Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal"

Transcriptie

1 Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht, alle overeenkomsten die MKB Flex Personeel met haar opdrachtgever aangaat. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die van MKB Flex Personeel een offerte of aanbieding ontvangt en/of met haar een overeenkomst aangaat, in de ruimste zin des woords en op welke wijze dan ook, met als doel een of meerdere aanvragen voor een flexmedewerker, uitzendkracht, zzp-er, freelancer, gedetacheerde, payroller of soortgelijke medewerker ( de kandidaat ) uit te zetten bij een van de bij MKB Flex Personeel aangesloten leveranciers. Onder leveranciers worden de door MKB Flex Personeel geselecteerde en bij haar aangesloten leveranciers van kandidaten verstaan. 1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald. De individuele algemene voorwaarden van de aangesloten leveranciers zijn van toepassing op de uitzendingen die via met deze leveranciers worden afgesloten. Deze worden ook op de website van MKB Flex Personeel gepubliceerd. 1.3 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op een offerte, aanbieding en/of overeenkomst, dan zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen. 1.5 Algemene voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door MKB Flex Personeel is ingestemd. 1.6 MKB Flex Personeel behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 1.7 MKB Flex Personeel is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden. 1.8 MKB Flex Personeel is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. Opdrachtgever geeft nu voor alsdan toestemming daarvoor. 1.9 Iedere communicatie tussen MKB Flex Personeel en opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door MKB Flex Personeel opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever. Artikel 2 Offerte, Aanbieding en Overeenkomst 2.1 Alle aanbiedingen en offertes van MKB Flex Personeel zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van veertien dagen, tenzij een andere termijn in de aanbieding of offerte staat vermeld, waarna ze komen te vervallen en er geen beroep meer op gedaan kan worden. 2.2 Indien door MKB Flex Personeel aan opdrachtgever een aanbieding of offerte is verstuurd, dan komt eerst een overeenkomst tussen partijen tot stand, nadat de door opdrachtgever aan MKB Flex Personeel verstrekte opdracht schriftelijk door MKB Flex Personeel is bevestigd en de door

2 opdrachtgever aan MKB Flex Personeel verschuldigde vergoeding is voldaan. 2.3 Indien opdrachtgever zich via de website van MKB Flex Personeel heeft ingeschreven, dan komt eveneens eerst een overeenkomst tussen partijen tot stand, nadat de door opdrachtgever aan MKB Flex Personeel verstrekte opdracht schriftelijk is bevestigd en de door opdrachtgever aan MKB Flex Personeel verschuldigde vergoeding is voldaan. 2.4 Ook indien MKB Flex Personeel, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, reeds een aanvang heeft genomen met haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever, terwijl de verschuldigde vergoeding nog niet is voldaan, heeft te gelden dat tussen MKB Flex Personeel en opdrachtgever een overeenkomst tot stand is gekomen. 2.5 De overeenkomst komt tot stand op basis van de door opdrachtgever aan MKB Flex Personeel verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van die gegevens. 2.6 Wijzigingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk tussen partijen tot stand te komen, alvorens zij hun werking krijgen. Artikel 3 Inhoud overeenkomst 3.1 Door het aangaan van de overeenkomst wordt opdrachtgever in staat gesteld om gebruik te maken van de webportal van MKB Flex Personeel ( webportal ). Door middel van de webportal kan opdrachtgever bij alle bij MKB Flex Personeel aangesloten leveranciers ( leverancier ) een aanvraag uitzetten. 3.2 Indien opdrachtgever via de webportal een kandidaat van een leverancier inleent, dan dient er vervolgens een uitzendovereenkomst tot stand te komen tussen opdrachtgever en leverancier. MKB Flex Personeel is geen partij bij deze overeenkomst en zij is dan ook op geen enkele wijze gebonden aan hetgeen opdrachtgever en leverancier met elkaar overeenkomen. 3.3 De overeenkomst tussen opdrachtgever en leverancier komt tot stand naar aanleiding van hetgeen deze partijen met elkaar afspreken, met uitzondering van de financiële vergoeding die opdrachtgever van opdrachtgever ontvangt, welke vergoeding is vastgelegd in een overzicht, dat opdrachtgever van MKB Flex Personeel bij het aangaan van de overeenkomst met haar heeft ontvangen. Zowel opdrachtgever als leverancier respecteren de door MKB Flex Personeel vastgestelde vergoedingen en zullen deze meenemen in de te sluiten uitzendovereenkomst. 3.4 Van de in het vergoedingenoverzicht opgenomen vergoedingen kan niet door opdrachtgever en leverancier worden afgeweken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Flex Personeel. 3.5 MKB Flex Personeel zal aan opdrachtgever elektronisch periodiek rapporten beschikbaar stellen via de webportal. Artikel 4 Gebruik webportal 4.1 Nadat tussen opdrachtgever en leverancier een uitzendovereenkomst tot stand gekomen is, althans nadat een kandidaat van een leverancier bij opdrachtgever zijn werkzaamheden gaat verrichten, dient de registratie van de gewerkte uren, de goedkeuring daarvan, alsmede de facturatie via de webportal te geschieden. 4.2 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de kandidaat gebruik maakt van de webportal voor de registratie van de gewerkte uren. Goedkeuring van die gewerkte uren door opdrachtgever dient eveneens middels de webportal te geschieden. Uiterlijk op maandag na de gewerkte week. 4.3 Om gebruik te kunnen maken van de webportal, verstrekt MKB Flex Personeel een toegangscode aan opdrachtgever. Indien meerdere personen door opdrachtgever zijn geautoriseerd om gebruik te maken van de webportal, dan ontvangen zij ieder een eigen toegangscode. 4.4 De toegangscode is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 4.5 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de gegevens van haarzelf en alle geautoriseerde personen correct op de webportal weer worden gegeven. 4.6 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat enkel door haar geautoriseerde personen gebruik maken van de webportal. MKB Flex Personeel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de webportal door daartoe niet geautoriseerde personen. 4.7 Indien opdrachtgever of een door opdrachtgever geautoriseerde persoon niet (meer) beschikt over de toegangscode, dan dient een nieuwe toegangscode te worden aangevraagd via de webportal. 4.8 MKB Flex Personeel zal onderhoud aan de webportal uitvoeren. Zij zal dit zo veel als mogelijk buiten kantooruren doen, maar kan niet uitsluiten dat (spoed)onderhoud tijdens kantooruren plaatsvindt, als gevolg 2

3 waarvan de webportal tijdelijk niet bereikbaar is. MKB Flex Personeel is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt omdat de webportal als gevolg van onderhoud of een storing tijdelijk niet kan worden gebruikt. Artikel 5 Vergoeding gebruik webportal en betaling 5.1 Gedurende de looptijd van de overeenkomst is opdrachtgever een vaste periodieke vergoeding verschuldigd aan MKB Flex Personeel. De hoogte van die vergoeding is aan opdrachtgever kenbaar gemaakt bij het aangaan van de overeenkomst met MKB Flex Personeel. 5.2 Ingeval de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd heeft contractant geen recht op creditering en/of restitutie van de vergoeding voor de lopende contractperiode. 5.3 MKB Flex Personeel behoudt zich het recht voor de hoogte van de vergoeding te wijzigen. 5.4 Betaling van de factuur door opdrachtgever geschiedt door middel van automatische incasso. De machtiging hiervoor wordt door opdrachtgever afgegeven bij het aangaan van de overeenkomst met MKB Flex Personeel. 5.5 De artikelen 6.6. tot en met 6.9 van deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de incasso van het in dit artikel bedoelde vergoeding. Artikel 6 Facturatie ten behoeve van leverancier en betaling 6.1 Nadat de kandidaat het aantal door hem gewerkte uren in de webportal heeft ingevoerd en deze zijn geaccordeerd door opdrachtgever, worden de facturen door MKB Flex Personeel automatisch verwerkt en via de webportal beschikbaar gesteld voor zowel opdrachtgever als leverancier. 6.2 De factuur die naar aanleiding van de opgave van de kandidaat door MKB Flex Personeel wordt gegenereerd, wordt door leverancier geïncasseerd. MKB Flex Personeel genereert enkel de factuur, maar is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het incasseren van de vordering van leverancier op opdrachtgever. 6.3 Betaling van de factuur door opdrachtgever geschiedt door middel van automatische incasso. Ten behoeve van die automatische incasso dient opdrachtgever een machtiging aan de leverancier te verstrekken op basis waarvan de leverancier gerechtigd is de factuur te incasseren. Deze machtiging wordt door opdrachtgever afgegeven bij het aangaan van de overeenkomst met MKB Flex Personeel. De lijst van de gemachtigde leveranciers wordt gepubliceerd op de website van MKB Flex Personeel. 6.4 Opdrachtgever zal buiten de webportal om geen debet- en/of creditfacturen van leverancier ontvangen dan wel in ontvangst mogen nemen, tenzij MKB Flex Personeel hiervoor haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. 6.5 Indien opdrachtgever het niet eens is met een factuur dan wel een reeds uitgevoerde automatische incasso, dan dient dit rechtstreeks te worden opgenomen met leverancier. 6.6 Opdrachtgever dient voor voldoende saldo op de rekening waarvan geïncasseerd zal worden, zorg te dragen. 6.7 Indien om wat voor reden dan ook, de factuur door opdrachtgever niet automatisch geïncasseerd kan worden, dient opdrachtgever de factuur alsnog binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen. Door het verstrijken van de betalingstermijn verkeert opdrachtgever in verzuim en is zij een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag. Voorts zal opdrachtgever zolang sprake is van een betalingsachterstand geen nieuwe aanvragen kunnen uitzetten via de webportal. 6.8 Opdrachtgever is aan MKB Flex Personeel alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd die MKB Flex Personeel maakt, althans moet maken teneinde nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane overeenkomst al dan niet in rechte van opdrachtgever te vorderen, dan wel, aangesproken door opdrachtgever, zich te verweren. 6.9 Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval waarin MKB Flex Personeel zich ter zake van rechtsbijstand, waaronder invordering van aan haar toekomende bedragen, van de hulp van een derde of van derden heeft verzekerd. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, respectievelijk van het bedrag waarvoor wij de opdrachtgever aanspreken, dan wel de opdrachtgever ons aanspreekt, met een minimum van 150,-. Artikel 7 Duur overeenkomst 3

4 7.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. 7.2 De overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij de overeenkomst uiterlijk twee (2) maanden voor het verstrijken van de looptijd schriftelijk wordt opgezegd. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen, dan kan opzegging ook elektronisch geschieden. Artikel 8 Opschorten/ontbinden overeenkomst 8.1 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit enige met MKB Flex Personeel gesloten overeenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, mocht voortvloeien of MKB Flex Personeel reden heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig zal voldoen aan enige verplichting die uit hoofde van een tussen haar en opdrachtgever gesloten overeenkomst op opdrachtgever rust, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is MKB Flex Personeel gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zulks zonder dat MKB Flex Personeel tot enige schadevergoeding gehouden is, alles onverminderd de verder aan MKB Flex Personeel toekomende rechten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding. 8.2 In geval van overmacht is MKB Flex Personeel gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat daardoor voor opdrachtgever een recht op schadevergoeding ontstaat. 8.3 Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kan MKB Flex Personeel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan opdrachtgever, zonder dat daarvoor voor opdrachtgever een recht op schadevergoeding ontstaat. Artikel 9 Verbod (optioneel) 9.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan gedurende de looptijd van de overeenkomst, een overeenkomst te sluiten met een bij MKB Flex Personeel geregistreerde leverancier, zonder daarbij gebruik te maken van de webportal van MKB Flex Personeel tenzij de opdrachtgever voor het afsluiten van de overeenkomst met MKB Flex Personeel al klant was van de leverancier. 9.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan tot 6 maanden nadat deze overeenkomst is geëindigd een uitzendovereenkomst aan te gaan met een bij MKB Flex Personeel geregistreerde leverancier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Flex Personeel tenzij de opdrachtgever voor het aangaan van een overeenkomst met MKB Flex Personeel al klant van desbetreffende leverancier was. 9.3 Indien de opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen bepaald is in het eerste en tweede lid van dit artikel, dan is opdrachtgever de contributie verschuldigd, alsof zij nog immer een overeenkomst had met MKB Flex Personeel en heeft MKB Flex Personeel het recht om de gemiste omzet en eventueel bijbehorende kosten te verhalen op de opdrachtgever. Opdrachtgever is aan MKB Flex Personeel alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd die MKB Flex Personeel maakt, althans moet maken teneinde nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane overeenkomst al dan niet in rechte van opdrachtgever te vorderen, dan wel, aangesproken door opdrachtgever, zich te verweren. Artikel 10 aansprakelijkheid 10.1 MKB Flex Personeel is niet aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever lijdt, behoudens in geval sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MKB Flex Personeel Indien MKB Flex Personeel aansprakelijk is voor schade aan de zijde van opdrachtgever, dan heeft te gelden dat MKB Flex Personeel enkel aansprakelijk is voor directe schade en niet voor indirecte schade of gevolgschade De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ter hoogte van de in dat jaar betaalde vergoeding, als bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden Indien de aansprakelijkheidsverzekering van MKB Flex Personeel overgaat tot uitkering van enige bedrag, dan wordt nimmer een hogere schadevergoeding uitgekeerd, dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van MKB Flex Personeel wordt uitgekeerd. 4

5 10.5 MKB Flex Personeel is niet aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever direct of indirect lijdt als gevolg van de met leverancier aangegane uitzendovereenkomst, waaronder de door leverancier aan opdrachtgever geleverde dienst Voor het geval MKB Flex Personeel wordt aangesproken door een of meerdere leveranciers voor het handelen of nalaten te handelen door opdrachtgever of om welke andere reden dan ook, dan vrijwaart opdrachtgever MKB Flex Personeel hierbij van die aanspraken. Artikel 11 Klachten 11.1 Indien tussen de opdrachtgever en de leverancier een geschil bestaat, waarover dan ook, dan dient de leverancier MKB Flex Personeel hierover onmiddellijk te informeren en zal MKB Flex Personeel trachten het geschil te beslechten. Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht 12.1 Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen en/of met MKB Flex Personeel gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van onze woonplaats. 5

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

WesternToday Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Algemeen

WesternToday Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Algemeen WesternToday Beginweg 35 8222 AJ Lelystad Tel: 06-16950551 Bank: 1042.41.152 KvK nr: 32147542 BTW:NL1391.96.511B01 Email:info@westerntoday.nl www.westerntoday.nl Voor het plaatsen van banners gelden de

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen

Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen Algemene Voorwaarden van Dienstverlening SPOOR 3 BV Artikel 1. Definities Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen Opdrachtgever: de

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PSA-professional

Algemene voorwaarden PSA-professional Algemene voorwaarden PSA-professional Artikel 1 Definities 1. PSA-professional: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Coltbaan 4E, 3439NG te Nieuwegein, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden To Do Service. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden To Do Service. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden To Do Service Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen To Do Service

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:

Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld: Algemene Voorwaarden Be-Responsible Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld: 1.1 Be-Responsible te Hilversum, KvK nummer 56328699

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Budgetcoach Keurmerk B.V. Versie december 2013

Algemene Voorwaarden Budgetcoach Keurmerk B.V. Versie december 2013 Algemene Voorwaarden Budgetcoach Keurmerk B.V. Versie december 2013 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 BCK: Budgetcoach Keurmerk B.V. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Regeltante 2.0

Algemene voorwaarden Regeltante 2.0 Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden Regeltante 2.0 Regeltante 2.0: Regeltante 2.0, eenmanszaak, gevestigd te 7943 RW Meppel aan de Keizersmantel 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever.

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verzijl Advies BV. Kvk: Deze algemene voorwaarden bestaat uit 5 pagina s en 13 artikelen

Algemene voorwaarden Verzijl Advies BV. Kvk: Deze algemene voorwaarden bestaat uit 5 pagina s en 13 artikelen Algemene voorwaarden Verzijl Advies BV. Kvk: 67088740 Deze algemene voorwaarden bestaat uit 5 pagina s en 13 artikelen Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer:

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Monteban ICT

Algemene voorwaarden Monteban ICT Algemene voorwaarden Monteban ICT Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Monteban ICT, hierna te noemen gebruiker, en een wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 2 Offerte en overeenkomst Artikel 3 Gegevens voor uitvoering overeenkomst

Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 2 Offerte en overeenkomst Artikel 3 Gegevens voor uitvoering overeenkomst Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door Horeca Innovatie Plein (hierna: Opdrachtnemer) uitgebracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 06-27838174 info@voedingiskracht.nl www.voedingiskracht.nl Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van Voeding is Kracht Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie Voeding is Kracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie For Balance (hierna: For Balance), gevestigd te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Energiediensten. Ennatuurlijk B.V V2 pagina 1/6

Algemene voorwaarden Energiediensten. Ennatuurlijk B.V V2 pagina 1/6 Algemene voorwaarden Energiediensten Ennatuurlijk B.V. 2018-02-V2 pagina 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Pag. 3 Artikel 2 Algemeen Pag. 3 Artikel 3 Aanbieding en Overeenkomst Pag. 3 Artikel

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Esther Nijbroek. spreekster bij uitvaarten mei 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN. Esther Nijbroek. spreekster bij uitvaarten mei 2018 Esther Nijbroek Hasselt 14 7152 KV Eibergen 06-23497265 info@esthernijbroek.nl www.esthernijbroek.nl ALGEMENE VOORWAARDEN Esther Nijbroek spreekster bij uitvaarten mei 2018 Artikel 1 Definities In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Horevoorts Advies

Algemene voorwaarden Horevoorts Advies Algemene voorwaarden Horevoorts Advies 1. Definities 1. Wij zijn Horevoorts Advies. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71642161. In deze algemene voorwaarden verwijzen naar

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MAKE MARKETING MAGIC B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN MAKE MARKETING MAGIC B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN MAKE MARKETING MAGIC B.V. Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor R. Hunter B.V.

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor R. Hunter B.V. Algemene Voorwaarden Administratiekantoor R. Hunter B.V. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Administratiekantoor R. Hunter B.V.: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V.

Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V. Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op diensten van uitzending (als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek), op diensten van detachering,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Middeljans verstaan Geesje Middeljans- Boekholt, handelend onder de naam Middeljans

Nadere informatie

Willy's Wereld. Algemene voorwaarden

Willy's Wereld. Algemene voorwaarden Willy's Wereld Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, vervolgopdracht, offerte en overeenkomst, alsmede op elke rechtsbetrekking als

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer PA2DAY en een Opdrachtgever waarop opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOP VA

ALGEMENE VOORWAARDEN TOP VA ALGEMENE VOORWAARDEN TOP VA Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer Top VA en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Oriental Wines, handelend onder de naam Oriental Wines, gevestigd te Wilgenburg 6 te Sint Willebrord. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder (natuurlijk

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor bedrijven geldig per

Algemene Voorwaarden voor bedrijven geldig per Algemene Voorwaarden voor bedrijven geldig per 01-09-2017 Artikel 1 Definities 1. Warmenhoven: Warmenhoven, Onafhankelijk Energiecontractadviseur, 2. Opdrachtnemer, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Leef anders Coaching Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Adviescentrum4ZZP B.V. Versie 01-01-2014

Algemene Voorwaarden Adviescentrum4ZZP B.V. Versie 01-01-2014 Algemene Voorwaarden Adviescentrum4ZZP B.V. Versie 01-01-2014 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 AC4ZZP: Adviescentrum4ZZP B.V. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Consumenten geldig per

Algemene Voorwaarden voor Consumenten geldig per Algemene Voorwaarden voor Consumenten geldig per 01-09-2017 Artikel 1 Definities 1. Warmenhoven: Warmenhoven, Onafhankelijk Energiecontractadviseur, 2. Opdrachtnemer, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Paulo Boer Personal Training 2017 Algemeen en definities 1. Dit zijn algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 Burgerlijk Wetboek. 2. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor diensten van Frijlande B.V.

Algemene Voorwaarden voor diensten van Frijlande B.V. Algemene Voorwaarden voor diensten van Frijlande B.V. 1. Algemene bepalingen 1.1. Deze voorwaarden maken deel uit van overeenkomsten van opdracht, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door Frijlande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Per 1 oktober 2017 Artikel 1 - Definities 1. De Dienst is de bemiddeling voor bijles, alsmede de bijlessen en alle bijbehorende en daaruit voortvloeiende administratieve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie