CHECKLIST DUE DILIGENCE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHECKLIST DUE DILIGENCE"

Transcriptie

1 CHECKLIST DUE DILIGENCE Juridisch Financieel Dossier Opmerkingen Project: Dossiernummer: 1.1. Algemene gegevens 1 Juridische structuur 2 Oprichtingsakte. Statuten. 3 Uittreksel handelsregister. 4 Aandeelhoudersregister. 5 NAW-gegevens aandeelhouders. 6 Zeggenschapsverhoudingen. 7 Zijn de aandelen gecertificeerd? 8 Op welke wijze is aan de volstortingsplicht van de aandelen voldaan? 9 Overdrachtsakten bij verkrijging van aandelen van vorige eigenaars. 10 Zijn de aandelen vrij verhandelbaar, geen bezwaring met pandrecht, vruchtgebruik of beslag? 11 Zijn alle aandeelhoudersbesluiten uitgevoerd? 12 Vestigingsplaatsen onderneming. 13 Bestuurders en commissarissen: NAW-gegevens;Volmachten/procuraties 14 Groepsstructuur; Relatie met groepsmaatschappijen. 15 Organisatiestructuur met vermelding van belangrijkste functionarissen 1.2. Adviseurs 1 Accountant 2 Bankier 3 Fiscalist 4 Juridisch adviseur, advocaat 5 Notaris 6 Overige adviseurs 2.1. Bedijfsprocessen 1 Organisatieschema van de onderneming. 2 Functie-omschrijvingen van belangrijkste functionarissen (verantwoordelijkheden in bevoegdheden). 3 Management met relevante gegevens omtrent taken, arbeidsvoorwaarden en bijzondere regelingen. 4 Vastlegging administratieve procedures 5 Inkoopprocedure 6 Interne controle maatregelen 7 Voorraadadministratie op artikelniveau 8 Inventarisatieprocedures 9 Procuraties en andere vertegenwoordigingsbevoegdheden (ook buiten de statutaire) 2.2 Personeel 1 Is een CAO van toepassing en wordt deze integraal nageleefd? 2 Beoordeling van secundaire arbeidsvoorwaarden in vergelijking met de koper

2 3 Leidt overname tot dubbelfuncties, afvloeiingen en aanpassing van de arbeidsvoorwaarden? 4 Beoordelen personeelsverloop. 5 Winstdelingsregelingen. 6 Ondernemingsraad 7 Inzage in alle arbeidsovereenkomsten 8 Eventuele managementovereenkomsten 9 Freelance-overeenkomsten 10 Verzekeringsregelingen 11 (aanvullende) Pensioenregelingen 12 Spaarregelingen 13 Winstdelingsregelingen 14 Arbeidsreglementen 15 Interne veiligheidsvoorschriften 16 Contract met Arbo-dienst 17 Ziekteverzuimverzekering 18 Ziekteverzuimbeleid/controle voorschriften 19 Verzuimhistoriek;verzuim-uren t.o.v. arbeids-uren 20 Overige documenten m.b.t. primaire en/of secundaire arbeidsvoorwaarden 21 Bijzondere beloningsbedingingen/kortingsregelingen 22 Afspraken met werknemersorganisaties 23 Afspraken met ondernemingsraad of bedrijfscommissie 24 Overzicht van lopende en/of (dreigende) geschillen met werknemers,fiscus,bedrijfsvereniging. 26 Lijst van alle medewerkers(ex-medewerkers in WAO) met vermelding van: Functie; functie-omschrijving Geboortedatum Datum indiensttreding Maandsalaris Kostenvergoeding en/of emolumenten Toezeggingen Vast/tijdelijk dienstverband Aantal arbeidsuren per week. Arbeidsovereenkomst bijvoegen 2.3.Management informatiesysteem 1 Brutowinst en omzetrapportage 2 Budget (jaar en maand) van zowel resultatenrekening en balans. 3 Periodieke rapportering en interne analyse van geconstateerde afwijkingen tussen budget en werkelijk 4 Beoordelen de totstandkoming van de toekomstgerichte informatie 5 Inzicht in aard en omvang van verschillen bij prognoses versus de werkelijkheid in het verleden. 6 Beschrijving van gebruikte hardware, software en applicaties, alsmede de ouderdom daarvan. 7 In gebruik zijnde kassasystemen 8 Overige 2.4. Jaarrekening 1 Wordt de jaarrekening gecontroleerd, beoordeeld of samengesteld door AA of RA? 2 Welke verklaring wordt door AA of RA afgegeven? 3 Toestemming verkoper aan diens accountant tot medewerking aan het DD-onderzoek. 4 Beoordeling werkzaamheden accountant van de verkopende partij aan de hand van het controle-dossier

3 5 Kennisnemen van management letters 6 Notulen AvA ; vaststelling jaarrekening 2.5. Bedrijfshuisvesting en milieu 1 Beschrijving van alle gebouwen welke in eigendom gehuurd of geleased zijn. 2 Vloeroppervlakte 3 Leeftijd en toestand van huisvesting 4 Terreinoppervlak 5 Toegankelijkheid tot infrastructuur 6 Eigendomsbewijs 7 Taxatierapport 8 Huurovereenkomst 9 Bestemmingsplan (voorgenomen)wijzigingen. 10 Vergunningen/ontheffingen/goedkeuringen benodigd voor de exploitatie van de onderneming 11 Is de feitelijke bedrijfsvoering van de onderneming in overeenstemming met vergunningen/regelgeving? 12 Overzicht van de meldingen aan het bevoegd gezag m.b.t. vergunningen en relevante regelgeving. 13 Overzicht van eventuele overtredingen van (de voorwaarden van) de vergunningen 14 Rapportage toezichthoudende instanties. Milieuvoorschriften en -rapportage. 15 Kopie van alle bodem- en grondwateronderzoeken die zijn uitgevoerd m.b.t. de in gebruik zijn de percelen Verzekeringen 1 Verzekeringspolissen 2 Polissenoverzicht door assurantietussenpersoon 3 Schades (aangemeld en nog niet aangemeld) 3. FINANCIELE DUE DILIGENCE 3.1. Waarderingsgrondslagen 1 Beschrijving van de gebruikte grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling. 2 Beschrijving van belangrijke wijzigingen in waarderingsgrondslagen en schattingen. 3.2 Beoordeling jaarrekening Algemeen 1 Opvragen laatste 3 jaarrekeningen 2 Opvragen meest recente tussentijdse cijfers 3 Cijferbeoordeling op verstrekte gegevens gericht op ontdekken van opvallende afwijkingen 4 Normalisatie van gegevens. Eliminatie van buitengewone resultaten. 5 Kengetallen Balansposten Materiële vaste activa Historische kostprijs. Actuele waarde (herwaardering). Afschrijvingsmethode. Verwachte investeringen (uitbreiding of vervanging). Afschrijvingsstaat Financiële vaste activa

4 Deelnemingen met vermelding van participatiepercentage. Verkrijgingswaarde. Waarde volgens vermogensmutatiemethode. Rentabiliteit Voorraden Analyse per soort voorraad Voorraden omloopsnelheid Beoordeling van bestaan, waardering (rekening houdend met voorziening incourant) Debiteuren Lijst van de belangrijkste debiteuren. Analyse van dubieuze debiteuren. Beoordeel toereikendheid van voorziening voor oninbaarheid Liquide middelen/banken Vrije beschikbaarheid van bank- en girosaldi. Gemachtigden Kas: kasverantwoordingen en de van toepassing zijnde kasprocedures Aandelenkapitaal Uitgegeven en gestort kapitaal. Aantal aandelen en nominale waarde per soort van aandelen. Specifieke zeggenschapsrechten of winstrechten Reserves Verloop van de overige reserves. Restricties met betrekking tot dividenduitkeringen Voorzieningen Analyse van de voorzieningen (aard, methode, toereikendheid) Beschrijving achtergrond van de voorzieningen Langlopende schulden Beschrijving van alle langlopende schulden en de belangrijkste voorwaarden en zekerheidstellingen. Bepaal of er sprake is van niet in de balans opgenomen vormen van financiering (operational lease) Kortlopende schulden Overzicht faciliteiten van kredietinstellingen met vermelding van voorwaarden en zekerheidstellingen. Specificatie belangrijkste crediteuren. Analyse van uitstaande inkoopverplichtingen. Volledigheid van belastingschulden en premies sociale verzekeringen Volledigheid nog te betalen kosten Niet uit de balans blijkende verplichtingen 1 Huurovereenkomsten. Lease-overeenkomsten. 2 Gerechtelijke procedures. 3 Garantiestellingen en borgtochten. 4 Bevestiging bij de jaarrekeningen. Nagaan of bevestigingen is afgegeven.

5 Winst- en verliesrekening 1 Analyse winst- en verliesrekening 2 Analyse omzetverloop en brutowinstontwikkeling per productgroep. 3 Verklaring voor opvallende fluctuaties. 4 Analyse van de bedrijfskosten 5 Personeelskosten 6 Huisvestingskosten 7 Verkoopkosten 8 Afschrijvingen 9 Overige bedrijfskosten 10 Vergelijking van rentebaten en -lasten met uitstaande saldi. 11 Analyse van verschillen tussen de gepresenteerde belasting en het geldende percentage. 12 Eliminatie buitengewone baten en lasten. 4. Fiscale due diligence 4.1. Algemene aspecten 1 Fiscale aspecten van het overnamecontract. 2 Lopende procedures. Zijn bezwaarschriften ingediend? 3 Verslag inzake uitkomst boekenonderzoek(zowel belastingdienst als bedrijfsvereniging) 4 Afspraken met fiscus. 5 Kostenvergoedingen fiscaal acceptabel. 4.2 Vennootschapsbelasting 1 Werd tijdig aangifte gedaan? 2 Laatste jaar, waarover definitieve aanslag is opgelegd. Afwijkingen van aangifte. 3 Balanspost afstemmen met aangifte en (betaalde) voorlopige aanslagen. 4 Beoordelen bestaande risico's ten aanzien van fiscale standpunten. 5 Fiscale eenheid. Besmette transacties. Risico op aansprakelijkstelling 6 Investeringsaftrek/desinvesteringsbijtelling Omzetbelasting 1 Werd tijdig aangifte gedaan? 2 Aansluiting op jaarstukken vaststellen. 3 Balanspost afstemmen met aangiftes. 4 Jaarherrekening omzetbelasting 5 Fiscale eenheid voor de omzetbelasting? 4.6 Loonheffing/Bedrijfsvereniging 1 Werd tijdig aangifte gedaan? 2 Aansluiting op jaarstukken vaststellen. 3 Balanspost afstemmen met aangiftes en betaalde voorschotten. 4 Secundaire arbeidsvoorwaarden fiscaal acceptabel. 5 Beloning in natura juist verwerkt. 5.1 Overig 1 Afspraken zoals verwoord in de intentieovereenkomst of elders 2 Concept-overnameovereenkomst 3 Balans per overnamedatum

6 4 Procedure/uitkomst van de voorraadopname per overnamedatum 5 Juiste cut-off per overnamedatum 6 Realisatie EBIT. Consequenties van afwijkingen naar beneden 7 Tijdigheid betaling van schulden 8 Afwikkeling/overdracht voorzieningen 9 Afwikkeling schulden/vorderingen aandeelhouder/groepsmaatschappijen 10 Concurrentie-beding 11 Balansgaranties/zekerheden 12 Goedkeuring vennootschapsorganen of derden 13 Goedkeuring OR 14 Goedkeuring NMA 15 Overige goedkeuringen

7

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland Jaarrekening 2007 Rabobank Nederland Deze publicatie, de jaarrekening en de afzonderlijke uitgave Rabobank Groep Jaarverslag 2007 vormen het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van de Coöperatieve

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie