DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD"

Transcriptie

1 DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verkavelingen. Weg- en rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1B). Goedkeuring verrekening nr. 3. Zitting 22/06/2009 Aantal uittreksels 3 Nota s voor de dienst Getekend door Annick Vandewalle Geviseerd door Martine Lauwereyns Datum 10/06/2009

2 [Ontwerp van] BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22/06/2009 Punt : technische dienst - Verkavelingen. Weg- en rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1B). Goedkeuring verrekening nr. 3. Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy Vanhooren, burgemeester ; Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ; Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ; Yannick Wittevrongel, secretaris Afwezig met kennisgeving Bevoegd lid van het college 1 schepen J. Deroo Bevoegdheid artikel 42 van het Gemeentedecreet Juridische grond Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd Verwijzingsdocumenten beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/03/2006 houdende: goedkeuring van de plannen, bestek technische omschrijving en de kostprijsraming van de wegenis- en rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1B) goedkeuring van het aandeel van het gemeentebestuur in deze werken (kostprijsraming ,13 EUR incl. btw)

3 voorzien bij buitengewone begrotingswijziging 2006 van een meerkrediet van EUR beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/06/2007 houdende: het akkoord met de toewijzing door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur, p.a. Koloniestraat 40, 1000 Brussel, aan de firma bvba Verhegge, Zeedijkweg 12, 8210 Loppem, van de opdracht van de weg- en rioleringswerken op de wijk Noord-Ede(fase 1B), voor de totale prijs van ,78 EUR (incl. btw) aandeel gemeente Bredene: ,11 EUR (incl. btw) aandeel VMSW: ,34 EUR (incl. btw) aandeel bouwmaatschappijen: ,63 EUR (incl. btw) toewijzing van de opdracht van de weg- en rioleringswerken voor de aanleg van de rotonde Fritz Vinckelaan (gemeentelijk aandeel in de sociale verkaveling Noord-Ede fase 1B) aan de firma bvba Verhegge, Zeedijkweg 12, 8210 Loppem voor de prijs van ,11 EUR (incl. btw) verrekeningen nrs. 1, 2 en 3 van de weg- en rioleringswerken op de wijk Noord-Ede fase 1B opgemaakt door nv Plantec Ontwerpbureau, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400 Oostende Feiten, context en argumentatie Van nv Plantec Ontwerpbureau, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400 Oostende ontving ons bestuur de verrekeningen 1, 2 en 3 van de wegenis en rioleringswerken op de wijk Noord-Ede fase 1B. Verrekening nr. 1 ten bedrage van 3.519,59 EUR (incl. btw) in meer, ten laste van VMSW Verrekening nr. 2 ten bedrage van ,09 EUR (incl. btw) in min, ten voordele van VMSW, De Oostendse Haard, De Gelukkige Haard, WVI en Eigen Haard is Goud Waard Verrekening nr. 3 ten bedrage van ,11 EUR (incl. btw) in meer, ten laste van VMSW, De Oostendse Haard, De Gelukkige Haard, WVI, Eigen Haard is Goud Waard en ons bestuur Anti-tankwal Bij plaatsing van bronbemaling werd op een anti-tankwal gestoten. Deze wal is na de tweede wereldoorlog aangevuld met een mengsel van grond en puin. Daar het niet mogelijk was de rioleringssleuf droog te krijgen in deze zone werd de aannemer opdracht gegeven om de wal uit te graven en aan te vullen met aanvullingsgrond. Het uitgegraven grondmengsel bestaat hoofdzakelijk uit klei-achtig materiaal en steenpuin. Door de grote hoeveelheid klei is het niet mogelijk de gronden te zeven en door de aanwezigheid van het puin (diverse afmetingen) is het niet mogelijk deze gronden te bekalken voor herbruik. Toegangsweg verkaveling rotonde Fritz Vinckelaan Op vraag van de gemeente Bredene dienen de groenzones in de Fritz Vinckelaan te worden voorzien van haagplanten en bodembedekkers Om de verkeershinder en verkeersomleggingen zoveel als mogelijk te beperken werd de aannemer opdracht gegeven om de asfaltverharding in de Fritz Vinckelaan zo snel mogelijk aan te

4 leggen. Omwille van de weersomstandigheden (november december 2008) was het onmogelijk om de vooropgestelde verdichting met de voorgeschreven steenslagfundering te behalen. Derhalve kreeg de aannemer opdracht om een gestabiliseerde steenslagfundering aan te brengen. Op deze manier kon de aanleg van asfaltverharding worden vastgelegd vóór het kerstverlof Tijdens de uitvoering der werken werd door de gemeente gevraagd om betonklinkers 30/15/8 i.p.v. 22/22/8 in het fietspad aan te leggen naar analogie van eerdere uitgevoerde projecten in de gemeente en meerbepaald in de Fritz Vinckelaan De grondplannen voorzien om de rijweg Fritz Vinckelaan af te boorden door middel van rechte boordstenen type IE. Dit type boordstenen is over het hoofd gezien waardoor het niet in de aanbestedingsdocumenten is opgenomen. Om de zichtbaarheid van de rotonde in de Fritz Vinckelaan te verbeteren werd de aannemer opdracht gegeven om de boordstenen IH te voorzien van reflectoren. Ter hoogte van de oversteekplaats in het fietspad dient de opstand vanuit de greppel naar het fietspad nihil te zijn. De aannemer werd verzocht om platte boordstenen type II D2 te plaatsen. Om de aankoppeling van de nieuwe buizen Ø 250 te realiseren in de bestaande eivormige riolering van de Fritz Vinckelaan werd een ondergrondse overgangsconstructie gebouwd. De kosten die hiermee gepaard gaan worden opgenomen in huidige verrekening. Meerprijs grèsschalen voor de inspectieputten Voor aanvang der werken werd de aannemer opdracht gegeven om de betonnen inspectieputten, te bouwen op de DWA-leiding te voorzien van een grèsschaal en dit om versnelde degradatie van het beton onder invloed van de sterk SO2-gevoelige omgeving tegen te gaan. Beveiligingswerken hoeve Vansteenkistestraat Door de bouwmaatschappij Oostendse Haard werd opdracht gegeven om de hoeve gelegen op haar terreinen in de Vansteenkistestraat te Bredene gedeeltelijk te saneren. Deze werken omvatten het gecontroleerd laten instorten van bouwvallige constructiedelen en het afvoeren en storten van de aanwezige asbestcementplaten. Voormelde werken zijn 100% ten laste van de Oostendse Haard. Bedrag verrekening Bedrag verrekening nr ,11 EUR deel ten laste van: VMSW ,99 EUR De Oostendse Haard ,11 EUR De Gelukkige Haard ,63 EUR WVI 4.077,65 EUR Eigen Haard is Goud Waard 3.653,43 EUR Gemeente Bredene 6.109,31 EUR Totale kostprijs ten laste gemeentebestuur Toewijzingsbedrag gemeentebestuur ,11 EUR Aandeel verrekening nr ,31 EUR Nieuw totaal ,42 EUR De meeruitgaven ingevolge de wijzigingen overstijgen 10% van het toewijzingsbedrag (6.109,31 EUR incl. btw in meer) en dienen bijgevolg door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. Deze uitgave kan worden

5 gecompenseerd door een kredietvermindering van de geplande investeringen REG alle gebouwen voor 2009 ( EUR). Financiële gevolgen De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt: UITGAVEN Omschrijving Raming (incl. btw) Budgetcode + beschikbaar krediet Verrekening nr ,31 EUR 421/731-60/09/07 aandeel via kredietverschuiving gemeentebestuur in uitgaven 2009 diverse sociale verkaveling investeringen REG alle Noord-Ede (fase 1B) gebouwen ( EUR) Dienst BD Tussenkomsten [vragen, opmerkingen, raadsleden] Stemmen [de resultaten van de stemming] Besluit Artikel 1 De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het aandeel van ons bestuur in de verrekening nr. 3 ten bedrage van 6.109,31 EUR (incl. btw in meer) van de wegenis- en rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1B), uitgevoerd door de aannemer bvba Verhegge Marc, Zeedijkweg 12, 8210 Loppem, opgemaakt door nv Plantec Ontwerpbureau, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400 Oostende. Artikel 2 Voor de financiering van voornoemd gemeentelijk aandeel wordt beslist om bij eerstvolgende buitengewone budgetwijziging 2009 kredieten van de sector technische dienst te verschuiven, meerbepaald het overboeken van EUR van artikel nr. 137/744-51/09/09 (geplande investeringen REG alle gebouwen) naar artikel nr. 421/731-60/09/07 (aandeel gemeentebestuur in verrekening nr. 3 in de sociale verkaveling Noord-Ede fase 1B). Artikel 3 De financiële aspecten worden geregeld als volgt: Omschrijving + Leverancier Aandeel van het gemeentebestuur in verrekening nr. 3 sociale verkaveling Bedrag (incl. BTW) Begrotingscode 6.109,31 EUR 421/731-60/09/07

6 Noord-Ede (fase 1B) bvba Verhegge Marc. Gedaan in bovenvermelde vergadering, namens de gemeenteraad, w.g. Yannick Wittevrongel secretaris w.g. Eddy Gryson voorzitter gemeenteraad Voor eensluidend afschrift, Bredene, Yannick Wittevrongel secretaris Eddy Gryson voorzitter gemeenteraad

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25/06/2007 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 14/05/2007 Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp OCMW. Kennisneming van de jaarrekening, de toelichting

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2008 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 28.08.2008. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

I. Gemeentebestuur p. 2 II. Blikvangers en tendensen p. 6

I. Gemeentebestuur p. 2 II. Blikvangers en tendensen p. 6 De maatschappelijke context I. Gemeentebestuur p. 2 II. Blikvangers en tendensen p. 6 Gemeentelijke dienstverlening III. Horizontale diensten p. 12 IV. Burgerzaken p. 20 V. Vrije tijd p. 30 VI. Techniek

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 02 maart 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 02 maart 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie