inzicht geeft in de gebiedsverkenning. Door middel van de lagenbenadering wordt de ontstaansgeschiedenis en het huidige functioneren van het landschap verklaard. De vigerende beleidsstukken/visies/plannen, de essentie van het landschap en de SWOT met de daaruit gekomen subdoelstellingen worden in dit hoofdstuk als conclusie van de quickscan behandeld. 3.1 Beleid/visies/plannen De quickscan beschrijft vrijwel alle vigerende beleidsstukken/visies en plannen die van toepassing zijn in het studiegebied van IP Catsop. In deze paragraaf worden de belangrijkste kort aangehaald POL Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg is beleid vormgegeven als een plan op hoofdlijnen en bevat de provinciale visie op ruimtelijke ontwikkelingen. Van belang zijn de perspectieven 1, Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en perspectief 2 Provinciale ontwikkelingszone Groen (POG). Beiden worden hieronder kort toegelicht: P1- Ecologische hoofdstructuur. bestaand bos en natuur (EHS) EHS wordt in heel Nederland gerealiseerd en vormt een groene snelweg die de flora en fauna de gelegenheid geeft zich te kunnen verplaatsen door de robuuste natuur. De EHS binnen het studiegebied van IP Catsop bestaat uit bestaand bos en natuurgebied. Er ligt geen opgave om nieuwe natuur (EHS) te realiseren. P2-Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) De Provinciale ontwikkelingszone groen (POG, P2) vormt samen met de EHS de ecologische structuur in Limburg. Anders dan de EHS omvat de POG vooral landbouwgebieden. Binnen de POG geldt een ontwikkelingsgerichte basisbescherming. Behoud en ontwikkeling van natuur en landschapswaarden zijn richtinggevend voor ontwikkelingen in de POG. Ook van belang zijn het instandhouden van een goede toeristisch-recreatieve structuur en een op het landschap georiënteerde landbouw. 15

16 3.1.2 Visie Groene Waarden De visie Groene dwarsverbindingen, Waarden beoogd door verbinding te leggen middel tussen van groene Rivierenpark Grensmaas en de robuuste ecologische verbinding Schinveld-Mook. Relatie POL met de visie Groene Waarden Landschapsvisie Zuid Limburg De landschapsvisie Zuid-Limburg dient als inspiratiebron voor landschapsontwikkeling in het landelijke gebied van Zuid-Limburg. Deze visie geeft aan dat rondom Catsop dorpsbeplanting zoals hoogstamboomgaarden en heggen gewenst zijn. Daarnaast wordt er geadviseerd om nat struweel toe te passen in de droogdalen. Deze 20 meter brede stroken met wandelpaden en eventueel een veedrift bestaat uit overwegend struweelbeplanting op relatief natte gronden. Aangrenzende regenwaterbuffers moeten het afstromend water vertragen om zo een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van de regenwaterproblematiek (o.a. erosie). 16

17 3.1.4 Overig beleid/visies/ plannen In de onderstaande opsomming staan enkele beleidsstukken, visies en plannen die input leveren aan het landschapsplan maar niet in deze rapportage zijn opgenomen. Natura 2000 (Bunder-/Elsloërbos); Rijksbufferzone Maastricht Sittard; Nationaal Landschap Zuid-Limburg; Provinciaal Natuurbeheerplan; Structuurschets Stein op weg naar 2015; Groenstructuurvisie Gemeente Stein; Kansen voor groen in Stein. 3.2 Opbouw van het landschap De huidige landschapsstructuur vormt de basis voor het landschapsplan. De onderstaande afbeeldingen geven de opbouw visueel weer. Referentie spoorweg Maastricht-Sittard en A2 + Hoogtelijnen 17

18 + bebouwing + water 18

19 + opgaande beplanting + grasland 19

20 + hoogstam fruitweide, fruitplantage en boomkwekerij + akkerbouw 20

21 = Huidige landschapsstructuur 3.3 Essentie van het landschap rondom Catsop De omgeving van Catsop heeft haar schitterende reliëf te danken aan het ontstaan van de Maasterrassen. De overgangen tussen hoog- en middenterras en hoog- en laagterras (stijlrand) zijn duidelijk herkenbaar in het gebied. De ingesneden droogdalen met de hierin liggende holle wegen wijzen naar de kern van Catsop. Andere landschapselementen die voorkomen zijn graften, hoogstamfruitweides en landschappelijke hagen. De landschapselementen vormen samen met het reliëf intieme besloten plekken en vergezichten. Vanuit Catsop is het zelfs mogelijk de puinbergen in België te zien. Uniek is het Bunder-/Elsloërbos vanwege haar grote areaal bronbos. In de bodem treffen we op de steile plekken voornamelijk radebrikgronden (löss) aan en in de droogdalen (ooi)vaaggronden. Wanneer we dieper in de bodem graven bestaat de kans dat vuurstenen ( v. Chr.), scherven van de Bandkeramiekers (circa v. Chr.) of restanten van een Romeinse grafplaats (12 v. Chr 450 n. Chr. gevonden worden. Het is duidelijk dat de omgeving van Catsop een rijke geschiedenis heeft. 21

22 Het Catsop zoals we het nu kennen is van oudsher een gehucht van Elsloo en vertoont typische kenmerken van een middeleeuwse ontginningsnederzetting. De oude wegen en structuren zijn nog goed te zien. De nieuwe generaties mensen hebben rondom Catsop infrastructurele voorzieningen gebouwd zoals de autosnelweg A2 en spoorweg Maastricht-Sittard. Deze voorzieningen hebben als negatief effect de verminderde toegankelijkheid en ontsnippering van het gebied tot gevolg. Ook de stedelijke ontwikkeling van het dorp heeft geleid dat de oorspronkelijke kern minder contact maakt met het omliggende landschap. De ruilverkaveling van 1983 heeft geleid tot realisatie van regenwaterbuffers, verbeterde ontsluiting/verkaveling en verbetering van de landbouwkundige structuur ten koste van de kleinschaligheid. Schematische visualisatie van de essentie van het landschap rondom Catsop 22

23 3.4 SWOT De SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) kan worden gezien als conclusie voor de quickscan op gebied van gebiedsverkenning. In de volgende tabellen is een onderverdeling gemaakt en zijn afbeeldingen toegevoegd. Sterktes Reliëf Droogdalen Besloten ruimtes en vergezichten Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg (landschapselementen) Aanwezigheid van diverse doelsoorten Cultuurhistorische dorpskern met karakteristieke eigenschappen Rijke geschiedenis van Catsop Historische wegen zijn herkenbaar IJsboerderij Intensieve veehouder Roosen is gesaneerd Vergezichten, reliëf en landschapselementen 23

24 Zwaktes Uitzicht op A2, tankstation, bedrijventerreinen en DSM Regenwaterbuffers niet landschappelijk ingepast Landschapselementen liggen versnipperd van elkaar Archeologie niet zichtbaar en/of beleefbaar De oude dorpskern van Catsop maakt niet tot nauwelijks contact met het omliggende landschap Storende/niet gebiedseigen bebouwing in buitengebied A2 en spoorweg sluit Catsop in Grote druk op recreatiepaden Weinig mogelijkheden om een ommetje te maken in het buitengebied Ontsluiting en toegankelijkheid van wegen Doodlopende recreatiepaden De dassentunnel is bewoond Spoor omringd door hekwerk waardoor overgang van dieren onmogelijk is Sickendaelweg/Siekendaalstraat gevaarlijk voor dassen (gemotoriseerd verkeer) Coniferen opstanden in gebied Geen mooie entree vanuit Sickendaelweg Relatie kern droogdal is verdwenen Achterstallig onderhoud aan holle wegen Geen aaneengesloten ecologische verbindingszone Incidenteel modderoverlast Uitzicht op storende objecten (Businesspark Stein en DSM) 24

25 Kansen Storende en niet passende bebouwing (bedrijventerreinen, tankstation, agrarische bebouwing inpassen met groen) Landschapselementen met elkaar verbinden door laanbomen, bermen, hagen of hoogstamfruitweiden Regenwaterbuffers landschappelijk inpassen Optimaal functionerende ecologische verbindingszone Faunapassage realiseren voor de das en het ree Hekwerk deels wegnemen ter hoogte van het spoor Herstellen van en ruimte bieden aan landschapelementen Sickendaelweg/Siekendaalstraat aanpassen Regenwaterbuffers aanpassen aan de nieuwe normen Maatregelen t.b.v. erosie toepassen Informatiebord bij tankstation Catsop als visitekaartje voor begin heuvellandschap Zuid-Limburg Kwekerijen verplaatsen naar achterkant Schuttersstraat Informatievoorziening 25

26 Bedreigingen Ver- thema s (vermesting, verdroging, verstoring, verspilling, verzuring, verspreiding, verwijdering en verandering van het klimaat) Erosie- problematiek Het verdwijnen van landschapselementen Toenemende schaalvergroting Landbouw Teeltondersteunende voorzieningen voor bedrijfsvoering Bebouwing in het buitengebied Toenemende infrastructurele voorzieningen Eventuele uitbreidingen Beek Maastricht Aachen Airport en/of bedrijventerreinen BMAA en Schuttersstraat Verdwijnen van oude toponiemen Korten op beheersbudget gemeente Stein Brede landbouwmachines op veldwegen Hagelnetten 26

27 4 Visie 4.1 Visie op de ecologische verbindingszone Het plangebied wordt gekenmerkt door een grote mate aan openheid en weidsheid, de aanwezigheid van reliëf, een groen karakter, bijzondere flora en fauna en een grote mate aan streekeigenheid. Dit zijn allemaal eigenschappen die passen bij het Nationaal Landschap Heuvelland. De invulling van de ecologische verbindingszone (EVZ) wordt benaderd als leidend ontwerpprincipe en dient recht te doen aan alle bovenstaande omgevingskenmerken en moet deze waar mogelijk versterken. Het hoofddoel is uiteraard dat de EVZ optimaal dient te functioneren voor de diverse doelsoorten (onder andere de das en het ree) volgens de visie Groene Waarden, zie ook bijlage 1. In het POL 2006 is de ecologische verbindingszone opgenomen als POGzone. Op onderstaande kaartuitsnede is de ligging aangegeven. Opvallend is dat de ecologische verbindingszone juist door het open agrarische gebied loopt, dat bestaat uit licht glooiende terreinen en slechts door enkele markante holle wegen wordt doorsneden. Het conform provinciaal beleid realiseren van een ecologische verbindingszone voor de gedefinieerde doelsoorten leidt tot een afbreuk van de aanwezige grote openheid en landbouwkundige waarden. Om de landschappelijke kwaliteiten zo veel mogelijk te behouden/versterken (openheid, reliëf, agrarisch gebruik) en omdat de eisen die de verschillende doelsoorten aan hun leefomgeving stellen sterk uiteenlopen, stellen wij voor om de ecologische verbindingszone in twee delen op te splitsen: een noordelijke en een zuidelijke zone. EHS (donkergroen) POG (lichtgroen) 27

28 Ecozone noord Onze visie daarbij is dat de das (grootste marterachtige en cultuurvolger) voor haar verbindingen bij voorkeur een landschap met kleinschalige (lijnvormige) landschapselementen (bijv. hoogstamfruitboomgaarden, hagen, graften, poelen) heeft. Voor het foerageren maakt de das ook gebruik van de omliggende agrarische gronden. Door de verbindingszone langs de Sickendaelweg/Siekendaalstraat aan te brengen wordt juist een landschappelijke versterking van het dal gerealiseerd, waardoor de openheid van de hellingen en plateau behouden blijft. De verbindingszone draait zich vervolgens om Catsop heen tot aan de oostelijke rand van het Bunder-/Elsloërbos en draagt bij aan een nog betere landschappelijke inpassing van de kern. Daarnaast wordt er een natuurlijke overgang gerealiseerd vanuit het landbouwgebied naar het Bunder-/Elsloërbos door de realisatie van een brede mantel en zoom (o.a. maatregel voortvloeiend uit Natura 2000). De overgang naar- en verankering van Catsop in het landschap verbetert: Catsop wordt nog nadrukkelijker een dorp in het groen! De EVZ fungeert hier tevens als uitloopgebied voor het dorp en als inpassingsinstrument voor te grootschalige bebouwing nabij de kern. Cultuurhistorische waarden worden versterkt, er ontstaat een nog prettigere woon- en leefomgeving voor inwoners en een optimaal leef- en migratiegebied voor vele soorten dieren. Deze zone bedient de doelsoorten van kleinschalige cultuurlandschappen. Karakteristieke soorten in de omgeving van Catsop zijn onder andere: das (foerageergebied), Steenuil (broed- en foerageergebied), Alpenwatersalamander (leefgebied), Hazelworm (leefgebied) en Geelsprietdikkopje (waard- en nectarplanten). Ruimtelijk concept 28

29 Ecozone zuid Een ander belangrijke doelsoort is het ree. Het ree heeft juist behoefte aan rust en beschutting en kan vanwege een grotere mobiliteit prima gebruik maken van zogenaamde stepping stones (ecologische stapstenen). Het ree is het best gebaat bij bos/bossages in een open of kleinschalig cultuurlandschap. Wij stellen voor om juist langs de zuidzijde van de huidige geprojecteerde ecologische verbinding, in aansluiting op een aantal bestaande groene plekken (bosjes, holle wegen, erfbeplantingen), groene versterking aan te brengen. Deze nieuwe groene elementen vormen samen met de begroeide holle wegen, de noodzakelijke ecologische stapstenen tussen het Bunder-/Elsloërbos en het Kelmonderbos. Hierdoor blijven de openheid, het agrarisch gebruik en de vergezichten behouden. De stapstenen gaan functioneren voor onder andere de doelsoort het ree. De zone aan de zuidzijde grenst aan open cultuurlandschappen waarin andere doelsoorten voorkomen, die ook afhankelijk zijn van aangrenzende ruigtes en bosjes. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Veldleeuwerik en Patrijs (ontwikkelen broedgelegenheid) en Kleine parelmoervlinder (nectarplanten). Schetsontwerp visie IP Catsop 29

30 4.1.1 Ecopassages De sterkte van de ecologische verbinding wordt bepaald door de zwakste schakel. Kruisingen met infrastructuur zorgen vaak voor migrerende knelpunten. In het IP Catsop stellen wij de volgende aanpak voor: Aan de zuidkant van het Bunder-/Elsloërbos ter hoogte van Kruisberg staat ecoduct Kruisberg op de planning. De A2 is daar gesplitst in een oostelijke en een westelijke rijbaan, met daartussen een groen heuvelachtig gebied. Over ieder deel van de splitsing en het onderliggende wegennet wordt een ecoduct gebouwd. Deze verbinding is zeer robuust en geschikt voor vrijwel alle doelsoorten die in Zuid- Limburg voorkomen. Door ook aan de noordkant een in ecologisch opzicht goed functionerende verbinding te maken wordt ook de noordkant van het Bunder-/Elsloërbos ontsloten. De betekenis van het Natura 2000 gebied Bunder-/Elsloërbos wordt hierdoor vergroot en het netwerk tussen natuurgebieden wordt sterker. Daarnaast stellen wij voor aansluitend aan het bestaande kunstwerk onder de A2 (Sieckendaalstraat) een ecologische passage voor het ree te maken. De das zal hiervan ook gebruik kunnen maken. Als terugvaloptie zou gekozen kunnen worden voor aanpassingen aan het bestaande kunstwerk. De ecopassage van de A2 en de invulling van de EVZ ter plaatse draagt tevens bij aan een opwaardering van de zuidelijke entree van Beek en Stein. Aan de zuidzijde van Beek is één dassentunnel onder de Rijksweg (Maastrichterlaan) en A2 aanwezig. 30

31 4.1.2 Cultuurhistorie en archeologie De oude historische elementen, lijnen en verbindingen in het landschap worden aangezet met begeleidende beplanting om de structuur van het landschap beter zichtbaar te maken. Gebied de Knup blijft een solitair hooggelegen beeldbepalend bosgebiedje. Door het te vergroten of versterken zou deze waardevolle plek aan beeldkracht verliezen. De noordelijke EVZ loopt aan de voet van deze heuvel. In de omgeving van Catsop is een Romeins grafveld evenals een kampement uit de tijd van Karel de Stoute ontdekt. Onderzocht zal worden of deze gegevens in het veld zichtbaar gemaakt kunnen worden. De duurzaam in de bodem vastgelegde historie van het gebied wordt zo beleefbaar en geeft de plek identiteit. Door de plek verder aan te vullen met een passende informatievoorziening wordt uitleg over diezelfde plek gegeven. Deze aanpak creëert mogelijkheden voor een nieuwe gethematiseerde recreatieve route worden ontworpen Landschappelijke inpassing Zoals reeds beschreven zal de noordelijke ecologische zone een bijdrage leveren aan een betere landschappelijke inpassing van Catsop. Vanaf de A2 is er een geweldig mooi uitzicht over het plangebied en op het Maasdal aanwezig, dit dient behouden te blijven. Bij gunstige weersomstandigheden kan men tot in België kijken. Op een aantal andere hooggelegen plekken wordt eveneens gezorgd voor plekken met een fraai uitzicht over het gebied rondom Catsop. Er wordt verder voorgesteld om het bedrijventerrein Beek Maastricht Aachen Airport te voorzien van een transparante groene omlijsting met als redenen deze bebouwing minder dominant in het landschap aanwezig te laten zijn. Hiervoor wordt op grondgebied van de gemeente Beek voor de gebouwen een bomenrij geplaatst. Het talud aan de westzijde van tankstation Vosdal langs de A2 zal worden voorzien van opgaande beplanting, waardoor vanuit het buitengebied van Catsop het tankstation vrijwel niet meer zichtbaar is. Het vergezicht dat vanaf de parkeerplaats mogelijk is, zal blijven bestaan maar zal iets minder worden. Beplanting rondom het tankstation heeft ook een gunstige invloed op de ecologische verbindingen en nabij gelegen faunavoorziening. 31

32 32

33 5 Het landschapsplan vormt een verdere uitwerking van de visie en heeft het detailniveau van een structuurplan. Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze het landschapsplan invulling geeft aan de hoofd en- /subdoelstellingen. 5.1 Hoofddoelstelling Versnippering wordt als één van de belangrijkste oorzaken gezien waardoor de aantallen soorten in ons land afnemen (Natuurplanbureau 1997). Versnippering heeft een duidelijk negatief effect op de leefgebieden van dieren en planten door het uiteenvallen van leefgebieden van soorten in ruimtelijk gescheiden, kleinere eenheden. Door versnippering is er minder ruimte, en bovendien is de beschikbare ruimte slechter bereikbaar en wordt daardoor slechter benut. Het negatieve effect van versnippering wordt nog eens versterkt door de andere ver -thema s, zoals verzuring, vermesting en verdroging omdat hierdoor de kwaliteit van het resterend leefgebied verder afneemt. Door het opheffen van de versnippering kan de duurzaamheid van populaties beter worden geborgd. Ecologische verbindingswegen worden gekenmerkt door een grote mate van rust, ruimte en variatie (gradiënten). Hierdoor is er plaats voor een groot aantal soorten, die verschillende eisen stellen aan hun omgeving. Een goed ontwikkelde zone doet dienst als migratiegebied voor dieren die zich makkelijk verspreiden en als leefgebied voor soorten die zich in hun leven over een korte afstand kunnen verplaatsen. Om een functionerende ecologische verbindingszone te maken voor het ree en de das is gebruikt gemaakt van de zogenaamde ecoprofielen, ontwikkeld door Alterra (Universiteit Wageningen). De randvoorwaarden zijn gebaseerd op gegevens uit het computerprogramma TOVER en van het ministerie van LNV. Iedere doelsoort stelt specifieke eisen aan haar habitat dat opgebouwd is uit (van groot naar klein en van leefgebied tot foerageergebied) sleutelgebieden, stapstenen en corridors. De habitat eisen kunnen verbeeld worden door middel van een ecoprofiel. De ecoprofielen zijn ontwikkeld om de zwakke plekken van een verbinding in beeld te krijgen, geconfronteerd met de autonome ontwikkeling binnen het gebied. 33

34 De twee meest ruimtebehoevende soorten in het plangebied zijn de das en het ree. In deze paragraaf wordt, na een korte beschrijving van de doelsoorten, de ecoprofiel benadering op het plangebied geprojecteerd. Hierdoor worden knelpunten inzichtelijk. Ten slotte wordt de oplossing gegeven die doorwerking heeft in het landschapsplan Ree Reeën leven in bosachtige streken met open plekken en aangrenzende velden, maar komen ook in heidevelden, rietvelden, duinen en akkerbouwgebieden voor. Het ree is een cultuurvolger en kan zich gemakkelijk aanpassen aan het cultuurlandschap. Voorwaarde is dat er voldoende voedsel, dekking en rust aanwezig is. De voorkeur gaat uit naar het overgangsgebied van loofbos naar open terrein. Reeën gebruiken overgangszones tussen bos en open gebied om dekking te zoeken. Daar kunnen ze rusten en herkauwen. Ecosysteemtypen volgens TOVER Voedselrijk loofbos Struweel en zoomvegetatie De sleutelgebieden hebben een omvang van hectare. De onderlinge afstand tussen de sleutelgebieden bedraagt maximaal 20 kilometer. Deze worden met elkaar verbonden door stapstenen van 2 tot 5 hectare, met elkaar verbonden door een dispersiecorridor van 20 tot 30 meter breedte. 34

35 Knelpunten voor het ree in IP Catsop Knelpunt: Stapstenen A2 Corridor ten oosten van A2 Hekwerk langs spoor in Bunder- /Elsloërbos Oplossing: Aanleg Faunapassage Opwaarderen Verwijderen Biotoopeisen: Voedselrijk loofbos Struweel zoomvegetaties van kleigronden 35

36 5.1.2 Das De das is een zoogdier welke voorkomt in halfopen landschap. Het dier heeft dekking en droge grond nodig voor de burchten en een gevarieerd grondgebruik voor zijn voedsel. Bereikt de hoogste dichtheden in agrarisch landschap met kleine stukken bos, veel hagen (of graften in Zuid-Limburg) en voldoende wormenrijk grasland. Lage dichtheden in puur natuurgebied, uitgestrekte bossen en intensief landbouw- (akkerbouw-)gebied. Voedsel heel gevarieerd, zowel dierlijk als plantaardig. In veel streken van Nederland zijn maïs en regenwormen de belangrijkste voedselcomponenten. Verder (afgevallen) fruit, bosvruchten, eikels, graan, muizen(nesten), egels, nesten jonge konijnen, engerlingen, kevers en andere insecten, vogeleieren en aas. Ecosysteemtypen volgens TOVER Struweel en zoomvegetatie zandgrond Struweel en zoomvegetatie zandgrond met klein water De sleutelgebieden mogen maximaal 30 kilometer uit elkaar liggen. Met daar tussen in om de 7,5 kilometer een stapsteen. Deze worden met elkaar verbonden door een dispersie corridor van 100 meter breed. 36

37 Knelpunten das in IP Catsop Knelpunt: Corridor langs dorpsrand Corridor Sickendaalweg A2 Spoorweg Oplossing: Opwaarderen/aanleg Opwaarderen Faunapassage Hekken verwijderen Biotoopeisen: Bos en struweel (verblijfplaatsen) Houtwal, graslanden en akkers, (foerageergebied) Lijnvormige landschapselementen 37

38 5.1.3 Inpassing In paragraaf en is de ecoprofielenbenadering toegelicht en zijn de knelpunten en oplossingen inzichtelijk gemaakt. Wanneer aan de huidige landschapsstructuur deze oplossingen worden toegevoegd komen we tot het wensbeeld op het gebied van ecologische verbindingszones (zie tweede afbeelding hieronder). Huidige Landschapsstructuur Uitwerking ecoprofiel in landschapsplan (Noord das, zuid ree) 38

39 5.2 Subdoelstellingen De SWOT- analyse heeft inzicht heeft gegeven in de sterktes (Strengths), zwaktes (Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats). Op basis van deze informatie zijn de volgende vijf subdoelstellingen geformuleerd: 1. Landschappelijke kwaliteit; 2. Archeologische/cultuurhistorische kwaliteit; 3. Hemelwaterproblematiek en erosiebestrijding; 4. Recreatiestructuur; 5. Toegankelijkheid; Sterktes In deze paragraaf worden per subdoelstelling de sterktes, zwaktes en bedreigingen beschreven en wordt inzicht gegeven op de wijze waarop hieruit de kansen/maatregelen zijn ontstaan. Vervolgens geeft een afbeelding de doorwerking in het landschapsplan weer. 39

40 5.2.1 Landschappelijke kwaliteit Sterktes Zwaktes Bedreigingen Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg (landschapselementen) Aanwezigheid diverse doelsoorten Regenwaterbuffers niet landschappelijk ingepast Landschapselementen liggen versnipperd van elkaar Kwekerijen in gebied Geen duidelijke entree vanuit Sickendaelweg Geen aaneengesloten ecologische verbindingszone Relatie droogdal/kern is deels verdwenen Storende bebouwing in het buitengebied Achterstallig onderhoud aan landschapselementen Het verdwijnen van landschapselementen Bebouwing in het buitengebied Teeltondersteunende voorzieningen in buitengebied Korten op beheersbudget Kansen/maatregelen Storende en niet passende bebouwing (bedrijventerreinen, tankstation en agrarische bebouwing landschappelijk inpassen met groen Landschapselementen met elkaar verbinden voor een aaneengesloten ecologische verbindingszone Regenwaterbuffers landschappelijk inpassen Landschapselementen herstellen en duurzaam beschermen Landschappelijke structuren zichtbaar maken in het landschap Kwekerijen verplaatsen naar achterzijde schuttersstraat Onderhoud aan landschapselementen 40

41 Inpassing landschappelijke kwaliteit in landschapsplan Maatregelen subdoelstelling 1: Landschappelijke kwaliteit 41

42 5.2.2 Archeologische/cultuurhistorische kwaliteit Sterktes Zwaktes Bedreigingen Cultuurhistorische dorpskern met karakteristieke eigenschappen Rijke geschiedenis van Catsop Historische wegen zijn herkenbaar Archeologie niet zichtbaar/beleefbaar Het verdwijnen van oude toponiemen in het gebied Kansen/maatregelen Archeologische kwaliteit zichtbaar maken (project) Archeologie koppelen aan recreatieve routes Oude toponiemen in het veld terugbrengen (project) Informatieve borden plaatsen bij speciale archeologische/cultuurhistorische aspecten (project) Archeologische vindplaatsen en monumenten in het gebied 42

43 5.2.3 Hemelwaterproblematiek en erosiebestrijding Sterktes Zwaktes Bedreigingen Droogdalen aanwezig Wateroverlast Erosiegevaar Ver- thema s Klimaatsverandering Erosieproblematiek Kansen/maatregelen Regenwaterbuffers aanpassen aan nieuwe normen Maatregelen ten behoeve van erosie Maatregelen subdoelstelling 3: hemelwaterproblematiek en erosiebestrijding 43

44 5.2.4 Recreatiestructuur Sterktes Zwaktes Bedreigingen Reliëf Besloten ruimtes en vergezichten IJsboerderij Weinig mogelijkheden om een ommetje te maken Grote druk recreanten op paden Doodlopende recreatiepaden Verdwijnen van oude toponiemen Kansen/maatregelen Recreatiepaden aanleggen om de druk te verkleinen Archeologie en cultuurhistorie betrekken bij recreatiestructuur Wandelroutes aansluiten op Catsop Recreatiepaden verbinden om kleine ommetjes te kunnen maken Catsop als visitekaartje (vanaf A2) voor begin heuvellandschap Zuid- Limburg Toponiemen koppelen aan recreatiepaden Maatregelen subdoelstelling 4: recreatiestructuur 44

45 5.2.5 Toegankelijkheid Sterktes Zwaktes Bedreigingen Bereikbaarheid Catsop A2 en spoorweg belemmert Catsop Ontsluiting en toegankelijkheid van wegen Grote landbouwmachines op veldwegen Kansen/maatregelen Wegen toegankelijk maken door beheer Bredere wegbermen Aanleggen van verkeerspassages (holle wegen) Wegen toegankelijk maken voor bestemmingsverkeer Maatregelen subdoelstelling 5: toegankelijkheid 45

46 5.3 compleet Het totale landschapsplan is een integraal plan en kan onderverdeeld worden in de eerder beschreven hoofddoelstelling en subdoelstellingen. De onderstaande afbeelding betreft een visualisatie van het landschapsbeeld volgens het landschapsplan. In bijlage 2 is het landschapsplan opgenomen (A3 formaat). Legenda 46

47 5.3.1 Uitleg legenda eenheden: In deze paragraaf worden de legenda eenheden van het landschapsplan nader toegelicht en gevisualiseerd doormiddel van afbeeldingen uit het gebied. Bebouwing De bestaande bebouwing voor woon- en/of bedrijfsmatige doeleinden. Bij de totstandkoming van het landschapsplan wordt niet uitgegaan van uitbreiding. Bebouwing Agrarische percelen Weiden en akkerbouwpercelen in plangebied in IP Catsop handhaven in combinatie met natuur en kleinschalige landschapselementen. Agrarische percelen 47

48 Boomkwekerij Kwekerij waar voornamelijk gecultiveerde soorten worden geteeld zoals coniferen. Wij streven ernaar om deze kwekerijen uit het droogdal en uit de buurt van het Bunder-/Elsloërbos te verplaatsen naar bijvoorbeeld de achterzijde van het bedrijventerrein Schuttersstraat om dot terrein tegelijkertijd groen in te passen. Coniferenkwekerij Hoogstamfruitweide De huidige hoogstam fruitboomgaarden in het gebied IP Catsop zorgen voor een groene inpassing van de kern Catsop in het landschap. Het fruit is naast schoonheid en voedsel voor de mens ook nog eens erg interessant vanuit het ecologische oogpunt. Hoogstamfruitweide 48

49 Laagstamfruitweide De in het gebied bestaande laagstamfruitweiden zijn de moderne vervanging van de hoogstam fruitboomgaarden en zijn puur gericht op productie. Teeltondersteunende voorzieningen maken de laagstamfruitweides minder aantrekkelijk in het landschap. Laagstam fruitweide Bos en opgaande beplanting In het landschapsplan kunnen we onderscheid maken in nieuwe stapstenen voor het ree, bestaande bosbeplanting te gebruiken als stapsteen en het Bunder-/Elsloërbos als sleutelgebied. Er wordt gestreefd naar bosgebieden opgebouwd uit een zoom-mantel-kern beplanting. Bos 49

50 Laanbomen Vanuit het landschapsplan wordt voorgesteld om op verschillende plekken in het gebied de bestaande laanstructuren te versterken om structuren met elkaar te verbinden. Voornamelijk het belang van speciale verbindingen zoals het Sickendaal (EVZ) of waterlopen worden hiermee extra benadrukt. Laanbomen 50

51 Groene kwaliteitsverbetering Groene kwaliteitsverbetering is een verzamelterm die een zoekgebied aangeeft waar verbetering mogelijk is door middel van kleinschalige landschapselementen. In het landschapsplan is niet aangegeven welke maatregel van toepassing is. In samenspraak mat de agrariër wordt gezocht naar een geschikte maatregel waarbij maatwerk van toepassing is. De maatregelen die we voorstellen in deze zones zijn: Landschappelijke inpassing van bedrijven en woningen; Aanleg fruitweides; Landschappelijke hagen; Grasbermen; Inpassing; Onderhoud. Kleinschaligheid 51

52 Graften / holle wegen Typerend voor de omgeving van Catsop is de aanwezigheid van verschillende landschapselementen zoals graften en holle wegen. Om deze duurzaam in stand te houden adviseren wij het nemen van beheersmaatregelen en bescherming doormiddel van veerasters. Waterbuffer Deze zijn aangelegd en worden onderhouden door het Waterschap Roer en Overmaas. Naast de beschermende en waterbergende functies zijn deze ecologisch zeer waardevol. Waterfbuffer 52

53 Uitzichtpunt Op een aantal plekken in het gebied zijn schitterende vergezichten. Op een heldere dag is het mogelijk om vanuit Catsop de mijnsteenbergen in België te zien. Uitzichtpunt Archeologisch punt Deze plek in het landschap heeft een verhaal te vertellen, bijvoorbeeld door een belangrijke historische gebeurtenis, een bouwwerk of opgravingen. Middels een informatiebord willen we deze plekken weer beleefbaar maken zodat een wandeling een stuk interessanter wordt. Voorbeeld informatiebord in IP Catsop 53

54 54

55 6 Hoe gaan we verder Nu het landschapsplan definitief is worden de maatregelen vertaald naar een maatregelenplan op perceelsniveau. Het maatregelplan bestaat uit twee onderdelen, namelijk een visualisatie van de maatregelen op een kadastrale kaart en een bijbehorende financieringstabel. De financieringstabel moet inzicht geven hoeveel grondbeslag de te nemen maatregelen in totaal innemen, welke kosten ermee gemoeid zijn en wat de dekking door subsidie kan zijn. Ook worden de kosten voor beheer en de dekking hiervan integraal meegenomen. Op basis van deze inzichten kan een gesprek met de agrariër uitwijzen of een maatregel wel of niet haalbaar is en hoe deze er in detail gaat uitzien. Kanttekening: Wanneer het maatregelenplan en de bijbehorende tabel definitief zijn vormen zij onderdeel van deze rapportage in de vorm van een inlegnotitie welke in plaats van hoofdstuk 6 wordt ingevoegd. 55

56 56

57 Bijlagen 57

58 58

59 Bijlagen 1 Verbinding 5 Verbinding 5: Droge verbinding Centraal Plateau Verbinding tussen Roode Beek via de Kollenberg, Geleenbeekdal en Centraal Plateau naar Maasdal. Streefbeeld: Een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap dat bestaat uit akkers, weilanden, bosjes, hagen, graften, houtwallen, boomgaarden, holle wegen en poelen. De in de zone gelegen hamsterkerngebieden behouden een meer open karakter. Doelsoorten: Steenuil Roodborsttapuit Patrijs Das Ree Hazelmuis Vroedmeesterpad Alpenwatersalamander Levendbarende hagedis Hazelworm Vliegend hert Geelsprietdikkopje Kleine parelmoervlinder Veldleeuwerik Natuurdoeltypen: Wintereiken-Beukenbos (A 1.1) Eiken-Haagbeukenbos (A 1.4) Doornstruweel (A 2.1) Bremstruweel (A 2.2) Matig voedselrijke graslanden (A 5.5) (Glanshaverhooiland; A 5.5.2) Droge ruigte (A 7.1) Vochtig kruidenrijk grasland (B 2) Droog kruidenrijk grasland (B 3) Kruidenrijke akker (B 4) Ecologisch waardevolle houtwallen en singels (B 6.1) Graften (B 6.2) Holle wegen (B 6.3) Ecologisch waardevolle watergangen en poelen (B 6.4) Ecologisch waardevolle bermen en greppels langs wegen (B 6.5) Ecologisch waardevolle perceelranden (B 6.6) Ecologisch waardevolle hagen en knotbomen (B 6.7) Ecologisch waardevolle boomgaarden (B 6.9) Belangrijkste infrastructurele knelpunten: De weg Geleen-Puth (Beekstraat/Kellenaer), de N276 (Middenweg), de N585 (Maastrichterlaan), de A2, het Julianakanaal en de A76. 59

60 60

61 Bijlagen 2

stand van zaken realisatie IP Catsop Vergaderdatum 7 juli 2011 Gemeenteblad 2011 / 36 Agendapunt 5 Aan de Raad

stand van zaken realisatie IP Catsop Vergaderdatum 7 juli 2011 Gemeenteblad 2011 / 36 Agendapunt 5 Aan de Raad Betreft stand van zaken realisatie IP Catsop Vergaderdatum 7 juli 2011 Gemeenteblad 2011 / 36 Agendapunt 5 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - de rapportage voor kennisgeving aan

Nadere informatie

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld LIGGING Recreatiebedrijf Landgoed Moerslag 32 is gesitueerd ten zuiden van de kern Moerslag. Zie de markering in de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. topografische kaart ligging in

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo. Agenda

Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo. Agenda Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo Agenda 1. Inleiding en achtergrond 2. Betrokken partijen 3. Financiële bijdragen partijen 4. Geschiedenis, huidige situatie en aanleiding 5.

Nadere informatie

6. Kansen en Bedreigingen (verbreding N279)

6. Kansen en Bedreigingen (verbreding N279) 6. Kansen en Bedreigingen (verbreding N279) 6.1 Inleiding De N279 en de naastgelegen Zuid-Willemsvaart zijn een sterk lijnelement dat het landschap doorsnijdt. Opwaardering is niet alleen negatief maar

Nadere informatie

Groenbeleidsplan Stein

Groenbeleidsplan Stein Groenbeleidsplan Stein Presentatie tweede sessie klankbordgroep 12 juli 2016 Doel van de presentatie Tweede sessie klankbordgroep: Terugkoppelen van het concept groenbeleidsplan voor het buitengebied Samen

Nadere informatie

IP Catsop en uitvoering

IP Catsop en uitvoering Doel van de avond IP Catsop en uitvoering Groen-Blauwe Diensten Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Limburgs Kwaliteits Menu Sectorale uitvoering Beeld geven van de wijze waarop de uitvoering van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst

Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst Perceel L 534 NL.IMRO.1507.BPGRBUITENGEBL534 Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst, Perceel L 534 Vastgesteld 13 september 2013 NL.IMRO.1507.BPGRBUITENGEBL534-VA01

Nadere informatie

VIER MODELLEN. Bouwstenen. Een meer uitgebreide beschrijving van de bouwstenen en informatie over het beheer vindt u in de bijlage.

VIER MODELLEN. Bouwstenen. Een meer uitgebreide beschrijving van de bouwstenen en informatie over het beheer vindt u in de bijlage. 2 VIER MODELLEN In dit hoofdstuk beschrijven we vier verschillende inrichtingsmodellen: Kleinschalig landschap, Moeraszone, Nat kralensnoer en Droog kralensnoer. In extra informatiepagina s geven we aan

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing Opgesteld door: Provincie Noord-Brabant 19-05-2016 S.M.Verhaart- Menken Versie: 3_19-05-2016 Inhoud

Nadere informatie

Zonnepark HVS Goes ENECO Landschappelijke inpassing identificatie Planstatus projectnummer: datum: status: 040550.20160211.00 08-12- 2016 definitief opdrachtleider: Ir J.J. van den Berg auteur: Ir. J.J.

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Uiterdijk 33 Zoelen Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / november 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Wijziging gebruik van loods voor opslag op het perceel Rinkesfort 13 te Maasbree

Ruimtelijke onderbouwing. Wijziging gebruik van loods voor opslag op het perceel Rinkesfort 13 te Maasbree Ruimtelijke onderbouwing Wijziging gebruik van loods voor opslag op het perceel Rinkesfort 13 te Maasbree 16-08-2011 1. Inleiding Algemeen De heer Wijnen heeft het verzoek gedaan om een loods op het perceel

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo

Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo Landschapsbeheer Drenthe Landschapsbeheer Drenthe maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisa

Nadere informatie

Het Zuid-Limburgse Heuvelland is een uniek stuk Nederland. Uniek door de hoge geologische ouderdom, het reliëf van plateaus en dalen en een

Het Zuid-Limburgse Heuvelland is een uniek stuk Nederland. Uniek door de hoge geologische ouderdom, het reliëf van plateaus en dalen en een andschapsisie Zuidimburg Het Zuid-Limburgse Heuvelland is een uniek stuk Nederland. Uniek door de hoge geologische ouderdom, het reliëf van plateaus en dalen en een bijzondere flora en fauna. Uniek ook

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven)

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven) 4.5 Landduinen Landschapskenmerken Reliëfvorm Mozaïek van hogere zandduinen meestal bebost en lager en vlakker gelegen vennen en schrale graslanden Water Lage grondwaterstanden Bodem Zandgronden Wegenpatroon

Nadere informatie

Tjuchem, november 2018 Verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam

Tjuchem, november 2018 Verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam Tjuchem, november 2018 Verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam Stappen landschapsplan / OTB 1e Ontwerpronde voor noord (31/10): aftrap landschapsplan, afzonderlijke sessies Uitwerking, afstemming derden

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Bijlage 1. Onderbouwing Zuidrand De Mortel, fase 1 volgens de Verordening Ruimte

Bijlage 1. Onderbouwing Zuidrand De Mortel, fase 1 volgens de Verordening Ruimte Bijlage 1 Onderbouwing Zuidrand De Mortel, fase 1 volgens de Verordening Ruimte Onderbouwing Zuidrand De Mortel, fase 1 volgens Verordening Ruimte, fase 2 In onderstaande tabel geeft de gemeente Gemert-Bakel

Nadere informatie

Groenbeleidsplan Stein

Groenbeleidsplan Stein Groenbeleidsplan Stein Bewonersavond Elsloo, Catsop, Meers, Kleine Meers, Veldschuur en Maasband 4 juli 2016 Doel bewonersavond Terugkoppelen van het concept groenbeleidsplan Samen de spreekwoordelijke

Nadere informatie

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied 1 inleiding Windturbines dragen bij aan een schoner milieu en hebben een moderne, hightech uitstraling. Windturbines hebben grote

Nadere informatie

Oplegnotitie NNN-gebied, IJsselzone, Veerweg Olst

Oplegnotitie NNN-gebied, IJsselzone, Veerweg Olst Oplegnotitie NNN-gebied, IJsselzone, Veerweg Olst Project: 16M8038 Onderwerp: Oplegnotitie NNN-gebied, IJsselzone, Veerweg Olst Datum: 15 maart 2018 Auteur: Ing. D. van der Veen (ecoloog LievenseCSO) Bestemd

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

ZONNEPARK BAKKEVEEN 7 september 2016

ZONNEPARK BAKKEVEEN 7 september 2016 7 september 2016 PLANGEBIED plangebied: 8,3 ha BESTAANDE SITUATIE SE DUINEN SCHEVAART HOUTWAL NIJE DRINTSE WEI TSJERKEWAL 0 50 100 CONTEXT Aan de zuidelijke rand van Bakkeveen is een perceel gelegen waar

Nadere informatie

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL De ontwikkeling van het landschap Het perceel ligt ten oosten van Enschede aan de voet van de stuwwal waarop de stad is gevestigd. De voet

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 3: Beekdal van de Aa ten oosten van de Zuid Willemsvaart

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 3: Beekdal van de Aa ten oosten van de Zuid Willemsvaart ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN Gemeente Someren Datum: 9 november 2001 Project: 119-4 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Someren VOORWOORD Door het college van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

WATEROPGAVE GULPDAL visie op landschappelijke inpassing maatregelen bestuurlijk overleg 19 maart 2019

WATEROPGAVE GULPDAL visie op landschappelijke inpassing maatregelen bestuurlijk overleg 19 maart 2019 WATEROPGAVE GULPDAL visie op landschappelijke inpassing maatregelen bestuurlijk overleg 19 maart 2019 historische kaart 1850 topografische kaart 2017 leven met het landschap productiebos - landbouw - boomgaarden

Nadere informatie

Verzoek wijziging bestemmingsplan

Verzoek wijziging bestemmingsplan Verzoek wijziging bestemmingsplan Percelen Rucphen O 225 en O 433 Ruimtelijke onderbouwing kwaliteitsverbetering omgeving Rozenven Inleiding Sinds 2011 is Vereniging Natuurmonumenten eigenaar van natuurgebied

Nadere informatie

Aanleiding / Problematiek / Doel

Aanleiding / Problematiek / Doel Dorpsranden een onderzoek naar dorpsranden in het landschap door Lea van Liere, Katarina Noteberg en Maike Warmerdam Aanleiding / Problematiek / Doel Aanleiding rivierverruimende maatregelen langs de IJssel

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Deel 1: Algemene kaders. Waarom werken aan beekdalen? Groenere ruimte. Doel van de bijeenkomst: Agenda. De kern.

Deel 1: Algemene kaders. Waarom werken aan beekdalen? Groenere ruimte. Doel van de bijeenkomst: Agenda. De kern. Informatiebijeenkomst 9 juli 2010 Doel van de bijeenkomst: Informeren over: Corio Glana Stand van zaken per highlight in hand-out Voordelen van collectieve aanpak Samenwerking gemeenten, WRO, provincie

Nadere informatie

Gebied: De Drie Polders

Gebied: De Drie Polders Gebied: De Drie Polders Basisschets De basisschets is het resultaat voort gekomen uit twee schetssessies. Onderstaande schets is het streefbeeld waar draagvlak voor is en is de basis geweest voor de nadere

Nadere informatie

Kwalificatie plangebied als secundair leefgebied

Kwalificatie plangebied als secundair leefgebied Ecologische onderbouwing ten behoeve van beroep GNMF op beslissing Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op bezwaarschrift tegen verlening ontheffing Flora- en faunawet voor realisatie van het project

Nadere informatie

15003 RO VERPLAATSEN VLAAMSE SCHUUR LANGEREIT 14

15003 RO VERPLAATSEN VLAAMSE SCHUUR LANGEREIT 14 15003 RO VERPLAATSEN VLAAMSE SCHUUR LANGEREIT 14 Ordito b.v. Postbus 94 5126 ZH Gilze E info@ordito.nl T 0161 801 022 I www.ordito.nl KVK 54 811 554 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Ligging en begrenzing

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 Groenschets Ten behoeve van nieuwbouw woning Familie Soberjé P/A Venrayseweg 115 5961 AE Horst Locatie woning Lindweg langs nummer 7 077-3981683 Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 1.

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN ADRIAANS - MILHEEZE

LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN ADRIAANS - MILHEEZE LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN ADRIAANS - MILHEEZE Opdracht Landschappelijke inpassing inpassing perceel Opdrachtgever Adriaans Handel en Bestrating Peeldijk 2 5763 PC Milheeze SIEBERS TUINPROJECTEN Renseweg

Nadere informatie

Centrumgebied Groene Peelvallei. Openbare informatiebijeenkomst over het planmer

Centrumgebied Groene Peelvallei. Openbare informatiebijeenkomst over het planmer Centrumgebied Groene Peelvallei Openbare informatiebijeenkomst over het planmer Programma Opening en korte toelichting project Presentatie PlanMER Vragen Hoe verder? (20.15 20.25 uur) (20.25 20.55 uur)

Nadere informatie

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen.

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen. LEGENDA grens onderzoeksgebied agrarisch bedrijf Ruimtelijke elementen Esperenweg/ Langereyt bebouwing bebouwing - storend dorpsrand - hard lint De Maneschijn/ Driehoek bebouwingsconcentratie opgaande

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Winterswijk Beerninkweg 2

Winterswijk Beerninkweg 2 Winterswijk Beerninkweg 2 Schetsmodel 21-09-2011 definitief colofon Opdrachtgever: WAM & VanDuren Bouwprojecten iov E. Wiechers Ontwerp: Bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College, Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo. Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg DP Hummelo

Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo. Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg DP Hummelo Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg 37 6999 DP Hummelo Opdrachtnemer: Agrarische Natuurvereniging t Onderholt G.J. de

Nadere informatie

Wijzigingen Omgevingsplan Flevoland 2006

Wijzigingen Omgevingsplan Flevoland 2006 DEEL C Wijzigingen Omgevingsplan Flevoland 2006 Deel C Wijzigingen Omgevingsplan Flevoland 2006 Voor de belangrijkste tekstblokken uit het Omgevings plan Flevoland 2006 is hierna een voorstel gedaan voor

Nadere informatie

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING 2 BELEIDSKADER EN WETGEVING De kern van deze bewonersvisie is dat natuur de belangrijkste beleidsfunctie is van het gebied waarbij de gebiedswaarden rust, stilte en donkerte centraal moeten staan en dat

Nadere informatie

3.3 Gelderland: Ooijpolder-Groesbeek Het uitvoeringsplan

3.3 Gelderland: Ooijpolder-Groesbeek Het uitvoeringsplan 3.3 Gelderland: Ooijpolder-Groesbeek 3.3.1 Het uitvoeringsplan De Proeftuin Ooijpolder-Groesbeek wordt gekarakteriseerd door twee totaal verschillende landschappen. Het Bekken van Groesbeek op de stuwwal

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Herstel boerenerven. Boerenerven Valthe

Herstel boerenerven. Boerenerven Valthe Herstel boerenerven Boerenerven Valthe 1 Colofon Titel Boerenerven Valthe Opdrachtgever Opdrachtnemer Contactpersonen Bert Dijkstra Status Conceptvoorstel Datum 09-11-16 2 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

INLEIDING EN LEESWIJZER

INLEIDING EN LEESWIJZER INHOUD BLZ INLEIDING EN LEESWIJZER De talenten van Oirschot...3 Wat is een structuurvisieplus?...3 Het planproces...5 Opbouw van de structuurvisieplus...7 028-252 gemeente Oirschot StructuurvisiePlus "Inleiding

Nadere informatie

situering projectlocatie aan de historische kerkring van Wissekerke Landgoed Wissekerke

situering projectlocatie aan de historische kerkring van Wissekerke Landgoed Wissekerke situering projectlocatie aan de historische kerkring van Wissekerke geomorfologie getijdevlakte kreekrug getijdevlakte projectlocatie ligt op de kreekrug op de overgang naar het voormalige getijdevlak

Nadere informatie

12 landschapsaspecten

12 landschapsaspecten 12 landschapsaspecten Voor de analyse van een landschap zijn onderstaande aspecten van belang. Ze geven een nadere invulling aan de kernkwaliteiten. 12 landschapsaspecten... 1 1. Opbouw landschap... 1

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Landschappelijke inrichting Het Geldersch Erf te Barneveld

Landschappelijke inrichting Het Geldersch Erf te Barneveld Landschappelijke inrichting Het Geldersch Erf te Barneveld 1 INHOUDSOPGAVE 1. Ligging projectgebied 2. Locatie projectgebied 3. Foto s huidige situatie 4. Bestemmingsplan binnen projectgebied 5. Vlekkenplan

Nadere informatie

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk november Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk november Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 254564 13 november 2014 254564 Betreft Notitie actualisatie natuuronderzoek Willevenstraat te Schaijk 1 Aanleiding en doel De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor

Nadere informatie

BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST

BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST INLEIDING Bomen in de gemeente Voerendaal vervullen een belangrijke rol. Ze verfraaien de buitenruimte, brengen natuur in de

Nadere informatie

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie 2015 Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, Toekomstvisie 2015 Doel van de VISIE Voor de bewoners van

Nadere informatie

TOEKOMSTPERSPECTIEF BUITENGEBIED VINKEL. Versterking van recreatie, landschap en natuur in en rondom Vinkel

TOEKOMSTPERSPECTIEF BUITENGEBIED VINKEL. Versterking van recreatie, landschap en natuur in en rondom Vinkel TOEKOMSTPERSPECTIEF BUITENGEBIED VINKEL Versterking van recreatie, landschap en natuur in en rondom Vinkel De Groene Delta is hét groenprogramma van de gemeente s-hertogenbosch en is momenteel in ontwikkeling.

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

1 Inleiding. Notitie / Memo

1 Inleiding. Notitie / Memo Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Onderwerp: Landschappelijke onderbouwing plaatsing geluidschermen A1 Apeldoorn Datum: 9 mei 2017 Ons kenmerk: T&PBD2624N002F0.1 Classificatie:

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Provinacialeweg ong. Lienden. Toelichting landschappelijke inpassing

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Provinacialeweg ong. Lienden. Toelichting landschappelijke inpassing GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Provinacialeweg ong. Lienden Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-066 / augustus 2015 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Lijnen in het landschap Landschapsvisie rondweg Voorthuizen N303

Lijnen in het landschap Landschapsvisie rondweg Voorthuizen N303 Lijnen in het landschap Landschapsvisie rondweg Voorthuizen N303 INHOUD * Inleiding * Kwaliteiten * Visie * Achtergrond Bron: Milieueffectrapportage Omleiding N303 Voorthuizen INLEIDING De N303 door en

Nadere informatie

IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief

IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief Nieuwsbrief IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Laarakkerse Waterleiding. In deze brief vindt u informatie over een

Nadere informatie

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen Bijlage 1 Lijst van gebruikte afkortingen AHS Agrarische hoofdstructuur AO Autonome ontwikkeling EHS Ecologische hoofdstructuur GHS Groene hoofdstructuur GS Gedeputeerde Staten HS Huidige situatie IKAW

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7

DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7 DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7 Onderwerp Intentieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Middelsgraaf e.o. Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Beleid, Onderzoek en Advies Bestuursprogramma

Nadere informatie

Denkrichtingen en ideeën

Denkrichtingen en ideeën Denkrichtingen en ideeën Doelen Behoud identiteit en eigenheid landgoedkarakter Behoud en herstel van patronen en elementen en bijbehorende natuurwaarden Verweving van cultuur en natuur Versterken mogelijkheden

Nadere informatie

Natuurcompensatie Fietspad Epen - Mechelen 2013

Natuurcompensatie Fietspad Epen - Mechelen 2013 Natuurcompensatie Fietspad Epen - Mechelen 2013 Bureau Meervelt, Ecologisch onderzoek en advies Notitie flora en fauna Natuurcompensatie Fietspad Epen - Mechelen 2013 Status: definitief, 14 oktober 2013

Nadere informatie

Het programma. Achtergronden (2) Achtergronden (1) Wat presenteren we vandaag? Informatieavond Gemeente Stein. Waarom werken aan landschap?

Het programma. Achtergronden (2) Achtergronden (1) Wat presenteren we vandaag? Informatieavond Gemeente Stein. Waarom werken aan landschap? Het programma Informatieavond Gemeente Stein 29 oktober 2012 Maaslandcentrum, Elsloo Inleiding en achtergronden Deel 1: Scharberg-Julianaweg-Reekstraat O.a. terugkoppeling n.a.v. informatieavond op 5 september

Nadere informatie

Heukelum. Zicht op de Linge

Heukelum. Zicht op de Linge Heukelum Zicht op de Linge Het stadje Heukelum is een van de vijf kernen van de gemeente Lingewaal. Heukelum ligt in de Tielerwaard, aan de zuidoever van de rivier de Linge, in een van de meest westelijke

Nadere informatie

DASSENWERK. werkbladen opdrachten Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Locatie De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen

DASSENWERK. werkbladen opdrachten Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Locatie De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen DASSENWERK werkbladen opdrachten Locatie De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen 2012 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen 1. Waar ben je? Je onderzoekt vandaag een klein gebied van Nationaal Park De

Nadere informatie

Landschapspark De Danenberg. Landschapsvisie De Danenberg Landschapspark De Danenberg

Landschapspark De Danenberg. Landschapsvisie De Danenberg Landschapspark De Danenberg Landschapsvisie De Danenberg presentatie dorpsraad Slijk-Ewijk 12-12-2017 V.o.f. De Brouwerij Partners: Inhoudsopgave Historie Gebied Het plan Beheer en onderhoud Boerderij De Danenberg Historie 2002:

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

Middelburg Loods Muidenweg. Wijzigingsplan

Middelburg Loods Muidenweg. Wijzigingsplan Middelburg Loods Muidenweg Wijzigingsplan Wijzigingsplan Loods Muidenweg Middelburg identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0687.BPWBGMMUI ON01 23 02 2015 ontwerp projectnummer:

Nadere informatie

Landschaps- en natuurplan

Landschaps- en natuurplan Landschaps- en natuurplan Ten behoeve van tegenprestatie Aan t Hellemeer te Wanssum Familie Mooren Broekhuizerweg ong. Swolgen Locatie tegenprestatie nabij Helling te Wanssum Gemeente Horst aan de Maas

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Meerboomweg 2 Maurik

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Meerboomweg 2 Maurik GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Meerboomweg 2 Maurik Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / januari 2017 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

Duits Lijntje. Integrale gebiedsvisie voor historische spoorlijn

Duits Lijntje. Integrale gebiedsvisie voor historische spoorlijn Duits Lijntje Boxtel-schijndel-veghel-uden Integrale gebiedsvisie voor historische spoorlijn beekdalen stations ontwikkelingen koppelen aan stations en landschapstypen Duits Lijntje Integrale gebiedsvisie

Nadere informatie

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Opdrachtgever: BJZ.NU

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

Erfadvies Hogeveldseweg Echteld Gemeente Neder-Betuwe. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2016

Erfadvies Hogeveldseweg Echteld Gemeente Neder-Betuwe. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2016 Erfadvies Hogeveldseweg Echteld Gemeente Neder-Betuwe Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2016 Erfadvies Hogeveldseweg Echteld Gemeente Neder-Betuwe COLOFON In opdracht van: Laurent van Manen Behandelend

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016.

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016. Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit Gemeente Nijmegen, januari 2016 Inleiding De Raad van State vraagt om nadere motivering dat de voorziene ontwikkeling

Nadere informatie

Beplantingsplan. Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo. A.I.W.M. Christiaens

Beplantingsplan. Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo. A.I.W.M. Christiaens Beplantingsplan Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo A.I.W.M. Christiaens 16 oktober 2014 Beplantingsplan Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo A.I.W.M. Christiaens Adres: Eendenkooiweg ong. Melderslo Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk Jan Stronks Stand van zaken huidig landschap Bos en natuur in de plus! Agrarisch cultuurlandschap sterk in de min: Natuurwaarde holt achteruit

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst. nummer: datum: 21 mei 2014

Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst. nummer: datum: 21 mei 2014 Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst opdrachtgever: gemeente Hulst nummer: 0677.009386.00 datum: 21 mei 2014 referte: Ing. Jos van Jole 1 Inhoud Inleiding 3 Analyse 4 Beleidsmatige uitgangspunten

Nadere informatie

Omgevingsvisie Westvoorne 2030 #WVN2030. Jeugdraad Westvoorne - 27 mei 2015 team Gebiedsontwikkeling, Henk Jan Solle

Omgevingsvisie Westvoorne 2030 #WVN2030. Jeugdraad Westvoorne - 27 mei 2015 team Gebiedsontwikkeling, Henk Jan Solle Omgevingsvisie Westvoorne 2030 #WVN2030 Jeugdraad Westvoorne - 27 mei 2015 team Gebiedsontwikkeling, Henk Jan Solle Opzet presentatie moment in het proces terugblik gesprekken waar zijn we nu mee bezig?

Nadere informatie