Algemene toelichting op de verordening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene toelichting op de verordening"

Transcriptie

1 Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het Programma Wonen is afgesproken dat de gemeente in zou zetten op die ambitie. In dit beleid zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden vastgesteld: 1. CPO is bestemd voor elke doelgroep. 2. De grondprijs voor CPO is gelijk aan die van particulier opdrachtgeverschap. 3. Er geldt een verplichting tot aanbetaling van 4% bij CPO-projecten gelijk aan particulier opdrachtgeverschap. 4. De reserveringstermijn voor een kavel/bouwveld voor CPO is in beginsel 6 maanden. 5. Op vrijwillige basis kan een achtervang geregeld worden (corporatie of ontwikkelaar). 6. Het bestemmingsplan en evt. aanvullende eisen voor bouwen op een bepaalde locatie zijn vooraf vóór de werving vastgesteld. 7. Bij CPO wordt uitgegaan van de uitgifte in bouwvelden. 8. Bij de aanvraag voor subsidie voor CPO hoort een plan van aanpak. 9. Een digitaal loket en een gewoon loket worden ingesteld. 10. De uitgifte van grond aan CPO vindt plaats door de projectorganisatie loket ISV/PO. Dit geldt ook voor inschrijving en selectie. Revolverend fonds Het fonds heeft een revolverend karakter: aflossingen keren terug in het fonds. Het geld voor de leningen is door het revolverend karakter voortdurend opnieuw inzetbaar voor nieuwe initiatieven in het kader van CPO. SVn De gemeente kan een project financieel faciliteren in de vorm van een lening als voldaan is aan de voorwaarden zoals genoemd in deze verordening. Het fonds is ondergebracht bij Svn. De SVn geeft het Bureau Kredietregistratie een opdracht een toets uit te voeren van de individuele toekomstige eigenaren. De SVn toetst de rekeningen welke ingediend worden en beheert tevens het geld voor de gemeente. De gemeente betaalt daarvoor een rente. De algemene voorwaarden van de SVn zijn van toepassing verklaard op deze lening. Zowel de vereniging als de individuele leden dienen de offerte voor de lening te tekenen. De offerte is afkomstig van de SVn. Met de SVn wordt een privaatrechtelijke leningsovereenkomst gesloten. De gemeente treedt op binnen het publiekrechtelijk kader door de subsidie wel of niet te verlenen conform deze verordening. De koppeling tussen deze twee rechtssystemen vindt plaats door in de verordening de algemene voorwaarden van de leningsovereenkomst SVn van toepassing te verklaren en door de aanvrager de subsidieverleningsbeschikking te laten overhandigen aan de SVn bij de aanvraag voor de lening. Ook is de deelenemingsovereenkomst tussen de gemeente Eindhoven en de SVn van toepassing verklaard. De lening kan worden verstrekt om de startfase van het CPO te financieren. Dat wil zeggen dat het geld kan gebruikt worden voor de kosten van bouwplanontwikkeling of bouwontwerp door in te huren externe deskundigen. Of voor de aanbetaling van 4% van de koopsom bij ondertekening van de grondreserveringsovereenkomst met de gemeente. Of voor de notariskosten ten behoeve van het oprichten van de vereniging gericht op het in collectief verband realiseren van woningen voor eigen gebruik en zonder winstoogmerk. 1

2 In principe geen staatssteun Het stimuleren door middel van een lening van het collectief particulier opdrachtgeverschap is in beginsel geen staatssteun omdat de vereniging geen economische activiteiten uitoefent en daarom geen onderneming is. Het is daarom van belang dat de vereniging in het kader van het bouwen van deze woningen geen economische activiteit uitoefent. De gebouwde huizen mogen dan ook niet op een open markt worden aangeboden omdat dit een economische activiteit is. Hieraan zou bij de CPO-vereniging behoefte kunnen bestaan als toekomstige leden van de CPO afhaken. De onderhavige lening zorgt er dan voor dat dan sprake is van staatssteun. De vereniging zal daar alert op moeten zijn. Fiscale gevolgen Wanneer de grond aan de vereniging geleverd wordt door de gemeente en deze verkoopt de grond aan de bewoners is het voor de CPO-vereniging fiscaal van belang te weten of de vereniging wordt aangemerkt als ondernemer en of er tussen de levering van de gemeente aan de vereniging en de levering van de vereniging aan een deelnemer handelingen aan de grond verricht worden. Dit in verband met de BTW heffing. Hierover valt in toelichtende zin het volgende te zeggen (waarbij opgemerkt dat de CPO-vereniging zelf verantwoordelijk is voor een juiste keuze): Grond van gemeente aan CPO-vereniging: A. De levering van een bouwterrein (en dat is voor de belastingdienst een terrein onbebouwd waaraan bewerkingen hebben plaatsgevonden of waarvoor reeds een bouwvergunning is afgegeven) is belast met btw. Particulieren en andere niet-ondernemers (dus ook de CPO-vereniging) kunnen die btw nergens terugvragen. B. Bij het leveren van onbebouwde grond zonder bewerkingen en zonder bouwvergunning is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Grond van CPO-vereniging aan particulieren: A. Als het terrein onbebouwd is waaraan bewerkingen hebben plaatsgevonden of waarvoor een bouwvergunning is afgegeven dan is het belast met btw. De CPO-vereniging moet deze btw afdragen aan de belastingdienst. De particulieren krijgen deze niet terug. B. Zonder bewerkingen of bouwvergunning betekent een overdrachtsbelasting van 6%. Wanneer echter de CPO-vereniging binnen 6 maanden na het eigenaar van de grond worden doorlevert aan de particulieren zonder de prijs te verhogen dan geldt er een vrijstelling. Een aparte verordening en geen nadere regels In de Awb staat dat de subsidieverstrekking moet zijn gebaseerd op een wettelijk voorschrift. Deze eis komt voort uit de wens van de wetgever, dat de rechtszekerheid van de subsidieaanvrager en subsidieontvanger voldoende is gewaarborgd. Hiermee wordt tevens een doelmatige besteding van overheidsuitgaven nagestreefd. Mogelijk onzorgvuldig of willekeurig handelen van het overheidsorgaan of nalatigheid van de subsidieontvanger is immers beter te toetsen aan de hand van een wettelijke regeling dan aan de hand van een op zichzelf staand besluit van een bestuursorgaan. Voor gemeenten betekent dit, dat de subsidieverstrekking moet zijn gebaseerd op een verordening van de raad (artikel 4:23, lid 1 Awb). Deze verordening moet de essentiële elementen van het proces van subsidieverstrekking bevatten, zoals een omschrijving of aanduiding van de te subsidiëren activiteiten, de bevoegdheid voor het vaststellen van een subsidieplafond en de bijbehorende verdelingsmaatstaf. 2

3 Volgens de Memorie van Toelichting bij de Awb 1 (MvT) moet een wettelijk voorschrift, in dit geval een gemeentelijke verordening, aan de twee volgende eisen voldoen om de beoogde doelmatigheid en rechtszekerheid te bereiken. Het moet een omschrijving bevatten van de activiteiten, waarvoor subsidie kan worden verleend en het moet een grondslag bevatten voor de verplichtingen, die het bestuursorgaan aan de subsidieverlening kan verbinden (voor zover die grondslag niet reeds in de Awb is neergelegd; zie artikel 4:37 Awb). Omdat een lening een uitzonderlijke vorm van subsidie betreft is in het verleden besloten de Algemene subsidieverordening daar niet voor te gebruiken, zodat nu nadere regels niet mogelijk zijn. Een zelfstandige verordening is vereist. Artikelsgewijze toelichting op de verordening Artikel 1 Begripsbepalingen In dit artikel wordt een aantal begrippen verduidelijkt, dat in de verordening wordt gehanteerd. f. tweede lid, bijvoorbeeld de verbouwing van een school of kerk tot woningen Artikel 2 Reikwijdte verordening De kosten in de planfase zullen bij CPO gemiddeld zo n 12% van de stichtingskosten bedragen. Bij stichtingskosten van ,-- is dit zo n Een deel van deze kosten wordt al vóór het notarieel transport voor het huis gemaakt. Het gaat dan om een bedrag van circa tot Uitgaande van deze bedragen en rekening houdend met inbreng van eigen middelen of een bijdrage van de leden van de vereniging stellen we de hoogte van de lening op 6000 euro per woning voor nieuwbouw en 7500 per woning voor de verbouw van een bestaand pand. Juist omdat er steeds meer bestaande panden (denk aan kantoren, kerken, scholen) leegstaan en vrijkomen, wil de gemeente de verbouw van een bestaand pand extra stimuleren met een hogere lening. Artikel 3 Bevoegdheid college Ingevolge het eerste lid kan het college geen leningen verstrekken, die niet stroken met de door de raad vastgestelde beleidskaders en financiële kaders. In het tweede lid is bepaald dat het college bij het verstrekken van leningen aan de begroting is gebonden. Als de begroting nog niet formeel is vastgesteld, wordt de lening slechts verleend onder de voorwaarde dat de raad daarvoor geld beschikbaar stelt, het zogenaamde begrotingsvoorbehoud. Dit moet uitdrukkelijk in de verleningsbeschikking worden opgenomen (artikel 4:34 Awb). Zonder dit begrotingsvoorbehoud kan de lening niet na vaststelling van de begroting alsnog worden geweigerd met het argument dat er onvoldoende geld is. De gemeente moet binnen vier weken na vaststelling of goedkeuring het begrotingsvoorbehoud inroepen. Daarna vervalt de voorwaarde. Wordt de voorwaarde ingeroepen, dan moet de beschikking voor de lening ingetrokken worden. Overigens kan een begrotingsvoorbehoud in de beschikking voor de verlening van de lening als een opschortende of ontbindende voorwaarde worden opgenomen. 1 Tweede Kamer, vergaderjaar , 21221, nr. 3 3

4 Moet er voor de goedkeuring of vaststelling van de begroting al worden bevoorschot, dan als ontbindende voorwaarde. In het andere geval als een opschortende voorwaarde. In het derde lid is bepaald dat het college advies vraagt aan het SVn. Het SVn heeft de mogelijkheid in het kader van de lening om onder meer een BKR-toets uit te voeren. In het vierde lid is de bevoegdheid van het college geregeld om voorwaarden aan de leningsbeschikking te verbinden. Zie hiervoor artikel 4:33 en, 4:37 Awb. In het vijfde lid is bepaald dat het college standaardformulieren kan vaststellen die door de aanvrager van de lening verplicht moeten worden gehanteerd, bijvoorbeeld voor het indienen van aanvragen om (verlening van de) lening. Door het gebruik van een standaardformulier wordt in ieder geval de rechtszekerheid bevorderd. Voor de aanvrager is het meteen duidelijk welke documenten hij dient te overleggen. Artikel 4 Subsidieplafond De Awb (artikelen 4:25 tot en met 4:28) bevat bepalingen over het subsidieplafond. Op grond van het eerste lid is het college bevoegd om na vaststelling van de begroting de subsidieplafonds vast te stellen. Dit past in de opzet dat de raad de kaders via de begroting stelt en het college dit voor dit beleidsveld kan uitwerken. Met het oog op de rechtszekerheid verlangt de Awb, dat het subsidieplafond bekend wordt gemaakt, voordat de periode waarop het betrekking heeft, ingaat. Aanvragen voor leningen kunnen zonder nadere motivering worden afgewezen op het moment dat het subsidieplafond bereikt is. Indien het voor de leningen beschikbare bedrag enkel op de begroting vermeld staat en het college deze bedragen niet als zijnde subsidieplafonds heeft gepubliceerd, kan de gemeente de aanvragen voor leningen niet ongemotiveerd weigeren wegens het bereiken van het plafond. Artikel 5 Bij aanvraag in te dienen gegevens Op grond van artikel 4:29 van de Awb begint het subsidieproces met een aanvraag om een lening. De vereisten voor een aanvraag staan in afdeling van de Awb. Dit artikel geeft voorschriften voor een aanvraag om een lening. Zo is in het eerste lid bepaald dat een aanvraag om de lening schriftelijk dient te worden gedaan. Schriftelijk omvat zowel op papier geschreven als digitaal. Digitale aanvragen worden ingeboekt als brief, met daarop de datum waarop de aanvraag digitaal is ontvangen. In het tweede lid worden documenten gevraagd om het CPO-project te kunnen beoordelen. Het in het tweede lid onder c bedoelde initiatief is in feite het investeringsplan zoals dit genoemd wordt bij de SVn. In het derde lid is de bevoegdheid van het college opgenomen om ten aanzien van de te overleggen gegevens nadere regels te stellen of per geval te regelen welke gegevens dienen te worden verstrekt. Ook hier is het uitgangspunt de administratieve en bestuurlijke lasten voor alle betrokkenen zo beperkt mogelijk te houden. Zo kan het college bijvoorbeeld bepalen dat met minder dan de standaard te overleggen gegevens bij de aanvraag van een lening kan worden volstaan. Artikel 6 Aanvraagtermijn Hier worden de termijnen genoemd, waarbinnen aanvragen voor subsidie dienen te zijn ingediend bij het college. 4

5 Voor deze leningen is het uitgangspunt dat deze 12 weken vóór aanvang van de activiteiten worden ingediend. Dit zou de gemeente voldoende tijd moeten geven de aanvraag correct af te handelen binnen 8 weken met evt. een verdaging van 4 weken indien noodzakelijk. Artikel 7 Beslistermijn Hier wordt de termijn gegeven, waarbinnen het college moet beslissen op een aanvraag voor een lening. In de Awb staan geen strikte beslistermijnen op een subsidieaanvraag. In de regel wordt een termijn van 8 tot 13 weken redelijk geacht. De beslistermijn van 8 weken voor deze leningen biedt aanvrager in relatie tot de aanvraagtermijn van 12 weken voor aanvang van de activiteiten, duidelijkheid vóór aanvang van de activiteiten. Ook indien er in eerste instantie sprake is van een onvolledige aanvraag. Overigens moet, indien sprake is van een onvolledige aanvraag, de aanvrager van de lening op grond van artikel 4:5 Awb worden uitgenodigd om binnen een bepaalde termijn de aanvraag aan te vullen. Ingevolge artikel 4:15 Awb wordt de termijn voor het geven van een beschikking hiermee opgeschort. De aanvraagtermijn begint weer te lopen op de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de termijn voor het aanvullen van de aanvraag ongebruikt is verstreken. Artikel 8 Weigeringsgronden Artikel 4:25 Awb noemt als weigeringsgrond het overschrijden van het subsidieplafond. En in artikel 4:35 Awb zijn algemeen geldende weigeringsgronden opgenomen. Zo kan de lening worden geweigerd indien: - gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de activiteiten (het voorbereiden van de bouw van de huizen) niet of niet geheel zullen plaatsvinden; - gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de aanvrager niet zal voldoen aan de aan de verleningsbeschikking verbonden verplichtingen; - gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de aanvrager niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen; - onjuiste inlichtingen zijn verstrekt; - sprake is van faillissement. In artikel 8 zijn aanvullende weigeringsgronden opgenomen. De weigeringsgrond in het eerste lid, onderdeel a betreft aanvragen voor activiteiten die al door de gemeente zijn gesubsidieerd. De weigeringsgrond in het eerste lid, onderdeel b ziet op de situatie waarin de te subsidiëren activiteit als een economische activiteit kan worden aangemerkt en de subsidie niet binnen de reikwijdte van een van de vrijstellingsverordeningen voor staatssteun valt. In dat geval is voor de subsidie toestemming van de Europese Commissie nodig. Daartoe dient de voorgenomen subsidie te worden aangemeld bij de Europese Commissie. Overigens moet de aanvraag dan, worden aangehouden in afwachting van goedkeuring van de Europese Commissie. Zolang deze subsidie aan de CPO-vereniging wordt verstrekt en de CPO-vereniging geen economische activiteiten uitoefent is daar weinig kans op. Artikel 9 Specifieke weigeringsgronden Het gaat om situaties waarin de lening kan worden geweigerd. Een belangenafweging is nodig. De weigeringsgrond in het eerste lid, onderdeel a is bedoeld voor situaties waarin de activiteiten zonder de lening gerealiseerd kunnen worden. 5

6 Artikel 10 Verlening lening In de verleningsbeschikking geeft het college al aan op welke wijze de verantwoording van de te ontvangen lening dient plaats te vinden. Hiermee wordt bereikt dat voor degene aan wie de lening is toegekend, van meet af aan duidelijk is aan welke voorwaarden en administratieve eisen hij moet voldoen. Artikel 11 Betaling en bevoorschotting Bij deze lening wordt een verleningsbeschikking afgegeven voor het bedrag van de lening. De subsidieontvanger is volgens artikel 12 verplicht te melden, indien er omstandigheden zijn die van invloed zijn op de hoogte van het verleende bedrag. Op basis van rekeningen zullen de bedragen tot het maximum leenbedrag verstrekt worden (het zgn. bouwkrediet). Op de aflossingen van de lening is de overeenkomst met de SVn van toepassing. Na volledige terugbetaling van de lening wordt de vaststellingsbeschikking afgegeven door het college en wordt het subsidiebedrag op 0,-- gesteld. Volgens het tweede lid komt ook een rechtspersoon in oprichting in aanmerking voor de lening. Wel wordt in die gevallen de lening verleend onder de opschortende voorwaarde dat het inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel wordt overgelegd en dat betaling pas plaatsvindt na ontvangst van dit bewijs. Van belang om te vermelden is dat aansprakelijkheid van de bestuurders van de rechtspersoon ontstaat als de rechtspersoon niet is ingeschreven in het Handelsregister. Zolang de eerste inschrijving niet heeft plaatsgevonden, is iedere bestuurder, naast de rechtspersoon, hoofdelijk aansprakelijk voor rechtshandelingen waarvoor hij de rechtspersoon verbindt. Artikel 12 Meldingsplicht De ontvanger van de gelden van de lening is verplicht direct te melden bij het college als het aannemelijk is dat de gesubsidieerde activiteit niet, niet tijdig, niet geheel of niet volgens alle daaraan verbonden verplichtingen zal worden verricht. De lening zal dan lager of op nihil worden vastgesteld of er worden nadere afspraken gemaakt over het aanpassen van de verplichtingen, bijvoorbeeld het geven van meer tijd voor de uitvoering van de activiteiten. Bij het niet voldoen aan deze meldingsplicht kan, indien dat achteraf mocht blijken, met toepassing van artikel 4:49 Awb alsnog de subsidieverlening worden ingetrokken, omdat de ontvanger wist en behoorde te weten dat de verlening onjuist was. Terugvordering van de subsidie, inclusief wettelijke rente van het hele subsidiebedrag, kan in zo n geval proportioneel worden geacht, omdat de ontvanger dan misbruik maakte van het gegeven vertrouwen, dat ten grondslag ligt aan deze subsidieverordening. Artikel 13 Informatieplicht In dit artikel is de plicht opgenomen om belangrijke wijzigingen te melden aan het college. Een melding per kan ook voldoende zijn. De gemeente kan bij twijfel direct contact opnemen met de ontvanger van de lening en om nadere stukken vragen. Artikel 16 Hardheidsclausule In de hardheidsclausule is zo concreet en nauwkeurig mogelijk aangegeven op welke onderdelen van de regeling deze clausule van toepassing is. De te treffen voorziening, die niet in de verordening is voorzien, dient altijd binnen de doelstellingen van de subsidie te passen. De toepassing van de hardheidsclausule blijft beperkt tot individuele gevallen. Voor gebruikmaking van dit artikel is een collegedossier vereist. 6

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 18094

STAATSCOURANT. Nr. 18094 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18094 30 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083650, houdende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder:

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Gedragscode Sociale Kredietverlening NEDERL ANDSE VERENIGING VOOR VOLKSKREDIET (NVVK) De leden van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), in aanmerking nemende dat: - zij zich bezighouden

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl Algemeen Reglement CKI 1 juli 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Waarom verwerkt BKR persoonsgegevens 7 Art. 3 Organisatiestructuur van BKR 7 2 Persoonsgegevens 8 2.1 Verstrekking

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 1 januari 2015 Inhoud - definities -... 3 - doel en toepasselijkheid -... 5 - subsidieplafonds, verdeling budget & begrotingsvoorbehoud -... 5

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011 De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand en enige andere wetten in verband met vernieuwingen in het stelsel van gesubsidieerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie