HIGH DEFINITION PROJECTS BVBA overnemende vennootschap Toekomstlaan 16 bus 5 te 2900 Schoten RPR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HIGH DEFINITION PROJECTS BVBA overnemende vennootschap Toekomstlaan 16 bus 5 te 2900 Schoten RPR 0891.052.985"

Transcriptie

1 MET BETREKKING TOT DE FUSIE TUSSEN BVBA HIGH DEFINITION PROJECTS EN BVBA DELCA FENCE, OPGESTELD IN ONDERLING OVERLEG TUSSEN DE ZAAKVOERDERS VAN BEIDE VENNOOTSCHAPPEN. De bij deze fusie betrokken vennootschappen zijn de volgende : De overnemende vennootschap = High Definition Projects bvba De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid High Definition Projects, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Toekomstlaan 16 bus 5, ingeschreven in het RPR Antwerpen onder nummer De vennootschap werd opgericht, blijkens akte verleden voor notaris Wim De Smedt te Wommelgem, op 23 juli 2007, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2007, waarna de statuten niet meer werden gewijzigd. De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland : aannemer van land- en tuinbouwwerken en tuinarchitectuur, aanleggen en onderhouden van tuin; import en export, groot- en kleinhandel in bloemen, planten, graszoden, zaadjes, tuinmateriaal en tuingereedschappen; verhuur van installaties, machines, gereedschap, roerende goederen, rollend materieel (personenwagens, bedrijfswagens, fietsen, moto's, bromfietsen, enzoverder), zowel met als zonder chauffeur; schrijnwerkerij, meubelmakerij, houtbewerking; import en export, groot- en kleinhandel in hout, gereedschap, bouwmaterialen, metaal, enzoverder uitvoeren van metaalwerken, het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, fabricatie van artikelen in gesmeed ijzer, metalen constructies, hoefsmederij en smederij, metalen trappen; werkzaamheden van klusjesman en aannemen van diverse bouwwerken; de productie van honing, de import en export, groot- en kleinhandel in honing en alle toebehoren voor de activiteit van imker; het optreden als tussenpersoon of commissionair, het drijven van handel voor eigen rekening of voor derden; het verwerven, opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer het kopen, verkopen, huren, verhuren, concipiëren, bouwen en realiseren van alle vastgoedprojecten en het nemen van participaties in alle vennootschappen en ondernemingen, deelnemen in het beheer en bestuur ervan, het beleggen in alle vormen van waardepapier en beleggingsvormen, en in het algemeen alles wat kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfsorganisatorische of sociale aangelegenheden; alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, bedrijfsorganisatorische en financiële problemen;

2 Deze opsomming is lauter enuntiatief en niet beperkend. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder van vennootschappen waarnemen. Namens High Definition Projects bvba tekent de zaakvoerder De Heer Van Overschelde Ralphy. De over te nemen vennootschap = Delca Fence bvba De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Delca Fence, met maatschappelijke zeten te 2900 Schoten, Toekomstlaan 16, ingeschreven in het RPR Antwerpen onder Nummer De vennootschap werd opgericht, blijkens akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Deurne, Op 23 juli 2007, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2007, waarna de statuten werden gewijzigd, blijkens akte verleden voor notaris Jan Delang te Duffel, Op 7 juli 2010, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2010, waarna de statuten niet meer werden gewijzigd. De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland : inrichten, decoreren van etalages, showrooms, feestzalen, en privé-woningen; het bouwen van standen en allerhande etalages voor tentoonstellingen en evenementen en de inrichting er van; ontwerpen en plaatsen van uitstalramen en decors; binnenhuisdecoratie; het inrichten en decoreren van woningen, kantoren, enzovoorts; stylisme met name alle diensten en prestaties van raadgeving en consulting inzake decoratie en binnenhuisinrichting; aankoop en verkoop van allerhande decoratiemateriaal, versieringsmateriaal, materiaal om standen te bouwen en allerhande benodigdheden dienaangaande; groot- en kleinhandel in decoratiemateriaal in de meest ruime zin van het woord; uitbaten van een horecaonderneming zoals restaurant, taverne, spijshuis, verbruiksalon, herberg, drankgelegenheid, tearoom, café, snackbar, privé club en dergelijke; organiseren van allerhande feesten, banketten en recepties; de aankoop, verkoop en handel in allerhande voedingswaren en dranken;

3 de aankoop, verkoop en handel in diverse goederen en producten met het oog op de realisatie van diverse feesten; het maken van reclame en het drukken van folders betreffende enerzijds de aangeboden diensten en anderzijds betreffende de in opdracht georganiseerde diverse feesten; de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel inzake bloemen en planten en alle aanhorigheden; het leveren en plaatsen van omheiningen in draad, hout en andere materialen; het leveren en plaatsen van poorten in metaal, hout en andere materialen; het leveren en plaatsen van elektrische bediening van poorten en alarminstallaties voor poorten; ontwerpen van meubels, coördinatie van het maken van deze meubels, en de volledige interieurinrichting van kantoren, gebouwen en privé woningen; het ruimen van bouwterreinen; aanbrengen in gebouwen van thermische isolatiematerialen, en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; algemene bouwinstallatie; overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; het reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerken; onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom; Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. Namens Delca Fence bvba tekent de zaakvoerder De Heer Meyen Tim.

4 Diverse bepalingen Overeenkomstig de artikelen 671 en 719 t/m 727 van het Wetboek Vennootschapsrecht, stellen de zaakvoerders van voormelde vennootschappen gezamenlijk een fusievoorstel op. Zij verklaren op de hoogte te zijn van de verplichtingen om het fusievoorstel door elke vennootschap, betrokken bij de fusie, 6 weken voor de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten, ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen. De zaakvoerders verklaren kennis te hebben van het feit dat deze fusie door overneming van rechtswege overgaan in de overnemende vennootschap. De zaakvoerders van beide vennootschappen verbinden er zich toe om de fusie tot stand te brengen, volgens de hierna vermelde voorwaarden, en leggen het fusievoorstel ter goedkeuring voor aan de respectieve Algemene Vergadering der Aandeelhouders. Fusiebepalingen De zaakvoerders van beide vennootschappen verklaren dat ze een fusievoorstel ter goedkeuring zullen voorleggen aan hun respectieve Algemene Vergadering der Aandeelhouders. Het fusievoorstel houdt in dat het gehele vermogen, zowel alle rechten en plichten, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Delca Fence, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Toekomstlaan 16, ingeschreven in het RPR Antwerpen onder nummer , hierna overgenomen vennootschap genoemd, wordt overgedragen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid High Definition Projects, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Toekomstlaan 16 bus 5, ingeschreven in het RPR Antwerpen onder nummer , hierna overnemende vennootschap genoemd. De zaakvoerders van beide vennootschappen verklaren, ingeval het fusievoorstel wordt goedgekeurd door beide Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders, dat de aandelen van Delca Fence bvba, zijnde 100 verdeeld onder de aandeelhouders Meyen Tim, 30 aandelen, Van Overschelde Ralphy, 30 aandelen, Van Overschelde Glenn, 20 aandelen en Snelders Lieven, 20 aandelen, evenredig zullen overgaan na fusie, zodanig dat de volgende aandeelhoudersstructuur zal bestaan : Meyen Tim, 60 aandelen, Van Overschelde Ralphy, 60 aandelen, Van Overschelde Glenn, 40 aandelen en Snelders Lieven, 40 aandelen, zodat het totaal aantal aandelen na fusie overeenstemt met 200 zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De fusie zal een boekhoudkundige werking hebben vanaf 1 januari 2013, zodat alle handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig vanaf deze datum geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

5 Vennootschap na fusie De zaakvoerders van beide vennootschappen verklaren om de overnemende vennootschap als volgt te wijzigen tegenover voor de fusie : naamswijziging : Delca Fence bvba doelwijziging en doelcoördinatie : De vennootschap heeft als doel : inrichten, decoreren van etalages, showrooms, feestzalen, en privé-woningen; het bouwen van standen en allerhande etalages voor tentoonstellingen en evenementen en de inrichting er van; ontwerpen en plaatsen van uitstalramen en decors; binnenhuisdecoratie; het inrichten en decoreren van woningen, kantoren, enzovoorts; stylisme met name alle diensten en prestaties van raadgeving en consulting inzake decoratie en binnenhuisinrichting; aankoop en verkoop van allerhande decoratiemateriaal, versieringsmateriaal, materiaal om standen te bouwen en allerhande benodigdheden dienaangaande; groot- en kleinhandel in decoratiemateriaal in de meest ruime zin van het woord; het maken van reclame en het drukken van folders betreffende enerzijds de aangeboden diensten en anderzijds betreffende de in opdracht georganiseerde diverse feesten; de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel inzake bloemen en planten en alle aanhorigheden; het leveren en plaatsen van omheiningen in draad, hout en andere materialen; het leveren en plaatsen van poorten in metaal, hout en andere materialen; het leveren en plaatsen van elektrische bediening van poorten en alarminstallaties voor poorten; ontwerpen van meubels, coördinatie van het maken van deze meubels, en de volledige interieurinrichting van kantoren, gebouwen en privé woningen; het ruimen van bouwterreinen; aanbrengen in gebouwen van thermische isolatiematerialen, en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; algemene bouwinstallatie; overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; het reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerken; onderneming voor het uitvoeren van voegwerken,; gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom; Aannemer van land- en tuinbouwwerken en tuinarchitectuur, aanleggen en onderhouden van tuin; import en export, groot- en kleinhandel in bloemen, planten, graszoden, zaadjes, tuinmateriaal en tuingereedschappen; verhuur van installaties, machines, gereedschap, roerende goederen, rollend materieel (personenwagens, bedrijfswagens, fietsen, moto's, bromfietsen, enzoverder), zowel met als zonder chauffeur;

6 schrijnwerkerij, meubelmakerij, houtbewerking; import en export, groot- en kleinhandel in hout, gereedschap, bouwmaterialen, metaal, enzoverder uitvoeren van metaalwerken, het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, fabricatie van artikelen in gesmeed ijzer, metalen constructies, hoefsmederij en smederij, metalen trappen; werkzaamheden van klusjesman en aannemen van diverse bouwwerken; het optreden als tussenpersoon of commissionair, het drijven van handel voor eigen rekening of voor derden; het verwerven, opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer het kopen, verkopen, huren, verhuren, concipiëren, bouwen en realiseren van alle vastgoedprojecten en het nemen van participaties in alle vennootschappen en ondernemingen, deelnemen in het beheer en bestuur ervan, het beleggen in alle vormen van waardepapier en beleggingsvormen, en in het algemeen alles wat kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfsorganisatorische of sociale aangelegenheden; alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, bedrijfsorganisatorische en financiële problemen; Deze opsomming is lauter enuntiatief en niet beperkend. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder van vennootschappen waarnemen. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

7 Formaliteiten De zaakvoerders van beide vennootschappen, betrokken bij deze fusie, verzoeken de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KMO Advieskantoor met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, Oude Liersebaan 171, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om als bijzondere lasthebber op te treden, en het fusievoorstel neer te leggen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de beide fuserende vennootschappen, Opgemaakt te Schoten op 4 februari 2013, in vier exemplaren, zijnde : 1 exemplaar voor neerlegging in het vennootschapsdossier van de overnemende vennootschap 1 exemplaar voor neerlegging in het vennootschapsdossier van de overgenomen vennootschap 1 exemplaar voor bewaring in de overnemende vennootschap 1 exemplaar voor bewaring in de overgenomen vennootschap Voor High Definition Projects bvba Van Overschelde Ralphy, zaakvoerder Voor Delca Fence bvba Meyen Tim, zaakvoerder

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

tffiffi ll':iãl%u{fiï,05; a;; ln de b'ljlagen bij het Belgisch staatsblad bekend te maken-kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tffiffi ll':iãl%u{fiï,05; a;; ln de b'ljlagen bij het Belgisch staatsblad bekend te maken-kopie na neerlegging ter griffie van de akte tffiffi I Mod 2.1 ln de b'ljlagen bij het Belgisch staatsblad bekend te maken-kopie na neerlegging ter griffie van de akte Vocrbeha*Selr ae* *ël *elgisch gtåatêblês TER GRIFFIE VAN DE RËCHTBANK ll':iãl%u{fiï,05;

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPRICHTING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie