Wat zijn die Eisen aan Verpakkingen Hoe toon ik aan dat een verpakking Wanneer moet ik voldoet aan de Eisen aan Verpakkingen er aan voldoen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat zijn die Eisen aan Verpakkingen Hoe toon ik aan dat een verpakking Wanneer moet ik voldoet aan de Eisen aan Verpakkingen er aan voldoen?"

Transcriptie

1 Wat zijn die Eisen aan Verpakkingen Hoe toon ik aan dat een verpakking Wanneer moet ik voldoet aan de Eisen aan Verpakkingen er aan voldoen? Codering Producenten en importeurs kunnen op de verpakking (of op het etiket van de verpakking) de aard van het verpakkingsmateriaal aangeven. De afkortingen en cijfercodes moeten altijd goed zichtbaar, leesbaar, duurzaam en herkenbaar zijn, ook als de verpakking is geopend. Zware metalen Het is verboden stoffen, preparaten of andere producten in een verpakking aan een ander ter beschikking te stellen als de totale concentratie van lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom of verbindingen daarvan in de verpakking meer bedraagt dan 100 ppm-gewicht Essentiële Eisen Het is verboden stoffen, preparaten of andere producten in een verpakking in Nederland aan een ander ter beschikking te stellen, als de verpakking niet voldoet aan de Essentiële Eisen. Dat betreft: 1. Eisen betreffende de vervaardiging en de samenstelling van verpakkingen -Verpakkingen worden zodanig vervaardigd dat volume en gewicht van de verpakkingen worden beperkt tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het vereiste niveau van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor de verpakte stoffen, preparaten of andere producten en voor de consument te handhaven. - Verpakkingen worden zodanig ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht dat hergebruik of terugwinning mogelijk is en dat het milieueffect bij het verwijderen van verpakkingen of reststoffen van afvalverwijderingsinrichtingen zoveel mogelijk wordt beperkt. -Verpakkingen worden zodanig vervaardigd dat de aanwezigheid van schadelijke en andere gevaarlijke stoffen en materialen in verpakkingen tot een minimum wordt beperkt in emissies, as of percolaat wanneer verpakkingen of reststoffen van de verwijdering van verpakkingen verbrand of gestort worden. 2. Eisen betreffende het producthergebruik van verpakkingen Aan de volgende eisen wordt gelijktijdig voldaan - de fysieke eigenschappen en kenmerken van de verpakkingen maken onder normaal te verwachten gebruiksvoorwaarden verscheidene omlopen mogelijk, -verpakkingen kunnen worden verwerkt in overeenstemming met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor de arbeidskrachten; - er wordt voldaan aan de specifieke eisen ten aanzien van terugwinbare verpakkingen wanneer de verpakkingen niet langer worden gebruikt en derhalve afval zijn geworden. 3. Eisen betreffende de terugwinning van verpakkingen a. Terugwinning in de vorm van hergebruik van materialen Verpakkingen worden zodanig vervaardigd dat een bepaald gewichtspercentage van de gebruikte materialen opnieuw kan worden toegevoegd aan het productieproces van verhandelbare producten, met inachtneming van de in de Europese Gemeenschap geldende regels. Dit percentage kan variëren naar gelang het soort materiaal waaruit de verpakkingen bestaan. b. Terugwinning in de vorm van energieterugwinning Verpakkingsafval dat wordt verwerkt met het oog op energieterugwinning, heeft met het oog op een optimale terugwinning op zijn minst een zekere calorische onderwaarde.. c. Terugwinning in de vorm van compostering Verpakkingsafval dat wordt verwerkt met het oog op compostering is zodanig biologisch af breekbaar dat het de gescheiden inzameling en het composteringsproces of de composteringsactiviteit waarin het wordt ingebracht niet hindert. d. Biologisch afbreekbare verpakkingen Biologisch afbreekbare verpakkingen zijn zodanig fysisch, chemisch, thermisch of biologisch afbreekbaar dat het grootste deel van de resulterende compost uiteindelijk uiteenvalt in kooldioxide, biomassa en water. Bijlage II van de Ministeriële Regeling Verpakking en Verpakkingsafval geeft een uitgebreide omschrijving van de codering voor kunststofverpakkingen. Deze kan worden gedownload van Het uitvoeren van testen op het product kan antwoord bieden op deze vraag. Daarnaast kan op grond van informatie van leveranciers van grondstoffen, additieven en inkten worden bepaald hoeveel zware metalen zijn toegepast. Paraplu-norm (EN 13427) In deze overkoepelende norm is aangegeven hoe de onderliggende normen gebruikt moeten worden. Norm voor preventie (EN 13428) Bij de preventienorm moeten bedrijven zelf hun verpakkingen beoordelen, vergelijkbaar met de ISO en ISO 9000-aanpak. Men moet aantonen dat de verpakking niet omvangrijker of zwaarder is dan noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van: bescherming van het product bescherming van personen die het product in verpakking hanteren hanteerbaarheid en vervoerbaarheid van het product productpresentatie: ruimte voor marketingeisen. Men moet bovendien aantonen dat zo min mogelijk gevaarlijke stoffen zijn gebruikt. Norm producthergebruik (EN 13429) Deze norm bevat een checklist waarmee de verpakker/vuller kan beoordelen of zijn verpakking producthergebruik kan claimen. Als men dat doet, dan moet de verpakking in ieder geval geschikt zijn om te worden gereinigd en/of gerepareerd en er moet een systeem zijn dat meermalig gebruik van de verpakking mogelijk maakt. Norm materiaalhergebruik (EN 13430) Deze norm bevat een procedure waarmee getoetst kan worden of een claim op materiaalhergebruik gerechtvaardigd is. Daartoe moet voldaan worden aan criteria als: de individuele materialen zijn geschikt om te worden herverwerkt er ontstaat een milieuvoordeel er bestaat een dergelijk systeem voor herverwerking. Norm energieterugwinning (EN 13431) Deze norm bevat een procedure waarmee getoetst kan worden of een claim op energieterugwinning gerechtvaardigd is. Daartoe moet voldaan worden aan criteria als: de verpakking is brandbaar bij verbranding ontstaat er calorische winst. Voor het berekenen van de calorische winst is een methode gegeven. Norm compostering en biologische afbreekbaarheid (EN 13432) Deze norm bevat een procedure waarmee getoetst kan worden of een claim op compostering of biologische afbreekbaarheid gerechtvaardigd is. Daartoe moet voldaan worden aan criteria, als: het materiaal en zijn relevante organische bestanddelen zijn van nature biologisch afbreekbaar (aantoonbaar middels laboratoriumproeven) de desintegratie van het materiaal gebeurt in een verwerkingsproces voor biologisch afval er wordt geen negatief effect van het verpakkingsmateriaal op het verwerkingsproces voor biologisch afval waargenomen er wordt geen negatief effect van de biologisch afgebroken materialen op de kwaliteit van de daaruit resulterende compost waargenomen. van kracht sinds 1 januari 1998 van kracht sinds 30 juni 2001 van kracht sinds 1 januari 1998 n.v.t. goedgekeurd door Europese Commissie in ontwikkeling in ontwikkeling in ontwikkeling goedgekeurd door Europese Commissie

2 Waar u nu al mee aan de slag moet Eisen aan Verpakkingen (art. 11 t/m 13 Ministeriële Regeling Verpakking en Verpakkingsafval) Als op de verpakking wordt aangegeven van welke grondstof het is gemaakt, moeten de standaard-coderingen worden toegepast. Voor kunststof betreft dat het reeds gangbare identificatiesysteem. De eis inzake zware metalen is sinds 30 juni 2001 van kracht. De overheid voert inspecties uit op naleving van deze verplichting. Gezien de korte termijn waarop alle Europese normen voor de Essentiële Eisen goedgekeurd zullen worden is het aan te bevelen nu te beginnen en met enkele productverpakkingscombinaties. De systematische aanpak is vrij eenvoudig in te voegen in een bestaand kwaliteitssysteem (ISO 9000 of ISO 14001). Nuttige links Meer informatie over Eisen aan Verpakkingen kunt u vinden op de websites van: Nederlands Verpakkingscentrum: SVM.Pact (uitvoeringsinstantie Convenant Verpakkingen III): Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen: Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen (VMK) Postbus AK Leidschendam Tel Fax vmk@nrk.nl VERENIGING MILIEUBEHEER KUNSTSTOFVERPAKKINGEN

3 VMK Eisen aan Verpakkingen Verplichtingen uit de Ministeriële Regeling Verpakking en Verpakkingsafval Wat u moet weten over: Zware metalen in verpakkingen Essentiële Eisen van verpakkingen

4 Wettelijk kader Eisen aan Verpakkingen In Europa is de Europese Richtlijn Verpakking en Verpakkingsafval van kracht die in Nederland is omgezet in de Ministeriële Regeling Verpakking en Verpakkingsafval. Er zijn verplichtingen voor bedrijven, de zogenoemde Individuele Verplichtingen (art. 3 t/m 9), die men in Nederland op twee manieren kan uitvoeren. Ondernemingen nemen de verplichtingen zelf ter hand of ze kiezen voor de collectieve aanpak door toe te treden tot het Convenant Verpakkingen III. Daarnaast worden er (Europabreed) eisen gesteld aan verpakkingen - in de Ministeriële Regeling vermeld als Eisen aan Verpakkingen (art 11 t/m 13) - waarin bepalingen staan voor: codering van verpakkingen zware metalen essentiële eisen. In deze folder leest u meer over de Eisen aan Verpakkingen en vindt u nuttige tips voor het voldoen aan deze verplichtingen. Deze folder is samengesteld met ondersteuning van het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC). Coder Zware Essen P M Van toepassing op De eisen gelden niet alleen in Nederland, maar zijn in heel Europa van toepassing aangezien ze zijn opgenomen in de Europese Richtlijn Verpakking en Verpakkingsafval. In Nederland zijn ze in de Ministeriële Regeling Verpakking en Verpakkingsafval beschreven als Eisen aan Verpakkingen. De Europabrede werking impliceert dat alle bedrijven die een verpakt product op de markt brengen ervoor moeten zorgen dat hun verpakking aan de gestelde eisen voldoet. De eisen ten aanzien van codering en zware metalen zijn in Europa gelijk. Voor de Essentiële Eisen gelden Europese normen. Om aan deze verplichting invulling te kunnen geven, is de bijdrage van de andere schakels in de verpakkingsketen evident. Denk maar aan het leveren van informatie over de samenstelling van de gebruikte verpakkingsmaterialen, bedrukking, etc.

5 Europese Richtlijn Verpakking en Verpakkingsafval (20 dec. 1994) Ministeriële Regeling Verpakking en Verpakkingsafval (29 juni 1997) Eisen aan verpakkingen Individuele verplichtingen aan producenten en importeurs van verpakte producten ing (art. 11 en bijlage I) metalen (art.13) tiële eisen (art. 12 en bijlage III en Europese normen) reventie Terugname gebruikte verpakkingen Recycling en nuttige toepassing van teruggenomen verpakkingen Individuele uitvoering Mededeling en rapportage aan VROM Collectieve uitvoering Aansluiting bij Convenant Verpakkingen III met ontheffing van individuele verplichtingen (art. 3 t/m 9) roducthergebruik ateriaalhergebruik, energieterugwinning en compostering Europese eisen en normen Uitsluitend individueel uit te voeren Geharmoniseerde Europese wetgeving Waarom zou u zich hier mee bezig houden? Uw klant vraagt er naar De kans is groot dat uw klant vraagt naar informatie in het kader van de Eisen aan Verpakkingen. U zult er dus mee aan de slag moeten. Degene die een verpakt product in de markt brengt moet namelijk een verklaring kunnen afgeven dat de verpakking voldoet aan de Eisen aan Verpakkingen. Om alle vragen van de checklisten te kunnen beantwoorden heeft de verpakker/vuller informatie nodig van de eerdere schakels in de keten. Hij zal daarom aankloppen bij de kunststofverpakkingsproducent die op zijn beurt weer informatie zal opvragen bij: grondstofleveranciers, leveranciers van additieven, leveranciers van inkt t.b.v. bedrukking, etc. Elke schakel in de keten zal gevraagd worden naar verklaringen waarmee de verpakker/vuller uiteindelijk kan vaststellen of de verpakking aan de eisen t.a.v. zware metalen en codering en de Essentiële Eisen ten aanzien van terugwinning voldoet. De verpakker/vuller zal zelf moeten beoordelen of de verpakking aan de paraplunorm en in het bijzonder aan de preventie- en producthergebruiknorm voldoet. Het is wettelijk verplicht Alle verpakkingen in Europa moeten sinds 1 januari 1998 (drie jaar na publicatie van de Europese Richtlijn) voldoen aan de eisen. Een voor de hand liggende reden om er mee aan de slag te gaan is dan ook de wettelijke verplichting. De eisen wat betreft codering en zware metalen zijn dus al van kracht. Voor de Essentiële Eisen wordt gewerkt aan de laatste normen, die naar verwachting medio 2004 worden goedgekeurd. Het is dan ook aan te bevelen er nu al mee aan de slag te gaan. Voor ondernemingen hebben die Europese normen als groot voordeel dat de bewijslast wordt omgedraaid: Wie volgens en met de normen werkt, wordt geacht de essentiële eisen te hebben gerespecteerd.

6 Wat wordt er van u verwacht? 1. Wat zit er allemaal in? Bedrijven kunnen op hun verpakking aangeven van welk materiaal het is gemaakt, maar codering is niet verplicht. Als men dat wel vermeldt, dan moet het standaard-identificatiesysteem worden gehanteerd. De codering is grotendeels identiek aan de veelgebruikte materiaalcodes op kunststofverpakkingen. Een uitgebreide opsomming kan worden gevonden in Bijlage II van de Ministeriële Regeling Verpakking en Verpakkingsafval ( zie bij downloads). 2. Maximum van kracht voor zware metalen De eisen die de Ministeriële Regeling Verpakking en Verpakkingsafval stelt ten aanzien van de hoeveelheid zware metalen in verpakkingen, moeten al sinds 30 juni 2001 worden nageleefd. Een verpakking mag niet meer zware metalen of verbindingen daarvan bevatten dan 100 ppm (100 milligram per kilogram) in totaal van: lood (Pb) kwik (Hg) zeswaardig chroom (Cr 6+) cadmium (Cd) De zware metalen komen bovendien terug in de preventienorm. Aan de hand van deze norm moet worden aangetoond dat de minimale hoeveelheid aan zware metalen is gebruikt, zowel wat de verpakkingsmaterialen betreft, de drukinkt, etc. De genoemde 100 ppm geldt voor iedere verpakkingscomponent (pallet, krat, krimphoes, strapping, etc.). De overkoepelende norm, ook wel paraplunorm genoemd, is een soort handleiding waarin is aangegeven hoe de normen moeten worden gehanteerd. Deze overkoepelende norm bepaalt dat verpakkingen: moeten voldoen aan de preventienorm; alleen aan de norm producthergebruik hoeven te voldoen als producthergebruik wordt geclaimd; minimaal aan één van de volgende normen moeten voldoen: - materiaalhergebruik - energieterugwinning - compostering. Verpakkingsdossiers door hele keten Bedrijven moeten voor iedere product/verpakkingscombinatie een dossier aanleggen om aan te tonen dat de verpakking voldoet aan de Eisen van Verpakkingen. Met het oog op de werklast is het raadzaam verpakkingen te clusteren naar homogene verpakkingssoorten, bijvoorbeeld bekers voor levensmiddelen, folie voor transportverpakking, etc. Het verpakkingsdossier moet een checklist bevatten waarin wordt aangegeven aan welke normen wordt voldaan, tezamen met een volledige onderbouwing. Hiervoor kan vaak worden verwezen naar bestaande documenten of naar verklaringen van leveranciers. Alle testen en resultaten van de procedures moeten bovendien worden gedocumenteerd in het verpakkingsdossier. 3. Voldoen aan Essentiële Eisen, maar hoe? Om aan te tonen dat verpakkingen voldoen aan de Essentiële Eisen zijn Europese normen ontwikkeld. De normen zijn een soort handleiding waarmee bedrijven verpakkingen kunnen evalueren, beoordelen en verbeteren. In totaal worden er zes normen ontwikkeld, waarvan de Europese Commissie er twee heeft goedgekeurd: de norm voor preventie en de norm voor compostering en biologische afbreekbaarheid. De andere normen worden naar verwachting medio 2004 goedgekeurd.

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: (Tekst geldend op: 06-01-2005) Regeling van 29 juni 1997 houdende implementatie van richtlijn nr. 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 1994 (PbEG L 365) betreffende

Nadere informatie

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton)

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) (Tekst geldend op: 02-08-2007) Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Een plan van aanpak en een productdossier, voorbeeld 2 (food)

Een plan van aanpak en een productdossier, voorbeeld 2 (food) Een plan van aanpak en een productdossier, voorbeeld 2 (food) In het plan van aanpak legt u de te nemen stappen vast om nieuwe en te wijzigen verpakkingen aan de Essentiële Eisen te laten voldoen. Tevens

Nadere informatie

Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk

Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk Leveranciersverklaring met betrekking tot de kartonnen verpakkingen, in relatie tot de geldende wetgeving op het gebied van milieu, verpakken en verpakkingsafval.

Nadere informatie

1. Op welk jaar heeft dit verslag bedekking en voor welke periode in dat jaar indien verslaglegging niet het hele jaar betreft?

1. Op welk jaar heeft dit verslag bedekking en voor welke periode in dat jaar indien verslaglegging niet het hele jaar betreft? Ingekomen post d.d. FORMULIER VERSLAGLEGGING De in dit formulier gestelde vragen moeten zo vo wefder> beafrtweefdr-kkjienfrde in dit verslag opgenomen kwantitatieve gegevens te o Hierbij kan gedacht worden

Nadere informatie

Eagle Vision Systems B. V. Energiestraat 16 B PBAVP J. Bakker/M. Dekker juli ^teb**^

Eagle Vision Systems B. V. Energiestraat 16 B PBAVP J. Bakker/M. Dekker juli ^teb**^ FORMULIER VERSLAGLEGGING D in dit formulier gestelde vragen moeten zo volledig mogelijk worden beantwoord. U dient de in dit verslag opgenomen kwantitatieve gegevens te onderbouwen door middel van verifieerbare

Nadere informatie

FORMULIER MEDEDE. Stichting Duurzaam Verpakkingsglas. Woudrichemseweg 36a, 4286 UB ALMKERK. Voorlopig: 0183 40 58 13 en GSM: 06 53 58 23 01

FORMULIER MEDEDE. Stichting Duurzaam Verpakkingsglas. Woudrichemseweg 36a, 4286 UB ALMKERK. Voorlopig: 0183 40 58 13 en GSM: 06 53 58 23 01 'ngekomen post d.d. FORMULIER MEDEDE De in dit formulier gestelde vragen moeten zo volledig mogelijk worden uitvoering van uw verplichtingen gebruik maakt van de diensten van derden, noemt u dan ook altijd

Nadere informatie

betreffende verpakking en verpakkingsafval

betreffende verpakking en verpakkingsafval Nr. L 365/10 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 31. 12. 94 RICHTLIJN 94/62/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval HET EUROPEES

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer PBAVP63026 Besluit op uw mededeling in het kader van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

Onderwerp Zaaknummer PBAVP63026 Besluit op uw mededeling in het kader van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton Uitvoering Afvalbeheer wordt uitnevnfirrt in SenterA/ovem Stichting Duurzaam Verpakkingsglas t.a.v. de heer R.A.P. van Notten judana van Stobogfean 3 Postbus 38.-o- r,^ A1, i 4286 ZG Almkerk ÏÏ&^u 2509AC

Nadere informatie

Kringloop Re-Sell. Piersontaan AZ Doetinchem PBAVP Wanda Smits H.P.A.Esman

Kringloop Re-Sell. Piersontaan AZ Doetinchem PBAVP Wanda Smits H.P.A.Esman II, behorende bij artikel pagina! van Smits, Wanda Van: haroldesman [haroldesman@hetnet.nl] Verzonden: zondag 26 augustus 2007 17:42 Aan: Besluiten Onderwerp: website Concept verslagleggingsformulier 25-6-2007

Nadere informatie

Regeling verpakking en verpakkingsafval VROM

Regeling verpakking en verpakkingsafval VROM Regeling verpakking en verpakkingsafval VROM «Wet milieubeheer» Regeling houdende implementatie van richtlijn nr. 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 1994

Nadere informatie

Voorbeelden van een plan van aanpak en een productdossier

Voorbeelden van een plan van aanpak en een productdossier Voorbeelden van een plan van aanpak en een productdossier In het plan van aanpak legt u de te nemen stappen vast om nieuwe en te wijzigen verpakkingen aan de Essentiële Eisen te laten voldoen. Tevens legt

Nadere informatie

PET fles. Glas. Glas. Blik. Karton

PET fles. Glas. Glas. Blik. Karton Evaluatiesnel ingevuld door: Siem Haffmans datum: 13sep2010 Product eigenschappen Naam productgroep: ) product 1: PET fles product 2: product 3: Blik product 4: Plak hier foto's / tekeningen van de producten:

Nadere informatie

Dick Bais GetPact September 2012

Dick Bais GetPact September 2012 Dick Bais Wat is GetPact? GetPact adviseert en begeleid bedrijven bij de ontwikkeling van verpakkingen Merkeigenaren worden verregaand ondersteund in de uitrol van verpakkingen Doel is om de merkeigenaar

Nadere informatie

COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 14-12-1999 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 321 van 14/12/99 COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Ontwerp-Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

Ontwerp-Besluit beheer verpakkingen en papier en karton VROM Ontwerp-Besluit beheer verpakkingen en papier en karton De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt ingevolge artikel 21.6, vierde lid, Wet milieubeheer bekend dat

Nadere informatie

L 86/6 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE

L 86/6 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE L 86/6 Publicatieblad de Europese Unie 5.4.2005 II (Besluiten waar de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE 22 maart 2005 tot vaststelling de tabellen

Nadere informatie

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval.

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval. TEKST SECTORPLAN 41 (onderdeel LAP) Sectorplan 41 Verpakkingen algemeen I Afbakening Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen

Nadere informatie

betreft: zaaknr. PBAVP63012 (verzoek aanvullende gegevens), kenmerk DUA 0672 678

betreft: zaaknr. PBAVP63012 (verzoek aanvullende gegevens), kenmerk DUA 0672 678 v If SenterNovem Den Haag t.a.v. mevr, ir. W.M.E. Smits postbus 93144 2509 AC Den Haag Projector; Trefwoord- ref.:6177a/rn/gvo/ph Hoofddorp, 16 november 2006 betreft: zaaknr. PBAVP63012 (verzoek aanvullende

Nadere informatie

houdende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval (Besluit beheer verpakkingen 2014)

houdende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval (Besluit beheer verpakkingen 2014) Besluit van houdende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval (Besluit beheer verpakkingen 2014) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, nr. IenM/BSK-, Hoofddirectie

Nadere informatie

1 VERPAKKEN IN EEN CIRCULAIRE Copyright 2017 ECONOMIE KIDV door de VNV en het KIDV

1 VERPAKKEN IN EEN CIRCULAIRE Copyright 2017 ECONOMIE KIDV door de VNV en het KIDV 1 VERPAKKEN IN EEN CIRCULAIRE Copyright 2017 ECONOMIE KIDV door de VNV en het KIDV 13 maart 2017 platform voor experts professionalisering van het verpakkingsvak profiel versterken binnen het bedrijfsleven

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van..., nr. IENM/BSK-, houdende wijziging van de Regeling beheer verpakkingen

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van..., nr. IENM/BSK-, houdende wijziging van de Regeling beheer verpakkingen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Versie t.b.v. internetconsultatie Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van..., nr. IENM/BSK-, houdende wijziging van de Regeling

Nadere informatie

Bedrijfsrapport <naam bedrijf>

Bedrijfsrapport <naam bedrijf> Bedrijfsrapport Brancheverduurzamingsplannen Introductie Met behulp van de Webtool Brancheverduurzamingsplannen van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft uw bedrijf

Nadere informatie

2130 AS Hoofddorp ^ Telefoon Telefax Dooridesnr

2130 AS Hoofddorp ^ Telefoon Telefax Dooridesnr Uitvoering Afvalbeheer wordt uitgevoerd in opdracht van hfit Minie SenterA/ovem StichtingVerpakkingenRecyclingNederland t.a.v. de heer G. van Oosterum Juliana van Stofcergiaan 3 Postbus 735 2 ïi fl Sü

Nadere informatie

BIJLAGE IV: INZAKE DE BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN HET MARIENE MILIEU

BIJLAGE IV: INZAKE DE BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN HET MARIENE MILIEU bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 104 van 03/04/98 BIJLAGE IV: INZAKE DE BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN HET MARIENE MILIEU Artikel 1 1. Voor de toepassing van deze bijlage wordt

Nadere informatie

INTEGRATIECONVENANT VERPAKKINGEN...3. bijlage 1 monitoringprotocol...13. toelichting bij het integratieconvenant verpakkingen...38

INTEGRATIECONVENANT VERPAKKINGEN...3. bijlage 1 monitoringprotocol...13. toelichting bij het integratieconvenant verpakkingen...38 INTEGRATIECONVENANT VERPAKKINGEN...3 bijlage 1 monitoringprotocol...13 toelichting bij het integratieconvenant verpakkingen...38 DEELCONVENANT PRODUCENTEN EN IMPORTEURS...43 bijlage 1 protocol preventie...48

Nadere informatie

Verbod op het gebruik van plastic wegwerpzakjes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verbod op het gebruik van plastic wegwerpzakjes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Verbod op het gebruik van plastic wegwerpzakjes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brulocalis, 14 maart 2017 Rodolphe Paternostre Overzicht van de uiteenzetting 1. Doelstellingen van de vergadering

Nadere informatie

Sectorplan 29 Batterijen

Sectorplan 29 Batterijen Sectorplan 29 Batterijen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Alkaline batterijen, zinkbruinsteen batterijen, oplaadbare nikkel cadmium batterijen, kwikoxide batterijen, zilveroxide batterijen,

Nadere informatie

JUNI 2006. SenterNovern Den Haag Ingekomen post d.d. SenterNovem T.a.v. Uitvoering Afvalbeheer/PBA Postbus 93144 2509 AC DEN HAAG

JUNI 2006. SenterNovern Den Haag Ingekomen post d.d. SenterNovem T.a.v. Uitvoering Afvalbeheer/PBA Postbus 93144 2509 AC DEN HAAG SenterNovern Den Haag Ingekomen post d.d. SenterNovem T.a.v. Uitvoering Afvalbeheer/PBA Postbus 93144 2509 AC DEN HAAG 'Projector: l Trefwoord: JUNI 2006 STICHTINC PAPIER RECÏCUNC NEDERLAND «^«HooMdorp

Nadere informatie

Vragenlijst. t.b.v opstellen hoogst haalbare doelen & brancheverduurzamingsplannen

Vragenlijst. t.b.v opstellen hoogst haalbare doelen & brancheverduurzamingsplannen Vragenlijst t.b.v opstellen hoogst haalbare doelen & brancheverduurzamingsplannen Versie 1.0, april 2014 1 Inhoud INTRODUCTIE... 3 MODULE 1 IN TE VULLEN DOOR DE BRANCHES... 6 MODULE 1A: Focus bepalen...

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 183 Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 209: Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te

Nadere informatie

Toelichting bij aanmeldingsformulier Convenant Verpakkingen III

Toelichting bij aanmeldingsformulier Convenant Verpakkingen III 1. Inleiding Cluster In het Convenant Verpakkingen wordt van een 'cluster' gesproken als twee of meer juridische eenheden (zie verderop voor definitie) een eenheid vormen, waarbij zij níet middels bezit

Nadere informatie

De ONBEKENDE KANT van PLASTIC. Waarom worden zoveel. producten in plastic verpakt? En wat moet er gebeuren met deze verpakking als dit afval wordt?

De ONBEKENDE KANT van PLASTIC. Waarom worden zoveel. producten in plastic verpakt? En wat moet er gebeuren met deze verpakking als dit afval wordt? De ONBEKENDE KANT van PLASTIC Waarom worden zoveel producten in plastic verpakt? En wat moet er gebeuren met deze verpakking als dit afval wordt? PLASTIC IS WAARDEVOL Tijdens de productie en gebruik EEN

Nadere informatie

sectorplan 14 Verpakkingsafval

sectorplan 14 Verpakkingsafval sectorplan Verpakkingsafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Papier/karton, kunststoffen, glas, metalen en hout 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, industrie en HDO-sectoren 3. Aanbod

Nadere informatie

Convenant Verpakkingen II VROM

Convenant Verpakkingen II VROM Convenant Verpakkingen II VROM Integratieconvenant verpakkingen Partijen, 1. van de zijde van de overheid: De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Margaretha de Boer, handelend

Nadere informatie

Een plan van aanpak en een productdossier, voorbeeld 1 (non-food)

Een plan van aanpak en een productdossier, voorbeeld 1 (non-food) Een plan van aanpak en een productdossier, voorbeeld 1 (non-food) In het plan van aanpak legt u de te nemen stappen vast om nieuwe en te wijzigen verpakkingen aan de Essentiële Eisen te laten voldoen.

Nadere informatie

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014 Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie Datum februari 2014 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari 2014 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Documentatiecontrole

Nadere informatie

CONVENANT VERPAKKINGEN II

CONVENANT VERPAKKINGEN II CONVENANT VERPAKKINGEN II Inhoudsopgave integratieconvenant verpakkingen - convenant pag. 1 - toelichting pag. 11 - Bijlage I: Monitoringprotocol en Technische Bijlage pag. 15 - Bijlage II: Protocol clustering

Nadere informatie

2006R2023 NL

2006R2023 NL 2006R2023 NL 17.04.2008 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 2023/2006 VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

Ontwerpversie Pagina 1 van 5

Ontwerpversie Pagina 1 van 5 TEKST SECTORPLAN 4 (onderdeel LAP) Sectorplan 4 Gescheiden ingezameld papier en karton I Afbakening Dit sectorplan heeft betrekking op gescheiden ingezameld papier en karton van zowel huishoudens als van

Nadere informatie

Verpakking en voedselverspilling

Verpakking en voedselverspilling Verpakking en voedselverspilling Presentatie NVVL Hester Klein Lankhorst, directeur In deze presentatie Een korte introductie: Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Welke kennis vraagt optimaliseren

Nadere informatie

Interactie tussen bio-materialen en bio-energie. Annita Westenbroek 17 december 2013

Interactie tussen bio-materialen en bio-energie. Annita Westenbroek 17 december 2013 Interactie tussen bio-materialen en bio-energie Annita Westenbroek 17 december 2013 Discussiepunten (1) Er is genoeg biomassa! Ja, na gebruik voor materialen en chemie blijft er voldoende over voor energie!

Nadere informatie

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Karen van de Stadt

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Karen van de Stadt Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk Karen van de Stadt KIDV Opgericht op 1 januari 2013: Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 2022. Vermindering milieudruk verpakkingsketen.

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER VOOR INDIVIDUELE DEELNAME VAN BEDRIJVEN AAN CONVENANT VERPAKKINGEN III VIA Productschap MVO

AANMELDINGSFORMULIER VOOR INDIVIDUELE DEELNAME VAN BEDRIJVEN AAN CONVENANT VERPAKKINGEN III VIA Productschap MVO AANMELDINGSFORMULIER VOOR INDIVIDUELE DEELNAME VAN BEDRIJVEN AAN CONVENANT VERPAKKINGEN III VIA 1. Inleiding Met de ondertekening van dit formulier neemt uw bedrijf via * deel aan het Convenant Verpakkingen

Nadere informatie

sectorplan 15 Wit- en bruingoed

sectorplan 15 Wit- en bruingoed sectorplan Wit- en bruingoed 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Elektrische en elektronische apparaten 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens en bedrijven 3. Aanbod in 2000 (in Nederland)

Nadere informatie

Sectorplan 19 Kunststofafval

Sectorplan 19 Kunststofafval Sectorplan 19 Kunststofafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Kunststofverpakkingen, land- en tuinbouwfolies, industrieel productieafval, (kunststof) autoafval, PVC 2. Belangrijkste

Nadere informatie

RICHTLIJN 94/62/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval

RICHTLIJN 94/62/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval 1994L0062 NL 20.04.2009 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 94/62/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Kantoorstoffering. Versie 26 januari 2016

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Kantoorstoffering. Versie 26 januari 2016 Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Kantoorstoffering ap 1. Scope/afbakening De productgroep Kantoorstoffering omvat de levering en het aanbrengen van vloerbedekking en binnenzonwering.

Nadere informatie

BEPROEVINGSRAPPORT RE VOEDSELVEILIGHEIDSTESTEN AAN WARME DRANK CUPS

BEPROEVINGSRAPPORT RE VOEDSELVEILIGHEIDSTESTEN AAN WARME DRANK CUPS Intertek Polychemlab Koolwaterstofstraat 1 6161 RA Geleen Nederland Telefoon: +31 (0)88 126 8888 Fax: +31 (0)88 126 8884 www.intertek.nl BEPROEVINGSRAPPORT VOEDSELVEILIGHEIDSTESTEN AAN WARME DRANK CUPS

Nadere informatie

Materiaal keuzes. Globaal genomen zijn er 4 basis functies denkbaar waarom men het product wilt verpakken.

Materiaal keuzes. Globaal genomen zijn er 4 basis functies denkbaar waarom men het product wilt verpakken. Materiaal keuzes Waarom verpakken we het product? Dit is de eerste vraag die beantwoord moet worden. Immers als het niet nodig is om een product te verpakken, is een materiaal keuze ook niet nodig en ontstaat

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Preventie publicaties

Monitoring verpakkingen Preventie publicaties Monitoring verpakkingen Preventie publicaties 30 juli 2012 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 INHOUD 1 Preventie

Nadere informatie

Sectorplan 14 Verpakkingsafval

Sectorplan 14 Verpakkingsafval Sectorplan 14 Verpakkingsafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Papier/karton, kunststoffen, glas, metalen en hout 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, industrie en HDO-sectoren 3.

Nadere informatie

Over het UMP. Deze PDF is gegenereerd op via

Over het UMP. Deze PDF is gegenereerd op via Over het UMP Deze PDF is gegenereerd op 23-07-2017 via www.umpverpakkingen.nl 3. Kader wet- en regelgeving In wet- en regelgeving en verschillende overeenkomsten zoals de Raamovereenkomst - zijn zowel

Nadere informatie

VAN VERPAKKING NAAR GRONDSTOF

VAN VERPAKKING NAAR GRONDSTOF VAN VERPAKKING NAAR GRONDSTOF Recycling Verpakkingen Nederland 2014 INHOUD Dit publieksrapport is een uitgave van het Meer informatie over de monitoring werkzaamheden van het Afvalfonds Verpakkingen kunt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Voorpublicatie ontwerp van het Besluit beheer verpakkingen 2014

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Voorpublicatie ontwerp van het Besluit beheer verpakkingen 2014 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11354 15 mei 2014 Voorpublicatie ontwerp van het Besluit beheer verpakkingen 2014 De Staatssecretaris van Infrastructuur

Nadere informatie

"Onderscheidend in coderen en etiketteren..."

Onderscheidend in coderen en etiketteren... "Onderscheidend in coderen en etiketteren..." Primaire verpakkingen Voor het coderen en/of etiketteren van primaire verpakkingen hebben wij verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van uw wensen, eisen

Nadere informatie

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Schoonmaakmiddelen

Milieuverantwoorde overheidsaankopen. Schoonmaakmiddelen Milieuverantwoorde overheidsaankopen Schoonmaakmiddelen Voorstelling project Minimaal 20 infosessies Verspreid over Vlaanderen Telkens ander onderwerp Handleiding Ondersteuning steunpunt Het aankoopproces

Nadere informatie

sectorplan 19 Kunststofafval

sectorplan 19 Kunststofafval sectorplan Kunststofafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Kunststofverpakkingen, land- en tuinbouwfolies, industrieel productieafval, (kunststof) autoafval, PVC 2. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie

Aanvraag bijdrage uit MTF Project: Technische realisatie van proefproductie van een nieuwe eps-verpakking op basis van gerecycled eps

Aanvraag bijdrage uit MTF Project: Technische realisatie van proefproductie van een nieuwe eps-verpakking op basis van gerecycled eps Aanvraag bijdrage uit MTF Project: Technische realisatie van proefproductie van een nieuwe eps-verpakking op basis van gerecycled eps maandag 9 augustus 2004 09/08/2004 verpakkingen uit eps-recyclaat 2

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 2007, nr. SAS/2007, tot wijziging van de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur (formulier verslaglegging)

Nadere informatie

Handleiding Oplosmiddelenboekhouding

Handleiding Oplosmiddelenboekhouding Handleiding Oplosmiddelenboekhouding Inleiding Wanneer bij de bedrijfsactiviteiten die zijn genoemd in tabel 1 gebruik wordt gemaakt van producten met daarin vluchtige organische stoffen (VOS) moet per

Nadere informatie

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Controle van bedrijven die gebruikt kunststof verwerken dat in contact komt met voeding 4 juni 2015 Colofon Projectnaam Kunststof

Nadere informatie

11.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/31

11.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/31 11.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/31 VERORDENING (EU) Nr. 1179/2012 VAN DE COMMISSIE van 10 december 2012 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer kringloopglas overeenkomstig

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Zware metalen in verpakkingen: vóórkomen en voorkómen. metingen en literatuurstudie. Datum 20 augustus 2011 Status Definitief

Zware metalen in verpakkingen: vóórkomen en voorkómen. metingen en literatuurstudie. Datum 20 augustus 2011 Status Definitief Zware metalen in verpakkingen: vóórkomen en voorkómen. metingen en literatuurstudie Datum 20 augustus 2011 Status Definitief Definitief Zware metalen in verpakkingen: vóórkomen en voorkómen. 20 augustus

Nadere informatie

Uitvoerings- en monitoringsprotocol. Algemene UMP bijlagen UMP 1 - Definities

Uitvoerings- en monitoringsprotocol. Algemene UMP bijlagen UMP 1 - Definities Uitvoerings- en monitoringsprotocol Algemene UMP bijlagen UMP 1 - Definities UMP 3.0 23-12-2016 UMP bijlage 1 - Definities Deze bijlage bevat de begrippen die zijn gebruikt in het UMP, inclusief de bijbehorende

Nadere informatie

Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in verband met verbeteren van de handhaafbaarheid door een collectieve organisatie facultatief een wettelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

drukhouders Sectorplan 70: CFK s, HCFK s, HFK s en halonen Beleidskader

drukhouders Sectorplan 70: CFK s, HCFK s, HFK s en halonen Beleidskader TEKST SECTORPLAN 45 (onderdeel LAP) Sectorplan 45 Brandblussers I Afbakening Dit sectorplan heeft betrekking op de verwerking van brandblussers. Onderstaand - niet limitatief bedoeld - overzicht bevat

Nadere informatie

19 Nuttige toepassing

19 Nuttige toepassing 19 Nuttige toepassing 19.1 Inleiding Recycling, hergebruik, benutten, terugwinnen, recovery, opnieuw gebruiken; het zijn allemaal termen die betrekking hebben op datgene wat zoveel mogelijk moet gebeuren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. Nr. 183 95 22 22september 2008 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

Inhoud van artikel REACH. Artikel van REACH. Strafrechtelijk optreden. Schriftelijke Waarschuwing alvorens optreden. Bestuursrechtelijk optreden

Inhoud van artikel REACH. Artikel van REACH. Strafrechtelijk optreden. Schriftelijke Waarschuwing alvorens optreden. Bestuursrechtelijk optreden SCHEMA I afdoening artikelen en categorie-indeling WED Artikel Inhoud artikel Art. 5 Verbod om stoffen als zodanig of in preparaten of in voorwerpen te vervaardigen of in de handel te brengen indien zij

Nadere informatie

Minisymposium 4 juni 2013. www.keurmerk.nl

Minisymposium 4 juni 2013. www.keurmerk.nl Minisymposium 4 juni 2013 Keurmerkinstituut Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en accommodaties voor consumenten.

Nadere informatie

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat houdt REACH in? Het Registreren, Evalueren en Autoriseren van Chemische stoffen (REACH) is een Europese Verordening, oftewel een wet waarop wordt gehandhaafd. In eerste instantie is het doel van REACH

Nadere informatie

Factsheet: biologisch afbreekbare kunststof verpakkingen

Factsheet: biologisch afbreekbare kunststof verpakkingen Factsheet: biologisch afbreekbare kunststof verpakkingen Kennisinstituut Duurzaam Verpakken Factsheet, augustus 2018 1 Introductie In de afgelopen periode is een brede discussie ontstaan over de vraag

Nadere informatie

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen EURAL versus ADR Wie ben ik? Pascal Smetsers Wat doe ik? Bedrijfsadviseur gevaarlijke (afval)stoffen Opslag: PGS Vervoer: Alle vervoersmodaliteiten Gebruik: (EU-)GHS,

Nadere informatie

Voor deze afvalstoffen Batterijen, accu s Sectorplan 13: Batterijen en accu s Shredderafval dat ontstaat bij het shredderen van autobanden

Voor deze afvalstoffen Batterijen, accu s Sectorplan 13: Batterijen en accu s Shredderafval dat ontstaat bij het shredderen van autobanden TEKST SECTORPLAN 52 (onderdeel LAP) Sectorplan 52 Autobanden I Afbakening Afgedankte autobanden komen vrij bij demontage van autowrakken en bij onderhoud en reparatie van auto s en aanhangwagens. Dit sectorplan

Nadere informatie

Hergebruik en veilige materialen dilemma s voor beleid

Hergebruik en veilige materialen dilemma s voor beleid Hergebruik en veilige materialen dilemma s voor beleid Jurgen van Belle (nj.v.belle@minvws.nl) Hidde Rang (h.rang@minvws.nl) Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie Ministerie van VWS Inhoud

Nadere informatie

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU).../ VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU).../ VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.3.2017 C(2017) 1527 final GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU).../ VAN DE COMMISSIE van 15.3.2017 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage

Nadere informatie

vrom0200983 Voorgenomen reactie van Nederland Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2002

vrom0200983 Voorgenomen reactie van Nederland Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2002 vrom0200983 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2002 In mijn brief van 24 september jl. (SAS/2002075714) ben ik ingegaan op de reactie van de Europese Commissie

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Achtergrond en strekking van het besluit

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Achtergrond en strekking van het besluit NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Achtergrond en strekking van het besluit Op 1 januari 2006 is het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (hierna: het besluit verpakkingen) in werking getreden

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie

Nadere informatie

beantwoording vragen van fractie DMP mbt kunststofverpakkingsinzameling ihkv art 61 reglement van orde

beantwoording vragen van fractie DMP mbt kunststofverpakkingsinzameling ihkv art 61 reglement van orde College Onderwerp: V200900547 beantwoording vragen van fractie DMP mbt kunststofverpakkingsinzameling ihkv art 61 reglement van orde Collegevoorstel Inleiding: Op 11 mei 2009 heeft de fractie DMP in het

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Er gaat iets veranderen...wanneer u afval aanbiedt aan een stortplaats

Er gaat iets veranderen...wanneer u afval aanbiedt aan een stortplaats Er gaat iets veranderen...wanneer u afval aanbiedt aan een stortplaats Vanaf 16 juli 2009 gaat er wat veranderen voor de procedures rond de acceptatie van afvalstoffen op stortplaatsen. Op die datum treedt

Nadere informatie

sectorplan 30 Accu s

sectorplan 30 Accu s sectorplan Accu s 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Startaccu s, tractiebatterijen, stationaire batterijen 2. Belangrijkste bronnen Garagebedrijven, autodemontagebedrijven, schadeherstelbedrijven

Nadere informatie

sectorplan 31 Oplosmiddelen en koudemiddelen

sectorplan 31 Oplosmiddelen en koudemiddelen sectorplan Oplosmiddelen en koudemiddelen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Halogeenarme oplosmiddelen, halogeenhoudende oplosmiddelen, glycolen, koudemiddelen 2. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie

10. Verpakking en verpakkingsafval

10. Verpakking en verpakkingsafval C 140 E/564 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 10. Verpakking en verpakkingsafval A5-0323/2001 Resolutie van het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 94/62/EG van het Europees

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 6.5.2015 L 115/11 RICHTLIJN (EU) 2015/720 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen

Nadere informatie

Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. 1 Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. Verordening 1935/2004 Els Heyvaert FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 2 Verordening 1935/2004

Nadere informatie

Duurzaam verpakken in gerecycled kunststofverpakkingsafval. Empack Theater 2 13 april 2016

Duurzaam verpakken in gerecycled kunststofverpakkingsafval. Empack Theater 2 13 april 2016 Duurzaam verpakken in gerecycled kunststofverpakkingsafval Empack Theater 2 Onderwerpen 1. Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 2. Inzet van kunststof neemt toe 3. Beleid gericht op het sluiten van de kuststofketen

Nadere informatie

ZZS in de afvalverwerking en terugwinning van grondstoffen. Gevolgen korte termijn (dossier GenX) Gevolgen op de langere termijn

ZZS in de afvalverwerking en terugwinning van grondstoffen. Gevolgen korte termijn (dossier GenX) Gevolgen op de langere termijn ZZS in de afvalverwerking en terugwinning van grondstoffen Gevolgen korte termijn (dossier GenX) Gevolgen op de langere termijn Dossier GenX (potentiële ZZS ) Geen norm voor lozing Norm opp.water 118 ng

Nadere informatie

Omgaan met gevaarlijke stoffen

Omgaan met gevaarlijke stoffen Omgaan met gevaarlijke stoffen Middelen die bij de professionele schoonmaak gebruikt worden Gevaarlijke stof Een gevaarlijke stof is een goed dat bij een kleine blootstelling al leidt tot een gevolg zoals

Nadere informatie

Weggooiwijzer. Richtlijn voor bedrijven voor het toepassen van weggooi-instructies. Augustus 2017

Weggooiwijzer. Richtlijn voor bedrijven voor het toepassen van weggooi-instructies. Augustus 2017 Weggooiwijzer Richtlijn voor bedrijven voor het toepassen van weggooi-instructies Augustus 2017 Inleiding Als bedrijf dat verpakte producten op de markt brengt, kunt u het afnemers en consumenten makkelijk

Nadere informatie

Regeling beheer autobanden

Regeling beheer autobanden VROM Regeling beheer autobanden Regeling van de Staatssecretaris van en Milieubeheer, van 2 maart 2004, nr. SAS/2004020028, houdende regels met betrekking tot het vaststellen van formulieren in verband

Nadere informatie

sectorplan 8 Afval van verlichting

sectorplan 8 Afval van verlichting sectorplan Afval van verlichting 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Hoge- en lagedruk kwiklampen, hoge- en lagedruk natriumlampen en fluorescentiepoeder 2. Belangrijkste bronnen Dienstverlening,

Nadere informatie

We houden van de natuur. Dat is altijd al zo geweest!

We houden van de natuur. Dat is altijd al zo geweest! rh environment Nature our passion We streven er altijd naar dat onze stoelen even ergonomisch voor het lichaam als vriendelijk voor het milieu zijn. Al onze stoelen kunnen voor 100 procent gerecycled worden

Nadere informatie

19 MAART 2004. Koninklijk besluit houdende productnormen voor voertuigen

19 MAART 2004. Koninklijk besluit houdende productnormen voor voertuigen FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIG- HEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MID- DENSTAND EN ENERGIE N. 2004 1028 [C 2004/22182] 19 MAART 2004.

Nadere informatie