Algemene Voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a De opdrachtnemer : Bayar Incasso gevestigd te Marum 1.b De opdrachtgever : de (rechts-)persoon die Bayar Incasso verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten. 1.c De debiteur : de (rechts-)persoon op wie opdrachtgever een (geld) vordering heeft, dan wel meent te hebben. Artikel 2. Toeppassingsgebied 2. Deze voorwaarden zijn van toeppassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van: 2.a. 2.b. 2.c. 2.d. 2.e. het incasseren van vorderingen; Pre-incasso; Bemiddeling; Debiteurenbeheer; Debiteurenbezoek; 2.1. Alsmede overige en hiervoor niet genoemde diensten en producten ter zake creditmanagement; dit alles in de ruimste zin van het woord, tenzij anders overeengekomen zoals bedoel in artikel Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Bayar Incasso slechts bindend, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd Afspraken met of toezeggingen van een medewerker van Bayar Incasso zijn voor Bayar Incasso niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd Bayar Incasso is bevoegd een opdracht te weigeren of te stoppen, eventueel zonder opgaaf van redenen Bayar Incasso stelt duidelijk dat geen garanties wordt verleend op: 2.5.a. 2.5.b. 2.5.c. 2.5.d. Verhaalonderzoeken; Adresonderzoeken; Of andere onderzoeken. De uitkomst van de hiervoor genoemde onderzoeken, dient altijd te worden gezien als richtlijn c.q. indicatie.

2 Artikel 3. Betaling 3. Betalingen van de door Bayar Incasso gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum In het buitengerechtelijke incassotraject krijgt opdrachtgever geen kosten te betalen tenzij: 3.2.a. 3.2.b. 3.2.c. anders overeengekomen indien opdrachtgever de opdracht voortijdig beëindigd (zie artikel 4. Tarieven lid: 4.9.c.) indien opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt waardoor Bayar Incasso haar werkzaamheden niet op een normale werkwijze heeft kunnen uitvoeren Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Bayar Incasso het recht, rente in rekening te brengen vanaf de factuurdatum Indien opdrachtgever ondanks sommatie niet betaald, is zij alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten verschuldigd Bayar Incasso is gerechtigd om bij het versturen van een betalingsherinnering eenmalig EURO 15 in rekening te brengen Bayar Incasso is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever in bezit heeft Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een juist bankrekeningnummer en tenaamstelling. 3.7.a. indien opdrachtgever van bankrekeningnummer veranderd dient dit terstond schriftelijk aan Bayar Incasso te worden doorgeven 3.7.b. opdrachtgever dient 14 dagen voor uitbetaling van gelden vanuit Bayar Incasso haar nieuwe bankrekeningnummers door te geven. 3.7.c. opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet (tijdig) doorgeven van wijzigingen van bankrekeningnummers. Artikel 4. Tarieven 4. Incassopraktijk 4.1. Onder incassowerkzaamheden worden verstaan die werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van de gepretendeerde vorderingen. De incassopraktijk omvat onder meer: 4.1.a. 4.1.b. 4.1.c. 4.1.d. de incassowerkzaamheden; het geven van adviezen; het verlenen van rechtskundige bijstand; het voeren van procedures Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet, dan nadat de debiteur tenminste eenmaal is aangemaand door Bayar Incasso. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling is gevolgd of een afbetalingsregeling tot stand gekomen is, worden in overleg met de opdrachtgever, rechtsmaatregelen genomen Aan de debiteur zal door Bayar Incasso worden berekend voor incassowerkzaamheden: 4.3.a. een tarief van 15% over de eerste EURO met een minimum van EURO 40; 4.3.b. een tarief van 10% over het meerdere, van EURO tot EURO 5.000; 4.3.c. een tarief van 5,0% over het meerdere, van EURO tot EURO ;

3 4.3.d. een tarief van 1,0% over het meerdere, van EURO tot EURO ; 4.3.e. een tarief van 0,5% over het meerdere, van EURO tot EURO ; 4.3.f. het minimaal bedrag aan incassokosten dat Bayar Incasso in rekening brengt bedraagt: EURO 40. Bij bedragen van EURO geldt een maximum van EURO De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door debiteur betaalde hoofdsommen en renten, ongeacht aan wie betaling heeft plaatsgevonden. Iedere betaling van debiteur strekt eerst ter voldoening van de door of namens Bayar Incasso gemaakte kosten, en strekt vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom In alle gevallen waarin een vordering oninbaar blijkt, bijvoorbeeld bij faillissement van debiteur en voor werkzaamheden en/of kosten welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (o.a. conservatoir beslag, faillissementsaanvraag, (juridische) advieswerkzaamheden), is de opdrachtgever aan Bayar Incasso verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een voor hun werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag Voor werkzaamheden en/of kosten welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden is de opdrachtgever aan Bayar Incasso verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een voor deze werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag, uitgaande van een uurtarief van EURO 65. Met een minimale vergoeding van EURO Bayar Incasso stelt duidelijk dat geen garanties wordt verleend op de diensten: Incassowerkzaamheden Indien de incassokosten niet worden voldaan door debiteur of niet op debiteur verrekend kunnen worden, worden deze kosten altijd verhaald op de opdrachtgever Algemene kosten 4.9.a. In alle zaken waarin Bayar Incasso een dossier aanlegt en gegevens van de zaak in haar administratie verwerkt, is aan haar een basisvergoeding van EURO 25 verschuldigd. 4.9.b. Voor het opvragen van informatie uit het Handelsregister, informatie vanuit het Kadaster, informatie kenteken en dergelijke, worden de daadwerkelijk gemaakte kosten voor zover mogelijk en toegestaan worden verhaald op de schuldenaar. Indien dit niet mogelijk is, om wat voor een reden dan ook, wordt dit verhaald op de opdrachtgever. 4.9.c. Indien opdrachtgever de opdracht voortijdig beëindigd, is opdrachtgever aan Bayar Incasso een vergoeding van EURO 45 per ingediende vordering schuldig Bemiddeling Onder Bemiddeling wordt verstaan die werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van de gepretendeerde vordering d.m.v. een gesprek met beide partijen Bayar Incasso stelt duidelijk dat geen garanties wordt verleend op de dienst: Bemiddeling In alle zaken waarbij Bayar Incasso - in voorafgaand overleg - een bemiddeling voert is de opdrachtgever aan haar een vergoeding van EURO 65 per uur verschuldigd. Met een minimale vergoeding van EURO 65.

4 4.11. Pre-incasso Onder Pre-incasso wordt verstaan, die producten en/of diensten voorafgaand het incassotraject Bayar Incasso stelt duidelijk dat geen garanties wordt verleend op de dienst: Pre-Incasso In alle zaken waarbij de opdrachtgever diensten afneemt m.b.t. Pre-incasso is opdrachtgever aan Bayar Incasso een vergoeding verschuldigd (zie artikel 4. Tarieven lid: a. en lid: b.); a. Eenmalige Pre-incasso: EURO 10; b. Pre-incasso pakket: EURO Debiteurenbezoek Onder debiteurenbezoek wordt verstaan die werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van de pretendeerde vordering d.m.v. de debiteur te bezoeken. Dit kan zijn: a. bij de debiteur thuis; b. bij de debiteur zijn/haar werk gerelateerde plaatsen; c. bij de debiteur zijn/haar (sport)vereniging gerelateerde plaatsen; d. bij de debiteur zijn (tijdelijke) verblijfplaats; e. bij de debiteur zijn vrienden, kennissen en/of familieleden Bayar Incasso stelt duidelijk dat geen garanties wordt verleend op de dienst: Debiteurenbezoek In alle zaken waarbij Bayar Incasso in voorafgaand overleg een debiteurenbezoek uitvoert, is de opdrachtgever aan haar een vergoeding verschuldigd van EURO 65 per uur. Met een minimale vergoeding van EURO 65. Artikel 5. Incasso 5. Indien opdrachtgever, Bayar Incasso opdraagt een vordering te incasseren, machtigt opdrachtgever Bayar Incasso in haar naam alle benodigde buitengerechtelijke handelingen te verrichten die naar inzicht van Bayar Incasso noodzakelijk zijn om de vordering te incasseren. Hierin wordt verstaan: 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 5.e. 5.f. 5.f. 5.g. Het schriftelijk benaderen Het telefonische benaderen Het digitaal benaderen het in overleg doen van een debiteurenbezoek; het inrekening brengen van renten en incassokosten; het inrekening brengen van overige kosten (zoals: het opvragen van informatie uit het handelsregister etc.) het ontvangen van gelden; het treffen van een gelet op de omstandigheden redelijke betalingsregeling Indien de door opdrachtgever verstrekte informatie m.b.t. de debiteur niet (meer) volledig en/of achterhaald zijn, dan zal Bayar Incasso deze trachten te achterhalen. De vergoeding hiervan wordt op de debiteur verrekend. Is dit niet mogelijk, om welke reden dan ook. Dan wordt de vergoeding door verrekend aan de opdrachtgever Opdrachtgever dient Bayar Incasso zodra er veranderingen zijn m.b.t. het dossier zo snel mogelijk in kennis te stellen. Is

5 er ter verwijten schade ontstaan door opdrachtgever aan Bayar Incasso, dan worden deze naar alle redelijkheid en billijkheid verhaald op de opdrachtgever rechtsmaatregelen worden alleen na schriftelijke toestemming van opdrachtgever genomen. Het nemen van rechtsmaatregelen wordt altijd - tenzij bijzondere omstandigheden anders aangeven voorafgegaan door tenminste één sommatiebrief van Bayar Incasso Indien debiteur alleen de hoofdsom verrekend aan de opdrachtgever, verrekend Bayar Incasso alsnog de incassokosten + rente aan de debiteur. Is dit niet mogelijk, om welke reden dan ook. Dan worden deze kosten door verrekend aan de opdrachtgever Indien voor de behandeling van een incassozaak noodzakelijk met toestemming van opdrachtgever - is juridische werkzaamheden te (laten) verrichten, dan worden deze kosten door verrekend aan opdrachtgever Aan opdrachtgever worden kosten in rekening gebracht conform de meest recente tarieven. Deze zijn ten alle tijden op te vragen bij Bayar Incasso Een betalingsregeling wordt redelijk geacht indien de gehele vordering binnen 12 maanden, voldaan kan worden. Indien het niet mogelijk is voor de debiteur de gehele vordering binnen 12 maanden te voldoen en debiteur een betalingsregeling wilt treffen van minimaal 12 maanden, dient Bayar Incasso toestemming te vragen aan de opdrachtgever Bayar Incasso is gerechtigd een lopende incasso-opdracht, om wat voor reden dan ook te stoppen Bayar Incasso is gerechtigd een lopende incasso-opdracht, om wat voor reden dan ook, aan een derde over te dragen Zodra opdrachtgever binnen 30 dagen na het tweede informatieverzoek van Bayar Incasso geen respons geeft, is Bayar Incasso erin gemachtigd de opdracht in te trekken en kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen conform artikel: 4 Tarieven lid: 4.9.c Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan Bayar Incasso, dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur tegenover opdrachtgever op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een credittering, dan wel een retournering van geleverde goederen. Artikel 6. Geheimhouding 6. Bayar Incasso is, behoudens verplichtingen die de wet mogelijk op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door de verwerking daarvan verkregen resultaten 6.1. Bayar Incasso is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niette herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever en/of debiteur, aan te wenden voor statische of vergelijkende doeleinden Opdrachtgever is verplicht al het verstrekte informatie vanuit Bayar Incasso geheim te houden en niet aan derden over te dragen of te beschikking stellen. Artikel 7. Bewaarplicht 7. Bayar Incasso is niet verplicht in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde stukken aan de opdrachtgever te retourneren.

6 Artikel 8. Afrekening 8. Opdrachtgever heeft aanspraak op de door Bayar Incasso ter zake overgedragen vordering ontvangen aflossing op hoofdsommen, verminderd met de verschotten en de aan Bayar Incasso toekomende vergoedingen. Betalingen door debiteuren verricht aan Bayar Incasso dan wel aan de opdrachtgever strekken eerst ter dekking van door of namens Bayar Incasso gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct aan Bayar Incasso toe. Omdat Bayar Incasso werkt op basis van No Cure No Pay, komen de incassokosten en wettelijke rente aan Bayar Incasso toe. Artikel 9. Betaling 9. Betaling van de door Bayar Incasso gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum 9.1. De opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 8 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuurtijdig en volledig te voldoen Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Bayar Incasso het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 3% voor consumententransacties en 8,15% voor handelstransacties. 9.3.Indien de opdrachtgever ondanks sommatie met betaling ingebreke blijft, waardoor Bayar Incasso genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is de opdrachtgever aan Bayar Incasso buitgerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de WIK Bayar Incasso is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor betreffende opdrachtgever onder zich heeft. Artikel 10. Duur van de overeenkomst 10. De bepalingen van de voorwaarden gelden vanaf de datum van ondertekening van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan wel vanaf de datum dat de opdrachtgever stilzwijgend of op andere wijze blijk heeft gegeven in te stemmen met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden De overeenkomst wordt aangegaan voor Artikel 11. Nalatigheid opdrachtgever 11. Indien opdrachtgever haar verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld door een opeisbare declaratie niet te voldoen, is Bayar Incasso gerechtigd haar verplichtingen op grond van enige tussen partijen bestaande overeenkomst op te schorten.

7 Artikel 12. Verplichtingen opdrachtgever 12. De opdrachtgever dient Bayar Incasso onverwijld in kennis te stellen als hij/zij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt Indien de opdrachtgever een aantal vorderingen ter incasso wenst over te dragen zal hij/zij zich op verzoek van Bayar Incasso inspannen dit aantal aan te leveren op een voor geautomatiseerde verwerking geschikte wijze en wel conform de nadere instructies en richtlijnen ter zake te verstrekken door Bayar Incasso De opdrachtgever zal alle ter incasso noodzakelijke bescheiden aan Bayar Incasso overdragen De opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan Bayar Incasso met betrekking tot de overgedragen vordering geen incasso-activiteiten meer ontplooien Indien en voor zover de opdrachtgever na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens debiteur ontvangt, zal opdrachtgever deze onverwijld aan Bayar Incasso ter hand stellen respectievelijk doen toekomen Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten van Bayar Incasso, waaronder inbegrepen computerprogramma s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Artikel 13. Aansprakelijkheid 13. Bayar Incasso levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor bepaald (incasso)resultaat De buitengerechtelijke- en gerechtelijke procedure geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever In geval van overmacht is Bayar Incasso niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de wil van Bayar Incasso onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd. In het bijzonder geldt als overmacht: 13.2.a b c d e f g. oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Bayar Incasso of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft Bayar Incasso - naar haar keuze - het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat Bayar Incasso in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enig schadevergoeding Bayar Incasso is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door daden of nalatigheden van haar werknemers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten.

8 Artikel 14. Omzetbelasting 14. Alle in dit reglement genoemde bedragen/tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. Artikel 15. Recht tot wijziging 15. Bayar Incasso behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door Bayar Incasso gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/ of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft Mogelijke wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen aan de opdrachtgever via een mail en/of schriftelijk worden medegedeeld. Onder toezending van een exemplaar van de nieuwe geldende voorwaarden/ 15.2.indien opdrachtgever niet binnen 5 dagen na toezending, schriftelijk per aangetekende brief bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst(en) beheersen de nieuwe voorwaarden de lopende overeenkomst(en). Maakt de opdrachtgever wel en tijdig schriftelijk bezwaar, dan blijven de oude voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van kracht. Artikel 16. Toepasselijkheid en rechtskeuze 16. Op alle geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen en is bevoegd kennis te nemen van geschillen welke tussen opdrachtgever en Bayar Incasso uit hoofde van de uitvoering van de opdracht mochten ontstaan.

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NCMO HR

Algemene voorwaarden NCMO HR Algemene Voorwaarden A. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtgever : de (rechts-)persoon die NCMO, verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten. (Toepassingsgebied)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU CAUSA VESTRA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU CAUSA VESTRA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU CAUSA VESTRA Artikel 1: Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Incassobureau Causa Vestra, hierna te noemen: Causa Vestra. b. de opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V.

Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V. Januari 2013 V.1 1 van 5 Algemene Voorwaarden De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V. A. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU HANSTRA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU HANSTRA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INCASSOBUREAU HANSTRA A. Definities 1. In deze voorwaarden wordt met Hanstra bedoeld Incassobureau Hanstra'. 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FOCUS-INCASSO

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FOCUS-INCASSO ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FOCUS-INCASSO A. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. De besloten vennootschap Van Beurden Gerechtsdeurwaarder B.V. handelend onder de naam Focus-Incasso,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Venlo versie 1 juli 2014

Algemene Voorwaarden Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Venlo versie 1 juli 2014 Algemene Voorwaarden Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Venlo versie 1 juli 2014 A Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hafkamp: de aan Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HANSTRA INCASSO & JURIDISCH ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HANSTRA INCASSO & JURIDISCH ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HANSTRA INCASSO & JURIDISCH ADVIES A Definities 1. In deze voorwaarden wordt met Hanstra bedoeld Hanstra Incasso & Juridisch Advies'. 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Re-Effect Flevoland Postbus 30180 1303 AD Almere E: info@re-effectflevoland.nl www.re-effectflevoland.nl T: +31 (0)36-5254921 M: +31 (0)6-49691721

Nadere informatie

Versie 2008/2009. dit alles in de ruimste zin des woords.

Versie 2008/2009. dit alles in de ruimste zin des woords. Versie 2008/2009 Definities1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cattenhage gerechtsdeurwaarders BV, de vennootschap die als opdrachtnemer optreedt en wordt vertegenwoordigd door de daaraan verbonden

Nadere informatie

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van: ALGEMENE VOORWAARDEN Voor de incasso- en rechtskundige praktijk van de besloten vennootschap B & B United B.V., handelende onder de naam BBU Incasso s, statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bosveld : de besloten vennootschappen Bosveld Gerechtsdeurwaarders & Incasso s B.V. (en de aan haar gelieerde vennootschappen);

Nadere informatie

b. de opdrachtgever : de (rechts-)persoon die ARRESTADIA verzoekt respectievelijk opdracht geeft om werkzaamheden voor hem / haar te verrichten.

b. de opdrachtgever : de (rechts-)persoon die ARRESTADIA verzoekt respectievelijk opdracht geeft om werkzaamheden voor hem / haar te verrichten. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ARRESTADIA A. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. ARRESTADIA of opdrachtnemer : de besloten vennootschap Arrestadia B.V., gevestigd te Tilburg, b. de opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bridger Online BV

Algemene Voorwaarden Bridger Online BV Algemene Voorwaarden Bridger Online BV 1. Definities Bridger: onder Bridger wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de te Wijchen gevestigde onderneming: Bridger Online BV ook wel opdrachtnemer genoemd.

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Stichting Slachtoffer Van (Nederland) Algemene Voorwaarden

Stichting Slachtoffer Van (Nederland) Algemene Voorwaarden Stichting Slachtoffer Van (Nederland) Algemene Voorwaarden ( SSV-Ned ) Algemene gegevens Voltastraat 11, 6902 PT Zevenaar Telefoon: 085-024 00 24 Kamer van Koophandel: 61261726 Bank IBAN: NL76 INGB 0006.7395.70

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Incasso Voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met All-Round Incasso tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt: de (rechts)persoon die Incasso Express verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten; 1.2 Overeenkomst: elke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROENEVELD GERECHTSDEURWAARDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN GROENEVELD GERECHTSDEURWAARDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN GROENEVELD GERECHTSDEURWAARDERS B.V. februari 2013 / versie 1.2 A Definities en algemene bepalingen 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Groeneveld: Groeneveld Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

[1] 1. Toepassingsgebied

[1] 1. Toepassingsgebied Reglement, houdende Bepalingen, voorschriften, incassovoorwaarden en tarieven voor de ambtelijke en niet-ambtelijke rechtspraktijk van Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. te Enschede 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging. voor het verrichten van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden. Naam: Geboortedatum: M V

Opdrachtbevestiging. voor het verrichten van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden. Naam: Geboortedatum: M V versie juni 2011 1 / 8 Opdrachtbevestiging voor het verrichten van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden Ondergetekende, Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: KvK nummer: Ingeschreven te: BTW-Plichtig: ja nee Naam:

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging. voor het verrichten van een gerechtelijke procedure. Naam: Geboortedatum: M V

Opdrachtbevestiging. voor het verrichten van een gerechtelijke procedure. Naam: Geboortedatum: M V versie juni 2011 1 / 8 Opdrachtbevestiging voor het verrichten van een gerechtelijke procedure Ondergetekende, Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: KvK nummer: Ingeschreven te: BTW-Plichtig: ja nee Naam: Geboortedatum:

Nadere informatie

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken.

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A Definities. 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A Definities. 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Voor de gerechtsdeurwaarderspraktijk van B & B United gerechtsdeurwaarders & Incasso s, hierna te noemen BBU, met vestigingsplaats Amersfoort en aldaar kantoorhoudende aan de Bachweg

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van: Algemene voorwaarden van De Best & Partners. versie algemene voorwaarden 2015 A. Definities Artikel 1 definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder De Best en Partners : 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V. te Amsterdam

Algemene Voorwaarden van Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V. te Amsterdam Algemene Voorwaarden van Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V. te Artikel 1: Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend.

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend. ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Credifin Nederland gevestigd te Amstelveen aan de Bovenkerkerweg 41-4, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POSTNL CREDIT MANAGEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN POSTNL CREDIT MANAGEMENT ALGEMENE VOORWAARDEN POSTNL CREDIT MANAGEMENT Artikel 1. DEFINITIES 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan: Algemene Voorwaarden: Bijlage Tarieven: Debiteur: Deze

Nadere informatie

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever;

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever; Wanneer u als klant/opdrachtgever akkoord gaat met de incasso-overeenkomst van RL-Incasso, gaat u ook automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. Mocht u vragen hebben over de onderstaande voorwaarde

Nadere informatie

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan. Algemene voorwaarden MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Sittard 1. Algemene definities Opdrachtnemer: MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie, inschrijving KvK;

Nadere informatie

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid Amstel Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Olympiaplein 131, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. WIGGERS VAN MEGGELEN GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOKANTOOR B.V. te Zutphen. Versie-2014. A. Definities. B. Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. WIGGERS VAN MEGGELEN GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOKANTOOR B.V. te Zutphen. Versie-2014. A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN WIGGERS VAN MEGGELEN GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOKANTOOR B.V. te Zutphen. Versie-2014 A. Definities Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

4 Totstandkoming 4.1 Alle offertes en aanbiedingen gedaan door Justicum Incasso Bureau zijn geheeld vrijblijvend en komen

4 Totstandkoming 4.1 Alle offertes en aanbiedingen gedaan door Justicum Incasso Bureau zijn geheeld vrijblijvend en komen Algemene Voorwaarden JIB 1 Definities 1.1 Justicum Incasso Bureau: Het incassobureau, met gedeponeerde voorwaarden bij de KvK, statutair gevestigd te Rotterdam. 1.2 Cliënt: natuurlijk of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402 Algemene Voorwaarden Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen KvK dossiernummer 34289402 Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Schagen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOS INCASSO

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOS INCASSO ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOS INCASSO A. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. BOS INCASSO : de besloten vennootschap Bos Incasso B.V., gevestigd te Groningen, dochteronderneming van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. versie september 2011

Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. versie september 2011 Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk en Vis B.V., h/o De Klerk & Vis - Gerechtsdeurwaarders en Incasso, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Reglement tarieven en bepalingen Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. - versie 1 juli 2014

Reglement tarieven en bepalingen Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. - versie 1 juli 2014 Reglement tarieven en bepalingen Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. - versie 1 juli 2014 Reglement tarieven en bepalingen voor de niet-ambtelijke rechtspraktijk en aanvullende tarieven aangaande de ambtelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: uzelf respectievelijk uw onderneming(en) 1.2 Opdrachtnemer: PJongenbelastingadvies 1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden

Nadere informatie

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van: 1 Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. A Definities en algemene bepalingen 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) het Kantoor: de besloten vennootschap

Nadere informatie

A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN JEPMA BELASTINGADVISEURS GEVESTIGD 9731 DG GRONINGEN, GRONDZIJL 14, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER A. Algemeen In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V.

ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten aan: BLÖMER ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. gevestigd te Nieuwegein hierna te noemen opdrachtnemer gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken

Nadere informatie

de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures enz.

de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures enz. ALGEMENE VOORWAARDEN EN TARIEVEN van de besloten vennootschap Deurwaarderskantoor van Lith B.V., handelend onder de naam Van Lith Gerechtsdeurwaarders & Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MARLOES LEVELINK GERECHTSDEURWAARDER &

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ACCOUNTANTS B.V. Rondweg 13 8091 XA Wezep Postbus 29 8090 AA Wezep Algemene voorwaarden T [038] 444 62 44 F [038] 443 25 59 info@krcaccountants.nl www.krcaccountants.nl van toepassing op de opdrachten

Nadere informatie

Algemene leverings - betalings en uitvoeringsvoorwaarden. Administratie- en belastingadviesburo De Groene V.O.F.

Algemene leverings - betalings en uitvoeringsvoorwaarden. Administratie- en belastingadviesburo De Groene V.O.F. Algemene leverings - betalings en uitvoeringsvoorwaarden Administratie- en belastingadviesburo De Groene V.O.F. Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Terneuzen Onder depotnummer 21017484 Ferlemanstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - INCASSO

ALGEMENE VOORWAARDEN - INCASSO ALGEMENE VOORWAARDEN - INCASSO Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Horssen en kantoorhoudende te (6631 AJ) Horssen aan de Meester Muldersstraat 15. Gedeponeerd

Nadere informatie

van R.J.A. Cohen de Lara, gerechtsdeurwaarder te Amsterdam.

van R.J.A. Cohen de Lara, gerechtsdeurwaarder te Amsterdam. Algemene Voorwaarden van R.J.A. Cohen de Lara, gerechtsdeurwaarder te Amsterdam. R.J.A. Cohen de Lara, gerechtsdeurwaarder te Amsterdam is een eenmanszaak, gedreven door R.J.A. Cohen de Lara, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEBISPORT B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DEBISPORT B.V. A. Definties ALGEMENE VOORWAARDEN DEBISPORT B.V. 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Besloten vennootschap Debisport B.V.: verder te noemen Debisport. b. de opdrachtgever : de (rechts-)persoon

Nadere informatie

Jouw administratie, mijn zorg

Jouw administratie, mijn zorg van toepassing op de opdrachten verleend aan Boekhouder Bart gevestigd Balijelaan 54 BIS, 3521 GV te Utrecht, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1 ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAVG ZUID B.V. H.o.d.n Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAVG ZUID B.V. H.o.d.n Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAVG ZUID B.V. H.o.d.n Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso A. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. De besloten vennootschap LAVG ZUID B.V. verder te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR KARREMAN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR KARREMAN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR KARREMAN B.V. A Algemene bepalingen 1. Karreman Karreman en Karreman s en zijn de handelsnamen van, in deze voorwaarden verder te noemen Karreman. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Van Twuijver (de besloten

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten verleend aan 4Society (KvK nummer 08224967), gevestigd te Deventer. A. ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren van zakelijke vorderingen op zakelijke debiteuren. De incassovoorwaarden

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Cliënten, zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die DE SUPPORTDESK een opdracht verstrekken.

Cliënten, zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die DE SUPPORTDESK een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden 2012 De Supportdesk Incasso, gevestigd te Nijmegen. De Supportdesk Incasso handelend onder Kvk-nummer 505.65.478 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van De Supportdesk Incasso

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

A. Algemeen. B. Toepasselijkheid

A. Algemeen. B. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan accountants en/of belastingadviseurs... gevestigd te..., hierna te noemen opdrachtnemer. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 NB) Uden aan Loopkantstraat 11-B. Gedeponeerd bij de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren (b2b) 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren

Nadere informatie

LUCIAN Creative Solutions Versie 6 : April 2014 Dwingeloweg 73 9671 KC Winschoten

LUCIAN Creative Solutions Versie 6 : April 2014 Dwingeloweg 73 9671 KC Winschoten LUCIAN Creative Solutions Versie 6 : April 2014 Dwingeloweg 73 9671 KC Winschoten Aanvullende voorwaarden : incassodiensten Artikel 1. Definities 1. In deze aanvullende voorwaarden worden de volgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Armaere Incassospecialisten & Gerechtsdeurwaarders

Algemene voorwaarden Armaere Incassospecialisten & Gerechtsdeurwaarders Algemene voorwaarden Armaere Incassospecialisten & Gerechtsdeurwaarders A. Definities en algemene bepalingen Definities: a. het kantoor: Armaere B.V., h.o.d.n. Armaere Incassospecialisten & Gerechtsdeurwaarders,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FLANDERIJN

ALGEMENE VOORWAARDEN FLANDERIJN ALGEMENE VOORWAARDEN FLANDERIJN A. Definities Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Flanderijn : - Flanderijn en van Eck gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Rotterdam aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier EasyDirect

Aanmeldingsformulier EasyDirect Aanmeldingsformulier EasyDirect Door invulling en ondertekening van dit formulier en levering van de factuurgegevens geeft u opdracht aan CollectEasy voor het opvolgen van deze factuur volgens haar dienst

Nadere informatie

GEGEVENS OPDRACHTGEVER

GEGEVENS OPDRACHTGEVER Algemene voorwaarden Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten (inclusief aanvullende en vervolg opdrachten) betreffende of verband houdende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer

Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders (hierna te noemen: Haenen) zijn van toepassing op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP REÏNTEGRATIE- EN LOOPBAAN BEGELEIDNGSOPDRACHTEN ZOALS GEHANTEERD DOOR VDS ARBEIDSDESKUNDIGEN BV TE BEST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP REÏNTEGRATIE- EN LOOPBAAN BEGELEIDNGSOPDRACHTEN ZOALS GEHANTEERD DOOR VDS ARBEIDSDESKUNDIGEN BV TE BEST. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP REÏNTEGRATIE- EN LOOPBAAN BEGELEIDNGSOPDRACHTEN ZOALS GEHANTEERD DOOR VDS ARBEIDSDESKUNDIGEN BV TE BEST. HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTGEVER. A. ALGEMEEN: In deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAVG

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAVG ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAVG A. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. De besloten vennootschap Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders B.V., verder te noemen LAVG : de opdrachtnemer.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Begripsbepaling:

Algemene Voorwaarden. 1. Begripsbepaling: Algemene Voorwaarden 1. Begripsbepaling: 1. Onder cliënt wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: degene die met Advocatenpraktijk Knoppel Knoppel & Partners, hierna te noemen KKP, een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie