Aanmeldingsformulier EasyDirect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmeldingsformulier EasyDirect"

Transcriptie

1 Aanmeldingsformulier EasyDirect Door invulling en ondertekening van dit formulier en levering van de factuurgegevens geeft u opdracht aan CollectEasy voor het opvolgen van deze factuur volgens haar dienst EasyDirect. Markeer uw keuze met een vinkje: Indien u zelf de herinnering verzonden hebt, dan behoudt CollectEasy als vergoeding voor haar diensten de aanmaningskosten waarmee het factuurbedrag opgehoogd wordt en eventueel geïnde incassokosten. Indien het gehele traject na de factuur door CollectEasy wordt verzorgd, ontvangt u van CollectEasy een factuur van 22,50 ex BTW en komen eventuele aanmaningskosten u toe. De opdracht vangt aan na acceptatie van de opdracht op basis van dit ingevulde fomulier en de bijlagen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld, en ontvangt een dossiernummer waarmee alle correspondentie en de afrekening geïdentificeerd wordt. De opdracht eindigt door betaling van het factuurbedrag door CollectEasy aan u, als gevolg van de betaling door uw debiteur. Tevens eindigt deze opdracht indien een incasso procedure niet tot betaling heeft geleid. CollectEasy is dat het laatste geval bereid om namens u een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Dit zal alleen na overleg met u plaatsvinden. Indien betaling rechtstreeks aan u plaatsvindt, stelt u CollectEasy hier onverwijld van op de hoogte. U houdt CollectEasy op de hoogte van eventuele communicatie betreffende de in behandeling gegeven factuur tussen u en uw debiteur. Indien deze opdracht tussentijds ingetrokken wordt door u, dan bent u aan CollectEasy een vergoeding voor gemiste inkomsten verschuldigd: - indien er (nog) geen incassoprocedure gestart is: een bedrag van 22,50 ex BTW - indien een incassoprocedure gestart is: een vergoeding conform artikel B3 van de algemene voorwaarden van CollectEasy betreffende incassodiensten Uw Bedrijfsnaam: Adres: Postcode + plaats: Uw KvK nr: Uw BTW nr: Uw Bankrekeningnr: Factuurnr: Factuurdatum: Datum herinnering: (kopie van factuur meesturen) (kopie herinnering meesturen) Uw Contactpersoon: Telefoonnr: adres: Op deze opdracht zijn de algemene voorwaarden van CollectEasy van toepassing. Deze voorwaarden zijn gelijk met dit formulier gedownload. Op verzoek sturen wij onze voorwaarden per post toe. De dienst EasyDirect houdt in: Versturen van aanmaning, nabellen aanmaning,incassotraject uitvoeren bij uitblijven betaling. Als vergoeding voor haar diensten behoudt CollectEasy de aanmaningskosten en eventuele incassokosten. Voor opdracht: (handtekening) Naam: Datum: Stuur dit ondertekende formulier, met kopieën van de betreffende factuur en herinnering, naar CollectEasy: Per Post: CollectEasy, Postbus 159, 3960 BD Wijk bij Duurstede. Per (pdf): Per Fax: (0343) Met vragen over dit formulier of over de dienst EasyDirect kunt u ons bellen op ons telefoonnummer (0343) Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren met de juiste bijlagen worden door CollectEasy in behandeling genomen. CollectEasy behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, facturen niet in behandeling te nemen.

2 Algemene voorwaarden met betrekking tot outsourcing van debiteurenbeheer 1. Definities CollectEasy: CollectEasy, De Langkamp 4, 3961 MS Wijk bij Duurstede Opdracht: Verzoek van Opdrachtgever aan CollectEasy tot het uitvoeren van het debiteurenbeheer uit naam van de Opdrachtgever. Overeenkomst: De schriftelijke overeenkomst tussen de Opdrachtgever en CollectEasy waarbij CollectEasy zich verbindt bepaalde werkzaamheden met betrekking tot debiteurenbeheer te verrichten ten behoeve van de Opdrachtgever. Profiel: Een door CollectEasy en Opdrachtgever opgestelde procedure van telefonisch contact en schriftelijke correspondentie met als doel het incasseren van openstaande vorderingen. 2. Algemeen 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle voorstellen, aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsverhoudingen betreffende uitvoering van een zodanige rechtsverhouding. Toepasselijkheid van Inkoop- of andere voorwarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CollectEasy en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 3. Overeenkomst 3.1 Afspraken met/of toezeggingen van medewerkers,vertegenwoordigers en/of hulppersonen van CollectEasy verbinden haar slechts indien en voor zover deze schriftelijk door de daartoe bevoegde persoon van CollectEasy zijn bekrachtigd. 3.2 Wijzigingen en/of aanpassingen van de overeenkomst zullen partijen slechts binden, indien schriftelijk door partijen overeengekomen. 3.3 Opdrachtgever is verplicht CollectEasy op voorhand alle voor CollectEasy relevante informatie mede te delen betreffende het object van de overeenkomst, de overeenkomst en de wijze van tenuitvoerlegging daarvan. Deze informatie kan door CollectEasy aanleiding zijn bijzondere bepalingen of tarieven te bedingen. 3.4 Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden. Het in dit lid bepaalde geldt behoudens afwijking in de overeenkomst. 3.5 Een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur van de overeenkomst bepaald door de einddatum dan wel het einde van het project, behouden het in artikel voor opzegging bepaalde. Het einde van het project dient 1 maand voor het einde, onder vermelding van de oorzaak, schriftelijk aan CollectEasy worden kenbaar gemaakt. Indien Opdrachtgever de overeenkomst wenst te verlengen na de einddatum, zullen partijen één kalendermaand voor de einddatum in contact treden over de mogelijkheden en voorwaarden van verlenging. Het in dit lid bepaalde geldt behoudens afwijking in de overeenkomst. 4. Tarieven en betaling 4.1 Terzake van de uit hoofde van de overeenkomst door CollectEasy uitgevoerde opdrachten, zal Opdrachtgever aan CollectEasy een vergoeding verschuldigd zijn, conform het gestelde in de overeenkomst. De in de overeenkomst genoemde prijzen en/of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW). 4.2 CollectEasy is gerechtigd de tarieven minimaal eenmaal per kalenderjaar aan te passen. CollectEasy stelt Opdrachtgever middels een schriftelijke kennisgeving minimaal één kalendermaand voorafgaand aan de ingangsdatum van de tariefwijziging op de hoogte va de wijziging. 4.3 CollectEasy zal Opdrachtgever na afloop van iedere kalendermaand en bij het einde/na beëindiging van de overeenkomst een factuur sturen waarin de vergoeding van diensten van CollectEasy wordt gespecificeerd. Opdrachtgever dient deze factuur, zonder korting, opschorting of verrekening aan CollectEasy te betalen binnen 14 dagen en in de valuta als in de factuur aangegeven, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De betaaltermijn is de datum van bancaire bijschrijving bij CollectEasy. 4.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, is Opdrachtgever is verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan aan CollectEasy een rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag van 1,5 % per maand De buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de door CollectEasy niet tijdig van Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van Opdrachtgever. In het geval Opdrachtnemer in het gelijk wordt gesteld, komt Opdrachtnemer tevens in aanmerking voor vergoeding van de gerechtelijke kosten. 4.5 Na het verstrijken van de gesteld betalingstermijn, zonder dat de Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens CollectEasy heeft voldaan, heeft CollectEasy het recht de overeenkomst te beëindigen en haar werkzaamheden krachtens deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te staken. 5. Uitvoering 5.1 De medewerkers van CollectEasy werken onder dagelijks management supervisie van CollectEasy. De werkzaamheden worden verricht uit naam van de Opdrachtgever of CollectEasy. 5.2 CollectEasy verplicht zich tot het dagelijks uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden volgens met Opdrachtgever overeengekomen profiel(en). 5.3 CollectEasy biedt Opdrachtgever de mogelijkheid inzage te krijgen in de over haar debiteuren vastgelegde gegevens met betrekking tot de inning van vorderingen. 6. Ontbinding 6.1 Aan een partij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van twee weken wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting ingevolge de overeenkomst. 6.2 Iedere partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddelijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen dan wel verdere uitvoering opschorten, indien de andere partij al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten gevolge reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. CollectEasy is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van haar toekomende rechten uit te oefenen. 7. Aansprakelijkheid 7.1 CollectEasy aanvaardt wettelijke verplichting tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. 7.2 CollectEasy maximeert haar aansprakelijkheid voor schade tot hetgeen de verzekeraar van CollectEasy maximaal uitkeert. 7.3 CollectEasy is nimmer gehouden tot vergoeding van immateriële schade, indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade van derden of welke andere schade dan ook. 7.4 CollectEasy bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter verwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, meden ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk is. 7.5 Indien Opdrachtgever tekortschiet in haar verplichtingen is zijn aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Opdrachtgever vrijwaart CollectEasy voor alle aanspraken die mogen ontstaan uit hoofde van deze verplichting. 7.6 CollectEasy sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele koersverschillen, dan wel valutaverlies. 7.7 CollectEasy is nimmer verplicht de wegen aan te geven waarlangs door CollectEasy zijn of worden ingewonnen. 8. Overige bepalingen 8.1 De aanduiding van de artikelen is slechts uit hoofde van redactioneel gemak. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 8.2 Op de overeenkomst waar deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 8.3 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht.

3 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COLLECTEASY BETREFFENDE INCASSODIENSTEN A. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Het bedrijf CollectEasy, verder te noemen CollectEasy. b. Opdrachtgever, de (rechts-)persoon die CollectEasy verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten. 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van het incasseren van vorderingen. 2.2 De toepasselijkheid van eventuelke inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Collecteasy deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. 4. CollectEasy kan nimmer tot acceptatie van incasso- of andere werkzaamheden verplicht worden. Acceptatie dient altijd schriftelijk te geschieden en CollectEasy is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. 5. CollectEasy behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door CollectEasy gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. De opdrachtgever wordt tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht waarbij tevens de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden zal worden meegedeeld. B. Incasso 1. Indien de opdrachtgever CollectEasy opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt de opdrachtgever CollectEasy in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van CollectEasy noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in: a. het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur b. het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten c. het ontvangen van gelden d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling. e. het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie f. het vrijelijk en naar eigen inzicht inschakelen van derden 2. Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan CollectEasy dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever dan wel aan derden ten behoeve van de opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgsteld een door debiteur tegenover de opdrachtgever op zich genomen en door de opdrachtgever geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen. 3. Indien de opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten CollectEasy om een betalingsregeling treft en/of met debiteur een schikking treft, dan wel van verdere incassobehandeling afziet of CollectEasy, ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat, is CollectEasy gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten in rekening te brengen ter grootte van de helft van de incassokosten die berekend zouden zijn indien de vordering gecompleteerd zou zijn, of de werkelijk gemaakte kosten, indien deze hoger zijn. 4. Indere betaling strekt ter voldoening van de door of namens CollectEasy gemaakte kosten, en strekt vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. C. Geheimhouding 1. CollectEasy is, behoudens verplichtingen die de wet mogelijk op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door de verwerking daarvan verkregen resultaten. 2. CollectEasy is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. D. Levertijden 1. De door Collecteasy eventueel opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever CollectEasy derhalve schriftelijk- in gebreke te stellen. E. Verplichtingen opdrachtgever 1. De opdrachtgever dient CollectEasy onverwijld in kennis te stellen als hij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt. 2. De opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door CollectEasy aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen. 3. Indien de opdrachtgever een aantal vorderingen ter incasso wenst over te dragen zal hij/zij zich op verzoek van CollectEasy inspannen dit aantal aan te leveren op een voor geautomatiseerde verwerking geschikte wijze en wel conform de nadere instructies en richtlijnen terzake te verstrekken door CollectEasy. 4. De opdrachtgever zal alle ter incasso noodzakelijke bescheiden aan CollectEasy overdragen. 5. De opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan CollectEasy met betrekking tot de overgedragen vordering geen incasso-activiteiten meer ontplooien. 6. Indien en voor zover de opdrachtgever na tijdsip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens debiteur ontvangt, zal hij/zij deze onverwijld aan Collecteasy ter hand stellen respectievelijk doen toekomen. 7. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten van CollectEasy, waaronder ingegrepen computerprogramma s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. F. Tarieven 1. De tarieven zijn opgenomen in een apart reglement tarieven en bepalingen voor de incassopraktijk van CollectEasy, welk reglement in de meest recente uitgave geacht wordt deel uit te maken van deze algemene voorwaarden en welk reglement hierachter is opgenomen. 2. Alle door CollectEasy aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting. 3. CollectEasy is gerechtigd haar tarieven op ieder moment te wijzigen. Alsdan is de opdrachtgever gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief. 4. De opdrachtgever komt geen (tussentijds) recht tot beëeindiging van de overeenkomst toe indien de wijziging van het tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel. G. Afrekening 1. De opdrachtgever heeft aanspraak op de door Collecteasy er zake de overgedragen vordering ontvangen aflossingen op hoofdsommen en renten, verminderd met de verschotten en de aan Collecteasy toekomende vergoedingen. Betalingen door debiteuren verricht aan CollectEasy dan wel aan de opdrachtgever strekken eerst ter dekking van de door of namens CollectEasy gemaakte kosten en/of verschotten, en komen als zodanig CollectEasy toe. 2. Behoudens specifieke (andersluidende) afspraken tussen CollectEasy en de opdrachtgever, zal CollectEasy maandelijks tussentijds op portefeuilleniveau de door haar ontvangen gelden aan de opdrachtgever afdragen en wel onder aftrek van het conform het hier voorgaande aan CollectEasy toekomende. H. Aansprakelijkheid 1. CollectEasy heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso)resultaat. 2. CollectEasy voert haar werkzaamheden als goed lasthebber naar beste weten kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan CollectEasy ter incasso werden overgedragen. Evenmin kan CollectEasy aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerkingen nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor CollectEasy. Deze aansprakelijkheidsbeperkling geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CollectEasy of één van haar leidinggevende ondergeschikten. 3. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. 4. CollectEasy is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag waarop haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak heeft. Indien de verzekeraar van CollectEasy in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprkaleijkheid van CollectEasy beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van het bepaald in de voorgaande zin, wordt bij een opdracht met een langere looptijd van 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium. Voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CollectEasy of van haar leidinggevende ondergeschikten. 5. CollectEasy verstuurt alle stukken en bescheiden waaronder ook bijvoorbeeld originele vonnissen en beschikkingen- per gewone post. CollectEasy is niet aansprakelijk voor beschadiging, tenietgaan of zoekraken van stukken en bescheiden tijdens vervoer of verzending per post.

4 6. De opdrachtgever is gehouden CollectEasy te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens CollectEasy in bewerking nemen ven incasseren van door de opdrachtgever aangeboden vorderingen. I. Overmacht 1. In geval van overmacht is CollectEasy niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van CollectEasy onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- of computer storingen of andere ernstige storingen in het bedrijf van CollectEasy of dat van haar ingeschakelde derden. 2. Tijdens de overmachtsituatie worden de verplichtingen van CollectEasy opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen van CollectEasy niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. J. Betaling 1. Betaling van de door CollectEasy gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 2. De opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen. 3. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft CollectEasy het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag. 4. Indien de opdrachtgever ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, waardoor CollectEasy genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is de opdrachtgever aan CollectEasy buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de (restant)factuurbedrag, met een minimum van 37, Iedere betaling van de opdrachtgever strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de opdrachtgever, eerst ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Collecteasy verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke kosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever aan CollectEasy verschuldigde rente en strekt tenslotte ter voldoening van de oudste openstaande vordering. 6. CollectEasy is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever onder zich heeft. K. Duur van de overeenkomst 1. De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden vanaf de datum van ondertekening van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan wel vanaf de datum dat de opdrachtgever stilzwijgend of op andere wijze blijkt heeft gegeven in te stemmen met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op de betrokken overeenkomst. 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden schriftelijk te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders in overeengekomen. 3. CollectEasy is ook na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd de bij haar in behandeling zijnde vorderingen met inachtneming van de bepalingen in deze algemene voorwaarden uit te voeren tot en met de dag der algehele voldoening. 4. CollectEasy is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, indien de opdrachtgever in strijd handelt met één of meer bepalingen van een met CollectEasy gesloten overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden niet nakomt. L. Afwijkende overeenkomsten 1. CollectEasy is gerechtigd ten aanzien van de in dit reglement bepaalde voorwaarden en tarieven andersluidende overeenkomsten te sluiten. M. Slotbepalingen 1. Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden draagt CollectEasy de aan haar door of zijdens de opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken wederom aan de opdrachtgever over. CollectEasy heeft de bevoegdheid haar verplichtingen tot afgifte van alle onder haar berustende stukken op te schorten, totdat de opdrachtgever aan al zijn/haar verplichtingen jegens CollectEasy, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande facturen, heeft voldaan. 2. Alle geschillen voortvloeiende uit de met CollectEasy gesloten overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht voorzover niet anders door de wet dwingendrechtelijk voorgeschreven. 3. Op alle geschillen tussen partijen in Nederlands recht van toepassing.

5 REGLEMENT TARIEVEN EN BEPALINGEN VOOR DE INCASSOPRAKTIJK VAN COLLECTEASY 1 Incassopraktijk De incassopraktijk omvat onder meer: De incassowerkzaamheden; Het geven van adviezen; Het verlenen van rechtskundige bijstand; Het voeren van procedures; Het aanbrengen van dagvaardingen; Het optreden als rolgemachtigde; Het compareren ter terechtzitting,a lsmede alle andere daarmee verband houdende werkzaamheden. Onder incassowerkzaamheden worden verstaan die werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen. 3 Incassokosten De incassokosten voor incasso zaken dienen ter compensatie van de kosten gemaakt door CollectEasy. De tarieven hieonder zijn overgenomen van het advies van de commmissie Voorwerk II betreffende buitengerechtelijke kosten, zoals vastgesteld per 1 februari De kosten worden op de debiteur waar de vordering betrekking op heeft verhaald. De bedragen voor buitengerechtelijke kosten zijn exclusief BTW. Schuldbedrag vanaf Schuldbedrag tot Buitengerechtelijke kosten (excl BTW) 0,00 250,00 37,00 250,00 500,00 75,00 500, ,00 150, , ,00 300, , ,00 450, , ,00 600, , ,00 700, , ,00 800, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Meer dan 1.000,000, ,00 4 Overige tarieven Voor advieswerkzaamheden, aanwezigheid op rechtzaken etc, wordt een tarief gehanteerd van 75,- per uur excl BTW voor elk besteed uur of gedeelte daarvan. Dit betreft ook tijd besteed aan reizen. Voor dergelijke kosten wordt schriftelijke toestemming of opdrachtverstrekking van de opdrachtgever gevraagd.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU CAUSA VESTRA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU CAUSA VESTRA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU CAUSA VESTRA Artikel 1: Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Incassobureau Causa Vestra, hierna te noemen: Causa Vestra. b. de opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU HANSTRA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU HANSTRA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU HANSTRA A. Definities 1. In deze voorwaarden wordt met Hanstra bedoeld Incassobureau Hanstra'. 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NCMO HR

Algemene voorwaarden NCMO HR Algemene Voorwaarden A. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtgever : de (rechts-)persoon die NCMO, verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten. (Toepassingsgebied)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V.

Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V. Januari 2013 V.1 1 van 5 Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V. A. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Venlo versie 1 juli 2014

Algemene Voorwaarden Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Venlo versie 1 juli 2014 Algemene Voorwaarden Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Venlo versie 1 juli 2014 A Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hafkamp: de aan Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V.

Nadere informatie

Versie 2008/2009. dit alles in de ruimste zin des woords.

Versie 2008/2009. dit alles in de ruimste zin des woords. Versie 2008/2009 Definities1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cattenhage gerechtsdeurwaarders BV, de vennootschap die als opdrachtnemer optreedt en wordt vertegenwoordigd door de daaraan verbonden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bridger Online BV

Algemene Voorwaarden Bridger Online BV Algemene Voorwaarden Bridger Online BV 1. Definities Bridger: onder Bridger wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de te Wijchen gevestigde onderneming: Bridger Online BV ook wel opdrachtnemer genoemd.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FOCUS-INCASSO

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FOCUS-INCASSO ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FOCUS-INCASSO A. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. De besloten vennootschap Van Beurden Gerechtsdeurwaarder B.V. handelend onder de naam Focus-Incasso,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bosveld : de besloten vennootschappen Bosveld Gerechtsdeurwaarders & Incasso s B.V. (en de aan haar gelieerde vennootschappen);

Nadere informatie

b. de opdrachtgever : de (rechts-)persoon die ARRESTADIA verzoekt respectievelijk opdracht geeft om werkzaamheden voor hem / haar te verrichten.

b. de opdrachtgever : de (rechts-)persoon die ARRESTADIA verzoekt respectievelijk opdracht geeft om werkzaamheden voor hem / haar te verrichten. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ARRESTADIA A. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. ARRESTADIA of opdrachtnemer : de besloten vennootschap Arrestadia B.V., gevestigd te Tilburg, b. de opdrachtgever

Nadere informatie

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever;

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever; Wanneer u als klant/opdrachtgever akkoord gaat met de incasso-overeenkomst van RL-Incasso, gaat u ook automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. Mocht u vragen hebben over de onderstaande voorwaarde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a De opdrachtnemer : Bayar Incasso gevestigd te Marum 1.b De opdrachtgever : de (rechts-)persoon die Bayar Incasso

Nadere informatie

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Re-Effect Flevoland Postbus 30180 1303 AD Almere E: info@re-effectflevoland.nl www.re-effectflevoland.nl T: +31 (0)36-5254921 M: +31 (0)6-49691721

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

Stichting Slachtoffer Van (Nederland) Algemene Voorwaarden

Stichting Slachtoffer Van (Nederland) Algemene Voorwaarden Stichting Slachtoffer Van (Nederland) Algemene Voorwaarden ( SSV-Ned ) Algemene gegevens Voltastraat 11, 6902 PT Zevenaar Telefoon: 085-024 00 24 Kamer van Koophandel: 61261726 Bank IBAN: NL76 INGB 0006.7395.70

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van: ALGEMENE VOORWAARDEN Voor de incasso- en rechtskundige praktijk van de besloten vennootschap B & B United B.V., handelende onder de naam BBU Incasso s, statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1. Definities Opdrachtnemer: Oerkracht Advies, Trainings- en coachingsbureau, gevestigd te Breda, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Oerkracht Advies. Overeenkomst: De overeenkomst waarvan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402 Algemene Voorwaarden Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen KvK dossiernummer 34289402 Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Schagen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt: de (rechts)persoon die Incasso Express verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten; 1.2 Overeenkomst: elke

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging. voor het verrichten van een gerechtelijke procedure. Naam: Geboortedatum: M V

Opdrachtbevestiging. voor het verrichten van een gerechtelijke procedure. Naam: Geboortedatum: M V versie juni 2011 1 / 8 Opdrachtbevestiging voor het verrichten van een gerechtelijke procedure Ondergetekende, Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: KvK nummer: Ingeschreven te: BTW-Plichtig: ja nee Naam: Geboortedatum:

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging. voor het verrichten van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden. Naam: Geboortedatum: M V

Opdrachtbevestiging. voor het verrichten van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden. Naam: Geboortedatum: M V versie juni 2011 1 / 8 Opdrachtbevestiging voor het verrichten van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden Ondergetekende, Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: KvK nummer: Ingeschreven te: BTW-Plichtig: ja nee Naam:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROENEVELD GERECHTSDEURWAARDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN GROENEVELD GERECHTSDEURWAARDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN GROENEVELD GERECHTSDEURWAARDERS B.V. februari 2013 / versie 1.2 A Definities en algemene bepalingen 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Groeneveld: Groeneveld Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2005 1/6

Algemene voorwaarden 2005 1/6 Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan Schraven cs Belastingadviseurs B.V., gevestigd te Tilburg, hierna te noemen opdrachtnemer A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: uzelf respectievelijk uw onderneming(en) 1.2 Opdrachtnemer: PJongenbelastingadvies 1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden

Nadere informatie

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan. Algemene voorwaarden MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Sittard 1. Algemene definities Opdrachtnemer: MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie, inschrijving KvK;

Nadere informatie

A. Algemeen. B. Toepasselijkheid

A. Algemeen. B. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan accountants en/of belastingadviseurs... gevestigd te..., hierna te noemen opdrachtnemer. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POSTNL CREDIT MANAGEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN POSTNL CREDIT MANAGEMENT ALGEMENE VOORWAARDEN POSTNL CREDIT MANAGEMENT Artikel 1. DEFINITIES 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan: Algemene Voorwaarden: Bijlage Tarieven: Debiteur: Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Van Twuijver (de besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

algemenevoorwaarden.fs sjabloon 1/6

algemenevoorwaarden.fs sjabloon 1/6 Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan Schraven cs Belastingadviseurs B.V., gevestigd te Tilburg, hierna te noemen opdrachtnemer A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN JEPMA BELASTINGADVISEURS GEVESTIGD 9731 DG GRONINGEN, GRONDZIJL 14, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER A. Algemeen In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOS INCASSO

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOS INCASSO ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOS INCASSO A. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. BOS INCASSO : de besloten vennootschap Bos Incasso B.V., gevestigd te Groningen, dochteronderneming van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 NB) Uden aan Loopkantstraat 11-B. Gedeponeerd bij de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van toepassing op de opdrachten aan: Optare B.V. gevestigd te Drachten, hierna te noemen opdrachtnemer

Algemene voorwaarden. van toepassing op de opdrachten aan: Optare B.V. gevestigd te Drachten, hierna te noemen opdrachtnemer Optare B.V. Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten aan: Optare B.V. gevestigd te Drachten, hierna te noemen opdrachtnemer A Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Training die vooraf door MeLearning gepland is, en waaraan bedrijven op basis van individuele aanmelding kunnen deelnemen.

Training die vooraf door MeLearning gepland is, en waaraan bedrijven op basis van individuele aanmelding kunnen deelnemen. Algemene Voorwaarden Trainingen & Open Rooster Trainingen van www.projectmanagement-training.nl, www.projectmanagementtraining.be en http://www.projectmanagement-training.net Van MeLearning en kantoorhoudend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan York Accountants B.V., gevestigd te Gouda.

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan York Accountants B.V., gevestigd te Gouda. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan York Accountants B.V., gevestigd te Gouda. 1. BEGRIPSBEPALINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene leverings - betalings en uitvoeringsvoorwaarden. Administratie- en belastingadviesburo De Groene V.O.F.

Algemene leverings - betalings en uitvoeringsvoorwaarden. Administratie- en belastingadviesburo De Groene V.O.F. Algemene leverings - betalings en uitvoeringsvoorwaarden Administratie- en belastingadviesburo De Groene V.O.F. Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Terneuzen Onder depotnummer 21017484 Ferlemanstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - INCASSO

ALGEMENE VOORWAARDEN - INCASSO ALGEMENE VOORWAARDEN - INCASSO Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Horssen en kantoorhoudende te (6631 AJ) Horssen aan de Meester Muldersstraat 15. Gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (1 oktober 2016) 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN (1 oktober 2016) 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN (1 oktober 2016) 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten verleend aan 4Society (KvK nummer 08224967), gevestigd te Deventer. A. ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Jouw administratie, mijn zorg

Jouw administratie, mijn zorg van toepassing op de opdrachten verleend aan Boekhouder Bart gevestigd Balijelaan 54 BIS, 3521 GV te Utrecht, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1 ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV

ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Fresh retail BV: de opdrachtnemer, vertegenwoordigd door de (algemeen) directeuren/eigenaren

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: te Breda, welke maatschap wordt uitgeoefend

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

GEGEVENS OPDRACHTGEVER

GEGEVENS OPDRACHTGEVER Algemene voorwaarden Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten (inclusief aanvullende en vervolg opdrachten) betreffende of verband houdende

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER INCASSO-OPDRACHT FORMULIER Salus Juridische Diensten B.V. nieuwezaak@salusjuristen.nl Postbus 18, 6200 AA Maastricht FAX 043 7009 701 Uw vordering indienen in 3 eenvoudige stappen 1. U vult uw (bedrijfs)gegevens

Nadere informatie

ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V.

ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten aan: BLÖMER ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. gevestigd te Nieuwegein hierna te noemen opdrachtnemer gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van toepassing op alle opdrachten van VBA Van Braak Accountants

ALGEMENE VOORWAARDEN. van toepassing op alle opdrachten van VBA Van Braak Accountants ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op alle opdrachten van VBA Van Braak Accountants 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - opdrachtnemer : VBA Van Braak Accountants; - opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Re-integratie Activiteiten en Jobcoachtrajecten

Algemene Leveringsvoorwaarden Re-integratie Activiteiten en Jobcoachtrajecten ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RE-INTEGRATIEOPDRACHTEN EN JOBCOACHTRAJECTEN VERLEEND AAN VAN BRUGGE JOBCOACHING EN RE- INTEGRATIE, GEVESTIGD AAN DE EMMERIKSTRAAT 55 TE HEEZE. Hierna te noemen

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken.

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Administratiekantoor T. VELLEKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN

Administratiekantoor T. VELLEKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor T. VELLEKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 - ALGEMEEN In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Administratiekantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAVG ZUID B.V. H.o.d.n Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAVG ZUID B.V. H.o.d.n Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAVG ZUID B.V. H.o.d.n Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso A. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. De besloten vennootschap LAVG ZUID B.V. verder te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.F. ADMINISTRATIEKANTOOR

ALGEMENE VOORWAARDEN A.F. ADMINISTRATIEKANTOOR ALGEMENE VOORWAARDEN A.F. ADMINISTRATIEKANTOOR Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die in het kader van het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. WIGGERS VAN MEGGELEN GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOKANTOOR B.V. te Zutphen. Versie-2014. A. Definities. B. Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. WIGGERS VAN MEGGELEN GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOKANTOOR B.V. te Zutphen. Versie-2014. A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN WIGGERS VAN MEGGELEN GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOKANTOOR B.V. te Zutphen. Versie-2014 A. Definities Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AlgemeneVoorwaarden 1 1 Algemeen Algemeen In deze In deze algemene algemene voorwaarden wordt wordt verstaan verstaan onder: onder: Opdrachtnemer: drs H. drs Alderliesten, H. gevestigd gevestigd te 9718

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP REÏNTEGRATIE- EN LOOPBAAN BEGELEIDNGSOPDRACHTEN ZOALS GEHANTEERD DOOR VDS ARBEIDSDESKUNDIGEN BV TE BEST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP REÏNTEGRATIE- EN LOOPBAAN BEGELEIDNGSOPDRACHTEN ZOALS GEHANTEERD DOOR VDS ARBEIDSDESKUNDIGEN BV TE BEST. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP REÏNTEGRATIE- EN LOOPBAAN BEGELEIDNGSOPDRACHTEN ZOALS GEHANTEERD DOOR VDS ARBEIDSDESKUNDIGEN BV TE BEST. HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTGEVER. A. ALGEMEEN: In deze algemene

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie