HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN."

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VKR Solutions BV, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan het Schuurkenspad 12 te (5986 PD) Beringe, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer: ( VKR ). Faillissementsnummer : F.10/14/856 Datum uitspraak : 30 september 2014 Curator : Mr. J.M. de Koning R-C : Mr. R. Kruisdijk Bijlagen : 1. Overzicht tijdregistratie per tijdschrijfgroep; 2. Tussentijds financieel verslag. Activiteiten onderneming : Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair. Omzetgegevens : 2012: , : , : ,00 Personeel gemiddeld aantal : 2. Verslagperiode : 30 september 2014 t/m 28 oktober oktober 2014 t/m 28 januari januari 2015 t/m 23 april 2015 Bestede uren in verslagperiode : 17 uren en 30 minuten 25 uur en 35 minuten 17 uur en 55 minuten Bestede uren Totaal : 17 uren en 30 minuten 43 uren en 05 minuten 61 uren en 0 minuten 1/10

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Ten tijde van faillietverklaring werden 60% (correctie) van de aandelen in het kapitaal van failliet gehouden door Renes Holding B.V. met de heer T. Renes als enig aandeelhouder en bestuurder, 30% van de aandelen door (een holdingvennootschap van) de heer G. Willemsen en 10% (correctie) door Jean du Rideaux Beheer B.V., waarvan de heer J.C.W.A. Gordeijns enig aandeelhouder en bestuurder is. Jean du Rideaux Beheer B.V. is vanaf 15 juli 2010 tot 25 oktober 2013 alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder geweest van VKR. Sinds 25 oktober 2013 heeft VKR geen bestuurder gehad. De onderneming is feitelijk tot mei 2014 nog voortgezet door G. Willemsen die naast aandeelhouder ook als werknemer verbonden was aan VKR. 2 e verslag: G. Willemsen houdt in privé de aandelen in het kapitaal van failliet, en niet via een holdingvennootschap. Willemsen is per oktober 2013 opgestapt als werknemer. Willemsen heeft toen ook de aandelen aangeboden, maar tot een overdracht van de aandelen is het niet gekomen, zodat Willemsen nog steeds aandeelhouder is. Niet Willemsen, maar een werknemer van failliet heeft de onderneming van failliet nog enige tijd waar mogelijk voortgezet. 1.2 Winst en verlies Gebaseerd op gegevens uit de administratie van VKR: 2012: 5.886,00 verlies; 2013: ,00 verlies; 2014: 6.096,00 over de periode tot en met mei 2014 blijkens de administratie van failliet. Opmerking verdient dat de administratie van 2014 mogelijk niet is bijgewerkt. De onderneming van VKR is medio mei 2014 gestaakt. 1.3 Balanstotaal Gebaseerd op gegevens uit de administratie van VKR: Per ultimo 2012: ,00; Per ultimo 2013: , Lopende procedures Voor zover bekend waren er geen lopende procedures. 1.5 Verzekeringen Onderwerp van onderzoek. Indien van toepassing draagt de curator zorg voor beëindiging van de verzekeringsovereenkomsten. 2 e verslag: De lopende verzekeringen zijn beëindigd. Terzake zijn geen werkzaamheden meer te verwachten. 1.6 Huur Failliet huurde een loods gelegen aan het Schuurkenspad 12 te (5986 PD) Beringe. Reeds voorafgaand aan het faillissement is de huur beëindigd. 2/10

3 1.7 Oorzaak faillissement De curator heeft in verband met het faillissement van VKR uitvoerig gesproken met de heren Gordeijns en Willemsen omtrent de oorzaken van het faillissement. Gordeijns en Willemsen hebben het volgende aan de curator verklaard. Gordeijns was via een managementovereenkomst verbonden aan Tubes International B.V., een vennootschap waarvan T. Renes indirect enig aandeelhouder en bestuurder was. Tubes International B.V. produceerde en verkocht vloerverwarmingsbuizen en aanverwante producten. VKR verrichtte hoofdzakelijk ten behoeve van Tubes International B.V. installatiewerkzaamheden van de door Tubes International B.V. aan klanten geleverde vloerverwarmingssystemen. Vanuit zijn functie bij Tubes International B.V. heeft Gordeijns gefungeerd als statutair bestuurder van VKR. In oktober 2013 zijn zowel Gordeijns als Willemsen in conflict geraakt met Renes. Beiden vonden dat ze onvoldoende antwoord kregen op vragen aan Renes omtrent de door c.q. onder de hoede van Renes gevoerde administratie. De financiële stand van zaken van VKR was voor Willemsen en Gordeijns onduidelijk. Dit heeft ertoe geleid dat Willemsen in oktober 2013 zijn ontslag heeft ingediend bij VKR. Door het vertrek van Willemsen verloor Gordeijns alle vertrouwen in de onderneming van VKR. Gordeijns wenste geen verantwoordelijkheid te nemen als bestuurder, terwijl hij zelf niet feitelijk aan het roer stond van de vennootschap. Gordeijns werd in oktober 2013 ontslagen uit zijn functie bij Tubes International B.V. Kort daarna heeft Gordeijns zich laten uitschrijven als bestuurder van VKR en zich van iedere bemoeienis met de bedrijfsvoering van VKR onttrokken. Bij VKR bleef een werknemer over, te weten de heer A. Peters, die nog enige tijd de onderneming van VKR heeft voortgezet. Wegens onbetaalde salarissen heeft Peters uiteindelijk het faillissement aangevraagd, dat is uitgesproken op 30 september Dit faillissement houdt (zijdelings) verband met het faillissement van Tubes International B.V., dat is uitgesproken op 20 mei De heer Renes is helaas overleden in maart Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring Aantal in jaar voor faillietverklaring Datum ontslagaanzegging Op 2 oktober 2014 heeft de curator met goedkeuring van de rechter-commissaris de voor zover bij de curator bekend nog werkzame werknemer ontslagen. 2.4 Werkzaamheden Naar verwachting zijn terzake geen verdere werkzaamheden te verrichten. 3/10

4 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Geen. 3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 3.5 Werkzaamheden Geen. Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving Voorshands is de curator verder niet bekend met enige resterende roerende zaken bij VKR per datum faillissement. 2 e verslag: Er zijn nog enkele roerende zaken bij derden aangetroffen, waaronder een aanhanger. De curator tracht deze zaken nog te verkopen. 3 e verslag: Een laptop en een iphone zijn voor een totaalbedrag van 332,75 (incl. BTW) verkocht aan Gordeijns. Volgens een werknemer van de verhuurder van het door failliet gehuurde pand aan het Schuurkenspad 12 te Beringe stond daar toch geen aanhanger opgeslagen. De betreffende werknemer zou zich verkeerd heb laten informeren. De aanhanger is bij de RDW opgegeven als gestolen c.q. vermist. 3.7 Verkoopopbrengst 2 e verslag: Nnb. 3 e verslag: 332,75 (incl. BTW). 3.8 Boedelbijdrage 3.9 Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Werkzaamheden Onderzoek aanwezigheid eventuele roerende zaken. 2 e verslag: Zo mogelijk verkopen aangetroffen roerende zaken. 3 e verslag: Terzake zijn naar verwachting geen werkzaamheden meer te verrichten. 4/10

5 Voorraden/onder handen werk 3.11 Beschrijving Failliet had een voorraad onderdelen in eigendom. Deze voorraad is in het voorjaar van 2014 verkocht aan een crediteur van VKR, waarbij Willemsen per 1 januari 2014 in dienst is getreden. Deze verkoop is nog onderwerp van onderzoek. 2 e verslag: De crediteur die een groot deel van de voorraad in het voorjaar van 2014 van failliet heeft gekocht, heeft zich jegens de curator beroepen op verrekening tussen de verplichting tot betaling van de koopprijs enerzijds, en een aantal vorderingen op failliet anderzijds. Dit beroep op verrekening is onderwerp van onderzoek. 3 e verslag: De curator heeft de koper, Geerts Verwarmings Montage B.V., alsook Willemsen wegens diens betrokkenheid aangesproken op betaling van de koopprijs voor de aangekochte goederen aan de boedel in het faillissement. Vooralsnog is terzake geen betaling ontvangen Verkoopopbrengst Niet bekend Boedelbijdrage 3.14 Werkzaamheden Onderzoek verkoop voorraad begin e verslag: Onderzoek beroep op verrekening. 3 e verslag: (Voortzetten) incassowerkzaamheden ten aanzien van de door Geerts Verwarmings Montage B.V. aangekochte goederen. Andere activa 3.15 Beschrijving Niet bekend Verkoopopbrengst 3.17 Werkzaamheden Geen. 5/10

6 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens de administratie zijn er openstaande vorderingen op debiteuren. De curator schrijft de debiteuren aan tot betaling. 2 e verslag: Vrijwel alle aangeschreven debiteuren hebben gereageerd en aangetoond dat zij reeds hebben betaald. Het lijkt erop dat de administratie van failliet verre van op orde is geweest. 3 e verslag: Debiteur Vloerverwarmingsmontage Fasen heeft aangegeven dat zij een deel van de vordering van failliet op haar nog niet heeft betaald. Zij neemt op korte termijn contact op met (een kantoorgenoot van) de curator om in gesprek te gaan over betaling van het restant van de openstaande vordering. 4.2 Opbrengst Nnb. 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden Aanschrijven debiteuren ter incasso van vorderingen zoals gebleken uit administratie. 2 e verslag: Zo mogelijk incasseren resterende vorderingen op debiteuren. 3 e verslag: Voortzetten debiteurenincasso. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten Failliet was partij bij twee lease-overeenkomsten terzake personenauto s. De betreffende lease-maatschappij heeft een van de twee auto s opgevraagd. Het is thans nog onbekend waar de betreffende personenauto zich bevindt. De curator tracht dit te achterhalen via de (voormalige) werknemers van failliet. 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 6/10

7 5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet bekend. 2 e verslag: Niet van toepassing. 5.7 Reclamerechten Onbekend. 5.8 Retentierechten Onbekend. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Werkzaamheden Geen. Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden Geen. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek. 2 e verslag: De administratie lijkt niet op orde te zijn. Een groot aantal openstaande vorderingen uit de administratie blijken ofwel reeds geruime tijd geleden te zijn betaald, danwel blijken de facturen niet bekend te zijn bij de betreffende pretense debiteuren. 7/10

8 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening van 2011 is gedeponeerd op 12 juni 2013, derhalve te laat. De jaarrekening van 2012 had uiterlijk op 31 januari 2014 gedeponeerd moeten zijn, maar is nog niet gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen In onderzoek. 3 e verslag: In onderzoek. Onderzoek naar de volstorting van de aandelen van Renes Holding B.V. kan worden gestaakt gelet op het faillissement van Renes Holding B.V. De curator onderzoekt nog of de aandelen van G.P.C. Willemsen en Jean du Rideaux Beheer B.V. deugdelijk zijn volgestort. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 2 e verslag: In onderzoek. 3 e verslag: In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 2 e verslag: In onderzoek. 3 e verslag: In onderzoek. Naar het de curator voorkomt wisten danwel behoorden Geerts Verwarmings Montage B.V. en Willemsen te weten van een dreigend faillissement van failliet, waardoor de verrekening als genoemd onder 3.11 in strijd is met artikel 54 Fw. 7.7 Werkzaamheden Bovenstaande onderzoeken. 8. Garantstellingsregeling 8.1 Garantstelling Nog niet aan de orde. 8.2 Bedrag Nog niet aan de orde. 8.3 Verstrekt Nog niet aan de orde. 8.4 Werkzaamheden Nog niet aan de orde. 8/10

9 9. Crediteuren 9.1 Boedelvorderingen P.M., o.a. salaris en kosten curator, salariskosten over de opzegtermijn van werknemers gedurende faillissement. 3 e verslag: Leeyen Farm Equipment heeft een vordering van 4.197,87 ingediend terzake van huur na datum faillissement. Het UWV heeft drie boedelvorderingen met een totaalbedrag van 6.322,52 ingediend. Daarnaast is er sprake van een P.M.-vordering van R&P Finance. 9.2 Pref. vordering fiscus Tot nu toe heeft de Belastingdienst nog geen vorderingen ingediend. 2 e verslag: , Preferente vordering UWV UWV heeft nog geen preferente vorderingen ingediend. 2 e verslag: , Andere preferente crediteuren De aanvrager van het faillissement, de heer A. Peters, heeft een preferente vordering ingediend ad , Aantal concurrente crediteuren 8. 2 e verslag: Bedrag concurrente crediteuren ,32. 2 e verslag: ,43. 3 e verslag: , Verwachte wijze van afwikkeling Onbekend. 9.8 Werkzaamheden Crediteuren in de gelegenheid stellen een vordering in te dienen in het faillissement. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend Plan van aanpak Zoals hierboven omschreven Indiening volgend verslag Uiterlijk na omstreeks 3 maanden. 9/10

10 10.4 Boedelsaldo Het saldo van de boedelrekening bedraagt vooralsnog nihil. 2 e verslag: 9.708,13. 3 e verslag: 9.142, Status van dit verslag Dit verslag dient in samenhang te worden gelezen met de eerdere verslaglegging en is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële) gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht één en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven. Hellevoetsluis, 28 april 2015 mr. J.M. de Koning curator 10/10

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 30 maart 2011 Gegevens

Nadere informatie