RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 15 woningen Ouvertureweg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 15 woningen Ouvertureweg"

Transcriptie

1 GEMEENTE S-HERTOGENBOSCH RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 15 woningen Ouvertureweg Afdeling SO/ROS September 2014 IMRO nr.: NL.IMRO

2 2

3 Inhoud 1. INLEIDING Aanleiding en doel Ligging, bestaande situatie en begrenzing Bestemmingsplan BELEIDSKADER Europees en Rijksbeleid Provinciaal en gemeentelijk beleid PROJECT BESCHRIJVING Stedenbouw en Architectuur Verkeer en parkeren OMGEVINGSASPECTEN Algemeen Geluid Externe veiligheid Luchtkwaliteit Bodem Water Hinder Duurzaam bouwen en energie Hoogspanningslijn ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID PROCEDURE Vooroverleg Inspraak Uniforme openbare voorbereidingsprocedure MOTIVATIE EN CONCLUSIE BIJLAGEN

4 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en doel De realisatie van woningen aan de Ouvertureweg maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van de Groote Wielen. Als gevolg van de economische en financiële crisis is het bouw- en ontwikkeltempo bij de Groote Wielen de afgelopen jaren teruggelopen. Om de bouw te stimuleren is samen met de ontwikkelaars gekeken naar de reeds gemaakte afspraken in relatie tot de bouwopgave (aantal en typologie). Op een aantal punten heeft dit geleid tot kleine aanpassingen van de gemaakte afspraken en opgave. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van de woningen aan de Ouvertureweg. In het oorspronkelijke plan en het bestemmingsplan zouden hier een 10-tal geschakelde vrijstaande woningen worden gerealiseerd. De vraag naar dergelijke woningen is verminderd. Gezamenlijk met de ontwikkelaar (Hoedemakers) is gekozen voor een oplossing die wat betreft typologie afwijkt van het oorspronkelijke plan, maar past binnen de nieuwe kaders. Er is een plan opgesteld waarin wordt uitgegaan van de realisatie van 15 aaneen gebouwde woningen. Omdat deze ontwikkeling niet past in het geldende bestemmingsplan is een ruimtelijke procedure nodig om het plan te realiseren. 1.2 Ligging, bestaande situatie en begrenzing De ontwikkeling van de 15 woningen maakt onderdeel uit van de wijk De Hoven binnen de Groote Wielen en is gelegen aan de westrand hiervan. 4

5 Zoals gezegd maakt de locatie onderdeel uit van de Groote Wielen en is dit deel van de uitbreidingswijk nog volop in ontwikkeling. Locatie Ouvertureweg 5

6 1.3 Bestemmingsplan De beoogde locatie voor de 15 woningen is op grond van het geldende bestemmingsplan De Groote Wielen, vastgesteld op 8 juni 2011, bestemd voor Wonen met de specifieke bouwaanduiding geschakeld en Vrijstaand. De realisatie van de 15 aaneen gebouwde woningen is in strijd met dit bestemmingsplan. Verzocht is om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo (project afwijkingsbesluit) de realisatie van de 15 aaneen gebouwde woningen op deze locatie mogelijk te maken. Deze ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van het project afwijkingsbesluit. Uitsnede verbeelding bestemmingsplan De Groote Wielen 6

7 2 BELEIDSKADER 2.1 Europees en Rijksbeleid Deze aanvraag heeft een beperkte invloed op de ruimtelijke omgeving en vindt plaats binnen de bebouwde kom. Daarom zal niet worden ingegaan op het Europese en nationale beleid inzake de ruimtelijke ordening. 2.2 Provinciaal en gemeentelijk beleid Voor het geldende gemeentelijke en provinciale beleid wordt verwezen naar de betreffende paragrafen in de toelichting van het bestemmingsplan De Groote Wielen Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 8 juni 2011 en op 11 november 2011 inwerking getreden. Hierin staat het vigerende beleid dat ook voor deze locatie van toepassing is. Het woonbeleid van de gemeente is in 2012 herzien. Beknopt komt dit beleid neer op: Nota Wonen 2012 De gemeente wil blijven voorzien in de (toekomstige) woningbehoefte. In de periode tot 2020 neemt de woningbehoefte toe met woningen. De beleidsinzet is gericht op de opgave om door middel van woningbouw te voorzien in deze (toekomstige) woningbehoefte. Gezien de situatie op de woningmarkt en de onzekerheden m.b.t. afzetmogelijkheden in de koopwoningmarkt, is het echter onzeker of binnen deze periode aan deze opgave kan worden voldaan. In de woningbouwplanning moet er een realisme zijn in het bereiken van (vastgestelde) doelen: fasering in de tijd en prioritering van (haalbare) bouwplannen zullen de komende tijd noodzakelijk zijn. Er wordt voor de komende jaren ingezet op een woningproductie met een bandbreedte van 500 tot 800 per jaar, met een (na te streven) gemiddelde van 700 woningen per jaar. Dit streven zal vooral in de komende jaren veel inspanning van alle partijen vragen. Woningbouw is van groot belang voor een goede werking van de woningmarkt, maar is tevens een economische en werkgelegenheidsfactor van betekenis. Om in de woningbehoefte te kunnen voorzien, wordt ingezet op: Een positieve en proactieve houding t.o.v. kansrijke initiatieven die door (markt)partijen en woningcorporaties worden ontwikkeld. Het, indien noodzakelijk voor de voortgang in de woningproductie, verruimen van de randvoorwaarden en/of het leveren van maatwerk bij woningbouwplannen, waarbij dan een afweging plaatsvindt m.b.t. verschillende gemeentelijke beleidsterreinen: milieu, parkeren, stedenbouw, architectuur en grondbeleid. Het wettelijke kader blijft uiteraard altijd als minimumnorm staan. Het zoveel mogelijk levensloopgeschikt, duurzaam en toekomstbestendig ontwikkelen en bouwen van woningen. De samenwerking aangaan met én het inspireren, activeren, stimuleren en eventueel faciliteren van woningcorporaties en marktpartijen om diversiteit in woonmilieus te realiseren, te gaan experimenteren met vernieuwende concepten en woonproducten te ontwikkelen die aansluiten bij de woonwensen en financiële mogelijkheden van de woonconsumenten. M.b.t. het (hogere) marktsegment wordt van de partijen in de marktsector creativiteit verwacht bij het ontwikkelen van woonproducten met een goede prijs/kwaliteitsverhouding aansluitend op de vraag vanuit de woningmarkt. De rol van de gemeente is hierbij voorwaardenscheppend en faciliterend m.b.t. haalbare initiatieven, maar soms ook activerend, stimulerend en zo mogelijk risicodragend. Het (meer) bieden van mogelijkheden aan woonconsumenten om zelf (al dan niet gezamenlijk) hun woonwensen te realiseren (door middel van (collectief) particuliere opdrachtgeverschap). Het in samenwerking met de woningcorporaties opzetten van experimenten met het meer op maat brengen van woningtoewijzingsregels. We willen daarmee de keuzevrijheid vergroten en beter inspelen op de verschillende behoeften van woningzoekenden. Het omzetting van de 10 dure vrijstaande geschakelde woningen naar 15 middeldure aaneengebonden woningen past binnen de kaders om te zoeken naar betaalbare woningen waarbij wordt aangesloten op de woonwensen en financiële mogelijkheden van de woonconsumenten. 7

8 3. PROJECT BESCHRIJVING 3.1 Stedenbouw en Architectuur Voor de ontwikkeling van de Westrand van de wijk De Hoven binnen de Groote Wielen is vanwege de veranderde marktomstandigheden het plan herverkaveld. In het oorspronkelijke plan en het bestemmingsplan zouden hier een 10-tal geschakelde vrijstaande woningen worden gerealiseerd. Er is nu een plan ontwikkeld waarin wordt uitgegaan van de realisatie van 15 aaneen gebouwde woningen. Er is gekozen om de 15 rijwoningen te verdelen over drie blokken. Hierdoor ontstaan 3 blokken van elk 5 woningen. Eén zelfde aantal als het naastliggende (reeds gerealiseerde) blokje rijwoningen uit de eerste fase. Op deze manier vormt het, qua schaal, een eenduidige voortzetting van de bestaande straatwand. Op de hoeken worden accenten aangebracht middels brede hoekramen op de 2e verdieping en verticale raamstroken in het trappenhuis. Om het verticale gevelbeeld te benadrukken zijn de woningen onderling "geknipt" door een terug liggende strook in een contrasterende kleur. Dit is nu in wit keimwerk gedacht, maar een ander materiaal is ook denkbaar. De woningen vinden qua sfeer en architectuur aansluiting bij de (reeds gerealiseerde) naastliggende bebouwing. In het gevelbeeld zijn diverse verwijzingen naar de belendende woningen voor wat betreft gevelindeling, horizontale raampartijen en detaillering. 3.2 Bouwplan Op de hoeken worden accenten aangebracht middels brede hoekramen op de 2e verdieping en verticale raamstroken in het trappenhuis. Op maaiveldniveau is een uitbreiding ontworpen van de woonkamer. Deze heeft vanwege de alzijdige oriëntatie zowel (brede) ramen aan de voorzijde als in de zijgevel. Tussen de bouwblokken is een aan/tussenbouw op de begane grond. Het voorste deel hiervan wordt als keuken/speel- of eetkamer bij de aangrenzende woning toegevoegd. Het achterste deel wordt als extra ruimte bij de woning aan de andere zijde toegevoegd. 8

9 Impressie van de 15 woningen aan de Ouvertureweg 3.4 Gemeentelijke woningbouwtaakstelling Het oorspronkelijke verkavelingsvoorstel voor vrijstaande geschakelde woningen ging uit van een ontwikkeling in het dure woningbouwsegment (conform het bestemmingsplan De Groote Wielen en het gemeentelijke woonbeleid uit 2007). Gezien de situatie op de woningmarkt en de onzekerheden m.b.t. afzetmogelijkheden in de koopwoningmarkt is kritisch gekeken naar de mogelijkheden van de locatie. Zowel stedenbouwkundig als volkshuisvestelijk. De 15 woningen aan de Ouvertureweg dragen bij aan de woningbouwtaakstelling van de gemeente conform de Nota Wonen 2012 (zie paragraaf 2.2) en bieden ook een unieke kans om de diversiteit van de woningvoorraad in prijsklasse en woningtype in dit deel van de stad te bevorderen. 3.3 Verkeer en parkeren Aan de verkeersstructuur veranderd niets. De voorgestelde parkeersituatie zal wel worden aangepast. Voor ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening heeft de gemeente 's- Hertogenbosch een eigen parkeernormenbeleid vastgesteld. Dit beleid is vastgelegd in de nota Parkeernormen, dat is vastgesteld d.d. 9 december De nota geeft aan hoeveel parkeerplaatsen per functie en per stadsdeel gerealiseerd dienen te worden bij nieuwbouw. 9

10 Hierbij wordt gezocht naar evenwicht tussen enerzijds de vraag naar parkeerplaatsen en anderzijds de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit evenwicht kan berekend worden met behulp van de parkeerbalans. Hieronder is de parkeerbalans voor het project uiteengezet parkeerbalans 15 rijwoningen benodigd: 15 x 1,8 (norm) = 27 pp te realiseren: haaksparkeren dwarsstraat 11 pp *) langsparkeren ouvertureweg 16 pp totaal gerealiseerd: 27 pp. *) dwarsstraat: 14pp, waarvan 3 pp worden toegerekend voor achterliggende fase. Sonatestraat Ouvertureweg v De voorgestelde parkeersituatie zal worden aangepast. Aan de Ouvertureweg is er plaats om 16 auto s te parkeren op de rijbaan en in de Sonatestraat worden er 14 parkeerplaatsen (haaksparkeren) gerealiseerd. Hiervan worden 3 pp toegerekend aan de achterliggende fase. 10

11 4. OMGEVINGSASPECTEN 4.1 Algemeen Er bestaat een duidelijke relatie tussen milieubeleid en ruimtelijke ordening. De milieukwaliteit vormt een belangrijke afweging bij de ontwikkelingsmogelijkheden van ruimtelijke functies. Milieubelastende situaties moeten voorkomen worden. Voor De Groote Wielen, waarbinnen dit plangebied valt, is onverkort het algemene milieubeleid van de Gemeente s-hertogenbosch van toepassing. Daarnaast gelden randvoorwaarden en uitgangspunten, die specifiek voor De Groote Wielen zijn opgesteld. De uitgangspunten zijn opgenomen in een raamovereenkomst die de gemeente heeft gesloten met de marktpartijen die De Groote Wielen ontwikkelen. 4.1 Geluid Het bouwplan is gelegen binnen de geluidzone van De Blauwe Sluisweg (ten westen) en het Hooggemaal (ten zuiden). De overige wegen rondom en in het bouwplan als een 30- km/uur zone ingericht. In de Wet geluidhinder is gesteld dat rondom deze wegen geen zone is gelegen. De geluidemissie van 30 km/uur wegen behoeft in het kader van de Wet geluidhinder niet beoordeeld te worden. De geluidbelasting ten gevolge van De Groote Wielenlaan (ten noorden) is inzichtelijk gemaakt in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Het onderzoek (bijlage 1) is uitgevoerd door DPA Cauberg-Huygen B.V., Akoestisch onderzoek 15 woningen Ouvertureweg te Rosmalen wegverkeerslawaai d.d. 15 mei 2014 en referentienummer Ten gevolge van het wegverkeer op de Blauwe Sluisweg wordt op de westgevels van de 15 grondgebonden woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 db overschreden. De maximaal berekende geluidbelasting op de gevels bedraagt 52 db (incl aftrek artikel 110g Wet geluidhinder). De maximaal te ontheffen waarde van 63 db wordt niet overschreden. Ten gevolge van het wegverkeer op het Hooggemaal wordt op geen enkele gevel van 15 grondgebonden woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 db overschreden. Door de Wet geluidhinder zullen ten aanzien van deze weg geen restricties worden gesteld bij de realisering van het bouwplan. Als gevolg van de overschrijding stelt de Wet geluidhinder dat onderzocht dient te worden of de geluidbelasting door middel van maatregelen aan de bron, de overdracht, of ter plaatse van de ontvanger gereduceerd kan worden. Vanwege de overschrijding op een beperkt aantal woningen zullen mogelijke maatregelen stuiten op bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard. Er dient een ontheffing hogere grenswaarden voor de 15 woningen te worden aangevraagd. Naast de toets aan de wettelijke grenswaarden is het plan getoetst aan de Nota hogere grenswaarden geluid van de gemeente s-hertogenbosch. In de Nota zijn voorwaarden opgenomen. Zo is een voorwaarde dat elke nieuwbouwwoning tenminste één geluidluwe gevel moet bezitten. In dit geval is de achtergevel van elke nieuwbouwwoning geluidluw. Hiermee voldoet direct de buitenruimte bij de woning aan de ambitiewaarde van het gebied. 4.2 Externe veiligheid Doelstelling van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving door het beheersen van risico s van industriële activiteiten met opslag en transport van gevaarlijke stoffen. In het plangebied en de directe omgeving zijn geen transportroutes of buisleidingen voor gevaarlijke stoffen aanwezig. Daarnaast liggen in de directe omgeving van het plangebied geen risicovolle bedrijven. 4.3 Luchtkwaliteit Bij lucht gaat het om de productie van luchtverontreiniging als gevolg van nieuwe plannen waarop de luchtkwaliteitseisen van de Wet Milieubeheer van toepassing zijn. Daarnaast gaat het om de zorg van het bouwen van kwetsbare functies in lucht belaste zones. 11

12 In 2005 en 2008 is de luchtkwaliteit onderzocht voor de gehele De Groote Wielen. Uit deze onderzoeken blijkt dat geen grenswaarden worden overschreden bij de aanleg van de gehele De Groote Wielen, waar dit plangebied onderdeel van is. Verder onderzoek is niet nodig. Uit gegevens van het luchtsoftwareprogramma PROMIL (dat inzicht geeft in de luchtverontreiniging als gevolg van wegverkeer en achtergrond) blijkt dat de huidige concentraties van de stoffen NO2 en PM10 (fijn stof) in dit plangebied met respectievelijk 26 en 23 microgram/m3 ver onder de maximale grenswaarden (van 40 µg/m3) liggen voor de desbetreffende stoffen. Naar verwachting nemen deze concentraties in de toekomst verder af door nationale en lokale maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Voor dit plangebied is, met betrekking tot luchtkwaliteit, sprake van een goed woon- en leefklimaat. 4.4 Bodem Uit verschillende bodemonderzoeken die ter plaatse zijn uitgevoerd blijkt dat in de grond lichte overschrijdingen aan zware metalen, PAK en minerale olie zijn gemeten. In het grondwater zijn ook lichte overschrijdingen aan zware metalen en minerale olie gemeten. Op deze grondlagen is over het gehele gebied een laag schone grond uit de centrale plas van De Groote Wielen gespoten. Rekening houdend met beide grondlagen kan geconcludeerd worden dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de locatie voldoende is en geen belemmering vormt voor nieuwbouw. 5.5 Water Voor het totale plan van De Groote Wielen is een waterhuishoudingsplan van toepassing. Dit is afgestemd met het Waterschap Aa en Maas. De woningen aan de Ouvertureweg maken hier onderdeel van uit. Voor meer informatie over dit plan wordt verwezen naar de actualisatie van het gehele bestemmingsplan De Groote Wielen uit Hinder Volgens de VNG brochure bedrijven en milieuzonering is een richtafstand van 30 meter tot een rustige woonwijk aanbevolen. In de omgeving van het plangebied (nieuwbouw woningen) liggen geen hinderlijke objecten. Hinder is niet aan de orde. 4.9 Duurzaam bouwen en energie Het duurzaamheidsbeleid van de Gemeente s-hertogenbosch richt zich op drie speerpunten: energie, duurzaam waterbeheer en hout uit duurzaam beheerde bossen. In 2008 heeft de gemeente het energie en klimaatprogramma vastgesteld. De ambitie voor de bebouwde omgeving is om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken wordt van alle partijen (gemeente, bouwers en projectontwikkelaars, bewoner en bedrijven) hun bijdrage gevraagd. Voor nieuwbouw geldt dat wordt gestreefd naar een emissie reductie van 25% CO2 ten opzichte van de wettelijke norm Hoogspanningslijn Zo n 280 meter ten zuiden van het plangebied loopt een bovengrondse hoogspanningslijn, namelijk de lijn Den Bosch - Oss" van 150 kvolt. Uit voorzorg voor eventuele gezondheidsrisico s dienen we rekening te houden met de magneetveldzone van een hoogspanningslijn. Nieuwe woningen, scholen en kinderdagverblijven dienen buiten de magneetveldzone van een hoogspanningslijn te worden bestemd. De magneetveldzone van onderhavige hoogspanningslijn varieert van 65 tot 95 meter vanaf het hart van de lijn. Het plangebied ligt ver buiten deze magneetveldzone. De hoogspanningslijn en het daarvoor geldende Rijksadvies levert geen belemmeringen voor onderhavig plan. 12

13 5. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID Het projectafwijkingsbesluit voorziet in een nieuwe ontwikkeling waarvan de financieeleconomische uitvoerbaarheid dient te worden aangetoond. Artikel 6.12 Wro verplicht de gemeenteraad een exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen, tenzij kostenverhaal anderszins verzekerd is. In casu is deze uitzondering van toepassing. Het vaststellen van een exploitatieplan is dan ook niet nodig. Het onderhavige plan maakt onderdeel uit van De Groote Wielen. Het betreft een gemeentelijke grondexploitatie, waarbij woningbouwkavels worden verkocht aan ontwikkelaars/corporaties. De resultaten worden vastgelegd in een koopovereenkomst. Er is sprake van een sluitende grondexploitatie. De gronden waar bouwmogelijkheden ontstaan zijn volledig in eigendom van de gemeente. Hiermee is kostenverhaal anderszins verzekerd. Geconcludeerd kan worden dat het bouwplan c.q. de afwijking van het bestemmingsplan economisch uitvoerbaar is. 13

14 6. PROCEDURE 6.1 Vooroverleg Op grond van artikel 6.18 Bor bestaat er een overlegverplichting voor planologische gebruiksactiviteiten. Op de voorbereiding van een omgevingsvergunning die wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo is artikel van he t Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) van overeenkomstige toepassing. Op grond van artikel Bro dient overleg gepleegd te worden met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. 6.2 Inspraak Conform de gemeentelijke inspraakverordening wordt de voorgenomen ontwikkeling ter visie gelegd. Gelet op de beperkte ruimtelijke wijzigingen vindt de inspraak alleen schriftelijk plaats. De eventuele inspraakreacties worden verwerkt. 6.3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure Een ieder kan zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit gedurende de termijn van terinzagelegging. Tegen een verleende omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo kan beroep worden ingediend door belanghebbenden en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig artikel 3.12 Wabo in samenhang met afdeling 3.4 Awb bij burgemeester en wethouders een zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep in twee instanties open. Allereerst beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 14

15 7. MOTIVATIE EN CONCLUSIE Het beoogde bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan De Groote Wielen. Hierin zijn de gronden bestemd voor vrijstaande geschakelde woningen. Hiervoor in de plaats worden aaneen gebouwde woningen gerealiseerd. Er zijn geen afwijking voor wat betreft de in het plan opgenomen maten en het bouwvlak. De afwijking betreft het typologie en het aantal woningen. De toets aan de diverse beleidsstukken en de kwaliteit van de leefomgeving toont aan dat er geen belemmeringen zijn voor de beoogde ontwikkeling. Verwezen wordt naar de paragrafen waarin deze aspecten behandeld worden. Ten aanzien van het aspect geluid is er een kleine overschrijding van de geluidnorm. Hiervoor dient er een Hoger grenswaarde te worden aangevraagd. Gelet op het voorgaande is het bouwplan planologisch aanvaardbaar op deze locatie. 15

16 BIJLAGEN 1. bij deze ruimtelijke onderbouwing behorende tekening met nummer NL.IMRO Akoestisch onderzoek 15 woningen Ouvertureweg te Rosmalen wegverkeerslawaai, DPA Cauberg-Huygen B.V., d.d. 15 mei 2014 en referentienummer

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2'

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan 'Aquasingel De Groote Wielen' Reg.nr. : 104622 B&W verg. : 4 december 2012 Commissie : ROB Cie_verg. : 8 januari 2013 Raadsverg. : 22 januari

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 7 Opsteller Datum Doorkiesnr. Onderwerp Procedurekader Periode ter visie Bijlagen Olav Lamme 15 april 2014 088 022 5000 n procedure ex art 110a Wet geluidhinder bestemmingsplan 'De Clinckhoeff'.

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina van 7 Wet geluidhinder, artikel 0a Opsteller : Michiel Smits Datum : 9 december 206 Doorkiesnr. : 088 02259 Onderwerp : n procedure ex art 0a Wet geluidhinder; voor grondgebonden woningen en appartementen

Nadere informatie

Besluit. OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG Besluitnummer INT

Besluit. OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG Besluitnummer INT OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG-12-00500 Besluitnummer INT13-0552 Besluit Onderwerp Beslissing van burgemeester en wethouders van Best op de op 23 maart 2012 ingekomen aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen.

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen. B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart 217-227 naar 5 woningen. 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Deltakwartier'

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Deltakwartier' Aan de gemeenteraad Documentnummer 2016.0.055.727 Zaaknummer 2016-08-00863 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Deltakwartier' Voorstel 1. In te stemmen met het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 6 Opsteller : Michiel Smits Datum : 30 juni 2016 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; woning Barwoutswaarder 49B te Woerden. Procedurekader : Aanvraag

Nadere informatie

2. Juridisch planologische procedure

2. Juridisch planologische procedure 1 Besluit met betrekking tot de woningen gelegen binnen bestemmingsplan Overstad - Woongebied inzake het vaststellen van een hogere waarde vanwege het railverkeer op het spoor tussen Alkmaar en Alkmaar

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid Woningbouw Waardeel Glimmen Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren. Nummer: Datum: INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. BEOORDELINGSKADER...

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Voorweg 163 opgesteld.

Nadere informatie

Kerkstraat 39 te Nederweert

Kerkstraat 39 te Nederweert Kerkstraat 39 te Nederweert Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Ligging van het plangebied 5 1.3 Vigerend bestemmingsplan 6 1.4 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 Het planvoornemen 8 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Inleiding Voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van 7 bouwkavels gelegen ten zuiden van de Zuidkil, Oostkil

Nadere informatie

BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER. Kenmerk Z

BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER. Kenmerk Z BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER Kenmerk Z13-48979 Van de gemeente Vught hebben wij op 27 mei 2013 een verzoek om hogere waarden vast te stellen ontvangen. Het verzoek houdt verband met de wens

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een woonzorgcentrum De Lanen 2 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woonzorgcentrum aan De Lanen 2 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14010 W www.schiedam.nl ONTWERPBESLUIT HOGERE

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk

Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk Kenmerk: 221770 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

(ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren

(ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren (ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren Gemeente Tynaarlo december 2011 NL.IMRO.1730.PBHoge30ZLR-0301 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking ZNSTD Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren Notitie 20122367-09 Wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming spoorwegdoeleinden Beoordeling bedrijven & milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

(Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180.

(Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180. (Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180. 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 8 Opsteller : Michiel Smits Datum : 8 maart februari 2017 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; bouwplan woning op perceel Rietveld 33A te Woerden.

Nadere informatie

Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega

Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 te Oudega 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Opsteller : Cees Vermeent Datum : Juni 2013 Doorkiesnr. : 0348-428.348 Onderwerp : Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeerslawaai ex art 110a Wet geluidhinder (Wgh.) voor grondgebonden woningen

Nadere informatie

2. Juridisch planologische procedure

2. Juridisch planologische procedure 1 Besluit met betrekking tot de woningen gelegen binnen bestemmingsplan Overstad - Woongebied inzake het vaststellen van een hogere waarde vanwege het wegverkeer op de Koedijkerstraat in de zin van de

Nadere informatie

4. Hogere waarde procedure Wet geluidhinder

4. Hogere waarde procedure Wet geluidhinder 1 Besluit met betrekking tot woningen binnen Bestemmingsplan Spieghelbuurt inzake het vaststellen hogere waarde wegverkeerslawaai in de zin van de Wet geluidhinder 1. Inleiding Het gebied van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Raadsvergadering. 9 februari D.P. van Sluis

Raadsvergadering. 9 februari D.P. van Sluis gemeente Capelle aan den IJssel Raadsvoorstel Nummer 611845 Raadsvergadering 9 februari 2015. Datum 13 januari 2015 Programma / product / collegewerkplan Programma: 8 Ruimtelijke Ordening Product: 08.01

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Wijzigingsplan Opperstraat 1 e wijziging. Gemeente Halderberge Ontwerp

Wijzigingsplan Opperstraat 1 e wijziging. Gemeente Halderberge Ontwerp Wijzigingsplan Opperstraat 1 e wijziging Gemeente Halderberge Ontwerp Wijzigingsplan Opperstraat 1 e wijziging Gemeente Halderberge Ontwerp Rapportnummer: 211X05366.067015_1 Datum: 26 juli 2011 Contactpersoon

Nadere informatie

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot

Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder Gemeente Oirschot Maart 2007 1 Inleiding Decentralisatie van de hogere waardeprocedure is onderdeel van de gewijzigde Wet geluidhinder die per

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN Polderweg 182

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN Polderweg 182 ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN Polderweg 182 Besluit ex artikel 110a van de Wet geluidhinder van het college van Burgemeester en wethouders van Schiedam 1 Naam Project: Wetenschappersbuurt Algemene gegevens

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Ontwerp Wijzigingsplan. Ballumerweg 23 te Nes Ameland

Ontwerp Wijzigingsplan. Ballumerweg 23 te Nes Ameland Ontwerp Wijzigingsplan Ballumerweg 23 te Nes Ameland Ontwerp Wijzigingsplan Ballumerweg 23 te Nes Ameland Inhoud Toelichting op wijzigingsplan 1. Beschrijving van het plan 2. Beleidskader 3. Omgevingsaspecten

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit

Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit Datum besluit : Naam project : Bestemmingsplan Staatsliedenbuurt Adres project : Talmastraat (tussen Talmastraat, Savornin Lohmanlaan,) Zaaknummer : Bijlagen

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel Aanvraag Op 21 september 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van de gemeente Boxtel, voor het op grond van artikel 107 van de

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20)

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Vastgesteld, Juni 2016 Everard Meysterweg 12 (gelegen achter de percelen Everard Meysterweg 14 t/m 20)

Nadere informatie

ontwerp-beschikking Wet geluidhinder

ontwerp-beschikking Wet geluidhinder ontwerp-beschikking Wet geluidhinder Besluit van Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel, inzake vaststelling Hogere Grenswaarden wegverkeerslawaai ingevolge artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Kenmerk: 21247475 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan IJsselmonde Gentrum dienen hogere

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Gebr. Blokland B.V. Damstraat 24 3371 AE HARDINXVELD-GIESSENDAM Kenmerk Verzenddatum Bouwplan Door Gebr. Blokland B.V. is een verzoek ingediend voor

Nadere informatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

CONCEPT. t.b.v. terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

CONCEPT. t.b.v. terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan CONCEPT t.b.v. terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Raadsvoorstel 2016/ Onderwerp Portefeuillehouder Adam Elzakalai / dr. Tom Horn Steller H. Grootveld - Teune Collegevergadering 2016 Raadsvergadering

Nadere informatie

Ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder. van het. bestemmingsplan Kadoelen- Oostzanerwerf III

Ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder. van het. bestemmingsplan Kadoelen- Oostzanerwerf III Ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder Bestemmingsplan 1 e partiële herziening van het bestemmingsplan Kadoelen- Oostzanerwerf III Gemeente Amsterdam, d.d. 20 oktober 2015 Inleiding Op 20 juni

Nadere informatie

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo Een goede ruimtelijke ordening Henry de Roo Afwijken bestemmingsplan (1) artikel 2.12, lid 1, a, sub 1 Wabo binnenplans afwijken artikel 2.12, lid 1, a, sub 2 Wabo de gevallen genoemd in artikel 4, Bijlage

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

's-hertogenbosch. Ruimtelijke motivering Transformatie Bruggen 36 s-hertogenbosch

's-hertogenbosch. Ruimtelijke motivering Transformatie Bruggen 36 s-hertogenbosch 's-hertogenbosch Ruimtelijke motivering Transformatie Bruggen 36 s-hertogenbosch Inhoud 1. INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding en doel... 2 1.2 Ligging, bestaande situatie en begrenzing... 2 1.3 Bestemmingsplan...

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad. Arnhem, 5 augustus 2014

Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad. Arnhem, 5 augustus 2014 Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 september 2014 Documentnummer : 2014.0.072.353 Zaaknummer: 2014-03-00149 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Rijnhal-Decathlon' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

*Z00B9741EA3* Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM. Conform besloten B en W d.d. 6 november Algemene Zaken

*Z00B9741EA3* Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM. Conform besloten B en W d.d. 6 november Algemene Zaken Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM zaaknummer Z-12-02915 registratienummer ADV-12-01088 opsteller advies mevrouw M.J.M. van Tilburg doorkiesnummer 010-5931815 directielid datum advies 7 september

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle Inhoudsopgave TOELICHTING Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 1 1.3 Leeswijzer 2 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 3 Hoofdstuk 3 Beleidskader 4 3.1 Provinciaal beleid 4 3.2 Gemeentelijk

Nadere informatie

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder)

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan Princenhage-Haagpoort Het besluit van het College

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan "Neede, De Berg 2010" Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Onderwerp Bestemmingsplan Neede, De Berg 2010 Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan "Neede, De Berg 21" Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Stad Kerkrade, 23 maart 2011. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 11it00170. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 11Rb012, betreffende de verklaring van geen

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Hoog Dalem, herziening noordelijke eilanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Hoog Dalem, herziening noordelijke eilanden Raadsvoorstel: 2016-1646 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Hoog Dalem, herziening noordelijke eilanden Datum: 1 augustus 2016 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk I & O: - B &A / Raadsvergadering: 25

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Plaatsing zonnepanelen Bokhoven, tegenover perceel Gravin Helenastraat 3 te Bokhoven

Ruimtelijke motivering. Plaatsing zonnepanelen Bokhoven, tegenover perceel Gravin Helenastraat 3 te Bokhoven Ruimtelijke motivering Plaatsing zonnepanelen Bokhoven, tegenover perceel Gravin Helenastraat 3 te Bokhoven September 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De initiatiefnemer de heer Bomans is voornemens

Nadere informatie

od205sl wijzigingsplan De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1 Toelichting Wijzigingsprocedure Opzet van het wijzigingsplan Milieuaspecten

od205sl wijzigingsplan De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1 Toelichting Wijzigingsprocedure Opzet van het wijzigingsplan Milieuaspecten GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT ONTWERP WIJZIGINGSPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST, 2E WIJZIGINGSPLAN GEBIED B1 Toelichting 16 juni 2017 projectnummer: 002-WP-01 status: ontwerp datum: 16 juni 2017 IMRO-IDN: NL.IMRO.0531.VolgerlOst2eWPB1-2001

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening

Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging van het plangebied "Zuidhoek" 1.3 Leeswijzer 7 7 7 8 Hoofdstuk 2 Aanpassingen 2.1

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Meentwal 2-192 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, 3294) Kenmerk:595738 Datum: 8 september 2016 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat;

Nadere informatie

vastgesteld gemeente Groningen - bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 2

vastgesteld gemeente Groningen - bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 2 vastgesteld gemeente Groningen - bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidskader 9 Hoofdstuk 3 Juridische toelichting 11 Hoofdstuk 4 Procedure en overleg 15

Nadere informatie

Concept-ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit Verplaatsen autosteiger Beatrixhaven. Gemeente Werkendam

Concept-ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit Verplaatsen autosteiger Beatrixhaven. Gemeente Werkendam Concept-ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit Verplaatsen autosteiger Beatrixhaven Concept-ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit Verplaatsen autosteiger Beatrixhaven Toelichting Datum: 6 september

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 1043253 behandeld door de heer T van Straaten doorkiesnummer +31 77 3599588 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp Ontwerp besluit omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie