5. DE REGELS VOOR WEDSTRIJDZEILEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. DE REGELS VOOR WEDSTRIJDZEILEN"

Transcriptie

1 5. DE REGELS VOOR WEDSTRIJDZEILEN WANNEER BOTEN ELKAAR TEGEN KOMEN De regels van dit deel zij van toepassing tussen boten die zeilen in of nabij het wedstrijdgebied met de bedoeling wedstrijd te zeilen, aan het wedstrijd zeilen zijn of wedstrijd gezeild hebben. een boot die niet wedstrijd zeilt mag echter niet gestraft worden op grond van een overtreding van één van deze regels, behalve regel Het Binnenvaart Politie Reglement is van toepassing tussen een boot die zeilt onder deze regels en een vaartuig dat dit niet doet, en ze komen in plaats van deze regels als de wedstrijdbepalingen dat voorschrijven. HOOFDSTUK A - VOORRANG Een boot heeft voorrang wanneer een andere van hem moet vrij blijven. Sommige regels in de Hoofdstukken B en C echter, beperken de handelingen van een boot met voorrang. 10 Over verschillende boeg Wanneer boten over een verschillende boeg liggen moet een boot die over stuurboordboeg ligt vrij blijven van een boot die over bakboordboeg ligt. 11 Over dezelfde boeg, boord aan boord Wanneer boten over dezelfde boeg en overlap hebben, moet een loefwaartse boot vrij blijven van een lijwaartse boot. 12 Over dezelfde boeg, niet boord aan boord Wanneer boten over dezelfde boeg en niet in overlap liggen, moet een boot die vrij achter ligt vrij blijven van een boot die vrij voor ligt. 13 Tijdens overstag gaan Nadat een boot verder is gedraaid dan in de wind, moet hij vrij blijven van andere boten tot hij op een aan de-windse koers ligt. Gedurende die tijd zijn de regels 10, 11 en 12 niet van toepassing. Als twee boten gelijkertijd onder deze regel vallen moet degene aan de bakboordzijde van de andere vrij blijven. HOOFDSTUK B - ALGEMENE BEPERKINGEN 14 Aanraking vermijden Een boot moet aanraking met een andere boot vermijden als dit redelijkerwijs mogelijk is. Echter, een boot met voorrang of één met recht op ruimte (a) (b) hoeft niet te handelen om aanraking te vermijden totdat het duidelijk is dat een andere boot niet vrij blijft of geen ruimte geeft, en mag niet worden gestraft tenzij er een aanraking is die schade veroorzaakt.

2 15 Voorrang verkrijgen Wanneer een boot voorrang verkrijgt, moet hij aanvankelijk de andere boot ruimte geven om vrij te blijven, tenzij hij voorrang verkrijgt door de handelingen van de andere boot Van koers veranderen Wanneer een boot met voorrang van koers verandert, moet hij de andere boot ruimte geven om vrij te blijven. 17 Over dezelfde boeg; juiste koers 17.1 Een boot die een lijwaartse overlap positie van vrij achter tot stand brengt binnen twee van zijn romplengten van een loefwaartse boot, mag gedurende die overlap positie niet boven zijn juiste koers zeilen zolang de boten minder dan die afstand uit elkaar liggen, tenzij hij daardoor vrij achter komt Behalve als hij kruisende is mag een boot, terwijl hij minder dan twee van zijn romplengten van een lijwaartse boot of vrij achter liggende boot die een koers naar lijwaarts van hem stuurt verwijderd is, niet beneden zijn juiste koers zeilen tenzij hij gijpt. HOOFDSTUK C - BIJ MERKTEKENS EN HINDERNISSEN Wanneer een regel van Hoofdstuk C van toepassing is, blijven de regels in de Hoofdstukken A en B van toepassing tenzij de regel uit Hoofdstuk C ze wijzigt of aangeeft dat ze niet van toepassing zijn. 18 Het voorbijvaren van merktekens of hindernissen 18.1 WANNEER DEZE REGEL VAN TOEPASSING IS Regel 18 is van toepassing bij een merkteken dat of hindernis die aan dezelfde zijde wordt gehouden wanneer de boten op het punt staan deze voorbij te varen totdat zij hem voorbijgevaren zijn. Hij is echter niet van toepassing (a) bij een merkteken van de startlijn of zijn ankerlijn, die omgeven zijn door bevaarbaar water, vanaf het moment dat de boten ze naderen om te starten totdat zij deze voorbijgevaren zijn; of (b) tussen boten over verschillende boeg wanneer zij kruisende zijn of wanneer de juiste koers voor één van hen om het merkteken of de hindernis voorbij te varen, overstag is.

3 18.2 RUIMTE GEVEN; VRIJ BLIJVEN (a) Wanneer boten in overlap liggen voordat één van hen de twee-lengten zone bereikt, als de buitenliggende boot voorrang heeft moet hij de binnenliggende boot ruimte geven om het merkteken of de hindernis voorbij te varen, of, als de binnenliggende boot voorrang heeft moet de buitenliggende boot vrij blijven. Als ze nog steeds in overlap liggen wanneer één van hen de twee-lengten zone bereikt blijft de verplichting van de buitenliggende boot bestaan ook als de overlap positie later verbroken wordt. Deze regel is niet van toepassing als de buitenliggende boot geen ruimte kan geven wanneer de overlap positie begint. (b) Als een boot vrij voor ligt wanneer hij de twee - lengten zone bereikt, moet de vrij achter liggende boot vrij blijven zelfs als later een overlap positie tot stand wordt gebracht. Regel 5.1 is niet van toepassing. Als de vrij voor liggende boot overstag gaat, is regel 5.4 van toepassing en deze regel niet meer. (c) Als er redelijke twijfel bestaat of een boot een overlap positie tijdig tot stand heeft gebracht of verbroken, moet worden aangenomen dat hij dat niet heeft gedaan OVERSTAG GAAN Als twee boten over verschillende boeg lagen en één van hen ging overstag binnen de twee - lengten zone om een merkteken of hindernis voorbij te varen, is regel 18.2 niet van toepassing. De boot die overstag ging (a) mag de andere boot niet noodzaken om hoger dan aan de wind te zeilen om hem te ontwijken, of de andere boot verhinderen het merkteken of de hindernis voorbij te varen, en (b) moet vrij blijven als de andere boot in overlap komt aan de binnenzijde, in welk geval regel 15 niet van toepassing is GIJPEN Wanneer regel 18.2a van toepassing is en een in overlap binnen liggende boot met voorrang moet gijpen bij het merkteken of de hindernis om zijn juiste koers te varen, mag hij niet verder aan het merkteken of de hindernis voorbijvaren dan nodig is om die koers te varen EEN DOORLOPENDE HINDERNIS VOORBIJVAREN Bij een doorlopende hindernis wordt regel 18.2b+c gewijzigd zodanig dat wanneer boten de hindernis voorbij varen, de verplichting van de buitenliggende boot eindigt als de overlap positie wordt verbroken, en een vrij achter liggende boot mag een overlap positie aan de binnenzijde tot stand brengen aangenomen dat er op dat moment ruimte is om tussen de andere boot en de hindernis door te varen. Als hij dat doet, eindigt zijn verplichting onder regel 18.2b

4 19 Ruimte om overstag te gaan bij een hindernis 19.1 Wanneer de veiligheid vereist dat een aan de wind varende boot een aanmerkelijke koersverandering moet maken om een hindernis te vermijden en hij de bedoeling heeft om overstag te gaan maar niet overstag kan gaan en daarbij een andere boot over dezelfde boeg kan ontwijken, moet hij aanroepen om ruimte daarvoor. Voor hij overstag gaat moet hij de aangeroepen boot tijd geven om te reageren. De aangeroepen boot moet (a) zo snel mogelijk overstag gaan, in welk geval de aanroepende boot ook zo snel mogelijk overstag moet gaan, of (b) meteen antwoorden 'Ga maar overstag', in welk geval de aanroepende boot onmiddellijk overstag moet gaan terwijl de aangeroepen boot ruimte moet geven, en regels 10 en 13 niet van toepassing zijn Regel 19.1 is niet van toepassing bij een merkteken van de startlijn of zijn ankerlijn die omgeven zijn door bevaarbaar water vanaf het moment dat de boten deze naderen om te starten totdat zij deze voorbijgevaren zijn of bij een merkteken dat de aangeroepen boot kan bezeilen. Wanneer regel 19.1 van toepassing is, is regel 18 dat niet. HOOFDSTUK D - OVERIGE REGELS Wanneer regel 20 of 21 van toepassing is tussen twee boten, zijn de regels van Hoofdstuk A dat niet. 20 Startfouten, strafronden, achteruitzeilen 20.1 Een boot die naar de startzijde van de startlijn of zijn verlengden daarvan zeilt om te voldoen aan regel 30.1 (opnieuw starten na individuele valse start) moet vrij blijven van een boot die dat niet doet totdat hij geheel aan de startzijde is gekomen Een boot die strafronden draait moet vrij blijven van een boot die dat niet doet Een boot die achteruit vaart door een zeil naar voren te duwen moet vrij blijven van een boot die dat niet doet. 22 Omgeslagen, voor anker of aan de grond, redden Indien mogelijk moet een boot een andere boot die is omgeslagen of nog niet onder controle is na te zijn omgeslagen, die voor anker ligt of aan de grond zit, of die probeert een persoon of vaartuig in gevaar te helpen, ontwijken. Een boot is omgeslagen wanneer zijn masttop in het water ligt. Hinderen van een andere boot 22.1 Indien redelijkerwijs mogelijk, mag een boot die niet wedstrijd zeilt een boot die wedstrijd zeilt niet hinderen Een boot mag een boot die strafronden maakt niet opzettelijk hinderen om hem te vertragen.

5 DEFINITIES Een uitdrukking die wordt gebruikt in de hieronder gebruikte betekenis wordt hierboven cursief gedrukt of, in voorwoorden, cursief vet gedrukt. Overlap Zie vrij achter en vrij voor; Overlap. Hindernis Een voorwerp dat een boot niet voorbij zou kunnen varen zonder aanmerkelijk van koers te veranderen, als hij daar direct op af zou zeilen en er één van zijn romplengten vandaan is. Een voorwerp dat slechts aan één zijde veilig voorbijgevaren kan worden en een gebied dat als zodanig is omschreven in de wedstrijdbepalingen zijn eveneens hindernissen. Een boot die wedstrijd zeilt echter, is geen hindernis voor andere boten tenzij deze van hem moeten vrij blijven of hem ruimte moeten geven. Juiste koers Een koers die een boot zou zeilen om zo spoedig mogelijk te kunnen finishen in de afwezigheid van andere boten waaraan wordt gerefereerd in de regel die de uitdrukking gebruikt. Een boot heeft geen juiste koers voor zijn startsein. Lijwaarts en loefwaarts De lijwaartse zijde van een boot is de zijde die is of, wanneer hij in de wind ligt, was afgekeerd van de wind. Wanneer hij echter binnen de wind zeilt of recht voor de wind, is de lijwaartse zijde die zijde waarover hij zijn grootzeil voert. De andere zijde is zijn loefwaartse zijde. Wanneer twee boten over dezelfde boeg boord aan boord liggen, is degene aan de lijwaartse zijde van de andere de lijwaartse boot. De andere is de loefwaartse boot. Loefwaarts Zie Lijwaarts en Loefwaarts Merkteken Een voorwerp waarvan de wedstrijdbepalingen bepalen dat een boot het moet voorbijvaren aan een voorgeschreven zijde, maar niet zijn ankerlijn en voorwerpen die er tijdelijk of toevallig aan zijn vastgemaakt. Over een boeg, stuurboord of bakboord Een boot ligt over de boeg, stuurboord of bakboord die overeenkomt met zijn lijwaartse zijde. Ruimte De ruimte die een boot nodig heeft onder de heersende omstandigheden terwijl hij met goed zeemanschap vaardig manoeuvreert. Twee-lengten zone Het gebied rond een merkteken of hindernis binnen een afstand van twee romplengten van de boot die er het dichtst bij is. Vrij achter en Vrij voor; Overlap Een boot is vrij achter een andere wanneer zijn romp en uitrusting op de normale plaats, liggen achter een lijn dwarsscheeps getrokken door het achterste punt van de romp en uitrusting op de normale plaats van de andere boot. De andere boot is vrij voor. Zij liggen in overlap wanneer geen van beide vrij achter ligt of wanneer een tussenliggende boot met beide in overlap ligt. Deze uitdrukkingen zijn niet van toepassing op boten die over verschillende boeg liggen tenzij regel 18 van toepassing is.

6 Vrij blijven Een boot blijft vrij van een andere als de andere zijn koers kan zeilen zonder de noodzaak om uit te wijken en, wanneer boten over de zelfde boeg in overlap zeilen, als de lijwaartse boot van koers zou kunnen veranderen zonder onmiddellijk in aanraking te komen met de loefwaartse boot. Wedstrijdzeilen Een boot zeilt wedstrijd vanaf zijn 5 minutensein (voorbereidingssein) totdat hij finisht en vrij is van de finishlijn en merktekens of heeft opgegeven, of tot het wedstrijdcomité het sein geeft voor een algemene terugroep, uitstel, of afbreken.

De regels van het Wedstrijdzeilen een korte uitleg

De regels van het Wedstrijdzeilen een korte uitleg De regels van het Wedstrijdzeilen een korte uitleg Stefan Kruijswijk Navigator/Tacticus van de Xavante Disclaimer: Ik ben sinds 2000 navigator/tacticus op de Xavante, maar heb geen speciale licentie. Ik

Nadere informatie

3 klassen: Vletten deelnemers t/m 15 jaar Vletten deelnemers t/m 17 jaar Schouwen ZA. 25 JUNI KAGERPLASSEN

3 klassen: Vletten deelnemers t/m 15 jaar Vletten deelnemers t/m 17 jaar Schouwen ZA. 25 JUNI KAGERPLASSEN 3 klassen: Vletten deelnemers t/m 15 jaar Vletten deelnemers t/m 17 jaar Schouwen ZA. 25 JUNI KAGERPLASSEN 2016 Beste wedstrijdzeilers/zeilsters, Op zaterdag 25 juni 2016 is het weer zo ver, dan wordt

Nadere informatie

RA-4 zeilwedstrijden 2009

RA-4 zeilwedstrijden 2009 Geachte wedstrijdzeilers/zeilsters, Op zaterdag 5 juli is het weer zo ver, dan wordt weer de jaarlijkse regionale admiraliteit zeilwedstrijden op de Kagerplassen gehouden. Hier zal weer door bootsmannen

Nadere informatie

Regelwijzigingen

Regelwijzigingen Wat is er veranderd? Veel kleine wijzigingen : Om een regel te verduidelijken Om een regel te veranderen Soms om een regelnummer te wijzigen i Sectie C van deel 2 (regels 18, 19 en nu 20) over boeirondingen

Nadere informatie

RA-4 zeilwedstrijden 2011

RA-4 zeilwedstrijden 2011 RA-4 zeilwedstrijden 2011 Geachte wedstrijdzeilers/zeilsters, Op zaterdag 3 september is het weer zo ver, dan wordt weer de jaarlijkse regionale admiraliteit zeilwedstrijden op de Kagerplassen gehouden.

Nadere informatie

Programma en wedstrijdbepalingen

Programma en wedstrijdbepalingen Programma en wedstrijdbepalingen Landelijke Scouting Zeilwedstrijden 2012 Inhoudsopgave 1.1. Aankomst op het terrein... 4 1.2. Melden bij het wedstrijdsecretariaat... 5 1.3. Toiletcorvee... 5 1.4. Kamperen...

Nadere informatie

WSV De Maas Venlo. (Wedstrijd)regels voor zeilers: (uitleg van de gebruikte zeiltermen, zie bjilage 1)

WSV De Maas Venlo. (Wedstrijd)regels voor zeilers: (uitleg van de gebruikte zeiltermen, zie bjilage 1) (Wedstrijd)regels voor zeilers: (uitleg van de gebruikte zeiltermen, zie bjilage 1) Bij het (wedstrijd)zeilen hebben we een aantal voorrangsregels en "wedstrijdafspraken", waaraan elke deelnemer zich zal

Nadere informatie

PART 2 WHEN BOATS MEET DEEL 2 WANNEER BOTEN ELKAAR TEGENKOMEN SECTION A RIGHT OF WAY HOOFDSTUK A VOORRANG

PART 2 WHEN BOATS MEET DEEL 2 WANNEER BOTEN ELKAAR TEGENKOMEN SECTION A RIGHT OF WAY HOOFDSTUK A VOORRANG 24 PART 2 WHEN BOATS MEET The rules of Part 2 apply between boats that are sailing in or near the racing area and intend to race, are racing, or have been racing. However, a boat not racing shall not be

Nadere informatie

STICHTING ZEEKADETKORPS VLAARDINGEN

STICHTING ZEEKADETKORPS VLAARDINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT FOPPENCUP REGATTA VERSIE 29072013 1. ALGEMEEN Het zeilwedstrijdreglement voor de Foppencup regatta heeft betrekking op de wedstrijden die gehouden worden met de korpsen Maassluis, Rotterdam,

Nadere informatie

Frederik.Vermeulen@kotnet.org Ook bij wedstrijden komt veiligheid op de eerste plaats. Daarnaast regelt het reglement ook het spelelement in het zeilen. 1 Reglement Het reglement wordt vierjaarlijks herzien

Nadere informatie

2005-2008 WINDSURFING COMPETITIE REGELS DE REGELS VOOR WEDSTRIJDSURFEN. International Sailing Federation International Windsurfing Association

2005-2008 WINDSURFING COMPETITIE REGELS DE REGELS VOOR WEDSTRIJDSURFEN. International Sailing Federation International Windsurfing Association DE REGELS VOOR WEDSTRIJDSURFEN 2005-2008 T H E R A C I N G R U L E S O F S A I L I N G WINDSURFING COMPETITIE REGELS International Sailing Federation International Windsurfing Association INTRODUCTIE The

Nadere informatie

Regels van het wedstrijdzeilen grotendeels copie van de Stefan Kruiswijk

Regels van het wedstrijdzeilen grotendeels copie van de Stefan Kruiswijk Regels van het wedstrijdzeilen grotendeels copie van de Stefan Kruiswijk Regels van het wedstrijdzeilen Voorbereiding Regels van de Baan Enkele Definities Regels op de Baan Regels bij de Boei Regels bij

Nadere informatie

STICHTING ZEEKADETKORPS VLAARDINGEN

STICHTING ZEEKADETKORPS VLAARDINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT FOPPENCUP REGATTA VERSIE 07-08-2015 1. ALGEMEEN Het wedstrijdreglement voor de Foppencup regatta heeft betrekking op de wedstrijden die gehouden worden met de korpsen Maassluis, Rotterdam,

Nadere informatie

Lokale wedstrijdbepalingen voor de wedstrijden voor Skutjes tot 15 meter te houden op 1 en 2 september 2018 op de Goingarijpster Poelen

Lokale wedstrijdbepalingen voor de wedstrijden voor Skutjes tot 15 meter te houden op 1 en 2 september 2018 op de Goingarijpster Poelen W.S.V. Goingarijp Lokale wedstrijdbepalingen voor de wedstrijden voor Skutjes tot 15 meter te houden op 1 en 2 september 2018 op de Goingarijpster Poelen Programma: Zaterdag 1 september Palaver 09u45 in

Nadere informatie

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). Wedstrijdbepalingen voor de Splash Sailing Tour georganiseerd door watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude onder auspiciën van het Watersportverbond op 10 en 11 juni 2017 op de Vinkeveense Plassen 1 REGELS

Nadere informatie

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap In de Sharpieklasse georganiseerd door watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude onder auspiciën van het Watersportverbond van 26 tot en met 28 mei 2017

Nadere informatie

There are no sources in the current document. Notice Of Race Baggerzeilrace 2015

There are no sources in the current document. Notice Of Race Baggerzeilrace 2015 There are no sources in the current document. Notice Of Race Baggerzeilrace 2015 INHOUD 1 Regels... 3 2 Deelnemerslijsten met klassenindeling A t/m D.... 3 3 Calamiteitenschip... 3 4 Vlagetiquette... 3

Nadere informatie

Wedstrijdzeilen voor dummies

Wedstrijdzeilen voor dummies Wedstrijdzeilen voor dummies De start De startlijn ligt altijd dwars (90graden) op de wind. Het is de bedoeling dat je tegen de wind in start. Je zult dus aan de wind over de startlijn moeten varen. De

Nadere informatie

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het clubhuis t Boordlicht van WSV de Spiegel

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het clubhuis t Boordlicht van WSV de Spiegel Wedstrijdbepalingen voor het Sharpie klasseevenement georganiseerd door WSV de Spiegel in samenwerking met het Watersportverbond van 29-08 tot 30-08-2015 op de Spiegelplas 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Laatstelijk gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering van 19 mei Handboek S.K.S

WEDSTRIJDREGLEMENT. Laatstelijk gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering van 19 mei Handboek S.K.S WEDSTRIJDREGLEMENT Laatstelijk gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering van 19 mei 2017 Handboek S.K.S. 2017 15 INHOUD DEEL I ALGEMENE VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE SKÛTSJES EN DE WEDSTRIJDEN Artikel

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen voor het Klassenevenement Dart18 georganiseerd door GWV de Vrijbuiter op 4 & 5 mei 2019 op de Loosdrechtse plassen

Wedstrijdbepalingen voor het Klassenevenement Dart18 georganiseerd door GWV de Vrijbuiter op 4 & 5 mei 2019 op de Loosdrechtse plassen Wedstrijdbepalingen voor het Klassenevenement Dart18 georganiseerd door GWV de Vrijbuiter op 4 & 5 mei 2019 op de Loosdrechtse plassen [DP] geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en oordeel

Nadere informatie

WEDSTRIJD BEPALINGEN

WEDSTRIJD BEPALINGEN WEDSTRIJD BEPALINGEN DEKO herfstwedstrijden 2016 24 September Organisatie Page 1 of 11 Janszoon Maritiem DEKO Marine B.V. Page 1 of 11 1. De Regels 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen

Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Artikel 1 1.1 De Wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen, inclusief Appendix D. 1.2 De bepalingen

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. 6-uurs van de Westeinder zondag 11 juni 2017

WEDSTRIJDBEPALINGEN. 6-uurs van de Westeinder zondag 11 juni 2017 WEDSTRIJDBEPALINGEN 6-uurs van de Westeinder zondag 11 juni 2017 Organiserende autortiteit en plaats De 6-uurs van de Westeinder wordt georganiseerd door Watersport Vereniging Schiphol (WV Schiphol) in

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Holland-Friesland 2017

Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Holland-Friesland 2017 Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Holland-Friesland 2017 Bepaling 1 1.1 De Wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW), inclusief

Nadere informatie

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). Wedstrijdbepalingen voor het SKON Klassenevenement Splash Blue en Splash RED In de Splash klasse Georganiseerd door W.V. Breskens van 24 tot en met 25 juni 2016 op de Grevelingen bij Bruinisse [NP] geeft

Nadere informatie

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het clubhuis t Boordlicht van WSV de Spiegel

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het clubhuis t Boordlicht van WSV de Spiegel Wedstrijdbepalingen voor het Open Klasse Kampioenschap In de Javelin klasse en voor het klasse evenement in de Contender en Spanker klasse georganiseerd door WSV de Spiegel onder auspiciën van het Watersportverbond

Nadere informatie

1 Sloepcommandant. 1.1 Algemeen. 1.2 Netheid van de sloep. 1.3 Het vertrek

1 Sloepcommandant. 1.1 Algemeen. 1.2 Netheid van de sloep. 1.3 Het vertrek 1 Sloepcommandant 1.1 Algemeen Als sloepcommandant moet je initiatief durven nemen en een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel bezitten, want je vertegenwoordigt het zeekadetkorps. Samen met de

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN WINNER CUP Medemblik

WEDSTRIJDBEPALINGEN WINNER CUP Medemblik WEDSTRIJDBEPALINGEN WINNER CUP 2016 Medemblik Uitgevoerd door Winner Yachts 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). 1.2 Het

Nadere informatie

Z.V.Belterwiede. WaterReijk Sail 3-daagse

Z.V.Belterwiede. WaterReijk Sail 3-daagse Z.V.Belterwiede Wedstrijdbepalingen WaterReijk Sail 3-daagse 23 en 24 mei 2015 deelnemende klassen Splash Javelin O-jol Contender Zeilvereniging Belterwiede. (www.zvbelterwiede.nl) 1 Wedstrijdbepalingen:

Nadere informatie

WaterSportvereniging Heeg

WaterSportvereniging Heeg WaterSportvereniging Heeg Aangesloten bij het Watersportverbond LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN VOORJAARSWEDSTRIJDEN 29 april en 30april 2017 op het Heegermeer 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen

Nadere informatie

WaterSportvereniging Heeg

WaterSportvereniging Heeg WaterSportvereniging Heeg Aangesloten bij het Watersportverbond LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN VOORJAARSWEDSTRIJDEN 14 en 15 april 2018 op het Heegermeer 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de

Nadere informatie

WaterSportvereniging Heeg Postadres: it Eilân 69, 8621CT Heeg

WaterSportvereniging Heeg Postadres: it Eilân 69, 8621CT Heeg WaterSportvereniging Heeg Postadres: it Eilân 69, 8621CT Heeg E- mail: info@wsheeg.nl Website: www.wsheeg.nl LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN VOORJAARSWEDSTRIJDEN 27 april en 28 april 2013 op het Heegermeer

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen NK V/VA klasse september 2015 1

Wedstrijdbepalingen NK V/VA klasse september 2015 1 Wedstrijdbepalingen voor het Nederlandse Kampioenschappen In de V/VA Klasse georganiseerd door de Holland Regatta Club in samenwerking met het Watersportverbond en de V/VA klassenorganisatie op donderdag

Nadere informatie

Waarom en Hoe (antwoorden)

Waarom en Hoe (antwoorden) Waarom en Hoe (antwoorden) WAAROM WAAROM en HOE liggen nog steeds gezellig keuvelend naast elkaar in afwachting van hun race en het happy hour. HOE Zij bedenken een verfijning. De vragen zijn namelijk

Nadere informatie

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS Wedstrijdbepalingen Hansa 12-13 mei def 1 Wedstrijdbepalingen voor wedstrijden In de Hansa klasse georganiseerd door de Watersportvereniging Hoorn in samenwerking met de Hansa Klasse Nederland op 12 en

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Wedstrijdbepalingen thema wedstrijden wsv brouwershaven [DP] geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en oordeel van de jury wordt opgelegd. [NP] geeft aan dat een overtreding van deze regel

Nadere informatie

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS Wedstrijdbepalingen voor het Open Nederlands Kampioenschap In de Hansa klasse georganiseerd door KWV Frisia onder auspiciën van het Watersportverbond van 8 tot en met 10 juni 2018 op het Pikmeer en de

Nadere informatie

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap In de Vrijheid klasse georganiseerd door Westeinder Zeilwedstrijden in samenwerking met het Watersportverbond van 28 tot en met 30 augustus 2015 op

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Long Distance en. F18 KE en F16 KE CATPOINT GREVELINGEN. 18 en 19 mei 2019

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Long Distance en. F18 KE en F16 KE CATPOINT GREVELINGEN. 18 en 19 mei 2019 WEDSTRIJDBEPALINGEN Long Distance en F18 KE en F16 KE CATPOINT GREVELINGEN 18 en 19 mei 2019 Wedstrijdbepalingen voor de Long Distance en F18 KE/ F16 KE georganiseerd door Catpoint op 18 en 19 mei 2019

Nadere informatie

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). Wedstrijdbepalingen voor het Open Nederlands Kampioenschap Sprint In de Sharpie klasse georganiseerd door WSV de Doordrijvers onder auspiciën van het Watersportverbond 25 & 26 augustus 2018 op het Kinselmeer

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen 2016 Combi Rotterdam. 4 april 2016

Wedstrijdbepalingen 2016 Combi Rotterdam. 4 april 2016 Wedstrijdbepalingen 2016 Combi Rotterdam 4 april 2016 1. Welke regels gelden? 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2013 2016) 1.2.

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen voor het 12 voetsjollen evenement

Wedstrijdbepalingen voor het 12 voetsjollen evenement Wedstrijdbepalingen voor het 12 voetsjollen evenement georganiseerd door Haarlemsche Jacht Club van Zaterdag 20 mei tot Zondag 21 mei 2017 op de Mooie Nel, Haarlem 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen voor de Delta Lloyd Regatta 2016 voor de optimist en 29er op zaterdag 28 mei 2016

Wedstrijdbepalingen voor de Delta Lloyd Regatta 2016 voor de optimist en 29er op zaterdag 28 mei 2016 Wedstrijdbepalingen voor de Delta Lloyd Regatta 2016 voor de optimist en 29er op zaterdag 28 mei 2016 Georganiseerd door comité Delta Lloyd Regatta in samenwerking met het Watersportverbond, Optimist Club

Nadere informatie

SKON Sailing Tour Splash Blue & Splash Red

SKON Sailing Tour Splash Blue & Splash Red Wedstrijdbepalingen voor de SKON Sailing Tour Splash Blue & Splash Red georganiseerd door Jeugdzeilvereniging Muiderzand en het Regatta Center Muiderzand op zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016 op het Markermeer

Nadere informatie

Vastgoed Regatta 13 september 2018 Volendam WEDSTRIJD BEPALINGEN VASTGOED REGATTA 2018

Vastgoed Regatta 13 september 2018 Volendam WEDSTRIJD BEPALINGEN VASTGOED REGATTA 2018 Vastgoed Regatta 13 september 2018 Volendam WEDSTRIJD BEPALINGEN VASTGOED REGATTA 2018 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen,

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen 6 juli 2019

Lokale Wedstrijdbepalingen 6 juli 2019 Informatiecentrum Locatie: RZV, Kralingse Plaslaan 113, Rotterdam Telefonische bereikbaarheid Wedstrijdleider: Sean de Goederen 06 30650854 Wedstrijdcoördinator Manfred Zielinski 06 17026027 Openingstijden

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Combi Rotterdam 2013

Wedstrijdbepalingen Combi Rotterdam 2013 Wedstrijdbepalingen Combi Rotterdam 2013 Op welke dagen wordt gezeild? Wedstrijddag Organiserende vereniging 26 mei 2013 Zeilclub Kurenpolder te Hank 2 juni 2013 ZWV Noord AA 8 juni 2013 WSV Elfhoeven

Nadere informatie

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen Wedstrijdbepalingen voor het Open Nederlands Kampioenschap In de Splash Red / Flash & Wedstrijdbepalingen voor de SKON Sailing Tour Splash Blue georganiseerd door Watersport vereniging Binnenmaas in samenwerking

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen SLOTDAG 2018

Lokale Wedstrijdbepalingen SLOTDAG 2018 Lokale Wedstrijdbepalingen voor de SLOTDAG 2018 op zaterdag 13 oktober in HEEG georganiseerd door de vereniging IFKS i.s.m. Zeilvereniging Workum 1. De van toepassing zijnde bepalingen. 1.1 Samen met de

Nadere informatie

Wedstrijdboekje WSV De PUT

Wedstrijdboekje WSV De PUT Wedstrijdboekje 2018 WSV De PUT 1 Voorwoord Voor u ligt het wedstrijdboekje 2018. Dit herziene boekje is bestemd voor iedereen die deelneemt aan zeilwedstrijden die onder de vlag van WSV De Put worden

Nadere informatie

LEMSTERAKEN V/VA KLASSE WEDSTRIJDBEPALINGEN. Klassenevenement V/VA. 8 en 9 juni. Oude Haven Enkhuizen. Holland Regatta Club. V/VA Klassenorganisatie

LEMSTERAKEN V/VA KLASSE WEDSTRIJDBEPALINGEN. Klassenevenement V/VA. 8 en 9 juni. Oude Haven Enkhuizen. Holland Regatta Club. V/VA Klassenorganisatie WEDSTRIJDBEPALINGEN Klassenevenement V/VA 8 en 9 juni Oude Haven Enkhuizen Holland Regatta Club V/VA Klassenorganisatie Wedstrijdbepalingen V/VA Klassenevenement 2019 1 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is

Nadere informatie

Wedstrijdzeilen bij de NMV hoe gaat dat in zijn werk (door Marleen Galjaard) (overdruk uit het Verenigingsblad van maart 2002)

Wedstrijdzeilen bij de NMV hoe gaat dat in zijn werk (door Marleen Galjaard) (overdruk uit het Verenigingsblad van maart 2002) Wedstrijdzeilen bij de NMV hoe gaat dat in zijn werk (door Marleen Galjaard) (overdruk uit het Verenigingsblad van maart 2002) Waarom deze rubriek? Tijdens de waterevenementen die georganiseerd worden

Nadere informatie

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS Wedstrijdbepalingen voor het Open Nederlands Kampioenschap In de Hansa klasse georganiseerd door WSV Zeewolde onder auspiciën van het Watersportverbond van 9 tot en met 11 juni 2017 op het Wolderwijd 1

Nadere informatie

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR)

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) Theorie eisen reglementen (BPR) voor CWOIII Kennis van de volgende artikelen en de uitwijkbepalingen in de betreffende situaties kunnen toepassen: Art. 1.01 i Definitie

Nadere informatie

van 5 juli tot en met 7 juli 2019 op de Oorden bij camping De Kuilart in Koudum, Friesland

van 5 juli tot en met 7 juli 2019 op de Oorden bij camping De Kuilart in Koudum, Friesland Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap In de Flits klasse georganiseerd door Zeilvereniging Workum en de Flits Klasse Organisatie Nederland onder auspiciën van het Watersportverbond van

Nadere informatie

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Sprint Kampioenschap In de Sharpieklasse georganiseerd door WSV de Spiegel onder auspiciën van het Watersportverbond van 23 tot en met 24 september 2017 op de Spiegelplas

Nadere informatie

Wedstrijdboekje 2015. WSV De PUT

Wedstrijdboekje 2015. WSV De PUT Wedstrijdboekje 2015 WSV De PUT 1 Voorwoord Voor u ligt het wedstrijdboekje 2015. Vorig jaar hebben we een jaar met relatief minder wind gehad. Alle wedstrijden zijn gevaren. We hebben zelfs het snelste

Nadere informatie

Zeilvereniging Belterwiede (www.zvbelterwiede.nl)

Zeilvereniging Belterwiede (www.zvbelterwiede.nl) 1 e start Zaterdag Zondag 11.30 uur 10.00 uur De starttijd van de volgende wedstrijd(en) na een pauze, wordt bekend gemaakt op het mededelingenbord, geplaatst bij het clubhuis van de vereniging. Aantal

Nadere informatie

Biercup 2012. 6 en 7 oktober

Biercup 2012. 6 en 7 oktober Biercup 2012. 6 en 7 oktober 1 e start Zaterdags 11.30 uur Zondags 10.00 uur De starttijd van de volgende wedstrijd(en) na een pauze, wordt bekend gemaakt op het mededelingenbord, geplaatst bij het clubhuis

Nadere informatie

KZVS Wedstrijdbepalingen (verenigingscompetitie)

KZVS Wedstrijdbepalingen (verenigingscompetitie) KZVS Wedstrijdbepalingen (verenigingscompetitie) 1 Regels. 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). 1.2 De Texel Rating Regels zijn

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen voor het Winter Kampioenschap Solo georganiseerd door GWV de Vrijbuiter op 3 & 4 november 2018 op de Loosdrechtse plassen

Wedstrijdbepalingen voor het Winter Kampioenschap Solo georganiseerd door GWV de Vrijbuiter op 3 & 4 november 2018 op de Loosdrechtse plassen Wedstrijdbepalingen voor het Winter Kampioenschap Solo georganiseerd door GWV de Vrijbuiter op 3 & 4 november 2018 op de Loosdrechtse plassen [DP] geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en

Nadere informatie

1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen

1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen Wedstrijdbepalingen voor het Open Nederlands Kampioenschap In de Splash Red klasse in combinatie met de Splash Sailing Tour Loosdrecht voor de Splash Blue georganiseerd door GWV De Vrijbuiter in samenwerking

Nadere informatie

Paashaaswedstrijden Goudse Watersportvereniging Elfhoeven VALK O-JOL 16M2 RANDMEER FJ 12 VOETS-JOL

Paashaaswedstrijden Goudse Watersportvereniging Elfhoeven VALK O-JOL 16M2 RANDMEER FJ 12 VOETS-JOL Paashaaswedstrijden 206 Goudse Watersportvereniging Elfhoeven VALK O-JOL 6M2 RANDMEER FJ 2 VOETS-JOL 5 en 6 april 207 Wedstrijdbepalingen Paashaawedstrijden 5 en 6 april 207. De regels Op de wedstrijdserie

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Wolderwijd Cup 2018

Wedstrijdbepalingen Wolderwijd Cup 2018 Zaterdag 29 september 2018 WEDSTRIJDBEPALINGEN 1. REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. 1.2 De wedstrijden worden gevaren onder

Nadere informatie

Round Table Regatta. Wedstrijdbepalingen

Round Table Regatta. Wedstrijdbepalingen Wedstrijdbepalingen 13 mei 2017 op de Kagerplassen bij Warmond. georganiseerd door Round Table 43 onder auspiciën van de KWV De Kaag. (DP) (NP) Duidt een regel aan waarbij een andere straf dan uitsluiting

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Klassenevenement V/VA. 28 en 29 juni Oude Haven Enkhuizen. Holland Regatta Club. V/VA Klassenorganisatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Klassenevenement V/VA. 28 en 29 juni Oude Haven Enkhuizen. Holland Regatta Club. V/VA Klassenorganisatie WEDSTRIJDBEPALINGEN Klassenevenement V/VA 28 en 29 juni 2014 Oude Haven Enkhuizen Holland Regatta Club V/VA Klassenorganisatie 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd

Nadere informatie

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap In de Vrijheid klasse en het Klassen kampioenschap in Sailhorse en Top klasse georganiseerd door Comité Alkmaardermeer onder auspiciën van het Watersportverbond

Nadere informatie

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. 16m2 Wedstrijdbepalingen voor het 57e Primus Inter Pares Die wordt gevaren in Zestienkwadraten Georganiseerd door GWV De Vrijbuiter en de 16m 2 klasseorganisatie In samenwerking met het Watersportverbond

Nadere informatie

Hoger Beroepen in Samenvattingen

Hoger Beroepen in Samenvattingen Hoger Beroepen in 2016 Samenvattingen HB 16-01 Bij de ronding van de benedenboei heeft een binnenliggende ORC-boot naar de mening van de buitenliggende boot te veel ruimte genomen. Het protestcomité sluit

Nadere informatie

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). Wedstrijdbepalingen voor het Klassen Kampioenschap In de 30m2 klasse georganiseerd door KWV Frisia en KWS onder auspiciën van het Watersportverbond op 9 en 10 september 2017 op het Pikmeer en de Wijde

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen

Lokale Wedstrijdbepalingen Lokale Wedstrijdbepalingen Organiserende autoriteit KWV Frisia 1. De van toepassing zijnde bepalingen Van toepassing zijn de Standaard Wedstrijdbepalingen conform bijlage Z (blz. 199) van De Regels voor

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen en Veiligheidsreglement

Wedstrijdbepalingen en Veiligheidsreglement Inhoud Doelstelling... 2 Regels... 2 Verantwoordelijkheid... 4 Uitnodiging / Mededelingen aan deelnemers... 5 Inschrijving... 5 Wijziging in de wedstrijdbepalingen... 5 Seinen op de wal... 5 Start en Finish...

Nadere informatie

Voorlopige Wedstrijdbepalingen voor het Klassenkampioenschap In de Efsix klasse georganiseerd door Westeinderzeilwedstrijden (WZW) onder

Voorlopige Wedstrijdbepalingen voor het Klassenkampioenschap In de Efsix klasse georganiseerd door Westeinderzeilwedstrijden (WZW) onder Voorlopige Wedstrijdbepalingen voor het Klassenkampioenschap In de Efsix klasse georganiseerd door Westeinderzeilwedstrijden (WZW) onder auspiciënvanhet Watersportverbond van 1 september tot en met 3 september

Nadere informatie

HB HB HB Samenvatting

HB HB HB Samenvatting Samenvatting HB 18-01 Hoger Beroep van Optimist 1186 tegen de beslissing van het protest comité van United 4 bij Medemblik in verband met de uitslag van race 3 yellow gevaren op 14 april 2018. Voordat

Nadere informatie

Combi Noord Grou 20 en 21 mei 2017

Combi Noord Grou 20 en 21 mei 2017 Combi Noord Grou 20 en 21 mei 2017 1 Lokale wedstrijdbepalingen 1 De locatie van het Wedstrijdkantoor Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het zeilcentrum Grou. Het wedstrijdkantoor is telefonisch bereikbaar

Nadere informatie

Paashaaswedstrijden. G.W.V. Elfhoeven VALK O-JOL 16M2 RANDMEER FLYING JUNIOR RS-500

Paashaaswedstrijden. G.W.V. Elfhoeven VALK O-JOL 16M2 RANDMEER FLYING JUNIOR RS-500 Paashaaswedstrijden G.W.V. Elfhoeven VALK O-JOL 6M2 RANDMEER FLYING JUNIOR RS-500 20 en 2 april 209 Wedstrijdbepalingen Paashaaswedstrijden 20 en 2 april 209. De regels Op de wedstrijdserie zijn van toepassing

Nadere informatie

Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland

Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland Wedstrijdbepalingen WSV Sint Annaland Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland 1 REGELS 1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan:

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Jachtclub Veere

Wedstrijdbepalingen Jachtclub Veere Wedstrijdbepalingen Jachtclub Veere [DP] geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en oordeel van de jury wordt opgelegd. [NP] geeft aan dat een overtreding van deze regel geen grond voor een

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen 12 mei 2019

Lokale Wedstrijdbepalingen 12 mei 2019 Informatiecentrum Locatie: ZeilClub Kurenpolder, Kurenpolderweg z/n, Hank Telefonische bereikbaarheid Wedstrijdleiders Sacha Ruijs 06-41215008 Tjepko van der Werff 06-80146065 Openingstijden Wedstrijdsecretariaat

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen 27 mei 2018

Lokale Wedstrijdbepalingen 27 mei 2018 Informatiecentrum Locatie: ZeilClub Kurenpolder, Kurenpolderweg z/n, Hank Telefonische bereikbaarheid Wedstrijdleiders Sacha Ruijs 06-41215008 Arjen Wildeboer 06-15050730 Openingstijden Wedstrijdsecretariaat

Nadere informatie

Combi Zuiderzee juni Nieuwe Haven Den Helder Wedstrijdbepalingen

Combi Zuiderzee juni Nieuwe Haven Den Helder Wedstrijdbepalingen Combi Zuiderzee 2017 24 juni Nieuwe Haven Den Helder Wedstrijdbepalingen 1. REGELS De regels die van toepassing zijn: 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in de Regels voor

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen Junior Charity Cup (wijziging per ).

Lokale Wedstrijdbepalingen Junior Charity Cup (wijziging per ). Lokale Wedstrijdbepalingen Junior Charity Cup (wijziging per 06-06-2012). (Onder voorbehoud) 1) Regels Voor de groepen Yngling, Splash A+B, Optimist A+B: De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels

Nadere informatie

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS Wedstrijdbepalingen voor de Proloog van de vereniging De Fryske Boerepream (DFBP) 28-4-2018 Georganiseerd door de Vereniging De Fryske Boerepream en de Watersportvereniging Heeg (WSH) 1 REGELS 1.1* De

Nadere informatie

4. WEDSTRIJD BEPALINGEN

4. WEDSTRIJD BEPALINGEN 4. WEDSTRIJD BEPALINGEN De "Landelijke Scouting Zeil Wedstrijden" worden uitgeschreven door de Landelijke Admiraliteit van Scouting Nederland welke daartoe de werkgroep Landelijke Scouting Zeilwedstrijden

Nadere informatie

C L U B K A M P I O E N S C H A P P E N o p 2 3 e n 2 4 s e p t e m b e r

C L U B K A M P I O E N S C H A P P E N o p 2 3 e n 2 4 s e p t e m b e r C L U B K A M P I O E N S C H A P P E N o p 2 3 e n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 7 Afkortingen In deze wedstrijdbepalingen worden de volgende afkortingen gebruikt: KWVL Koninklijke Watersport Vereeniging

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Laser Master Weekend

Wedstrijdbepalingen Laser Master Weekend 24 en 25 maart 2018 op de Kagerplassen bij Warmond georganiseerd door KWV De Kaag in samenwerking met de Laser Masters. (DP) Duidt een regel aan waarbij een andere straf dan uitsluiting kan worden opgelegd,

Nadere informatie

1. REGELS 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. (RvW)

1. REGELS 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. (RvW) Wedstrijdbepalingen voor de Eneco Luchterduinen Jeugd Evenement 2015 georganiseerd door de Zeil Vereniging Noordwijk in samenwerking met het watersportverbond 1. REGELS 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging

Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging www.knzrv.nl WEDSTRIJDBEPALINGEN 1 e Jaarlijkse J/70 Clubkampioenschappen zaterdag 14 oktober 2017 KNZ&RV Westzeedijk 7 1398 BB Muiden 0294 261 540 1.

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen en Veiligheidsreglement

Wedstrijdbepalingen en Veiligheidsreglement Inhoud Doelstelling... 2 Regels... 2 Verantwoordelijkheid... 4 Uitnodiging / Mededelingen aan deelnemers... 5 Inschrijving... 5 Wijziging in de wedstrijdbepalingen... 5 Seinen op de wal... 5 Start en Finish...

Nadere informatie

1.2 Het Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden is van toepassing.

1.2 Het Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden is van toepassing. Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap In de 16m2 klasse georganiseerd door Zeilvereniging Belterwiede in samenwerking met het Watersportverbond van 25 tot en met 28 Augustus 2016 op de

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN OCN SELECTIE WORKUM 1 & 2 MEI 2010

WEDSTRIJDBEPALINGEN OCN SELECTIE WORKUM 1 & 2 MEI 2010 WEDSTRIJDBEPALINGEN OCN SELECTIE WORKUM 1 & 2 MEI 2010 Organiserende Autoriteit: Zeilvereniging Workum in samenwerking met de Optimist Club Nederland (OCN). 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen

Nadere informatie

Zeil insigne kielboot 1. Termen... 2. Zeil standen... 3. Overstag... 4. Gijpen... 5. Stormrondje... 5 BPR... 6. Regels... 6. 1 Goed zeemanschap...

Zeil insigne kielboot 1. Termen... 2. Zeil standen... 3. Overstag... 4. Gijpen... 5. Stormrondje... 5 BPR... 6. Regels... 6. 1 Goed zeemanschap... Inhoud Termen... 2 Zeil standen... 3 Overstag... 4 Gijpen... 5 Stormrondje... 5 BPR... 6 Regels... 6 1 Goed zeemanschap... 6 2 Een klein schip wijkt voor een groot schip... 6 3 Kleine schepen onderling...

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Pinguïncup 2017

Wedstrijdbepalingen Pinguïncup 2017 Wedstrijdbepalingen Pinguïncup 2017 ALMERE-HAVEN, SEIZOEN 2017 INSCHRIJVINGEN Ieder lid of begunstiger van WSV Almere-Haven kan zich inschrijven. Evenals watersporters van buiten de vereniging. Inschrijvingen

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Wintersprinter WV Arne

Wedstrijdbepalingen Wintersprinter WV Arne Wedstrijdbepalingen Wintersprinter WV Arne 2018-2019 [DP] geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en oordeel van de jury wordt opgelegd. [NP] geeft aan dat een overtreding van deze regel geen

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Jachtclub Veere 2019

Wedstrijdbepalingen Jachtclub Veere 2019 Wedstrijdbepalingen Jachtclub Veere 2019 [DP] geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en oordeel van de jury wordt opgelegd. [NP] geeft aan dat een overtreding van deze regel geen grond voor

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 WEDSTRIJDBEPALINGEN Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 DEEL I.... 2 1 REGELS... 2 2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS.... 2 3 WIJZIGINGEN VAN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN.... 2 4 SEINEN OP DE WAL... 2 5 PROGRAMMA VAN

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen 10 juni 2018

Lokale Wedstrijdbepalingen 10 juni 2018 Informatiecentrum Locatie: RZV, Kralingse Plaslaan 113, Rotterdam Telefonische bereikbaarheid Wedstrijdleiders: Peter de Weerdt 06 53823679 Manfred Zielinski 06 17026027 Openingstijden Wedstrijdsecretariaat

Nadere informatie