BOEIEND BEUNINGEN PRETTIG WONEN, LEVEN EN WERKEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOEIEND BEUNINGEN PRETTIG WONEN, LEVEN EN WERKEN, NU EN IN DE TOEKOMST"

Transcriptie

1 BOEIEND BEUNINGEN PRETTIG WONEN, LEVEN EN WERKEN, NU EN IN DE TOEKOMST BEUNINGEN (OV), FEBRUARI 2018

2 INTRODUCTIE BOEIEND BEUNINGEN Onder de titel Boeiend Beuningen wordt een vervolg gegeven aan het Dorpsplan plus Het nieuwe plan voor de periode is tot stand gekomen door de inzet van de Dorpsraad en de actieve betrokkenheid van een zeer groot aantal bewoners. In januari 2017 is gestart met de voorbereidingen. De eerste bijeenkomst in februari, met een groep van 30 personen, leverde al een groot aantal ideeën en wensen op. Op 28 maart zijn deze ideeën met het hele dorp gedeeld en werden de ruim 120 aanwezige bewoners, jong en oud, de gelegenheid gegeven eigen onderwerpen in te brengen. De werkgroep Boeiend Beuningen van de Dorpsraad heeft in de afgelopen maanden de ingebrachte ideeën uitgewerkt tot concrete projecten. We staan voor de gezamenlijke ambitie, zoals we hebben omschreven in onze visie: Beuningen is en blijft een aantrekkelijk Twents dorp van en voor betrokken en actieve inwoners. Daarbij willen we gastvrij zijn in de meest brede zin van het woord. Gastvrijheid onder elkaar, voor nieuwkomers en toeristen. Maar ook zorgzaam voor ouderen die met een beetje burenhulp langer zelfstandig in het dorp kunnen blijven wonen. We geloven in onze eigen kracht. We willen zo concreet en realistisch mogelijk aan de slag. Samen werken aan de toekomst van Beuningen! We zijn al begonnen. Er wordt o.a. gewerkt aan: De herinrichting van de dorpskern met fraaie klinkers en mooie verlichting Een oplossing voor gevaarlijk verkeerspunten in het dorp Een interessant leerpad voor kinderen bij het dorpsommetje Een mogelijke ontmoetingsplek voor ouderen Hoe jongeren na de lagere school elkaar vaker kunnen blijven ontmoeten Hoe het dorpsblad ingevuld kan worden Een collectieve oplossing voor de energie voorziening voor inwoners van Beuningen Nog veel meer boeiende onderwerpen De Dorpsraad 2 3

3 BEUNINGEN IN BEELD Het kerkdorp Beuningen en het bijbehorende buitengebied ligt in de noordwestelijke punt van de gemeente Losser. Beuningen is de naam van een oude marke. In dit agrarische gebied ontwikkelde zich na de bouw van de R.K. Kerk in 1948 een klein kerkdorp. Door de in 1973, 1989 en 1998 ontwikkelde en daarna gerealiseerde nieuwbouwprojecten kreeg het dorp de vorm die het nu ook nog heeft. Beuningen kan getypeerd worden als een klein dorp in een prachtige omgeving. Het landschap rond het dorp wordt in sterke mate bepaald door de Dinkel, het landgoed Singraven, het Lutterzand en een kleinschalig agrarisch landschap met karakteristieke boerderijen. Mensen uit alle bevolkingsgroepen vinden er een plek. Toeristen weten de weg naar Beuningen goed te vinden. Er zijn vier campings en een toenemend aantal bed en breakfasts waar men kan overnachten en verblijven. De inwoners zijn voor winkels, bankzaken, sportverenigingen en gezondheidszorg grotendeels aangewezen op naburige plaatsen, met name op Denekamp, dat op 2 km afstand ligt. De belangen van Beuningen liggen dan ook niet alleen in de gemeente Losser, maar ook in de gemeente Dinkelland. In de afgelopen jaren was er een duidelijke behoefte aan een verdere uitbreiding van het dorp. Door de komst van de economische crisis in 2007 en met name de slechte financiële situatie van de gemeente Losser in de voorgaande jaren heeft de gemeente afgezien van een nieuw bouwplan. Door het ontbreken van beschikbare bouwgrond zijn veel jongeren vertrokken naar Oldenzaal en Denekamp. De gevolgen zijn merkbaar. Het aantal leerlingen op de Mariaschool in Beuningen is de laatste jaren sterk gedaald. Op dit moment wordt door particulier initiatief alsnog gewerkt aan de realisatie van een nieuw bouwplan Lomanskamp

4 DORPSVISIE BEUNINGEN VAN PROJECTEN NAAR REALISATIE Kinderen kunnen in Beuningen naar school en veilig opgroeien. Voor mensen met een zorg- of hulpvraag is de zorg in het dorp beschikbaar of is de bereikbaarheid ervan geregeld. Hierdoor kunnen mensen zolang mogelijk in Beuningen blijven wonen. Er wordt gewerkt vanuit huis en vanuit de bedrijven die in Beuningen gehuisvest zijn. Voor anderen is er werk op afstand. Bereikbaarheid (ook digitaal) en openbaar vervoer per lijn- en buurtbus is goed. Er zijn diverse voorzieningen in het dorp en er is een bloeiend verenigingsleven. Het café-restaurant vervult een centrale rol in de dorpsactiviteiten. Het kerkgebouw wordt breed benut. De revitalisering van de dorpskern, die vanaf 2019 samen met de gemeente zal worden opgepakt, zorgt voor een echte dorpskern waarbij kerk, café en school ook ruimtelijk worden verbonden. De sociale cohesie in het dorp is groot en samen met externe organisaties en de gemeente spannen de inwoners zich in voor de leefbaarheid van het dorp. Prettig wonen, leven en werken voor alle leeftijden, dat is het gewenste toekomstbeeld voor de inwoners van Beuningen en buitengebied. Er wordt enthousiast gewerkt aan een duurzame leefomgeving. Uniek is de natuur en het landschap in de omgeving en deze is nog steeds in ontwikkeling. De bewoners genieten het hele jaar van de prachtige omgeving. Het gebied is zeer aantrekkelijk voor recreanten. Bij de ontwikkeling van natuur en landschap wordt een evenwichtige afweging gemaakt in relatie tot andere economische activiteiten. Er wordt in collectief verband gewerkt aan een energie neutrale samenleving. Om bovengenoemd streefbeeld te bereiken moet er hard gewerkt worden. De bewoners zijn hierbij zelf aan zet. De gemeente Losser participeert en faciliteert op diverse terreinen en zet zich mede in voor het realiseren van de plannen. Tijdens de bijeenkomsten van Boeiend Beuningen is een prioriteitenlijst ontstaan, waaraan de komende jaren zal worden gewerkt. Dit gebeurt in de vorm van projecten. Het zijn stappen op weg naar het streefbeeld. Ze staan niet los van elkaar. Onderlinge afstemming tussen de projectgroepen is noodzakelijk. Het geheel van projecten zou je ook kunnen benoemen als Dorpsagenda voor de komende jaren. Begin 2017 heeft een groep van 30 inwoners van Beuningen in een brainstormsessie onderwerpen bedacht die aandacht nodig hebben in Beuningen. Deze onderwerpen zijn gebundeld naar thema s die vervolgens zijn voorgelegd aan alle inwoners van Beuningen. Ruim 120 inwoners hebben de uitnodiging aangegrepen om hierover samen van gedachten te wisselen en onderwerpen aan te scherpen, te nuanceren en/of te verbreden. Met gebruikmaking van deze nieuwe informatie zijn projecten gedefinieerd, waarin de situatie is beschreven en een definitie is gegeven van een mogelijk einddoel. Een mogelijk einddoel, omdat de projectleden uiteindelijk zelf bepalen hoe de realisatie van het einddoel wordt vormgegeven. Ten tijde van de uitvoering van het project worden nieuwe inzichten verkregen die kunnen leiden tot aanpassing van het resultaat. Eind 2017 zijn de projecten gepresenteerd aan de inwoners van het dorp. De projecten zijn toegelicht en inwoners hebben zich ingeschreven om deel te nemen aan de realisatie van de projecten. Ongeveer de helft van de 150 aanwezigen hebben zich bereid verklaard om mee te helpen aan de projecten. Op 20 november 2017 is, samen met alle leden van de projectgroepen, een start gemaakt met de projecten. Als eerste is op deze avond samen de Dorpsvisie Boeiend Beuningen opgestelde, uitgangspunt voor de uitwerking van de projecten. De gezamenlijke aanpak bleek een succes en er is afgesproken om elke 3e maandag van de maand een gemeenschappelijke werkavond te organiseren. Deze avonden, waarop telkens inwoners aanwezig zijn, kennen telkens een zelfde structuur. We starten met het delen van informatie die iedereen aangaat, vervolgens gaan de projectgroepen aan de slag en wordt de avond afgesloten met terugkoppelingen vanuit de projectgroepen naar elkaar. Inmiddels zijn er meerdere succesvolle avonden geweest. Succesvol, omdat verschillende projecten afhankelijkheden met elkaar hebben en deze nu eenvoudig kunnen afstemmen. Ook worden nieuwe ideeën geboren door de informatie die gedeeld wordt. Het is niet uitgesloten dat nieuwe inzichten kunnen leiden tot het starten van extra projecten. Uiteindelijk blijven de inwoners van Beuningen aan zet! Intussen is er ook een subsidie team in het leven geroepen om bij aanvragen ondersteuning te bieden en en/of subsidieaanvragen vanuit het dorp Beuningen te stroomlijnen. 6 7

5 PROJECTEN Om praktische redenen zijn enkele projecten gebundeld in één projectgroep. De onderstaande projectbeschrijvingen zijn de originele beschrijvingen, waarmee de projectgroepen van start zijn gegaan. Daar waar vermeldingswaardig is een Voortgang per februari 2018 toegevoegd. Zoals te lezen valt, hebben veel projecten al goede progressie laten zien en zijn in sommige gevallen oorspronkelijke oplossingsrichtingen aangepast, of ter discussie gesteld, naar aanleiding van nieuwe inzichten. REVITALISERING DORPSKERN De gemeente heeft in het meerjareninvesteringsplan rond 2021 ruimte gereserveerd voor groot onderhoud van de kern van Beuningen. In het project Revitalisering dorpskern wordt hierop vooruit gelopen, waarbij de mening van de inwoners van Beuningen wordt meegenomen. De huidige dorpskern en de intrede van het dorp, met de hoofdaders Oude Dijk en Beuningerstraat, is het resultaat van enkele decennia intensief gebruik en mist aantrekkingskracht en uitstraling. De kern van Beuningen wordt nu gevormd door een aantal ontmoetingsplekken, kerk, café en school welke de Beuningerstraat als verbindende schakel hebben. Een echte kern is niet aanwezig. Beuningen verdient een betere uitstraling en bewoners, en andere bezoekers, moeten het gevoel krijgen dat Beuningen als een warme deken om hen heen valt. Tevens geeft het straatbeeld niet de juiste indruk bij de verkeersdeelnemers dat bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Het straatbeeld en de beleving in Beuningen verdienen een positiever beeld. Een plan, afgestemd met inwoners van Beuningen en de gemeente, over de wensen die in het groot onderhoud worden meegenomen. Het plan zal in overleg met de gemeente ook financieel onderbouwd worden en eventueel moeten de beschikbare gelden van de gemeente aangevuld worden met subsidies. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om de technische zaken, zoals riolering, kabels, veiligheid, etc, in het plan op te nemen. Van de projectgroep wordt verwacht dat ze met name aandacht hebben voor leefbaarheid, genot en straatbeeld. In 2013 is een plan gemaakt door architecten bureau IAA. Het is zinvol om de toenmalige adviezen mee te nemen in de overwegingen. Op basis van signalen ontvangen van de gemeente lijken onderdelen van het revitaliseringsplan eerder dan 2021 in ontwikkeling kunnen worden genomen. De projectgroep heeft reeds meerdere alternatieven geschetst van diverse infrastructurele knelpunten en beraad zich op oplossingsrichtingen. Voorbereidingen worden gemaakt om in overleg te treden met de gemeente om in samenwerking tot concrete invulling van de ideeën te komen. Ontwikkelingen bij de gemeente hebben al geleid tot de plaatsbepaling van het milieuplein. Gekozen is voor de locatie aan de Lomanskamp tegenover de gymzaal. Op korte termijn zal het milieuplein gerealiseerd worden. VERKEER & VEILIGHEID Verkeer en veiligheid kan apart en samen worden gezien. Verkeerstechnisch zijn in de dorpskern een aantal zaken onduidelijk en/of onvoldoende. Hierbij kan men denken aan de voorrangsregeling van de Broeninkskamp en de T-splitsing Beuningerstraat met de Oude Dijk. De verkeersremmende maatregelen (drempels) zijn niet afdoende of geven niet het gewenste effect. De verschillende typen verharding en het beeld van deze wegen nodigen niet uit om langzaam (30km) te gaan rijden. De parkeergelegenheid in de verschillende woonwijken is onvoldoende en niet veilig. Veiligheid in het buitengebied kan worden verhoogd door het plaatsen van (dynamisch) lichtpunten bij kruisingen en de berm voorzien van grasklinkers. De zijwegen van de oude dijk hebben verschillende voorrangsregels voor de afslagen binnen de gemeente Losser en gemeente Denekamp. Dit is verwarrend en leidt tot gevaarlijke situaties. Verkeerstechnische zaken op een hoger niveau brengen in de kern van Beuningen en in het buitengebied. In het project over Revitalisering van de dorpskern kunnen de aandachtsgebieden voor de Beuningerstraat en Oude Dijk worden aangedragen om mee te nemen in het herstelplan voor deze twee straten. De gevaarlijke T-splitsingen bij t Sterrebos en toegang naar Broeninkskamp zijn meegenomen in het revitaliseringsplan. CENTRALE ROL DORPSCAFÉ Beuningen heeft geen cultuurhuis. Wel heeft het een dorpscafé dat naast de Mariaschool en de kerk één van de drie pijlers van het dorp is. Zoals gestreden is voor het behoud van de school en het kerkgebouw, zal ook gestreden moeten worden voor het behoud van ons café. Voor de officiële bijeenkomsten, zoals informatieavonden en jaarvergaderingen, wordt het café gevonden. Voor de informele bijeenkomsten wordt vaak een andere locatie gezocht. Hoe kan de beschikbare ruimte meer gebruikt worden door de samenleving van Beuningen voor bijvoorbeeld projecten van de dorpsraad, waardoor de functie van een cultuurhuis benaderd wordt, zonder dat de commerciële doelen van de ondernemer aangetast worden? Er zijn tijdens 8 9

6 de informatieavond veel ideeën over mogelijkheden bij het café geopperd. Hoe kunnen deze initiatieven van Stuurlui die aan wal staan geïntegreerd worden in de plannen van de ondernemer? EINDDOEL Het dorpscafé is een centrale plek voor activiteiten die in het dorp plaatsvinden. Ideeën en initiatieven moeten in lijn worden gebracht met de doelen van de ondernemer. De samenhang met het project Toekomst kerk(gebouw) is aanwezig en overleg met deze projectgroep is aan te bevelen. Een zeer grote wending heeft plaatsgevonden voor dit project, doordat eind 2017 het dorpscafé in andere handen is gekomen. De nieuwe onderneemster is voortvarend bezig met de herinrichting van het café en bijbehorende terrein. Ze is samen met de projectgroep bezig met de invulling van activiteiten voor het dorpscafé. TOEKOMST (KERK)GEBOUW Net als in andere delen van Nederland is ook het kerkbezoek in Beuningen dalende. Ondanks deze afname is er nog steeds een grote binding met het kerkgebouw en heeft het ook een belangrijke functie bij avondwakes en begrafenissen. De toekomst van de kerkelijke vieringen en het gebruik van het kerkgebouw is ongewis. Een leegstaand kerkgebouw is als een rotte kies in een gezond gebit. Tijdens de informatieavond is de behoefte uitgesproken om het kerkgebouw voor Beuningen te behouden en breder in te zetten voor andere activiteiten. Naast de reguliere kerkdiensten zou de kerk aantrekkelijk en geschikt kunnen worden gemaakt voor activiteiten zoals concerten, exposities, conferenties of andere doelen waaruit inkomsten gegenereerd kunnen worden. Samenwerking met het dorpscafé voor wat betreft het wederzijds gebruik van elkaars faciliteiten kan de toekomstbestendigheid van beiden vergroten. EINDDOEL Het kerkgebouw behouden voor Beuningen door deze ook geschikt te maken voor andere activiteiten. De ideeën en mogelijkheden zullen in nauw overleg met de locatieraad moeten worden gevormd en afgestemd moeten worden met het parochiebestuur en bisdom. Inmiddels is duidelijk dat een bredere invulling van het kerkgebouw niet op tegenwerking van het parochiebestuur zal stuiten. Er is aangegeven om welwillend mee te werken aan de wensen van het dorp. De oplossingsrichting die nu onderzocht wordt is de realisatie van een ontmoetingsruimte, waardoor een aantal voordelen kunnen worden behaald: De huidige kosten voor de locatieraad worden teruggebracht (zoals verlaging energiekosten). De noodzakelijke onderhoudskosten van het parochiecentrum kunnen meegenomen worden. Gewenste separate ruimte voor het parochie secretariaat. Opvang van activiteiten die minder geschikt kunnen worden gerealiseerd in het café (zoals dagopvang ouderen, bloedprikken, steunpunt noaberhulp, ). In de oplossingsrichting wordt tevens gedacht aan een verbinding tussen kerk en café. Inmiddels is bezoek gebracht aan diverse buurtdorpen die al over een ontmoetingsruimte beschikken

7 SAMEN ACTIEF OUDER De leeftijd van de inwoners van Beuningen valt in alle categorieën, maar vooral de oudere generatie is groot en groeiende ten opzichte van de jongere generatie. Om deze groep senioren bij elkaar te brengen, en te houden, is uitbreiding van activiteiten voor deze doelgroep gewenst. De huidige ouderen voelen zich nog erg fit en voelen zich niet geassocieerd met een ouderen -bond. Deze vitale senioren hebben behoefte aan gezamenlijke activiteiten en willen elkaar ontmoeten. De activiteiten kunnen georganiseerd worden dóór ouderen en vóór ouderen. Ook zorgbehoevende ouderen worden hierdoor gezien, waardoor kan worden voorkomen dat ze in een isolement geraken. Op deze manier doet iedereen mee en kan iedereen zich op zijn/haar manier inzetten voor een ander. Senioren van Beuningen vinden elkaar, hebben samen plezier en helpen elkaar. In Beuningen zijn reeds groepen actief voor de doelgroep (ouderenbond, zij-actief, kerkhofploeg). Overleg met deze groepen is noodzakelijk om een goed aanbod te kunnen bieden. Bij het bezoek aan ontmoetingsruimtes van andere dorpen is onderzocht welke behoefte elders is in te vullen. Opvallend was de grote belangstelling bij ouderen voor diverse invulling van dagactiviteiten. NOABERSCHAP BEUNINGEN In Beuningen is het noaberschap als begrip al vanouds bekend. Het betekent oog hebben voor elkaar en daar waar nodig elkaar helpen. Dit gebeurde veelal via strikte regels en binnen de context van een (kleine) groep van buren. Noaberschap is nog steeds aanwezig, maar in de afgelopen decennia is een groot deel van de oude noaberschapsverplichtingen overgenomen. Onder andere door verzekeringen, sociale voorzieningen en inzet van de overheid. In de laatste jaren hebben we te maken met een terugtrekkende overheid en is iedereen weer meer op zichzelf aangewezen. Noaberschap lijkt dan ook belangrijker te worden voor de leefbaarheid dan het in jaren is geweest. Het versterken van de sociale contacten is ook van groot belang nu de rol van de Kerk, ook in Beuningen, kleiner wordt. Bij het project Noaberschap Beuningen gaat het om een nieuwe invulling van het begrip noaberschap. Niet voor een beperkte groep van buren, maar voor het dorp en de omgeving. Hoe kan vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht? Wie wil iets geregeld hebben en wie kan hierbij helpen? Hierbij kan gedacht worden aan een technische klus doen voor een ander, maar ook een ander vragen voor een wandeling of een bakje koffie. Daarbij is het van belang om niet in het commerciële traject te belanden. Beuningse bevolking helpt elkaar en laat zich helpen. Er zijn vele initiatieven op dit gebied. Zoek deze op. Leer van de successen en valkuilen van een ander. Noaberschap is tevens een speerpunt van de provincie. JONGEREN ACTIVITEITEN Voor de jeugd in Beuningen is het belangrijk dat er aantrekkelijke activiteiten naar behoefte worden georganiseerd, door bestaande verenigingen. De jeugd moet bij het dorp worden betrokken, zodat er meer leefbaarheid ontstaat en blijft. Activiteiten moeten gericht zijn op een bepaalde leeftijdsgroep, maar er moeten ook activiteiten voor het gehele dorp worden georganiseerd. De jeugd kan hierin een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld door hen deze activiteiten te laten organiseren, door hen verantwoordelijkheid te geven en ook voor het belang van hun vereniging. Er zijn bestaande verenigingen die zich inzetten voor de jeugd. Zo is er een vereniging die zich inzet voor de jeugd die net van de basisschool af komt tot een jaar of 14/15. En een vereniging die zich inzet voor de jeugd van 16 jaar en ouder. Deze verenigingen kunnen, door samen te werken, de doorstroom van beide verenigingen versterken en zo de jeugd stimuleren om bij elkaar te blijven. Een belangrijke rol speelt ook de plaatselijke klootschietvereniging, die een groot aantal jeugdleden heeft. De jeugd van Beuningen bij elkaar houden door diverse bestaande groepen op elkaar af te stemmen. Inmiddels heeft de KPJ de handschoen opgepakt. De eerste activiteit is succesvol georganiseerd en de KPJ heeft aangegeven dit herhaaldelijk te blijven doen. Hiermee kan dit project worden afgesloten. DORPSBLAD BEUNINGEN Het huidige parochieblad is ontstaan vanuit de kerk en wordt 3-wekelijks aan alle inwoners van Beuningen verstrekt. Naast het parochieblad gebruiken andere instanties, zoals de Dorpsraad en de Mariaschool, hun eigen nieuwsbrieven om inwoners van Beuningen te informeren. Tijdens de twee informatie-avonden stellen inwoners van Beuningen dat het parochieblad breder gebruikt kan worden voor het verstrekken van informatie aan alle inwoners. Een zogenaamd dorpsblad. Het blad kan worden gevoed met informatie van verenigingen, ondernemers en andere instanties uit Beuningen, in plaats van eigen nieuwsbrieven. Naast standaard terugkerende items zal vooral behoefte zijn aan (actuele) informatie

8 Het huidige Parochieblad gebruiken als basis voor een nieuw en verfrissend Dorpsblad (analoog en digitaal) met daarin nieuws, activiteiten en actualiteiten uit Beuningen en omgeving. In andere dorpen zijn dit soort initiatieven al eerder gerealiseerd (bijvoorbeeld t Luutke uit De Lutte, Mijn buurtje. nl). Deze ervaring kan meegenomen worden in het project. De huidige redacties van het parochieblad en de nieuwsbrieven zullen meegenomen moeten worden in de ideeën over het te vormen dorpsblad. Ideeën zijn uitgewisseld en er is overleg geweest met de redactie van het dorpsblad van de Lutte. NATUUR LIJK BEUNINGEN Beuningen kan getypeerd worden als een klein dorp in een prachtige omgeving. Het landschap rond het dorp wordt in sterke mate bepaald door de Dinkel, het landgoed Singraven, het Lutterzand en een kleinschalig agrarisch landschap met karakteristieke boerderijen. Vooral ook de karakteristieke boerderijen zijn een lust voor het oog. Deze typeren ons mooie landschap en het behoud hiervan is dan ook zeer wenselijk. Mensen uit alle bevolkingsgroepen vinden er een plek en ook toeristen weten de weg naar Beuningen goed te vinden. Er zijn campings en een toenemend aantal bed & breakfasts waar men kan overnachten en verblijven. De rivier de Dinkel is een groot begrip bij onze inwoners en ook voor toeristen. Langs de Dinkel lopen mooie wandelen fietsroutes, te denken aan de Riest en Het sterrebos, in een heel mooi eigen stukje natuur. Om deze wandel- en fietsroutes aantrekkelijk te houden, is goed onderhoud nodig. Hierdoor kan de toegankelijkheid worden gewaarborgd. Het is wenselijk om de Dinkel meer bij ons dorp te betrekken door het organiseren van activiteiten op en rondom de Dinkel. Het unieke landschap met haar karakteristieke kenmerken en de fraaie Dinkel nog interessanter maken voor zowel toeristen als de Beuningse bevolking. De eerste activiteit die opgepakt wordt is het realiseren van een leerpad langs de Dinkel. Er zijn concrete plannen voor meerdere activiteiten uitgewerkt. 14 UNIFORME UITSTRALING BUITENGEBIED Beuningen ligt in een prachtig landelijk gebied. Dit gebied wordt gekenmerkt door (moderne) agrarische bedrijven, natuurgebieden en landgoederen. Op zichzelf is er geen enkele reden om grootscheepse veranderingen aan te brengen. Bij sommige dorpen en/of buurtschappen zie je dat ze in staat zijn eenheid te brengen in de uitstraling van de omgeving, waardoor het gebied prettig aanvoelt. Zou dit voor Beuningen ook kunnen gelden? Kunnen (en willen) we werken aan een plan, waardoor de totale uitstraling verbeterd wordt? Hierbij wordt niet gedacht aan voorschriften waaraan iedereen zich moet houden, maar aan richtlijnen en kaders. Het is aan ieder om hier wel of niet iets mee te doen. In dit project wordt een plan geschetst en mogelijk financiële mogelijkheden die het plan kunnen ondersteunen. Het is belangrijk dat het plan breed gedragen wordt door de inwoners van Beuningen. Het plan zal ook zeker gemeentelijke en/of provinciale bevoegdheden raken. Met hen zal overlegd worden op welke wijze gewenste aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Een gedragen plan over de inrichting van het buitengebied gebaseerd op gewenste indrukken die inwoners en bezoekers van Beuningen moeten gaan ervaren. Er zijn projecten gedaan in andere dorpen (bijvoorbeeld Rossum), waarvan kennis en ervaring gevraagd kan worden. Dit project heeft raakvlakken met het project revitalisering dorpskern. 15

9 BEUNINGEN OUTDOOR EVENTS Het sportveld in Beuningen wordt omgetoverd tot een multifunctioneel terrein voor sociale buitenactiviteiten. De financiële middelen om dit te realiseren zijn binnen. Dus we kunnen gelijk van start! De hoofdactiviteiten die tot nu toe zijn gepland, zijn: Renoveren van het sportveld (Leegmaken, Veld egaliseren + opnieuw inzaaien) Inrichten sportterrein (terug plaatsen materialen / verlichting plaatsen, etc) Vloer feesttent maken Plan van aanpak / ideeën opening / wedstrijden e.d. voor (mobiele) ijsbaan Plan bedenken voor verhuur tent(en) (Hoe / Wie / Wat / Wanneer / Waarmee) Verhuur van de feesttenten tegen gunstig tarief voor alle partijen In mum van tijd ijsbaan bouwen wanneer vriesperiode wordt aangekondigd. Toeristen trekken m.b.v. natuurleerpad. Leuk voor kinderen, volwassenen, maar zeker ook voor eigen inwoners. Wensen m.b.t. nieuwe sociale activiteiten op dit terrein mogelijk maken Inmiddels is de vloer van de tent door vrijwilligers gemaakt. Verder wordt gewerkt aan aanhangers voor vervoer van de tent en de vloer. Op het evenementen terrein is de ijsbaan en bijbehorende verlichting gemaakt. ENERGIE NEUTRAAL BEUNINGEN Zonnepanelen zijn al op kleine schaal en op individuele basis geplaatst voor eigen gebruik. Toch is er nog een schroom om een grotere groei van deze duurzame energie toe te passen. Ieder heeft zo zijn eigen redenen om nog geen panelen te plaatsen. Onvoldoende kennis, kostenoverwegingen, het feit dat een huis niet op de zonkant ligt of de twijfel of het bij het huis past, zijn hier voorbeelden van. Getracht kan worden om voor de inwoners van Beuningen te onderzoeken hoe een gezamenlijke oplossing kan worden gevonden. Het is hierbij van belang dat bovenstaande belemmeringen verminderd worden en dat er meer gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. Middels een collectieve inkoop van panelen zou de aanschafprijs verlaagd kunnen worden. Ook kan er gedacht worden aan het plaatsen van panelen op een schuur, waarna men door middel van een leaseconstructie gebruik kan maken van de energie. Een andere optie is om te onderzoeken op welke wijze subsidie kan worden verkregen. De opdracht kan breder worden getrokken door de doelstelling te verleggen. Bijvoorbeeld Het energieneutraal maken van Beuningen. Hierbij kunnen onderwerpen worden toegevoegd als windenergie, biovergisting, etc. Mogelijk is een waterkrachtcentrale in de Dinkel een mogelijkheid. Dit is echter aan de projectgroep

10 Zonne-energie laagdrempelig ter beschikking stellen aan de Beuningse inwoners is een eerste stap om te komen tot een energie neutraal Beuningen. In andere dorpen is reeds ervaring opgedaan hiermee. Tracht deze kennis mee te nemen in het project. Een inventarisatie van mogelijkheden, alsook de bijbehorende calculatie wordt opgesteld ONDERNEMERSPLATFORM Het sportveld in Beuningen wordt omgbeuningen kent vele soorten ondernemers. Van agrariërs en recreatieondernemers tot zelfstandigen op het gebied van fysio, klein metaal en administratie. Sommige organisaties zijn erg zichtbaar, andere minder of zelfs niet. Ondernemers uit Beuningen zouden bij elkaar kunnen kijken en elkaars kennis, ervaring en visie kunnen delen. Enerzijds om elkaar te kunnen helpen, anderzijds om zaken met elkaar te kunnen doen, maar vooral ook om elkaars producten te leren kennen. Het delen van informatie hoeft niet beperkt te blijven tot ondernemers onderling. Er kan ook gedacht worden aan een Beuningse ondernemersdag of het uitnodigen van schoolkinderen, KPJleden of leden van Zij-actief om een bedrijf van binnen te laten zien. Elkaar helpen, samenwerken en verkennen Beuningse ondernemers kennis laten delen met elkaar en met anderen, om zo hun eigen bedrijf, product en/of dienst te promoten. Een eerste verkenning van mogelijkheden is gedaan. 18

11 BOEIEND BEUNINGEN COLOFON Het dorpsplan Boeiend Beuningen is tot stand gekomen door inzet van vele inwoners van Beuningen onder begeleiding van de dorpsraad Beuningen. Vormgeving: Frank de Wit Foto s: Dorpsraad Beuningen Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Het Oversticht.

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Beuningen 23 september 2013 1 Introductie Onder de titel Dorpsplan Beuningen 2025 geven we een overzicht van de gewenste activiteiten voor de komende 10 jaar. Dit

Nadere informatie

Betreft: Culture activiteiten Beuningen

Betreft: Culture activiteiten Beuningen Betreft: Culture activiteiten Beuningen Titel activiteit: Hierbij willen we een aanvraag doen voor de activiteit: Culturele activiteiten Beuningen! Datum & locatie: Deze activiteit zal plaatsvinden in

Nadere informatie

IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid

IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid Resultaten onderzoek en vervolg Januari 2013, Leonie Schijven & Albert Aalvanger Inhoud van de presentatie IDOP (kader) Uitvoering IDOP Nederwetten

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie Plaatselijk Belang Scharsterbrug Missie, Visie en Strategie Missie Als Plaatselijk Belang hebben we bestaansrecht omdat we gezamenlijk en gecoördineerd meer kunnen bereiken voor het dorp Scharsterbrug

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Samen leven in Bernheze

Samen leven in Bernheze Samen leven in Bernheze Wij zijn samen Bernheze. Oud en Jong, werkend of nog naar school, of misschien al met pensioen. Wij zijn het die er samen voor zorgen dat het hier prettig leven is en wij zijn er

Nadere informatie

Enquête Wonen. Algemene vragen. Leeftijd. loondienst / zelfstandig / geen. Werk in Merselo. bebouwde kom / buitengebied. huurwoning / koopwoning

Enquête Wonen. Algemene vragen. Leeftijd. loondienst / zelfstandig / geen. Werk in Merselo. bebouwde kom / buitengebied. huurwoning / koopwoning Enquête 2017 Algemene vragen Geslacht Leeftijd Werk Werk in Merselo Wonen Wonen M / V.. loondienst / zelfstandig / geen J / N bebouwde kom / buitengebied huurwoning / koopwoning Wonen In welk soort woning

Nadere informatie

Dorpsplan KIES JE KANS dorpsplan. plus

Dorpsplan KIES JE KANS dorpsplan. plus Dorpsplan 2025 KIES JE KANS dorpsplan samen plus uitvoeren Beuningen Losser 13 november 2013 2 Introductie Onder de titel Dorpsplan Beuningen 2025 geven we een overzicht van de gewenste activiteiten voor

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst! Wat leeft en speelt er in jouw dorp? Naam dorp: Ell Herbestemming oude Ellenhof sociale huisvesting jongeren/ouderen Gymzaal upgraden naar sportzaal (competitie voor volleybal is nu onmogelijk) ook meer

Nadere informatie

Dorpsvisie. Zorgvlied, Wateren en Oude Willem

Dorpsvisie. Zorgvlied, Wateren en Oude Willem Dorpsvisie Zorgvlied, Wateren en Oude Willem 2015-2025 Voorwoord In de statuten van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Zorgvlied-Wateren-Oude Willem staat geschreven: De vereniging stelt zich ten doel

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Herxen.

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Herxen. Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Herxen. Eenmalige budgetten voor onderwerpen die op korte termijn kunnen starten. De verschillende werkgroepen hebben eenmalig een budget aangevraagd en

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Dorpsvisie Middelstum

Dorpsvisie Middelstum Dorpsvisie Middelstum 2016-2020 INLEIDING In 2015 eindigt de periode van de dorpsvisie 2005-2015 In balans voor de toekomst. De projecten uit de dorpsvisie zijn zo goed als gerealiseerd. Voor Stichting

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

In Bergeijk heel gewoon, maar daardoor niet minder bijzonder

In Bergeijk heel gewoon, maar daardoor niet minder bijzonder Doe-democratie In Bergeijk heel gewoon, maar daardoor niet minder bijzonder Wethouder Frank van der Meijden Gemeente Bergeijk Bergeijk, 100 km2 groen en gastvrij Grensgemeente 18.000 inwoners, verspreid

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen 26-11-2013 Agenda 1. Opening 2. Terugblik tweede dorpsavond 3. Uitwerken actieplan (in deelgroepen) 4. Plenaire terugkoppeling 5. Doorkijk vervolg gebiedsplan

Nadere informatie

Wijkprogramma De Laar/Elden 2019

Wijkprogramma De Laar/Elden 2019 Wijkprogramma De Laar/Elden 2019 Bijlage MJPB Team Leefomgeving De Laar/Elden Inleiding De ambitie van het college is dat Arnhem een stad is waarin voor iedereen ruimte is om mee te denken, mee te doen

Nadere informatie

Alteveer. Samen werken aan samenwerken. Programma en projectenagenda

Alteveer. Samen werken aan samenwerken. Programma en projectenagenda Alteveer Samen werken aan samenwerken Programma en projectenagenda 2018-2019 Februari 2018 Leeswijzer Dit document beschrijft het programma en de projectenagenda 2018-2019 van Alteveer. Het programma is

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

Tjuchem redt zich wel! Inwonersonderzoek Tjuchem 2011

Tjuchem redt zich wel! Inwonersonderzoek Tjuchem 2011 Tjuchem redt zich wel! Inwonersonderzoek Tjuchem 2011 Tjuchem Kenniscentrum NoorderRuimte Ervaring in dorpsonderzoek Doel van het onderzoek Annette Tjeerdsma Marcel Mooi 2 Onderzoeksvraag Hoe waarderen

Nadere informatie

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten woondroom voor betrokke Op Providentia in Sterksel wonen mensen

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Enquete feedback avond 25 oktober 2018

Enquete feedback avond 25 oktober 2018 Enquete feedback avond 25 oktober 2018 Enquete feedback avond Avond indeling: 20.00 Van 20.00 tot 20.45 Van 20.45 tot 21.00 Van 21.00 tot 21.30 Van 21.30 tot 22.00 22.00 Aanvang Presentatie enquete uitkomsten

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Verslag visiebijeenkomst Ledeacker (21 mei 2019)

Verslag visiebijeenkomst Ledeacker (21 mei 2019) Verslag visiebijeenkomst Ledeacker (21 mei 2019) Welkom Iedereen wordt welkom geheten door de gespreksleider. Na een korte uitleg over de avond, wordt stilgestaan bij het herindelingstraject. Herindelingstraject

Nadere informatie

Plan van Aanpak Horecavisie Emmen

Plan van Aanpak Horecavisie Emmen Plan van Aanpak Horecavisie Emmen vastgesteld door b&w op 19-06-2018 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Onderwerpen Horecavisie... 3 1.3 Reikwijdte Horecavisie... 3 2. Onderwerpen Horecavisie...

Nadere informatie

Steenderen vitaal! Persbericht De 8 e Steen (datum )

Steenderen vitaal! Persbericht De 8 e Steen (datum ) Persbericht De 8 e Steen (datum 01-02-2018) Steenderen vitaal! Natuurlijk is Steenderen vitaal. Dat hebben we de afgelopen jaren wel bewezen met honderden vrijwilligers. Op diverse plekken in ons dorp

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Raerd. dit is ús doarp dèr wol we wenje

Plaatselijk Belang Raerd. dit is ús doarp dèr wol we wenje 2018-2022 Plaatselijk Belang Raerd dit is ús doarp dèr wol we wenje Voorwoord Plaatselijk Belang Raerd dit is ús doarp dèr wol we wenje Beste lezer, Met trots presenteren wij u de Dorpsvisie 2018-2022.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Welkom

Algemene Ledenvergadering Welkom Algemene Ledenvergadering 24-1-2018 Welkom Agenda Opening Bestuursverkiezing Financieel overzicht en begroting Pauze Kern Biezenmortel Biezenmortel Woont Bereikbaar Biezenmortel Biezenmortel Citymarketing

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Helemaal oneens. Helemaal eens Geen mening. Neutraal Eens. Oneens

Helemaal oneens. Helemaal eens Geen mening. Neutraal Eens. Oneens Algemeen 1. Bent u een man of een vrouw? 0 Man 0 Vrouw 2. Wat is uw geboortejaar?... 3. Hoe betrokken voelt u zich bij het dorp? 0 Zeer betrokken 0 Redelijk betrokken 0 Nauwelijks betrokken 0 Niet betrokken

Nadere informatie

Stadsavond Klundert 30 maart 2016

Stadsavond Klundert 30 maart 2016 Stadsavond Klundert 30 maart 2016 PROGRAMMA 19:30 uur Welkom door Melten Dekkers en openingswoord wethouder Fakkers 19:40 20:30 uur Presentatie werkgroepen/onderwerpen Wat is er bereikt? Wat staat er nog

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

PROFILERING HOF VAN TWENTE

PROFILERING HOF VAN TWENTE PROFILERING HOF VAN TWENTE SEPTEMBER 2017 PROFIEL HOF VAN TWENTE In Hof van Twente vind je nog het kenmerkende coulisse-landschap waar landbouw, recreatie, wonen en werken naadloos worden ingepast. Ondernemers

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

VILSTEREN. Dorpsvisie van 2015 tot... Colofon: Provincie Overijssel Gemeente Ommen Saxion StadsLABE

VILSTEREN. Dorpsvisie van 2015 tot... Colofon: Provincie Overijssel Gemeente Ommen Saxion StadsLABE Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Plaatselijk Belang Vilsteren Stimuland Overijssel en de gemeente Ommen Colofon: Provincie Overijssel Gemeente Ommen Saxion

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

Dorpsagenda Leuth. Vriendenkring 27 september 2018

Dorpsagenda Leuth. Vriendenkring 27 september 2018 Dorpsagenda Leuth Vriendenkring 27 september 18 Initiatief Kulturhus, Leuth Idee en Vriendenkring. Procesbegeleiding DKK; Odile Jansen; Ank van der Bilt; Gaby Haukes. Ondersteuning gemeente Berg en Dal.

Nadere informatie

1. Sociale samenhang en verenigingsleven

1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. De inwoners kennen elkaar: mee eens 2. Er is contact tussen de inwoners: mee eens 3. Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: helemaal mee eens 4. Weinig inwoners

Nadere informatie

Centrumontwikkeling Zuidlaren 15 januari 2019

Centrumontwikkeling Zuidlaren 15 januari 2019 Centrumontwikkeling Zuidlaren 15 januari 2019 Programma Introductie Participatieconcept Stand van zaken Inzichten en uitgangspunten Doelgroepen Co-creatieconcept Ruimtelijk plan in co-creatie Fasering

Nadere informatie

Korte termijn visie 2014 2018

Korte termijn visie 2014 2018 Korte termijn visie 2014 2018 Wij willen een dorp met een constant of licht groeiend bewonersaantal, waarin alle basisvoorzieningen minimaal op het huidige peil blijven. Wij willen dat jong en oud elkaar

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

1. Inleiding Onze doelstellingen 4

1. Inleiding Onze doelstellingen 4 ACTIEPLAN 2017 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Onze doelstellingen 4 3. Fondsenwerving 3.1. Startkapitaal 3.2. Werven van fondsen voor projecten en activiteiten 5 3.3. Samenwerking met partners en mogelijkheden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2019

BELEIDSPLAN 2015-2019 ~ 1 ~ BELEIDSPLAN 2015-2019 Van de HERVORMDE GEMEENTE TER HEIJDE AAN ZEE ~ 2 ~ Dit beleidsplan 2015-2019 bestaat uit de volgende onderdelen: Blad 1: voorblad Blad 2: inhoudsopgave en inleiding Blad 3:

Nadere informatie

DAP er Zenderen. Dorps Ambitie Plan Zenderen. Opgesteld voor: Dorpsraad Zenderen Contactpersoon OVKK: Tom Jannink Datum: 05 oktober 2018 Versie: 1.

DAP er Zenderen. Dorps Ambitie Plan Zenderen. Opgesteld voor: Dorpsraad Zenderen Contactpersoon OVKK: Tom Jannink Datum: 05 oktober 2018 Versie: 1. DAP er Zenderen Dorps Ambitie Plan Zenderen Opgesteld voor: Dorpsraad Zenderen Contactpersoon OVKK: Tom Jannink Datum: 05 oktober 2018 Versie: 1.1 OVKK Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren Tel 0529-478194

Nadere informatie

ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014

ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014 ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014 1. Inleiding De visie heeft betrekking op het dorpscentrum van Rockanje. Met het dorpscentrum wordt in de eerste plaats bedoeld het Dorpsplein. Dit plein moet

Nadere informatie

BIJEENKOMST WESTERHOVENS VERENIGINGSLEVEN 2017

BIJEENKOMST WESTERHOVENS VERENIGINGSLEVEN 2017 BIJEENKOMST WESTERHOVENS VERENIGINGSLEVEN 2017 Doel: gezamenlijk knelpunten oplossen Datum: 16 maart 2017 Locatie: De Buitengaander Bijeenkomst Westerhovens verenigingsleven 2017 Inleiding In 2016 zijn

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

Verkiezingsdebat maandag 5 maart terugkijken

Verkiezingsdebat maandag 5 maart terugkijken Verkiezingsdebat maandag 5 maart 2018 3. terugkijken : - Woongemeente / woningbouw - Recreatieve ontwikkeling - Nostalgisch en concreet invullen - Jeugdzorg - WMO - Verkiezingsprogramma van 4 jaar geleden

Nadere informatie

REACTIE OP HET ADVIES VAN DE WMO ADVIESRAAD DE BILT INZAKE CONCEPT GEZONDHEIDSNOTA

REACTIE OP HET ADVIES VAN DE WMO ADVIESRAAD DE BILT INZAKE CONCEPT GEZONDHEIDSNOTA 1. We zouden graag zien dat de komende jaren de samenwerking op dit terrein wordt verstevigd. Zo kan de gemeente de interactie tussen instellingen als scholen en sportclubs onderling faciliteren en het

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Dorpsplan VRAGENDER December 2013

Dorpsplan VRAGENDER December 2013 Dorpsplan VRAGENDER December 2013 Inhoudsopgave I II Aanleiding Werkwijze II.1 II.2 Inwonersavond Website Voorwoord III IV V VI VII Het landschap Komende jaren Bibliobus Bevolkingsopbouw-onderzoek Ouderen

Nadere informatie

Heukelum. Zicht op de Linge

Heukelum. Zicht op de Linge Heukelum Zicht op de Linge Het stadje Heukelum is een van de vijf kernen van de gemeente Lingewaal. Heukelum ligt in de Tielerwaard, aan de zuidoever van de rivier de Linge, in een van de meest westelijke

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2018

Subsidieregels Hof van Twente 2018 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten zelfredzaamheid inwoners gemeente Hof van

Nadere informatie

Wensplan Verkeer & Veiligheid Stoutenburg-Achterveld, juni 2015

Wensplan Verkeer & Veiligheid Stoutenburg-Achterveld, juni 2015 Wensplan Verkeer & Veiligheid Stoutenburg-Achterveld, juni 2015 Door veel te praten, te luisteren en te leren is de werkgroep Buitengebied en Verkeer & Veiligheid Verkeersplan Achterveld/Stoutenburg van

Nadere informatie

REGELING BEWONERSINITIATIEVEN 2019

REGELING BEWONERSINITIATIEVEN 2019 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT, gelet op artikel 15,vierde lid van de Verordening Subsidies Vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg 2017. BESLUITEN tot vaststelling van de volgende Regeling

Nadere informatie

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Sander van Schijndel Wietske Theloesen Programma tweede dorpsavond Standdaarbuiten 1. Opening 19:30 2. Terugblik eerste dorpsavond en eerste dorpstafel

Nadere informatie

Beleving van kata onder judoleraren. Rapport maart 2019

Beleving van kata onder judoleraren. Rapport maart 2019 Beleving van kata onder judoleraren Rapport maart 2019 Auteur: Berber Roorda Titel: Beleving van kata onder judoleraren Afdeling: Nationale Kata Commissie Judo Datum: 15-03-2019 Inhoud 1.Samenvatting...

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

www.kv.nl/opdrachten/ Directeur Bevlogen, communicatief, (cultureel) ondernemend, innovatief Naarden Directeur Stichting Grote Kerk Naarden Organisatie Stichting Grote Kerk Naarden Stichting Grote Kerk

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Hèjje Mojjer. do. 15 december 2011

Algemene ledenvergadering Hèjje Mojjer. do. 15 december 2011 Algemene ledenvergadering Hèjje Mojjer do. 15 december 2011 Agenda: 21.45 u. Opening/mededelingen 1. Activiteiten bestuur 2. Voortgang en projectgroepen a. Heisa b. Hejs Nejs c. Website d. ROC/Brem e.

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG: BELEIDSREGELS BEWONERSBIJDRAGE GEMEENTE DRIMMELEN 2015

SAMEN AAN DE SLAG: BELEIDSREGELS BEWONERSBIJDRAGE GEMEENTE DRIMMELEN 2015 SAMEN AAN DE SLAG: BELEIDSREGELS BEWONERSBIJDRAGE GEMEENTE DRIMMELEN 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007; overwegende dat; Het college

Nadere informatie

Opzet Dorpsontwikkelingsplan Buitengewoon wonen, werken en leven.

Opzet Dorpsontwikkelingsplan Buitengewoon wonen, werken en leven. Opzet Dorpsontwikkelingsplan 2 2012-2017 Buitengewoon wonen, werken en leven. Inleiding is een vervolg op het eerste dorpsplan (2004-2010). Dit nieuwe dorpsplan loopt vanaf 2011 tot 2017. Momenteel zijn

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014

Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014 Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014 Op uitnodiging van de gemeente bezochten circa 40 bewoners de avond waar ze in gesprek gingen over duurzame energie. De bijeenkomst werd samen met de

Nadere informatie

: Z/19/029310/ Datum B&W : 26 februari 2019 Portefeuillehouder : Wethouder Mol Datum Commissie : Datum Raad : ibabs nr : Datum paraaf

: Z/19/029310/ Datum B&W : 26 februari 2019 Portefeuillehouder : Wethouder Mol Datum Commissie : Datum Raad : ibabs nr : Datum paraaf Zaaknummer : Z/19/029310/ Datum B&W : 26 februari 2019 121472 Portefeuillehouder : Wethouder Mol Datum Commissie : Datum Raad : Afdeling : RO Adviseur : Wouter Minkhorst Vertrouwelijk : Nee Aantal bijlages

Nadere informatie

De geschiedenis.3. Vrijwillig of vrijblijvend De stap naar verbreding 4. Financiële onderbouwing..5. Opbrengsten...6. Risico(beperking)...

De geschiedenis.3. Vrijwillig of vrijblijvend De stap naar verbreding 4. Financiële onderbouwing..5. Opbrengsten...6. Risico(beperking)... INHOUD De geschiedenis.3 Vrijwillig of vrijblijvend De stap naar verbreding 4 Financiële onderbouwing..5 Opbrengsten...6 Risico(beperking)...6 De geschiedenis Het ontstaan van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath.

Nadere informatie

Sociale Kwaliteit. Brainstorm 9 december 2015

Sociale Kwaliteit. Brainstorm 9 december 2015 Sociale Kwaliteit Brainstorm 9 december 2015 Aanleiding Nieuw beleid sociale kwaliteit moet ontwikkeld worden. Binnen de Provincie tijdens de vorige Statenperiode is dit thema wegbezuinigd waardoor er

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 en volgende jaren

Beleidsplan 2015 en volgende jaren Beleidsplan 2015 en volgende jaren A. Inleiding De Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen is medio 2012 opgericht. Doelstelling van de stichting is het bij een groter publiek onder de aandacht brengen

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

19 mei 2016 De Dompelaar. Verslag startbijeenkomst proeftuin VAB Elsendorp

19 mei 2016 De Dompelaar. Verslag startbijeenkomst proeftuin VAB Elsendorp 19 mei 2016 De Dompelaar Verslag startbijeenkomst proeftuin VAB Elsendorp Proeftuin Elsendorp Ook Elsendorp krijgt te maken met leegstand op het platteland. Steeds meer agrarische bedrijven verliezen hun

Nadere informatie

Project Centrumontwikkeling Oude Pekela

Project Centrumontwikkeling Oude Pekela Resultaten monitoring uitvoeringsprogramma leefbaarheid provincie Groningen 2017-2018 Project Centrumontwikkeling Oude Pekela Beschrijving project Het centrum van Oude Pekela heeft te maken met leegstand

Nadere informatie

Agenda. Welkom Dorpsraad 3.0 Update vanuit de werkgroepen Pauze Plenaire sessies Samenvatting & Rondvraag Afsluiting

Agenda. Welkom Dorpsraad 3.0 Update vanuit de werkgroepen Pauze Plenaire sessies Samenvatting & Rondvraag Afsluiting 29 maart 2018 Agenda Welkom Dorpsraad 3.0 Update vanuit de werkgroepen Pauze Plenaire sessies Samenvatting & Rondvraag Afsluiting www.dorpsraadulvenhout.nl Dorpsraad Ulvenhout In Ulvenhout (AC), het prachtige

Nadere informatie

De nieuwe school gaat door!

De nieuwe school gaat door! De nieuwe school gaat door! Na jaren van vergaderen en stemmingen in de gemeenteraad van Weert, is op 25 februari 2015 eindelijk het definitieve besluit gevallen: Laar krijgt een nieuwe school aan de Aldenheerd.

Nadere informatie

Goed en Gezond Samen Leven in de kernen Posterenk en Bussloo

Goed en Gezond Samen Leven in de kernen Posterenk en Bussloo Goed en Gezond Samen Leven in de kernen Posterenk en Bussloo Een projectplan met als doel de (Samen)Leefbaarheid in Posterenk en Bussloo te versterken Posterenks Belang e.o. (PBO) in samenwerking met de

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie