GILBERT ROGIERS. De Politieke Geschiedenis van Oostende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GILBERT ROGIERS. De Politieke Geschiedenis van Oostende 1976-1982"

Transcriptie

1 RI.JKSUNIVERSITEIT GENT Academiejaar GILBERT ROGIERS De Politieke Geschiedenis van Oostende Oorspronkelijke titel: DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 10 OKTOBER 1982 in Oostende.. Het homerisch duel tussen Goekint en Laridon. Failliet van de KOO splitst de CVP: ACW tegen NCMV. Verdeelheid in de SP: jongsocialisten tegen de gevestigde SP. Diepe twisten binnen de VU oorzaak van zware nederlaag in Na een SP-PVV-VU precoalitieakkoord, kwam een CVP-VU- PVV precoalitieakkoord en op de valreep een CVP-PVV-coalitie. Dit is een grondig herwerkte versie van een studie gemaakt in opdracht van Prof. Dr. H. Gaus. Faculteit van de Rechten Seminarie voor de Ontwikkeling van de Hedendaagse Binnenlandse en Buitenlandse Politiek Door Gilbert Rogiers, Enige Proef Pers- en Communicatiewetenschappen Copyright Rogiers Gilbert D/2012/Gilbert Rogiers, auteur en uitgever Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopieën, microfilm, download of op welke andere wijze dan ook, zonder vermelding van de auteur en zonder de vermelding van de titel van het werk. ROGIERS G., De politiek geschiedenis van Oostende

2 2 WOORD VOORAF Ik houd eraan Prof. Dr. H. Gaus (Gentse universiteit), uitdrukkelijk te bedanken voor zijn colleges. Hierin verwees hij voortdurend naar de grote krachtlijnen van s mensen geschiedenis, naar de motieven van s mensen handelen. De belangen- en de machtsstrijd tussen groepen en tussen personen zijn inderdaad even oud als de mensheid zelf. In dit licht is de strijd om de macht in de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 82 in Oostende natuurlijk een heel particuliere gebeurtenis, met een eigen lokale kleur. Machts- en belangenstrijd zijn zo inherent verbonden met het wezen van de mens, dat we het bestaan ervan noch negatief noch positief kunnen bestempelen. Het zijn feitelijke historische constanten. Wie hun bestaan wil ontkennen kan evengoed loochenen dat de aarde om de zon draait! Gilbert Rogiers, Oostende april 1984 NOOT BIJ DE UITGAVE IN 2012 Voltijds lesgevend als licentiaat wiskunde volgde ik in de colleges voor het behalen van de licentie in Pers- en Communicatiewetenschappen aan de Gentse universiteit. Aan professor H. Gaus vroeg ik om een van zijn cursussen niet te moeten volgen, en in plaats daarvan een studie te schrijven over de politieke geschiedenis van Oostende tussen de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 en Hij ging hiermee akkoord. Wegens tijdsgebrek heb ik hem geen enkele maal geconsulteerd tijdens het schrijven van dit werk. De oorspronkelijke titel DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 10 OKTOBER 1982 heb ik vervangen door DE POLITIEKE GESCHIEDENIS VAN OOSTENDE IN Dit dekt beter de inhoud van deze studie. Enige bescheidenheid komt ten allen tijde van pas, maar Prof. Dr. Gaus beoordeelde in 1984 dit werk als uitzonderlijk goed. Hij raadde me zelfs aan het uit te geven. Dit heb ik toen niet gedaan, omdat er naar mijn oordeel te veel namen in stonden van personen die toen nog politiek actief waren. Ik had gepoogd dit werk zo objectief mogelijk te schrijven, alhoewel ikzelf lid was van het plaatselijk CVP-bureau!!! Dit was voor mij toen een delicate opdracht, maar niemand van het bureau had hiervan weet. Wel heb ik aan toenmalig CVP-voorzitter de h. Achiel Vandenabeele, met een smoes, de originelen van de twee precoalitieakkoorden en van het definitieve coalitieakkoord 1982 gevraagd. Ik kreeg de originelen probleemloos. Sedertdien heb ik in Oostende over dit werk met geen woord gerept. Politieke ambities heb ik nooit gehad, maar op mijn manier was ik achter de schermen een kwarteeuw zeer actief in de CVP. Ik organiseerde met zeer veel succes activiteiten niet alleen in café het Rozenhof, Spaarzaamheidstraat Oostende, maar, als lid van het arrondissementeel bureau, zelfs in Diksmuide, Ieper, Veurne,.... Ik schreef ook verschillende politieke analyses gericht aan de nationale CVP-top. Een ervan Ofwel uitbreken ofwel uitdoven speelde zelfs een rol in de herbronning na de fameuze verkiezingsnederlaag in In al deze analyses was empathie het centrale begrip. Dit alles deed ik zeer graag, maar indien men erachter gekomen was dat ik op een neutrale manier over de CVP schreef, dan zou dat ongetwijfeld mijn 'politieke kop' gekost hebben al was ik al bij al maar een randfiguurtje. Gilbert Rogiers, Oostende 18 september 2012

3 3 Inhoud Woord vooraf p.1 Noot bij de uitgave in 2012 p.1 Inleiding p.4 H1. De gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober Begroting 1976: stedelijk onderwijs verantwoordelijk voor eerste stedelijk deficit. p Een wonderbare week, maar ook een keerpunt. p Uitslag gemeenteraadsverkiezingen oktober coalitievorming - samenstelling schepencollege en bevoegdheidsverdeling - samenstelling raad OCMW. p. 8 H2. De periode : de laatste jaren van Jan Piers als burgemeester. 2.1 Jan Piers: burgemeester in de gouden jaren. p Het ontslag van burgemeester Jan Piers. p. 13 H3. De rivaliteit tussen burgemeester Goekint een eerste schepen Laridon. 3.1 Julien Goekint wordt burgemeester. p De SEO-affaire : eerste kritiek op Julien Goekint. p Eerste schepen Alfons Laridon zwaar aangevallen door de jong-socialisten. p Verstandhouding CVP-SP brokkelt af. Groeiend tweespalt tussen Goekint en Laridon. p Verdeeldheid binnen de VU. p. 25 H4. De gemeenteraadsverkiezingen van oktober De partijprogramma's. p Lijsten - Lijsttrekkers - Traditioneel kiescliënteel van de partijen. p De kiesstrijd. p. 39 H5. De verkiezingsuitslag oktober De coalitievorming - Persreacties. 5.1 De verkiezingsuitslag. Analyse per partij. Gekozenen. p De coalitievorming. p Reacties van politici en van de pers. p Taakverdeling in het schepencollege. De O.C.M.W.-raad. p. 53 H.6 Bijlagen. p. 57 De nummering van de bijlagen oogt en is rommelig. De officiële kiesuitslagen hebben we tussengelast. Bijlage1 Toespraak van Jan Piers op de 21-julireceptie op het stadhuis naar aanleiding van zijn ontslag als burgemeester van Oostende. p. 57

4 4 Bijlage 2. Coalitieovereenkomst - Stadsbestuur Oostende p. 59 Voordracht van de burgemeester. p. 61 Bijlage (blijkbaar 3) Bestuursakkoord Oostende Socialistische Partij, Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, Volksunie. p.62 Officiële kiesuitslag van de S.P. en de C.V.P. p.63 Officiële kiesuitslag van de VU en AGALEV. p.64 Officiële kiesuitslag van de kandidaten van de P.V.V. en de K.P.B. p.65 Officiële kiesuitslag van de kandidaten van R.A.D. en het V.B. p.66 Bijlage 4 Lijst van de gemeenteraadsleden. p.67 Bijlage 5. Tussen ondergetekenden, volmachtdragers van de CVP, de PVV en de VU van Oostende, wordt volgende overeenkomst afgesloten. [Deze tekst werd op zondag avond na de verkiezingen ter plaatse gewijzigd. De VU werd geschrapt. Het werd een CVP. - PVV coalitie.] p.68 Slotbedenkingen van de auteur. p.73

5 5 INLEIDING Zoals bij alle verkiezingen is voor de betrokken partijen uiteindelijk alleen de ontstane machtsverdeling van belang. Over de uitslag zelf, met name de zetelverdeling, beslist natuurlijk de kiezer in een enkele uren. Maar de toestanden, de belangenstrijd en de publiek gekende tegenstellingen tussen personen, die het stemgedrag en de coalitievorming bepalen, hebben soms een lange voorgeschiedenis. Dat de vierentwintig jaar oude CVP-SP-coalitie op zondag 10 oktober 82 om 22 u begraven werd en vervangen door een CVP-PVV-meerderheid, heeft oorzaken die soms jaren terug hun wortels hebben. Daarom behandelen we in hoofdstuk I de grote lijnen van de verkiezingen van 10 oktober 76. De tussenperiode 76-80, die het onderwerp is van hoofdstuk II, is gekenmerkt door de afgang van burgemeester Jan Piers en door de blitzcarrière van Julien Goekint die hem opvolgde. In de jaren zeventig groeide de zorg voor het milieu met de dag. De urbanisatiepolitiek, in de alternatieve pers geïdentificeerd met Jan Piers, werd ongenadig afgekraakt. In hoofdstuk III behandelen we de periode Vanaf het ogenblik dat Goekint burgemeester werd, groeide de naijver en de tweespalt tussen Goekint en Laridon zienderogen. Beiden zetten alles op alles om na de verkiezingen van oktober 82 burgemeester te worden. Dat Goekint op een totaal andere manier het schepencollege leidde, was een barrel olie meer op het vuur. Inderdaad, onder Jan Piers was iedere schepen nagenoeg koning binnen zijn bevoegdheidsterritorium. Zo had de CVP het voor het zeggen in ongeveer alles dat met urbanisatie te maken had. De SP van haar kant, en dit is veelgezegd want eigenlijk gaat het om eerste schepen Alfons Laridon en om hem alleen, bouwde het zo machtige stedelijk onderwijs uit tot een echte partijburcht. Zowel Goekint als Laridon hadden in de periode met zware problemen te kampen. Oostende was twee alternatieve bladen rijk, en deze reageerden bitter op burgemeester Goekint. Men verweet hem in de zaak van de failliete corporatieve SEO andere belangen te dienen dan die van de arbeiders en de tewerkstelling. Ook de ACW-aanhang had grote moeite om de NCMV-er Goekint in deze zaak te volgen. Dit was nieuw, want Goekint stapte pas in 76 in de politiek en had tot dan toe een politiek onbeschreven lei. Ook de kritiek op schepen van onderwijs en financiën Laridon zwol langzamerhand aan tot een brede stroom. En merkwaardig genoeg, deze kritiek klonk veruit het scherpst in eigen rangen vanwege de jongsocialisten. Deze laatsten die de stadskrant De Stoeten Ostendenoare als spreekbuis gebruikten, riepen om openheid en inspraak voor de basis en lanceerden zware aanvallen op hun partijgenoot Laridon. Hem verweten ze al te weinig belang te hechten aan bekwaamheid, ervaring en inspraak, en de kleur van de partijkaart als enig criterium te gebruiken bij dienstverlening en benoemingen.

6 6 Steeds luider klonk de eis, vooral vanwege de VU, om het kostelijk stedelijk technisch onderwijs, dat een regionale functie heeft, over te hevelen naar het Rijk. Maar schepen Laridon loste van geen vin, en de CVP zweeg als vermoord omwille van het coalitieakkoord van 76. Het behoud van het stedelijk onderwijs was namelijk de hoeksteen ervan. Ook de VU worstelde met scherpe interne verdeeldheid. Deze leidde tot de afscheuring van twee van haar voormannen van het eerste uur: fractieleider Nagels en gewezen volksvertegenwoordiger Vansteenkiste. Omdat al deze conflicten, vooral binnen de VU en in mindere mate ook binnen de SP, ongetwijfeld de nieuwe machtsverdeling beïnvloed hebben, zijn we er dieper op ingegaan. De programma s, de lijsten en de kiesstrijd beschrijven we in hoofdstuk IV. In hoofdstuk V tenslotte handelen we over de verkiezingsuitslag, de coalitievorming en de reacties hierop. Eerst maken we werk van een grondige analyse van de uitslag die twee verassingen liet zien: een vooruitgang van twee zetels voor de CVP, en een terugval van de VU van acht op vier. Zeer veel aandacht hebben we geschonken aan de inhoud en het wedervaren van de drie opeenvolgende coalitieakkoorden. Twee ervan, het SP-PVV-VU- en het CVP-PVV-VUakkoord werden kort voor de verkiezingen gesloten, en dit van de ene dag op de andere. Het niet naleven van het eerste akkoord lokte achteraf bitsige reacties uit van de SP. De avond van de verkiezingen trok men de conclusies uit de stembusuitslag, en zo viel de VU uit de boot, en ontstond een CVP-PVV-coalitie. Het loonde meer dan de moeite om de inhoud van de opeenvolgende overeenkomsten te vergelijken. Als besluit van deze studie hebben we nog even alle oorzaken en krachten die tot de machtswisseling leidden, bekeken. Merkwaardig in deze studie is, en dat valt zelfs op in deze inleiding, dat de PVV t.e.m. hoofdstuk IV nergens in het stuk voorkomt, tenzij als een van de vele onopvallende partijen. Toch is ze er uiteindelijk in geslaagd om mee aan de macht te komen.

7 7 HOOFDSTUK 1 DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 10 OKTOBER DE BEGROTING 1976: STEDELIJK ONDERWIJS VERANTWOORDELIJK VOOR EERSTE STEDELIJK DEFICIT. Na de verkiezingen van oktober 1958 slaagde de handige Jan Piers erin de PVV-SP-coalitie op te doeken, en te vervangen door een C.V.P.-S.P.-meerderheid, die (in 76) al achttien jaren standhield. Het traditionele rechtse weekblad De Zeewacht had begin 76 schoon genoeg van de roomsrode coalitie. Hoofdredacteur Jo Deensen wijdde zijn eerste editoriaal van 76 aan het jaar van de verkiezingen: Oostende was de vertrouwde gezichten na al die tijd kotsbeu. 1 Veel meer nog dan op burgemeester Jan Piers (CVP) was deze krant uitgekeken op Alfons Laridon (SP), eerste schepen en schepen van onderwijs. Diezelfde Deensen liet in dit verkiezingsjaar niet na het beleid van Laridon voortdurend te bekritiseren. Hij drong ondermeer aan op de overheveling naar het Rijk van het voor de stadsfinanciën zo rampzalig dure stedelijk technisch onderwijs: Vooral schepen Laridon heeft er blijkbaar zijn politiek hoofd aan verbonden. De eigenlijke reden is gemakkelijk te begrijpen: de stedelijke technische instituten zijn uitgegroeid tot ware mastodonten van personeelsbezetting en voor een socialistische schepen van onderwijs zijn dat zeer geschikte voedingsbodems voor het kweken van trouwe of noodgedwongen volgelingen-met-partijkaart. Het is trouwens geweten hoe de partijkaart in die technische scholen van de stad bepalend is voor aanvaarding of carrière. 2 Deensen had het eigenlijk niet op de BSP gemunt, maar wel op BSP-schepen Laridon. Maar hoe kon de CVP-SP-coalitie dan drie legislaturen standhouden? Heel eenvoudig, onder Jan Piers was iedere fractie, en in sommige gevallen de afzonderlijke schepen zelf, baas in de eigen sectoren. Zo was het stedelijk onderwijs met zijn vele vertakkingen, basisonderwijs, technisch secundair onderwijs, technisch hoger onderwijs, muziekconservatorium, kunstonderwijs en visserijschool, het territorium van schepen Laridon. 3 Deze twee vaststellingen, de meeste schepenen volkomen baas in eigen huis en A. Laridon alleenheerser in het stedelijk onderwijs, zijn van het grootste belang omdat ze zwaar gewogen hebben op de coalitievorming in 76 en Jo Deensen in De Zeewacht, /p. 1 2 Idem 3 Toenmalig schepen Roland Makelberge: Dossiers betreffende het stedelijk onderwijs werden in het schepencollege nooit besproken. Ze werden gewoon naar Laridon toegeschoven.

8 8 CVP-fractieleider Jef Vanlangenhove (ACW) drukte tijdens het begrotingsdebat van februari 76 zijn grote tevredenheid uit over de coalitiepartner. 4 Voor de liberalen had hij geen goed woord over. Wel verklaarde hij voorstander te zijn van de overheveling van het hoger technisch onderwijs naar het Rijk, omdat de financiële last te zwaar werd voor de stad. Hiermee ging Laridon akkoord: de procedure kon ingezet worden. 5 Een week voor het begrotingsdebat hadden zowel de PVV als de VU zich voorstander verklaard van de overheveling van het hele stedelijk onderwijs naar het Rijk 6. Het is duidelijk : het al dan niet overhevelen van het stedelijk onderwijs of van een deel ervan, was de achillespees van het komende nieuw coalitieakkoord. Waarom werd het probleem van de eventuele overheveling dan zo acuut? Uit de begroting 1976 bleek dat de stad Oostende voor de allereerste keer in de rode cijfers zat. Op de gewone begroting was er een tekort van 95,7 miljoen. En de onderwijsbegroting had op haar eentje een deficit van 109,6 miljoen! M.a.w. het stedelijk onderwijs was verantwoordelijk voor het jaartekort op de begroting En iedereen wist dat dit voor de volgende jaren ook zo zou blijven. 1.2 EEN WONDERBARE WEEK, MAAR OOK EEN KEERPUNT Het is hier natuurlijk niet de bedoeling een overzicht te geven van de realisaties Maar in de laatste week van mei 76 vond het stadsbestuur de tijd om de tot winkelstraat vernieuwde Kapellestraat 7, het vernieuwde stationsplein 8, de voltooide Mercatorjachthaven 9, het afgewerkt stedelijk zwembad 10 en de Permekegalerij 11 in te wijden. Alleen het laatste was een privé-initiatief. Op 4 juni feestte Oostende haar Lentenacht op de Wellingtonrenbaan 12, en begin juli huldigde minister van Verkeer Chabert de verlengde startbaan, van m tot m, van de Oostendse luchthaven, in 13. Maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn. De periode van de grote werken was definitief voorbij, behalve. Eind februari 76 werd in de gemeenteraad de derde fase van de bouw van het Europacentrum goedgekeurd. Dit hoogste gebouw van de Atlantische kust, zoals Piers het indertijd noemde, was een torenhoge stekelige doorn in het oog van al wie maar enigszins milieugevoelig was. Iedereen bekijkt het nu als de grootste mislukking uit de Piersperiode. De bouwwerken, uitgevoerd door bouwpromotor Van Biervliet, vingen aan in 65 toen de milieubeweging nog in haar kinderschoenen stond. Men had er zelfs de schouwburg voor afgebroken, iets wat iedere Oostendenaar op vandaag als een groot miskleun aanziet De Zeewacht, /p De Zeewacht, /p De Zeewacht /p. 1 7 De Zeewacht, /p Idem, p Idem, p Idem, p De Zeewacht, / p De Zeewacht, / p. 4 en p De Zeewacht, /p. 18

9 9 In 1976 was de milieubeweging onmiskenbaar van de grond gekomen en men moest nog beginnen aan de derde en laatste fase. Omwille van de peperdure aankoopprijs door de stad betaald bij de onteigening, was er geen belangstelling voor appartementsbouw, noch voor een hotel, noch voor een grootwarenhuis. Van Biervliet was niet geïnteresseerd in de grond, het stadsbestuur zat ermee aan zijn been en er zat niets anders op dan parkinggarages te bouwen op vier verdiepingen. 15 Twee jonge alternatieve maandbladen, Tijdingen, opgericht in 1974, en de stadskrant De Stoeten Ostendenoare, gesticht in augustus 1975, pakten burgemeester Piers en bouwpromotor Van Biervliet jarenlang genadeloos aan. Ze wezen voortdurend op de mogelijke verstrengeling van politieke en zakelijke belangen. Op de frontpagina van het allereerste nummer van De Stoeten Ostendenoare verscheen een spotprent van Piers en er zouden er nog vele volgen. 16 Onder druk van milieugroepen en van vermelde twee alternatieve bladen moest men in het verkiezingsjaar 1976 heug en meug afzien van de geplande verdere verkaveling van een deel van het Bosje. Het tij was duidelijk aan het keren. 1.3 UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OKTOBER COALITIEVORMING - SAMENSTELLING SCHEPENCOLLEGE EN BEVOEGDHEIDSVERDELING SAMENSTELLING OCMW-RAAD Verkiezingsuitslag Partij % + of - zetels + of - VU 19,20 +3,40 % 8 +3 PVV 23,56-0, CVP 28,38-6; BSP 24,78 +1, BKP 2,97 +0, VFP 1,10 +1, De VFP is de Verenigde Feministische Partij. BKP staat voor Belgische Kommunistische Partij. BSP staat voor Belgische Socialistische Partij. Later werd de laatste naam gewijzigd in SP. Te vermelden is dat er door de fusies 8 zetels meer te verdienen waren dan in 70. De CVP leed dus een spectaculaire nederlaag. Van belang is ook dat, o.a. omdat het panacheren 17 voor de eerste keer verboden was, het aantal voorkeursstemmen van CVP-lijsttrekker Piers gedaald 14 Toenmalig schepen G. Daniels: Burgemeester Piers had de toezegging van minister van Cultuur Frans van Mechelen op zak om een cultureel centrum met een kleine toneelzaal en lokalen voor verenigingen te bouwen op de plaats waar nu het lunapark staat. De Culturele Raad gaf echter een negatief advies omdat ze de ligging niet opportuun vond. 15 De Stoeten Ostendenoare, nr. 7 maart 1976/p De Stoeten Ostendenoare, augustus 75/p Panacheren is stemmen voor verschillende personen die op verschillende lijsten staan. Stemde iemand voor twee kandidaten op verschillende lijsten, dan kreeg elk een halve stem.

10 10 was van naar Laridon, tweede op de BSP-lijst na Raymond Miroir, zag zijn aantal voorkeurstemmen stijgen van tot In 1976 was Piers 56 jaar en Laridon 50 jaar, en rekening houdende met de afgang van de CVP in het algemeen en van Piers in het bijzonder, was Laridon duidelijk de coming man in de Oostendse politiek. BSP-lijsttrekker Miroir zou immers weldra ontslag nemen omwille van zijn dokterspraktijk in een OCMW-kliniek. Verkozenen : CVP: Jan Piers, Achiel Vandenabeele, Dries Claeys, Jan Felix, Karel Achtergaele, Fernand Bourgois, Clement Bil, Louis Vanhoorne, Roland Makelberge, Paul Vlaemynck, Julien Goekint en Jef Vanlangenhove BSP: Raymond Miroir, Alfons Laridon, Henri Dumarey, Gust Germonpré, André Gunst, Nicole Beschuyt-Walraevens, Robert Huyghe, Edwin Van Daele, René Bourgoignie, René Cogghe en Roger Struyve PVV: Raoul Bonnel, Jeanne Pauwelyn, Jean Vyvey, Maurice Quaeghebeur, Elza Vandenberghe, Gerard Nollet, Theo Dehaene, Edgard Maesschalck, Marcel Vanhalme en Marcel Friedrichs VU: Marc Vanhecke, Godelieve Depoorter, Emiel Vansteenkiste, Chris Lambert, Jaak Vandemeulebroucke, Jozef Nagels, Dries Demoen en Herman Ponette Coalitievorming en reacties daarop Noch de BSP noch de PVV hadden in hun programma gerept over de overdracht van het stedelijk technisch onderwijs naar het Rijk. De VU daarentegen eiste onomwonden de overheveling van de secundaire technische afdeling naar het Rijk.Dit was voor haar een sine conditio qua non om in een coalitie te treden. Een tripartiete achtte ze niet wenselijk, vóór de verkiezingen althans. In de nacht na de verkiezingen tekenden de CVP en de BSP een wonderbaarlijk coalitieakkoord. De CVP die als grote verliezer amper één zetel meer behaalde dan de BSP, kreeg de burgemeester (Piers) en daarbij nog vijf van de acht schepenzetels. De BSP was tevreden met drie schepenzetels en het voorzitterschap van het OCMW. Hierbij werd A. Laridon schepen van onderwijs, en er was geen sprake van overheveling van ook maar enig deel van het stedelijk technisch onderwijs. Voor alle insiders was het duidelijk, het behoud van het stedelijk technisch onderwijs was de pasmunt die de CVP aan de BSP had betaald. De Zeewacht die vlak voor de verkiezingen in haar editoriaal voorzichtig tegen het voortbestaan van de CVP-BSP-coalitie pleitte, nam het na de bekendmaking van het coalitieakkoord op voor een tripartite: CVP-PVV-VU. 18. De VU zag als grote overwinnaar in dat ze in feite tactisch onhandig tewerk gegaan was. Ze veranderde achteraf het geweer van schouder en stelde ook deze tripartiete voor. In feite deed ze een knieval voor de CVP met volgend voorstel: CVP: burgemeester, vier schepenen en het voorzitterschap van het OCMW, PVV: twee schepenzetels en de VU eveneens Jo Deensen in De Zeewacht, /p De Zeewacht, /p. 9

11 11 De CVP-top had veel moeite om de nieuwe coalitie aan haar achterban te verkopen. Het NCMV en de CVP-jongeren lagen duidelijk dwars. Heel wat lezersbrieven reageerden heftig tegen de CVP. Vermeldenswaardig zijn ook een paar uitspraken gedaan tijdens het begrotingsdebat einde februari De PVV-woordvoerder verklaarde ongevraagd en uitdrukkelijk, in de toekomst af te zien van elk aandringen om een deel van het stedelijk technisch onderwijs naar het Rijk over te hevelen. Schepen van onderwijs Laridon zei i.v.m. de coalitievorming, dat het stedelijk onderwijs de hoeksteen was van het BSP-beleid 20. Ondertussen was het deficit van het stedelijk onderwijs aangegroeid tot 118 miljoen. Grote projecten stonden niet meer op het getouw. De tijd van besparen en bezuinigen kondigde zich aan Samenstelling schepencollege en bevoegdheidsverdeling Jan Piers (CVP): burgemeester, algemeen beleid en coördinatie, politie en brandweer; Eerste schepen: Raymond Miroir (BSP): financiën, cultuur, personeelsbeleid (samen met R. Makelberge), volksgezondheid, thermaal instituut en beheer stadseigendommen; Jan Felix (CVP): toerisme en feesten, urbanisatie, grondbeleid, stadskernvernieuwing, verkeer, betwiste zaken, electriciteit, gas- en watervoorziening; Alfons Laridon (BSP): onderwijs, leefmilieu, ontwikkelingshulp, jeugd (samen met R. Makelberge), derde leeftijd (samen met L. Vanhoorne) en stedelijke werkhuizen; Louis Vanhoorne (CVP): burgerlijke stand, bevolking, militie, sociale zaken en gezinsvoorzorg, derde leeftijd en erediensten; Henri Dumarey (BSP): haven en economische ontwikkeling, vismijn, industriële vestigingen, promotie luchthaven; Roland Makelberge (CVP): sport, jeugd (samen met A. Laridon), personeelsbeleid (samen met R.Miroir), bouwtoelagen en brandveiligheid, en reinigingsdienst; Julien Goekint (CVP): openbare werken en openbare verlichting, riolering en wegendienst, handel en middenstand, markten en foren, stedelijk slachthuis en onderhoud stadsgebouwen; Karel Achtergaele (CVP): wijkcentra, landbouw en beplantingsdienst. Bij de CVP behoorden Vanhoorne, Makelberge en Achtergaele tot de ACW-strekking, en Piers, Felix en Goekint tot de NCMV-strekking. I.3.4 Samenstelling van de OCMW-raad Hierbij laten we de de samenstelling van het OCMW aansluiten alhoewel deze raad pas in de maand maart samengesteld werd. CVP (4): Desender Godelieve, Decramer Albert, Hautekiet Achiel en Meseure Charles BSP (3): Gunst André, Vanhooren Roger en Lannoo Didier PVV (eerste drie jaar 4 leden, laatste drie jaar 3 leden): Mevr. Six-Vlaemynck, Degrave Henri, Brusseeel Julien en Debusschere Louis (*) VU (eerste drie jaar twee leden, laatste drie jaar drie leden): Tommeleyn Jef, Mevr. Annie Vanhoutte-Stuyck en Deblaere Georges (*) (*) Voor de laatste drie jaren afgesproken dat dus Vanblaere (VU) zou zetelen i.p.v. Debusschere (PVV) 20 De Zeewacht, /p. 9

12 12 HOOFDSTUK 2 DE PERIODE : DE LAATSTE JAREN VAN JAN PIERS ALS BURGEMEESTER 2.1 JAN PIERS: BURGEMEESTER IN DE GOUDEN JAREN De figuur Jan Piers Advocaat Jan Piers, geboren in 1920, was een heel vriendelijk en joviaal man die voor iedereen van hoog tot laag, een goede dag en een kwinkslag over had. Sommigen die met hem samenwerkten, vonden hem daarentegen eerder ondoorgrondelijk. Kwam hij een bomvolle zaal binnen, dan had iedereen hem gezien, en dit niet alleen omwille van zijn grote gestalte. Bovendien hadden velen de indruk dat Piers hen persoonlijk had herkend en gegroet. Weinigen konden een massa zo charmeren zoals Piers in zijn glorieperiode. Toch was hij absoluut de man niet die s avonds laat graag een babbeltje sloeg en een pintje dronk om zijn populariteit op te vijzelen. In tegendeel, hij verstond de kunst om een uur na zijn opgemerkte blijde intrede, zijn grote gestalte ten spijt, weer ongezien te verdwijnen. Zelfs toen hij de zestig naderde, had hij nog steeds hetzelfde studentikoze kwajongensgezicht. In een bomvolle zaal, bij zijn publiek, was de show voor hem nooit over. Dit zelfde publiek was hem jaren lang dankbaar en bedacht hem, toen men nog mocht panacheren, met een indrukwekkend pak voorkeurstemmen. Jan Piers was een diplomaat. Voor hem gingen bij de hogere overheid en bij de zakenlui alle deuren open. Zelf kon hij zich hardnekkig vastbijten in een project dat hij wilde realiseren. Eigenlijk was hij de geknipte man voor de zestiger jaren toen alles nog kon, alles nog betaalbaar was en er nog geen vervelende pottenkijkers waren. Hij was doctor in de rechten en gehuwd met mevr. Marguerite Sap, dochter van minister Sap. Daarmee stonden automatisch al een aantal deuren minstens op een kier. En hij schopte het ver: in 1976 was hij beheerder bij de BBL, SA Excelsior, Belgische Verzekering van de Middenstand NCMV, Kredietmaatschappij Eigen Haard, Hypothekaire Kredietbank Oostende, NV Eigen Haard, NV De Standaard, NV Heliosimp en bij NV Periodica. 21 Op zichzelf is daar niets mis mee, maar het wekte argwaan bij de alternatieve pers. Tijdingen, schamper zoals altijd schreef reeds in 76 wijzend naar Piers: k Zien Oostende zo geren, als ik er maar kan van profiteren Tijdingen, 3 e jg 1976 nr. 6 p Tijdingen, 3 e jg 1976 nr. 2 p. 1

13 13 In zijn bijna 34 jaar ononderbroken politieke loopbaan, van 1947 tot halfweg 1980, beleefde hij bijna alles wat er in de politiek te beleven is: 6 jaar gewoon gemeenteraadslid, 6 jaar schepen, bijna 22 jaar burgemeester, senator en staatssecretaris Toen kwam de kritiek op Jan Piers Tot daar dan de ene kant van de medaille die op het einde van de jaren zestig op haar keerzijde viel. Met de drang naar meer openheid en naar een leefbare stad op mensenmaat kwam stilaan de kritiek los. Het Europacentrum, een mastodont-appartementsgebouw op een boogscheut van het strand, werd een honderd meter hoge doorn in het oog van wat eerst maar een kleine minderheid was. Vanaf begin 1976 richtte De Stoeten Ostendenoare zijn zwaar geschut op Piers en op zijn vriend en bouwpromotor Van Biervliet. Men vermoedde dat, ten koste van de gemeenschap, politieke en zakelijke belangen hand in hand gingen. Het blad omschreef het Europacentrum als een stedebouwkundige KING KONG 23. Op het moment dat het Bosje bedreigd werd, mengde zich ook Tijdingen in het debat: Bosje door bewoning bedreigd. Er bestonden namelijk plannen om in het gebied rond de Oude Watertoren appartementsgebouwen en een hotel op te trekken. 24 Dankzij de actiegroep Red ons Bosje en de stimulans van beide alternatieve bladen begon de mentaliteit langzaam te keren. Nochtans verdedigde schepen Felix de plannen hardnekkig: het kapitaliseren van het gebied kan Oostende niet aan zich laten voorbijgaan. 25 De plannen werden tegen de zin in van schepen Felix, uiteindelijk opgedoekt. Het probleem van de derde vleugel van het Europacomplex en van het IPan-complex. Contract is contract, en de mentaliteitsommezwaai ten spijt zou Van Biervliet nog aan het derde deel van het Europacentrum beginnen Oostende is de hoogbouw beu schreef De Stouten Ostendenare. 26. Bovendien keken de pers en sommige gemeenteraadsleden scherper dan vroeger toe op iedere grote financiële transactie waarbij het stadsbestuur betrokken was. Contracten werden voortaan tot op de graat uitgepluisd. Op het gelijkvloers van het Europacentrum was er een enorme winkelruimte. Het stadsbestuur verwachtte een grote belangstelling vanwege potentiële kopers. In geval de bouwpromotor een aantal panden toch niet kwijt zou geraken, en zo geschiedde, dan moest de stad die zelf aankopen. De bouwpromotor liep terzake eigenlijk geen enkel risico, maar de stad wel. Op dergelijke zaken letten vroeger enkel de ingewijden, maar nu stond het in de krant. In 1982, dus twee jaar na het ontslag van Piers, bekeek De Stoeten Ostendenoare het als volgt: Piers was de man van de golden sixties, toen er nog met de losse hand prestigeprojecten werden gepland, de bouwpromotors als milde weldoeners vrij mochten opereren en het monster Europacentrum werd opgetrokken onder het motto de hoogste toren van de Atlantische kust De Stoeten Ostendenoare, maart 1976/p Tijdingen, jg 4 nr. 5 mei 1977/p Idem 26 De Stoeten Ostendenoare nr. 8 april 1976/p. 1: Oostende is Hoogbouw beu 27 De Stoeten Ostendenoare, sept. 82/ p. 10

14 14 Toen de zaak Van Coillie, gevestigd in het IPAN-complex, over de kop ging, was de BBL een van de schuldeisers. De stad Oostende kocht het complex met de bedoeling er de stedelijke werkhuizen in onder te brengen. Ze betaalde er 35 miljoen voor, een bedrag dat sommigen veel te hoog vonden. Achter deze transactie meenden sommigen de hand van Piers, beheerder van de BBL, te zien. Ter inlichting: sinds de aankoop staat het IPAN-complex nog altijd leeg. Lang na het ontslag van Piers rakelde De Zeewacht de IPAN-transactie nog eens op in een interview met hem. Piers motiveerde de aankoop toen als volgt: De aankoop door de stad was een beslissing van het gehele schepencollege, dus ook van de coalitiepartner. Daarenboven werd de prijs van de aankoop niet door de ambtenaar van Oostende geschat, maar wel door een schattingscommissie van Brussel. Ook is de aankoop op dat moment een goede beslissing geweest. Wij konden onmogelijk voor dezelfde prijs een gelijksoortig gebouw zelf gebouwd hebben ( ). De BBL was inderdaad een der schuldeisers van de failliete zaak Van Coillie, doch de bank had de centen van het IPAN-complex niet nodig. De groep Van Coillie had heel wat andere eigendommen waarmee de schulden aan de BBL vereffend werden. 28 Sommigen beweren dat de aankoopakte door Piers verleden werd op het moment dat het faillissement nog niet uitgesproken was, iets wat wettelijk dan ook niet kon en niet mocht. In 1980 had Piers nog met een ander probleem te kampen. Notaris Lacourt legde, mede in naam van de orde van de notarissen, klacht neer bij het Hoog Comité van Toezicht. Wat was er in feite gebeurd? Volgens de wet wordt bij normale aan- en verkopen van onroerende goederen, de akte verleden door een beëdigd notaris. Bij sommige aan- en verkopen van bepaalde gemeenschapsgoederen zijn welbepaalde beëdigde ambtenaren daartoe ook bevoegd. Aangezien de wet nergens aan een burgemeester verbiedt om dit te doen, terwijl een van zijn ondergeschikten dit wel mocht en ook deed, heeft Piers, in naam van de stad, verschillende akten verleden bij transacties. Het ereloon heeft hij steeds in de stadskas gestort. Dit werd door niemand betwist. De vraag was wel of een burgemeester akten mocht verlijden steunende op het feit dat de wet het hem niet verbiedt. Tot op heden werd aan deze zaak geen gevolg gegeven 29. Tussen Piers, die goede relaties had met het Hof, en Prins Karel, ontstond kort voor zijn ontslag een ernstig meningsverschil. Prins Karel had financiële problemen en had daarom graag zijn domein in Raversyde, of toch een groot deel ervan, verkocht aan privé-verkavelaars. Piers zette echter de onteigeningsprocedure voor openbaar nut in. Daardoor werd de verkoop door de Prins aan een privé-verkavelaar onmogelijk HET ONTSLAG VAN BURGEMEESTER JAN PIERS 28 De Zeewacht, /p De klacht bij het Hoger Comité van Toezicht van notaris A. Lacourt, ex-pvv-gemeenteraadslid en aartsrivaal van Jan Piers, werd zonder gevolg geklasseerd. Ook burgerlijk spande A. Lacourt een proces in voor de rechtbank van Eerste Aanleg, maar ook hier ging de burgervader vrij uit. 30 Later zorgden de staatssecretarissen Galle (BSP) en Akkermans (CVP) voor de aankoop door de Staat.

15 15 Geweten is dat Piers stilaan zijn elan verloor. Om welke redenen ook, na 34 jaar politieke activiteit werd hij het beu. Meer dan vroeger ging hij op vakantie aan de azuurkust. Ook op de vergaderingen van zijn partij was hij, naar men zegt, minder en minder te zien. Voor de CVP werd het burgemeesterschap voor de volgende legislatuur een probleem dat dringend een oplossing moest krijgen. Bleef Piers aan tot de verkiezingen van 82, dan had de CVP geen nieuwe gelanceerde kandidaat-burgemeester. Nam Piers geen voortijdig ontslag dan moest, hij graag of niet, opnieuw lijsttrekker worden, en het burgemeesterambt nog enkele jaren uitoefenen. Velen verwachtten dat SP-schepen Alfons Laridon zich bij de verkiezingen van 82 zou voorstellen als dé kandidaat-burgemeester. Om dit te voorkomen was er voor de CVP maar één oplossing: het ontslag van Piers. Tijdens de 21-juli-receptie 80 was het zover. Piers kondigde zijn ontslag aan. Voor het grote publiek, wiens burgemeester hij bijna 22 jaar was, kwam dit als een complete verrassing. Mogelijks lag de oorzaak binnen het NCMV met een ongedurige Goekint als kandidaat burgemeester. 31 We citeren een paar uittreksels uit zijn afscheidstoespraak. Zie Bijlage 1. Scheiden doet lijden. Partir, c est mourir un peu. Afscheid nemen van iets zo wonderbaars als het burgemeesterschap van Oostende kan niet anders dan pijn doen. Maar ook dat is leven. ( ) Meine Sturm- und Drangperiode ist vorbei. Tijdingen beoordeelde Piers als volgt: Piers vertegenwoordigt te veel wat men algemeen onder politieker verstaat: beloven, aanwezig zijn, show verkopen, doch weinig aarde aan de dijk brengen. En in crisistijd moet er aarde aan de dijk gebracht worden. 32 Met het heengaan van Piers sloot Oostende een hoofdstuk af uit zijn geschiedenis. Op volgde schepen Julien Goekint hem op als burgemeester van Oostende. CVP-gemeenteraadslid Gerard Daniels werd de nieuwe schepen. Van deze wisseling maken we gebruik om de verdeling van de bevoegdheden vanaf binnen het schepencollege te vermelden.. TAAKVERDELING ONDER IN HET SCHEPENCOLLEGE VANAF Burgemeester Julien Goekint: - Algemeen beleid en coördinatie - Politie (inclusief verkeer en parkeerplaatsen) - Brandweer (inclusief brandbeveiliging en reddingsdienst) - Personeelsbeleid (samen met eerste schepen Laridon) - Handel en Middenstand) - Bezetten openbare weg (inclusief markten en foren) Eerste schepen Alfons Laridon - Financiën (samen met schepen Nicole Bossuyt-Walravens) - Onderwijs - Cultuur - Stedelijke Werkhuizen 31 De toenmalige schepenen F. Bourgois en R. Makelberge menen dat de onmiddellijke aanleiding tot het ontslag van Piers binnen het NCMV lag. 32 Tijdingen,7 e jg nr juli 80/p. 3

16 16 - Personeelsbeleid (samen met de heer Burgemeester) - Derde leeftijd (samen met schepen Bourgois) Schepen Jan Felix - Toerisme Feesten - Urbanisatie Grondbeleid Stadshernieuwing - Geschillen - Elektriciteits-, Gas- en Watervoorziening Schepen Henri Dumarey - Havens en economische ontwikkeling - Vismijn - Industriële vestiging - Promotie Luchthaven Schepen Karel Achtergaele - Beplantingen - Landbouw - Wijkcentra Schepen Roland Makelberge - Sport - Reinigingsdienst - Hinderlijke inrichtingen - Jeugd (samen met schepen Beschuyt-Walraevens) Schepen Nicole Beschuyt-Walraevens - Thermaal Instituut - Volksgezondheid Leefmilieu - Beheer stadseigendommen - Ontwikkelingshulp - Financiën (samen met eerste schepen Laridon) - Jeugd (samen met schepen Makelberge) Schepen Fernand Bourgois - Burgerlijke Stand Bevolking Militie - Sociale Zaken Gezinszorg - Erediensten - Derde Leeftijd (samen met schepen Laridon) Schepen Gerard Daniels - Openbare Werken Openbare Verlichting - Riolering Wegen - Onderhoud Stadsgebouwen - Bouwvergunningen

17 17 HOOFDSTUK 3 DE RIVALITEIT TUSSEN BURGEMEESTER GOEKINT EN EERSTE SCHEPEN LARIDON 3.1. JULIEN GOEKINT BURGEMEESTER Julien Goekint werd geboren in 1929, en stelde zich op 47-jarige leeftijd voor de eerste keer kandidaat op de CVP-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober Hij stond op de tiende plaats, behaalde voorkeurstemmen en werd meteen schepen van o.a. Openbare Werken en Middenstand. Hij bezit een industriële drukkerij, maar daarnaast kon hij een indrukwekkende lijst activiteiten in het verenigingsleven voorleggen, vooral in Middenstandskringen. Zo werd hij in 76 ondervoorzitter van het NCMV gewest Oostende. Van katholieken huize en vader van een talrijk gezin, was hij tussen 1959 en 1976 bestuurslid of zelfs voorzitter van ouderverenigingen van vrije scholen. In zijn campagne stelde hij zich graag voor met zijn vrouw en zijn acht kinderen. Veel nadruk legde hij op zijn dynamisme en zijn doorzettingsvermogen. Als ex-para citeerde hij fier zijn motto do or die. Graag vermelde hij zijn prestaties als roeier. Hij nam zelfs deel aan de Europese roeikampioenschappen in Milaan in het nummer vier met stuurman. Dit alles leest men in zijn verkiezingsfolder van Verder staat hij bekend als een manager en een doordrijver die veel van zichzelf, maar ook van de anderen, eist, iets wat sommigen nogal eens door autoritair vertalen. De werkmethode van Piers, iedere schepen koning in zijn rijk, zinde hem niet. Ook dit gaf voedsel aan latere tweespalt met Laridon. Dikwijls maakte hij zijn beklag over de trein der traagheid waarmee dossiers klaarkomen, en over het feit dat genomen beslissingen maar half, en soms helemaal niet, uitgevoerd worden. De administratieve overheidsmolen maalt nu eenmaal veel trager dan die in het bedrijfsleven. Aan de politieke show tijdens de gemeenteraadszittingen, waar velen graag een nummertje opvoeren om de pers te bekoren, heeft hij een grondige hekel. Goekint is ook de man die erin slaagde de politieke invloed van het NCMV 33 binnen de CVP sterk te laten toenemen. Tijdens de resterende twee jaar van de legislatuur, dus tot de verkiezingen van oktober 1982, bewoog hij zich zeer veel tussen de bevolking met wie hij graag een babbeltje slaat en, zonder te overdrijven, een pintje drinkt. Herhaaldelijk heeft hij gezegd burgemeester te willen zijn 33 Het NCMV betekent Nationaal Christelijk Middenstandsverbond. Later werd die naam gewijzigd en vervangen door UNIZO.

18 18 van heel Oostende en niet van één partij. Het speelse van Piers is hem vreemd, en de show ligt hem niet. Hij staat bekent als een harde werker die uitvoert wat hij beloofd heeft. Tenslotte is van Goekint bekend dat hij in zijn dienstbetoon nooit uitdrukkelijk vraagt naar de politieke kleur. Evenmin haalt hij achteraf een partijkaart uit zijn binnenzak. 3.2 DE SEO-AFFAIRE: EERSTE KRITIEK OP GOEKINT De SEO eertijds een bloeiende bedrijf Op het moment dat Goekint burgemeester werd, was hij nog heel jong in de politiek: amper vier jaar. Een betwist figuur was hij nooit geweest, maar kort na zijn ambtsaanvaarding werd hij geconfronteerd met de SEO-affaire. Wittebroodsweken als burgemeester heeft hij nooit gehad. De SEO, of voluit de Société Economique Ostendaise en in de volksmond de KOO genoemd, en opgericht in 1888, was decennia lang een lokaal monument. Stichters waren een aantal ambtenaren die de aangesloten leden, eveneens ambtenaren, goedkoop aan voedingswaren, kolen e.d., wilden helpen. In de zestigerjaren was de SEO uitgegroeid tot een bloeiende onderneming met een tiental filialen, vele duizenden leden en een personeelsbestand van een negenhonderdtal werknemers. De KOO was een begrip in Oostende en een doorn in het oog van de middenstand Kleinhandel: aardverschuiving in de jaren zeventig De SEO-affaire zorgde voor een ware storm en hield Oostende maandenlang in de ban. Het is niet de bedoeling hier de hele historiek van de SEO-crisis uit de doeken te doen. Wel vinden we het nodig het essentiële weer te geven, want die crisis liep dwars door de CVP. Eerst een toelichting omtrent de achtergrond vooraleer we het over de echte historische gebeurtenissen hebben. Begin jaren zestig: de klant, de winkel om de hoek en de discount of het warenhuis Beeld je het begin van de zestiger jaren in. Stel je voor dat je een Oostendse thuismoeder bent. Je hebt boter, melk, hesp, afwasmiddelen, groenten, fruit en kousen nodig. En je man is werkzaam bij de post, het spoor, de tram, het onderwijs of op het stadhuis. Hierna veralgemenen we lichtjes door te zeggen dat je toen je twee mogelijkheden had. Ofwel ging je naar een buurtwinkel, ofwel deed je je inkopen in de KOO, eerst in de Romestraat op de eerste of tweede verdieping en daarna in de Amsterdamstraat voor het fruit en de groenten. In de KOO kon je bovendien in het voorjaar je bonnetjes uitwisselen. Je kreeg meestal tien procent en dat was graag meegenomen. Stel je een echtpaar voor eind de jaren zeventig dat dezelfde producten wilde aankopen. Dan had je een nieuwe keus. Een discount of een warenhuis, met een rijk assortiment uitsluitend op het gelijkvloers, was veel praktischer dan drie buurtwinkels en ook efficiënter dan de KOO. Gevolg, de kleinhandelswinkels verdwenen geleidelijk uit het stadsbeeld en ook de KOO boerde fel achteruit.

19 19 Eind jaren zeventig: de klant, de middenstand en het grootwarenhuis met parkeergelegenheid Denk je een echtpaar in, beiden werkend en over een wagen beschikkend. Omdat beiden werken is het efficiënt om in het weekend de grote boodschappen te doen. Naast vermelde producten wil het paar ook nog een pak water, een pak cola en een aantal flessen bier kopen. Het paar trekt de zaterdagnamiddag met de wagen naar een grootwarenhuis met parking en koopt daar alles ineens. Zo verdwenen de meeste kleine middenstanders. Ze deden beroep op organisaties zoals het NCMV om hun belangen te verdedigen. En zo kwamen ze bij het NCMV, bij Goekint en Vermeesch terecht, die stonden met hun rug tegen de muur. Instemmen met een hypermarkt langs de Torhoutsesteenweg kwam neer op het opdoeken van de belangenorganisatie het NCMV. De SEO en de syndicaten In de Romestraat en de Amsterdamstraat bevonden zich de twee grootste verkooppunten van de KOO. Geen van beide hadden parkeergelegenheid en beide gebruikten hun eerste verdieping als verkoopsruimte. Hun verkoopscijfers slonken met de dag, personeel werd afgedankt. Op de duur had de SEO nog een 250-tal werknemers in dienst. De syndicaten zochten koortsachtig naar een oplossing. Ter plaatse herbouwen met een bovengrondse parking, hield de sluiting in over twee jaar, dus werkloosheid. Bovendien was het bouwen van een bovengrondse parking in een dicht bewoonde stadsbuurt een probleem en ook beschikte SEO niet over het nodige kapitaal. En zelfstandig blijven én verhuizen naar de stadsrand en dit zonder een paar jaar te sluiten en de overblijvende werknemers naar de dop te sturen, was onmogelijk, want SEO beschikte niet over het kapitaal om terzelfdertijd de bestaande zaak open te houden én aan de stadsrand een modern complex, dus gelijkvloers en met parking, op te trekken. De SEO en de syndicaten stonden ook met hun rug tegen de muur. De enige logische oplossing voor de SEO bestond erin extern kapitaal aan te trekken, aan de stadsrand een hypermarkt te bouwen en ondertussen het personeel naar de dop te sturen. Zo kwamen de SEO en de syndicaten op het idee om de GB, die later (mede-)uitbater van de hypermarkt kon worden, als kapitaalverschaffer te engageren. Conclusie: de KOO kon niet zelfstandig blijven bestaan. De middenstand gruwelde bij de gedachte aan een hypermarkt aan de stadsrand. Immers, dit betekende nog min nog meer de ondergang van de meeste kleinhandelszaken en ook van de KOO. Vanaf het begin van de jaren zeventig ging het dus snel bergafwaarts. Midden 1978 vatte De Stoeten Ostendenoare de problemen van de coöperatieve als volgt samen: Ongelijke concurrentie met de supermarkten en discounts met hun agressieve verkoopstechniek, hun lagere personeelskosten, hun gecentraliseerde moderne grote verkoopsoppervlakten, hun parkingfaciliteiten. Bij de SEO met zijn grotere arbeidsintensiteit, door andere verkoopstechnieken en zijn filialenstructuur, wegen de loonkosten zwaarder. De gebouwen zijn ook niet meer van de jongste, en laten niet toe alles op de begane grond te

20 20 brengen. De jongste jaren is de SEO dan ook een politiek gaan voeren van rationalisatie ( ) de SEO trad eveneens in het computertijdperk, reductie van het gamma artikels, verkoop van eigendom, afdankingen In een notendop: de gebeurtenissen Centrale instanties en personen in deze affaire die heel Oostende beroerde, waren naast de vakbonden, Goekint, burgemeester en voorzitter van het NCMV, Dries Vermeesch, gemeenteraadslid, secretaris van het NCMV en tevens kabinetsattaché bij Paul Akkermans, staatssecretaris van o.a. Ruimtelijke Ordening Het stadsbestuur werd geconfronteerd met het voorstel van de vakbonden om een hypermarkt te bouwen langs de Torhoutsesteenweg op de gronden van de IPAN. Op hield Dries Vermeesch een interpellatie in de gemeenteraad, waarna de schepenen Dumarey en Laridon, beiden SP, de zitting verlieten. Hieruit bleek dat er een diepe kloof bestond in het schepencollege. 35 De gemoederen van de middenstand geraakten danig verhit. Op woensdag 19 september 1980 hield de actiegroep HALT een korte bezetting van het IPAN-complex uit verzet tegen een verdere inplanting van grootwarenhuizen. Nog dezelfde avond betoogde de middenstand met een autokaravaan als protest tegen het plan van een grootwarenhuis aan de stadsrand. 36 Zo blokletterde Tijdingen: Hetze van de christelijke middenstand tegen SEO. 37 Omdat er kwam geen schot in de zaak en het failliet dreigde voor de SEO, deed afgevaardigde beheerder Rassaert begin december 1980 een ultieme poging om staatssecretaris Akkermans te overtuigen van een hypermarkt langs de Torhoutsesteenweg, maar hij stuitte op een njet. 38 Daar zou men een grootwarenhuis optrekken in samenwerking met de keten GB. 39 Dit laatste plan genoot de hardnekkige steun van de vakbonden. Dit plan ging niet door omdat de betrokken gronden volgens Akkermans, verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, bestemd waren voor ambachten en niet voor winkelruimten. 40 Tijdingen die het standpunt van de vakbonden vertolkte, wees er terecht op dat de betrokken ambachtelijke zone vergeven was van winkels. 41 De beheerraad was van plan om op 1 januari te stoppen met de exploitatie maar op aandringen van de vakbonden besliste SEO de sluiting met twee weken uit te stellen. Ondertussen hadden de vakbonden de tijd om beroep te doen op premier Martens, maar ook dit bracht geen soelaas. 42 De Vlaamse regering stelde in extremis nog de bouw voor van een modern Shopping-center in het blok Romestraat, Amsterdamstraat en Gentstraat. Maar de hoofdleveranciers van SEO 34 De Stoeten Ostendenoare, nr. 9 juni 1978/p De Zeewacht, /p De Zeewacht, /p Tijdingen, jg 7 nr 36, /p De Zeewacht, /p Idem 40 Tijdingen, jg 7 nr. 18, /p. 3 en Tijdingen, jg nr. 7, /p De Zeewacht, /p. 572

21 21 weigerden in dit geval verdere leveringen. 43 Dit plan voorzag in de onteigening van dit blok om er vervolgens een verkoopcentrum op te richten. Naar het voorbeeld van de City in Brussel, zou men er een zogenaamd City2 neerplanten, met in de Romestraat plaats voor de SEO en haar werknemers. In afwachting van de realisatie zou, maar dan volgens burgemeester Goekint, het personeel gesubsidieerd worden, maar van dit laatste heikele onderdeel van het plan wist Akkermans echter niets. Het personeel zou volgens de staatssecretaris tijdelijk werkloos worden. 44 Achter de weigering zagen de vakbonden de hand van het NCMV dat uiteraard niet gediend was met een nieuw grootwarenhuis. Een petitie pro het reddingsplan leverde, behalve meer dan handtekeningen, verder niets op. 45 Op donderdag legde de SEO de boeken neer bij de Rechtbank van Koophandel in Oostende. 46 Achteraf spanden de christelijke en de socialistische vakbonden zich in om de ontslagen werknemers in de mate van het mogelijke aan een nieuwe job te helpen. Maanden lang lanceerden Tijdingen en De Stoeten Ostendenoare bittere aanvallen op Goekint en Vermeesch. Eerstgenoemd blad was wel overdreven optimistisch toen het in haar eerste nummer van 1981 nog schreef: kiest men voor de bescherming van de consumenten, dan kiest men voor een coöperatieve. Als men een coöperatieve uitbouwt, schaadt men geen enkel belang. Ook deze niet van de ambachtelijke en commerciële middenstand ( ) voor de SEO is er nog het concrete probleem van bedrijf in moeilijkheden. Het behoort tot de geplogenheden dat men in ons land bedrijven uit de moeilijkheden helpt. Het plan van de SEO is realistisch en heeft alle kansen op slagen Invloed van de SEO-crisis op de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 Wat had de SEO crisis te maken met de komende gemeenteraadsverkiezingen? In potentie veel, want de aanslepende zaak SEO was een splijtzwam in de CVP, de standen ACW en NCMV stonden met getrokken en geslepen messen diametraal tegenover elkaar. Begrijpelijk dat sommige politieke partijen, de SP 48 en de VU 49, probeerden garen te spinnen uit de malaise binnen de CVP. Achteraf, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, werd de SEOaffaire overschaduwd door de titanenstrijd Goekint-Laridon. Maar, in ieder geval kreeg de reputatie van Goekint een flinke knauw in ACW-kringen. 3.3 EERSTE SCHEPEN LARIDON ZWAAR AANGEVALLEN DOOR DE JONG-SOCIALISTEN Alfons Laridon werd geboren te Oostende op als zoon van een kleine middenstander, een haarkapper nabij het Marie-José-plein. Hij bestempelt zijn vader als een echte liberaal met sociale bekommernissen, politiek niet geëngageerd, maar wel sterk geïnteresseerd. 43 De Zeewacht, /p Tijdingen, jg 8 nr. 3, , niet genummerde bijlage 45 Tijdingen, /p De Zeewacht, /p Tijdingen, jg 8 nr 1, /p Tijdingen, jg 8 nr. 6, /p Tijdingen, nr. 35, /p. 1

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

De week waarin alles anders werd (of niet?)

De week waarin alles anders werd (of niet?) De week waarin alles anders werd (of niet?) Er is waarschijnlijk geen week geweest in de Nederlandse politieke geschiedenis waar in een korte tijd zoveel veranderde als de afgelopen 7 dagen. In die periode

Nadere informatie

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM 1 Eigen Belang. Makelaar koopt via rechtspersoon. Beklaagde heeft van een gemeente een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van een kantoorpand ontvangen. Er was weinig belangstelling en het pand is

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN KATRIN

HET VERHAAL VAN KATRIN HET VERHAAL VAN KATRIN Katrin begon heroïne te gebruiken toen ze ongeveer 12 was. In het begin deed ze dat nog af en toe. We hadden er niet genoeg geld voor. Door een ingrijpende gebeurtenis ging ze steeds

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004

Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 Jo Noppe Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/ Op basis van de verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Ze mogen haar zo niet laten afzien

Ze mogen haar zo niet laten afzien Ze mogen haar zo niet laten afzien AFSCHEIDSBRIEF VERKLAART WAAROM 74 JARIGE MET DEMENTERENDE VROUW UIT LEVEN STAPT Baert Marc Geen dag langer kon hij aanzien hoe de 75 jarige vrouw met wie hij zovele

Nadere informatie

Beste lezers van De Geldfabriek,

Beste lezers van De Geldfabriek, Beste lezers van De Geldfabriek, Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad met het lezen van dit verhaal. Vonden jullie ook dat Pippa wel erg veel aan mooie spullen dacht? En dat sommige mensen onaardig

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen BASISGEGEVENS - de Vlaamse Centrumsteden die minstens 30.000 inwoners tellen (32 in totaal), bepaald volgens het Ruimtelijk

Nadere informatie

Tijdvak II. november 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak II. november 2013 8: 30-10:00. SCHOOLONDERZOEK Tijdvak II GESCHIEDENIS november 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen,

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, Marc Hooghe Joris Boonen De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, 1970-2014 Centrum voor Politicologie KU Leuven 30.10.2014 Open VLD telt volgens de meest recente cijfers

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Assurantie Advies Commissaris B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Aangeslotene,

Samenvatting. Consument, tegen. Assurantie Advies Commissaris B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Aangeslotene, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-178 d.d. 29 april 2014 (prof. mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. L.T.A. van

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ!

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! www.stemnietopmij.be Neem het van mij aan, want ik kan het weten : u stemt maar beter niet op mij. Ik lees elke dag in de krant dat mijn partij toch geen enkele kans

Nadere informatie

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht SO 1 Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014 Historisch Overzicht 1. Welke doelstelling had Wilhelm II bij zijn aantreden als Keizer van Duitsland? 2. Welk land behoorde niet tot de Centralen tijdens de Eerste

Nadere informatie

- 2, JUÜ. No. : HET HOOFD VAN DE DIENST ê, Aan Zijne Excellentie de Minister-President Plein 1813 no. kt

- 2, JUÜ. No. : HET HOOFD VAN DE DIENST ê, Aan Zijne Excellentie de Minister-President Plein 1813 no. kt - 2, JUÜ MINISTERIE VAN 's-gravenhage, /" / c^ 2 *"'-&/ P BINNENLANDSE ZAKEN, BEZITSVORMING EN PUBLIEK- xkwsötïïjöt StadhoudersjH-an^söen 25 B. V. D. RECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE No. : Bijl. : 1 ( 4

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 186.563

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 186.563 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 186.563 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 18 NOVEMBER 2002 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (1999-2000) Nr. 12 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de huisvesting en stadsvernieuwing VERGADERING VAN DINSDAG 14 DECEMBER 1999 Brusselse

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

-23- Geen medelijden

-23- Geen medelijden -22- Graniet Hoeveel keer was de vrachtwagen al gestopt? Innocent was de tel kwijtgeraakt. Telkens als de truck halt hield, werden er een paar jongens naar binnen geduwd. Maar nu bleef de deur van de laadruimte

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

Van dezelfde auteur. Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen.

Van dezelfde auteur. Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen. Marketing Reset Van dezelfde auteur Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen. 2 Marketing Reset Uw reclame gerichter en

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 607 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 12 JANUARI 2016 VRAAG Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 12 januari 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.349 ------------------------------ Zitting van dinsdag 15 mei 2001 Onderwerping aan de sociale zekerheid, van de personen die vervoer van personen verrichten x x

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders

Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders Leo Leeuwtje Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders isbn: 9789048431052 nur: 282 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

VERKOOP & BOUWFORMULE

VERKOOP & BOUWFORMULE VERKOOP & BOUWFORMULE BOUWEn MET ZEKERHEID Het leven zit vol dromen en verlangens. De Verkoop & Bouwformule van Hyboma helpt u die waarmaken: een woning op maat, zonder zorgen, om te leven zoals u dat

Nadere informatie

Handel. Oogmerk geen winst maar hulp aan kantoorgenoot. Rood voor Roodregeling.

Handel. Oogmerk geen winst maar hulp aan kantoorgenoot. Rood voor Roodregeling. 11-517 RvT Zwolle DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

Dit is een rollenspel dat de volgende thema s behandelt: geweld tussen individuen, pesten.

Dit is een rollenspel dat de volgende thema s behandelt: geweld tussen individuen, pesten. Kan het anders? (Uit: Kompas) Dit is een rollenspel dat de volgende thema s behandelt: geweld tussen individuen, pesten. Behandelende onderwerpen het recht veilig in vrijheid te leven het recht op respect

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 2 Klacht Op 26 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Drachten, met een klacht over een gedraging van Gak Nederland

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 1p 1 In 1848 werd de grondwet in Nederland veranderd. Dit had gevolgen voor de machtsverhouding tussen

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school LAGER ONDERWIJS Wat is het recht? Scheiding der machten Iemand pesten is niet tof, door het rode licht fietsen of lopen is gevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roepen in de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

N-VA Maarkedal met Project M en ijzersterke lijst naar de verkiezingen

N-VA Maarkedal met Project M en ijzersterke lijst naar de verkiezingen N-VA Maarkedal met Project M en ijzersterke lijst naar de verkiezingen Visie en Ambitie voor Maarkedal Maarkedal, 1 september Iedere verkiezing heeft zijn verrassing en in Maarkedal is het zonder enige

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

ONTSLAG INDIENEN De gids om met opgeheven hoofd te vertrekken

ONTSLAG INDIENEN De gids om met opgeheven hoofd te vertrekken ONTSLAG INDIENEN De gids om met opgeheven hoofd te vertrekken Inhoudstafel 1. Bezint eer ge begint p4 2. Hoe dien je je ontslag in? p5 3. Hoe schrijf je een goede ontslagbrief? p7 4. Sollicitatieverlof

Nadere informatie

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT-

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Dames en Heren, Partijgenoten, Ik sta hier beduusd voor u. Het is een bijzondere tijd geweest. Als ik in terugkijk

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas 1. Magistraten, Revisoren en Advocaten: drie beroepen met zware vereisten van morele orde die hun oorsprong vinden In de deontologische regels sensu stricto In de beroepsregels In de disciplinaire bepalingen

Nadere informatie

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk).

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk). Jeanne d'arc Aan het begin van de 15de eeuw slaagden de Fransen er eindelijk in om de Engelsen uit hun land te verdrijven. De strijd begon met een vrouw die later een nationale heldin werd, van de meest

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 Rapport Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) hem onheus heeft bejegend toen hij begin mei 2006

Nadere informatie

Gewenst aantal koopzondagen

Gewenst aantal koopzondagen KOOPZONDAGEN IN HILVERSUM EEN SP-ONDERZOEK ONDER WINKELIERS Gewenst aantal koopzondagen 50% 6% 32% Minder Evenveel Meer Overig HILVERSUM Naar aanleiding van de aankomende Winkeltijdenverordening Hilversum

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

Inhoud. Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15. Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19

Inhoud. Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15. Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19 7 Inhoud Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15 Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19 1. De particratie in België, een bloemlezing 22 2. Representatie

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

Onvergund kopen en verkopen

Onvergund kopen en verkopen Onvergund kopen en verkopen FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Problematiek Gebouw wordt verkocht

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

Voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Geschiedenis van de Zeedijk. Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer

Voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Geschiedenis van de Zeedijk. Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer 2 Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer Wie vandaag de dag over de Zeedijk loopt, kan zich bijna niet voorstellen dat deze straat nog niet zo lang geleden volledig verpauperd was. Dat

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Klager heeft een woning gekocht. Beklaagde trad daarbij op als makelaar voor verkoper B. Verkoper B weigerde

Nadere informatie

Examen HAVO. Nederlands

Examen HAVO. Nederlands Nederlands Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 20 juni 13.30 16.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen

Nadere informatie

Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek

Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek Op 13 en 14 april 1973 werd er in opdracht van CV Veronica door het Bureau Veldkamp Marktonderzoek BV. een opinieonderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 1 BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 De boerderij dateert waarschijnlijk uit 1868. Sinds 1926 is er een bakkerij in gevestigd. Hier beoefenen drie generaties Vriend het bakkers vak. Na 1986 wordt

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN RUIMTELIJKE ORDENING

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN RUIMTELIJKE ORDENING C88 LEE15 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 8 januari 2004 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN RUIMTELIJKE ORDENING Vraag om uitleg van de heer Felix Strackx tot

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie