Algemene Voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a De opdrachtnemer : Bayar Incasso gevestigd te Marum 1.b De opdrachtgever : de (rechts-)persoon die Bayar Incasso verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten. 1.c De debiteur : de (rechts-)persoon op wie opdrachtgever een (geld) vordering heeft, dan wel meent te hebben. Artikel 2. Toeppassingsgebied 2. Deze voorwaarden zijn van toeppassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van: 2.a. 2.b. 2.c. 2.d. 2.e. het incasseren van vorderingen; Pre-incasso; Bemiddeling; Debiteurenbeheer; Debiteurenbezoek; 2.1. Alsmede overige en hiervoor niet genoemde diensten en producten ter zake creditmanagement; dit alles in de ruimste zin van het woord, tenzij anders overeengekomen zoals bedoel in artikel Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Bayar Incasso slechts bindend, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd Afspraken met of toezeggingen van een medewerker van Bayar Incasso zijn voor Bayar Incasso niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd Bayar Incasso is bevoegd een opdracht te weigeren of te stoppen, eventueel zonder opgaaf van redenen Bayar Incasso stelt duidelijk dat geen garanties wordt verleend op: 2.5.a. 2.5.b. 2.5.c. 2.5.d. Verhaalonderzoeken; Adresonderzoeken; Of andere onderzoeken. De uitkomst van de hiervoor genoemde onderzoeken, dient altijd te worden gezien als richtlijn c.q. indicatie.

2 Artikel 3. Betaling 3. Betalingen van de door Bayar Incasso gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum In het buitengerechtelijke incassotraject krijgt opdrachtgever geen kosten te betalen tenzij: 3.2.a. 3.2.b. 3.2.c. anders overeengekomen indien opdrachtgever de opdracht voortijdig beëindigd (zie artikel 4. Tarieven lid: 4.9.c.) indien opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt waardoor Bayar Incasso haar werkzaamheden niet op een normale werkwijze heeft kunnen uitvoeren Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Bayar Incasso het recht, rente in rekening te brengen vanaf de factuurdatum Indien opdrachtgever ondanks sommatie niet betaald, is zij alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten verschuldigd Bayar Incasso is gerechtigd om bij het versturen van een betalingsherinnering eenmalig EURO 15 in rekening te brengen Bayar Incasso is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever in bezit heeft Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een juist bankrekeningnummer en tenaamstelling. 3.7.a. indien opdrachtgever van bankrekeningnummer veranderd dient dit terstond schriftelijk aan Bayar Incasso te worden doorgeven 3.7.b. opdrachtgever dient 14 dagen voor uitbetaling van gelden vanuit Bayar Incasso haar nieuwe bankrekeningnummers door te geven. 3.7.c. opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet (tijdig) doorgeven van wijzigingen van bankrekeningnummers. Artikel 4. Tarieven 4. Incassopraktijk 4.1. Onder incassowerkzaamheden worden verstaan die werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van de gepretendeerde vorderingen. De incassopraktijk omvat onder meer: 4.1.a. 4.1.b. 4.1.c. 4.1.d. de incassowerkzaamheden; het geven van adviezen; het verlenen van rechtskundige bijstand; het voeren van procedures Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet, dan nadat de debiteur tenminste eenmaal is aangemaand door Bayar Incasso. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling is gevolgd of een afbetalingsregeling tot stand gekomen is, worden in overleg met de opdrachtgever, rechtsmaatregelen genomen Aan de debiteur zal door Bayar Incasso worden berekend voor incassowerkzaamheden: 4.3.a. een tarief van 15% over de eerste EURO met een minimum van EURO 40; 4.3.b. een tarief van 10% over het meerdere, van EURO tot EURO 5.000; 4.3.c. een tarief van 5,0% over het meerdere, van EURO tot EURO ;

3 4.3.d. een tarief van 1,0% over het meerdere, van EURO tot EURO ; 4.3.e. een tarief van 0,5% over het meerdere, van EURO tot EURO ; 4.3.f. het minimaal bedrag aan incassokosten dat Bayar Incasso in rekening brengt bedraagt: EURO 40. Bij bedragen van EURO geldt een maximum van EURO De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door debiteur betaalde hoofdsommen en renten, ongeacht aan wie betaling heeft plaatsgevonden. Iedere betaling van debiteur strekt eerst ter voldoening van de door of namens Bayar Incasso gemaakte kosten, en strekt vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom In alle gevallen waarin een vordering oninbaar blijkt, bijvoorbeeld bij faillissement van debiteur en voor werkzaamheden en/of kosten welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (o.a. conservatoir beslag, faillissementsaanvraag, (juridische) advieswerkzaamheden), is de opdrachtgever aan Bayar Incasso verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een voor hun werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag Voor werkzaamheden en/of kosten welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden is de opdrachtgever aan Bayar Incasso verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een voor deze werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag, uitgaande van een uurtarief van EURO 65. Met een minimale vergoeding van EURO Bayar Incasso stelt duidelijk dat geen garanties wordt verleend op de diensten: Incassowerkzaamheden Indien de incassokosten niet worden voldaan door debiteur of niet op debiteur verrekend kunnen worden, worden deze kosten altijd verhaald op de opdrachtgever Algemene kosten 4.9.a. In alle zaken waarin Bayar Incasso een dossier aanlegt en gegevens van de zaak in haar administratie verwerkt, is aan haar een basisvergoeding van EURO 25 verschuldigd. 4.9.b. Voor het opvragen van informatie uit het Handelsregister, informatie vanuit het Kadaster, informatie kenteken en dergelijke, worden de daadwerkelijk gemaakte kosten voor zover mogelijk en toegestaan worden verhaald op de schuldenaar. Indien dit niet mogelijk is, om wat voor een reden dan ook, wordt dit verhaald op de opdrachtgever. 4.9.c. Indien opdrachtgever de opdracht voortijdig beëindigd, is opdrachtgever aan Bayar Incasso een vergoeding van EURO 45 per ingediende vordering schuldig Bemiddeling Onder Bemiddeling wordt verstaan die werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van de gepretendeerde vordering d.m.v. een gesprek met beide partijen Bayar Incasso stelt duidelijk dat geen garanties wordt verleend op de dienst: Bemiddeling In alle zaken waarbij Bayar Incasso - in voorafgaand overleg - een bemiddeling voert is de opdrachtgever aan haar een vergoeding van EURO 65 per uur verschuldigd. Met een minimale vergoeding van EURO 65.

4 4.11. Pre-incasso Onder Pre-incasso wordt verstaan, die producten en/of diensten voorafgaand het incassotraject Bayar Incasso stelt duidelijk dat geen garanties wordt verleend op de dienst: Pre-Incasso In alle zaken waarbij de opdrachtgever diensten afneemt m.b.t. Pre-incasso is opdrachtgever aan Bayar Incasso een vergoeding verschuldigd (zie artikel 4. Tarieven lid: a. en lid: b.); a. Eenmalige Pre-incasso: EURO 10; b. Pre-incasso pakket: EURO Debiteurenbezoek Onder debiteurenbezoek wordt verstaan die werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van de pretendeerde vordering d.m.v. de debiteur te bezoeken. Dit kan zijn: a. bij de debiteur thuis; b. bij de debiteur zijn/haar werk gerelateerde plaatsen; c. bij de debiteur zijn/haar (sport)vereniging gerelateerde plaatsen; d. bij de debiteur zijn (tijdelijke) verblijfplaats; e. bij de debiteur zijn vrienden, kennissen en/of familieleden Bayar Incasso stelt duidelijk dat geen garanties wordt verleend op de dienst: Debiteurenbezoek In alle zaken waarbij Bayar Incasso in voorafgaand overleg een debiteurenbezoek uitvoert, is de opdrachtgever aan haar een vergoeding verschuldigd van EURO 65 per uur. Met een minimale vergoeding van EURO 65. Artikel 5. Incasso 5. Indien opdrachtgever, Bayar Incasso opdraagt een vordering te incasseren, machtigt opdrachtgever Bayar Incasso in haar naam alle benodigde buitengerechtelijke handelingen te verrichten die naar inzicht van Bayar Incasso noodzakelijk zijn om de vordering te incasseren. Hierin wordt verstaan: 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 5.e. 5.f. 5.f. 5.g. Het schriftelijk benaderen Het telefonische benaderen Het digitaal benaderen het in overleg doen van een debiteurenbezoek; het inrekening brengen van renten en incassokosten; het inrekening brengen van overige kosten (zoals: het opvragen van informatie uit het handelsregister etc.) het ontvangen van gelden; het treffen van een gelet op de omstandigheden redelijke betalingsregeling Indien de door opdrachtgever verstrekte informatie m.b.t. de debiteur niet (meer) volledig en/of achterhaald zijn, dan zal Bayar Incasso deze trachten te achterhalen. De vergoeding hiervan wordt op de debiteur verrekend. Is dit niet mogelijk, om welke reden dan ook. Dan wordt de vergoeding door verrekend aan de opdrachtgever Opdrachtgever dient Bayar Incasso zodra er veranderingen zijn m.b.t. het dossier zo snel mogelijk in kennis te stellen. Is

5 er ter verwijten schade ontstaan door opdrachtgever aan Bayar Incasso, dan worden deze naar alle redelijkheid en billijkheid verhaald op de opdrachtgever rechtsmaatregelen worden alleen na schriftelijke toestemming van opdrachtgever genomen. Het nemen van rechtsmaatregelen wordt altijd - tenzij bijzondere omstandigheden anders aangeven voorafgegaan door tenminste één sommatiebrief van Bayar Incasso Indien debiteur alleen de hoofdsom verrekend aan de opdrachtgever, verrekend Bayar Incasso alsnog de incassokosten + rente aan de debiteur. Is dit niet mogelijk, om welke reden dan ook. Dan worden deze kosten door verrekend aan de opdrachtgever Indien voor de behandeling van een incassozaak noodzakelijk met toestemming van opdrachtgever - is juridische werkzaamheden te (laten) verrichten, dan worden deze kosten door verrekend aan opdrachtgever Aan opdrachtgever worden kosten in rekening gebracht conform de meest recente tarieven. Deze zijn ten alle tijden op te vragen bij Bayar Incasso Een betalingsregeling wordt redelijk geacht indien de gehele vordering binnen 12 maanden, voldaan kan worden. Indien het niet mogelijk is voor de debiteur de gehele vordering binnen 12 maanden te voldoen en debiteur een betalingsregeling wilt treffen van minimaal 12 maanden, dient Bayar Incasso toestemming te vragen aan de opdrachtgever Bayar Incasso is gerechtigd een lopende incasso-opdracht, om wat voor reden dan ook te stoppen Bayar Incasso is gerechtigd een lopende incasso-opdracht, om wat voor reden dan ook, aan een derde over te dragen Zodra opdrachtgever binnen 30 dagen na het tweede informatieverzoek van Bayar Incasso geen respons geeft, is Bayar Incasso erin gemachtigd de opdracht in te trekken en kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen conform artikel: 4 Tarieven lid: 4.9.c Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan Bayar Incasso, dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur tegenover opdrachtgever op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een credittering, dan wel een retournering van geleverde goederen. Artikel 6. Geheimhouding 6. Bayar Incasso is, behoudens verplichtingen die de wet mogelijk op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door de verwerking daarvan verkregen resultaten 6.1. Bayar Incasso is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niette herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever en/of debiteur, aan te wenden voor statische of vergelijkende doeleinden Opdrachtgever is verplicht al het verstrekte informatie vanuit Bayar Incasso geheim te houden en niet aan derden over te dragen of te beschikking stellen. Artikel 7. Bewaarplicht 7. Bayar Incasso is niet verplicht in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde stukken aan de opdrachtgever te retourneren.

6 Artikel 8. Afrekening 8. Opdrachtgever heeft aanspraak op de door Bayar Incasso ter zake overgedragen vordering ontvangen aflossing op hoofdsommen, verminderd met de verschotten en de aan Bayar Incasso toekomende vergoedingen. Betalingen door debiteuren verricht aan Bayar Incasso dan wel aan de opdrachtgever strekken eerst ter dekking van door of namens Bayar Incasso gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct aan Bayar Incasso toe. Omdat Bayar Incasso werkt op basis van No Cure No Pay, komen de incassokosten en wettelijke rente aan Bayar Incasso toe. Artikel 9. Betaling 9. Betaling van de door Bayar Incasso gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum 9.1. De opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 8 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuurtijdig en volledig te voldoen Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Bayar Incasso het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 3% voor consumententransacties en 8,15% voor handelstransacties. 9.3.Indien de opdrachtgever ondanks sommatie met betaling ingebreke blijft, waardoor Bayar Incasso genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is de opdrachtgever aan Bayar Incasso buitgerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de WIK Bayar Incasso is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor betreffende opdrachtgever onder zich heeft. Artikel 10. Duur van de overeenkomst 10. De bepalingen van de voorwaarden gelden vanaf de datum van ondertekening van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan wel vanaf de datum dat de opdrachtgever stilzwijgend of op andere wijze blijk heeft gegeven in te stemmen met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden De overeenkomst wordt aangegaan voor Artikel 11. Nalatigheid opdrachtgever 11. Indien opdrachtgever haar verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld door een opeisbare declaratie niet te voldoen, is Bayar Incasso gerechtigd haar verplichtingen op grond van enige tussen partijen bestaande overeenkomst op te schorten.

7 Artikel 12. Verplichtingen opdrachtgever 12. De opdrachtgever dient Bayar Incasso onverwijld in kennis te stellen als hij/zij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt Indien de opdrachtgever een aantal vorderingen ter incasso wenst over te dragen zal hij/zij zich op verzoek van Bayar Incasso inspannen dit aantal aan te leveren op een voor geautomatiseerde verwerking geschikte wijze en wel conform de nadere instructies en richtlijnen ter zake te verstrekken door Bayar Incasso De opdrachtgever zal alle ter incasso noodzakelijke bescheiden aan Bayar Incasso overdragen De opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan Bayar Incasso met betrekking tot de overgedragen vordering geen incasso-activiteiten meer ontplooien Indien en voor zover de opdrachtgever na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens debiteur ontvangt, zal opdrachtgever deze onverwijld aan Bayar Incasso ter hand stellen respectievelijk doen toekomen Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten van Bayar Incasso, waaronder inbegrepen computerprogramma s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Artikel 13. Aansprakelijkheid 13. Bayar Incasso levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor bepaald (incasso)resultaat De buitengerechtelijke- en gerechtelijke procedure geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever In geval van overmacht is Bayar Incasso niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de wil van Bayar Incasso onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd. In het bijzonder geldt als overmacht: 13.2.a b c d e f g. oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Bayar Incasso of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft Bayar Incasso - naar haar keuze - het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat Bayar Incasso in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enig schadevergoeding Bayar Incasso is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door daden of nalatigheden van haar werknemers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten.

8 Artikel 14. Omzetbelasting 14. Alle in dit reglement genoemde bedragen/tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. Artikel 15. Recht tot wijziging 15. Bayar Incasso behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door Bayar Incasso gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/ of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft Mogelijke wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen aan de opdrachtgever via een mail en/of schriftelijk worden medegedeeld. Onder toezending van een exemplaar van de nieuwe geldende voorwaarden/ 15.2.indien opdrachtgever niet binnen 5 dagen na toezending, schriftelijk per aangetekende brief bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst(en) beheersen de nieuwe voorwaarden de lopende overeenkomst(en). Maakt de opdrachtgever wel en tijdig schriftelijk bezwaar, dan blijven de oude voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van kracht. Artikel 16. Toepasselijkheid en rechtskeuze 16. Op alle geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen en is bevoegd kennis te nemen van geschillen welke tussen opdrachtgever en Bayar Incasso uit hoofde van de uitvoering van de opdracht mochten ontstaan.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JANSSEN & JANSSEN C.S. (tevens handelend onder de naam Jura.)

ALGEMENE VOORWAARDEN JANSSEN & JANSSEN C.S. (tevens handelend onder de naam Jura.) ALGEMENE VOORWAARDEN JANSSEN & JANSSEN C.S. (tevens handelend onder de naam Jura.) De besloten vennootschap Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders B.V. te Eindhoven (J&J), KvK inschrijfnummer 50073583.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F.

Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MAURICE WILLEMS COMMERCIËLE SERVICES BV, TEVENS HANDELEND ONDER DE NAAM NOVOLINO, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE STEIJL (GEMEENTE VENLO), INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER VAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223)

Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223) Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223) A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing op de opdracht verleend aan Nuvoru B.V., gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Elan Arbeidsinterventie

Algemene Leveringsvoorwaarden Elan Arbeidsinterventie ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE INTERVENTIE OPDRACHTEN VERLEEND AAN ELAN ARBEIDSINTERVENTIE, GEVESTIGD TE ENSCHEDE, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER. A. ALGEMEEN: In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

5. Webdesignburo Van Zwienen beoogt met deze algemene voorwaarden niet in strijd te komen met bepalingen vandwingend recht.

5. Webdesignburo Van Zwienen beoogt met deze algemene voorwaarden niet in strijd te komen met bepalingen vandwingend recht. Definities Artikel 1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Van Zwienen domeinregistratie en Webhosting BV, handelend onder de naam Designpro en Van Zwienen Internet marketing ( Z-im.nl)

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE ARBEIDSDESKUNDIG REÏNTEGRATIEOPDRACHTEN VERLEEND AAN ARBEIDSDESKUNDIG-ABC GEVESTIGD TE HELLEVOETSLUIS.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE ARBEIDSDESKUNDIG REÏNTEGRATIEOPDRACHTEN VERLEEND AAN ARBEIDSDESKUNDIG-ABC GEVESTIGD TE HELLEVOETSLUIS. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE ARBEIDSDESKUNDIG REÏNTEGRATIEOPDRACHTEN VERLEEND AAN ARBEIDSDESKUNDIG-ABC GEVESTIGD TE HELLEVOETSLUIS. ARBEIDSDESKUNDIG-ABC HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER. A.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V.

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Evers Assurantiën Statutaire naam : Adres : Kortestraat 4 Vestigingsplaats : 7491 AX Delden Land : Nederland E-mail : info@eversdelden.nl Website : www.eversdelden.nl Telefoon : 074-3765111

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Perfect- Sales. Perfect- Sales. Bankrekening: 143351877 IBAN: NL44RABO0143351877 BIC: RABONL2U BTW nr.

Algemene voorwaarden. Perfect- Sales. Perfect- Sales. Bankrekening: 143351877 IBAN: NL44RABO0143351877 BIC: RABONL2U BTW nr. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Gedeponeerd bij voorwaarden.net 1 Algemene voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Arbeidsdeskundige Activiteiten

Algemene Leveringsvoorwaarden Arbeidsdeskundige Activiteiten ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OPDRACHTEN VERLEEND AAN ALLE ONDERSTAANDE VESTIGINGEN VAN DE CERCHIO GROEP NEDERLAND, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER. Vestiging Noord-Nederland Haas & Konijn Gevestigd

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Artikel 1 Definities 1.1 Cliënt: de wederpartij van Gans van Duivenbode betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie Gans van Duivenbode

Nadere informatie

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven 1. Definities Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LouwersOnline of een

Nadere informatie

Krekelveen 416 3205 RK Spijkenisse +31 (0) 181712035 www.dtinterlink.nl support@dtinterlink.nl

Krekelveen 416 3205 RK Spijkenisse +31 (0) 181712035 www.dtinterlink.nl support@dtinterlink.nl Krekelveen 416 3205 RK Spijkenisse +31 (0) 181712035 www.dtinterlink.nl support@dtinterlink.nl Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 DT Interlink: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ADVIESBURO L. TH. POST B.V.

ALGEMENE VERKOOP, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ADVIESBURO L. TH. POST B.V. ALGEMENE VERKOOP, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ADVIESBURO L. TH. POST B.V., STATUTAIR GEVESTIGD TE MIJDRECHT. ALGEMENE BEPALINGEN Definities

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

general conditions ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN e-babe

general conditions ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN e-babe ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN, gevestigd te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 34293750. Partijen gaan een overeenkomst van opdracht

Nadere informatie