D66 Afdeling Walcheren. Verkiezingsprogramma voor de gemeente. Vlissingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D66 Afdeling Walcheren. Verkiezingsprogramma. 2014 2018 voor de gemeente. Vlissingen"

Transcriptie

1 D66 Afdeling Walcheren Verkiezingsprogramma voor de gemeente Vlissingen 1

2 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Democraten 66 1 Hoofdstuk 2: D66 Walcheren 3 Hoofdstuk 3: D66 Vlissingen 12 In opdracht van het Afdelingsbestuur Walcheren Samenstelling Programmacommissie: Hans Feenstra, Rob van Eijkelenburg,Anje Bareman, Ramon van der Does, Marijke Strating, Jelle Turkstra, Marion van Stiphout, Jeroen Jakobsen, Tom Ekering, Niek Peters, Josephine Elliott-Hilverdink, Dick Verboom. Redactie: Ivo Thonon en Pieter van Eck. 2

3 Hoofdstuk 1: Democraten Missie D66 stelt de mens centraal: vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig. Wij streven naar een democratische, duurzame en open samenleving, waarin individuele vrijheid even vanzelfsprekend is als sociale cohesie. Een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving. Een samenleving waarin arbeid, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd en zorg goed te combineren zijn. 1.2 Politieke uitgangspunten: de vijf richtingwijzers In het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 zijn vijf richtingwijzers geformuleerd, die het uitgangspunt vormen voor de politieke standpuntbepaling van D66. De vijf richtingwijzers zijn: 1 Vertrouw op de eigen kracht van mensen Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij de mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. 2 Denk en handel internationaal Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. 3 Beloon prestatie en deel de welvaart Mensen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijke mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 1

4 4 Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. De aarde is niet van ons en dus geen verbruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt. 5 Koester de grondrechten en gedeelde waarden De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. 1.3 Er is nog zoveel te doen! Veel gedaan De vereniging bestaat bijna vijftig jaar. Al die tijd is onze missie ongewijzigd gebleven: mensen meer te zeggen geven over wie hen bestuurt en hoe ze hun eigen land en leven inrichten. Langzaam maar zeker zijn deze standpunten van D66 gemeengoed geworden. Zelfbeschikking is inmiddels de norm: abortus, euthanasie en homohuwelijk zijn maatschappelijk geaccepteerd. Ombudsman, patiëntenrechten en spreekrecht voor slachtoffers zijn niet meer weg te denken. Je kunt tegenwoordig winkelen wanneer je maar wilt. Innovatie en duurzaamheid staan op de politieke agenda. Economie en ecologie kunnen samengaan, zie de Waddenzee. En ook al durft bijna geen partij het aan, de gekozen premier en de gekozen burgemeester moeten er hoe dan ook een keer komen. Omdat steeds meer mensen zelf willen kiezen..en weer veel te doen Je zou kunnen zeggen: de missie van D66 is voltooid. Want D66 ontstond als een reactie op het regentendom en de verzuiling. En de strijd tegen het verstikkende conservatisme van toen is gestreden. Maar D66 is nog steeds nodig. Er zijn weer nieuwe behoudende en bevoogdende krachten die de ontwikkeling naar een werkelijk open en sociale samenleving proberen tegen te houden. Alleen in een open samenleving kan iedereen zijn talenten ontplooien. D66: DENKEN DURVEN DOEN 2

5 Hoofdstuk 2: D66 Walcheren 2.0 Samenwerken op Walcheren De drie gemeenten op Walcheren: Middelburg, Veere en Vlissingen, werken inmiddels op heel veel gebieden samen. D66 vindt dit een goede ontwikkeling en heeft dit de laatste jaren actief bevorderd. Voor inwoners belangrijke thema s als gezondheidszorg (AWBZ, jeugdzorg) en maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden straks direct door de gemeenten uitgevoerd (decentralisatie). Het Rijk legt voor 30 miljard aan taken op het bordje van de gemeente en levert daar 16 miljard aan budget bij. Dit is een grote opgave voor de gemeenten. Over wat we willen en hoe dat te betalen, wordt op Walcheren gezamenlijk overlegd. D66 ziet de decentralisatie als een kans om te hervormen met de nadruk op preventief en integraal beleid in samenwerking met maatschappelijke partners (bijv. zorgverzekeraars) en buurgemeenten. Opnieuw wordt er samengewerkt. D66 Walcheren onderzoekt of de taken, die nu vanuit Provincie en Rijk naar gemeenten gaan, nog wel bij de schaal van de afzonderlijke gemeente passen en zo niet, hoe dat dan wel passend kan worden gemaakt, bijv. door effectievere bedrijfsvoering van de gemeenten. In bepaalde situaties kan opschaling van de ambtelijke of bestuurlijke organisatie de dienstverlening aan inwoners blijvend garanderen. Veel politieke partijen op Walcheren denken alleen aan samenwerken. Immers, dan verandert er niets aan hun positie. D66 redeneert vanuit het belang van de inwoner. Het gaat hierbij met name over beslissende invloed op het beleid van het gemeentebestuur en over de door het gekozen bestuur geleverde kwaliteit. De huidige vorm van samenwerking van gemeenten leidt in de meeste gevallen tot een nieuwe bestuurslaag ; log en oncontroleerbaar voor inwoners. D66 vindt dat de gemeente inwoners serieus moet nemen en zich moet afvragen of de gemeente kwaliteit levert. Bij fusie of herindeling zal D66 aansturen op extra investering in de relatie inwoner/bestuur. D66 voorziet dat de komende 4 jaar, in het belang van de gerechtvaardigde eis van inwoners over te leveren kwaliteit van beleid en bestuur, de democratische invloed en democratische controle, vragen moeten worden gesteld bij de intensieve samenwerking van gemeenten op Walcheren. D66 toetst eventuele verdere samenwerking of fusie aan de volgende beoordelingen: 1) Passen de nieuwe taakstellingen, die kort bij de inwoner uitgevoerd worden, nog bij de huidige schaal van de gemeente, 2) Wat moet de bestuurskracht van de gemeente zijn om de vereiste kwaliteit van dienstverlening aan inwoners te bieden ( kortom: hoe beoordelen we de raad en het College van B&W nu in het licht van de nieuwe opgaven), 3) Is financieel een geheel van de 3 gemeenten meer dan de 3 delen en 4) als er één gemeente komt op Walcheren, hoe regelen we dan een maximale invloed van inwoners op besluitvorming en besluiten van de gemeente? 3

6 Een door het Rijk opgelegde fusie van de 3 gemeenten zien we niet zitten, een door inwoners gedragen besluit van de gemeenteraden des te meer. We willen veranderen, niet veranderd worden. 2.1 Financiën, economie en ondernemerschap op Walcheren Nederland is te omschrijven als een welvarend land. Die welvaart lijkt op dit moment niet meer zo vanzelfsprekend. Nederland verkeert in een crisis. Banken zijn terughoudend met het verstrekken van leningen, bedrijven gaan failliet, de werkloosheid loopt op en mensen hebben minder te besteden. Deze crisis kan alleen worden opgelost door samen met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. Dit vraagt om een overheid die met vertrouwen de energie van haar inwoners aanjaagt en versterkt. Niet door het maken van regels, maar door het scheppen van voorwaarden voor succes. D66 wil dat de gemeenten op Walcheren ruimte bieden aan initiatiefrijke mensen die invulling geven aan eigentijdse oplossingen voor dit belangrijke economische proces. Creatieve, innovatieve en ondernemende mensen moeten binnen die voorwaarden de ruimte krijgen om hun dromen te verwezenlijken. De gemeenten zijn daarin dienend, transparant en betrouwbaar. Zij stellen eenvoudige en duidelijke regels om eerlijke concurrentie te bevorderen. Juist in deze economisch complexe tijden vindt D66 dat het scheppen van voorwaarden voor succes leidraad moet zijn voor het economisch beleid van de gemeenten op Walcheren. Laat ondernemen over aan ondernemers en werk mee waar dat kan. Zorg voor snelheid en duidelijkheid bij vergunningaanvragen en zie scherp toe op efficiency en een sluitend gemeentelijk huishoudboekje. De detailhandel zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan. Consumentenbestedingen in veel winkels lopen terug. Dat komt slechts deels door de crisis. Een crisis is veelal tijdelijk. De consument winkelt steeds meer online en ziet in winkelgebieden meer als een plaats om uit te gaan en minder als een plaats om kopen. Alleen winkelcentra die mensen een prettige sfeer en gevarieerde producten aanbieden, geven winkeliers gezonde ondernemerskansen. Juist omdat winkeliers dat niet alleen kunnen bereiken, ziet D66 hier een belangrijke rol voor samenwerking tussen de gemeenten op Walcheren. Gemeenten hebben lokaal een verantwoordelijkheid voor sociale werkplaatsen en 'beschermde werkplekken'. Het streven is om zoveel mogelijk mensen naar een volwaardige baan te begeleiden. De gemeenten kunnen hieraan bijdragen als werkgever, maar ook als opdrachtgever, door hiermee rekening te houden bij aanbesteding. Er moet voldoende geld worden vrijgemaakt voor de begeleiding van nieuwe instroom. Nieuwe instroom mag niet het kind van de rekening worden. Werkgevers worden wat D66 betreft ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking, zodat zij administratief niet extra worden belast. Economische groei en werkgelegenheid worden mede bepaald door nationale en internationale ontwikkelingen. D66 wil dat de gemeenten samen voorwaarden scheppen om de economische infrastructuur op Walcheren te versterken. Aangezien bedrijvigheid los staat van gemeentegrenzen, ligt het voor de hand om het economisch beleid vooral gezamenlijk, regionaal, aan te pakken. 4

7 D66 beoordeelt bedrijfsvestiging vanuit die optiek en vanuit de sterke kant van de 3 gemeenten. Een gezamenlijke actieve acquisitie van bedrijven en ondernemers, door bijvoorbeeld samenvoeging van ondernemersloketten en startersloketten, voorkomt onderlinge concurrentie en biedt Walcheren meer ruimte voor werkgelegenheid. 2.2 Milieu en duurzaamheid D66 Walcheren zet in op de bijdragen die inwoners zelf kunnen leveren aan duurzaamheid. Laten we vooral klein beginnen. Vanuit de overtuiging dat een goed milieu bij onszelf begint. Veel kunnen wij als inwoners zelf al doen en vaak is dat ook nog eens goed voor onze portemonnee. Wij kunnen bijvoorbeeld ons eigen energiegebruik onder de loep nemen en onze woningen zó isoleren dat we minder energie verbruiken. Fietsen in plaats van met de auto. Bij het winkelen letten op het gebruik van verpakkingen en plastic tassen. Water kan efficiënter worden gebruikt in keuken, douche, toilet en tuin. We beperken het ontstaan van restmateriaal en dit restmateriaal bieden we uiteindelijk weer aan als grondstof voor hergebruik. D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Voor D66 Walcheren houdt dat in dat onze natuurlijke hulpbronnen en omgeving geen verbruiksartikelen zijn. D66 wil dat gemeenten streven naar het voorkomen van restmateriaal, als dit niet mogelijk is kan worden gedacht aan hergebruik. Duurzame energieopwekking en energieonafhankelijk bouwen heeft voor D66 Walcheren de voorkeur. Gemeenten ontwikkelen randvoorwaarden om nieuwe initiatieven voor decentrale, kleinschalige energieopwekking (biomassacentrales, warmtekrachtkoppeling, zonne-energie etc.) door bedrijven en particulieren te stimuleren en te faciliteren. In bestemmingsplannen staat een aparte duurzaamheidsparagraaf waarin eisen ten aanzien van duurzaamheid in ontwerp, materiaaltoepassing en de CO 2 uitstoot zijn opgenomen. D66 Walcheren wil dat de gemeenten in 2030 energieneutraal zijn. 2.3 Zorg en Welzijn De crisis raakt onze inwoners, maar raakt ook de gemeenten als vangnet. Dat is de harde realiteit van dit moment. De gemeenten hebben een verantwoordelijkheid op sociaal terrein. Adequate zorg voor kinderen, ouderen en gehandicapten, het bestrijden van werkloosheid en het voorkomen van uitval op school. In de huidige crisis doen steeds meer mensen een beroep op dat vangnet. Tegelijkertijd nemen de mogelijkheden voor de gemeenten af. We moeten meer doen met minder geld. Voor D66 betekent dat kiezen en delen. Maar vooral maatwerk leveren. In Nederland heerst vaak een ijzeren gelijkheidsdenken. Waar de een recht op heeft, kan de ander ook krijgen. En wat de een niet krijgt, mag de ander ook niet. Zo krijgen we regelingen die iedereen automatisch krijgt of ze nu individueel nodig zijn of niet. En dat kost veel geld. D66 wil dit beginsel loslaten. Nederland telt internationaal gezien erg veel vrijwilligers. Op Walcheren is dat niet anders. Veel van onze inwoners zijn betrokken bij hun dorp, wijk of buurt. Ze zijn actief in buurthuizen, sport- en muziekverenigingen of bij evenementen. De maatschappij verandert, en burgers veranderen mee. We blijven betrokken, maar vaak op een andere manier dan vroeger. Veel mensen worden niet meer voor het leven lid van een vereniging. Ze staan wel graag spontaan op om een actiegroep te vormen of om een evenement te organiseren. 5

8 D66 wil dat de gemeenten daar oog voor hebben. Niet alleen de focus richten op de klassieke verenigingen en stichtingen, maar ook op hedendaagse manieren van betrokkenheid. Samen helpen we elkaar. En wanneer het nodig is helpt/ondersteunt de gemeente. Door bij te springen als mantelzorgers dat even niet kunnen. Door zorg te bieden daar waar zorg ontbreekt als je familie ver weg woont. Door altijd een basis te bieden waarop onze inwoners kunnen terugvallen. Het vangnet wordt kleiner, maar het moet wel aanwezig blijven. De ingezette decentralisatie van Wmo en AWBZ, de Participatiewet en de opgelegde efficiëntiekorting werken sterk door in het te voeren beleid. D66 Walcheren streeft naar een proactieve rol voor de gemeenten in deze nieuwe ontwikkelingen. Gemeenten moeten zorgaanbieders selecteren op prijs en kwaliteit. Ook streven we naar meer en betere samenwerking tussen zorgverleners, waarbij de kwaliteit van zorg en de persoon centraal staan. Belangrijke doelstellingen in de ouderenzorg zijn: participatie en waken voor vereenzaming. Een samenhangend aanbod van informatie voor ouderen op een centraal punt is gewenst. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar internet gebruik door deze doelgroep. D66 wil bevorderen dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zelfredzaam zijn buiten een instelling. Thuiszorg helpt daar waar meer deskundige hulp nodig is. Mantelzorgers dienen ondersteund te worden, bijvoorbeeld door respijtzorgers. D66 vindt dat partners niet onnodig mogen worden gescheiden door opname in verschillende instellingen. Orionis heeft een maatschappelijk belangrijke rol. Het biedt mensen met een arbeidsbeperking een werkplek. Bij uitbesteding van gemeentelijke taken wordt een vast percentage aan deze doelgroep uitbesteed. Het doel van re-integratie is de uitstroom naar werk. Regelgeving is wat D66 betreft eenvoudig en transparant en gericht op deelname aan het arbeidsproces of vrijwilligerswerk. Zinvolle dagbesteding is gericht op (re)activering. D66 vindt dat aanbieders van dagbesteding en reactivering meer moeten samenwerken met elkaar en met overige maatschappelijke organisaties. D66 bevordert dat minima aan alle processen in de samenleving kunnen deelnemen. Om dat doel te bereiken is begeleiding naar werk of het volgen van een opleiding onontbeerlijk. Om arbeidsmarkt en beschermd werken beter te laten samenwerken zouden de beschutte werkplekken en het arbeidsmarktbeleid bij één wethouder moeten komen. 2.4 Jeugd en Onderwijs Bij de uitvoering van de jeugdzorg stelt D66 nadrukkelijk het kind centraal. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het helaas niet. D66 is voorstander van decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg naar gemeenten omdat zo de zorg voor het kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving kan worden georganiseerd en het eenvoudiger wordt een verbinding tussen school en zorg tot stand te brengen. Daarbij kiest D66, anders dan het kabinet-rutte II, ervoor niet te bezuinigen via deze decentralisatie. Ook wil D66 geen eigen bijdrage in de Jeugdzorg. Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden. Daarbij is het bevorderlijk expliciet aandacht te besteden aan de 'match' tussen gezinsvoogden en gezinnen. Ook moet er meer aandacht zijn voor waarheidsvinding in de Jeugdzorg, wat D66 betreft. Bij melding van verwaarlozing en 6

9 misbruik handelen de gemeenten als het aan D66 ligt snel, met oog voor de specifieke situatie en zonder dat kinderen onnodig lang in onzekerheid blijven verkeren. Jongeren moeten zich vrij kunnen ontwikkelen. Zij hebben ruimte nodig om zich met leeftijdsgenoten op te houden op veilige en vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen. De gemeenten dienen hiermee rekening te houden bij het inrichten van de openbare leefruimte. Voor overlast, en zeker voor crimineel gedrag, is geen plaats. Gemeenten moeten hier direct ingrijpen en inzetten op het wegnemen van de bron van de overlast. Goede jeugdzorg begint bij ouders. Voor D66 is het van belang dat Jeugdzorg direct en dicht in de buurt van kinderen wordt georganiseerd. Nauwe samenwerking tussen aanbieders van Jeugdzorg, onderwijs en overige instanties moet leiden tot vroegtijdige signalering en gerichte aanpak. Het concept van de Brede School wil D66 uitbreiden met Centra voor Jeugd en Gezin en kinderopvangplekken, zodat de kwaliteit van scholing en opvang kan verbeteren en kinderen in één omgeving kunnen leren en spelen tussen 0 en 12; Een Alles-in-éénschool. Op jeugdzorg vindt door het kabinetsbeleid een stapeling van kortingen plaats. D66 zal zich in Den Haag verzetten tegen deze ongebreidelde kaalslag. Walcheren kenmerkt zich door een grote variatie aan kwalitatief hoogwaardige onderwijsinstellingen en vernieuwende onderwijsmethodes. Om dit niveau op peil te houden kiezen wij ervoor initiatieven te steunen die gericht zijn op gebouwonafhankelijke vorming, training en opleiding. D66 pleit, landelijk en lokaal, voor afschaffingen van de toelage voor kleine scholen. Deze toelage stimuleert dat kleine scholen klein blijven. Wij vinden dat de gelden die vrij komen uit het afschaffen van deze toelage moeten toekomen aan dunbevolkte regio s. Voor Walcheren kunnen deze middelen worden ingezet ten behoeve van de Alles-in-éénscholen/Regioscholen en het financieren van het leerlingenvervoer. 2.5 Wonen en Ruimtelijke Ordening op Walcheren Walcheren staat van oudsher bekend als de Tuin van Zeeland. Hoewel er veel is veranderd na de ruilverkavelingen blijft het beeld van Walcheren als overwegend groen en landelijk gebied bewaard. Met name het duingebied van Walcheren maakt deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur. D66 streeft naar het realiseren van een robuuste Ecologische Hoofdstructuur. Versnippering en blokkades moeten voorkomen worden. D66 zal zich verzetten tegen een andere dan de aangewezen aanwending of ontwikkeling van die gebieden en gronden. In het verleden is grondpolitiek in veel gemeenten verworden tot speculatie ten behoeve van de gemeentebegroting. Nu de woningmarkt op slot zit, is de negatieve kant van deze speculatie zeer tastbaar geworden. D66 wil dat grondpolitiek niet meer gebruikt zal worden ter aanvulling van de lopende rekening. Corporaties moeten terug naar hun kerntaak, en dat is het verhuren van betaalbare woningen aan mensen met lagere inkomens. Corporaties zullen te maken krijgen met leegstand en vraaguitval. Banken en beleggers willen niet lenen en de corporaties moeten de komende jaren een heffing betalen aan de Rijksoverheid. Dit alles zet de investeringen door corporaties onder druk. Walcheren heeft een grote variatie aan woon-, werk- en recreatiemogelijkheden. Zware industrie en havenactiviteiten gaan hand in hand met gevarieerde winkelgebieden en 7

10 rustiek of modern wonen en recreëren. Juist deze variatie is een garantie voor behoud van leefbaarheid. D66 vindt dat gemeenten gezamenlijk bestemmingsplannen moeten ontwikkelen en met elkaar moeten afstemmen. In het kader van het huisvestingsbeleid wil D66 dat gemeenten in samenspraak met woningbouwcorporaties en huurders een woonvisie opstellen. Woningbouwcorporaties zien heel Walcheren als hun werkterrein. D66 vindt het wenselijk dat ook hier nauwer wordt samengewerkt tussen de gemeenten op Walcheren. Bij het opstellen van woonvisies laat D66 zich leiden door de volgende uitgangspunten: Zonder sloop geen nieuwbouw, inbreiding in de bebouwde kom met zoveel mogelijk behoud van groen, herbestemmen en beperking van welstandsregels. Leefbaarheid van dorpen en steden is bepalend voor een goed woonklimaat. De leefbaarheid van een gebied valt of staat met de betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving. Juist bij teruglopende bevolkingsaantallen is behoud van sociale cohesie van groot belang. Hiervoor is het nodig dat inwoners zich betrokken voelen bij hun bestuur. Het is dus zaak dat de drie gemeenten bewonersinitiatieven gericht op leefbaarheid en sociale cohesie stimuleren en ondersteunen. Het landschappelijk karakter van Walcheren is overwegend agrarisch met goede mogelijkheden voor toerisme en recreatie. Dit groene karakter koestert D66. In landelijke gebieden op Walcheren is daarom wat betreft D66 geen plaats voor nieuwe vestigingen van intensieve veehouderij en industriële activiteiten. 2.6 Veiligheid en Handhaving De oprichting van een Nationale Politie mag niet betekenen dat er minder aandacht is voor specifieke lokale veiligheidsissues. Daarom wil D66 dat de gemeenteraden een proactieve rol spelen in het vaststellen van lokale prioriteiten die ingebracht worden bij de lokale driehoek (Burgemeester -Openbaar Ministerie - Politie). De oprichting van een Nationale Politie mag niet ten koste gaan van de wijkagent, diens bereikbaarheid of diens verbondenheid met de wijk, vindt D66. Omdat veiligheid naast opsporing en bestraffing, meer nog om preventie en ook re-integratie vraagt, wil D66 samenwerking stimuleren van gemeentelijke diensten, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, andere private initiatieven en de politie, bijvoorbeeld in zogenaamde veiligheidshuizen. D66 is er van overtuigd dat het veiligheidsgevoel van mensen niet alleen afhangt van de mate waarin criminaliteit voorkomt. Een veilig gevoel heeft ook betrekking op de afwezigheid van overlast, de inrichting van de openbare ruimte, de mate van verlichting, hulpverlening, het aanspreken van ouders bij jeugdige overlast, het strikt aanpakken van spijbelen enz. De uitdaging ligt in een goede samenwerking tussen de politie, Openbaar Ministerie, burgemeester, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, maar ook de bewoners. D66 wil ook na de vorming van Landelijke Politie invloed blijven houden op de inzet van politie binnen de gemeenten. Ons uitgangspunt hierbij is een agent die de wijk/het dorp en haar inwoners kent. Een Integraal Veiligheidsbeleid in samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties heeft onze voorkeur. Met het oog op een beheersbare openbare controle moeten uitwassen en overlast worden tegengegaan. Veiligheid heeft ook te maken met het bestaan van goede, actuele rampenplannen. D66 wil dat rampenplannen jaarlijks worden beoefend en waar nodig worden aangepast. 8

11 2.7 Openbare ruimte en groen D66 vindt een goede zorg voor het milieu belangrijk. Inrichting en onderhoud van de openbare ruimte heeft grote invloed op veiligheid en welzijn. Wij willen voortdurende aandacht voor het leefmilieu in alle steden, dorpen en wijken en een permanent verwijderingproces van zwerfvuil in de stad, op het dorp en op de stranden. Wat D66 betreft pakken de gemeenten milieudelicten streng aan en hebben ze grote aandacht voor milieueducatie. De watergangen, de blauwe aders van Walcheren, zijn optimaal schoon en bieden gelegenheid voor vormen van waterrecreatie en natuurbeleving. Dit geldt ook voor het Kanaal door Walcheren. D66 wil dat de gemeenten zoeken naar partners in groen, dat kunnen verenigingen zijn maar ook bewonersgroeperingen. D66 is voor duurzaam groenbeheer, zonder bestrijdingsmiddelen, door de bewoners zelf, waarbij de gemeenten faciliteren door advies te geven en gereedschap ter beschikking te stellen. 2.8 Verkeer en vervoer D66 wil het landschappelijk karakter van Walcheren behouden. De toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Walcheren vraagt om extra aandacht voor alle vormen van mobiliteit. De keuze voor vervoersmiddelen wordt mede bepaalt door het aanwezige aanbod. D66 is groot voorstander van Openbaar Vervoer, vormen van collectief vervoer en het gebruik van de fiets. Met name toeristen moeten wat D66 betreft worden gestimuleerd gebruik te maken van deze vormen van vervoer. Walcheren moet nog fietsvriendelijker worden en wij willen hierin investeren. D66 beoordeelt particuliere initiatieven op hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling. D66 staat ook positief tegenover: de buurtbus tussen de kernen en binnen gemeenten, de zonnebus (vervoert toeristen van de campings naar de stranden), de zonnetrein en de watertaxi. Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd door aaneengesloten sociaal veilige fietspaden en voldoende (bewaakte) fietsenstallingen bij het strand, de kernwinkelgebieden en de uitgaanscentra. D66 streeft naar het zoveel mogelijk autoluw maken van de kernen binnen de gemeenten. Om dit mogelijk te maken, dient parkeren buiten deze gebieden gratis te zijn. D66 wil de verkeershinder door openstaande bruggen over het Kanaal door Walcheren ingrijpend terugdringen door met name voor pleziervaart in het hoogseizoen andere openingstijden voor te stellen. D66 heeft bijzondere aandacht voor scootmobiel- en rolstoelgebruikers in het verkeer. Fiets- en voetpaden worden nadrukkelijk ingericht met het oog op deze gebruikers. Terrassen en uitstallingen in winkelstraten zijn aangepast aan de bewegingsvrijheid van rolstoelgebruikers. Omwonenden en ondernemers worden tijdig op de hoogte gesteld van werkzaamheden. Bij planning wordt rekening gehouden met het toeristische seizoen en andere voorwaarden om overlast te beperken. 9

12 2.9 Bestuur en Burger op Walcheren Vaak hoor je dat de overheid actieve burgers de ruimte moet geven. Naar ons idee is het ook het omgekeerde: actieve burgers bieden de gemeente ruimte. Ruimte om niet alles zelf te hoeven organiseren voor burgers. Ruimte voor een compactere overheid, maar met betere resultaten. Zo ziet D66 de verhoudingen tussen onze inwoners en onze gemeente. Niet elk probleem hoeft te worden opgelost door de overheid. Soms moet de gemeente snel en adequaat optreden. Soms is het juist verstandig als de gemeente een stapje achteruit zet. Goed bestuur betekent weten wanneer het ene en wanneer het andere noodzakelijk is. Begin niet altijd met maken van beleid. Nodig burgers en maatschappelijke organisaties uit om met oplossingen te komen en stel ze in staat die uit te voeren. D66 vindt dat de gemeenten bij elk plan van betekenis moeten aan te geven wat de rol van de inwoners is. Wordt het informeren, meedenken of meebeslissen. Wij gaan uit van mondige, zelfstandige inwoners als gelijkwaardige gesprekspartner. Om een gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen zijn, is toegang tot gemeentelijke informatie essentieel. Voor zover mogelijk moet informatie van de gemeenten vrij toegankelijk zijn. En worden aangeboden op een laagdrempelige, logische en leesbare wijze. Zodat deze informatie gebruikt kan worden door inwoners en zij zo hun creativiteit kunnen inzetten voor verbetering van de eigen omgeving. Het voormalig eiland Walcheren kan worden gezien als een geografische eenheid met de daarbij behorende uitdagingen voor de toekomst. Om deze uitdagingen aan te kunnen, is samenwerking tussen de drie gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen onontbeerlijk. Het stadsgewest Vlissingen/Middelburg heeft als samenwerkingsverband bestaansrecht bewezen. D66 wil dit verder ontwikkelen. D66 is voorstander van meer en intensievere samenwerking en wil op korte termijn een aantal afdelingen van de ambtelijke organisatie van de gemeenten Middelburg en Vlissingen laten samenvoegen. Ook de gemeentelijke Rekenkamers kunnen wat ons betreft worden samengevoegd en de taken en kosten worden herzien. De nieuwe afdelingen werken nauw samen met de afdelingen van de gemeente Veere. D66 wil liever zelf toe groeien naar een werkbare schaal dan dat wij ons een werkbare schaal laten opleggen. Daar waar er als gevolg van de schaal toch gemeenschappelijke regelingen nodig blijken te zijn dan zullen deze een eigen democratische controle moeten creëren. Een mogelijkheid kan eventueel worden gevonden in omzetting van deze regelingen in stichtingen met raad van toezicht waarin het gemeentebestuur een vast plaats heeft. D66 wil dat informatie aan inwoners eerder en duidelijker wordt verstrekt en dat inspraak voor inwoners eerder en beter wordt geregeld. Voordat plannen definitief worden ontwikkeld betrekt de gemeente de inwoners en ondernemers in de ontwerpfase. De gemeente is er voor de bevolking en niet andersom, daarom faciliteert de gemeente zoveel mogelijk burgerinitiatieven. Gezien de huidige digitale communicatie en dienstverlening wordt bijzondere aandacht gegeven aan het opheffen van digibetisme. Bij een transparante overheid hoort wat D66 betreft ook een transparant subsidieregister en Open Data Kunst en cultuur 10

13 Al sinds het begin van de 20 ste eeuw staat Walcheren bekend als een Culturele Hotspot. Kunstenaars van naam en faam hebben Walcheren als uitvalsbasis gebruikt. Ook de zogenaamde volkskunst is diep en breed geworteld. De drie gemeenten hebben de afgelopen jaren een heel eigen en specifieke bijdrage geleverd aan de promotie van deze Culturele Hotspot. D66 vindt dat gezamenlijke promotie van dit sterke kunst- en cultuurimago een gunstig effect kan hebben op toerisme en recreatie. Juist de differentiatie van het aanbod en het benadrukken van de eigenheid van de afzonderlijke gemeenten op cultureel gebied geeft alle inwoners, maar ook toeristen, een uitgebreid scala aan mogelijkheden. Kunst levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en de leefbaarheid van de samenleving. Kunst brengt innovatie en innovatie is goed voor duurzame ontwikkeling. D66 streeft naar een creatieve omgeving waar iedereen zich thuis voelt. Culturele en educatieve activiteiten worden zoveel mogelijk ontwikkeld vanuit samenwerking van organisaties voor kunst en cultuur en het onderwijs. Instellingen die subsidie krijgen moeten een bijdrage leveren aan cultuureducatie op de scholen op Walcheren. D66 wil door afstemming en samenwerking komen tot Integrale Cultuuragenda Walcheren Sport, evenementen, uitgaan en recreatie op Walcheren D66 is voorstander van sportbeoefening en beweging voor iedereen. Sporten in verenigingsverband moet voor iedereen betaalbaar zijn. Sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van accommodaties. Maatschappelijk gebruik van accommodaties buiten sporturen (bijvoorbeeld kinderopvang) dient mogelijk gemaakt te worden. Wij zijn voorstander van een goede spreiding van binnen- en buitensportaccommodaties op Walcheren en een integraal Zeeuws overzicht van sportaanbod. Veel evenementen op Walcheren hebben een meervoudig doel. Ze worden ingezet als vermaak voor de eigen inwoners maar ook ingezet in het kader van toeristisch recreatieve promotie. Het ontwikkelen van een gezamenlijke evenementenkalender voorkomt concurrentie en kan leiden tot verdergaande seizoensverlenging. 11

14 Hoofdstuk 5: Vlissingen 5.1 Financiën, economie en ondernemerschap D66 vindt dat de gemeentelijke uitgaven voor de komende 4 jaar bevroren moeten worden op de hoogte van de gerealiseerde uitgaven van 2013 en met prioriteit uitvoering moet worden gegeven aan het terugbrengen van de schuldenlast van de gemeente. Hiertoe wordt een beheersprogramma opgesteld met een tijdpad dat jaarlijks bij de begroting wordt voorgelegd en waarbij de kredietnorm in 30 jaar toegroeit naar maximaal 80% netto schuld ten opzichte van het begrotingstotaal. Budgetdiscipline van de gemeente Vlissingen is het uitgangspunt voor een gezond financieel beleid. Budgetoverschrijdingen kunnen bij een krimpende markt en bevolking niet meer worden toegestaan. Hierbij is risicobeheersing van zeer groot belang. Wij willen voorkomen dat de totale lastendruk stijgt en verkiezen bezuinigen/hervormen boven belastingverhogingen. Controleerbaarheid van de begroting is cruciaal. D66 wil een leesbare en begrijpelijke begroting zodat ook inwoners en media kunnen meekijken en meedenken. Economische groei en werkgelegenheid worden mede bepaald door nationale en internationale ontwikkelingen. D66 wil dat de gemeente Vlissingen voorwaarden schept om de economische infrastructuur te versterken. Aangezien bedrijvigheid los staat van gemeentegrenzen, ligt het voor de hand om het economisch beleid vooral ook (inter)regionaal aan te pakken. Om bij te dragen aan een gezond ondernemersklimaat wenst D66 één loket voor ondernemers, starters en ZZP-ers dat kan aansluiten bij Economische Impuls Zeeland. Dit loket moet leiden tot minder gedetailleerde regels die worden getoetst op resultaat en niet op proces. In die gevallen waarin een ondernemer te maken krijgt met tegengestelde regels kiest de ondernemer zelf. Een voorbeeld hiervan is het vrijgeven van openingstijden voor winkels en horeca. D66 wil dat eenvoudige vergunningen automatisch worden verleend als de gemeente niet tijdig reageert (Lex Silencio Positivo). Het Ondernemersloket speelt ook een rol in acquisitie, promotie, cultureel ondernemerschap, onderwijs en stages. D66 staat de ontwikkeling van een Integrale Visie Binnenstad voor; een samenhangend beleid dat uitgaat van de ontwikkelingsperspectieven van de gemeente in het kader van duurzame en economische ontwikkeling, veranderende bevolkingssamenstelling, toeristische kansen en bedreigingen en het in stand houden van een adequaat voorzieningenniveau. Hierin worden o.a. detailhandelsvisie, parkeerbeleid, verkeerscirculatieplan en evenementennota meegenomen. Samengevat wil D66: Met prioriteit uitvoering geven aan het terugbrengen van de schuldenlast van de gemeente. Bezuinigen en hervormen gaan voor lastenverhoging Het economisch beleid vooral regionaal aanpakken. Eén loket voor ondernemers, starters en ZZP-ers. 12

15 Vermindering regeldruk voor ondernemers. De ontwikkeling van een Integrale Visie Binnenstad. 5.2 Milieu en duurzaamheid Alle gemeentelijke eigendommen worden door het plaatsen van zonnecellen en andere maatregelen energieonafhankelijk. De komende raadsperiode wordt het energieverbruik van gemeentelijke diensten met 2 % per jaar teruggebracht. Wij streven er naar 2% per jaar duurzamer te werken tot Hiervoor dienen Europese subsidies te worden aangevraagd. Al het gemeentelijk beleid wordt getoetst op duurzaamheid en milieudoelstellingen. D66 pleit voor een gezamenlijke studie naar de haalbaarheid van een biomassacentrale voor Walcheren, bij voorkeur in het Sloegebied. Niet alleen het wegverkeer maar ook de scheepvaart vervuilt. D66 wil dat de luchtkwaliteit constant wordt gemeten en op de website Vlissingen.nl kenbaar wordt gemaakt. Er wordt actief beleid gevoerd inzake UMTS masten in Vlissingen. In het kort wil D66: Het energieverbruik van gemeentelijke diensten met 2 % per jaar terugdringen. Constante meting van de luchtkwaliteit en publicatie daarvan op vlissingen.nl. Iintegraal UMTS masten beleid. Integrale toetsing van alle beleid op milieu en duurzaamheid Zorg en Welzijn De ingezette decentralisatie van Wmo en AWBZ, de Participatiewet en de opgelegde efficiëntiekorting werken sterk door in het te voeren beleid. D66 streeft naar een proactieve rol voor de gemeente in deze nieuwe ontwikkelingen. Gemeenten moeten zorgaanbieders selecteren op prijs en kwaliteit. D66 wenst expliciete kwaliteitscriteria te formuleren. Ook streven we naar meer en betere samenwerking tussen zorgverleners, waarbij de kwaliteit van zorg en de persoon centraal staan, zorgverleners elkaar op hun geleverde diensten aanspreken en er een centraal gemeentelijk klachtennummer is. De gemeente neemt bij nieuwe aanbestedingen de evaluatie van de klachten en klachtenafhandeling mee in de gunning, wat ons betreft. D66 Vlissingen vindt dat de overheveling van taken door de regering (decentralisatie) gepaard moet gaan met ontschotting van de financiering, zodat de gemeente de vrijheid krijgt om het geld zelf zo efficiënt mogelijk in te zetten. D66 vindt dat de gemeente als overheid dichtbij de burger het beste tot maatwerk toe in staat is, en is daarom ook voorstander van de decentralisaties, al sinds D66 ziet de decentralisaties niet als een bezuinigingsmaatregel, maar als een kans om de dienstverlening op arbeid, zorg en jeugdgebied te verbeteren met meer nadruk op preventief en integraal beleid. Wij pleiten voor een samenhangend ouderenbeleid, waarbij de gemeente als regisseur optreedt inzake huisvesting, ruimtelijke ordening en welzijn. Belangrijke doelstellingen in de ouderenzorg zijn: participatie en waken voor vereenzaming. Een samenhangend aanbod van informatie voor ouderen op een centraal punt is gewenst. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar internet gebruik door deze doelgroep. D66 vindt dat Porthos meer aandacht moet besteden aan de situatie van ouderen. D66 vindt dat leerlingen en studenten in 13

16 Vlissingen internetonderwijs zouden moeten geven aan ouderen binnen het curriculum van hun opleiding. D66 wil bevorderen dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zelfredzaam zijn buiten een instelling. Thuiszorg helpt daar waar meer deskundige hulp nodig is. Mantelzorgers dienen ondersteund te worden, bijvoorbeeld door respijtzorg. D66 vindt dat partners niet onnodig mogen worden gescheiden door opname in verschillende instellingen. In volkshuisvestingsplannen streven we naar variabele leefbaarheidcentra (zoveel mogelijk voorzieningen onder één dak). D66 heeft extra aandacht voor innovatief wonen en levensbestendig bouwen om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. D66 bevordert dat minima aan alle processen in de samenleving kunnen deelnemen. Om dat doel te bereiken is begeleiding naar werk of het volgen van een opleiding onontbeerlijk. Wij steunen in dat verband ook taalprojecten. Het doel van re-integratie is de uitstroom naar werk. Regelgeving is eenvoudig en transparant en gericht op deelname aan het arbeidsproces of vrijwilligerswerk. Zinvolle dagbesteding is gericht op (re)activering. D66 vindt dat aanbieders van dagbesteding en reactivering meer moeten samenwerken met elkaar en met overige maatschappelijke organisaties. D66 is voorstander van meer specialistische zorg in de buurt, meer innovatie in de eerste lijn, betere toegankelijkheid van de huisarts, samenwerking door diverse zorgaanbieders en een bereikbare en kwalitatief goede ziekenhuiszorg op Walcheren. Geluksbeleid: Een gelukkige maatschappij heeft aantoonbaar lagere kosten op het gebied van criminaliteit, zorg en welzijn. Door als overheid preventief voorwaarden voor geluk te scheppen op alle beleidsterreinen (o.a. werkgelegenheid, sociale cohesie, sociale veiligheid, onderwijs) ontstaat er een win-win situatie voor inwoners en gemeente. Wij sturen op geluk, niet alleen op geld. Samenvattend wil D66: Expliciete kwaliteitseisen aan zorgaanbieders. Centraal gemeentelijk klachtennummer. Een leven lang leren: internetondersteuning en taalprojecten. Ondersteuning voor mantelzorgers. Variabele leefbaarheidscentra als thuis wonen niet meer mogelijk is. Meer samenwerking tussen diverse aanbieders van zorg en dagbesteding. Kwalitatief goede zorg in de buurt. 5.4 Jeugd en Onderwijs D66 wenst een samenhangend jeugdbeleid met nadruk op preventie. Drempels tot sport en cultuur dienen zo laag mogelijk te blijven (Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds). Educatieve en culturele activiteiten worden op elkaar afgestemd. Bij preventie gaan wij uit van een zeer intensieve samenwerking van betrokken instanties zoals school, politie, Emergis, Porthos en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook huisartsen worden hiertoe uitgenodigd. D66 vindt permanente educatie de weg tot ontwikkeling en burgerschap. Voor alle inwoners van Vlissingen moet deze weg toegankelijk zijn. Dit vergt een optimale inspanning van alle 14

17 betrokkenen. De gemeente heeft hierin een activerende de rol. Onderwijsgebouwen zijn optimaal ingericht voor modern lager onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen en onderwijsvoorzieningen zijn goed gespreid binnen de gemeente. Daar waar dan kan heeft een brede school, een combinatie van onderwijs, opvoeding, opvang en ontspanning, eventueel aangevuld met zorgvoorzieningen onze voorkeur (Centrum voor Jeugd en Gezin); De zogenaamde Alles-in-éénschool. Brede scholen zijn het hele jaar toegankelijk voor gebruikers. Achterstanden bij peuters en kleuters moeten worden voorkomen. Extra aandacht voor kinderen met een achterstand (Zomerschool) maar ook voor getalenteerde kinderen. D66 ondersteunt de Kenniswerf en Dok 41. Pijlers in dit gebied zijn de bestaande opleidingen van de HZ en het Scalda en de onderwijsondersteunende organisatie RPCZ. De gemeente ondersteunt de opleidingsinstituten optimaal. Vlissingen kan niet zonder maritiem onderwijs en streeft naar behoud van een breed Maritiem Instituut. De gemeente stimuleert de samenwerking tussen ondernemers en onderwijs. In samenwerking met het ondernemersloket werkt het onderwijs aan voldoende stageplaatsen en innovatie (start-ups, onderzoek). Daarnaast is er bijzondere aandacht voor preventie van vroegtijdig schoolverlaten en ligt er meer druk op handhaving van de leerplicht. Voor leerlingen die uitgeleerd zijn en niet meer onder de leerplicht vallen, stimuleert de gemeente wat ons betreft het opzetten van werkervaringsplekken bij werkgevers. In het kort wil D66: Laagdrempelige toegang tot onderwijs, sport en cultuur. Behoud van een breed Maritiem Instituut. Samenwerking stimuleren tussen overheid, ondernemers en onderwijs (triple helix). Preventie vroegtijdig schoolverlaten. Nadruk op handhaving leerplicht. 5.5 Wonen en Ruimtelijke Ordening D66 staat de ontwikkeling van een Integrale Visie Binnenstad voor; een samenhangend beleid dat uitgaat van de ontwikkelingsperspectieven van de gemeente in het kader van duurzame en economische ontwikkeling, veranderende bevolkingssamenstelling, toeristische kansen en bedreigingen en het in stand houden van een adequaat voorzieningenniveau. Hierin worden o.a. detailhandelsvisie, parkeerbeleid, verkeerscirculatieplan en evenementennota meegenomen. D66 stimuleert de vestiging van kleine winkels in de binnenstad en de Kanaalstraat en gaat leegstand in de kernen tegen door herbestemming van leegstaand gemeentelijk vastgoed, afschaffing van de welstandscommissie en het vereenvoudigen van regels voor bouwvergunningen. Met eigenaren van overig leegstaand vastgoed wordt overlegd om tot herbestemming te komen. Als leidraad dienen hier de Integrale Visie Binnenstad en een grotere variatie in bestemmingsplannen. Voor herbestemming komen ondermeer in aanmerking: de Timmerfabriek, de Machinefabriek en delen van het Scheldeterrein. De Scheldestraat groeit in de Integrale Visie Binnenstad uit tot een regionaal centrum voor specialiteitenzaken eventueel met het instellen van Bedrijven Investerings-Zone (BIZ). Bij het opstellen van bestemmingsplannen dienen alleen ongewenste ontwikkelingen te worden beschreven, zodat flexibele bestemmingsplannen ontstaan. 15

18 De ruimtelijke invulling van de drie boulevards blijft zoveel mogelijk behouden. Hoogbouw dient beperkt te worden om de huidige variatie in bouwstijlen en hoogte te behouden. Het noordelijk deel van het Scheldeterrein krijgt een flexibele bestemming. Horeca en cultuur/maritieme detailhandel worden hierbij betrokken. De Timmerfabriek, de Machinefabriek en de Zware Plaatwerkerij passen in het beeld van volledige herbestemming. D66 pakt leegstand van commerciële ruimten aan door herbestemming. In dit kader past ook voldoende en veilige huisvesting voor studenten en terughoudendheid bij het meewerken aan nieuwbouw van commerciële ruimten binnen de bebouwde kom. D66 wenst niet te bouwen voor leegstand, alleen naar behoefte en bij sloop oude woningvoorraad, en na afstemming van de plannen met de buurgemeenten om zeker te weten dat de plannen elkaar niet beconcurreren. D66 wil de markt voor huurwoningen vergoten en locatie meenemen in een puntensysteem. Zelfbouw (Particulier Opdrachtgeverschap, Collectief PO en Klushuizen) wordt op meer plekken mogelijk gemaakt. Locatie en informatie is doorslaggevend voor welslagen, beide wil D66 optimaliseren. De gemeente Vlissingen maakt samen met woningbouwcorporaties en huurders een woonvisie in het kader van het volkshuisvestingsbeleid en neemt daarin op: het gewenste voorzieningenniveau op het gebied van onderwijs, zorg, woonomgeving, groen en veiligheid. D66 wil dat, voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven voor de laagste inkomens, de markt voor huurwoningen wordt vergroot en de locatie wordt meegenomen in een puntensysteem. Scheefwonen wordt aangepakt. Starters krijgen de mogelijkheid om tegen een betaalbare prijs een woning te kopen. De gemeente stimuleert hierin door deelname aan het Stimuleringsfonds Starterslening. Wij staan alleen duurzame, energiezuinig projecten toe op het Scheldeterrein. Samengevat wil D66: Integrale Visie Binnenstad. Leegstand tegengaan door herbestemming en flexibele bestemmingsplannen. Puntensysteem voor huurwoningen en scheefwonen tegengaan. Alleen duurzame projecten op het Scheldeterrein. Zelfbouwmogelijkheden vergroten. De welstandscommissie afschaffen. Ondersteuning voor starters op de woningmarkt. 5.6 Veiligheid en Handhaving D66 is er van overtuigd dat het veiligheidsgevoel van mensen niet alleen afhangt van de mate waarin criminaliteit voorkomt. Veiligheid heeft ook betrekking op overlast, inrichting van de openbare ruimte, brand, ongevallen, verlichting, hulpverlening (Sociale Veiligheid) enz. Daarom wil D66 een integraal veiligheidsbeleid. De uitdaging ligt in een goede samenwerking tussen de politie, Openbaar Ministerie, burgemeester, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, maar ook de inwoners. D66 wil ook na de vorming van de Nationale Politie invloed blijven houden op de inzet van politie binnen de gemeente. Ons uitgangspunt hierbij is een agent die de wijk en haar inwoners kent. Een wijkgerichte aanpak staat bij ons voorop in samenwerking met buurtpreventie projecten en lokale instanties als Reach Out And Touch (ROAT). Een Integraal Veiligheidsbeleid in samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties heeft onze voorkeur. Met het oog op een beheersbare openbare controle moeten 16

19 uitwassen en overlast worden tegengegaan. D66 zal niet schromen de burgemeester ter verantwoording te roepen voor het door hem/haar gevoerde veiligheidsbeleid, of zijn/haar standpunt binnen de veiligheidsregio. Veiligheid heeft ook te maken met het bestaan van goede, actuele rampenplannen. D66 wil dat rampenplannen jaarlijks worden beoefend en waar nodig worden aangepast. De Veiligheidsregio is nu een Gemeenschappelijke regeling. Wij willen deze, indien mogelijk, omzetten in een Stichting met een Raad van Toezicht. Steeds vaker verschijnen er camera s in de openbare ruimte. Hoewel wij hier geen voorstander van zijn, staan wij het gebruik van camera s voor handhaving van veiligheid in openbare ruimte onder voorwaarden toe. Plaatsing van camera s door particulieren vinden wij minder gewenst. Om privacy van omwonenden te borgen zal een vergunningstraject worden opgestart D66 is om diezelfde reden zeer terughoudend bij het verlenen van toestemming voor proefen oefenvluchten van zogenaamde drones (onbemande verkennings- en spionage vliegtuigen van Krijgsmacht en Landelijke Politie Diensten) binnen de gemeentegrenzen. Wij zijn voorstander van een arbeidsmigrantensteunpunt gericht op informatie en participatie met aandacht voor huisvesting en scholing. Taak en inzet van Bijzonder Opsporingsambtenaren (BOAs) in Vlissingen moet worden herzien. BOA s moeten geen lichtblauw op straat worden en geen wapens krijgen, maar wel goed opgeleid worden om met agressie om te gaan. D66 is voorstander van het legaliseren van softdrugs. Heldere regels moeten de teelt, aanvoer, verkoop en het gebruik van softdrugs reguleren. Uitwassen en overlast moeten worden tegengegaan. Geen gedoogbeleid maar duidelijkheid zonder winstbejag. Verkooppunten vestigen zich niet in de buurt van jongerenconcentraties zoals scholen en sportgelegenheden. Bijzondere aandacht hebben wij voor de bestrijding van ongewenste ontwikkelingen buiten de openingstijden in ondermeer de Scheldestraat. Overlast van verslaafden moet worden voorkomen door goede afstemming met omwonenden. In het kort wil D66: Integraal veiligheidsbeleid met nadruk op sociale veiligheid en preventie. Agenten die de wijk kennen en aandacht voor buurtpreventie. Expliciete voorwaarden voor gebruik camera s en drones in openbare ruimte. Softdrugs legaliseren. Een arbeidsmigrantensteunpunt. Veiligheidsregio Zeeland wordt een stichting met een Raad van Toezicht. 5.7 Openbare ruimte en groen D66 vindt een goede zorg voor het milieu belangrijk. Inrichting en onderhoud van de openbare ruimte heeft grote invloed op veiligheid en welzijn. Wij willen voortdurende aandacht voor het leefmilieu in alle wijken en een permanent verwijderingproces van zwerfvuil in de stad en op het strand. Milieudelicten pakken we streng aan en er is grote aandacht voor milieueducatie. De watergangen, de blauwe aders van Vlissingen, zijn optimaal schoon en bieden gelegenheid voor vormen van waterrecreatie en natuurbeleving. Dit geldt ook voor het Kanaal door Walcheren. 17

20 Bij inrichting en beheer van recreatieve, speel- en groenvoorzieningen worden eigenaren, huurders en woningbouwcorporaties betrokken. Initiatieven als: Adopteer een straat, Stadslandbouw en verticaal groen verdienen hoge prioriteit in onze gemeente. Daar waar mogelijk kan openbaar groen worden onderhouden door de inwoners zelf, die de gemeente vanuit de wijkservicebus met een proactieve inzet van zogenaamde Stadstuinders (zie Rotterdam) en/of wijkconciërges begeleidt, assisteert en faciliteert. Het hoofd groenstructuurplan moet daarom worden herzien. Het gemeenschappelijk kunstbezit in de openbare ruimte verhoogt het aanzien van de stad. We onderhouden deze collectie met zorg. Onderhoud aan reeds geplaatste beeldbepalende kunstwerken heeft prioriteit boven de aanschaf van nieuwe kunst. Voor uitbreiding van kunstroutes en parken worden middelen gezocht. Particuliere initiatieven voor plaatsing van kunst in de openbare ruimte hebben daarbij voorkeur. De Raad behoudt het mandaat bij aanschaf en plaatsing van nieuwe kunst in de openbare ruimte. D66 wil zo mogelijk dat omwonenden geconsulteerd worden bij plaatsing van kunst in de openbare ruimte. Het Scheldekwartier kan in afwachting van bestemmingsontwikkeling een goede locatie zijn voor het plaatsen van kunstwerken met een tijdelijk karakter en het organiseren van culturele manifestaties. De Boulevards, een van onze visitekaartjes, kunnen eveneens aantrekkelijker worden gemaakt door plaatsing van tijdelijke kunstwerken en aangepaste verlichting. Samengevat wil D66: Particuliere initiatieven m.b.t. openbaar groen en kunst in openbare ruimte faciliteren. Permanent verwijderingsproces van zwerfvuil. Milieueducatie. Boulevard verlevendigen. Schone watergangen voor natuurbeleving en recreatie. Onderhoud van bestaande kunstwerken heeft prioriteit. Raad en omwonenden betrekken bij aanschaf en/of plaatsing kunstwerken. 5.8 Verkeer en vervoer D66 Vlissingen is voorstander van een autoluwe binnenstad daarbij hoort ook een autoluwe boulevard. Op termijn streven wij naar een autovrije boulevard in de zomer. Parkeervoorzieningen moeten worden aangelegd buiten het centrum van de binnenstad. Wij denken hierbij ook aan een transferium waarbij rekening wordt gehouden met de belangrijkste routes van en naar het centrum en de stranden. D66 wenst een herziening en optimalisatie van het gemeentelijke verkeerscirculatieplan; dit in relatie tot de nieuw op te stellen Integrale Visie Binnenstad. In het Verkeerscirculatieplan wordt ondermeer opgenomen: een aaneengesloten sociaal veilig fietsroutenetwerk, een nieuw Parkeerplan gekoppeld aan een transferium en aangepaste openbaar vervoerroutes in Vlissingen. In het circulatieplan is de kruising Sloeweg/Koudekerkseweg / Gerbrandystraat vervangen door een rotonde met de hoofdroute richting binnenstad (Kruising Murre), wordt De verlengde Aagje Dekenstraat met voorrang gerealiseerd en is het tweerichtingsverkeer in de Coosje Buskensstraat hersteld. Onderzoek naar nut en inrichting en handhaving van de 30 km gebieden kan voorafgaan aan het verkeerscirculatieplan. Wij willen dit realiseren vóór de komst van de Marinierskazerne. Daarnaast staan wij een onderzoek voor naar een aanpassing van de aansluiting van de A58 op de Sloeweg. Een eventuele tunnel onder het Kanaal van Walcheren en het spoor 18

Verkiezingsprogramma Walcheren 2014 2018 voor de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen

Verkiezingsprogramma Walcheren 2014 2018 voor de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen Verkiezingsprogramma Walcheren 2014 2018 voor de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Democraten 66 1 Hoofdstuk 2: D66 Walcheren 3 Hoofdstuk 3: D66 Middelburg 12 Hoofdstuk

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 De Ouderenpartij Heerlen (OPH) is een lokale partij die zich inzet voor de belangen van alle inwoners van de gemeente Heerlen de groeiende groep ouderen

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Borger-Odoorn. D66 heeft ideeën en plannen om de balans te herstellen. Daarbij dienen vijf richtingwijzers als leidraad:

Borger-Odoorn. D66 heeft ideeën en plannen om de balans te herstellen. Daarbij dienen vijf richtingwijzers als leidraad: Borger-Odoorn 1 Verkiezingsprogramma 2014-2018 Op 19 maart 2014 kiezen de Nederlanders hun vertegenwoordigers in de nieuwe gemeenteraden. In de gemeente Borger-Odoorn is het belangrijkste thema waarschijnlijk

Nadere informatie

CDA Weststellingwerf. Visie en programma

CDA Weststellingwerf. Visie en programma CDA Weststellingwerf Visie en programma 2014 2018 HELDER GROEN Vertrouwen Verbinden Verantwoordelijkheid Visie Het CDA draagt het christelijk democratisch gedachtegoed uit. De samenleving staat hierbij

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

WAT VIND JIJ BELANGRIJK?

WAT VIND JIJ BELANGRIJK? WAT VIND JIJ BELANGRIJK? Inkomen? Werk? Onderwijs? Zorg? Wonen? MAAK DAN EENS KENNIS MET PVDA/GROENLINKS Wij zijn constructieve mensen die kiezen voor progressieve, sociale en duurzame politiek in Zeewolde.

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Inhoudsopgave Titel beleidsnota onder titel (optioneel) De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Stap voor stap naar een nieuwe

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Maatschappelijke ondersteuning November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Drie decentralisaties per 2015: - Jeugdwet - Wmo 2015 - Participatiew Achtergrond decentralisaties Overzichtelijk

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein Inleiding In onderliggend document is de visie omschreven van de Midden-Holland gemeenten 1 op het sociale domein. De directe aanleiding voor het opstellen van dit document is de op handen zijnde decentralisatie

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD

COALITIEAKKOORD 1 COALITIEAKKOORD 2014-2018 INLEIDING Dit coalitieakkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma s van de deelnemende partijen en de constructieve besprekingen tussen de coalitiepartners Ameland 82, CDA

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire

Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire 2015-2025 Kralendijk, januari 2015 Contact: Openbaar Lichaam Bonaire Eilandsecretariaat Plasa Reina Wilhelmina 1 Kralendijk, Bonaire Caribbean Netherlands

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie