28400 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "28400 BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2014 MONITEUR BELGE"

Transcriptie

1 28400 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03120] 26 DECEMBER Wet houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen. Errata Belgisch Staatsblad nr. 400 van 31 december 2013, 3de editie Op bladzijden en , nederlandse tekst, vervang de voetnoot van de wet door de volgende tekst «Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken Integraal verslag 17 en 18 december 2013 Senaat (www.senate.be) Stukken Handelingen van de Senaat 18 en 19 december 2013.». * SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2014/03120] 26 DECEMBRE Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques. Errata Moniteur belge n 400 du 31 décembre 2013, 3 e édition Aux pages et , texte français, remplacer la note de bas de page de la loi par le texte suivant «Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents Compte rendu intégral17et18décembre 2013 Sénat (www.senate.be) Documents Annales du Sénat 18et19décembre 2013.». FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03116] 19 MAART Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, 1, 13, b), tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoegd bij de wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 VERSLAG AAN DE KONING SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2014/03116] 19 MARS Arrêté royal d exécution de l article 2, 1 er,13, b), alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 inséré par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses RAPPORT AU ROI De Wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 voegt in artikel 2, 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de definitie in met betrekking tot het begrip juridische constructie. Onder juridische constructie wordt ingevolge deze definitie verstaan, een rechtsverhouding die door een rechtshandeling van de oprichter in het leven wordt geroepen, waarbij goederen of rechten onder de macht van een beheerder worden gebracht om ze te besturen ten behoeve van een begunstigde of voor een bepaald doel. Onder juridische constructie wordt eveneens begrepen een rechtspersoon die in het land waar hij is gevestigd ofwel niet aan een inkomstenbelasting is onderworpen, ofwel ter zake van de inkomsten van de ingebrachte of verkregen goederen en rechten aan een aanzienlijk gunstiger belastingregeling is onderworpen vergeleken met soortgelijke goederen en rechten in België. Artikel 2, 1, 13, b), tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd door de voormelde wet van 30 juli 2013, voorziet in een lijst met voor welbepaalde landen of rechtsgebieden beoogde rechtsvormen die, krachtens de bepalingen van de wetgeving van het land of rechtsgebied waar zij gevestigd zijn, aldaar niet aan een inkomstenbelasting zijn onderworpen of aldaar, wat de inkomsten van kapitalen en roerende goederen betreft, aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling zijn onderworpen in vergelijking met België. De Wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 voegt in artikel 307, 1, van hetzelfde Wetboek, de verplichting in dat de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting het bestaan moet vermelden van een juridische constructie waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenote of de kinderen van wie hij het wettelijk genot van de inkomsten heeft, hetzij een oprichter van de juridische constructie is, hetzij bij zijn weten op enigerlei wijze of ogenblik begunstigde of potentieel begunstigde is van een juridische constructie. Het besluit dat wij ter ondertekening aan Uwe Majesteit voorleggen heeft tot doel te specificeren welke voor welbepaalde landen of rechtsgebieden beoogde rechtsvormen op deze lijst moeten worden opgenomen. Artikel 2, 1, 13, b), tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 stipuleert immers dat de lijst met voor welbepaalde landen of rechtsgebieden beoogde rechtsvormen wordt bepaald bij koninklijk besluit, vastgelegd na overleg binnen de ministerraad en dat ze erna regelmatig wordt herzien bij koninklijk besluit. La loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses insère, dans l article 2, 1 er du Code des impôts sur les revenus 1992, la définition du concept de construction juridique. Dans cette définition, on entend par construction juridique, une relation juridique créée par un acte du fondateur, par lequel ou laquelle des biens ou des droits sont placés sous le contrôle d un administrateur afin de les administrer dans l intérêt d un ou plusieurs bénéficiaires ou dans un but déterminé. Par construction juridique, on entend également une personne morale qui, dans le pays où elle est établie, soit n y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit y est soumise, sur les revenus des biens et droits apportés ou obtenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel des biens et droits similaires sont soumis en Belgique. L article 2, 1 er,13, b) du Code des Impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi précitée du 30 juillet 2013, prévoit une liste comportant les formes juridiques visées pour des pays ou juridictions déterminés, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays ou de la juridiction où elles sont établies, n y sont pas soumises à un impôt sur les revenus ou y sont soumises, sur les revenus de capitaux et biens mobiliers, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique. La loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses insère, dans l article 307, 1 er du même Code, l obligation de mentionner, dans la déclaration annuelle à l impôt des personnes physiques, l existence d une construction juridique dont le contribuable ou son conjoint, ainsi que les enfants sur la personne desquelles il exerce l autorité parentale est soit un fondateur de la construction juridique, soit une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéficiaire ou de bénéficiaire potentiel d une construction juridique. L arrêté que nous avons l honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à spécifier les formes juridiques visées pour des pays ou juridictions déterminés qui doivent être reprises dans la liste précitée. En effet, l article 2, 1 er,13, b) du Code des Impôts sur les revenus 1992 stipule que la liste des formes juridiques visées pour des pays ou juridictions déterminés est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qu elle sera mise à jour régulièrement par arrêté royal.

2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Zoals vermeld in de schriftelijke verantwoording van het amendement n 7 dat leidde tot invoeging van het hoofdstuk private vermogensstructuren in de Wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013, is deze lijst gebaseerd op de lijsten opgenomen in bijlage 1 bij het voorstel van richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/48/EG (COM(2008) 727 definitief) betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling. Het betreft rechtspersonen en juridische constructies in niet-eu-rechtsgebieden die geen waarborg bieden voor een passende en effectieve belastingheffing van door deze rechtspersonen en constructies verworven inkomsten. De meest recente versie van bijlage 1, is deze voorgesteld op de ECOFIN Raad van 14 mei Aangezien artikel 2, 1, 13, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de bijhorende lijst alleen betrekking heeft op rechtspersonen, worden dan ook alleen de rechtspersonen uit bijlage 1 bij het voormelde voorstel van richtlijn opgenomen in de lijst die het voorwerp is van het koninklijke besluit dat ter ondertekening wordt voorgelegd. Niettegenstaande de opheffing van de Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010, waardoor de BES eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een openbaar lichaam van Nederland zijn geworden, terwijl Curaçao en Sint-Maarten elk het statuut van autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden hebben gekregen, verwijst bijlage 1 van het voormelde voorstel van richtlijn zoals voorgesteld op de ECOFIN Raad van 14 mei 2013, nog steeds naar de Stichting Particulier Fonds gevestigd in de Nederlandse Antillen. Deze werkwijze wordt ook gevolgd met betrekking tot de lijst die het voorwerp is van het koninklijke besluit dat ter ondertekening wordt voorgelegd. Dit betekent dat een Stichting Particulier Fonds gevestigd in Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, dient te worden beschouwd als een rechtsvorm beoogd door artikel 2, 1, 13, b) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen Op Curaçao en St. Maarten is het fiscale regime van de Stichting Particulier Fonds (SPF) niet gewijzigd sinds de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. Op de BES eilanden is de situatie wel gewijzigd. Zo zijn uitkeringen van de SPF onderworpen aan de belasting van 5 %, wat een aanzienlijk gunstigere belastingregeling is in vergelijking met België. De enige rechtsvorm op de lijst die het voorwerp is van het koninklijke besluit dat ter ondertekening wordt voorgelegd, en die niet figureert op de lijsten van bijlage 1 van het voormelde ontwerp van richtlijn is de société de gestion de patrimoine familiale (SPF) uit Luxemburg. De SPF wordt uitsluitend gebruikt voor het beheer van private vermogens. Haar activiteit mag alleen bestaan in het verwerven, beheren en verkopen van financiële activa, met uitsluiting van iedere commerciële activiteit. SPF s zijn in regel vrijgesteld van vennootschapsbelasting, en aandeelhouders die geen resident zijn in Luxemburg worden er niet onderworpen aan roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden. Verder kan ten aanzien van Luxemburg ook worden gewezen op de uitkomst van de 6e vergadering van het Mondiaal Forum inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen in Jakarta op 21 en 22 november 2013, en meer bepaald naar de publicatie van de compliance ratings voor staten en jurisdicties die zijn onderworpen aan beide fasen van de peer reviews. Deze lijst van voor welbepaalde landen of rechtsgebieden beoogde rechtsvormen zal telkens worden aangepast wanneer, inzonderheid ingevolge buitenlandse wetswijzigingen, rechtsvormen aan deze lijst moeten worden toegevoegd of van deze lijst moeten worden geschrapt. In navolging van het advies van de Raad van State werd een geïntegreerde impactanalyse uitgevoerd ter vervanging van de duurzame ontwikkelingseffectenbeoordeling. Dit besluit treedt in werking met ingang van het aanslagjaar Ik heb de eer te zijn, Van Uwe Majesteit, De zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Eerste Minister, De Minister van Financiën, De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Fiscale en Sociale Fraude, Comme indiqué dans la justification écrite de l amendement n 7 qui arésulté en l insertion du chapitre structures patrimoniales privées dans la loi du 30 juillet 2013, portant des dispositions diverses, cette liste est basée sur les listes reprises dans l annexe 1 re de la proposition de directive du Conseil modifiant la Directive 2003/48/CE (COM(2008) 727 définitif) en matière de fiscalité des revenus de l épargne sous forme de paiement d intérêts. Il s agit d entités et de constructions juridiques établies dans les juridictions non membres de l Union européenne qui n assurent pas une imposition réelle et satisfaisante des revenus de ces entités et constructions juridiques. La version la plus récente de l annexe 1 re est celle présentée au Conseil ECOFIN du 14 mai Etant donné que l article 2, 1 er,13, b) du Code des Impôts sur les revenus 1992 et la liste y afférente ne concernent que des personnes morales, seules les personnes morales figurant dans l annexe 1 re de la proposition de directive précitée sont dès lors reprises dans la liste faisant l objet de l arrêté royal soumis pour signature. Nonobstant l abrogation des Antilles néerlandaises au 10 octobre 2010, les îles BES (Bonaire, Saint-Eustache et Saba) étant devenus un organisme public des Pays-Bas, alors que Curaçao et Saint-Martin ont reçu le statut de pays autonome au sein du Royaume des Pays-Bas, l annexe 1 re de la proposition de directive précitée telle que présentée au Conseil ECOFIN du 14 mai 2013, continue de renvoyer à la «Stichting Particulier Fonds» établie aux Antilles néerlandaises. Cette méthode est également suivie en ce qui concerne la liste faisant l objet de l arrêté royal qui est soumis pour signature. Cela signifie qu une Stichting Particulier Fonds établie à Curaçao, Saint-Martin, Bonaire, Saint-Eustache ou Saba, doit être considérée comme une forme juridique visée l article 2, 1 er,13, b) du Code des Impôts sur les revenus A Curaçao et Saint-Martin, le régime fiscal de la Stichting Particulier Fonds (SPF)» n a pas été modifié depuis le démantèlement des Antilles néerlandaises. En revanche, la situation a été modifiée dans les îles BES. Ainsi les sommes versées par la SPF sont soumises à une taxe de 5 %, ce qui constitue un règlement fiscal notablement plus favorable qu en Belgique. La seule forme juridique de la liste faisant l objet de l arrêté royal qui est soumis pour signature et qui ne figure pas dans les listes de l annexe 1 re de la proposition de directive précitée est la société de gestion de patrimoine familiale (SPF) du Luxembourg. Les SPF sont seulement utilisées pour la gestion des patrimoines privés. Une SPF peut constituer, acquérir, gérer, vendre un portefeuille de valeurs mobilières. Une SPF ne peut exercer d activité commerciale d aucune sorte. Les SPF sont en principe exonérés del impôt des sociétés, et les actionnaires non-résidents du Luxembourg n y sont pas soumis au précompte mobilier sur les dividendes payés. En outre, par rapport au Luxembourg, on peut noter les résultats de la 6ème réunion du Forum mondial sur la transparence et l échange de renseignements à des fins fiscales qui s est tenue à Jakarta les novembre 2013 et en particulier la publication des «compliance ratings» pour les Etats et juridictions qui sont soumis aux deux phases du «peer reviews». Cette liste de formes juridiques visées pour des pays et juridictions déterminées sera adaptée à chaque fois que, notamment à la suite de modifications de loi étrangères, des formes juridiques doivent être ajoutées à cette liste ou en être radiées. Faisant suite à l avis du Conseil d Etat une analyse d impact intégrée a été réalisée à la place du test de durabilité. Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l exercice d imposition J ai l honneur d être, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, Le Ministre des Finances, Le Secrétaire d Etat pour la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,

3 28402 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving Advies /3 van 27 december 2013 over een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, 1, 13, b), tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoegd bij de Wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 Op 5 december 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale en fiscale fraude verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, 1, 13, b), tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoegd bij de Wet houdende diverse bepalingen van 30 juli Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 17 december De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Jan Smets en Jeroen Van Nieuwenhove, staatsraden, Jan Velaers en Johan Put, assessoren, en Greet Verberckmoes, griffier. Het verslag is uitgebracht door Raf Aertgeerts, eerste auditeurafdelingshoofd. De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jo Baert, kamervoorzitter. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 27 december Met toepassing van artikel 84, 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 2. Krachtens artikel 307, 1, vierde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB 92) moet de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting het bestaan vermelden van een juridische constructie waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenote of kinderen van wie hij het wettelijk genot van de inkomsten heeft overeenkomstig artikel 376 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij een oprichter van de juridische constructie is, hetzij bij zijn weten op enigerlei wijze of ogenblik begunstigde of potentieel begunstigde is van een juridische constructie. De term juridische constructie wordt in artikel 2, 1, 13, van het WIB 92 omschreven. Het gaat hetzij om een rechtsverhouding zoals omschreven in onderdeel a) van 13, hetzij om (onderdeel b), eerste lid, van 13 ) een niet-inwoner bedoeld in artikel 227, 2 of 3 die, krachtens de bepalingen van de wetgeving van het land of rechtsgebied waar hij gevestigd is, aldaar niet aan een inkomstenbelasting is onderworpen of aldaar, wat de inkomsten van kapitalen en roerende goederen betreft, aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling is onderworpen dan die waaraan die inkomsten in België zijn onderworpen en waarvan de juridische rechten van de aandelen of deelbewijzen geheel of gedeeltelijk door een rijksinwoner zijn gehouden of waarvan de begunstigde van de economische rechten van de goederen en kapitalen een rijksinwoner is. Aan de Koning is bij artikel 2, 1, 13, b), tweede lid, van het WIB 92 de bevoegdheid gegeven om in dit verband, bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de lijst te bepalen van de voor welbepaalde landen of rechtsgebieden beoogde rechtsvormen. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt tot de uitvoering van die machtiging, zodat artikel 2, 1, 13, b), tweede lid, van het WIB 92 ervoor rechtsgrond biedt. Vormvereisten 3. Uit artikel 19/1, 1, van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling vloeit voort dat elk voorontwerp van wet, elk ontwerp van koninklijk besluit en elk voorstel van beslissing dat ter goedkeuring aan de Ministerraad moet worden voorgelegd, aanleiding moet geven tot een voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling inzake duurzame ontwikkeling uit te voeren, tenzij het voorontwerp, het ontwerp of het voorstel hiervan is vrijgesteld. Die vrijstellingen zijn bepaald bij het koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende uitvoering van artikel 19/1, 1, tweede lid, van hoofdstuk V/1 van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. CONSEIL D ETAT Section de législation Avis /3 du 27 décembre 2013 sur un projet d arrêté royal d exécution de l article 2, 1 er,13, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 inséré par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses Le5décembre 2013, le Conseil d Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d Etat à la Lutte contre le fraude sociale et fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d arrêté royal d exécution de l article 2, 1 er,13, b), alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 inséré par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses. Le projet a été examiné par la troisième chambre le 17 décembre La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Raf Aertgeerts, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre. L avis, dont le texte suit, a été donné le 27 décembre En application de l article 84, 3, alinéa 1 er, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l auteur de l acte, le fondement juridique et l accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. En application de l article 307, 1 er, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après C.I.R. 92), la déclaration annuelle à l impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l existence d une construction juridique dont le contribuable ou son conjoint, ainsi que les enfants sur la personne desquels il exerce l autorité parentale, conformément à l article 376 du Code civil, est soit un fondateur de la construction juridique, soit une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéficiaire ou de bénéficiaire potentiel d une construction juridique. L article 2, 1 er,13, du C.I.R. 92 définit ce qu il y a lieu d entendre par construction juridique. Il s agit, soit d une relation juridique définie au a) du 13, soit (comme mentionné au b), alinéa 1 er,du13 ) «[d ]un non-résident visé àl article 227, 2 ou 3 qui, en vertu des dispositions de la législation du pays ou de la juridiction où il est établi n y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, sur les revenus de capitaux et biens mobiliers à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique et dont les droits juridiques des actions ou parts sont détenus en tout ou en partie par un habitant du Royaume ou dont le bénéficiaire des parts ou des droits économiques des biens et capitaux est un habitant du Royaume». L article 2, 1 er,13, b), alinéa 2, du C.I.R. 92 habilite le Roi, sur ce point, à déterminer, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la liste des formes juridiques visées pour des pays ou des juridictions déterminés. Le projet d arrêté royal soumis pour avis ayant pour objet d exécuter cette habilitation, c est l article 2, 1 er,13, b), alinéa 2,du C.I.R. 92 qui lui procure un fondement juridique. Formalités 3. Il découle de l article 19/1, 1 er, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable que les avant-projets de loi, les projets d arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l approbation du Conseil des Ministres, doivent faire l objet d un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d incidence sur le développement durable, sauf si l avant-projet, le projet ou la proposition en est dispensé. Ces dispenses sont déterminées par l arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l article 19/1, 1 er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.

4 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE De gemachtigde heeft een DOEB vrijstellingsformulier (formulier A) bezorgd, waaruit moet blijken dat het voorliggende ontwerp zou zijn vrijgesteld van de uitvoering van het genoemde voorafgaande onderzoek om de volgende reden De maatregel heeft louter betrekking op begrotingstechnische of fiscaaltechnische aangelegenheden. Artikel 2, 2, van het koninklijk besluit van 20 september 2012 vermeldt als vrijstellingsgrond voorgenomen regelgeving met betrekking tot de begroting, begrotingstechnieken en overheidsopdrachten. Het ontwerp heeft echter geen betrekking op begrotingstechnische aangelegenheden, terwijl de vrijstellingsgrond fiscaaltechnische aangelegenheden niet voorkomt in artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 september Behalve indien een andere vrijstellingscategorie kan worden ingeroepen, wat niet voor de hand ligt, zal alsnog moeten worden voldaan aan het wettelijk voorgeschreven vormvereiste inzake het voorafgaande onderzoek met betrekking tot de noodzaak van de uitvoering van een effectbeoordeling. Wanneer uit het voorafgaande onderzoek zou blijken dat zulk een effectbeoordeling effectief moet worden uitgevoerd en die beoordeling nog aanleiding zou geven tot wijzigingen aan het ontwerp, dienen die wijzigingen te worden voorgelegd aan de Raad van State, afdeling Wetgeving. Onderzoek van de tekst Artikel 2 4. Aangezien de bepaling die rechtsgrond biedt, namelijk artikel 2, 1, 13, b), tweede lid, van het WIB 92, is ingevoegd bij artikel 35 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen met ingang van het aanslagjaar 2014 (zie artikel 37 van dezelfde wet), verdient het aanbeveling om ook het te nemen besluit in werking te laten treden met ingang van het aanslagjaar 2014 in plaats van op 1 januari Le délégué a transmis au Conseil d Etat un document «EIDDD Exemption (formulaire A)» dont il ressort que le projet à l examen est réputé exempté de l obligation de procéder à l examen préalable précité pour le motif suivant «La mesure se rapporte uniquement à des éléments techniques budgétaires ou fiscaux». L article 2, 2, de l arrêté royal du 20 septembre 2012 mentionne comme motif d exemption «la réglementation envisagée relative au budget, aux techniques budgétaires et aux marchés publics». Le projet ne porte toutefois pas sur des éléments techniques budgétaires, tandis que le motif de dispense «éléments techniques fiscaux» ne figure pas à l article 2 de l arrêté royal du 20 septembre A moins de pouvoir invoquer une autre catégorie de dispense, ce qui ne paraît pas évident, il faudra encore accomplir la formalité prescrite par la loi en matière d examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d incidence. Si cet examen préalable devait révéler qu une telle évaluation d incidence doit effectivement être réalisée et si, consécutivement à celle-ci, des modifications devaient être apportées au projet, il y aurait lieu de soumettre ces modifications au Conseil d Etat, section de législation. Examen du texte Article 2 4. Dès lors que la disposition procurant un fondement juridique, à savoir l article 2, 1 er,13, b), alinéa 2, du C.I.R. 92, a été insérée par l article 35 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses avec effet à partir de l exercice d imposition 2014 (voir l article 37 de la même loi), il est recommandé de faire également entrer en vigueur l arrêté envisagé àpartir de l exercice d imposition 2014 plutôt que le 1 er janvier De griffier, Greet Verberckmoes De voorzitter, Jo Baert Le greffier, Greet Verberckmoes Le président, Jo Baert 19 MAART Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, 1, 13, b), tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoegd bij de wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 2, 1, 13, b), tweede lid ingevoegd bij de wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 21 november 2013; Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 26 november 2013; Gelet op het advies nr /3 van de Raad van State gegeven op 27 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van de Minister van Financiën, en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij Artikel 1. Voor de toepassing van artikel 2, 1, 13, b) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de voor welbepaalde landen of rechtsgebieden beoogde rechtsvormen van de hiernavolgende lijst geacht aldaar niet aan een inkomstenbelasting te zijn onderworpen of aldaar, wat de inkomsten van kapitalen en roerende goederen betreft, aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling te zijn onderworpen dan die waaraan die inkomsten in België zijn onderworpen 19 MARS Arrêté royal d exécution de l article 2, 1 er,13, b), alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 inséré par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l article 2, 1 er,13, b) alinéa 2,inséré par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2013; Vu l accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2013; Vu l avis n /3 du Conseil d Etat, donné le 27 décembre 2013 en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition du Ministre des Finances et de l avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons Article 1 er. Pour l application de l article 2, 1 er,13, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, les formes juridiques visées pour des pays ou des juridictions déterminés figurant dans la liste ci-dessous sont jugées ne pas y être soumises à un impôt sur les revenus ou y être soumises, sur les revenus de capitaux et biens mobiliers, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique 1 Amerikaanse Exempt Company; 1 Iles Vierges des Etats-Unis Exempt Company; Maagdeneilanden 2 Anjouan (Comoren) International Business Company; 2 Anjouan (Comores) International Business Company; 3 Antigua en Barbuda International Business Company; 3 Antigua-et-Barbuda International Business Company; 4 Anguilla International Business Company 4 Anguilla International Business Company 5 Aruba Stichting Particulier Fonds; 5 Aruba Stichting Particulier Fonds; 6 Bahamas International Business Company; 6 Bahamas International Business Company;

5 28404 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 7 Bahamas Foundation; 7 Bahamas Foundation; 8 Barbados International Business Company; 8 Barbade International Business Company; 9 Barbados International Society with Restricted Liability; 9 Barbade International Society with Restricted Liability; 10 Belize International Business Company; 10 Belize International Business Company; 11 Bermuda Exempt Company; 11 Bermudes Exempt Company; 12 Britse Maagdeneilanden Company; 12 Iles Vierges britanniques Company; 13 Brunei International Business Company; 13 Brunei International Business Company; 14 Caymaneilanden Exempt Company; 14 Iles Caïmans Exempt Company; 15 Cookeilanden International Company; 15 Iles Cook International Company; 16 Costa Rica Company; 16 Costa Rica Company; 17 Djibouti Exempt Company; 17 Djibouti Exempt Company; 18 Dominica International Business Company; 18 Dominique International Business Company; 19 Eiland Man Company; 19 Ile de Man Company; 20 Frans-Polynesië Société; 20 Polynésie française Société; 21 Grenada International Business Company; 21 Grenade International Business Company; 22 Guam Company; 22 Guam Company; 23 Guatemala Fundación; 23 Guatemala Fundación; 24 Guernsey Company; 24 Guernesey Company; 25 Guernsey Foundation; 25 Guernesey Foundation; 26 Hong Kong Private Limited Company; 26 Hong Kong Private Limited Company; 27 Jersey Company; 27 Jersey Company; 28 Jersey Foundation; 28 Jersey Foundation; 29 Labuan (Maleisië) Offshore Company; 29 Labuan (Malaisie) Offshore Company; 30 Libanon Sociétés bénéficiant du régime des sociétés offshore; 30 Liban Ondernemingen die in aanmerking komen voor het offshore company regime ; 31 Liberia Non-resident company; 31 Liberia Non-resident company; 32 Liechtenstein Stiftung; 32 Liechtenstein Stiftung; 33 Liechtenstein Anstalt; 33 Liechtenstein Anstalt; 34 Luxemburg Société de gestion Patrimoine Familiale; 34 Luxembourg Société de gestion Patrimoine Familiale; 35 Macau Fundação; 35 Macao Fundação; 36 Malediven Company; 36 Maledives Company; 37 Marshalleilanden International Business Company; 37 Iles Marshall International Business Company; 38 Mauritius Global Business Company category 1; 39 Mauritius Global Business Company category 2; 38 Maurice Global Business Company category 1; 39 Maurice Global Business Company category 2; 40 Micronesië Company; 40 Micronésie Company; 41 Monaco Foundation; 41 Monaco Foundation; 42 Montserrat International Business Company; 42 Montserrat International Business Company; 43 Nauru Company; 43 Nauru Company; 44 Nauru Autres formes de sociétés négociées avec le gouvernement; 44 Nauru Andere met de overheid onderhandelde ondernemingsvormen; 45 Nederlandse Antillen Stichting Particulier Fonds; 45 Antilles néerlandaises Stichting Particulier Fonds; 46 Nieuw-Caledonië Société; 46 Nouvelle-Calédonie Société; 47 Niue International business company; 47 Niué International business company; 48 Noordelijke Marianen Foreign sales corporation; 48 Iles Mariannes du Nord Foreign sales corporation; 49 Palau Company; 49 Palau Company; 50 Panama Fundación de interés privado; 50 Panama Fundación de interés privado; 51 Panama International Business Company; 51 Panama International Business Company; 52 Saint Kitts en Nevis Foundation; 52 Saint-Christophe-et-Nevis Foundation; 53 Saint Kitts en Nevis Exempt Company; 53 Saint-Christophe-et-Nevis Exempt Company;

6 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Saint Lucia International Business Company; 54 Sainte-Lucie International Business Company; 55 Saint Vincent en de Grenadines International Business Company; 55 Saint-Vincent-et-les- Grenadines International Business Company; 56 Salomonseilanden Company; 56 Iles Salomon Company; 57 Samoa International company; 57 Samoa International company; 58 San Marino Fondazione; 58 Saint-Marin Fondazione; 59 Sao Tomé en Principe International Business Company; 59 Sao Tomé-et-Principe International Business Company; 60 Seychellen International business company; 60 Seychelles International business company; 61 Amerikaanse staat Delaware 62 Amerikaanse staat Wyoming 61 Etat du Delaware (Etats- Unis d Amérique) 62 Etat du Wyoming (Etats- Unis d Amérique) 63 Turks- en Caicoseilanden Exempt Company; 63 Iles Turks-et-Caïques Exempt Company; 64 Tuvalu Provident Fund; 64 Tuvalu Provident Fund; 65 Uruguay Sociedad Anónima Financiera de Inversión; 65 Uruguay Sociedad Anónima Financiera de Inversión; 66 Vanuatu Exempt Company; 66 Vanuatu Exempt Company; 67 Vanuatu International company; 67 Vanuatu International company; 68 Verenigde Arabische Emiraten Offshore Company; 68 Emirates Arabes Unis Offshore Company; 69 Zwitserland Foundation. 69 Suisse Foundation. Art. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van het aanslagjaar Art. 3. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 19 maart FILIP Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l exercice d imposition Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 19 mars PHILIPPE Van Koningswege De Eerste Minister, De Minister van Financiën, De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Fiscale en Sociale Fraude, * Par le Roi Le Premier Ministre, Le Ministre des Finances, Le Secrétaire d Etat pour la Lutte contre la Fraude Sociale et Fiscale, FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2014/00218] 26 FEBRUARI Koninklijk besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, de artikelen 14/1 en 224, tweede lid; Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 september 2013; Gelet op het advies van de Raad van State /2 gegeven op 8 januari 2014, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden onder 1 wet van 15 mei 2007 de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid; 2 zone de zone zoals bedoeld in artikel 14 van de wet van 15 mei SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2014/00218] 26 FEVRIER Arrêté royal fixant la répartition des zones en catégories visées à l article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 14/1 et 224, alinéa 2; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 11 septembre 2013; Vu l avis /2 du Conseil d Etat, donné le 8 janvier 2014, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de l Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons Article 1 er. Pour l application du présent arrêté, il faut entendre par 1 loi du 15 mai 2007 la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile; 2 zone la zone visée à l article 14 de la loi du 15 mai 2007.

Aangifte in de personenbelasting Inkomsten 2013 - Aanslagjaar 2014

Aangifte in de personenbelasting Inkomsten 2013 - Aanslagjaar 2014 MELDING VAN EEN BUITENLANDSE JURIDISCHE CONSTRUCTIE? Aangifte in de personenbelasting Inkomsten 2013 - Aanslagjaar 2014 DPO Accountants en Belastingconsulenten* 28-4-2014 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, 1, 13, b), tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoegd

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2014 MONITEUR BELGE 28405 54 Saint Lucia International Business Company; 54 Sainte-Lucie International Business Company; 55 Saint Vincent en de Grenadines International Business Company; 55 Saint-Vincent-et-les- Grenadines

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE Belgique FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing Arrêté

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2248/002 DOC 54 2248/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2017 6 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 144 INHOUD SOMMAIRE. 48 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 144 INHOUD SOMMAIRE. 48 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Meldingsplicht voor private vermogensstructuren - ook voor de Luxemburgse SPF.

Meldingsplicht voor private vermogensstructuren - ook voor de Luxemburgse SPF. April 2014 Meldingsplicht voor private vermogensstructuren - ook voor de Luxemburgse SPF. Vanaf aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) moeten rijksinwoners in hun belastingaangifte melding maken van bepaalde

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 51 1791/002 DOC 51 1791/002 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 26 mai 2005 26 mei 2005 PROJET DE LOI portant des dispositions équivalentes aux dispositions

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE A-147/1-96/97 A-147/1-96/97 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 1996-1997 2 DECEMBER 1996 SESSION ORDINAIRE 1996-1997 2 DECEMBRE 1996 ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

- 1747 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique PROJET DE LOI WETSONTWERP

- 1747 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique PROJET DE LOI WETSONTWERP - 1747 / 1-97 / 98 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 1747 / 1-97 / 98 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1997-1998 (') loktober 1998 SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (') pr OCTOBRE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35327 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 2713 [C 2006/00412] 27 JUNI 2006. Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP - 1173 / 1-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 1173 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBRE 1997 GEWONE ZITTING 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBER

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6 van de wet van 21 juni 2005 houdende bepalingen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen waarin,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6075 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 414 [C 2010/00003] 14 DECEMBER 2009. Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood-

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-422/1 2012/2013 A-422/1 2012/2013 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2012-2013 13 JUIN 2013 PROPOSITION D'ORDONNANCE modifiant les ordonnances des 14 mai 1998 et 19 juillet

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : 7439 SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE F. 2009 343 [C 2009/11018] 9 DECEMBRE 2008. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2569/005 DOC 54 2569/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 juli 2017 14 juillet 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek der registratie-,

Nadere informatie

77578 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

77578 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 77578 BELGISCH STAATSBLAD 23.11.2016 MONITEUR BELGE Gemeente/Commune Centrum/Centre Bedrag/Montant Ranst OC Broechem S 110.342,70 Ravels OC Weelde S 8.269,50 Rendeux CA Rendeux S 68.443,90 Retie OC Retie

Nadere informatie

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instellling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

. De beheerder heeft de bevoegdheid en de plicht om in overeenstemming met de bepalingen van

. De beheerder heeft de bevoegdheid en de plicht om in overeenstemming met de bepalingen van { -.à. hetzijde natuurlijke personen die houderzijn van de juridische rechten van de aandelen of deelbewijzen of van de economische rechten van de goederen en kapitalen in het bezit van de juridische constructie.

Nadere informatie