Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding. Ed. 11/2008- Réf:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding. Ed. 11/2008- Réf: 1011498-03"

Transcriptie

1 NL Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding Ed. 11/2008- Réf:

2 BELANGRIJK Deze installatiehandleiding maakt deel uit van het product en dient verplicht aan de installateur overhandigd te worden. Lees aandachtig de waarschuwingen die in deze handleiding beschreven worden, want deze behelzen belangrijke veiligheidsaanwijzingen met betrekking tot het gebruik en de goederenbehandeling. Bewaar deze handleiding, zodat deze te allen tijde geraadpleegd kan worden. De installatie dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de van kracht zijnde normen en volgens de aanwijzingen van de fabrikant door een erkende vakspecialist. Met de term erkende vakspecialist wordt een persoon bedoeld die over de vereiste technische kennis beschikt op het gebied van Z.P.C.E. onderdelen en verwarmingsinstallaties. Installatiefouten kunnen aanleiding geven tot letsel van mensen en dieren of materiële schade waarvoor de fabrikant iedere aansprakelijkheid afwijst. Controleer na het verwijderen van de verpakking de staat van de inhoud. Controleer alvorens de warmtepomp aan te sluiten of de door Z.P.C.E. verstrekte gegevens overeenstemmen met de uit te voeren installatie binnen de maximaal toegestane grenzen van het betreffende product. Schakel de elektrische voeding uit alvorens welke onderhoudswerkzaamheden, goederenbehandeling of reparaties ook aan de warmtepomp uit te voeren. Probeer ingeval van storingen en/of een abnormale werking van de warmtepomp geen reparaties uit te voeren, maar schakel de elektrische voeding uit. Eventuele reparaties dienen uitgevoerd te worden door een erkende servicedienst die gebruik zal maken van uitsluitend originele vervangingsonderdelen. Niet naleving van de bovenstaande voorschriften kan de veiligheid van de warmtepomp in gevaar brengen. Om verzekerd te blijven van een doelmatige en goede werking van de warmtepomp, is periodiek onderhoud noodzakelijk volgens de door Z.P.C.E. verstrekte aanwijzingen. Wanneer de warmtepomp doorverkocht of overgedragen wordt aan een andere gebruiker, dient men er altijd voor te zorgen dat deze handleiding bij het materiaal gepaard blijft gaan opdat de nieuwe eigenaar of installateur deze kan raadplegen. Deze warmtepomp mag uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor het ontworpen is: het verwarmen van het zwembad; ongeacht welk ander gebruik dient beschouwd te worden als oneigenlijk en gevaarlijk. Onder de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheden van Z.P.C.E. wordt alle schade uitgesloten als gevolg van installatie- of gebruiksfouten, of door niet naleving van de door Z.P.C.E. verstrekte aanwijzingen of van de van kracht zijnde installatienormen voor het betreffende materiaal.

3 INHOUD 1 Algemeen Algemene leveringsvoorwaarden Spanning Waterbehandeling Beschrijving Overzicht Afmetingen Installatie Aansluitingen Toegang tot het elektrisch paneel Hydraulische aansluiting Elektrische aansluiting Werking van de regeling Overzicht Regeling van de instructietemperatuur Inbedrijfstelling Controleer Inschakelen van de warmtepomp Uit te voeren controles Weergave van de storingen en statussen Winterbescherming Onderhoudsvoorschriften Recycling van het product Elektrische schema s Elektrisch schema van de kaart interfacekaart van de aansluitingen Elektrisch schema OPTIPAC

4 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene leveringsvoorwaarden Alle goederen, zelfs als deze geleverd worden zonder VERZEND- EN VERPAKKINGSKOSTEN, worden vervoerd op risico van de bestemmeling. De ontvanger dient op de leveringsbon van de TRANSPORTEUR voorbehoud aan te tekenen, als hij vaststelt dat er tijdens het transport schade is opgetreden (bevestiging binnen 48 uur per aangetekend schrijven aan de TRANSPORTEUR). 1.2 Spanning Controleer voor alle werkzaamheden of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van het stroomnet. 1.3 Waterbehandeling Om onze producten onder de beste omstandigheden te gebruiken, bevelen wij aan de volgende waarden in acht te nemen: vrije chloor: maximaal 2,5 mg/l, totaal broom: maximaal 5,5 mg/l, ph tussen 6,9 en 8,0. Ingeval van chemische of elektrofysische ontsmettingssystemen, dienen de installateur en de gebruiker bij de fabrikant na te vragen of deze verenigbaar zijn met onze producten. Deze systemen dienen verplicht geïnstalleerd te worden achter het verwarmingssysteem. 2. BESCHRIJVING 2.1 Overzicht Module A E : ingang Module B S : uitgang S E - externe warmtepomp lucht/water monoblok, - uiterst efficiënte plate fine verdamper, - fase volgorde detector, - draaiende compressoren SCROLL, - dater debiet manometer van module A en module B, - veiligheidsinrichting pressostaat HD, - controlesysteem van de fase volgorde detectie, - antvries sondes (uit indien < op + 5 C) van module A en module B - aansluitstukken 1/2 union PVC Ø 90 te lijmen (meegeleverd), - pakkingbussen, - verdampers van module A en module B, - wisselaars condensatoren van TITAAN, - regel thermostaten hoge gevoeligheid met digitale display Euro Alpha FK module A en module B, - water debiet controle inrichtingen, - fout HD en LD door alarm, - veiligheidsinrichting pressostaat LD, - automatische ontdooiing door geforceerde ventilatie, - carrosserie van geverfde gegalvaniseerde staalplaat, - hoofdscheidingsschakelaar aan/uit - ventilator, - urentellers van de werking vd compressor op module A en B 2

5 2.2 Afmetingen Optipac 30 : Gewicht 700 kg 3. INSTALLATIE Kies de installatieplaats op basis van de volgende criteria: het apparaat dient buiten geïnstalleerd te worden, de benodigde vrije ruimte om het apparaat heen moet in acht genomen worden, te weten minimaal 0.6 meter en de bovenzijde moet in de vrije lucht staan, de installatie dient eenvoudig uitgevoerd te worden en de bereikbaarheid voor onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken, het apparaat moet geplaatst worden op een cementen of betonnen voetstuk en moet beschermd worden tegen overstromingsgevaar (via een betonnen voetstuk voorzien van condensaat afvoer), men moet de 4 meegeleverde trillingwerende blokken gebruiken en deze plaatsen aan de vier hoeken van de machine, de uitgeblazen lucht mag niet naar omringende ramen gericht worden, trillingen en geluid mogen niet doorgegeven worden aan nabijgelegen gebouwen, de warmtepomp dient geïnstalleerd te worden op een minimale afstand van de zwembadrand volgens de in het land van kracht zijnde elektrische normen. In Frankrijk geeft de norm NF C (sectie 702) aan dat het toestel op een afstand van meer dan 2 meter van eender welk type zwembad of waterreservoir moet worden geïnstalleerd. Indien er een kans op waterstralen bestaat, een minimum afstand van 3.5 meter in acht nemen. Opgelet! de warmtepomp mag niet geïnstalleerd worden in de nabijheid van een ontvlambare gasbron, de warmtepomp mag niet geïnstalleerd worden in de nabijheid van een weg of straat om te voorkomen dat het apparaat blootgesteld wordt aan opspattende modder, de installatie, de elektrische en hydraulische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden volgens de in het land van kracht zijnde norm (voor Frankrijk NF C , maar tevens de norm CE I 364), installeer het apparaat buiten het bereik van kinderen. VERPLICHT: Alvorens de machine onder spanning te zetten, moet men de transport stelstang voetstuk compressor verwijderen. zie foto hiernaast 1- de panelen rechts en licht met handvaten, demonteren als men recht voor het apparaat staat, 2- de bout weghalen, 3- trekken aan de stang, 4- hetzelfde doen voor de het compressor voetstuk aan de rechter zijde. aansluitstukken 1/2 union PVC Ø 90 te lijmen, trillingwerende blokken te zetten onder de machine. 3

6 4. AANSLUITINGEN 4.1 Toegang tot de bedieningsorganen en de elektrische kast De rode schakelaar op de stand 0-OFF zetten en met de plastic sleutels de twee sloten openen (bevinden zich erboven of eronder), dan de voorzijde naar voren toe trekken. 4.2 Hydraulische aansluiting Sluit de ingang en de uitgang van het zwembadwater op het apparaat aan met behulp van PVC buizen Ø 90 door middel van de bij de warmtepomp meegeleverde demonteerbare koppelstukken (Zie etiketten). De aansluiting dient uitgevoerd te worden vanuit een by-pass op het filtercircuit van het zwembad voorbij het filter en vóór de waterbehandeling. - Proefdruk van het hydraulisch circuit: 3 bars - Bedrijfsdruk van het hydraulisch circuit: 1,5 bar OPTIPAC 30: gemiddeld waterdebiet 30 m 3 /uur- drukverlies 1,3 mwk V1-V2-V3: by-pass kranen V5-V4: regelkranen* * aanbevolen voor een regeling in de nabijheid van het apparaat Het maatcijfer X moet hoger dan à 0,6 meter zijn X X 4.3 Elektrische aansluiting de elektrische voeding van de warmtepomp dient afkomstig te zijn vanuit een inrichting met differentieelschakelaar en veiligheidsschakelaar (niet meegeleverd), die voldoen aan de van kracht zijnde normen en voorschriften. het apparaat is ontworpen voor een aansluiting op een hoofdvoeding met een sterpuntsschakeling TT en TN.S (volgens de in het land van kracht zijnde norm). doorsnede voedingskabel: bescherming: - Optipac 30: 4 x 16 mm² * (Driefasen 400V/3/50Hz) 63 A * deze doorsnede geldt als richtwaarde en dient gecontroleerd en zonodig aangepast te worden naargelang de installatie-uitvoering Elektrische beveiliging: door stroomverbreker (kromme D) of zekering (Am) waarvan het vermogen aangepast is aan het type apparaat (gelieve hiervoor de hieronder vermelde beveiligingswaarden te raadplegen) met vooraan de leiding een differentieelschakelaar 30 ma (veiligheidsschakelaar of stroomonderbreker). Opm.: de tolerantie van de aanvaardbare spanningsschommeling bedraagt ± 10% tijdens de werking, de kabelwegen van de elektrische aansluitingen dienen vast te zijn, aangewezen kortsluit stroom = 10 ka (volgens de CEI 947-2), 4

7 mogelijkheid tot aansluiting van een bediening aan/uit op afstand door middel van een spanningsvrij contact -zonder polariteit 230V -50Hz- tussen de klemmen voor de module A en voor de module B => zie onderstaand elektrisch schema, mogelijkheid tot aansluiting van een storingslampje - buiten - op 230V-50Hz tussen de klemmen 20 en 21 voor de module A en voor de module B => zie onderstaand elektrisch schema, mogelijkheid tot uitvoering van een stuursysteem (klemmen124 en 25) voor de werking van de filterpomp ingeval van een verzoek om temperatuur (zonder behoefte om verwarming wordt er een filtercyclus van 5 minuten per uur uitgevoerd, om de werkelijke waarde van het zwembadwater te meten). Deze functie wordt verzorgd door een elektrische logica met behulp van een spanningsvrij contact (I max. = 5 A onder 230Vac met weerstandsbelasting) => zie onderstaand schema, Door middel van deze elektrische aansluiting stuurt het apparaat automatisch het filtersysteem aan en wordt het water altijd op de gewenste temperatuur gehouden, zowel overdag als s nachts (deze functie wordt verwarmingsprioriteit genoemd), mogelijkheid tot aansluiting van een afstandsbedieningmodule (1) (met display). Gebruik hiertoe de klemmen: (signalen Tx-Rx) en voor de voeding op 12 Vac van de interfacekaart A1. Aansluiting van de volgende opties: verwarmingsprioriteit, aan/uit afstandsbediening, signaallampje machinestoring Filterklok Euro Alpha FK module A Euro Alpha FK module B Klemmenbord in warmtepomp V1: fout verklikkers module A V2: fout verklikkers module B (230Vac) of of Fase V1 Schakelaar aan/uit op afstand voor module A V2 Neutraal Belangrijk: voor de aansluiting van de functies aan/uit op afstand (2), storing en stuursysteem van het starten van de filtering: kabels gebruiken met een doorsnede van minstens 1mm². Gebruik de pakkingbussen en kabeldoorvoeren voor de doorvoer van de kabels in het apparaat. Voor de aansluiting van de afstandsbedieningmodule (1) (maximaal afstand = 50 m) dient men een gewapende kabel te gebruiken van minstens 4x0.75 mm² (de wapeningstreng met de aarde verbinden aan de zijde van de warmtepomp). (1) module beschikbaar als optie (2) men dient verplicht een onafhankelijke kabel te gebruiken om de aansluiting van deze functie uit te voeren (klemmen op module A en op module B DRIEFAZEN AANSLUITING Schakelaar aan/uit op afstand voor module B VOEDING 400V- 3-50HZ- ~ (klemmen U-V-W ) + Aarde (klem ) Groen/ geel Fase 1 Fase 2 Fase 3 Binnen aanzicht van een deel van de elektrische kast van het apparaat 5

8 5.WERKING VAN DE REGELING 5.1 Overzicht De regelthermostaat Euro Alpha FK met digitale weergave wordt gemonteerd in het apparaat geleverd en is elektrisch aangesloten en in de fabriek ingesteld voor de toepassing zwembadverwarming. Principe van de regeling: Een regelingssonde aan de ingangszijde van het zwembadwater van de warmtepomp meet de temperatuur van het zwembadwater en vergelijkt deze waarde met de instructietemperatuur. Als de zwembadtemperatuur gelijk of lager is of wordt dan de instructietemperatuur, geeft de regeling autorisatie tot verwarming na een vertraging van 180 seconden, de led gaat knipperen en daarna vast branden. 5.2 Regeling van de instructietemperatuur Druk op de toets zodat de instructietemperatuur weergegeven wordt. Houd deze toets vervolgens ingedrukt en druk op de toets om de waarde te verhogen of op de toets om de waarde te verlagen. Laat vervolgens de toets los om terug te keren naar de weergave van de temperatuur van het zwembadwater. Opm.: de maximale instructietemperatuur bedraagt 32 C. Deze temperatuurgrens is ingesteld om de liner van het zwembad te beschermen. Deze hoge instructiewaarde kan echter door de installateur gewijzigd worden, maar dit valt in dat geval onder diens aansprakelijkheid. Voorrang verwarming: indien de klemmen 24 en 25 (zie 4.3) zijn aagesloten, doet een temperatuur verzoek de filter pomp opstarten als deze niet in werking is. 6. INBEDRIJFSTELLING Apparaat Modus verwarming Ontdooiingscyclus (knipperend = vertraging) Programmering temperatuur of instelling van de regelaar Verhogen waarde (UP) Aan/Uit (1), Stand-by (1) Verlagen waarde (DOWN) (rode stip), Reset storing (1) stopt de werking in de verwarmingsmodus Opmerkingen: - in het geval er een ontdooiingscyclus gaande is, wordt deze beëindigd met behoud van de ventilatie, behalve als de omgevingstemperatuur daalt onder +5 C of als de filtering gestopt is (J1 en/of J2 open), - ingeval het apparaat in de fase verkeert waarin het om verwarming vraagt (led s en vast brandend of vast brandend en knipperend) blijft de led vast branden (contact gesloten) gedurende 120 seconden en dooft vervolgens (contacten open). Opgenomen vermogen * Gerestitueerd vermogen * * Technische specificaties: Opgenomen sterkte Gemiddeld lucht debiet Werking compressor (knipperend = vertraging) Bediening filterpomp / warmtepomp actief (indien optie aangesloten) Temperatuuraanduiding in C of F Akoestisch vermogen Geluidsdruk op 10 m OPTIPAC kw 90 kw 52,2 A m 3 /h 85 dba 57 dba * Bij een omgevingslucht van + 15 C en zwembadwater op 26 C beschermingsindex van het apparaat : IP 24 (IP 44 wat betreft de elektrische uitrusting) (IPXXB voor de machinale risico s) type koel gas : R407C waarde constructeur van het koelvermogen : Optipac 30 Driefasen = 2 x 4840 g = 9680 g (module A & B) Niet de vloeistof R407C in de atmosfeer ontlasten. Deze vloeistof is een fluorgas met broeikaseffect, vallend onder het protocol van Kyoto, met een potentieel van globale verwarming (GWP) = (Richtlijn van de EG 842/2006). 6

9 * Bedrijfsvoorwaarden van de warmtepomp: de buitentemperatuur dient hoger te zijn dan +5 C (onderbreking door vorstbeveiligingssonde SD2) en lager dan +38 C, er dient water van voldoende debiet door de warmtepomp te stromen, de warmtepomp zet ontdooiing cycli aan door uitschakeling van de compressor en inschakeling van een geforceerde ventilatie dankzij een ontdooiing sonde SD3 in de fabriek gekalibreerd op -5 C op het koelcircuit (als de temperatuur daarna met 10 C stijgt, treedt er een temporisatie van 300 seconden inwerking voordat de compressor en de ventilator opnieuw worden opgestart). Ieder verwarmmodule A en B kunnen op autonomie wijze ontdooiing cycli opstarten. 6.1 Controleer of de hydraulische aansluitingen goed bevestigd zijn, of er geen lekken zijn, de stabiliteit (horizontale en loodrechte stand van het apparaat), of de elektrische kabels goed verbonden zijn met de aansluitklemmen, slecht bevestigde klemmen kunnen aanleiding geven tot oververhitting van het klemmenbord, of de elektrische kabels goed geïsoleerd zijn ten opzichte van scherpe plaatstalen of metalen delen, de aardaansluiting, of er geen gereedschappen of andere vreemde voorwerpen in het apparaat zijn achtergebleven, 6.2 Inschakelen van de warmtepomp schakel de bescherming van de elektrische warmtepompvoeding in de schakelkast van het filtersysteem in, schakel het filtersysteem in, stel de by-pass en de regelkranen* als volgt in: - kraan 1 licht gesloten om de druk van het filter met 200g te verhogen, - kraan 2 wijd open, - kraan 3 wijd open, - kraan 4 wijd open, - kraan 5 half gesloten, * zie paragraaf 4.2, Als deze kranen (4 & 5) niet aanwezig zijn, zet klep 2 helemaal open en sluit klep 3 tot halverwege, controleer de ontluchting van het hydraulische circuit van het zwembadwater, de warmtepomp onder spanning zetten (de deur van de elektrische kast dicht doen en de scheidingsschakelaar op de stand I-ON zetten), schakel de warmtepomp in als deze in de stand-by stand staat (rode stip) door kortstondig te drukken op, On verschijnt op de display gedurende 5 seconden waarna de zwembadtemperatuur weergegeven wordt, anders geeft de temperatuur zich van vervolg aan, Stel de temperatuur in op de gewenste waarde ( + of ) => als het zwembad verwarmd dient te worden: led knippert en gaat daarna vast branden na circa maximaal 2 tot 3 minuten en de warmtepomp start. 5 minuten na de start van de warmtepomp (ventilator + compressor), de door de debietmanometer aangegeven waarde controleren en de kraan 3 of 5 zodanig verstellen dat de wijzer in de groene zone komt (in het begin van het seizoen {koud bad}: op het begin van de groene zone). Opmerking: de mogelijke sporen van vochtigheid aan de voet van de machine worden veroorzaakt door een (normale) condensatie van de waterstoom vervat in de lucht. Opmerking: indien bij de regeling van de by-pass en de regelkranen het waterdebiet lager is dan 1,5 m 3 /uur, werkt de warmtepomp niet (de schoependebietregelaar is uitgeschakeld en de regelaar geeft Aid afwisselend met de watertemperatuur van het zwembad weer). Stel in dat geval de stand van de kranen bij: 5 (indien aanwezig) of 3 en 1. Wanneer de warmtepomp werkt: - als de debietregelaar (J1-J2) een uitschakeling/inschakeling uitvoert van 3 seconden of langer, wordt er een vertraging geactiveerd van minimaal 130 seconden* vóór de herinschakeling, * ter informatie: deze vertraging kan langer duren tijdens een ontdooiingscyclus of als de stoptijd van de compressor korter is dan 180 seconden, - als de stroom uitvalt, wordt er tijdens de herinschakeling van de stroom een vertraging geactiveerd van 125 seconden vóór de herstart. 7

10 Waarneming: wanneer het zwembad de gewenste temperatuur bereikt (led s en gedoofd) stopt de warmtepomp automatisch. Herhaling: dit driefasige apparaat beschikt over een fase volgorde controle inrichting dankzij welke er bij het onder spanning zetten (en vervolgens tijdens de werking) een storing op het vlak van de fase volgorde kan worden gemeld (regelaren in foutstand dcp vast, het controlelampje van relais KA1 is uit in de elektrische kast, in dit geval en met het apparaat buiten spanning gezet, hoeft men alleen maar twee fasen om te wisselen rechtstreeks ten hoogte van de draaiende scheidingsschakelaar (S1). LET OP! Deze handeling moet door een ervaren vakman worden uitgevoerd. 6.3 Uit te voeren controles Controleer of de warmtepomp stopt wanneer: men verlaagt de consigne temperatuur op de thermostaat met digitale display van beide modules, A en dan B, men de filtering uitschakelt of de kraan 2 of 4 sluit. 6.4 Weergave van de storingen en statussen Storingen: Info: de led blijft gedurende 120 seconden actief na de weergave van een storing (behalve ingeval van een dc waarbij de warmtepomp operationeel blijft). Weergave Omschrijving Oorzaak Oplossing Reset Storing regelingssonde Storing vorstbeveiligingssonde Storing ontdooiingssonde Storing Lage Druk van het koelcircuit Storing Hoge Druk van het koelcircuit Activering thermische bescherming(en) (Q1- Q2-Q3-Q4 met handmatige terugschakeling in de elektrische kast) of van de interne beveiliging van de ventilator (F1-F11 met automatische terugschakeling) Storing fasenvolgorde (uitsluitend op driefasige warmtepomp) Sonde buiten bedrijf of afgekoppeld Sonde buiten bedrijf of afgekoppeld Sonde buiten bedrijf of afgekoppeld Onvoldoende koelmiddel 1- emulsie van in de warmtepomp door te voeren lucht en water, 2- te grote hoeveelheid koelmiddel. 1- overstrekte op de voedingslijn van de ventilator en/of van de compressor, 2- oververhitting van de motor van de ventilator. 1- verkeerde bekabeling op het klemmenbord van de voeding van het apparaat, 2- wijziging van de fasenvolgorde door de stroomleverancier, 3- tijdelijke stroomonderbreking van een of meerdere fasen. 8 Sonde vervangen of opnieuw aansluiten Sonde vervangen of opnieuw aansluiten Sonde vervangen of opnieuw aansluiten Neem contact op met een door ZPCE erkende vakman om eventuele lekken op te sporen en koelmiddel bij te vullen 1- ontlucht het hydraulisch zwembadcircuit, 2- neem contact op met een door ZPCE erkende vakman voor een controle van de vulling van het koelmiddel. Een beroep doen op een erkende ZPCE technicus om de oorzaken van deze uitschakeling(en) te analyseren 1- controleer de bekabeling van de voeding op het klemmenbord van het apparaat, 2- vraag aan de stroomleverancier of er op uw installatie wijzigingen zijn aangebracht. Door stroomonderbreking of door een druk op de toets als dsr knippert Door stroomonderbreking of door een druk op de toets als dsa knippert Door stroomonderbreking of door een druk op de toets als dsd knippert Automatisch (indien minder dan 4 storingen per uur) of door een druk op de toets als dbp knippert Automatisch (indien minder dan 4 storingen per uur) of door een druk op de toets als dhp knippert Via opnieuw activeren van de thermische bescherming(en) (Q1-Q2- Q3-Q4) + een impulsie op de toets indien dt gaat knipperen Automatisch (indien minder dan 4 storingen per uur) of door een druk op de toets als dcp knippert Activering uitgang alarm JA (klemmen en/of 30-31) JA (klemmen en/of 30-31) JA (klemmen en/of 30-31) JA indien meer dan 4 storingen in één uur (klemmen en/of 30-31) JA indien meer dan 4 storingen in één uur (klemmen en/of 30-31) JA (klemmen en/of 30-31) JA (klemmen en/of 30-31)

11 De statussen: storing van tijd van ontdooiing Storing EEPROM Storing aansluiting Slechte informatieverwerking van de ontdooiingssonde of ontdooiingscyclus te lang (> een uur) De gegevens van de parameters in de EEPROM van de regelaar zijn ontregeld Afstandsbediening (optie) slecht aangesloten of als aanwezig aangegeven aan de regelaar maar fysiek niet aanwezig Neem contact op met een door ZPCE erkende vakman om de sonde en de goede werking van de ontdooiings-cyclus te controleren Neem contact op met een door ZPCE erkende vakman om een vervanging door een nieuwe regelaar uit te voeren Neem contact op met een door ZPCE erkende vakman en raadpleeg de installatiehandleiding van de afstandsbedieningmodule Door stroomonderbreking of door een druk op de toets als dtd knippert (na inschakeling op stand-by Ofr5 =>. en herinschakeling On van de regelaar dankzij de toets ) Door stroomonderbreking Automatisch JA (Kkemmen en/of 30-31) JA (klemmen en/of 30-31) NEE : voorbeeld termperatuurweergave zwembadwater : afwisselend Info: de led blijft actief gedurende 120 seconden na de weergave van een status (buiten de ontdooiingscyclus met de functie aan/uit op afstand ( CAd ) en SD3 < dan 5 C). Weergave Omschrijving Oorzaak Oplossing Reset Debietregelaar meer dan 3 seconden open de bestelling op een afstand activeert 1- filterpomp gestopt (filterklok buiten zijn werkuren), 2- in het apparaat door te voeren waterdebiet onvoldoende, 3- debietregelaar buitenbedrijf of afgekoppeld. Contact afstandsbediening open 1- wachten tot de geprogrammeerde werkuren van het filtersysteem bereikt worden, test mogelijk in de modus: manuele filtering, 2- BY-PASS afstellen, filtering inschakelen, 3- debietregelaar vervangen of opnieuw aansluiten. 1- afstandsbediening zetten (contact gesloten), 2- neem contact op met een door ZPCE erkende vakman om de kabel tussen de afstandsbediening en het apparaat te controleren. Automatisch na vertraging Automatisch Activering uitgang alarm NEE NEE Inschakeling vorstbeveiliging Buitentemperatuur te laag (< dan -8 C) Wachten tot de buitentemperatuur weer natuurlijk gestegen is Automatisch NEE Voeding antivries weerstand Buiten temperatuur te laag (< tot 3 C) Wachten tot de buiten temperatuur natuurlijk oploopt of dat de compressor opnieuw van start gaat voor een nieuwe werkingscyclus. Automatisch NEE 6.5 Winterbescherming zet de regelaar op stand-by door kortstondig te drukken op, verschijnt gedurende 5 seconden op de display, waarna een rode stip weergegeven wordt, sluit de kranen 2 en 3 van de by-pass, open de kranen 4 en 5 aan de zijkant van het apparaat (indien aanwezig), tap de watercondensor af (VORSTGEVAAR) door de twee ingangs- en uitgangskoppelstukken van het zwembadwater te demonteren op de zijkant van de warmtepomp, draai de twee koppelstukken weer een slag vast om indringing van vreemde voorwerpen in de condensor te voorkomen. Een ontoereikende winterbescherming leidt automatisch tot verval van de GARANTIE. 9

12 7. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN Door een gekwalificeerd persoon. De volgende handelingen op zijn minst één keer per jaar uitvoeren: reinigen verdamper aan de achterzijde van de PAC (met behulp van een zijdekwast en straal zacht water), - gebruik in geen geval een hogedrukreiniger om het apparaat te reinigen - controleren van de werking consignes en punten, controleren van de beveiligingen, controleren of de elektrische kabels nog in orde zijn, controleren of de massa s op de aarde zijn aangesloten, de draairichting van de compressor verifiëren op de driefazen warmtepompen (in geval van wijziging van de fase volgorde), zie 6.2, het koelcircuit op waterdichtheid controleren, Voor de reiniging van het apparaat geen schoonmaakmiddel op basis van oplosmiddelen gebruiken; bij ons is als optie een speciale reinigingsset PSA NET verkrijgbaar. BELANGRIJK Controleer vóór het uitvoeren van ongeacht welke werkzaamheden aan het apparaat of de stroom uitgeschakeld is en de toegang hiertoe vergrendeld is. Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam en erkend personeel voor dit soort apparaten. 8. RECYCLING VAN HET PRODUCT Dit apparaat is onderworpen aan de UE richtlijn 2002/96/CE (gerelateerd aan de DEEE). Als het is versleten moet het afgevoerd worden naar een selectieve vuilophaal plaats of terugbezorgd worden aan de verkoper indien men een gelijkwaardig nieuw product aanschaft 10

13 9. ELEKTRISCHE SCHEMA S 9.1 Elektrisch schema Interfacekaart van de aansluitingen (één per module A & B) Naar J6 en J14 Naar J11 en J12 11

14 9.2 Elektrisch schema OPTIPAC 30 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 REFERENZ FONCTION FUNCTIE A1 Platine interface (circuit A) Interface ringplaat (circuit A) A2 Platine interface (circuit B) Interface ringplaat (circuit B) E1 Pressostat HP (circuit A) Pressostaat HD (circuit A) E11 Pressostat HP (circuit B) Pressostaat HD (circuit B) E2 Pressostat BP (circuit A) Pressostaat LD (circuit A) E21 Pressostat BP (circuit B) Pressostaat LD (circuit B) F1 Sécurité ventilation (circuit A) Veiligheidsinrichting ventilatie (circuit A) F11 Sécurité ventilation (circuit B) Veiligheidsinrichting ventilatie (circuit B) FU1 Fusible circuit de commande Zekering bedieningscircuit J1 Interrupteur de débit (circuit A) Debiet schakelaar (circuit A) J2 Interrupteur de débit (circuit B) Debiet schakelaar (circuit B) KA1 Relais d ordre de phase Relais fase volgorde KA2 Relais auxiliaire de KA1 Hulp relais van KA1 KM1 Contacteur compresseur (circuit A) Contactsluiter compressor (circuit A) KM2 Contacteur compresseur (circuit B) Contactsluiter compressor (circuit B) KM3 Contacteur ventilateur (circuit A) Contactsluiter ventilator (circuit A) KM4 Contacteur ventilateur (circuit B) Contactsluiter ventilator (circuit B) M1 Compresseur (circuit A) Compressor (circuit A) M2 Compresseur (circuit B) Compressor (circuit B) M3 Ventilation (circuit A) Ventilatie (circuit A) M4 Ventilation (circuit B) Ventilatie (circuit B) P1 Compteur horaire (circuit A) Urenteller (circuit A) P11 Compteur horaire (circuit B) Urenteller (circuit B) Q1 Disjoncteur compresseur (circuit A) Lastschakelaar compressor (circuit A) Q2 Disjoncteur compresseur (circuit B) Lastschakelaar compressor (circuit B) Q3 Disjoncteur ventilation (circuit A) Lastschakelaar ventilatie (circuit A) Q4 Disjoncteur ventilation (circuit B) Lastschakelaar ventilatie (circuit B) Q5 Disjoncteur circuit de commande Lastschakelaar bedieningscircuit S1 Interrupteur principal Hoofdschakelaar SD1 Sonde de régulation (circuit A) Regulatie sonde (circuit A) SD2 Sonde anti-gel (circuit A) Ontdooiing sonde (circuit A) SD3 Sonde de dégivrage (circuit A) Antivries sonde (circuit A) SD11 Sonde de régulation (circuit B) Regulatie sonde (circuit B) SD21 Sonde anti-gel (circuit B) Ontdooiing sonde (circuit B) SD31 Sonde de dégivrage (circuit B) Antivries (circuit B) T1 Transformateur Trafo BELANGRIJK Het verwijderen of shunten van één van de veiligheidsvoorzieningen of de afstandsbediening leidt automatisch tot het verval van de GARANTIE. In het kader van ons streven naar voortdurende verbetering, kunnen onze producten zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. - Uitgave van 11/

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens België NL Condenserende gaswandketels MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Gebruikershandleiding 5-AC Inhoud Inleiding...4. Toegepaste symbolen...4. Afkortingen...4.3 Algemeen...5.3. Aansprakelijkheid fabrikant...5.3.

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207 Nederlands Condenserende Low NO X gasketel BE Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Technische informatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. Introductie 9 2.1 Toegepaste

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

Ci-Bi. 20/30kW BORA. 1. Normen - Richtlijnen 2. Kenmerken. 5. Brander. 6. Onderhoud. 3. Installatierichtlijnen. 7. Werkingsincidenten

Ci-Bi. 20/30kW BORA. 1. Normen - Richtlijnen 2. Kenmerken. 5. Brander. 6. Onderhoud. 3. Installatierichtlijnen. 7. Werkingsincidenten DE INSTALLATIE- BORA HANDLEIDING 20/30kW Ci-Bi 1. Normen - Richtlijnen 2. Kenmerken 2.1 Afmetingen 2.2 Algemene kenmerken en uitrusting 2.3 Standaardlevering 2.4 Levering in optie 3. Installatierichtlijnen

Nadere informatie

Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren

Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren OPGELET Wanneer de snelheidsregelaar onder spanning staat, zijn de vermogenselementen en een groot aantal controle-onderdelen met

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-05 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER IJK Beslist lezen! Op al onze leveringen en diensten aan Nederlandse (contracts)partijen zijn de FME-CWM voorwaarden van toepassing (gedeponeerd bij de

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

Gasventilatorbranders

Gasventilatorbranders Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften NL Gasventilatorbranders Progressieve tweetraps of modulerende branders CODE MODEL TYPE 3897302 RS 45/M BLU 827 T2 3897303 RS 45/M BLU 827 T2 2915888

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Universele Regelset AGPO URS ELEGANCE ΙΙ AGPO b.v. Postbus 3364, 4800 DJ Breda Konijnenberg 24, 4825 BD Breda Internet: www.agpo.nl E-mail:

Nadere informatie

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Algemeen Algemene veiligheidsinstructies Inhoudsopgave Algemeen Veiligheidsvoorschriften 2 Voorschriften

Nadere informatie

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek Uitleg en Garantiebepalingen Versie CONCEPT Rudi d.d. 17-9-2014 Verdeler nr. Order nr. Installatiedatum INHOUDSOPGAVE Vloerverwarming, wat nu?! 6 Uitleg

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie