gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten Inleiding In de vergadering van de commissie Ruimte & Vastgoed van juni 2012 is gesproken over het instellen van een Revolving Fund CPO. In deze commissievergadering heeft wethouder Fiers toegezegd dat hiertoe een raadsvoorstel wordt opgesteld. Bestuurlijk kader b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Coalitieakkoord (Werken aan morgen): CPO verder faciliteren en stimuleren dat moet bijdragen aan het doel: we willen mensen meer ruimte geven voor het realiseren van hun eigen wensen. Doelstelling Met het vaststellen van deze verordening willen wij CPO verder stimuleren door de financiële drempel in de planfase te verminderen voor CPO-verenigingen. Voorstel 1. de verordening lening opstartkosten CPO-projecten vaststellen; 2. kennis nemen van de toelichting op de verordening en het aanvraagformulier; 3a. het subsidieplafond voor de uitvoering van de regeling vaststellen op ,-; 3b. het resterende bedrag van ,- te bestemmen voor maatregelen ter stimulering van de woningmarkt; 3c. de beheerskosten te vergoeden aan Svn in 2013 en 2014 vast te stellen op een totaalbedrag van 4.000,-; 3d. het benodigde bedrag onder 3a, 3b en 3c ad ,- te dekken uit de subsidie Stimuleringsregeling Goedkope Koopwoningen van de Provincie Noord-Brabant; 3e. bijgevoegde begrotingswijziging hiertoe vaststellen. Argumenten 1.1 Conform raadsprogramma duurzame stedelijke ontwikkeling (8.1) Eén van de doelstellingen uit het raadsprogramma duurzame stedelijke ontwikkeling voor de periode is het realiseren van meer en beter op de vraag afgestemde woningen. CPO is hiervan de ultieme vorm en zal dan ook verder worden

2 gefaciliteerd en gestimuleerd. In lijn hiervan hebben wij op 8 mei 2012 verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een Revolving Fund CPO. Dit heeft geresulteerd in de verordening lening opstartkosten CPO-projecten. 1.2 Ondersteuning van CPO-verenigingen in de planfase Door het instellen van deze regeling krijgen CPO-verenigingen de mogelijkheid om een lening aan te vragen voor de voorfinanciering van de door hen te maken kosten in de planfase. In deze fase maakt een CPO-vereniging namelijk al behoorlijke kosten (o.a. traject van de formele organisatie, inhuur van architect en begeleiding, aanbetaling voor grondreservering) zonder dat deze (vanwege het ontbreken van een onderpand) door een hypotheek kunnen worden gefinancierd. De belangrijkste uitgangspunten zijn: o de subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lening met een maximale looptijd van 2 jaar; o het rentepercentage bedraagt 0,5%; o SVn vraagt een afsluitprovisie van 1,5% per lening; o de lening kan worden aangevraagd door een CPO-vereniging; o de maximale hoogte van de lening per woning is 6000 voor nieuwbouw en 7500 voor verbouw bestaande panden (hoger bedrag ter extra stimulering voor transformatie bestaande gebouwen); o het college van burgemeester en wethouders besluit tot toekenning van de lening, de daadwerkelijke verstrekking van de lening vindt plaats door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn); o het geld wordt ondergebracht in een revolverend fonds, waardoor de aflossing terugkeert en steeds opnieuw inzetbaar is. 2.1 Een toelichting en een aanvraagformulier horen bij een verordening De toelichting betreft een feitelijke beschrijving van het doel van de verordening en uitleg per artikel. Het aanvraagformulier is nodig voor het indienen van een aanvraag voor de lening. 3a.1 Subsidieplafond van ,- Er staan de komende jaren een aantal projecten op stapel waar woningen worden gerealiseerd middels CPO: Landhof, Blixembosch-Buiten, Waterrijk en transformatie van de school Akkerstraat. Met een bedrag van ,- kunnen tussen de 50 en 65 leningen tegelijkertijd worden uitgezet. Het grootste gedeelte van deze woningen betreft nieuwbouw. 3b.1 Maatregelen ter stimulering woningmarkt Het resterende bedrag van ,- bestemmen voor maatregelen ter stimulering van de woningmarkt, waaronder CPO. 2

3 3c.1 SVn vraagt beheerskosten voor de uitvoering Voor de verstrekking van de lening en bijbehorende werkzaamheden vraagt SVn beheerskosten. Deze bedragen 0,5% over de uitstaande leningen per jaar. Wanneer een bedrag van ,- uitstaat voor leningen, hebben we daarvoor 2000,- nodig ( 4000,- voor 2 jaar). Na 2 jaar worden de beheerskosten van SVn gedekt door het rentepercentage van 0,5% per lening. 3d.1 Inzetten van ontvangen subsidie De gemeente heeft vanuit de Provincie Noord-Brabant een subsidie van ,- ontvangen in het kader van de Stimuleringsregeling Goedkope Koop. Voorwaarde is dat deze subsidie wordt ingezet voor volkshuisvestingsdoeleinden. CPO en het stimuleren van maatregelen in de woningmarkt vallen hieronder. 3e.1 Het beschikbare budget moet worden bestemd en opgenomen in de begroting Voor het bestemmen van de financiële middelen (zie beslispunten 3a tot en met 3d) is een begrotingswijziging nodig. Kanttekeningen 1.1. Het terugbetalen van de leningen kan nooit 100% worden gegarandeerd De lening heeft een maximale looptijd van 2 jaar en dient vervolgens te worden afgelost. Door persoonlijke omstandigheden of wanneer een CPO-project (tussentijds) wordt gestopt, kan het voorkomen dat een lening niet (geheel) kan worden afgelost. Debiteuren administratie (aanschrijven van wanbetalers) wordt uitgevoerd door SVn. Het risico van wanbetalers ligt bij de gemeente Eindhoven. Op basis van de ervaringen van SVn is de kans beperkt dat de leningen niet worden terugbetaald. In de praktijk komt dit weinig voor. Daarbij komt nog dat deze gelden specifiek zijn gelabeld voor de stimulering van maatregelen in de woningmarkt en niet voor een ander doel kunnen worden ingezet. Kosten Voor de beheerskosten van SVn hebben we een bedrag nodig van 4000,- (zie ook argument 3c.1). Communicatie Na vaststelling van de verordening zal er op gebruikelijke wijze voor publicatie en bekendmaking gezorgd worden. Daarnaast wordt de verordening ook gepubliceerd op het in te stellen digitale loket. Met SVn is overleg gevoerd over de verordening en zij stemmen in met de inhoud ervan. De verordening is voorgelegd aan het Agentschap NL (Expertteam Eigenbouw). 3

4 Planning en uitvoering De verordening zal op 7 januari 2013 in werking treden. SVn draagt zorg voor de financiële toets, waaronder toetsing bij BKR en de gehele administratie rondom de leningen. Ambtelijke capaciteit in de uitvoeringsfase wordt geschat op een beperkt aantal uren per week en kan worden uitgevoerd binnen de huidige formatie. Hierbij gaat het met name om het toetsen van aanvragen, het beantwoorden van vragen en monitoren van het verloop. De uitvoering van de verordening komt te liggen bij de sector Gebiedsontwikkeling. Evaluatie De lening zal 2 jaar na de start van de uitvoering geëvalueerd worden. De resultaten worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: b Toelichting op de verordening; b Aanvraagformulier; b Begrotingswijziging. b De bijlagen worden meegestuurd a De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris. 4

5 Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2012 ; <Klik hier voor tekst vóór besluit> besluit: 1. de verordening lening opstartkosten CPO-projecten vaststellen, welke luidt als volgt: Verordening lening opstartkosten CPO-projecten Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven. b. Awb: Algemene wet bestuursrecht. c. Aanvrager: vertegenwoordiger van het bestuur van de CPO-vereniging met rechtspersoonlijkheid die als doelstelling heeft (dan wel de expliciet tot uitdrukking gebrachte intentie heeft) op te treden als CPO-vereniging. d. CPO-vereniging: groep toekomstige bewoners, allen lid van de vereniging met rechtspersoonlijkheid welke specifiek voor dat doel is opgericht en die gezamenlijk de grond verwerven en voor het eigen bouwproject optreedt als opdrachtgever. e. Initiatief: De omschrijving van het initiatief bevat minimaal de indicatie van de grootte en soort initiatief (aantal woningen, verhouding huur/koop, prijssegmenten en de aard van de eventuele voorzieningen). f. CPO-project: 1. nieuwbouw van ten minste twee woningen. 2. verbouw van bestaande panden, waarbij een functiewijziging plaatsvindt en waarbij ten minste twee woningen gerealiseerd worden. Dit bestaande pand is geen woongebouw. g. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. h. Gemeenterekening lening startkosten CPO-projecten: De bij SVn in beheer zijnde voorziening waaruit de gemeente leningen kan toekennen ter stimulering van een CPO-project voor het doel zoals omschreven in artikel 3. i. Lening: een subsidie zoals bedoeld in artikel 4:21 Awb. 5

6 Artikel 2 Reikwijdte verordening 1. Deze verordening is van toepassing op door het college te verstrekken eenmalige leningen voor de startkosten van een CPO-project. 2. De lening wordt uitsluitend verstrekt aan een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in artikel 2:27 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de leden natuurlijke personen zijn die zonder winstoogmerk en economische activiteiten koopwoningen laten realiseren. 3. De lening kan worden verstrekt voor: a. De notariskosten ten behoeve van het oprichten van de vereniging gericht op het in collectief verband realiseren van woningen voor eigen gebruik en zonder winstoogmerk. b. Het gezamenlijk inhuren van een of meer externe deskundigen voor de coördinatie of procesbegeleiding en voor het voorbereiden en opstellen van een bouwplan en bouwontwerp. c. Aanbetaling van 4% van de koopsom bij ondertekening van de grondreserverings-overeenkomst met de gemeente. 4. De maximale hoogte van de lening per woning is: a. voor nieuwbouw Euro 6.000,-- per woning. b. voor bestaande bouw Euro 7.500,-- per woning. Artikel 3 Bevoegdheid college 1. Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van de lening met inachtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen en indien de begroting nog niet is vastgesteld, dan wel goedgekeurd onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld. 2. Het college neemt in het kader van deze verordening besluiten over verlening van de lening, weigering van de lening, vaststelling van de lening, wijziging of intrekking van de verlening of vaststelling van de lening, bevoorschotting of terugvordering van de lening. En het kan hiertoe nadere regels stellen. 3. Het college vraagt de SVn vóór het nemen van een besluit op de aanvraag voor een lening advies. 4. Het college kan voorwaarden aan de beschikking verbinden. 5. Het college kan formulieren vaststellen voor het indienen van de aanvraag om een lening, voor de verantwoording en voor de aanvraag om vaststelling van de lening. Artikel 4 Subsidieplafond 1. Het college kan besluiten tot het vaststellen van een subsidieplafond. 6

7 2. Het college stelt tegelijkertijd nadere regels vast over de verdeling van de beschikbare middelen als bedoeld in het eerste lid. Hoofdstuk II Aanvraag van de subsidie Artikel 5 Bij aanvraag in te dienen gegevens 1. De aanvraag om een lening wordt schriftelijk ingediend bij het college. 2. Een aanvraag om een lening gaat naast het bepaalde in artikel 4:2 Awb vergezeld van: a. Oprichtingsakte van de vereniging; b. Ondertekende notulen van een ledenvergadering waaruit het draagvlak blijkt voor het CPO-project. c. Een document waaruit blijkt dat het bouwplan past binnen het geldende bestemmingsplan of waaruit blijkt dat de gemeente bereid is in principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan om het project mogelijk te maken. d. Een omschrijving van het initiatief. e. Een verklaring dat bouwgrond of een gebouw beschikbaar is of komt. 3. Het college kan bepalen dat ook andere of minder dan de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag van belang zijn, worden overgelegd. Artikel 6 Aanvraagtermijn 1. De volledige aanvraag wordt ingediend uiterlijk minstens 12 weken voordat de gelden als bedoeld in artikel 2 nodig zijn. 2. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld en volledig is. Artikel 7 Beslistermijn 1. Binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag besluit het college en stuurt een verleningsbeschikking aan de aanvrager. 2. Als een aanvraag om een lening in verband met staatssteun aan de Europese Commissie is voorgelegd beslist het college daarop binnen 8 weken na de beslissing van de Europese Commissie. 7

8 Hoofdstuk III Weigering van de lening Artikel 8 Algemene weigeringsgronden Het college weigert de lening in ieder geval indien: a. Het college voor dezelfde activiteiten reeds een lening of een subsidie in andere vorm heeft verstrekt. b. De lening is aangemerkt als ontoelaatbare staatssteun. c. Verstrekking van de lening niet past binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders en financiële kaders. d. Een project niet gelegen is in de gemeente. e. De woningen niet zijn bedoeld voor eigen gebruik en bewoning voor de leden van de vereniging. Artikel 9 Specifieke weigeringsgronden 1. Het college kan naast het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Awb de lening weigeren indien: a. De aanvrager ook zonder lening over de benodigde gelden, hetzij uit eigen middelen of uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van zijn activiteiten te dekken b. De doelstellingen of activiteiten van aanvrager in strijd zijn met de wet- en regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde. c. Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant voor dezelfde activiteit reeds een lening of een andere vorm van subsidie op grond van de Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap hebben verstrekt. 2. Het college kan de lening weigeren indien de SVn een negatief advies uitbrengt. Hoofdstuk IV Verlening van de lening Artikel 10 Verlening lening 1. Het college geeft bij het besluit tot het verlenen van de lening aan op welke wijze de verantwoording van de te ontvangen subsidie plaatsvindt en kan hiertoe nadere regels stellen. 2. Het college stelt de hoogte van de CPO-lening vast met inachtname van artikel 2, vierde lid. 3. De lening wordt in zijn geheel afgelost op het moment van het passeren van de laatste individuele notariële eigendomsoverdracht. 4. Het rentepercentage bedraagt 0,5%. 8

9 5. SVn vraagt een afsluitprovisie van 1,5% per lening. 6. Indien de voorwaarde van het derde lid aantoonbaar niet haalbaar is dan kent de lening een maximale looptijd van 1,5 jaar. 7. Kan aantoonbaar niet voldaan worden aan het vijfde lid dan is uitstel van betaling mogelijk, mits schriftelijk aangevraagd voor afloop van de 1,5 jaar. 8. Het maximale uitstel van betaling ingevolge het zesde lid is 6 maanden. 9. De algemene bepalingen van geldleningen van SVn zijn van toepassing. Artikel 11 Betaling 1. Betalingen aan de ontvanger van de lening worden op declaratiebasis verricht. 2. Indien sprake is van een beschikking tot verlening aan een rechtspersoon in oprichting wordt pas overgegaan tot betaling nadat de oprichtingsakte is overgelegd. Hoofdstuk V Algemene verplichtingen van de ontvanger van de lening Artikel 12 Meldingsplicht De ontvanger van de lening doet ogenblikkelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat de doelen waarvoor de lening is verleend, niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan de in de beschikking tot verlening van de lening verbonden verplichtingen en voorwaarden zal worden voldaan. Artikel 13 Informatieplicht en toestemmingsvereiste 1. De ontvanger van de lening informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over: a. Besluiten of procedures die zijn gericht op beëindiging van de activiteiten waarvoor de lening is verleend, dan wel ontbinding van de rechtspersoon. b. Relevante wijzigingen in de algemene en financiële situatie en relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhoudingen met derden. c. Ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat aan de beschikking tot verlening verbonden verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen. 9

10 d. Wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon. 2. De ontvanger van de lening heeft de toestemming van het college nodig voor de handelingen, bedoeld in artikel 4:71 van de Awb, als zij van invloed zijn op de activiteiten waarvoor de lening gebruikt wordt. Artikel 14 Overige verplichtingen van de ontvanger van de lening Bij de verlening kan het college de ontvanger van de lening ook andere verplichtingen tot verwezenlijking van het doel van de subsidie opleggen dan die bedoeld in artikel 4:37 van de Awb. Hoofdstuk VI Verantwoording en vaststelling van de lening Artikel 15 Verantwoording lening 1. Verantwoording van de lening vindt door de ontvanger van de lening plaats aan de SVn. 2. Na berichtgeving van de SVn over de verantwoording van de lening aan het college vindt ambtshalve vaststelling van de lening plaats. 3. Uit de berichtgeving van de SVn blijkt tevens of de lening volledig afgelost is en of aan de voorwaarden voldaan is. Hoofdstuk VII Slotbepalingen Artikel 16 Hardheidsclausule 1. Het college kan in bijzondere gevallen een artikel of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing voor de aanvrager leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. 2. Het eerste lid wordt niet toegepast op de artikelen 1, 2, 3 en 8. Artikel 17 SVn De deelnemingsovereenkomst welke afgesloten is tussen de gemeente Eindhoven en de SVn is van toepassing op deze verordening. 10

11 Artikel 18 Overgangsbepalingen Leningen die zijn aangevraagd of verstrekt vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening, worden behandeld overeenkomstig de regeling die gold ten tijde van de aanvraag. Artikel 19 Evaluatiebepaling 2 jaar na inwerkingtreding van de verordening wordt deze geëvalueerd. Artikel 20 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 7 januari Artikel 21 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Verordening lening opstartkosten CPOprojecten. 2. kennis nemen van de toelichting op de verordening en het aanvraagformulier (zie bijlage); 3a. het subsidieplafond voor de uitvoering van de regeling vaststellen op ,-; 3b. het resterende bedrag van ,- te bestemmen voor maatregelen ter stimulering van de woningmarkt; 3c. de beheerskosten te vergoeden aan Svn in 2013 en 2014 vast te stellen op een totaalbedrag van 4.000,-; 3d. het benodigde bedrag onder 3a, 3b en 3c ad ,- te dekken uit de subsidie Stimuleringsregeling Goedkope Koopwoningen van de Provincie Noord-Brabant; 3e. bijgevoegde begrotingswijziging hiertoe vaststellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van <Klik hier voor datum>, voorzitter., griffier. abo/rc