STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5"

Transcriptie

1 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de naam van de vereniging luidt in het Nederlands: Belgische Vereniging voor Interne Communicatie vzw, afgekort BVIC vzw en in het Frans: Association Belge de la Communication Interne asbl afgekort: ABCI asbl. Zij is opgericht voor onbepaalde duur, als een vereniging zonder winstoogmerk. 2. De oorsprong van de vereniging gaat terug tot augustus Ze verwierf op 5 mei 1965 haar huidig juridisch statuut (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei 1965, blz.1146). 3. Sinds 8 augustus 2000 mag de vereniging zich 'koninklijk' noemen. Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel, Vonckstraat 24 te 1210 Brussel. Dit statutair adres is niet noodzakelijk hetzelfde als dat van het secretariaat. Bij wijze van uitzondering op art. 48 kan iedere verplaatsing van de zetel gebeuren door eenvoudige beslissing van de Raad van bestuur, neergelegd bij de griffie van de handelsrechtbank. Art. 3 De vereniging wil de interne communicatie in België bevorderen, ontwikkelen en aanmoedigen. Ze wil inhoud geven aan de deontologie van de beroepsbezigheden die onder die noemer kunnen vallen. Ze behartigt de professionele contacten tussen de leden en verdedigt hun belangen. Ze bevordert de samenwerking met organisaties, verenigingen en personen die een zelfde of een soortgelijk doel nastreven in België en in het buitenland. Art. 4 De vereniging wordt beheerd door een nationale raad van bestuur. Ze bestaat uit twee afdelingen, één in de Nederlandstalige en één in de Franstalige gemeenschap. Iedere afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Leden 1. Alle natuurliike personen tewerkgesteld door een privéonderneming of -organisatie, een publieke instelling of een overheidsadministratie, die actief en in belangrijke mate meewerken aan de producties en activiteiten van interne communicatie van de betrokken organisatie, kunnen lid worden van de vereniging. De leden ontvangen een lidkaart. Een bedrijfsperskaart wordt voorbehouden voor leden die in het kader van de interne communicatie journalistieke activiteiten ontwikkelen en die de deontologische code van de bedrijfsjournalist onderschrijven. 2. Worden ook aanvaard als lid: - de natuurlijke personen die geregeld prestaties leveren voor de in 1 vermelde activiteiten. Deze activiteiten moeten wel tot hun professionele kernactiviteiten behoren; - natuurlijke personen die in hogescholen of universiteiten communicatieopleidingen verzorgen of communicatieonderzoek verrichten; 3. Het bewijs dat deze voorwaarden vervuld zijn, moet steeds kunnen voorgelegd worden. Wie niet beantwoordt aan deze voorwaarden, verliest het lidmaatschap. Alle wijzigingen in de status van het lid moeten meegedeeld worden aan het secretariaat van zijn afdeling met de bevestiging dat de voorwaarden vervuld blijven. 4. Met inachtneming van de bepalingen van art. 7, beschikken alle leden over hetzelfde stemrecht in de vergaderingen van hun afdeling en in de algemene vergadering van de vzw.

2 5. Stagiair(e)-leden kunnen tot de vereniging toegelaten worden tot ze de voorwaarden vervullen om volwaardig lid te worden. De duur van de stage mag niet méér dan twee werkjaren bedragen. Studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit om er zich te bekwamen in een communicatiediscipline kunnen eveneens als stagiair(e)-lid tot de vereniging toetreden echter tot het einde van de betrokken studies. Stagiair(e)-leden beschikken niet over stemrecht en kunnen niet gekozen of gecoöpteerd worden. 6. Het aantal leden is onbeperkt, maar mag niet minder bedragen dan 10. De ledenlijst wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging. Art. 6. leder lid kiest de afdeling waartoe hij wenst te behoren. Wie toetreedt tot beide afdelingen is aan elke afdeling de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd. Niettemin kan slechts één stem worden uitgebracht op de nationale algemene vergadering en kan men slechts bestuurslid zijn van één afdeling. Art. 7. De raad van bestuur kan aan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de vereniging haar maatschappelijk doel helpt bereiken of die door zijn morele of materiële steun tot de bloei van de interne communicatie in België bijdraagt, de titel van erelid toekennen. Art Elke aanvraag tot lidmaatschap moet worden ingediend bij het secretariaat van de afdeling waartoe het kandidaat-lid wenst te behoren. Deze kandidaatstelling impliceert het onvoorwaardelijk aanvaarden van de statuten, de deontologische code en het huishoudelijk reglement van de vereniging en van de afdeling waartoe het kandidaat-lid wenst te behoren. De aanvraag is vergezeld van een verklaring dat aan de bepalingen van art. 5 wordt voldaan. 2. Een nationale toetredingscommissie beslist over de ontvankelijkheid van een aanvraag wanneer onduidelijkheid hierover zou bestaan in de afdeling. De nationale toetredingscommissie oordeelt ook over iedere aanvraag voor toekenning van de bedrijfsperskaart. Bij gelijkheid van stemmen wordt de aanvraag als gunstig beoordeeld. Deze nationale toetredingscommissie wordt op paritaire basis samengesteld door de Raad van bestuur. Minstens één verkozen bestuurslid van iedere afdeling maakt deel uit van deze nationale toetredingscommissie, die vier maal per jaar samenkomt. 3. De toetreding gaat in zodra de aanvaarde kandidaat zijn lidgeld betaald heeft. Art. 9. Het staat iedereen vrij uit de vereniging te treden mits schriftelijk ontslag wordt ingediend bij het afdelingsbestuur en de raad van bestuur. Het ontslag leidt niet tot terugbetaling van de lidmaatschapsbijdrage voor het lopende werkjaar. Art 10. Een lid dat meer dan zes maanden achterstallig is met de betaling van de lidmaatschapsbijdrage wordt geacht ontslagnemend te zijn zodra twee aanmaningen tot betaling zonder gevolg zijn gebleven. Art 11. Een lid dat niet meer voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap zoals omschreven in art. 5 van de statuten, wordt geacht ontslagnemend te zijn. Art 12. De algemene vergadering kan op voordracht van de Raad van bestuur en na verzoek van een afdelingsbestuur een lid uitsluiten omwille van het overtreden van de statuten of de ethische code, of om iedere andere ernstige reden. De uitsluiting gebeurt bij geheime stemming en met tweederde meerderheid. Het voorstel tot uitsluiting is zelf het resultaat van een stemming met tweederde meerderheid in het betrokken afdelingsbestuur nadat het lid de gelegenheid heeft gekregen om zich te verantwoorden. Art. 13. Het uitgesloten of ontslagnemend lid mag zijn/haar lid- of bedrijfsperskaart niet meer gebruiken. Hij moet ze meteen inleveren op het secretariaat van zijn/haar afdeling. Het betrokken lid verliest alle rechten op het maatschappelijk bezit. Hij kan noch de vereffening, noch de ontbinding van de afdeling of de vereniging vorderen evenmin als de terugbetaling van de gestorte bijdrage. Hetzelfde geldt voor de erfgenaam van een overleden lid. Nationale algemene vergadering

3 Art. 14. De nationale algemene vergadering wordt gevormd door de leden van de vereniging die hun bijdrage betaald hebben. Art. 15. De algemene vergadering komt ten minste éénmaal per jaar samen, binnen de drie maanden na het afsluiten van het maatschappelijk jaar. De datum en de plaats worden bepaald door de Raad van bestuur. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur, keurt na voorlezing van het verslag van de rekeningtoezichters de rekening (bijgehouden conform art. 17 van de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002) van het afgelopen maatschappelijk jaar goed en ontheft de bestuurders van hun aansprakelijkheid. Op voorstel van de nationale raad van bestuur legt de algemene vergadering het budget vast. Ze keurt de projecten goed die door de Raad van bestuur worden voorgesteld om te kunnen bepalen wat iedere afdeling in het volgende werkjaar moet bijdragen in de werking van de nationale vereniging. De nationale algemene vergadering oefent verder alle wettelijk vastgestelde bevoegdheden uit, zoals ze vermeld zijn in artikel 4 van de Wet van 2 mei Art Een bijzondere nationale algemene vergadering moet worden samengeroepen telkens de Raad van bestuur dit nodig acht of op schriftelijk verzoek van de helft van de leden van de raad van bestuur of nog op schriftelijke aanvraag van ten minste één vijfde van de leden. De aanvraag wordt gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur met vermelding van het punt of de punten die op de agenda moeten worden geplaatst. 2. Behalve over de punten vermeld in art. 16, kan de algemene vergadering slechts delibereren over de punten die expliciet op de dagorde staan. Agendapunten kunnen worden aangebracht indien ze gesteund worden door ten minste een twintigste van het aantal leden en uiterlijk drie weken vóór de vergadering bij de voorzitter werden ingediend. Art. 17. De oproeping tot de gewone of bijzondere algemene vergaderingen gaat uit van de nationale raad van bestuur. Dit gebeurt schriftelijk of via in naam van de raad van bestuur, ten minste twee weken vóór de vergadering, met vermelding van plaats, datum, tijdstip en agenda van de vergadering. Art. 18. leder stemgerechtigd lid mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid van de vereniging (met uitzondering van de leden bedoeld in art. 5, 5), dat daartoe schriftelijk werd gemachtigd. Niemand mag houder zijn van meer dan twee volmachten. Art. 19. De voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontstentenis de ondervoorzitter, zit de algemene vergaderingen voor. Bij hun afwezigheid en in zover zij geen lid van de raad van bestuur als plaatsvervanger hebben aangeduid, kiezen de aanwezige leden van de raad van bestuur onder hen een plaatsvervanger om de vergadering voor te zitten. Art. 20. Behoudens de wettelijke regelgeving ter zake is elke samenkomst van de nationale algemene vergadering geldig, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Voor problemen van personele aard kan de voorzitter de geheime stemming opleggen. Het verkiezen van personen gebeurt bij geheime stemming. Art. 21. Het verslag van de algemene vergadering wordt ondertekend door de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris van de vergadering. Art. 22. Raad van bestuur 1. De vereniging wordt beheerd door een Raad van bestuur die is samengesteld uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van beide afdelingen.. 2. Het mandaat van de bestuurder gaat in, een maand na de vergadering van de raad van bestuur die de functie open verklaart. Het mandaat wordt beëindigd met de stopzetting van de afdelingsfunctie die tot de

4 aanduiding aanleiding heeft gegeven. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd. Art. 23. Het mandaat van nationaal bestuurder houdt in dat de titularis zich moet kunnen uitdrukken in de taal van elk van beide afdelingen. Art. 24. Bij het vrijkomen van een bestuurdersfunctie, om welke reden ook, voorziet de afdeling waartoe de betrokken bestuurder behoorde in diens vervanging. Dat gebeurt door binnen de twee maanden een nieuwe voorzitter, penningmeester of secretaris aan te stellen. Art. 25. De raad van bestuur vertegenwoordigt nationaal de vereniging. Hij organiseert indien nodig werkgroepen voor nationale materies. De raad administreert de nationale projecten die door de algemene vergadering werden goedgekeurd. Voor een specifieke opdracht of activiteit kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden tijdelijk, volledig of gedeeltelijk delegeren aan andere leden, werkgroepen of het afdelingsbestuur. Alle zaken die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de algemene vergadering of aan de afdelingsbesturen zijn voorbehouden, vallen onder de bevoegdheid van de raad van bestuur. De beslissingen die de raad van bestuur neemt, zijn bindend voor de afdelingen. Bevoegdheidsconflicten worden ter beslissing aan de nationale algemene vergadering voorgelegd. Art. 26. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de nationale voorzitter. Deze functie wordt voor een termijn van twee jaar beurtelings waargenomen door de voorzitter van één van beide afdelingsbesturen. Tijdens deze periode fungeert de voorzitter van de andere afdeling als nationale ondervoorzitter. Op dezelfde manier worden de functies van nationaal secretaris en nationaal penningmeester beurtelings opgenomen door de titelhouders in de afdelingen. De nationale secretaris moet tot een andere afdeling behoren dan de voorzitter of de penningmeester. De functiewissel gebeurt in de oneven jaren aan het einde van de gewone nationale algemene vergadering. Art. 27. Alle documenten die bindend zijn voor de vzw moeten ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur (of bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter) en de nationale secretaris (of de nationale penningmeester), of door twee bestuurders die niet tot dezelfde afdeling behoren. Art. 28. Rechtsvorderingen als aanlegger of als verweerder worden gevoerd op vervolging en ten verzoeke van de voorzitter van de raad van bestuur of - bij diens afwezigheid - van de ondervoorzitter. Art. 29. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of - bij zijn afwezigheid - door de ondervoorzitter, telkens wanneer het voor het belang van de vereniging nodig is en minstens drie keer per werkjaar. Hij wordt ook samengeroepen op schriftelijk verzoek van ten minste één derde van de bestuursleden, De oproepingsbrieven vermelden de agenda. Behalve bij hoogdringendheid worden zij twee weken vóór de bijeenkomst door de nationale secretaris per post of elektronisch verstuurd. Art. 30. Behalve bij eenparig akkoord van de aanwezige leden, mag de raad van bestuur alleen beraadslagen over punten die op de agenda staan. Hij kan geen geldige beslissing treffen tenzij minstens twee leden van elke afdeling aanwezig zijn. Indien echter de afwezigheid van de leden van een zelfde afdeling het nemen van beslissingen gedurende twee opeenvolgende vergaderingen in de weg staat, kan de raad geldig beslissen mits de helft van zijn leden aanwezig is. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen geeft die van de voorzitter van de vergadering de doorslag. Art. 31. Van de beraadslagingen van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter van de zitting en door de leden die hierom verzoeken. Het verslag wordt naar alle leden van de raad van bestuur gestuurd. Art. 32.

5 De bestuurders zijn op geen enkele manier persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. Art. 33. Afdelingsbestuur 1. Het bestuur van elke afdeling telt ten minste vier en ten hoogste negen bestuursleden. De bestuursleden worden door de leden van de afdeling gekozen onder de leden van de afdeling tijdens een bijeenkomst die noodzakelijkerwijze wordt gehouden tijdens de drie maanden die de nationale algemene vergadering voorafgaat. Elk lid heeft het recht zich kandidaat te stellen voor een vrij mandaat met uitzondering van de leden bedoeld onder art. 5, 5 2. Het mandaat van bestuurslid geldt voor vier jaar. Het is hernieuwbaar en het start aan het einde van de vergadering waarin het bestuurslid benoemd werd. Het mandaat eindigt wanneer de titularis 68 jaar wordt. Het mandaat is niet bezoldigd. 3. Het mandaat van het lid dat met pensioen gaat of dat niet meer voldoet aan de voorwaarden vermeld in art. 5, kan niet meer worden hernieuwd. Art. 34. De bestuursleden kiezen in hun midden een afdelingsvoorzitter, een afdelingssecretaris en een penningmeester. Ze kunnen ook een ondervoorzitter aanduiden. Deze benoemingen zijn hernieuwbaar en lopen tot het uitdoven van het mandaat van de titularis. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden bestuurders van de vereniging conform de bepalingen van art. 22 en 24 van de statuten. Art De verkozen bestuursleden van het afdelingsbestuur kunnen andere bestuursleden coöpteren. Die worden met tweederde meerderheid aangesteld door de verkozen bestuursleden voor een mandaat van ten hoogste vier jaar. Het mandaat van de gecoöpteerde bestuursleden is onbezoldigd en hernieuwbaar, behalve in de gevallen bepaald bij art en 35 2 van de statuten. Het mandaat vervalt op 31 december van het vervaldagjaar. Er kunnen niet meer dan negen gecoöpteerde leden in het afdelingsbestuur zitting hebben. 2. Men kan niet meer dan drie opeenvolgende malen worden gecoöpteerd. Een nieuwe coöptatie is toegestaan na een jaar onderbreking. Art. 36. Met uitzondering van de bevoegdheden eigen aan de raad van bestuur mag het afdelingsbestuur alle nodige initiatieven nemen in de afdeling voor zover deze beantwoorden aan de doelstellingen van de vzw. Documenten die binnen deze bevoegdheidsregeling bindend zijn voor de afdeling, moeten ondertekend worden door de voorzitter van de afdeling (of bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter) en de secretaris (of de penningmeester) van de afdeling. Art. 37. Het afdelingsbestuur vergadert na oproeping door de afdelingsvoorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter, telkens wanneer het voor het belang van de vereniging nodig is. Het wordt ook samengeroepen op verzoek van ten minste twee van zijn leden. De oproepingsbrieven vermelden de agenda. Behalve bij hoogdringendheid worden zij twee weken voor de bijeenkomst door de afdelingssecretaris per post of elektronisch verstuurd. Art. 38. Indien de hoogdringendheid de naleving van de verzendingstermijn zoals bepaald in art. 37 niet toestaat, kan geen geldige beslissing getroffen worden indien meer dan een kwart van de leden afwezig is. Art. 39. Het afdelingsbestuur mag alleen, beraadslagen over punten die op de agenda staan, behalve bij eenparig akkoord van de aanwezige leden. Het kan slechts geldige beslissingen nemen als de helft van de leden aanwezig is. De beslissingen van het afdelingsbestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen geeft die van de voorzitter van de vergadering de doorslag. Art. 40. Van de beraadslagingen van het afdelingsbestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter van de zitting en door de leden die hierom verzoeken. De verslagen worden naar alle bestuursleden van de afdeling gestuurd. Ze worden ook verstuurd naar de voorzitter van de andere afdeling. Bijdrage

6 Art De Raad van bestuur stelt het bedrag vast va n de lidmaatschapsbijdrage. Deze bijdrage mag niet meer dan 250 euro per persoon bedragen. 2. Ook het bedrag van de bijdrage van de afdelingen aan de vereniging wordt jaarlijks door de Raad van bestuur van de vzw vastgelegd, na overleg met het afdelingsbestuur. Art. 42. Maatschappelijk jaar Het werk j aar start op 1 januari en eindigt op 31 december. Art. 43. Rekeningtoezichters 1. De nationale algemene vergadering stelt jaarlijks vier rekeningtoezichters aan waarvan elke afdeling er twee voordraagt. Zij zijn belast met het nazicht van de boekhouding en de rekeningen opgemaakt bij de afsluiting van het werkjaar door de raad van bestuur en beide afdelingsbesturen. D e r e k e n i n g t o e z i c h t e rs brengen verslag uit op de algemene vergadering. Een kopie van hun verslagen wordt vooraf ter kennisgeving voorgelegd aan de raad van bestuur en aan beide afdelingsbesturen. Hun mandaat bestrijkt één werkjaar en is hernieuwbaar. 2. De boekhouding van beide afdelingen wordt n a a r aanleiding van de algemene afdelingsvergadering onderzocht door beide rekeningtoezichthouders van de afdeling. 3. Mocht de vereniging geconfronteerd worden met omstandigheden zoals beschreven in art van de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, dan zal ze op dezelfde manier rekeningtoezichters aanduiden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Art. 44. Ontbinding, vereffening Bij vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering een of twee vereffenaars aan en omschrijft zij hun bevoegdheden. Zij bepaalt wat er met het maatschappelijk bezit moet gebeuren door het een bestemming te geven die zoveel mogelijk aansluit bij het maatschappelijk doel van de vereniging. Art. 45. Wijziging van de statuten 1. De raad van bestuur kan de algemene vergadering voorstellen deze statuten te wijzigen nadat dit ter goedkeuring is voorgelegd aan de afdelingsbesturen. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de wijziging van de statuten indien deze nadrukkelijk zijn opgenomen in de uitnodiging en indien de vergadering samengesteld is uit minstens twee derden van de leden (aanwezig of vertegenwoordigd). Elke wijziging moet aanvaard worden met een tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de wijziging slaat op één van de doelstellingen waarvoor de vereniging is opgericht, is ze slechts geldig indien ze door een meerderheid van vier vi j f den van de aanwezige of vertegenwoordigde leden wordt goedgekeurd. 2. Indien geen tweederden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de eerste vergadering, kan ten vroegste 15 dagen later een tweede vergadering worden belegd. Die kan dan geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Art. 46. Diverse bepalingen Voor alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, gelden de bepalingen van de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei Art. 47. In afwijking van artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek, werden deze statuten opgemaakt in twee exemplaren, waarvan één in het Nederlands en één in het Frans, beide in rechte gelijkwaardig en permanent gedeponeerd in de zetel van de vereniging. Hun inhoud is rechtskrachtig voor de vereniging, voor elk van de huidige of toekomstige leden en voor derden. Bij twijfel over de juiste interpretatie van de Nederlandstalige of Franstalige versie zal het geschil

7 worden voorgelegd aan het oordeel van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België. De statuten worden neergelegd op de griffie van de handelsrechtbank van het arrondissement. Art. 48. Overgangsmaatregelen 1. Alle leden met een verkozen mandaat op het ogenblik van de aanvaarding van de nieuwe statuten behouden dat mandaat tot de vervaldag die bij hun verkiezing is vastgelegd. Identificaticienummer : 2963/65 Ondernemingsnummer:

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Titel 1 - Benaming - Maatschappelijke Zetel Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd: Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks. Artikel 2 - Haar maatschappelijke zetel

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten Instituut van Interne Auditoren België vzw Artikel 1 Statuten Benaming, doel en zetel De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van Instituut

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Belgische Kamer van Chemiehandel BKCH Chambre Belge du Commerce Chimique CBCC. Statuten op datum van 07/01/2009

Belgische Kamer van Chemiehandel BKCH Chambre Belge du Commerce Chimique CBCC. Statuten op datum van 07/01/2009 Belgische Kamer van Chemiehandel BKCH Chambre Belge du Commerce Chimique CBCC 80, Auguste Reyerslaan 1030 Brussel1000 Brussel Statuten op datum van 07/01/2009 Hoofdstuk 1. Benaming, zetel, duur, doel Artikel.1.

Nadere informatie

Statuten van de. Koninklijke Antwerpse Korfbal Club VZW. zoals aanvaard op de. Bijzondere Algemene Vergadering. van 22 oktober 2004

Statuten van de. Koninklijke Antwerpse Korfbal Club VZW. zoals aanvaard op de. Bijzondere Algemene Vergadering. van 22 oktober 2004 Statuten van de Koninklijke Antwerpse Korfbal Club VZW zoals aanvaard op de Bijzondere Algemene Vergadering van 22 oktober 2004 Gecoördineerde tekst Koninklijke Antwerpse Korfbal Club vzw - Statuten per

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

Statuten van MTD treinenclub vzw

Statuten van MTD treinenclub vzw Statuten van MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Uittreksel Statuten v.z.w. SHOKU KAN ondernemingsnummer 0507.873.192 STATUTEN TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 : De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL-BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANNER VZW Identificatienummer 8557/79 Ondernemingsnummer 0419603291 Gerechtelijk Arrondissement Brussel Maatschappelijke zetel: Zittert 19,

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Speelplein Bokal, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door vzw.

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Speelplein Bokal, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door vzw. Speelplein Bokal vereniging zonder winstoogmerk Bulstraat 18a 9270 Laarne Ondernemingsnummer : 0478.253.550 TITEL I. - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam

Nadere informatie

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht *** STATUTEN *** Nummer van de vereniging : 135072002 Nr BTW of ondernemingsnr.: 477-981-455 Tussen : 1. DE MEY Sven, Werchtersesteenweg

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT Titel 1 naam, zetel Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Associatie Universiteit Gent, hierna genoemd de AUGent. Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium 1030 Brussel Identificatienummer: 3020/90 Statuten Gepubliceerd: 05/09/2005 TITEL I. - Benaming, maatschappelijke zetel Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

BELGISCH GENOOTSCHAP VOOR FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN. Ondernemingsnummer: GECOORDINEERDE STATUTEN. 3de WIJZIGING VAN DE STATUTEN

BELGISCH GENOOTSCHAP VOOR FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN. Ondernemingsnummer: GECOORDINEERDE STATUTEN. 3de WIJZIGING VAN DE STATUTEN BELGISCH GENOOTSCHAP VOOR FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN V.Z.W. Ondernemingsnummer: 410639206 Zetel: Archimedestraat 11, B1000 Brussel GECOORDINEERDE STATUTEN 3de WIJZIGING VAN DE STATUTEN Algemene vergadering

Nadere informatie

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden. CAO van 5 augustus 2010 gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid tot oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid voor het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt als naam Steuncomité Chiro Jowen

TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt als naam Steuncomité Chiro Jowen De ondergetekenden: Sven Billiet, Kleine Doornstraat 105, 2610 Antwerpen Wim Billiet, Schuurveldlaan 23/4, 2610 Antwerpen Bart De Wit, Kleine Doornstraat 160, 2610 Antwerpen Kristien De Wit, Kleine Doornstraat

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Wijnclub de WijnNeus

Wijnclub de WijnNeus Wijnclub de WijnNeus Op 10 juli 2007 zijn te Ekeren samengekomen: De heer Van Raemdonck Luc wonende te 2180 Ekeren, Gerardus Stijnenlaan 75 en geboren te Antwerpen op 10 juni 1952 De heer Seth Van Raemdonck

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

UBIA Statuten. Nieuwe statuten, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering op 10/01/2013

UBIA Statuten. Nieuwe statuten, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering op 10/01/2013 UBIA Statuten Nieuwe statuten, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering op 10/01/2013 TITEL I - Benaming, duur en zetel van de vereniging Art. 1.- Benaming, duur en zetel De vereniging zonder

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus 33 2600 ANTWERPEN GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN DE STATUTEN HOOFDSTUK I - Benaming, zetel, doel, duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam : NatuurvriendenSportfederatie

Nadere informatie

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen -

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - - Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus

Nadere informatie

Statuten van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren actief in België.

Statuten van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren actief in België. Statuten van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren actief in België. I Benaming zetel voorwerp leden Artikel 1 (B.S. 28.12.74) Bij deze wordt door ondergetekenden en door allen die later

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486

STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486 STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486 Hoofdstuk I Rechtsvorm, naam, zetel en duur Artikel

Nadere informatie

EEN EIGEN DAK VZW. Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN. goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007

EEN EIGEN DAK VZW. Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN. goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007 EEN EIGEN DAK VZW Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007 HOOFDSTUK I - Benaming en zetel Art. 1. De benaming

Nadere informatie

2 Benaming (voluit) : Vriendenkring Maria Duyne vzw

2 Benaming (voluit) : Vriendenkring Maria Duyne vzw Federale Overheidsdienst Justitie Luik A : In alle gevallen in te vullen Luik B : Bekend te maken tekst in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting Vereniigiingen,,

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Lombaardenstraat 5, bus 1 3000 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM

Nadere informatie

INTERNATIONAL NAVIGATION ASSOCIATION ASSOCIATION INTERNATIONALE DE NAVIGATION BELGIAN SECTION STATUTEN

INTERNATIONAL NAVIGATION ASSOCIATION ASSOCIATION INTERNATIONALE DE NAVIGATION BELGIAN SECTION STATUTEN 1 / 15 INTERNATIONAL NAVIGATION ASSOCIATION ASSOCIATION INTERNATIONALE DE NAVIGATION BELGIAN SECTION STATUTEN Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering In zitting van 2 april 2004 te Brussel

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie